Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0472

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012

COM/2015/0472 final - 2015/0226 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2017

Briuselis, 2015 09 30

COM(2015) 472 final

2015/0226(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012

(Tekstas svarbus EEE)

{SWD(2015) 185 final}
{SWD(2015) 186 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos sukūrimas – svarbus kapitalo rinkų sąjungos kūrimo elementas, kartu padedantis siekti Komisijos prioritetinio tikslo remti darbo vietų kūrimą ir sudaryti sąlygas grįžti prie tvaraus ekonomikos augimo 1 . Aukštos kokybės ES pakeitimo vertybiniais popieriais sistema padėtų skatinti ES finansų rinkų integraciją, diversifikuoti finansavimo šaltinius ir išlaisvinti kapitalą ir taip sudaryti geresnes sąlygas kredito įstaigoms ir skolintojams skolinti namų ūkiams ir įmonėms.

2015 m. darbo programoje 2 Europos Komisija išdėstė tikslinius veiksmus ir 10 prioritetų ir paskelbė, kad vienas iš prioriteto sukurti stipresnę ir teisingesnę vidaus rinką, turinčią stipresnį pramonės pagrindą, aspektų yra įdiegti paprasto, skaidraus ir standartizuoto ES pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą. Investicijų plane Europai, kurį Komisija pristatė 2014 m. lapkričio 26 d., tvarios pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos sukūrimas nekartojant klaidų, padarytų prieš krizę, buvo nurodytas kaip viena iš penkių sričių, kuriose reikia imtis veiksmų artimiausiu metu 3 .

Pakeitimas vertybiniais popieriais yra sandoris, kuris suteikia galimybes turto skolintojui arba kuriam kitam iniciatoriui (paprastai tai būna kredito įstaiga) refinansuoti paskolų arba turto rinkinį (pvz., hipoteką, automobilių išperkamąją nuomą, vartojimo kreditus, kreditines korteles), paverčiant juos vertybiniais popieriais. Skolintojas arba iniciatorius savo paskolų portfelį suskirsto pagal skirtingas rizikos kategorijas, atsižvelgdamas į investuotojų norą prisiimti riziką ir (arba) siekti grąžos. Grąža investuotojams gaunama iš pagrindinių paskolų pinigų srautų. Šios rinkos neskirtos mažmeniniams investuotojams.

Pakeitimas vertybiniais popieriais yra svarbus gerai veikiančių kapitalo rinkų elementas. Patikimos struktūros pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti svarbiu finansavimo šaltinių diversifikavimo ir efektyvesnio rizikos paskirstymo ES finansų sistemoje kanalu. Jis leidžia plačiau paskirstyti finansų sektoriaus riziką ir gali padėti išvalyti kredito įstaigų balansus, kad jos galėtų toliau skolinti ekonomikai. Apskritai, jis gali pagerinti finansų sistemos efektyvumą ir suteikti daugiau investavimo galimybių. Pakeitimas vertybiniais popieriais gali susieti kredito įstaigas ir kapitalo rinkas ir taip suteikti netiesioginės naudos įmonėms ir piliečiams (pavyzdžiui, dėl ne tokių brangių paskolų, verslo finansavimo hipotekų ir kredito kortelių) ir suteikti atitinkamiems investuotojams turto klasių pozicijas, atsietas nuo iniciatoriaus kredito rizikos.

Po rizikingų hipotekos paskolų krizės JAV 2007–2008 m. valdžios institucijos ėmėsi priemonių, kad pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai taptų saugesni ir paprastesni ir kad būtų užtikrintos tinkamos paskatos valdyti riziką, be kita ko, taikant didesnius kapitalo reikalavimus, išsamaus patikrinimo ir veiklos vykdymo reikalavimus, taip pat privalomus rizikos išlaikymo reikalavimus, kad būtų užtikrinta, jog vertybiniais popieriais pakeisti produktai nebūtų sukuriami vien tik siekiant juos perleisti investuotojams, kaip buvo plačiai paplitę iki 2008 m. finansų krizės (vadinamasis suteiktų ir perleistų paskolų modelis, angl. originate to distribute) 4 . Šios reformos buvo reikalingos finansiniam stabilumui užtikrinti. Įvykdžius šias reformas, visas Europos Sąjungoje vykdomas pakeitimas vertybiniais popieriais dabar yra griežtai reguliuojamas.

Nuo finansų krizės pradžios Europos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos išliko vangios. Tai labai skiriasi nuo JAV rinkų, kurios atsigavo. Taip yra nepaisant to, kad, priešingai nei JAV, ES pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos prieš krizę atsilaikė pakankamai gerai: nuostoliai, patirti dėl ES inicijuotų priemonių, buvo labai nedideli, palyginti su JAV. Pavyzdžiui, AAA reitingo JAV būsto hipoteka užtikrintų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių įsipareigojimų neįvykdymo lygis siekė 16 % (rizikingų hipotekos paskolų atveju) ir 3 % (pirminės rinkos hipotekos atveju). Tuo tarpu ES būsto hipoteka užtikrintų vertybinių popierių įsipareigojimų neįvykdymo lygis niekada neviršijo 0,1 %. Skirtumas dar didesnis BBB reitingo produktų atveju: JAV būsto hipoteka užtikrintų vertybinių popierių įsipareigojimų neįvykdymo lygis pasiekė 62 % ir 46 % (atitinkamai rizikingų hipotekos paskolų ir pirminės rinkos hipotekos), o ES produktų įsipareigojimų neįvykdymo lygis – 0,2 %.

Nors JAV pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos pasižymi kitokiomis savybėmis negu ES pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos ir jas sudarančios atskiros nacionalinės rinkos, kurių susiskaidymo ir efektyvumo lygiai labai skiriasi, JAV rinkų stipresnį atsigavimą, bent iš dalies, lėmė viešosios paramos vaidmuo. Beveik 80 % pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių JAV gauna valstybės garantijas iš JAV vyriausybės remiamų įmonių (pvz., „Fannie Mae“ ir „Freddy Mac“). Todėl pagal JAV reguliavimo tvarką į šiuos produktus investuojantiems bankams taip pat taikomi mažesni kapitalo reikalavimai.

Šis pasiūlymas grindžiamas tuo, kas įdiegta ES, siekiant mažinti riziką, būdingą labai sudėtingam, neskaidriam ir rizikingam pakeitimui vertybiniais popieriais. Susitelkti ties geresniu diferencijavimu ir skaidraus, paprasto ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais plėtojimu – kitas logiškas žingsnis norint sukurti tvarią ES pakeitimo vertybiniais popieriais rinką, kurioje būtų remiamos ES investicijos ir tinkamas rizikos valdymas. Todėl šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiama:

(1)tvariau atgaivinti rinkas, kad paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas vertybiniais popieriais galėtų tapti veiksmingu ekonomikos finansavimo kanalu;

(2)sudaryti sąlygas efektyviai ir veiksmingai perleisti riziką įvairiems instituciniams investuotojams ir bankams;

(3)sudaryti sąlygas, kad pakeitimas vertybiniais popieriais būtų veiksminga finansavimo priemonė kai kuriems ilgalaikiams investuotojams ir bankams;

(4)apsaugoti investuotojus ir valdyti sisteminę riziką neleidžiant vėl atsirasti ydingiems suteiktų ir perleistų paskolų modeliams.

Kalbant apie paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos sukūrimą, pirmas žingsnis yra nustatyti patikimas priemones, grindžiamas aiškiais tinkamumo kriterijais. Antras žingsnis – pakoreguoti reguliavimo sistemą, kad būtų galima taikyti jautresnį rizikai metodą.

Neketinama panaikinti to, kas įdiegta ES, siekiant mažinti riziką, būdingą labai sudėtingam, neskaidriam ir rizikingam pakeitimui vertybiniais popieriais. Tačiau šis pasiūlymas padės geriau atskirti paprastus, skaidrius ir standartizuotus produktus. Ši sistema turėtų investuotojams suteikti pasitikėjimo, ES nustatyti aukštus standartus ir padėti šalims įvertinti su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusią riziką (tiek tų pačių, tiek skirtingų produktų). Tačiau net esant naujai ES sistemai investuotojams vis tiek reikės atlikti išsamų patikrinimą. Ji taip pat nekontroliuoja pakeistų vertybiniais popieriais paskolų kredito rizikos – investuotojai turi įvairiausių investavimo galimybių, kurios atitinka jų pageidaujamą riziką ir grąžą. Sąvoka „paprastas, skaidrus ir standartizuotas“ (PSS) reiškia procesą, pagal kurį struktūrizuojamas pakeitimas vertybiniais popieriais, o ne naudojamo turto pagrindinio kredito kokybę. Todėl tai nereiškia, kad kai kurie ne PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, pavyzdžiui, kurių struktūra ne tokia paprasta, negali būti sudaryti iš pagrindinių pozicijų, kurių kredito kokybės savybės yra tinkamos.

Europos Vadovų Taryba išvadose po 2015 m. birželio 25–26 d. susitikimo pažymėjo, kad pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti veiksmingas mechanizmas ne tik siekiant perkelti kredito įstaigų riziką ne kredito įstaigoms, taip padidinant kredito įstaigų pajėgumą skolinti, bet ir siekiant nukreipti ne kredito įstaigų teikiamą finansavimą apyvartiniam bendrovių kapitalui finansuoti. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją prioriteto tvarka ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos pasiūlyti, remiantis įvairiomis Europos ir tarptautiniu lygiu vykdomomis iniciatyvomis, PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą.

Europos Parlamentas 2015 m. liepos mėn. rezoliucijoje dėl kapitalo rinkų sąjungos kūrimo pažymėjo, kad turi būti geriau išnaudojamos galimybės sukurti paprastą, skaidrų ir standartizuotą pakeitimą vertybiniais popieriais, ir palankiai įvertino iniciatyvą, kurios tikslas – sukurti tvarią, skaidrią pakeitimo vertybiniais popieriais rinką, sukuriant specialią reguliavimo sistemą, kurioje vienodai apibrėžiamas aukštos kokybės pakeitimas vertybiniais popieriais ir taikomi veiksmingi rizikos stebėsenos, matavimo ir valdymo metodai. Šiame siūlomame reglamente atskiriamos PSS pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos nuostatos ir PSS ir ne PSS pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos nuostatos.

Derėjimas su galiojančiomis šios politikos srities nuostatomis

Dabar ES pakeitimo vertybiniais popieriais sistema grindžiama daugeliu ES teisės aktų. Tai bankams taikomas Kapitalo reikalavimų reglamentas 5 , draudikams taikoma Direktyva „Mokumas II“ 6 ir turto valdytojams taikomos KIPVPS 7 ir AIFVD 8 direktyvos. Teisinės nuostatos dėl informacijos atskleidimo ir skaidrumo taip pat yra išdėstytos Reglamente dėl kredito reitingų agentūrų 9 (KRAIII) ir Prospekto direktyvoje 10 . Aspektai, susiję su pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos ribojimu pagrįstu vertinimu, yra įtraukti į Komisijos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos (dėl struktūrinės bankų reformos ir pinigų rinkų fondų).

Nuostatos įtrauktos ir į deleguotuosius aktus. ES jau ėmėsi priemonių, kad sukurtų diferencijuotą reguliavimo sistemą: priėmė du deleguotuosius aktus, kurie apima prudencinius reikalavimus draudikams (pagal Direktyvą „Mokumas II“ 11 ) ir kredito įstaigų likvidumą (Reglamentas dėl padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio 12 ). Toks metodas padeda geriau atskirti paprastus, skaidrius ir standartizuotus produktus nuo ne tokių skaidrių ir sudėtingesnių produktų. Mažinant pakeitimo vertybiniais popieriais proceso kliūtis ir didinant likvidumą ir rinkos gylį kai kurie pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai gali tapti patrauklesni. Tačiau net taikant šį diferencijavimą investuotojams vis tiek reikės atlikti išsamų patikrinimą. Šių deleguotųjų aktų priėmimas 2014 m. buvo parengiamieji veiksmai, kuriuos dabar turi papildyti tolesnė veikla, grindžiama įvairiomis ES ir tarptautinėmis iniciatyvomis, kuriomis siekiama suvienodinti reguliavimo standartus.

Tarptautinės ir Europos valdžios institucijos, vykdydamos politinę veiklą, nemažai dėmesio skyrė pakeitimo vertybiniais popieriais temai. Šis pasiūlymas grindžiamas tomis iniciatyvomis.

Pasauliniu lygmeniu Bazelio bankų priežiūros komitetas (BBPK) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) kartu vadovavo įvairius sektorius apimančiai specialios paskirties grupei, nagrinėjančiai pakeitimui vertybiniais popieriais kylančias kliūtis. Jos pagrindinis tikslas – parengti kriterijus paprasto, skaidraus ir palyginamo pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms nustatyti. 2015 m. liepos 23 d. grupė paskelbė visuotinių kriterijų rinkinį 13 .

2014 m. gruodžio mėn. BBPK paskelbė peržiūrėtus standartus, susijusius su bankų, investuojančių į pakeitimą vertybiniais popieriais, kapitalo reikalavimais. Per ateinančius mėnesius komitetas taip pat apsvarstys, ar įtraukti ir kaip įtraukti BBPK ir IOSCO paprasto ir skaidraus pakeitimo vertybiniais popieriais specialios paskirties grupės rengiamus kriterijus į pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinę sistemą.

ES lygmeniu, reaguodamos į lėtą pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų atsigavimą, kelios valdžios institucijos nagrinėja šį klausimą. Pavyzdžiui, 2014 m. gegužės mėn. Europos Centrinis Bankas (ECB) ir Anglijos bankas pradėjo viešas konsultacijas apie tai, kaip Europos Sąjungoje sukurti geriau veikiančią pakeitimo vertybiniais popieriais rinką.

2014 m. sausio mėn. gavusi Komisijos prašymą, Europos bankininkystės institucija (EBI) 2015 m. liepos 7 d. užbaigė rengti rekomendaciją Komisijai dėl reikalavimus atitinkančio pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos. Joje siūlomi kriterijai, pagal kuriuos nustatomi paprasto, standartinio ir skaidraus pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai, įskaitant aspektus, susijusius su trumpalaikiu pakeitimu vertybiniais popieriais, t. y. turtu padengtais komerciniais vekseliais. EBI taip pat pasiūlė jautresnę rizikai rizikos ribojimo tvarką ilgalaikėms pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms ir turtu padengtiems komerciniams vekseliams (angl. ABCP), pakoregavo 2014 m. Bazelio pakeitimo vertybiniais popieriais sistemoje pasiūlytus kapitalo poreikio koeficientus, kad būtų pripažintas palyginti mažesnis PSS pakeitimo vertybiniais popieriais rizikingumas, kartu išlaikant reguliuojamąjį kapitalą, tokio dydžio, kuris atitinka rizikos ribojimo tikslus.

Galiausiai, Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas išnagrinėjo esamos ES sistemos informacijos atskleidimo reikalavimus ir prievoles, susijusias su išsamiu patikrinimu, ataskaitų teikimu priežiūros tikslais ir rizikos išlaikymu. Jungtinis komitetas taip pat išanalizavo galimą dabartinės sistemos nenuoseklumą. Išsami ataskaita buvo paskelbta 2015 m. gegužės 12 d.

Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šiuo siūlomu Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentu remiamas Komisijos 2014 m. pateiktas Investicijų planas Europai ir tikslas pašalinti pagrindines kliūtis investicijoms. Šis naujas požiūris leistų spręsti dabar ES juntamą realiosios ekonomikos finansavimo trūkumo problemą.

Ši iniciatyva – Europos Komisijos šiandien priimto kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano dalis. Kapitalo rinkų sąjunga yra vienas iš Komisijos prioritetų, kuriuo siekiama užtikrinti, kad finansų sistema remtų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą ir padėtų spręsti demografines problemas, su kuriomis susiduria Europa. Šia iniciatyva siekiama geriau susieti taupymą su ekonomikos augimu ir suteikti daugiau galimybių ir didesnę grąžą santaupų turėtojams ir investuotojams. Taip pat ketinama įmonėms pasiūlyti daugiau finansavimo galimybių įvairiuose jų vystymosi etapuose ir nukreipti investicijas ten, kur jos galėtų būti produktyviausiai panaudotos, suteikiant daugiau galimybių Europos įmonėms ir infrastruktūros projektams.

Komisija paskelbė, kad konsultacijos dėl žaliosios knygos „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas“ vyks nuo 2015 m. vasario 18 d. iki gegužės 13 d. Daugumos respondentų atsiliepimai patvirtino žaliojoje knygoje nustatytas sritis, kurios leistų suaktyvinti Europos kapitalo rinkas 14 . Suinteresuotieji subjektai pritarė, kad reikia sukurti ES sistemą, kuria būtų siekiama skatinti paprastą ir skaidrų pakeitimą vertybiniais popieriais, o per atskiras konsultacijas buvo pateiktos išsamios nuomonės.

Be Investicijų plano Europai ir finansinio reguliavimo iniciatyvų, kelios ES institucijos ir įstaigos ėmėsi iniciatyvų atgaivinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas ir padidinti pasitikėjimą rinkos veikimu. Komisija kartu su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu padeda finansuoti MVĮ, pavyzdžiui, pagal programą COSME ir bendras Komisijos ir EIB iniciatyvas naudojant pakeitimo vertybiniais popieriais priemones.

Antroje 2014 m. pusėje ECB pradėjo vykdyti turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą (ABSPP), kuria siekiama toliau stiprinti pinigų politikos poveikį. Kartu su kitomis pinigų politikos priemonėmis (Tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO), Padengtų obligacijų pirkimo programa (POPP), Viešojo sektoriaus pirkimo programa (VSPP) ketinama palengvinti kreditų teikimą euro zonos ekonomikai. 2014 m. spalio 2 d. priimtos programos veiklos sąlygose nustatyta, kuriuos turtu užtikrintus vertybinius popierius ECB gali pirkti. Kriterijai iš esmės atspindi ECB esamą įkaito sistemą refinansavimo operacijų atveju. Jie iš esmės atitinka šiuo metu taikomus Komisijos deleguotuosiuose aktuose išdėstytus kriterijus ir šį pasiūlymą.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Šis pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsniu, kuris yra priemonių, kuriomis siekiama suderinti valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas dėl vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo, teisinis pagrindas.

Šį teisinį pagrindą ES teisės aktų leidėjas taip pat naudojo, kai buvo priimamas Kapitalo reikalavimų reglamentas (KRR) (Reglamentas (ES) Nr. 575/2013), Kredito reitingų agentūrų reglamentas (KRAIII) (Reglamentas (ES) Nr. 1060/2009) ir Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų), kurių nuostatos yra įtrauktos į šį reglamentą arba yra iš dalies juo keičiamos.

Šiuo pasiūlymu taip pat keičiamos tam tikros Direktyvos „Mokumas II“ nuostatos ir panaikinamos KIPVPS ir AIFV direktyvų nuostatos. Šios direktyvos yra pagrįstos Sutarties 53 straipsniu kartu su 62 straipsniu. Nors šių nuostatų, priešingai nei šio pasiūlymo, teisinis pagrindas nėra Sutarties 114 straipsnis, jei minėtos nuostatos būtų buvusios priimtos atskirai nuo šių direktyvų, jų teisinis pagrindas būtų buvęs SESV 114 straipsnis. Jų svarbiausias tikslas yra vidaus rinkos sukūrimas ir veikimas, visų pirma tarptautinėje rinkoje užtikrinant vienodas sąlygas investuotojams ir emitentams, užsiimantiems pakeitimu vertybiniais popieriais.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Šio pasiūlymo tikslas – atgaivinti tvarią pakeitimo vertybiniais popieriais rinką ir taip pagerinti ES ekonomikos finansavimą kartu užtikrinant finansinį stabilumą ir investuotojų apsaugą. Todėl šiuo pasiūlymu siekiama numatyti reguliavimo platformą, sudarančią sąlygas didinti investuotojų pasitikėjimą, užtikrinti daugiau nuoseklumo ir standartizavimo rinkoje ir įdiegti jautresnę rizikai reguliavimo sistemą (iš dalies pakeitus KRR ir „Mokumo II“ deleguotąjį aktą).

Pakeitimo vertybiniais popieriais produktai yra dalis ES finansų rinkų, kurios yra atviros ir integruotos. Pakeitimas vertybiniais popieriais susieja skirtingų valstybių narių ir ne valstybių narių finansų įstaigas: dažnai bankai inicijuoja paskolas, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais, o finansų įstaigos, tokios kaip draudikai ir investiciniai fondai, investuoja į šiuos produktus ir daro tai ne tik visoje Europoje, bet visame pasaulyje. Todėl pakeitimo vertybiniais popieriais rinka yra iš esmės tarptautinio pobūdžio.

Valstybės narės negali pačios imtis pakankamo masto veiksmų, kad galėtų atgaivinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas. ES rėmė tarptautinio lygmens standartų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti paprastą, skaidrų ir standartizuotą (PSS) pakeitimą vertybiniais popieriais, parengimą. Tokie standartai padės investuotojams nustatyti pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių, kurių pagrindinę riziką galima išanalizuoti paprasčiau ir skaidriau, kategorijas.

Valstybėms narėms įgyvendinant šiuos tarptautinius standartus gali būti taikomi skirtingi metodai ir taip būtų sudarytos de facto kliūtys tarpvalstybiniams investuotojams ir sumenkintas investuotojų pasitikėjimas PSS standartu. Be to, norint PSS pakeitimui vertybiniais popieriais taikyti jautresnę rizikai rizikos ribojimo sistemą, reikia, kad ES apibrėžtų, kas yra PSS pakeitimas vertybiniais popieriais, nes priešingu atveju skirtingose valstybėse narėse bankams ir draudimo bendrovėms skirta jautresnė rizikai reguliavimo tvarka galėtų būti taikoma skirtingos rūšies pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms. Dėl to būtų sudarytos nevienodos sąlygos ir būtų galima pasinaudoti reguliacinio arbitražo galimybe. Kalbant apie nuoseklumo ir standartizavimo trūkumą, ES teisės aktais jau yra suderinti keli pakeitimo vertybiniais popieriais aspektai, visų pirma, apibrėžtys, informacijos atskleidimo, išsamaus patikrinimo, rizikos išlaikymo taisyklės ir rizikos ribojimo tvarka, taikoma į šiuos produktus investuojantiems reguliuojamiems subjektams. Tos nuostatos buvo parengtos skirtingiems teisės aktams (KRR, „Mokumas II“, KIPVPS ir KRA reglamentas ir AIFVD), todėl atsirado tam tikrų skirtingiems investuotojams taikomų reikalavimų neatitikimų. Padidinti tų nuostatų nuoseklumą ir užtikrinti tolesnį jų standartizavimą galima tik Sąjungos lygmeniu.

Šia iniciatyva visai ES siunčiamas aiškus ir nuoseklus signalas, kad tam tikros rūšies pakeitimo vertybiniais popieriais rezultatai buvo geri net per finansų krizę, kad investicijos į jį gali būti naudingos įvairių rūšių profesionaliesiems investuotojams, kuriems turėtų būti pašalintos reguliavimo kliūtys (tinkamos rizikos ribojimo tvarkos trūkumas, nenuosekli tvarka skirtinguose finansų sektoriuose). Veiksmais nacionaliniu lygmeniu negalima nei veiksmingai sukurti jautresnės rizikai pakeitimo vertybiniais popieriais tvarkos, nes rizikos ribojimo tvarka jau yra nustatyta ES teisėje, nei užtikrinti tų nuostatų, kurios jau yra numatytos skirtinguose ES teisės aktuose, pavyzdžiui, dėl informacijos atskleidimo, išsamaus patikrinimo ir rizikos išlaikymo, nuoseklumo ir standartizavimo.

Proporcingumo principas

Pasirinkta politikos galimybė – PSS pakeitimo vertybiniais popieriais kriterijų, kurie taikomi ilgalaikiam ir trumpalaikiam (įskaitant ABCP) pakeitimui vertybiniais popieriais, nustatymas. Atsakomybė už atitikties šiems kriterijams užtikrinimą visų pirma tenka iniciatoriams ir rėmėjams, kurie turėtų užtikrinti, kad PSS pakeitimas vertybiniais popieriais atitiktų PSS kriterijus, apie kuriuos pranešta EVPRI. Investuotojai turėtų atlikti tinkamą išsamų patikrinimą prieš investuodami į PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, tinkamai pasikliaudami pranešimu apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais ir iniciatoriaus, rėmėjo ir specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto (SPPVPS) atskleista informacija. Šį metodą sustiprina priežiūra, tarpvalstybinės priežiūros koordinavimas ir sankcijų mechanizmas. ES sistemoje bus numatytos skaidrumo, išsamaus patikrinimo ir rizikos išlaikymo taisyklės.

Nepaisant to, rinkos dalyviai neprivalo išleisti PSS pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir investuoti į jas: iniciatoriai vis dar gali sukurti ne PSS pakeitimą vertybiniais popieriais arba pakeitimą vertybiniais popieriais, kuris yra paprastesnis, skaidresnis ir labiau standartizuotas, negu reikalaujama pagal PSS kriterijus. Rengiant PSS kriterijus buvo siekiama suderinti juos su Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio ir „Mokumo II“ deleguotuosiuose aktuose 15 nurodytais kriterijais ir su BBPK ir IOSCO ir EBI kriterijais.

Kalbant apie atitiktį PSS reikalavimams, tinkamiausias nustatytas mechanizmas yra užtikrinti, kad atsakomybė tektų iniciatoriams ir investuotojams, kurie kontroliuojami atliekant priežiūrą. Investuotojai sugeba stebėti rinkos pokyčius ir patikrinti, ar sandoris atitinka visus PSS reikalavimus, ir prireikus skirti sankcijas. Viena vertus, finansų krizė parodė, kad praeityje investuotojai pernelyg pasikliovė trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip kredito reitingų agentūros. Šis per didelis kliovimasis trečiosiomis šalimis susilpnino investuotojų atliekamą išsamų patikrinimą. Taip iš dalies nutiko ir dėl nuorodų teisės aktuose į trečiąsias šalis (angl. hardwiring), todėl to reikėtų vengti. Šiame pasiūlyme, nors trečiosios šalys vis dar gali savanoriškai atlikti svarbų vaidmenį, atsakomybė už išsamaus patikrinimo atlikimą tenka iniciatoriams ir investuotojams. Kita vertus, ex ante priežiūros institucijų reguliuojamasis dalyvavimas nurodant, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka PSS reikalavimus, perkeltų atsakomybę valdžios institucijoms, todėl galėtų kilti neatsakingo elgesio rizika ir atsižvelgiant į tai atsakomybę turėtų prisiimti iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS.

Galiausiai, ES pakeitimo vertybiniais popieriais sistema parengta, kai tinkama, laikantis esamų Sąjungos teisės apibrėžčių ir nuostatų dėl informacijos atskleidimo, išsamaus patikrinimo ir rizikos išlaikymo. Tai užtikrins, kad rinka galėtų toliau veikti pagal esamą teisinę sistemą, jei ta sistema nėra pakeista, kad nebūtų bereikalingai padidintos išlaidos ir nebūtų reguliavimo sutrikdymo. Tai taip pat leis toliau užtikrinti investuotojų apsaugą ir finansinį stabilumą kartu padedant kiek įmanoma daugiau finansuoti ES ekonomiką. Jei tai buvo būtina siekiant sukurti suderintą ES sistemą, buvo atlikti pakeitimai.

Vien suderinus esamą teisinę sistemą ES lygmeniu, standartizuoti visų pakeitimo vertybiniais popieriais rinkose vykstančių procesų ir praktikos nepavyks. Dėl šios priežasties pasiūlyme rinkos dalyviai raginami tęsti darbą ir toliau standartizuoti rinkos praktiką. Pavyzdžiui, viešos konsultacijos atskleidė, kad pačių rinkos dalyvių (pvz., „Dutch Securitisation Association“ (DSA)) atliekamas tolesnis pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentų standartizavimas teikia daug vilčių. Šį metodą būtų galima plačiai taikyti kitose valstybėse narėse ir kitoms turto klasėms, kad būtų dar labiau standartizuota pakeitimo vertybiniais popieriais praktika ir taip sumažintos visų rinkos dalyvių išlaidos ir sudarytos palankesnės sąlygos investuoti į pakeitimą vertybiniais popieriais. Komisija ragina rinkos dalyvius ir jų profesines asociacijas pradėti tolesnį standartizavimą, o ji prireikus stebės ir teiks paramą.

Poveikio vertinime toliau aptariamas proporcingumo klausimas (4.4 skirsnyje).

Priemonės pasirinkimas

Šiuo pasiūlymu siekiama sukurti tvarią PSS pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Todėl pasiūlyme nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti pakeitimas vertybiniais popieriais, numatyta reikalinga priežiūros sistema ir apjungiamos galiojančios ES teisės nuostatos dėl pakeitimo vertybiniais popieriais, susijusios su rizikos išlaikymu, informacijos atskleidimu ir išsamiu patikrinimu.

PSS kriterijai turėtų būti vienodi visoje ES. Dabar dviejuose Komisijos priimtuose deleguotuosiuose reglamentuose (Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio ir „Mokumo II“ deleguotieji aktai) yra nustatyti siauresnės aprėpties panašūs kriterijai. Be to, skirtinguose ES reglamentuose (KRR, „Mokumo II“ deleguotajame akte, KRA deleguotajame reglamente ir AIFV deleguotajame reglamente) yra nustatytos esminės informacijos atskleidimo, rizikos išlaikymo ir išsamaus patikrinimo taisyklės.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnio 1 dalis sudaro teisinį reglamento, kuriame išdėstytos vidaus rinkos veikimui pagerinti skirtos nuostatos, pagrindą. PSS pakeitimo vertybiniais popieriais kriterijai ir galiojančių ES teisės nuostatų dėl pakeitimo vertybiniais popieriais, susijusių su rizikos išlaikymu, informacijos atskleidimu ir išsamiu patikrinimu, suderinimas prisidės prie tinkamo ir saugaus vidaus rinkos veikimo. Direktyva neleistų pasiekti tokių pačių rezultatų, nes įgyvendinant direktyvą nacionaliniu lygmeniu galėtų būti priimtos skirtingos priemonės, todėl galėtų būti iškreipta konkurencija ir būtų galima pasinaudoti reguliacinio arbitražo galimybe. Be to, dauguma šioje srityje jau taikomų ES nuostatų buvo priimtos reglamento forma.

Norint sukurti šią teisinę sistemą, reikia priimti kelis teisės aktus. Pirma – Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą, kuriuo nustatomos skirtinguose finansų sektoriuose taikomos vienodos apibrėžtys ir taisyklės, suderinant rizikos išlaikymo, išsamaus patikrinimo ir informacijos atskleidimo taisykles. Tame pačiame reglamente nustatyti visuose finansų sektoriuose taikomi PSS pakeitimo vertybiniais popieriais kriterijai, reikalavimus atitinkančios turto klasės ir sandorio struktūros, taip pat atitinkami įvairių sektorių rinkos dalyviai. Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti panaikintos sektorių teisės aktų nuostatos, kurios taps perteklinės. Antra, taip pat siūlomi teisės aktai dėl kredito įstaigoms taikomos jautresnės rizikai rizikos ribojimo tvarkos. Kredito įstaigoms dabartinė rizikos ribojimo sistema nustatyta KRR, o draudikams – „Mokumo II“ deleguotajame akte. Todėl reikėtų priimti pasiūlymą iš dalies pakeisti KRR, o „Mokumo II“ deleguotąjį aktą taip pat reikėtų iš dalies pakeisti, kai bus priimta pakeitimo vertybiniais popieriais teisinė sistema.

Kalbant apie šių priemonių tvarkaraštį, skirtingi teisės aktai sudaro vieną tarpusavyje susijusių dokumentų rinkinį, nes PSS pakeitimui vertybiniais popieriais bus taikoma konkreti, specialiai pritaikyta rizikos ribojimo tvarka. Todėl svarbu, kad Komisija parengtų išsamų dokumentų rinkinį, į kurį būtų įtraukti visi svarbūs aspektai.

Kad būtų užtikrinta, jog pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma draudimo reguliavimo sistema atitiktų šio reglamento turinį, reikia iš dalies pakeisti Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/35 („Mokumo II“ deleguotąjį aktą). Pirma, jo nuostatos, susijusios su pakeitimu vertybiniais popieriais, turėtų būti suderintos su šio pasiūlymo nuostatomis. Antra, kadangi šiame pasiūlyme dėl reglamento išdėstyti rizikos išlaikymo ir išsamaus patikrinimo reikalavimai būtų taikomi tiesiogiai, įsigaliojus šiam pasiūlymui būtų galima panaikinti panašius „Mokumo II“ deleguotojo reglamento reikalavimus. Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad per viešas konsultacijas dėl žaliosios knygos dėl kapitalo rinkų sąjungos didelio palaikymo sulaukė idėja, kad PSS pakeitimo vertybiniais popieriais ne didesnio prioriteto segmentams taip pat turėtų būti taikomas pagal „Mokumas II“ pritaikytas kapitalo poreikio koeficientas, kurio jautrumas rizikai pakoreguotas, Komisija parengs naują kalibravimą. Metodika vadovautųsi skaidrumo požiūriu, pagrįstu pagrindinių pozicijų kapitalo poreikio koeficientu, padidintu ne neutralumo koeficientu, kad būtų atsižvelgta į pakeitimo vertybiniais popieriais modelio riziką. Pagrindinių pozicijų kapitalo poreikio koeficientai būtų pagrįsti dabar Komisijos deleguotajame akte (ES) 2015/35 numatytu kalibravimu, o ne neutralumo koeficientas būtų suderintas su vidutiniais koeficientais, išdėstytais 2015 m. liepos 7 d. EBI rekomendacijoje 16 . Taikant šią metodiką būtų labai sumažintas PSS pakeitimo vertybiniais popieriais ne didesnio prioriteto segmentų kapitalo poreikio koeficientas. Taip pat bus atlikti didesnio prioriteto segmentų kalibravimo apskaičiavimo metodikos techniniai patobulinimai. Šie kalibravimo pakeitimai bus pateikti iš dalies pakeičiant Komisijos deleguotąjį aktą (ES) 2015/35.

Komisija jau dabar turi įgaliojimus priimti šiuos „Mokumo II“ deleguotojo akto pakeitimus. Tačiau kadangi naujas kalibravimas turės remtis šiuo pasiūlymu ir visų pirma PSS reikalavimais, reikiamus pakeitimus galima priimti tik priėmus šį pasiūlymą. Komisija ketina užtikrinti, kad naujas kalibravimas draudimo ir bankų sektoriuose būtų taikomas nuo tos pačios dienos.

Galiausiai, po dabartinio pasiūlymo vėliau bus pateiktas pasiūlymas iš dalies pakeisti Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio deleguotąjį aktą, kad jis būtų suderintas su šiuo reglamentu. Visų pirma bus iš dalies pakeisti to deleguotojo akto 13 straipsnyje išdėstyti 2B lygio turto pakeitimo vertybiniais popieriais tinkamumo kriterijai, kad jie atitiktų bendruosius šiame reglamente nustatytus PSS kriterijus. Šiame etape nėra siūlomi šių deleguotųjų aktų pakeitimai. Jiems taikoma kitokia procedūra ir jie priklauso nuo derybų dėl šio teisės aktų rinkinio rezultatų.

3.KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS IR POVEIKIO VERTINIMŲ REZULTATAI

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

Viešos konsultacijos dėl galimos paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais ES sistemos vyko nuo 2015 m. vasario 18 d. iki 2015 m. gegužės 13 d. Gauta 120 atsakymų 17 . Apskritai, konsultacijos parodė, kad pirmenybę reikėtų skirti paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais ES masto sistemai sukurti (žr. atsakymų santrauką, pateiktą toliau nurodyto poveikio vertinimo 10 priede).

Respondentai iš esmės sutiko, kad reikia pripažinti, jog ES pakeitimo vertybiniais popieriais rezultatai per krizę buvo kur kas geresni, palyginti su JAV, ir kad reikia pakeisti dabartinę reguliavimo sistemą. Tai padėtų tvariai atsigauti Europos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkai, nes bus suteiktas papildomas ES ekonomikos finansavimo kanalas kartu užtikrinant finansinį stabilumą.

Buvo atsižvelgta į suinteresuotųjų subjektų nuomones. Dalis rinkos dalyvių pareiškė, kad pirmenybę teikia tam, kad būtų įsteigtos privačios įstaigos, veiksiančios kaip PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sertifikavimo arba kontrolės įstaigos. Jie tvirtino, kad privalomas reikalavimas kreiptis į išorės subjektus galėtų padėti atsikratyti dabar prastos pakeitimo vertybiniais popieriais reputacijos ir stiprinti investuotojų pasitikėjimą PSS pakeitimu vertybiniais popieriais. Neprivalomas trečiųjų šalių, turinčių patirties PSS pakeitimo vertybiniais popieriais srityje, dalyvavimas padedant patikrinti, ar pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka PSS reikalavimus, gali padėti tiek investuotojams, tiek iniciatoriams susidaryti nuomonę. Tačiau, kaip pabrėžia dauguma viešose konsultacijose dalyvavusių priežiūros institucijų, būtina, kad investuotojai ir toliau patys atliktų vertinimą, nes galiausiai jie yra atsakingi už savo sprendimus dėl investicijų. Komisija taip pat mano, kad lengvatinė rizikos ribojimo tvarka bankų ir draudimo sektoriuose suteiks investuotojams pakankamai paskatų investuoti į PSS pakeitimą vertybiniais popieriais.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Komisija, dalyvaudama bendros BBPK ir IOSCO specialios paskirties grupės pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų klausimais diskusijose ir keisdamasi nuomonėmis, taip pat dalyvaudama BBPK atliekamoje kapitalo reikalavimų peržiūroje, gavo vertingų įžvalgų. Komisija taip pat stebėjo Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto ir jo atskirų narių (EBI, EVPRI ir EDPPI) atliekamą darbą, susijusį su pagrindiniais pakeitimo vertybiniais popieriais aspektais. Per tris viešas konsultacijas, kurias 2014 m. surengė atitinkamai ECB ir Anglijos bankas, BBPK ir IOSCO ir EBI, buvo surinkta vertingos informacijos apie suinteresuotųjų subjektų nuomones apie pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas. Per savo surengtas viešas konsultacijas Komisija rėmėsi šia informacija, o pagrindinį dėmesį skyrė išsamesnei informacijai svarbiausiais klausimais surinkti. Komisija susitiko su valdžios institucijomis, centriniais bankais, privačiojo sektoriaus atstovais ir TVF. Apskritai, šios tarptautinio lygmens konsultacijos patvirtina nuomones, pareikštas per Komisijos surengtą konsultaciją, ir gauta papildomų atsiliepimų apie kai kurių siūlomų politikos galimybių santykinius privalumus.

Poveikio vertinimas

Rengiant šį pasiūlymą buvo paruoštas poveikio vertinimas, kuris buvo aptartas su Tarpžinybine iniciatyvine grupe. Poveikio vertinimo ataskaita Reglamentavimo patikros valdybai pateikta 2015 m. birželio 17 d. Valdybos posėdis įvyko 2015 m. liepos 15 d. Valdyba pateikė teigiamą nuomonę ir paragino pakeisti ir papildyti šias sritis: informaciją apie dabartinę pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos būklę skirtingose valstybėse narėse ir tikėtiną iniciatyvos poveikį šiuo lygmeniu; nustatytų problemų ir iniciatyvos tikslų ryšio ir iniciatyvos tikslų, kuriuos būtų realu pasiekti, aprašymą; ir poveikio analizėje pateiktą galimybių privalumų ir trūkumų apžvalgą. Į šiuos aspektus atsižvelgta ir jie įtraukti į galutinę versiją, kurią galima rasti Komisijos interneto svetainėje.Reglamentavimo kokybė ir paprastinimas

Šiuo pasiūlymu supaprastinamos ir suderinamos galiojančios teisinės nuostatos, taikomos pakeitimui vertybiniais popieriais. Nėra lengva pateikti patikimus papildomo finansavimo, kurį lemtų augimas pakeitimo vertybiniais popieriais rinkose, įverčius, nes tai priklauso nuo daugybės veiksnių, tokių kaip makroekonominė aplinka, pinigų politika, bendra kreditų paklausa ar alternatyvių finansavimo kanalų pokyčiai. Tikėtina, kad laikui bėgant visi šie veiksniai keisis ir tai darys poveikį galutiniam rezultatui. Pavyzdžiui, jei pakeitimo vertybiniais popieriais rinkoje būtų vėl pasiektas iki krizės buvęs vidutinis emisijos lygis, o naujas emisijas kredito įstaigos panaudotų naujiems kreditams teikti, tai leistų privačiajam sektoriui papildomai suteikti 100–150 mlrd. EUR vertės kreditų. Tai reikštų kreditavimo ES įmonėms ir namų ūkiams padidėjimą 1,6 %.

Šios finansinės priemonės nėra tinkamos mažmeniniams investuotojams dėl rizikos lygio ir būdingo sudėtingumo. Šiame pasiūlyme pasirinktos politikos galimybės turėtų teigiamo poveikio MVĮ finansavimui (žr. poveikio vertinimo ataskaitos 6 priedą). Visų pirma, MVĮ būtų galima finansuoti pasinaudojant dviem specifiniais kanalais: skolinimu MVĮ naudojant MVĮ turtu užtikrintus vertybinius popierius ir trumpalaikiu skolinimu, pasitelkiant paprastas ir skaidrias ABCP priemones. Antra, iniciatyva turėtų suteikti bankams priemonę, leisiančią perkelti riziką iš jų balansų. Tai savo ruožtu reiškia, kad bankai turėtų atlaisvinti daugiau kapitalo, kurį tuomet būtų galima panaudoti naujiems kreditams, įskaitant MVĮ, suteikti. Galiausiai, įgyvendinant iniciatyvą sukūrus bendrą ir nuoseklią pakeitimo vertybiniais popieriais ES sistemą ir paskatinus rinkos dalyvius toliau vykdyti standartizavimą, turėtų sumažėti dėl pakeitimo vertybiniais popieriais patiriamos veiklos išlaidos. Kadangi MVĮ paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju šios išlaidos viršija vidutines, šis sumažėjimas turėtų itin teigiamą poveikį kredito kainai MVĮ.

Pagrindinės teisės

Šis pasiūlymas tam tikru mastu susijęs tik su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatyta asmens duomenų apsauga (8 straipsnis), laisve užsiimti verslu (16 straipsnis) ir vartotojų apsauga (38 straipsnis). Chartijos 52 straipsniu leidžiami šių teisių ir laisvių apribojimai.

Šiame pasiūlyme visuotinės svarbos tikslas, dėl kurio pateisinamas tam tikras pagrindinių teisių apribojimas, yra tikslas užtikrinti rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą. Laisvei užsiimti verslu gali daryti poveikį būtinybė laikytis tam tikrų rizikos išlaikymo ir išsamaus patikrinimo reikalavimų, kad investavimo grandinėje būtų užtikrintas interesų suderinimas ir kad galimi investuotojai elgtųsi apdairiai. Kalbant apie asmens duomenų apsaugą, gali prireikti atskleisti tam tikrą paskolos lygmens informaciją, kad būtų užtikrinta, jog investuotojai galėtų atlikti išsamų patikrinimą. Tačiau pažymima, kad šios nuostatos jau yra įtvirtintos ES teisėje. Šis pasiūlymas neturėtų turėti poveikio vartotojams, nes pakeitimas vertybiniais popieriais nėra skirtas vartotojams. Tačiau visų klasių investuotojams PSS pakeitimas vertybiniais popieriais leistų geriau išanalizuoti susijusią riziką, taip padedant apsaugoti investuotojus.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ES biudžetui turėtų ribotą poveikį. Komisijai ir trims EPI reikės toliau plėtoti politiką. Be to, siekiant užtikrinti nuoseklų PSS sistemos įgyvendinimą ES, EPI bus pavestos konkrečios koordinavimo užduotys. Finansinė pažyma pateikiama šio pasiūlymo priede.

5.KITI ASPEKTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėjimo, vertinimo ir ataskaitų teikimo tvarka

Kadangi siūloma priemonė yra reglamentas, kuris didele dalimi grindžiamas galiojančiais ES teisės aktais, įgyvendinimo plano rengti nereikia.

Reglamente numatyta EPI ir Komisijos atliekama stebėsena bei vertinimas. Visų pirma EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su EVPRI ir EDPPI, turėtų paskelbti ataskaitą apie PSS reikalavimų įgyvendinimą, apie veiksmus, kurių ėmėsi priežiūros institucijos, apie reikšmingą riziką ir naujas pažeidžiamas vietas, kurios galėjo atsirasti įgyvendinimo metu, ir galiausiai apie iniciatyvas, kurių ėmėsi rinkos dalyviai, kad paskatintų standartizavimą ES pakeitimo vertybiniais popieriais rinkoje. Be to, EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis dviem EPI, praėjus trejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo paskelbia ataskaitą apie skaidrumo reikalavimų veikimą ir pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos Europos Sąjungoje skaidrumo lygį.

Antra, po ketverių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija peržiūrės ir parengs ataskaitą apie šio reglamento veikimą ir ją pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai, prireikus, kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Todėl bus atliktas reglamento visapusiškas vertinimas, kad, be kita ko, būtų įvertinta, kaip veiksmingai ir efektyviai buvo siekiama jo tikslų.

Pirmojo tikslo (Atskirti paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais produktus nuo kitų pakeitimo vertybiniais popieriais rūšių) įgyvendinimo laipsnis bus matuojamas kaip PSS produktų kainų ir išleidimo lygių funkcija. Abiejų lygių padidėjimas, palyginti su ne PSS produktais, reikš diferenciaciją, taigi, kad buvo pasiektas pirmasis tikslas.

Antrasis tikslas (Skatinti procesų ir praktikos standartizavimo plitimą pakeitimo vertybiniais popieriais rinkose ir mažinti reguliavimo nenuoseklumą) bus vertinamas pagal tris kriterijus: 1) PSS produktų kainą ir jų emisijos augimą (pvz., nes veikos išlaidų sumažėjimas turėtų lemti aukštesnį emisijos lygį), 2) rinkodaros ir ataskaitų medžiagos standartizavimo laipsnį ir galiausiai 3) atsiliepimus iš rinkos dalyvių apie veiklos išlaidų raidą (faktiniai duomenys šiuo klausimu gali būti viešai neprieinami).

Išsamus konkrečių šio pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Šį pasiūlymą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoji dalis skirta taisyklėms, kurios taikomas visiems pakeitimo vertybiniais popieriais atvejams, o antroji dalis – tik PSS pakeitimui vertybiniais popieriais.

Pirmojoje dalyje numatytos bendros esminės taisyklės, taikomos visiems pakeitimo vertybiniais popieriais atvejams, įskaitant PSS pakeitimą vertybiniais popieriais. Nors galiojančiuose ES teisės aktuose jau yra numatytos tam tikros taisyklės, taikytinos kredito įstaigų, turto valdymo ir draudimo sektoriuose, jos yra išdėstytos skirtinguose teisės aktuose ir ne visuomet nuoseklios. Todėl pirmojoje pasiūlymo dalyje taisyklės išdėstomos viename teisės akte, taip užtikrinant nuoseklumą ir konvergenciją įvairiuose sektoriuose, kartu racionalizuojant ir supaprastinant galiojančias taisykles. Todėl būtų panaikintos konkretiems sektoriams skirtos nuostatos ta pačia tema.

Antroje dalyje išdėstyti kriterijai, apibrėžiantys PSS pakeitimą vertybiniais popieriais. Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio reglamente ir „Mokumo II“ reglamente Komisija, siekdama konkrečių tikslų, jau yra nustačiusi panašius į šiame pasiūlyme išdėstytus kriterijus, tačiau Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentu bus sukurta bendra įvairius sektorius apimanti tvarka. Peržiūrėjus KRR reglamentą ir ateityje iš dalies pakeitus „Mokumo II“ deleguotąjį aktą, bankams ir draudikams, investuojantiems į PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, bus numatytas jautresnė rizikai rizikos ribojimo tvarka. Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio deleguotasis aktas taip pat bus iš dalies pakeistas, kad jame būtų daroma nuoroda į šį teisėkūros procedūra priimtą aktą, ypač į PSS kriterijų rinkinį. Konkretūs kriterijai, susiję su pakeitimo vertybiniais popieriais likvidumo ypatybėmis, bus nurodyti iš dalies pakeistame deleguotajame akte.

Apibrėžtys (2 straipsnis)

Šio pasiūlymo apibrėžtys iš esmės perimtos iš KRR ir užtikrinama, kad tos pačios apibrėžtys būtų taikomos įvairiuose finansų sektoriuose, įskaitant tuos, kuriems KRR netaikomas.

Išsamaus patikrinimo taisyklės investuotojams (3 straipsnis)

Kadangi pakeitimo vertybiniais popieriais finansiniai produktai ne visuomet yra patys paprasčiausi ir skaidriausi, o su jais susijusi rizika gali būti didesnė negu su kitomis finansinėmis priemonėmis susijusi rizika, instituciniai investuotojai turi laikytis išsamaus patikrinimo taisyklių.

Galiojančios taisyklės nustatytos KRR, „Mokumo II“ deleguotajame akte ir Komisijos deleguotajame reglamente 231/2013 (AIFV reglamentas). Šios taisyklės bus panaikintos ir pakeistos vienu straipsniu, kuriuo visų rūšių reguliuojamiems instituciniams investuotojams, užsiimantiems verslu Europos Sąjungoje, numatytos identiškos ir supaprastintos nuostatos dėl išsamaus patikrinimo. Iki šiol KIPVPS nebuvo taikomos jokios išsamaus patikrinimo taisyklės: tačiau Komisijai yra suteikti įgaliojimai priimti tokias taisykles (KIPVPS direktyvos 50a straipsnis). Ji kol kas to nepadarė, nes ketina įtraukti KIPVPS į šią iniciatyvą. Todėl pasiūlyme nustatyti KIPVPS taikytini reikalavimai. Pasiūlyme įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą (IORP), taip pat taikomi išsamaus patikrinimo reikalavimai. Joms šios taisyklės iki šiol nebuvo taikomos, tačiau tai visiškai atitiktų IORP2 pasiūlymo tikslą pagerinti rizikos valdymą ir tikslą sukurti suderintą institucinių investuotojų sistemą.

PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju investuotojai taip pat turėtų atlikti išsamų patikrinimą, ar jis atitinka PSS reikalavimus. Kadangi PSS reikalavimai nenurodo pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos ypatybių, investuotojai tebėra atsakingi už rizikos, būdingos jų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai, įvertinimą ir už įvertinimą, ar pakeitimas vertybiniais poreikiais atitinka investuotojo poreikius.

Rizikos išlaikymas (4 straipsnis)

Tai, kad pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriai, rėmėjai arba pirminiai skolintojai išlaiko riziką, užtikrina tokių dalyvių ir investuotojų interesų suderinimą.

Galiojančiuose konkretiems sektoriams skirtuose reglamentuose (KRR, „Mokumo II“ direktyva ir AIFV reglamentas) jau yra nustatyti rizikos išlaikymo reikalavimai, tačiau taikomas vadinamasis netiesioginis metodas: iniciatoriams, rėmėjams arba pirminiams skolintojams tokie reikalavimai nėra taikomi tiesiogiai, tačiau investuotojas turėtų patikrinti, ar iniciatorius, rėmėjas arba pirminis skolintojas išlaikė riziką. Tačiau taip užkraunama našta investuotojui, kuris neturi tiesioginės prieigos prie informacijos, reikalingos tokiam patikrinimui atlikti.

Šiuo pasiūlymu iniciatoriui, rėmėjui arba pirminiams skolintojams nustatomas tiesioginis rizikos išlaikymo reikalavimas ir prievolė teikti ataskaitas. Taigi investuotojams bus lengva patikrinti, ar šie subjektai išlaikė riziką. Pakeitimo vertybiniais popieriais, kai iniciatorius, rėmėjas arba pirminis skolintojas nėra įsisteigęs ES, atveju toliau bus visapusiškai taikomas netiesioginis metodas. Šis esamas metodas užtikrina vienodas sąlygas pasauliniu lygmeniu. Pagal galiojančius ES teisės aktus galėtų būti taikomos tam tikros išimtys tais atvejais, kai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas visiškai, besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja valdžios institucijos. Jei parama iš valstybės išteklių suteikta garantijų forma ar kitomis priemonėmis, nė viena šio reglamento nuostata nepažeidžiamos valstybės pagalbos taisyklės.

Šiame pasiūlyme taip pat atsižvelgiama į EBI rekomendaciją panaikinti galimą rizikos išlaikymo tvarkos įgyvendinimo spragą, kuria pasinaudojus reikalavimus būtų galima apeiti plačiai aiškinant iniciatoriaus apibrėžtį. Todėl yra nurodyta, kad, taikant 4 straipsnį įgyvendinimo tikslais, subjektas, įsisteigęs dėl vienintelio tikslo – pakeisti pozicijas vertybiniais popieriais ir neturintis tikslo plėtoti verslą, negali būti laikomas iniciatoriumi. Pavyzdžiui, ekonominę dalį išlaikantis subjektas turi turėti pajėgumų, kad galėtų įvykdyti mokėjimo prievolę naudodamas išteklius, nesusijusius su pozicijomis, kurios pakeičiamos vertybiniais popieriais.

Skaidrumo taisyklės (5 straipsnis)

Pakeitimui vertybiniais popieriais ir pagrindinėms pozicijoms taikomi skaidrumo reikalavimai leidžia investuotojams suprasti, įvertinti ir palyginti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius ir nepasikliauti vien tik trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip kredito reitingų agentūros. Jie leidžia investuotojams elgtis apdairiai ir atlikti išsamų patikrinimą.

Šiuo pasiūlymu užtikrinama, kad investuotojai galėtų naudotis visa svarbia informacija apie pakeitimą vertybiniais popieriais. Tai taikoma visų rūšių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms ir įvairiuose sektoriuose. Siekiant palengvinti naudojimąsi informacija investuotojams ir informacijos atskleidimą iniciatoriams, rėmėjams ir SPPVPS, pasiūlymas remiasi galiojančiu acquis, įskaitant standartizuotas informacijos atskleidimo formas. Kadangi dabar formos neapimą visų pakeitimo vertybiniais popieriais segmentų, reikia parengti papildomų formų (pvz., turtu padengtiems komerciniams vekseliams). Tai darant reikia pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp duomenų išsamumo ir informacijos atskleidimo reikalavimų proporcingumo.

Naudodami standartizuotas formas, iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS turėtų pateikti laisvai prieinamą informaciją investuotojams interneto svetainėje, atitinkančioje tam tikrus kriterijus, tokius kaip duomenų kokybės kontrolė ir veiklos tęstinumas. Praktiškai, šią informaciją būtų galima pranešti duomenų saugyklai, pvz., „European Datawarehouse“, kur jau yra surinkta nemažai šios rūšies informacijos tinkamumo patikrinimo Eurosistemos refinansavimo operacijose tikslu. Informacija bus teikiama naudojant standartizuotas formas, kurias taip pat galima naudoti teikiant informaciją pagal šį reglamentą, o kol jos neužbaigtos –SFP interneto svetainėje pagal KRAIII reglamento 8b straipsnį. Bet kuriuo atveju kompetentingoms institucijoms tenka atsakomybė užtikrinti, kad informacija būtų tinkamai teikiama investuotojams, o interneto svetainė atitiktų reikalaujamas charakteristikas. EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, techninių reguliavimo standartų projekte turėtų nurodyti reikalavimus, kuriuos turi atitikti interneto svetainė, kurioje pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams pateikiama informacija. Visų pirma šie reikalavimai taikomi valdymo struktūrai, įskaitant interneto svetainės nepriklausomumą, prieigos prie informacijos sąlygas, vidaus procedūras, kuriomis užtikrinamas tinkamas veikimas, veiklos užtikrintumas ir vientisumas, ir įdiegtas procedūras, kuriomis užtikrinama informacijos kokybė ir tikslumas.

PSS pakeitimas vertybiniais popieriais (6–13 straipsniai)

6–13 straipsniuose išdėstyti paprasto, skaidraus ir standartizuoto (PSS) pakeitimo vertybiniais popieriais reikalavimai.

PSS standartas nereiškia, kad atitinkamas pakeitimas vertybiniais popieriais nekelia jokios rizikos, tai reiškia, kad produktas atitinka tam tikrus kriterijus ir kad apdairus ir stropus investuotojas sugebės išanalizuoti susijusią riziką.

Bus dviejų rūšių PSS reikalavimai: vieni – ilgalaikiam pakeitimui vertybiniais popieriais, o kiti – trumpalaikiam pakeitimui vertybiniais popieriais (turtu padengtais komerciniais vekseliais). Tačiau reikalavimai iš esmės yra panašūs. Reikalavimai rengiami remiantis Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio ir „Mokumo II“ deleguotuosiuose aktuose esančiais reikalavimais, EBI rekomendacija ir BBPK ir IOSCO standartu. Reikalavimai bus taikomi visiems finansų sektoriams.

Pagal šį pasiūlymą tik tikro pardavimo pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti PSS. Tikro pardavimo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pagrindinių pozicijų nuosavybė perleidžiama arba iš tikrųjų priskiriama specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektui. Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pagrindinės pozicijos nėra perleidžiamos tokiam subjektui, bet, naudojant garantiją arba išvestinių finansinių priemonių sandorį, yra perleidžiama su pagrindinėmis pozicijomis susijusi kredito rizika. Dėl to atsiranda papildoma sandorio šalies kredito rizika ir galimas sudėtingumas, visų pirma susijęs su sandorio turiniu. Iki šiol nei tarptautiniu (BBPK ir IOSCO), nei Europos (EBI) lygmenimis nebuvo parengta PSS kriterijų sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais. Todėl dabar trūksta aiškumo, kuriuos sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus reikėtų laikyti PSS ir kokiomis sąlygomis. Komisija toliau nagrinės šį klausimą ir stebės tarptautinių bei Europos įstaigų atliekamą darbą šia tema. Komisija įvertins, ar kai kurie sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, kurių rezultatai buvo geri per finansų krizę ir kurie yra paprasti, skaidrūs ir standartizuoti, galėtų atitikti PSS reikalavimus. Būsima informacija, ypač gauta iš EBI, galėtų padėti Komisijai ateityje parengti politikos pasiūlymus. Tačiau buvo išskirta konkreti MVĮ sandorių kategorija, kai sandoriai vykdomi kartu su valdžios institucijomis arba pagal valstybės garantijų sistemas (t. y. segmentuotas padengimas), ir jai specialiomis sąlygomis pagal KRR bus taikoma PSS rizikos ribojimo tvarka.

Pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais ir informacijos atskleidimas (14 straipsnis)

Iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS turėtų būti bendrai atsakingi už atitiktį PSS reikalavimams ir už pranešimą EVPRI, kuri paskelbs jį savo interneto svetainėje. Tai užtikrins, kad iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS prisiimtų atsakomybę už savo pareiškimą, kad pakeitimas vertybiniais popieriais yra PSS ir kad rinka yra skaidri. Už bet kokią žalą arba nuostolius dėl neteisingų arba klaidinančių pranešimų iniciatoriai ir rėmėjai yra atsakingi pagal nacionalinėje teisėje nustatytas sąlygas. Investuotojai vis tiek turės atlikti išsamų patikrinimą, tačiau jie gali tinkamai pasikliauti pranešimu apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais ir iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS atskleista informacija apie atitiktį PSS reikalavimams. Siekiant palengvinti procesą investuotojams ir iniciatoriams, rėmėjams ir SPPVPS, Europos priežiūros institucijos parengs PSS vertinimo formą.

Priežiūra (15–22 straipsniai)

Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir investuotojų pasitikėjimą ir skatinti likvidumą, būtina tinkamai ir veiksmingai prižiūrėti pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas. Todėl pasiūlyme reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų kompetentingas institucijas vadovaudamosi finansinių paslaugų srityje galiojančiais ES teisės aktais. Kaip šiuo metu numatyta galiojančiose ES teisės aktų nuostatose, straipsnio dėl išsamaus patikrinimo laikymosi priežiūrai atlikti valstybės narės turėtų paskirti atitinkamo institucinio investuotojo kompetentingą instituciją. Ši priežiūros institucija turėtų turėti įgaliojimus, kurie jai suteikti pagal atitinkamus finansinių paslaugų teisės aktus. Pasiūlymo 4–14 straipsnių įgyvendinimo priežiūrai atlikti, kai dalyvaujančios šalys yra reguliuojamos pagal ES finansinių paslaugų teisės aktus, atitinkamo reguliuojamo subjekto kompetentingą instituciją turėtų paskirti valstybės narės. Pavyzdžiui, jeigu atitinkamas subjektas yra kredito įstaiga, atitinkamą bankų priežiūros instituciją turėtų paskirti valstybės narės. Jei kredito įstaiga yra pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 svarbi kredito įstaiga, priežiūra turėtų būti vykdoma pagal bendrą priežiūros mechanizmą. Jei atitinkama šalis nėra pagal ES finansinių paslaugų teisės aktus reguliuojamas subjektas, pavyzdžiui, SPPVPS, valstybės narės gali nuspręsti, kuri institucija turėtų būti kompetentinga institucija. Tokiu būdu šiame pasiūlyme numatyta priežiūros tvarka yra kiek įmanoma suderinta su esama tvarka. Subjektams, kurie dabar nėra reguliuojami pagal ES teisę, valstybės narės privalo paskirti vieną arba daugiau kompetentingų institucijų.

Valstybės narės kompetentingoms institucijoms turėtų suteikti priežiūros, tyrimo ir sankcijų skyrimo įgaliojimus, kurie paprastai yra numatyti ES finansinių paslaugų teisės aktuose.

Atsižvelgiant į pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos tarpvalstybinį pobūdį, kompetentingų institucijų ir EPI bendradarbiavimas yra itin svarbus. Būtina keistis informacija, bendradarbiauti vykdant priežiūros veiklą bei tyrimus ir koordinuoti sprendimų priėmimą.

Kad kompetentingos institucijos nuosekliai aiškintų ir vienodai suprastų PSS reikalavimus, EBI, EVPRI ir EDPPI turėtų koordinuoti kompetentingų institucijų veiklą įvairiuose finansų sektoriuose ir įvertinti praktines problemas, kurių galėtų kilti atliekant PSS pakeitimą vertybiniais popieriais. Visų pirma veiklą jos galėtų koordinuoti Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete. Klausimų ir atsakymų procesas galėtų padėti rinkos dalyviams ir kompetentingoms institucijoms įgyvendinti šį reglamentą.

Atsižvelgiant į PSS klasifikacijos poveikį, pavyzdžiui, tokiems produktams taikomiems kapitalo reikalavimams, reikalingos konkrečios taisyklės. Pavyzdžiui, du draudikai iš dviejų skirtingų valstybių narių galėtų investuoti į tą patį PSS pakeitimą vertybiniais popieriais iš kitos valstybės narės. Pirmąjį draudiką prižiūrinti kompetentinga institucija gali prieiti prie išvados, kad pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė neatitinka PSS reikalavimų, o antrąjį draudiką prižiūrinti kompetentinga institucija gali padaryti išvadą, kad ji atitinka PSS reikalavimus. Nuolat taikant skirtingus metodus galėtų būti padarytas neigiamas poveikis PSS metodo patikimumui ir gali būti pasinaudota reguliacinio arbitražo galimybe.

Todėl, siekiant užtikrinti patikimą PSS pakeitimo vertybiniais popieriais metodą, į pasiūlymą įtrauktos kelios konkrečios taisyklės. Jei kompetentinga institucija turi įrodymų, kad iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS pateikė iš esmės neteisingą arba klaidinantį pranešimą apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, ji turėtų nedelsiant informuoti EVPRI, EBI arba EDPPI ir atitinkamos valstybės narės kompetentingas institucijas, kad būtų aptarti jos nustatyti faktai. Jei nepavyksta susitarti, pagal EVPRI reglamentą turėtų būti taikomas privalomas tarpininkavimas.

Kitų teisės aktų dalinis pakeitimas (23–27 straipsniai)

24–27 straipsniais iš dalies keičiami kitų teisės aktų straipsniai, visų pirma KIPVPS direktyvos, „Mokumo II direktyvos“, KRAIII reglamento, AIFV direktyvos ir Europos rinkos infrastruktūros reglamento (ERIR). Šie pakeitimai yra būtini tam, kad būtų atsižvelgta į šiame pasiūlyme sukurtą suderintą pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą. Todėl keletas nuostatų turi būti panaikintos arba iš dalies pakeistos. Kol deleguotieji aktai (jų atitinkamos nuostatos), kurie pagrįsti šiomis direktyvomis ir reglamentais, nebus panaikinti, jie bus toliau taikomi. Tai visų pirma taikytina Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 625/2014 18 nuostatoms, „Mokumo II“ deleguotojo akto 254–257 straipsniams, AIFV reglamento 19 50–56 straipsniams ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/3 20 nuostatoms. Komisija priims reikiamus šių deleguotųjų aktų pakeitimus remdamasi priimtu Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentu.

ERIR pakeitimuose numatyta, kad ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriams, sudarytiems su padengtų obligacijų subjektais ir specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektais, tarpuskaitos prievolė neturėtų būti taikoma, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Išimtis pateisinama dėl to, kad ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių šalys yra kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti pagal padengtų obligacijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais tvarką, ir tinkama apsauga nuo sandorio šalies kredito rizikos jau gali būti numatyta. Todėl tokiais atvejais prievolė tarpuskaitą atlikti per pagrindinę sandorio šalį galėtų bereikalingai dubliuoti rizikos mažinimo priemones ir sutrikdyti turto struktūrą. Šios nuostatos skirtos tam, kad EPI PSS pakeitimo vertybiniais popieriais emitentams galėtų numatyti situacijas ir sąlygas, pateisinančias išimčių iš ERIR tarpuskaitos ir garantinių įmokų reikalavimų taikymą.

Trečiųjų šalių aspektas

Šiame pasiūlyme iš esmės numatyta sistema, atvira trečiųjų šalių pakeitimui vertybiniais popieriais. ES instituciniai investuotojai gali investuoti į ne ES pakeitimą vertybiniais popieriais ir turės atlikti tokį patį išsamų patikrinimą, kaip ir ES pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, kuris apima patikrinimą, ar rizika yra išlaikyta ir ar iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS pateikia visą svarbią informaciją. Be to, ne ES pakeitimas vertybiniais popieriais irgi gali atitikti PSS reikalavimus, o iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS taip pat gali pagal 8 straipsnį pateikti EVPRI pranešimą apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais. Taip pat nėra reikalavimo, kad pagrindinės pozicijos būtų Europos Sąjungoje.

2015/0226 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 21 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)pakeitimas vertybiniais popieriais yra sandoris, suteikiantis galimybę skolintojui, kuris paprastai būna kredito įstaiga, refinansuoti paskolų arba pozicijų rinkinį, pvz., paskolas nekilnojamajam turtui įsigyti, automobilių išperkamąją nuomą, vartojimo kreditus arba kreditines korteles, paverčiant juos vertybiniais popieriais, kuriais galima prekiauti. Skolintojas sugrupuoja ir pertvarko savo paskolų portfelį ir suskirsto jas į skirtingas rizikos kategorijas skirtingiems investuotojams, taip suteikdamas investuotojams galimybę investuoti į paskolas ir kitas pozicijas, prie kurių paprastai tiesioginės prieigos jie neturėtų. Grąža investuotojams gaunama iš pagrindinių paskolų pinigų srautų;

(2)2014 m. lapkričio 26 d. pristatytame Investicijų plane Europai Komisija paskelbė apie savo ketinimą atgaivinti aukštos kokybės pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas, nekartojant klaidų, padarytų prieš 2008 m. finansų krizę. Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos sukūrimas – svarbus kapitalo rinkų sąjungos kūrimo elementas, kartu padedantis siekti Komisijos prioritetinio tikslo remti darbo vietų kūrimą ir sudaryti sąlygas grįžti prie tvaraus ekonomikos augimo;

(3)Europos Sąjunga neketina susilpninti po finansų krizės įdiegtos teisės aktų sistemos, kuria siekiama mažinti riziką, būdingą labai sudėtingam, neskaidriam ir rizikingam pakeitimui vertybiniais popieriais. Būtina užtikrinti, kad būtų priimtos taisyklės, padėsiančios geriau atskirti paprastus, skaidrius ir standartizuotus produktus nuo sudėtingų, neskaidrių ir rizikingų priemonių ir taikyti rizikai jautresnę rizikos ribojimo sistemą;

(4)pakeitimas vertybiniais popieriais yra svarbus gerai veikiančių finansų rinkų elementas. Patikimos struktūros pakeitimas vertybiniais popieriais yra svarbus finansavimo šaltinių diversifikavimo ir efektyvesnio rizikos paskirstymo Sąjungos finansų sistemoje kanalas. Jis leidžia plačiau paskirstyti finansų sektoriaus riziką ir gali padėti išvalyti iniciatoriaus balansus, kad būtų galima toliau skolinti ekonomikai. Apskritai, jis gali pagerinti finansų sistemos efektyvumą ir suteikti daugiau investavimo galimybių. Pakeitimas vertybiniais popieriais gali susieti kredito įstaigas ir kapitalo rinkas ir taip suteikti netiesioginės naudos įmonėms ir piliečiams (pavyzdžiui, dėl ne tokių brangių paskolų ir verslo finansavimo, paskolų nekilnojamajam turtui įsigyti ir kredito kortelių);

(5)norint paprastam, skaidriam ir standartizuotam (PSS) pakeitimui vertybiniais popieriais nustatyti jautresnę rizikai rizikos ribojimo sistemą, reikia, kad Sąjunga aiškiai apibrėžtų, kas yra PSS pakeitimas vertybiniais popieriais, nes priešingu atveju skirtingose valstybėse narėse kredito įstaigoms ir draudimo bendrovėms skirta jautresnė rizikai reguliavimo tvarka būtų taikoma skirtingos rūšies pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms. Dėl to būtų sudarytos nevienodos sąlygos ir būtų galima pasinaudoti reguliacinio arbitražo galimybe;

(6)tikslinga pateikti visų svarbiausių pakeitimo vertybiniais popieriais sąvokų apibrėžtis remiantis šio Sąjungos sektoriaus teisės aktuose esančiomis apibrėžtimis. Visų pirma reikia aiškios ir aprėpiančios sąvokos „pakeitimas vertybiniais popieriais“ apibrėžties, kuri apimtų sandorius arba schemas, pagal kurias būtų segmentuojama kredito rizika, susijusi su pozicija arba pozicijų grupe. Pozicija, dėl kurios atsiranda tiesioginė mokėjimo už operaciją arba schemą, naudojamą materialiajam turtui finansuoti arba valdyti, prievolė, neturėtų būti laikoma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, net jei operacija ar schema yra susijusi su skirtingo prioriteto mokėjimo prievolėmis;

(7)tiek tarptautiniu, tiek Europos lygmenimis jau nuveikta nemažai, kad būtų galima nustatyti PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, o Komisijos deleguotuosiuose reglamentuose (ES) 2015/61 22 ir (ES) 2015/35 23 jau yra nustatyti konkrečiais tikslais atliekamo paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais, kuriam taikoma jautresnė rizikai rizikos ribojimo tvarka, kriterijai;

(8)remiantis esamais kriterijais, 2015 m. liepos 23 d. priimtais BBPK ir IOSCO kriterijais paprastam, skaidriam ir palyginamam pakeitimui vertybiniais popieriais nustatyti ir ypač 2015 m. liepos 7 d. paskelbta EBI rekomendacija dėl reikalavimus atitinkančio pakeitimo vertybiniais popieriais, labai svarbu nustatyti bendrą įvairiuose sektoriuose taikytiną PSS pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtį;

(9)visoje ES įgyvendinant PSS kriterijus neturėtų būti taikomi skirtingi metodai. Tokie metodai galėtų sukurti kliūtis tarpvalstybiniams investuotojams, priverčiant juos išsamiai susipažinti su valstybių narių sistemomis, ir taip sumažinti investuotojų pasitikėjimą PSS kriterijais;

(10)labai svarbu, kad kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiautų siekdamos užtikrinti bendrą ir nuoseklų PSS reikalavimų supratimą visoje Sąjungoje, ir spręsti galimas su aiškinimu susijusias problemas. Atsižvelgiant į šį tikslą, trys EPI turėtų Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete koordinuoti savo ir kompetentingų institucijų veiklą, kad būtų užtikrintas nuoseklumas įvairiuose sektoriuose ir įvertintos praktinės problemos, kurių galėtų kilti atliekant PSS pakeitimą vertybiniais popieriais. Tai darant reikėtų prašyti rinkos dalyvių pateikti savo nuomones ir į jas kiek įmanoma atsižvelgti. Šių diskusijų rezultatus reikėtų viešai paskelbti EPI interneto svetainėse siekiant padėti iniciatoriams, rėmėjams, SPPVPS ir investuotojams įvertinti PSS pakeitimą vertybiniais popieriais prieš išleidžiant tokias pozicijas arba prieš į jas investuojant. Toks koordinavimo mechanizmas turėtų būti ypač svarbus laikotarpiu iki šio reglamento įgyvendinimo;

(11)investuodamas į pakeitimą vertybiniais popieriais arba įgydamas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas investuotojas patirs ne tik pagrindinių paskolų arba pozicijų kredito riziką, pakeitimo vertybiniais popieriais struktūrizavimo procesas taip pat gali sukelti kitą riziką, tokią kaip agentūros rizika, modelio rizika, teisinė ir operacinė rizika, sandorio šalies rizika, skolos valdymo rizika, likvidumo rizika, koncentracijos rizika ir operacinio pobūdžio rizika. Todėl, siekiant naudos neprofesionaliesiems investuotojams, labai svarbu, kad instituciniams investuotojams būtų taikomi proporcingi išsamaus patikrinimo reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad jie tinkamai įvertintų riziką, kylančią dėl visų rūšių pakeitimo vertybiniais popieriais. Išsamus patikrinimas taip pat gali padidinti pasitikėjimą rinka ir atskirų iniciatorių, rėmėjų ir investuotojų tarpusavio pasitikėjimą. Reikia, kad investuotojai atliktų tinkamą išsamų patikrinimą ir PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju. Jie gali naudotis informacija, kurią atskleidė pakeitimo vertybiniais popieriais šalys, visų pirma pranešimu apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais ir susijusia informacija, kuri buvo atskleista šiame kontekste; šie dokumentai turėtų suteikti investuotojams visą svarbią informaciją apie tai, kaip laikomasi PSS kriterijų. Instituciniai investuotojai turėtų galėti tinkamai pasikliauti pranešimu apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais ir iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS atskleista informacija apie tai, ar pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka PSS reikalavimus;

(12)svarbu, kad iniciatorių, rėmėjų ir pirminių skolintojų, kurie pozicijas paverčia vertybiniais popieriais, kuriais galima prekiauti, ir investuotojų interesai būtų suderinti. Kad tai būtų pasiekta, iniciatorius, rėmėjas ir pirminis skolintojas turėtų išlaikyti reikšmingą pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų dalį. Todėl svarbu, kad iniciatoriai arba rėmėjai išlaikytų reikšmingą grynąją ekonominę poziciją atitinkamos pagrindinės rizikos atžvilgiu. Apskritai pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai neturėtų būti sudaromi tokiu būdu, kad būtų išvengta išlaikymo reikalavimo taikymo. Toks reikalavimas turėtų būti taikomas visais atvejais, kai galioja pakeitimo vertybiniais popieriais ekonominis turinys, nepaisant to, kokios teisinės struktūros arba priemonės yra naudojamos. Nereikia išlaikymo reikalavimo taikyti kelis kartus. Kiekvieno pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pakanka, kad iniciatorius, rėmėjas arba pirminis skolintojas atitiktų reikalavimus. Panašiai, kai pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai kaip pagrindines pozicijas apima kitas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, išlaikymo reikalavimas turėtų būti taikomas tik tam pakeitimui vertybiniais popieriais, kuris yra investicijos objektas. Pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais nurodo investuotojams, kad iniciatoriai išlaiko reikšmingą grynąją ekonominę poziciją pagrindinės rizikos atžvilgiu. Tam tikros išimtys galėtų būti taikomos tais atvejais, kai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas visiškai, besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja valdžios institucijos. Jei parama iš valstybės išteklių suteikta garantijų forma ar kitomis priemonėmis, nė viena šio reglamento nuostata nepažeidžiamos valstybės pagalbos taisyklės;

(13)investuotojų galimybės atlikti išsamų patikrinimą ir taip pagrįstai įvertinti konkrečios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės kreditingumą priklauso nuo to, ar jie turi prieigą prie informacijos apie tas priemones. Remiantis galiojančiu acquis svarbu sukurti visapusišką sistemą, pagal kurią investuotojai turės prieigą prie visos svarbios informacijos apie visą sandorio gyvavimo ciklą, sumažinti iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS ataskaitų teikimo užduočių ir palengvinti investuotojų nuolatinę, paprastą ir nemokamą prieigą prie patikimos informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais;

(14)iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS turėtų įtraukti visą reikšmingą informaciją apie pagrindinių pozicijų kredito kokybę ir rezultatus į investuotojams teikiamą ataskaitą, įskaitant duomenis, leidžiančius investuotojams aiškiai identifikuoti pagrindinių skolininkų pažeidimus ir įsipareigojimų nevykdymą, skolos restruktūrizavimą, atleidimą nuo skolos, susilaikymą nuo reikalavimų skolininkui, atpirkimą, paskolos grąžinimo sustabdymą, nuostolius, nurašymą, išieškojimą ir kitas turto rezultatų taisomąsias priemones pagrindinių pozicijų grupėje. Investuotojams teikiamoje ataskaitoje taip pat turėtų būti pateikti duomenys apie pinigų srautus, kuriuos sukuria pagrindinės pozicijos ir pakeitimo vertybiniais popieriais emisijos įsipareigojimai, įskaitant atskirai atskleidžiamą informaciją apie pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pajamas ir išmokas, t. y. pagal grafiką sumokėtą pagrindinę sumą, pagal grafiką sumokėtas palūkanas, iš anksto grąžintą pagrindinę sumą, pradelstas palūkanas, mokesčius ir rinkliavas ir bet kokią kitą informaciją, susijusią su bet kokiais priežastiniais veiksniais, dėl kurių keičiasi mokėjimų eiliškumas arba sandorio šalys, taip pat duomenis apie kiekvieno segmento kredito vertės padidinimo sumą ir formą. Nors paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais rezultatai praeityje buvo geri, tai, kad tenkinamas bet kuris iš PSS reikalavimų, nereiškia, kad pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija yra nerizikinga, taip pat tai nesuteikia jokios informacijos apie pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos kredito kokybę. Veikiau reikėtų suprasti taip, kad apdairus ir stropus investuotojas sugebės išanalizuoti su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusią riziką. Turėtų būti dviejų rūšių PSS reikalavimai: vieni – ilgalaikiam pakeitimui vertybiniais popieriais, o kiti – trumpalaikiam pakeitimui vertybiniais popieriais (turtu padengtais komerciniais vekseliais), kuriam turėtų būti taikomi iš esmės panašūs reikalavimai su konkrečiais koregavimais, kad būtų atsižvelgta į šių dviejų rinkos segmentų ypatybes. Šių rinkų veikimas skiriasi, ABCP programos priklauso nuo ABCP sandorių, kuriuos sudaro trumpalaikės pozicijos, kurios turi būti pakeistos, kai baigiasi jų terminas. Be to, PSS kriterijuose taip pat turi būti atsižvelgta į specifinį rėmėjo, teikiančio paramą ABCP priemonių likvidumui užtikrinti, vaidmenį;

(15)pagal šį pasiūlymą tik tikro pardavimo pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti įvardytas kaip PSS. Tikro pardavimo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pagrindinių pozicijų nuosavybė perleidžiama arba iš tikrųjų priskiriama emitentui, kuris yra specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas (SPPVPS). Pardavėjo nemokumo atveju pagrindinių pozicijų perleidimo SPPVPS neturėtų varžyti jokios griežtos susigrąžinimo nuostatos. Tokios griežtos lėšų susigrąžinimo nuostatos apima nuostatas, pagal kurias pardavėjo likvidatorius pagrindinių pozicijų pardavimą gali pripažinti negaliojančiu vien dėl to, kad sandoris buvo sudarytas per tam tikrą laikotarpį iki pardavėjo paskelbimo nemokiu, arba nuostatas, pagal kurias SPPVPS gali užkirsti kelią tokiam pripažinimui negaliojančiu tik tuomet, jeigu gali įrodyti pardavimo metu nežinojęs apie pardavėjo nemokumą, tačiau šiomis nuostatomis neturėtų apsiriboti;

(16)pakeitimo vertybiniais popieriais, kuris nėra tikro pardavimo pakeitimas vertybiniais popieriais, atveju pagrindinės pozicijos nėra perleidžiamos tokiam emitentui, o vietoj to, naudojant išvestinių finansinių priemonių sandorį arba garantiją, yra perleidžiama su pagrindinėmis pozicijomis susijusi kredito rizika. Dėl to atsiranda papildoma sandorio šalies kredito rizika ir galimas sudėtingumas, visų pirma susijęs su išvestinių finansinių priemonių sandorio turiniu. Iki šiol nei tarptautiniu, nei Sąjungos lygmenimis atliktos analizės nepakako, kad būtų nustatyti PSS kriterijai šių rūšių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms. Ateityje būtų labai svarbu įvertinti, ar kai kurie sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, kurių rezultatai per finansų krizę buvo geri ir kurie yra paprasti, skaidrūs ir standartizuoti atitinka reikalavimus, kad būtų laikomi PSS. Tuo remdamasi Komisija įvertins, ar pakeitimas vertybiniais popieriais, kuris nėra tikro pardavimo pakeitimas vertybiniais popieriais, būsimame pasiūlyme turėtų būti įvardytas kaip PSS;

(17)pagrindinės pozicijos, kurias pardavėjas perduoda SPPVPS, turėtų atitikti iš anksto nustatytus ir aiškiai apibrėžtus tinkamumo kriterijus, pagal kuriuos aktyvus šių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra neleistinas. Pozicijų, kurios neatitinka pareiškimų ir garantijų, pakeitimas iš esmės neturėtų būti laikomas aktyviu portfelio valdymu;

(18)siekiant užtikrinti, kad investuotojai atliktų patikimą išsamų patikrinimą, ir palengvinti pagrindinės rizikos įvertinimą, svarbu, kad pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai būtų užtikrinti pozicijų grupėmis, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, pavyzdžiui, būsto paskolų grupės, komercinių paskolų grupės, išperkamoji nuoma ir kredito priemonės tos pačios kategorijos įmonėms, skirtos kapitalo išlaidoms arba verslo operacijoms finansuoti, paskolų automobiliams ir automobilių išperkamajai nuomai skolininkams ar nuomininkams grupės arba paskolos ir kredito priemonės asmenims asmeninio, šeimos ar namų ūkių vartojimo reikmėms;

(19)būtina neleisti vėl atsirasti vien suteiktų ir perleistų paskolų modeliams. Tokiais atvejais skolintojai suteikia paskolas taikydami negriežtą ir silpną rizikos prisiėmimo politiką, nes jie iš anksto žino, kad susijusi rizika galiausiai parduodama trečiosioms šalims. Todėl pagrindinės pozicijos, kurias ketinama pakeisti vertybiniais popieriais, turėtų būti sukurtos iniciatoriui arba pirminiam skolintojui vykdant įprastinę savo veiklą pagal kreditavimo standartus, kurie turėtų būti ne mažiau griežti, nei iniciatoriaus ar pirminio skolintojo panašioms pozicijoms, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, taikomi standartai. Galimiems investuotojams reikėtų atskleisti visą informaciją apie esminius kreditavimo standartų pakeitimus. Iniciatorius arba pirminis skolintojas turėtų turėti pakankamai patirties pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistąsias vertybiniais popieriais, kūrimo srityje. Pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių, kai pagrindinės pozicijos yra būsto paskolos, atveju paskolų grupė neturėtų apimti jokių paskolų, kurios buvo platinamos ir pasirašytos darant prielaidą, kad prašymo suteikti paskolą teikėjas arba, kai taikoma, tarpininkai buvo informuoti, jog skolintojas gali negalėti patikrinti pateiktos informacijos; Skolininko kreditingumo vertinimas atitinkamais atvejais turėtų būti atliekamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2014/17/ES arba 2008/48/EB nustatytus reikalavimus arba lygiaverčius trečiųjų šalių reikalavimus;

(20)jei iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS norėtų, kad jų atliekamas pakeitimas vertybiniais popieriais būtų su PSS nuoroda, jie turėtų pranešti investuotojams, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka PSS reikalavimus. Tada EVPRI turėtų juos paskelbti sandorių sąraše savo interneto svetainėje susipažinti. Tai, kad pakeitimo vertybiniais popieriais emisija yra įtraukta į EVPRI PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sąrašą nereiškia, kad EVPRI arba kuri kita kompetentinga institucija patvirtino, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka PSS reikalavimus. Atitikties PSS reikalavimams užtikrinimas išlieka vien tik iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS atsakomybe. Tai užtikrins, kad iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS prisiimtų atsakomybę už savo pareiškimą, kad pakeitimas vertybiniais popieriais yra PSS ir kad rinka yra skaidri;

(21)jei pakeitimas vertybiniais popieriais nebeatitinka PSS reikalavimų, iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS turėtų apie tai nedelsiant pranešti EVPRI. Be to, jei pakeitimo vertybiniais popieriais, apie kurį pranešta kaip apie PSS, atžvilgiu kompetentinga institucija paskyrė administracines sankcijas arba taisomąsias priemones, ta kompetentinga institucija turėtų nedelsdama pranešti EVPRI, kad ši galėtų tai nurodyti pranešimų apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais sąraše, kad investuotojai galėtų sužinoti apie tokias sankcijas ir apie pranešimų apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais patikimumą. Dėl poveikio reputacijai iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS yra suinteresuoti pateikti gerai apgalvotus pranešimus;

(22)investuotojai turėtų patys atlikti investicijų išsamų patikrinimą, atitinkantį susijusią riziką, tačiau jie turėtų galėti pasikliauti pranešimais apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais ir iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS atskleista informacija apie atitiktį PSS reikalavimams;

(23)trečiųjų šalių dalyvavimas padedant patikrinti, ar pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka PSS reikalavimus, gali būti naudingas investuotojams, iniciatoriams, rėmėjams ir SPPVPS ir galėtų padėti padidinti pasitikėjimą rinkoje PSS pakeitimu vertybiniais popieriais. Tačiau labai svarbu, kad investuotojai patys atliktų vertinimą ir prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus dėl investicijų, o ne mechaniškai pasikliautų tokiomis trečiosiomis šalimis;

(24)valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas ir suteikti joms reikiamus priežiūros, tyrimo ir sankcijų skyrimo įgaliojimus. Iš esmės reikėtų skelbti administracines sankcijas ir taisomąsias priemones. Kadangi investuotojai, iniciatoriai, rėmėjai, pirminiai skolintojai ir SPPVPS gali būti įsteigti skirtingose valstybėse narėse ir prižiūrimi skirtingų sektorių kompetentingų institucijų, reikėtų užtikrinti glaudų atitinkamų kompetentingų institucijų, įskaitant Europos Centrinį Banką (ECB) pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 24 , ir EPI bendradarbiavimą tarpusavyje keičiantis informacija ir padedant vykdyti priežiūros veiklą;

(25)kompetentingos institucijos turėtų glaudžiai koordinuoti savo atliekamą priežiūros veiklą ir užtikrinti nuoseklius sprendimus, ypač dėl šio reglamento pažeidimų. Kai toks pažeidimas yra susijęs su neteisingu arba klaidinančiu pranešimu, tą pažeidimą nustačiusi kompetentinga institucija taip pat turėtų nedelsdama informuoti EPI ir susijusias valstybių narių kompetentingas institucijas. EVPRI ir atitinkamais atvejais Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas turėtų galėti taikyti savo privalomo tarpininkavimo įgaliojimus;

(26)šiuo reglamentu skatinamas svarbiausių pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos aspektų suderinimas neužkertant kelio tolesniam papildomam rinkos dalyvių inicijuotam pakeitimo vertybiniais popieriais rinkose vykstančių procesų ir praktikos suderinimui. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad rinkos dalyviai ir jų profesinės asociacijos tęstų darbą rinkos praktikos standartizavimo srityje, ypač pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentų standartizavimo srityje. Komisija atidžiai stebės ir praneš apie rinkos dalyvių pastangas standartizuoti;

(27)KIPVPS direktyva, „Mokumo II“ direktyva, KRA reglamentas, AIFV direktyva ir ERIR atitinkamai pakeičiami, kad būtų užtikrintas ES teisinės sistemos ir šio reglamento nuostatų, susijusių su pakeitimu vertybiniais popieriais, nuoseklumas. Pagrindinis šio reglamento siekis – vidaus rinkos sukūrimas ir veikimas visų pirma užtikrinant vienodas sąlygas vidaus rinkoje visiems instituciniams investuotojams;

(28)kalbant apie Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimus, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriams, sudarytiems su specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektais, neturėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Taip yra dėl to, kad ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių, sudarytų su specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektais, šalys yra kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti pagal pakeitimo vertybiniais popieriais tvarką, ir paprastai yra numatyta tinkama apsauga nuo sandorio šalies kredito rizikos. Kalbant apie išvestines finansines priemones, kurioms netaikoma pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, nustatant reikalaujamą užtikrinimo priemonių dydį taip pat reikėtų atsižvelgti į pakeitimo vertybiniais popieriais tvarkos specifinę struktūrą ir joje jau numatytas apsaugos priemones;

(29)padengtos obligacijos ir pakeitimas vertybiniais popieriais gali tam tikru mastu būti pakeičiami tarpusavyje. Todėl siekiant užkirsti kelią iškreipimo ar arbitražo galimybei naudojant pakeitimą vertybiniais popieriais ir padengtas obligacijas dėl skirtingo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių, sudarytų su padengtų obligacijų subjektais arba su SPPVPS, vertinimo, Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 taip pat turėtų būti pakeistas, kad padengtų obligacijų subjektams nebūtų taikoma tarpuskaitos prievolė, ir būtų užtikrinta, kad padengtų obligacijų subjektams būtų taikoma ta pati dvišalė garantinė įmoka;

(30)siekiant nustatyti rizikos išlaikymo reikalavimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kad ji galėtų priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų nustatytos rizikos išlaikymo sąlygos, išlaikymo lygio vertinimas, tam tikri draudimai, susiję su išlaikyta rizika, konsoliduotas išlaikymas ir tam tikriems sandoriams taikoma išimtis. Atsižvelgiant į EBI deleguotųjų aktų rengimo patirtį, Komisija turėtų pasinaudoti šia patirtimi rengdama deleguotuosius aktus. EBI turėtų aktyviai konsultuotis su kitomis dviem Europos priežiūros institucijomis;

(31)siekiant palengvinti investuotojų nuolatinę paprastą ir nemokamą prieigą prie patikimos informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais, Komisijai turėtų būti suteikti tie patys įgaliojimai priimti teisės aktus, kad ji galėtų priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų nustatyta palyginama informacija apie pagrindines pozicijas ir reguliarias investuotojams teikiamas ataskaitas, ir reikalavimai, kuriuos turi atitikti interneto svetainė, kurioje pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams pateikiama informacija. Atsižvelgiant į EVPRI deleguotųjų aktų rengimo patirtį, Komisija turėtų pasinaudoti šia patirtimi rengdama deleguotuosius aktus. EVPRI turėtų aktyviai konsultuotis su kitomis dviem Europos priežiūros institucijomis;

(32)siekiant investuotojams, iniciatoriams, rėmėjams ir SPPVPS palengvinti procesą, Komisijai turėtų būti suteikti tie patys įgaliojimai priimti teisės aktus, kad ji galėtų priimti techninius reguliavimo standartus dėl pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais formos, kurioje investuotojams ir kompetentingoms institucijoms būtų suteikta pakankamai informacijos, kad jie galėtų atlikti atitikties PSS reikalavimams vertinimą. Atsižvelgiant į EVPRI deleguotųjų aktų rengimo patirtį, Komisija turėtų pasinaudoti šia patirtimi rengdama deleguotuosius aktus. EVPRI turėtų aktyviai konsultuotis su kitomis dviem Europos priežiūros institucijomis;

(33)siekiant nurodyti kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir prievolės keistis informacija sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti tie patys įgaliojimai priimti teisės aktus, kad ji galėtų priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų nustatyta informacija, kuria reikia keistis, ir prievolės pranešti turinys ir aprėptis. Atsižvelgiant į EVPRI deleguotųjų aktų rengimo patirtį, Komisija turėtų pasinaudoti šia patirtimi rengdama deleguotuosius aktus. EVPRI turėtų aktyviai konsultuotis su kitomis dviem Europos priežiūros institucijomis;

(34)atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(35)kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos veikia pasauliniu mastu ir reikėtų užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje visiems instituciniams investuotojams ir subjektams, dalyvaujantiems pakeitime vertybiniais popieriais, tačiau dėl jų masto ir poveikio tai būtų geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(36)šis reglamentas turėtų būti taikomas pakeitimui vertybiniais popieriais, kurio vertybiniai popieriai yra išleisti šio reglamento įsigaliojimo dieną arba vėliau;

(37)pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms, kurios yra neapmokėtos šio reglamento įsigaliojimo dieną, iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS gali naudoti PSS nuorodą, jei pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka PSS reikalavimus. Todėl iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS turėtų galėti pateikti EVPRI pranešimą apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais pagal šio reglamento 14 straipsnio 1 dalį;

(38)išsamaus patikrinimo reikalavimai yra iš esmės perimti iš galiojančios Sąjungos teisės, todėl turėtų būti taikomi pakeitimui vertybiniais popieriais, kurio vertybiniai popieriai buvo išleisti 2011 m. sausio 1 d. arba vėliau, ir pakeitimui vertybiniais popieriais, kurio vertybiniai popieriai buvo išleisti iki tos datos, jei naujos pagrindinės pozicijos buvo pridėtos arba pakeistos jų pakaitalais po 2014 m. gruodžio 31 d. Atitinkami Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 625/2014 straipsniai, kuriuose nurodyti kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, taikytini rizikos išlaikymo reikalavimai, turėtų būti taikomi iki to momento, kai bus pradėti taikyti techniniai reguliavimo standartai dėl rizikos išlaikymo pagal šį reglamentą. Siekiant teisinio tikrumo, kredito įstaigos arba investicinės įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms, kurios yra neapmokėtos šio reglamento įsigaliojimo dieną, toliau taikyti atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 405 straipsnį, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 625/2014 1, 2 ir 3 skyrius ir 22 straipsnį, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 254 ir 255 straipsnius ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 51 straipsnį. Siekiant užtikrinti, kad iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS vykdytų skaidrumo prievoles iki to momento, kai bus pradėti taikyti techniniai reguliavimo standartai, kuriuos Komisija turi priimti pagal šį reglamentą, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/3 I–VIII prieduose paminėta informacija pateikiama šio reglamento 5 straipsnio 4 dalyje nurodytoje interneto svetainėje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 skyrius

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.Šiuo reglamentu nustatoma bendra pakeitimo vertybiniais popieriais sistema. Jame apibrėžiamas pakeitimas vertybiniais popieriais ir nustatomi išsamaus patikrinimo, rizikos išlaikymo ir skaidrumo reikalavimai pakeitimo vertybiniais popieriais procese dalyvaujančioms šalims, tokioms kaip instituciniai investuotojai, iniciatoriai, rėmėjai, pirminiai skolintojai ir specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai. Jame taip pat numatyta paprasto, skaidraus ir standartizuoto (PSS) pakeitimo vertybiniais popieriais sistema.

2.Šis reglamentas taikomas instituciniams investuotojams, kurie prisiima riziką, susijusią su pakeitimu vertybiniais popieriais, ir iniciatoriams, pirminiams skolintojams, rėmėjams ir specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)pakeitimas vertybiniais popieriais – sandoris arba schema, pagal kurią kredito rizika, susijusi su pozicija arba pozicijų grupe, yra segmentuojama ir kuriai būdingi abu šie požymiai:

(a)sandorio arba schemos mokėjimai priklauso nuo pozicijos arba pozicijų grupės kokybės;

(b)segmentų subordinacija lemia nuostolių paskirstymą per sandorio arba schemos vykdymo laikotarpį;

(2)specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas (SPPVPS) – korporacija, patikos fondas arba kitas juridinis subjektas (ne iniciatorius arba rėmėjas), kuris yra įsteigtas tik tokiai veiklai, kuria siekiama atlikti pakeitimą arba pakeitimus vertybiniais popieriais vykdyti, kurio struktūra siekiama atskirti SPPVPS prievoles nuo iniciatoriaus prievolių ir kuriame naudą teikiančios dalies turėtojai turi teisę tą dalį įkeisti arba ja apsikeisti be jokių apribojimų;

(3)iniciatorius – subjektas, kuris:

(a)pats arba per susijusius subjektus tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavo pirminėje sutartyje, dėl kurios atsirado skolininko arba galimo skolininko prievolės arba galimos prievolės, dėl kurių susidarė pakeistos vertybiniais popieriais pozicijos, arba

(b)įsigyja trečiosios šalies pozicijas savo sąskaita ir tada jas pakeičia vertybiniais popieriais;

(4)pakartotinis pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, kai bent viena iš pagrindinių pozicijų yra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija;

(5)rėmėjas – kredito įstaiga arba investicinė įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, (ne iniciatorius), kuri įsteigia ir tvarko turtu padengtų komercinių vekselių programą arba kitą pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį arba schemą, pagal kurią perkamos pozicijos iš trečiųjų šalių subjektų;

(6)segmentas – sutartimi nustatytas kredito rizikos, susijusios su viena pozicija arba pozicijų grupe, segmentas, kai segmento pozicijoje esama rizikos patirti kredito nuostolį, kuris būtų didesnis arba mažesnis už to paties dydžio poziciją kitame segmente, neatsižvelgiant į kredito užtikrinimą, kurį trečiosios šalys tiesiogiai suteikia pozicijų turėtojams tame segmente arba kituose segmentuose;

(7)turtu padengtų komercinių vekselių programa (ABCP programa) – pakeitimo vertybiniais popieriais programa, pagal kurią išleisti vertybiniai popieriai daugiausia yra turtu padengti komerciniai vekseliai, o jų pradinis terminas yra vieni metai arba trumpesnis;

(8)turtu padengtų komercinių vekselių sandoris (ABCP sandoris) – pakeitimas vertybiniais popieriais pagal ABCP programą;

(9)tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, susijęs su ekonominiu vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų perleidimu. Tai atliekama vertybiniais popieriais pakeistos pozicijos nuosavybės teisę perleidžiant iš įstaigos iniciatorės specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektui (SPPVPS) arba SPPVPS dalinio dalyvavimo būdu. Išleisti vertybiniai popieriai nėra įstaigos iniciatorės mokėjimo prievolės;

(10)sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, kai rizika perleidžiama naudojant kredito išvestines finansines priemones arba garantijas, o vertybiniais popieriais keičiamos pozicijos lieka iniciatoriaus pozicijomis;

(11)investuotojas – asmuo, turintis po pakeitimo vertybiniais popieriais atsiradusių vertybinių popierių;

(12)instituciniai investuotojai – draudimo įmonės, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 13 straipsnio 1 dalyje; perdraudimo įmonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 dalyje; įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB 25 pagal jos 2 straipsnį, išskyrus atvejus, kai valstybė narė pagal tos direktyvos 5 straipsnį pasirinko tai įstaigai netaikyti visos tos direktyvos arba jos dalies; alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES 26 4 straipsnio 1 dalies b punkte, kuris valdo AIF ir (arba) platina jų investicinius vienetus ar akcijas Sąjungoje; arba KIPVPS valdymo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 27 2 straipsnio 1 dalies b punkte; arba vidinio valdymo KIPVPS, kuris yra investicinė bendrovė, kuriai leidimas išduotas pagal Direktyvą 2009/65/EB ir kuri nepaskyrė valdymo įmonės, kuriai pagal tą direktyvą leidžiama ją valdyti; arba kredito įstaigos ar investicinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;

(13)valdymo įmonė – subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

(14)likvidumo priemonė – pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, atsirandanti dėl sutartinės sąlygos teikti lėšas, kad investuotojams būtų laiku užtikrinti pinigų srautai;

(15)atnaujinamoji pozicija – pozicija, kai klientų nesumokėti likučiai gali svyruoti iki sutartos ribos pagal jų sprendimus skolintis ir grąžinti;

(16)atnaujinamasis pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, kai atnaujinama pati pakeitimo vertybiniais popieriais struktūra įtraukiant pozicijas į pozicijų grupę arba pašalinant jas iš jos, nepriklausomai nuo to, ar pozicijos atnaujinamos ar ne;

(17)išankstinės amortizacijos nuostata – pakeitimo vertybiniais popieriais atnaujinamųjų pozicijų arba atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais sutartinė sąlyga, pagal kurią, įvykus nustatytiems įvykiams, reikia apmokėti investuotojų pozicijas nepasibaigus pradiniam išleistų vertybinių popierių terminui;

(18)pirmojo nuostolio segmentas – labiausiai subordinuotas pakeitimo vertybiniais popieriais segmentas, kuris yra pirmasis segmentas, prisiimantis nuostolius dėl pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų, ir kuris apsaugo antrojo nuostolio ir, kai reikia, aukštesnio rango segmentus.

2 skyrius

Visam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos nuostatos

3 straipsnis

Instituciniams investuotojams taikomi išsamaus patikrinimo reikalavimai

1.Prieš prisiimdamas pakeitimo vertybiniais popieriais kredito riziką institucinis investuotojas patikrina, ar:

(a)tuo atveju, kai iniciatorius arba pirminis skolintojas nėra kredito įstaiga arba investicinė įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, iniciatorius arba pirminis skolintojas visus kreditus teikia remdamasis patikimais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais ir laikydamasis aiškiai nustatytų tų kreditų patvirtinimo, keitimo, atnaujinimo ir finansavimo procedūrų, ir yra įdiegęs veiksmingas sistemas šiems kriterijams ir procedūroms taikyti;

(b)iniciatorius, rėmėjas arba pirminis skolintojas pagal šio reglamento 4 straipsnį išlaiko reikšmingą grynąją ekonominę dalį ir pagal 5 straipsnį atskleidžia informaciją apie ją instituciniam investuotojui;

(c)iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS suteikia informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal šio reglamento 5 straipsnį, pagal tame straipsnyje numatytą dažnumą ir sąlygas.

2.Prieš prisiimdami pakeitimo vertybiniais popieriais riziką instituciniai investuotojai taip pat atlieka išsamų patikrinimą, atitinkantį susijusią riziką, įskaitant bent šiuos aspektus:

(a)atskiros pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos ir jos pagrindinių pozicijų rizikos ypatybes;

(b)visas struktūrines pakeitimo vertybiniais popieriais ypatybes, kurios gali turėti reikšmingos įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rezultatams, kaip antai sutartinį mokėjimo eiliškumą ir su mokėjimu susijusių priežastinių veiksnių eiliškumą, kredito vertės padidinimą, likvidumo padidinimą, rinkos vertės priežastinius veiksnius ir nuo konkretaus sandorio priklausomą įsipareigojimų neįvykdymo sąvokos apibrėžtį;

(c)PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – ar pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka 7–10 arba 11–14 straipsniuose nustatytus PSS reikalavimus. Instituciniai investuotojai gali tinkamai pasikliauti pranešimu apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais pagal 14 straipsnio 1 dalį ir iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS atskleista informacija apie atitiktį PSS reikalavimams.

3.Instituciniai investuotojai, kurie prisiima riziką, susijusią su pakeitimu vertybiniais popieriais, turi bent:

(a)nustatyti rašytines procedūras, atitinkančias pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos profilį ir tinkamas pagal savo prekybos knygą ir ne prekybos knygą, kad prireikus būtų galima nuolatos stebėti, kaip laikomasi 1 ir 2 dalies, ir pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos ir pagrindinių pozicijų rezultatus. Atitinkamais atvejais tos rašytinės procedūros apima nuostatas, pagal kurias stebima: pozicijos rūšys, daugiau kaip 30, 60 ir 90 dienų pradelstų paskolų procentinė dalis, įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai, išankstinio mokėjimo rodikliai, išieškomos paskolos, susigrąžinimo normos, atpirkimas, paskolų keitimas, paskolos grąžinimo sustabdymas, užtikrinimo priemonės rūšis ir valdymas, kredito balų dažnių pasiskirstymas arba kitos kreditingumo priemonės pagal skirtingas pagrindines pozicijas, sektorių ir geografinė įvairovė, paskolos ir vertės santykių dažnių pasiskirstymas nurodant intervalus, kuriais lengviau atlikti tinkamą jautrumo analizę. Kai pagrindinės pozicijos pačios yra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, instituciniai investuotojai stebi ir pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindines pozicijas;

(b)reguliariai atlieka pinigų srautų ir užtikrinimo priemonių, kuriomis padengiamos pagrindinės pozicijos, verčių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kuris atitinka pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

(c)užtikrina tinkamą vidinio atsiskaitymo valdymo organui lygį, kad jis žinotų apie reikšmingą riziką, susijusią su pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijomis, ir kad su tomis investicijomis susijusi rizika būtų tinkamai valdoma;

(d)kiekvienos jų atskiros pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos atžvilgiu kompetentingoms institucijoms paprašius gali įrodyti, kad visapusiškai ir nuodugniai supranta tas pozicijas ir jų pagrindines pozicijas ir kad įgyvendino savo rizikos valdymo ir svarbios informacijos registravimo rašytinę politiką bei procedūras.

4 straipsnis

Rizikos išlaikymas

1.Pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas arba pirminis skolintojas nuolat išlaiko pakeitimo vertybiniais popieriais reikšmingą grynąją ekonominę dalį, kuri yra ne mažesnė nei 5 %. Jei iniciatorius, rėmėjas arba pirminis skolintojas tarpusavyje nesusitarė, kuris išlaikys reikšmingą grynąją ekonominę dalį, ją išlaiko iniciatorius. Išlaikymo reikalavimai bet kokiam pakeitimui vertybiniais popieriais negali būti taikomi kelis kartus. Reikšminga grynoji ekonominė dalis vertinama sandorio sudarymo metu ir nustatoma pagal nebalansinių straipsnių nominaliąją vertę. Reikšminga grynoji ekonominė dalis nedalijama tarp skirtingų rūšių išlaikytojų ir jai netaikomas kredito rizikos mažinimas arba apdraudimas.

Taikant šį straipsnį, subjektas nelaikomas iniciatoriumi, jei subjektas buvo įsteigtas arba veikia vieninteliu pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu.

2.Ne mažiau kaip 5 % reikšmingos grynosios ekonominės dalies išlaikymu, kaip apibrėžta 1 dalyje, galima laikyti tik:

(a)ne mažiau kaip 5 % nominaliosios kiekvieno iš investuotojams parduotų ar investuotojams perleistų segmentų vertės išlaikymą;

(b)atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais arba atnaujinamųjų pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – ne mažiau kaip 5 % nominaliosios kiekvienos iš pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų vertės iniciatoriaus dalies išlaikymą;

(c)atsitiktinai atrinktų pozicijų, lygių ne mažiau kaip 5 % nominaliosios vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų vertės, išlaikymą, kai tokios vertybiniais popieriais nepakeistos pozicijos priešingu atveju būtų buvusios pakeistos vertybiniais popieriais pakeitimo vertybiniais popieriais procese, su sąlyga, kad pozicijų, kurios gali būti pakeistos vertybiniais popieriais, skaičius yra ne mažesnis kaip 100 sandorio sudarymo metu;

(d)pirmojo nuostolio segmento ir, jei toks išlaikymas nesiekia 5 % nominaliosios vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų vertės, prireikus kitų segmentų, kurių rizikos pobūdis yra toks pat ar didesnis nei investuotojams perleistų ar parduotų segmentų rizikos pobūdis ir kurių terminas baigiasi ne anksčiau nei investuotojams perleistų ar parduotų segmentų terminas, išlaikymą, kad toks išlaikymas būtų lygus iš viso ne mažiau kaip 5 % nominaliosios vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų vertės;

(e)pirmojo nuostolio pozicijos, lygios ne mažiau kaip 5 % kiekvienos vertybiniais popieriais pakeistos pozicijos pakeitimo vertybiniais popieriais procese, išlaikymą.

3.Tais atvejais, kai Sąjungoje įsteigta mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/87/EB, Sąjungoje įsteigta patronuojančioji kredito įstaiga, finansų kontroliuojančioji bendrovė arba viena iš jos patronuojamųjų įmonių, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kaip iniciatorius arba rėmėjas pakeičia vertybiniais popieriais pozicijas iš vienos ar daugiau kredito įstaigų, investicinių įmonių ar kitų finansų įstaigų, kurioms taikoma konsoliduota priežiūra, 1 dalyje nurodyti reikalavimai gali būti įvykdyti remiantis atitinkamos Sąjungoje įsteigtos patronuojančiosios kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės konsoliduota padėtimi.

Pirma pastraipa taikoma tik jei kredito įstaigos, investicinės įmonės arba finansų įstaigos, kurios sukūrė pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, laikosi Direktyvos 2013/36/ES 79 straipsnyje išdėstytų reikalavimų ir laiku iniciatoriui arba rėmėjui ir Sąjungoje įsteigtai ES patronuojančiajai kredito įstaigai, finansų kontroliuojančiajai bendrovei arba mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei pateikia informaciją, reikalingą šio reglamento 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams įvykdyti.

4.1 dalis netaikoma, kai pakeistos vertybiniais popieriais pozicijos toliau nurodytų subjektų atžvilgiu arba pozicijos, kurias visiškai, besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja:

(a)centrinės valdžios institucijos arba centriniai bankai;

(b)valstybių narių regioninės valdžios institucijos, vietos valdžios institucijos ir viešojo sektoriaus subjektai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

(c)įstaigos, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyrių priskirtas 50 % arba mažesnis rizikos koeficientas;

(d)daugiašaliai plėtros bankai, išvardyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnyje.

5.1 dalis netaikoma aiškiu, skaidriu ir prieinamu indeksu pagrįstiems sandoriams, kai pagrindinės referencinio subjekto sudedamosios dalys yra identiškos toms dalims, kurios sudaro tų dalių, kuriomis plačiai prekiaujama, indeksą, arba kai jos yra kiti rinkoje kotiruojami vertybiniai popieriai, išskyrus pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas.

6.Europos bankininkystės institucija (EBI), glaudžiai bendradarbiaudama su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI), parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame išsamiau nustatomas rizikos išlaikymo reikalavimas, visų pirma:

(a)rizikos išlaikymo pagal 2 dalį sąlygos, įskaitant atvejus, kai taikoma sintetinė arba sąlyginė išlaikymo forma;

(b)1 dalyje nurodyto išlaikymo lygio vertinimas;

(c)draudimas apdrausti ar parduoti išlaikytą dalį;

(d)konsoliduoto išlaikymo pagal 3 dalį sąlygos;

(e)sąlygos, kuriomis sandoriams galima netaikyti reikalavimo, remiantis 5 dalyje nurodytu aiškiu, skaidriu ir prieinamu indeksu.

EBI tą techninių reguliavimo standartų projektą pateikia Komisijai per [šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

5 straipsnis

Iniciatoriams, rėmėjams ir SPPVPS taikomi skaidrumo reikalavimai

1.Pagal 2 dalį pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams ir šio reglamento 15 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms pateikia bent šią informaciją:

(a)kas ketvirtį informaciją apie pagrindines pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas arba – turtu padengtų komercinių vekselių atveju – kas mėnesį informaciją apie pagrindines gautinas sumas arba kredito reikalavimus;

(b)kai taikoma, toliau nurodytus dokumentus, įskaitant išsamų pakeitimo vertybiniais popieriais mokėjimų eiliškumo aprašymą:

i)    galutinį siūlymo dokumentą ar prospektą kartu su baigiamaisiais sandorio dokumentais, išskyrus teisines nuomones;

ii)    tradicinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – turto pardavimo sutartį, priskyrimo, novacijos ar perleidimo susitarimą ir bet kokį susijusį patikėjimo pareiškimą;

iii)    išvestinių finansinių priemonių ir garantijų susitarimus ir visus susijusius užtikrinimo susitarimų dokumentus, kai vertybiniais popieriais pakeistos pozicijos išlieka iniciatoriaus pozicijomis;

iv)    valdymo, atsarginio valdymo paslaugų, administravimo ir likvidumo valdymo susitarimus;

v)    patikos dokumentą, įkeitimo dokumentą, agentūros atstovavimo susitarimą, susitarimą su sąskaitos banku, garantuotų investicijų sutartį, įtrauktas sąlygas arba pagrindiniam patikos fondui taikomas nuostatas ar susitarimą dėl pagrindinių apibrėžčių, arba lygiaverčius teisinius dokumentus;

vi)    bet kokius susijusius kreditorių tarpusavio susitarimus, išvestinių finansinių priemonių dokumentus, subordinuotosios paskolos sutartis, paskolų verslui pradėti sutartis ir susitarimus dėl likvidumo priemonės;

vii)    bet kokius kitus pagrindinius dokumentus, kurie yra būtini sandoriui suprasti;

(c)jeigu prospektas nėra parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB 28 , sandorio santrauką arba pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių ypatybių apžvalgą, įskaitant, kai taikoma:

i)    informaciją apie sandorio struktūrą;

ii)    informaciją apie pozicijos ypatybes, pinigų srautus, kredito vertės didinimo ir likvidumo palaikymo paramos ypatybes;

iii)    informaciją apie pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojų balsavimo teises ir ryšius su kitais kreditoriais, kurių reikalavimai užtikrinti;

iv)    visų pagal b punktą pateiktuose dokumentuose nurodytų priežastinių veiksnių ir įvykių, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės rezultatams, sąrašą;

v)    struktūros diagramas, kuriose apžvelgiamas sandoris, pinigų srautai ir nuosavybės struktūra;

(d)PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – šio reglamento 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais;

(e)kas ketvirtį investuotojams teikiamas ataskaitas arba – turtu padengtų komercinių vekselių atveju – kas mėnesį investuotojams teikiamas ataskaitas, kuriose nurodoma:

i)    visi reikšminga informacija apie pagrindinių pozicijų kredito kokybę ir rezultatus;

ii)    informacija apie pinigų srautus, kuriuos sukuria pagrindinės pozicijos ir pakeitimo vertybiniais popieriais, išskyrus turtu padengtus komercinius vekselius, įsipareigojimai, ir informacija apie bet kokių priežastinių veiksnių, dėl kurių gali pasikeisti mokėjimų eiliškumas arba kurios nors sandorio šalys, atsiradimą;

iii)    informacija apie riziką, kuri išlaikoma pagal 4 straipsnį, ir informacija, kurios reikalaujama pagal 3 dalį;

(f)kai taikoma, informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 29 17 straipsnį, susijusią su prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimu rinka;

(g)kai netaikomas f punktas, informaciją apie bet kokį reikšmingą įvykį, kaip antai:

i)    prievolių, išdėstytų pagal b punktą pateiktuose dokumentuose, reikšmingą pažeidimą, įskaitant bet kokią taisomąją priemonę, atsisakymą ar sutikimą, kurie vėliau panaudojami dėl tokio pažeidimo;

ii)    struktūrinių požymių, galinčių reikšmingai paveikti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rezultatus, pasikeitimą;

iii)    pakeitimo vertybiniais popieriais arba pagrindinių pozicijų rizikos ypatybių didelį pasikeitimą;

iv)    PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – padėtį, kai pakeitimas vertybiniais popieriais nebetenkina PSS reikalavimų arba kai kompetentingos institucijos ėmėsi taisomųjų arba administracinių veiksmų;

v)    bet kokį reikšmingą sandorio dokumentų pakeitimą.

a–d punktuose aprašyta informacija pateikiama nedelsiant ir ne vėliau kaip užbaigus sandorį.

a ir e punktuose aprašyta informacija pateikiama tuo pačiu metu kiekvieną ketvirtį, ne vėliau kaip per vieną mėnesį po palūkanų mokėjimo termino dienos. Pakeitimo turtu padengtais komerciniais vekseliais atveju a ir e punktuose aprašyta informacija pateikiama tuo pačiu metu kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip per vieną mėnesį po palūkanų mokėjimo termino dienos.

f ir g punktuose aprašyta informacija pateikiama nedelsiant.

2.Pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS tarpusavyje paskiria vieną subjektą informacijos teikimo reikalavimui pagal 1 dalį vykdyti. Pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS užtikrina, kad informacija būtų nemokamai, laiku ir aiškiai pateikta pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams ir kompetentingoms institucijoms. 1 dalyje nurodytam reikalavimui vykdyti paskirtas subjektas informaciją pateikia interneto svetainėje:

(a)kurioje įdiegta gerai veikianti duomenų kokybės kontrolės sistema;

(b)kurioje laikomasi tinkamų valdymo standartų ir užtikrinama tinkamos organizacinės struktūros, užtikrinančios veiklos tęstinumą ir sklandų veikimą, priežiūra ir veikimas;

(c)kurioje įdiegtos tinkamos sistemos, kontrolės priemonės ir procedūros siekiant užtikrinti, kad interneto svetainė patikimai ir saugiai atliktų savo funkciją, ir nustatyti operacinės rizikos šaltinius;

(d)kuri apima sistemas, kuriomis užtikrinama gautos informacijos apsauga ir vientisumas bei neatidėliotinas informacijos įrašymas;

(e)kuria užtikrinama, kad informacija bus prieinama bent 5 metus nuo pakeitimo vertybiniais popieriais termino dienos.

Pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose nurodomas subjektas, atsakingas už informacijos teikimą pagal šį straipsnį, ir informacijos pateikimo vieta.

3.Glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo:

(a)informaciją, kurią laikydamiesi savo prievolių pagal 1 dalies a ir d punktus turėtų pateikti iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS, ir jos pateikimo būdą naudojant standartizuotas formas;

(b)reikalavimus, kuriuos turi atitikti 2 dalyje nurodyta interneto svetainė, kurioje pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams turi būti teikiama informacija, visų pirma:

interneto svetainės valdymo struktūrą ir prieigos prie informacijos sąlygas;

vidaus procedūras, kuriomis užtikrinamas interneto svetainės ir joje saugomos informacijos tinkamas naudojimas, veiklos užtikrintumas ir vientisumas;

taikomas procedūras informacijos kokybei ir tikslumui užtikrinti.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai per [vienus metus po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

3 skyrius

Paprastas, skaidrus ir standartinis pakeitimas vertybiniais popieriais

6 straipsnis

Nuorodos „paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas vertybiniais popieriais“ naudojimas

Iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS naudoja PSS nuorodą arba nuorodą, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nurodomos tokios jų vykdomo pakeitimo vertybiniais popieriais sąlygos, tik tais atvejais, kai pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka visus šio reglamento 1 arba 2 skirsnio reikalavimus ir jie yra apie tai pranešę EVPRI pagal 14 straipsnio 1 dalį.

1 skirsnis

Bendrieji PSS pakeitimo vertybiniais popieriais reikalavimai

7 straipsnis

Paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas vertybiniais popieriais

Šio reglamento 8, 9 ir 10 straipsnių reikalavimus atitinkantis pakeitimas vertybiniais popieriais, išskyrus pakeitimą turtu padengtais komerciniais vekseliais, laikomas paprastu, skaidriu ir standartizuotu (PSS).

8 straipsnis

Su paprastumu susiję reikalavimai

1.SPPVPS įsigyja pagrindines pozicijas pardavimo arba priskyrimo būdu taip, kad pardavimo arba priskyrimo vykdymas pardavėjo ar kitos trečios šalies atžvilgiu būtų užtikrintas net ir pardavėjo nemokumo atveju. Pardavėjo nemokumo atveju pagrindinių pozicijų perdavimo SPPVPS negali varžyti jokios griežtos susigrąžinimo nuostatos. Kai pagrindinių pozicijų perdavimas atliekamas jas priskiriant ir įforminamas vėliau nei užbaigus sandorį, tokiam įforminimui galintys sukliudyti priežastiniai veiksniai turėtų apimti bent šiuos įvykius:

(a)smarkus pardavėjo kredito kokybės būklės pablogėjimas;

(b)pardavėjo įsipareigojimų nevykdymas arba nemokumas;

(c)pardavėjo sutartinių įsipareigojimų pažeidimas, kuris neištaisomas.

2.Pardavėjas pateikia pareiškimus ir garantijas, kuriais užtikrina, kad, kiek jam žinoma, pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinės pozicijos nėra nei suvaržytos, nei joms taikomos tokios sąlygos, kurios galėtų padaryti neigiamą poveikį pardavimo arba priskyrimo vykdymo užtikrinimui.

3.Pagrindinės pozicijos, kurias pardavėjas perduoda SPPVPS, atitinka iš anksto nustatytus ir aiškiai apibrėžtus tinkamumo kriterijus, pagal kuriuos aktyvus šių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra neleistinas.

4.Pakeitimas vertybiniais popieriais užtikrinamas pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, grupe. Pagrindinės pozicijos yra sutartimi nustatytos privalomos ir vykdytinos prievolės, pagal kurias nustatyta neapribota regreso teisė skolininkų atžvilgiu ir pagal kurias nustatyti reguliarūs mokėjimo srautai, susiję su nuomos, pagrindinės paskolos dalies ir palūkanų mokėjimais arba susiję su kita teise gauti pajamas iš turto, kuriuo tokie mokėjimai užtikrinti. Pagrindinės pozicijos neapima perleidžiamųjų vertybinių popierių, apibrėžtų Direktyvoje 2014/65/ES.

5.Pagrindinės pozicijos pakeitimo vertybiniais popieriais neapima.

6.Pagrindinės pozicijos yra sukuriamos iniciatoriui arba pirminiam skolintojui vykdant įprastinę savo veiklą pagal kreditavimo standartus, kurie yra ne mažiau griežti nei iniciatoriaus ar pirminio skolintojo panašioms pozicijoms, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, taikomi standartai. Galimiems investuotojams reikia atskleisti visą informaciją apie reikšmingus kreditavimo standartų pakeitimus. Pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių, kai pagrindinės pozicijos yra būsto paskolos, atveju paskolų grupė neapima jokių paskolų, kurios buvo platinamos ir pasirašytos darant prielaidą, kad prašymo suteikti paskolą teikėjas arba, kai taikoma, tarpininkai buvo informuoti, jog skolintojas gali negalėti patikrinti pateiktos informacijos. Skolininko kreditingumo vertinimas atliekamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/17/ES 18 straipsnio 1–4 dalies, 5 dalies a punkto ir 6 dalies arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB 8 straipsnio reikalavimus arba lygiaverčius trečiųjų šalių reikalavimus. Iniciatorius arba pirminis skolintojas privalo turėti patirties pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, kūrimo srityje.

7.Perdavimo SPPVPS metu pagrindinės pozicijos neapima nei su neįvykdytais įsipareigojimais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, susijusių pozicijų, nei pozicijų, susijusių su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma:

(a)paskelbė, kad yra nemokus, susitarė su savo kreditoriais dėl skolos panaikinimo ar atidėjimo arba teismas suteikė jo kreditoriams vykdymo užtikrinimo arba materialinės žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki sandorio sudarymo dienos;

(b)yra įtrauktas į oficialų asmenų, kurių kredito istorija neigiama, sąrašą;

(c)turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė, nei atitinkamoje jurisdikcijoje yra būdinga vidutiniam šios rūšies paskolų gavėjui.

8.Pozicijų perdavimo metu skolininkai arba garantai turi būti atlikę bent vieną mokėjimą, išskyrus atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių, kurios užtikrinamos asmeniniu susitarimu dėl kredito limito sąskaitoje, už kredito korteles gautinų sumų, gautinų prekybos sumų ir prekiautojų transporto priemonėmis finansavimo paskolų arba pozicijų, išmokėtinų viena išmoka, atvejus.

9.Grąžinimas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams iš esmės nepriklauso nuo turto, kuriuo užtikrinamos pagrindinės pozicijos, pardavimo. Tai netrukdo vėliau tokio turto apmokėjimo pratęsti arba jį refinansuoti.

9 straipsnis

Su standartizavimu susiję reikalavimai

1.Iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas pagal šio reglamento 4 straipsnį turi įvykdyti rizikos išlaikymo reikalavimą.

2.Dėl pakeitimo vertybiniais popieriais atsirandanti palūkanų normos ar valiutos rizika turi būti mažinama, o tuo tikslu naudojamos priemonės – atskleidžiamos. Pagrindinės pozicijos neapima išvestinių finansinių priemonių, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos apsidraudžiant nuo valiutos rizikos ir palūkanų normos rizikos. Tos išvestinės finansinės priemonės turi būti pasirašytos ir pagrįstos dokumentais laikantis tarptautinių finansų bendrų standartų.

3.Visi nurodyti vertybiniais popieriais pakeisto turto ir įsipareigojimų palūkanų mokėjimai yra grindžiami įprastomis rinkoje palūkanų normomis, o ne sudėtingomis formulėmis ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

4.Kai pakeitimui vertybiniais popieriais nėra nustatytas atnaujinamasis laikotarpis arba toks laikotarpis yra pasibaigęs ir kai yra pateiktas vykdymo užtikrinimo arba paspartinimo pranešimas, jokia didelė pinigų suma nėra sulaikoma SPPVS, o pagrindinės pajamos iš pagrindinių pozicijų yra perduodamos investuotojams taikant nuoseklią pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų amortizaciją, kaip nustatyta pagal pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos prioritetą. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų grąžinimo eiliškumas pagal jų prioritetą nekeičiamas, o į sandorius, pagal kuriuos nenumatytas nuoseklus mokėjimų eiliškumas, įtraukiami su rezultatais susiję priežastiniai veiksniai, įskaitant bent pagrindinių pozicijų kredito kokybės pablogėjimą žemiau iš anksto nustatytos ribos. Neturi būti jokių nuostatų, pagal kurias būtų reikalaujama automatiškai realizuoti pagrindines pozicijas rinkos verte.

5.Sandorių dokumentuose nurodomi tinkami išankstinės amortizacijos įvykiai arba atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastiniai veiksniai, kai pakeitimui vertybiniais popieriais nustatytas atnaujinamasis laikotarpis, įskaitant bent:

(a)pagrindinių pozicijų kredito kokybės pablogėjimą iki arba žemiau iš anksto nustatytos ribos;

(b)su nemokumu susijusio įvykio atsiradimą iniciatoriaus arba valdymo įmonės atžvilgiu;

(c)SPPVPS turimų pagrindinių pozicijų nuvertėjimą žemiau iš anksto nustatytos ribos (išankstinė amortizacija);

(d)pakankamų naujų pagrindinių pozicijų, atitinkančių iš anksto nustatytą kredito kokybę, nesukūrimą (atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastinis veiksnys).

6.Sandorio dokumentuose aiškiai nurodoma:

(a)valdymo įmonės ir jos vadovybės, kurios turi būti kompetentingos valdyti pagrindines pozicijas, ir, kai taikoma, patikėtinio ir kitų papildomų paslaugų teikėjų sutartiniai įsipareigojimai, pareigos ir atsakomybė;

(b)procesai ir atsakomybė, būtini tam, kad dėl valdymo įmonės įsipareigojimų neįvykdymo ar nemokumo nebūtų nutrauktas valdymas;

(c)nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad įsipareigojimų neįvykdymo, nemokumo ar kitų atitinkamų nurodytų įvykių atveju išvestinių finansinių priemonių sandorio šalys, likvidumo priemonės teikėjai ir sąskaitos bankas būtų pakeisti.

Politika, procedūros ir rizikos valdymo kontrolės priemonės yra tinkamai pagrįstos dokumentais ir yra įdiegtos veiksmingos sistemos.

7.Sandorių dokumentuose vartojant nuoseklią terminiją aiškiai nurodomos apibrėžtys, taisomosios priemonės ir veiksmai, susiję su skolininkų pažeidimais ir įsipareigojimų nevykdymu, skolos restruktūrizavimu, atleidimu nuo skolos, susilaikymu nuo reikalavimų skolininkui, paskolos grąžinimo sustabdymu, nuostoliais, nurašymu, išieškojimu ir kitomis turto rezultatų taisomosiomis priemonėmis. Tuose dokumentuose aiškiai nurodomas mokėjimų eiliškumas, priežastiniai veiksniai, mokėjimų eiliškumo pokyčiai įvykus priežastiniams įvykiams ir prievolė apie tokius įvykius pranešti. Apie visus mokėjimų eiliškumo pasikeitimus pranešama iš karto jiems įvykus.

8.Sandorių dokumentuose pateikiamos aiškios nuostatos, kuriomis palengvinamas įvairių klasių investuotojų ginčų sprendimas laiku, aiškiai apibrėžiamos ir vertybinių popierių turėtojams priskiriamos balsavimo teisės ir aiškiai nurodomos patikėtinio ir kitų subjektų, teikiančių patikėjimo paslaugas investuotojams, pareigos.

10 straipsnis

Su skaidrumu susiję reikalavimai

1.Iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS investuotojui prieš investiciją suteikia prieigą prie statinių ir dinamiškų istorinių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių rezultatų duomenų, kaip antai pažeidimų ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenų, susijusių su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra keičiamos vertybiniais popieriais. Šie duomenys apima ne trumpesnį kaip septynerių metų laikotarpį nemažmeninių pozicijų atveju ir penkerių metų laikotarpį mažmeninių pozicijų atveju. Nurodomas panašumo nustatymo pagrindas.

2.Prieš išleidžiant vertybinius popierius, kurie yra pakeitimo vertybiniais popieriais rezultatas, pagrindinių pozicijų imtis pateikiama tinkamos ir nepriklausomos šalies išorės patikrinimui, įskaitant patikrinimą, ar atskleisti pagrindinių pozicijų duomenys yra tikslūs, užtikrinant 95 % patikimumo lygį.

3.Tiek prieš nustatydamas pakeitimo vertybiniais popieriais kainodarą, tiek nuolatos iniciatorius arba rėmėjas pateikia investuotojams įsipareigojimų pinigų srauto modelį.

4.Iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS yra bendrai atsakingi už šio reglamento 5 straipsnio reikalavimų laikymąsi ir prieš nustatydami kainodarą potencialiems investuotojams pateikia visą informaciją, kurią privaloma teikti pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą. Iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS prieš nustatydami kainodarą pateikia informaciją, kurią privaloma teikti pagal 5 straipsnio 1 dalies b–e punktus, bent projekto ar preliminaria forma, kai tai leistina pagal Direktyvos 2003/71/EB 3 straipsnį. Iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS pateikia galutinius dokumentus investuotojams ne vėliau kaip 15 dienų nuo sandorio užbaigimo.

2 skirsnis

Reikalavimai, taikomi pakeitimui turtu padengtais komerciniais vekseliais

11 straipsnis

Paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas turtu padengtais komerciniais vekseliais

Pakeitimas turtu padengtais komerciniais vekseliais laikomas paprastu, skaidriu ir standartizuotu (PSS), kai turtu padengtų komercinių vekselių (ABCP) programa atitinka šio reglamento 13 straipsnio reikalavimus ir visi šios programos sandoriai atitinka 12 straipsnio reikalavimus.

12 straipsnis

Sandorių lygmens reikalavimai

1.ABCP programos sandoriai atitinka reikalavimus, nurodytus šio skyriaus 1 skirsnyje, išskyrus 7 straipsnį, 8 straipsnio 4 ir 6 dalis, 9 straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 8 dalis ir 10 straipsnio 3 dalį. Taikant šį skirsnį, laikoma, kad terminai „iniciatorius“ ir „pirminis skolintojas“ pagal 8 straipsnio 7 dalį reiškia pardavėją.

2.ABCP programos sandoriai yra užtikrinami pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, grupe, jų likusi vidutinė svertinė trukmė yra ne ilgesnė kaip dveji metai, o likutinis terminas – ne ilgesnis kaip treji metai. Pagrindinės pozicijos neapima nei gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintų paskolų, nei visapusiškai užtikrintų būsto paskolų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies e punkte. Pagrindinės pozicijos apima sutartimi nustatytas privalomas ir vykdytinas prievoles, pagal kurias nustatyta neapribota regreso teisė skolininkų atžvilgiu ir pagal kurias nustatyti mokėjimo srautai, susiję su nuomos, pagrindinės paskolos dalies ir palūkanų mokėjimais arba susiję su kita teise gauti pajamas iš turto, kuriuo tokie mokėjimai užtikrinti. Pagrindinės pozicijos neapima perleidžiamųjų vertybinių popierių, apibrėžtų Direktyvoje 2014/65/ES.

3.Visi nurodyti vertybiniais popieriais pakeisto turto ir įsipareigojimų palūkanų mokėjimai yra grindžiami įprastomis rinkoje palūkanų normomis, o ne sudėtingomis formulėmis ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

4.Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo atveju arba įvykus paspartinimo įvykiui, jokia didelė pinigų suma nėra sulaikoma SPPVS, o pagrindinės pajamos iš pagrindinių pozicijų yra perduodamos investuotojams, kuriems priklauso pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, per paskesnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų išmokėjimą, kaip nustatyta pagal pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos prioritetą. Neturi būti jokių nuostatų, pagal kurias būtų reikalaujama automatiškai realizuoti pagrindines pozicijas rinkos verte.

5.Pagrindinės pozicijos yra sukuriamos pardavėjui vykdant įprastinę savo veiklą pagal kreditavimo standartus, kurie yra ne mažiau griežti nei pardavėjo panašioms pozicijoms, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, taikomi standartai. Galimiems investuotojams reikia atskleisti visą informaciją apie reikšmingus kreditavimo standartų pakeitimus. Pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių, kai pagrindinės pozicijos yra būsto paskolos, atveju paskolų grupė neapima jokių paskolų, kurios buvo platinamos ir pasirašytos darant prielaidą, kad prašymo suteikti paskolą teikėjas arba, kai taikoma, tarpininkai buvo informuoti, jog skolintojas gali negalėti patikrinti pateiktos informacijos. Pardavėjas privalo turėti patirties pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, kūrimo srityje.

6.Sandorių dokumentuose nurodomi atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastiniai veiksniai, įskaitant bent:

(a)pagrindinių pozicijų kredito kokybės pablogėjimą iki arba žemiau iš anksto nustatytos ribos;

(b)su nemokumu susijusio įvykio atsiradimą pardavėjo arba valdymo įmonės atžvilgiu;

(c)pakankamų naujų pagrindinių pozicijų, atitinkančių iš anksto nustatytą kredito kokybę, nesukūrimą.

7.Sandorio dokumentuose aiškiai nurodoma:

(a)rėmėjo, valdymo įmonės ir jos vadovybės, kurios turi būti kompetentingos valdyti pagrindines pozicijas, ir, kai taikoma, patikėtinio ir kitų papildomų paslaugų teikėjų sutartiniai įsipareigojimai, pareigos ir atsakomybė;

(b)procesai ir atsakomybė, būtini tam, kad dėl valdymo įmonės įsipareigojimų neįvykdymo ar nemokumo nebūtų nutrauktas valdymas;

(c)nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad įsipareigojimų neįvykdymo, nemokumo ar kitų atitinkamų nurodytų įvykių atveju išvestinių finansinių priemonių sandorio šalys ir sąskaitos bankas būtų pakeisti.

(d)rėmėjas pats atlieka išsamų patikrinimą ir patikrina, ar pardavėjas atitinka patikimus kreditavimo standartus, o jo skolos valdymo pajėgumai ir skolų išieškojimo procesai – reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 259 straipsnio 3 dalies i–m punktuose, arba lygiaverčius trečiųjų šalių reikalavimus.

Politika, procedūros ir rizikos valdymo kontrolės priemonės yra tinkamai pagrįstos dokumentais ir yra įdiegtos veiksmingos sistemos.

13 straipsnis

Programos lygmens reikalavimai

1.Visi ABCP programos sandoriai atitinka reikalavimus, nurodytus šio reglamento 12 straipsnyje.

2.Iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas pagal šio reglamento 4 straipsnį turi atitikti rizikos išlaikymo reikalavimą.

3.ABCP programa nenaudojama pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, o kredito vertės didinimu programos lygmeniu nenustatomas antras segmentų lygis.

4.ABCP programos rėmėjas yra kredito įstaiga, prižiūrima pagal Direktyvą 2013/36/ES. Rėmėjas yra likvidumo priemonės teikėjas, kuris remia visas ABCP programos sandorio lygmens pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas ir padengia visą pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų likvidumo ir kredito riziką bei reikšmingą gautinų sumų sumažėjimo riziką, taip pat visas kitas sandorio išlaidas ir programos išlaidas.

5.Išleisti ABCP programos vertybiniai popieriai neapima pasirinkimo pirkti sandorių, pratęsimo išlygų ar kitų išlygų, kurios daro poveikį galutiniam jų išpirkimo terminui.

6.ABCP programos lygmeniu atsirandanti palūkanų normos ir valiutos rizika turi būti mažinama, o tuo tikslu naudojamos priemonės – atskleidžiamos. Programos lygmeniu išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos tik tada, kai jomis apsidraudžiama nuo valiutos rizikos ir palūkanų normos rizikos. Tokios išvestinės finansinės priemonės turi būti pagrįstos dokumentais laikantis tarptautinių finansų bendrų standartų.

7.Programos dokumentuose aiškiai nurodoma:

(a)patikėtinio ir kitų subjektų, teikiančių patikėjimo paslaugas investuotojams, pareigos;

(b)nuostatos, kuriomis palengvinamas rėmėjo ir pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojų ginčų sprendimas laiku;

(c)rėmėjo ir jo vadovybės, kurie turi būti kompetentingi kreditų garantavimo srityje, ir patikėtinio ir kitų papildomų paslaugų teikėjų sutartiniai įsipareigojimai, pareigos ir atsakomybė;

(d) procesai ir atsakomybė, būtini tam, kad dėl valdymo įmonės įsipareigojimų neįvykdymo ar nemokumo nebūtų nutrauktas valdymas;

(e)nuostatos, kuriomis numatoma, kad įsipareigojimų neįvykdymo, nemokumo ir kitų atitinkamų nurodytų įvykių atveju ABCP programos lygmens išvestinių finansinių priemonių sandorio šalys ir sąskaitos bankas būtų pakeisti;

(f)kad konkrečių įvykių, rėmėjo įsipareigojimų neįvykdymo ar nemokumo atvejams būtų numatyti taisomieji veiksmai, kuriais būtų atitinkamai užtikrinamas finansavimo įsipareigojimas arba pakeistas likvidumo priemonės teikėjas. Jeigu likvidumo priemonės teikėjas neatnaujina finansavimo įsipareigojimo per 30 dienų nuo jo galiojimo pabaigos, likvidumo priemonė yra panaudojama, vertybiniai popieriai, kurių terminas baigiasi, grąžinami, o sandoriais nebeįsigyjamos pozicijos, amortizuojant turimas pagrindines pozicijas.

Politika, procedūros ir rizikos valdymo kontrolės priemonės yra tinkamai pagrįstos dokumentais ir yra įdiegtos veiksmingos sistemos.

8.ABCP programos lygmeniu iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS yra bendrai atsakingi už šio reglamento 5 straipsnio reikalavimų laikymąsi ir prieš nustatydami kainodarą potencialiems investuotojams pateikia visą informaciją, kurią privaloma teikti pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą. Iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS prieš nustatydami kainodarą pateikia informaciją, kurią privaloma teikti pagal 5 straipsnio 1 dalies b–e punktus, bent projekto ar preliminaria forma, kai tai leistina pagal Direktyvos 2003/71/EB 3 straipsnį. Iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS pateikia galutinius dokumentus investuotojams ne vėliau kaip 15 dienų nuo sandorio užbaigimo.

14 straipsnis

Pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais ir išsamus patikrinimas

1.Iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS, naudodami šio straipsnio 5 dalyje nurodytą formą, bendrai praneša EVPRI, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka šio reglamento 7–10 arba 11–13 straipsnius (pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais). EVPRI pagal 4 dalį paskelbia pranešimą apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais savo oficialioje interneto svetainėje. Jie taip pat informuoja savo kompetentingą instituciją. Pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS tarpusavyje paskiria vieną subjektą, kuris veiktų kaip pirmas kontaktinis punktas investuotojams ir kompetentingoms institucijoms.

2.Tais atvejais, kai iniciatorius arba pirminis skolintojas nėra kredito įstaiga arba investicinė įmonė, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, prie 1 dalyje nurodyto pranešimo pridedami šie dokumentai:

(a)iniciatoriaus arba pirminio skolintojo patvirtinimas, kad suteikė kreditą, remdamasis patikimais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais ir laikydamasis aiškiai nustatytų kredito patvirtinimo, keitimo, atnaujinimo ir finansavimo procedūrų, ir kad iniciatorius arba pirminis skolintojas yra įdiegę veiksmingas sistemas šioms procedūroms taikyti;

(b)deklaraciją, kurioje nurodoma, ar a papunktyje nurodytiems elementams taikoma priežiūra.

3.Iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS nedelsdami praneša EVPRI ir savo kompetentingai institucijai, kai pakeitimas vertybiniais popieriais nebeatitinka šio reglamento 7–10 straipsnių arba 11–13 straipsnių.

4.Savo oficialioje interneto svetainėje EVPRI pateikia sąrašą, kuriame nurodomi visi pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, apie kuriuos iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS pranešė kaip apie atitinkančius šio reglamento 7–10 arba 11–13 straipsnius. Kompetentingoms institucijoms priėmus sprendimą, kad pakeitimas vertybiniais popieriais nebelaikomas PSS, arba gavusi tokį iniciatoriaus, rėmėjo ar SPPVPS pranešimą, EVPRI atnaujina sąrašą. Kai kompetentinga institucija pagal 17 straipsnį pritaiko administracines sankcijas arba taisomąsias priemones, ji nedelsdama apie tai informuoja EVPRI. EVPRI nedelsdama sąraše nurodo, kad kompetentinga institucija atitinkamo pakeitimo vertybiniais popieriais atžvilgiu yra pritaikiusi administracines sankcijas arba taisomąsias priemones.

5.Glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo informaciją, kurią laikydamiesi savo prievolių pagal 1 dalį pateikia iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS, ir pateikia standartizuotas formas, kurias jie turi naudoti tai informacijai pateikti.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai per [dvylika mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

4 skyrius

Priežiūra

15 straipsnis

Kompetentingų institucijų skyrimas

1.Šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų prievolių laikymąsi pagal joms atitinkamais teisės aktais suteiktus įgaliojimus užtikrina toliau nurodytos kompetentingos institucijos:

(a)draudimo ir perdraudimo įmonių atveju – pagal Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 10 dalį paskirta kompetentinga institucija;

(b)alternatyvaus investavimo fondų valdytojų atveju – pagal Direktyvos 2011/61/ES 44 straipsnį paskirta atsakinga kompetentinga institucija;

(c)KIPVPS ir KIPVPS valdymo įmonių atveju – pagal Direktyvos 2009/65/EB 97 straipsnį paskirta kompetentinga institucija;

(d)įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, atveju – pagal Direktyvos 2003/41/EB 6 straipsnio g punktą paskirta kompetentinga institucija;

(e)kredito įstaigų arba investicinių įmonių atveju – pagal Direktyvos 2013/36/ES 4 straipsnį paskirta kompetentinga institucija, įskaitant ECB pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013.

2.Kompetentingos institucijos, kurios pagal Direktyvos 2013/36/ES 4 straipsnį yra atsakingos už rėmėjų priežiūrą, įskaitant ECB pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, užtikrina, kad rėmėjai laikytųsi šio reglamento 4–14 straipsniuose nurodytų prievolių.

3.Kai iniciatoriai, pirminiai skolintojai ir SPPVPS yra prižiūrimi subjektai pagal Direktyvą 2013/36/ES, Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, Direktyvą 2009/138/EB, Direktyvą 2003/41/EB, Direktyvą 2011/61/ES ar Direktyvą 2009/65/EB, atitinkamos pagal šiuos teisės aktus paskirtos kompetentingos institucijos, įskaitant ECB pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, užtikrina, kad būtų laikomasi šio reglamento 4–14 straipsniuose nurodytų prievolių.

4.Subjektams, kuriems 3 dalyje nurodyti Sąjungos teisės aktai netaikomi, valstybės narės paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, užtikrinsiančių šio reglamento 4–14 straipsniuose nurodytų prievolių laikymąsi. Valstybės narės praneša Komisijai, EVPRI, EBI, EDPPI ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie pagal šią dalį paskirtas kompetentingas institucijas.

5.EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia ir atnaujina šiame straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų sąrašą.

16 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal 15 straipsnio 2–4 dalis paskirta kompetentinga institucija turėtų priežiūros, tyrimo ir sankcijų taikymo įgaliojimus, kurių reikia jos pareigoms pagal šį reglamentą atlikti.

2.Kompetentinga institucija periodiškai peržiūri tvarką, procesus ir mechanizmus, kurių iniciatoriai, rėmėjai, SPPVPS ir pirminiai skolintojai laikosi, vykdydami šiuo reglamentu nustatytas prievoles.

3.Kompetentingos institucijos užtikrina, kad dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių kylanti rizika, įskaitant riziką reputacijai, yra vertinama ir valdoma taikant tinkamas iniciatorių, rėmėjų, SPPVPS ir pirminių skolintojų strategijas ir procedūras.

17 straipsnis

Administracinės sankcijos ir taisomosios priemonės

1.Nedarant poveikio valstybių narių teisei numatyti ir taikyti baudžiamąsias sankcijas pagal šio reglamento 19 straipsnį, valstybės narės parengia taisykles, kuriomis nustatomos deramos administracinės sankcijos ir taisomosios priemonės, taikytinos, kai:

(a)iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas nevykdė šio reglamento 4 straipsnio reikalavimų;

(b)iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS nevykdė šio reglamento 5 straipsnio reikalavimų;

(c)iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS nevykdė šio reglamento 7–10 straipsnių arba 11–13 straipsnių reikalavimų.

Be to, valstybės narės užtikrina, kad administracinės sankcijos ir (arba) taisomosios priemonės būtų veiksmingai įgyvendintos.

2.Tos sankcijos ir priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos bei atgrasomosios ir apima bent:

(a)viešą pareiškimą, kuriame nurodoma už pažeidimą atsakingo fizinio arba juridinio asmens tapatybė ir pažeidimo pobūdis pagal 22 straipsnį;

(a)įsakymą fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;

(b)laikiną draudimą bet kuriam iniciatoriaus, rėmėjo ar SPPVPS valdymo organo nariui ar kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti tokių įmonių valdymo funkcijas;

(c)šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto pažeidimo atveju – laikiną draudimą iniciatoriui, rėmėjui ir SPPVPS patiems patvirtinti, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka šio reglamento 7–10 straipsnių arba 11–13 straipsnių reikalavimus;

(d)maksimalias administracines baudas, kurių dydis yra bent 5 000 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą [šio reglamento įsigaliojimo data],

(e)arba juridinio asmens atveju – maksimalias administracines baudas, nurodytas e punkte arba siekiančias iki 10 % juridinio asmens bendros metinės apyvartos pagal paskutines turimas ataskaitas, kurias patvirtino valdymo organas; jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal Direktyvą 2013/34/ES, atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, apibrėžtos atitinkamuose apskaitos teisės aktuose ir nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintose naujausiose turimose konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose;

(f)maksimalias administracines baudas, lygias bent dvigubai naudos, gautos dėl pažeidimo, sumai, kai tą naudą galima nustatyti, net jei ta suma viršija e ir f punktuose nurodytas didžiausias sumas.

3.Kai pirmoje pastraipoje nurodytos nuostatos taikomos juridiniams asmenims, valstybės narės taip pat užtikrina, kad kompetentingos institucijos taikytų 2 dalyje nurodytas administracines sankcijas ir taisomąsias priemones valdymo organo nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už pažeidimą.

4.Valstybės narės užtikrina, kad visi sprendimai taikyti 2 dalyje nurodytas administracines sankcijas ir taisomąsias priemones būtų deramai argumentuoti, o jų adresatui suteikta teisė apskųsti sprendimą teisme.

18 straipsnis

Įgaliojimo taikyti administracines sankcijas ir taisomąsias priemones panaudojimas

1.Kompetentingos institucijos savo įgaliojimais taikyti šio reglamento 17 straipsnyje nurodytas administracines sankcijas ir taisomąsias priemones naudojasi pagal savo nacionalinę teisinę sistemą:

(a)tiesiogiai;

(b)bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis;

(c)kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

2.Priimdamos sprendimą dėl administracinių sankcijų ar taisomųjų priemonių, taikomų pagal šio reglamento 17 straipsnį, rūšies ir dydžio, kompetentingos institucijos atsižvelgia į visas susijusias aplinkybes, įskaitant atitinkamais atvejais į:

(a)pažeidimo reikšmingumą, sunkumą ir trukmę;

(b)už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;

(c)atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris visų pirma nustatomas pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;

(d)atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

(e)trečiųjų asmenų dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;

(f)atsakingo fizinio arba juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, neapribojant reikalavimo užtikrinti, kad toks asmuo atsilygintų už gautą pelną ar išvengtus nuostolius;

(g)atsakingo fizinio ar juridinio asmens anksčiau padarytus pažeidimus.

19 straipsnis

Baudžiamųjų sankcijų nuostata

1.Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų ar taisomųjų priemonių už pažeidimus, kuriems taikomos baudžiamosios sankcijos pagal jų nacionalinę teisę.

2.Kai valstybės narės pagal 1 dalį nusprendė dėl šio reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodyto pažeidimo taikyti baudžiamąsias sankcijas, jos užtikrina, kad būtų nustatytos tinkamos priemonės, kurias taikant kompetentingos institucijos, vykdydamos savo prievolę bendradarbiauti taikant šį reglamentą, turėtų visus reikalingus įgaliojimus palaikyti ryšius su teisminėmis institucijomis, prokuratūra ar baudžiamosios justicijos institucijomis, pagal savo jurisdikciją gauti konkrečią informaciją, susijusią su baudžiamaisiais tyrimais ar teismo procesais, pradėtais dėl šio reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodyto pažeidimo, ir teikti tą pačią informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms, EVPRI, EBI ir EDPPI.

20 straipsnis

Pareiga pranešti

Valstybės narės pateikia Komisijai, EVPRI, EBI ir EDPPI visus įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinamas šis skyrius, įskaitant visas susijusias baudžiamosios teisės nuostatas per [vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo]. Valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos praneša Komisijai, EVPRI, EBI ir EDPPI apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

21 straipsnis

Kompetentingų institucijų ir Europos priežiūros institucijų bendradarbiavimas

1.Vykdydamos 16–19 straipsniuose nurodytas pareigas, visų pirma pareigą nustatyti ir ištaisyti šio reglamento pažeidimus, šio reglamento 15 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos ir EVPRI, EBI ir EDPPI glaudžiai tarpusavyje bendradarbiauja ir keičiasi informacija.

2.Siekdamos pasinaudoti įgaliojimais taikyti sankcijas ir padėti surinkti pinigines baudas, kompetentingos institucijos taip pat gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis.

3.Kai kompetentinga institucija nustato šio reglamento pažeidimą arba turi pagrindo manyti, kad jis buvo įvykdytas, ji apie savo išvadas pakankamai išsamiai informuoja iniciatoriaus, rėmėjo, pirminio skolintojo, SPPVPS arba investuotojo kompetentingą priežiūros instituciją. Susijusios kompetentingos institucijos glaudžiai koordinuoja savo atliekamą priežiūros veiklą ir užtikrina nuoseklius sprendimus.

4.Kai 3 dalyje nurodytas pažeidimas yra visų pirma susijęs su neteisingu arba klaidinančiu pranešimu pagal šio reglamento 14 straipsnio 1 dalį, tą pažeidimą nustačiusi kompetentinga institucija taip pat nedelsdama savo išvadas praneša EVPRI, EBI ir EDPPI.

5.Gavusi 3 dalyje nurodytą informaciją, kompetentinga institucija imasi visų reikalingų veiksmų nustatytam pažeidimui ištaisyti ir praneša apie tai kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms, visų pirma iniciatoriaus, rėmėjo, SPPVPS ir pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojo kompetentingoms institucijoms, jei jos žinomos. Tuo atveju, jeigu kompetentingos institucijos nesutaria, reikalas gali būti perduotas EVPRI ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnyje ir atitinkamais atvejais 20 straipsnyje nustatyta procedūra.

6.Glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato bendrą bendradarbiavimo prievolę, informaciją, kuria reikia keistis pagal 1 dalį, ir prievoles pranešti pagal 3 ir 4 dalis.

Glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai per [dvylika mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

22 straipsnis

Administracinių sankcijų ir taisomųjų priemonių paskelbimas

1.Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos savo interneto svetainėse paskelbtų visus sprendimus taikyti administracines sankcijas ir taisomąsias priemones dėl šio reglamento 4, 5 straipsnių arba 14 straipsnio 1 dalies pažeidimų po to, kai apie tą sprendimą buvo pranešta sankcijos ar priemonės adresatui.

2.Skelbiant 1 dalyje nurodytą informaciją, nurodoma pažeidimo rūšis ir pobūdis, atsakingų asmenų tapatybė ir taikomos sankcijos ar priemonės.

3.Jeigu kompetentinga institucija mano, kad juridinių asmenų tapatybės arba fizinių asmenų tapatybės ir asmens duomenų paskelbimas, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus tokių duomenų paskelbimo proporcingumą, yra neproporcingas, arba jeigu, kompetentingos institucijos nuomone, paskelbimas kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui ar vykdomam tyrimui, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos:

(a)atidėtų sprendimo taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę paskelbimą tol, kol nelieka priežasčių jo neskelbti, arba

(b)paskelbtų sprendimą taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę pagrįstą laikotarpį, jei numatoma, kad per tą laikotarpį nebeliks priežasčių, dėl kurių reikėtų skelbti nuasmenintą sprendimą, nenurodydama adresato tapatybės ir asmens duomenų, jeigu tokiu nuasmenintu skelbimu būtų užtikrinta veiksminga susijusių asmens duomenų apsauga, arba

(c) apskritai neskelbtų sprendimo taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę, jeigu manoma, jog taikant a ir b punktuose nurodytas galimybes būtų nepakankamai užtikrinta:

i)kad finansų rinkų stabilumui nekils pavojus;

ii)tokių sprendimų paskelbimo proporcingumas priemonių, kurios laikomos nesvarbiomis, atžvilgiu.

4.Priėmus sprendimą pateikti nuasmenintą skelbimą apie sankciją arba priemonę, susijusių duomenų paskelbimas gali būti atidėtas. Jeigu sprendimas taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę yra apskųstas atitinkamoms teisminėms institucijoms, kompetentingos institucijos nedelsdamos taip pat šią informaciją ir visą paskesnę informaciją apie tokio apeliacinio skundo rezultatą pateikia savo oficialioje interneto svetainėje. Taip pat paskelbiama apie visus teisminės institucijos sprendimus panaikinti sprendimą taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę.

5.Kompetentingos institucijos užtikrina, kad bet kokia pagal 1–4 dalis paskelbta informacija jų oficialiose interneto svetainėse būtų laikoma bent penkerius metus po jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis taikomomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

6.Kompetentingos institucijos informuoja EVPRI, EBI ir EDPPI apie visas taikomas administracines sankcijas ir taisomąsias priemones, įskaitant, jei tinka, visus su jomis susijusius apeliacinius skundus ir jų rezultatus. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos gautų informaciją ir galutinį sprendimą, susijusį su taikoma baudžiamąja sankcija, ir pateiktų ją EVPRI, EBI arba EDPPI.

7.EVPRI, EBI ir EDPPI bendrai tvarko administracinių sankcijų ir taisomųjų priemonių, apie kurias joms pranešta, centrinę duomenų bazę. Ta duomenų baze naudojasi tik kompetentingos institucijos ir ji atnaujinama remiantis kompetentingų institucijų pagal 6 dalį pateikta informacija.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PAKEITIMAI

23 straipsnis

Direktyvos 2009/65/EB dalinis pakeitimas

Direktyvos 2009/65/ES 50a straipsnis panaikinamas.

24 straipsnis

Direktyvos 2009/138/EB dalinis pakeitimas

Direktyva 2009/138/EB iš dalies keičiama taip:

(1)135 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Komisija pagal 301a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatomos aplinkybės, kurioms esant galima nustatyti proporcingą papildomą kapitalo poreikį, jei nesilaikoma Reglamento [Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento] 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, nedarant poveikio 101 straipsnio 3 dalies taikymui.

3. Siekiant užtikrinti nuoseklų suderinimą, susijusį su 2 dalimi, EDPPI, taikant 301b straipsnį, parengia techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatoma toje dalyje nurodyto proporcingo papildomo kapitalo poreikio apskaičiavimo metodika, projektą.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.“

(2)308b straipsnio 11 dalis panaikinama.

25 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dalinis pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 iš dalies keičiamas taip:

(1)22 ir 41 konstatuojamosiose dalyse, 8c straipsnyje ir II priedo 1 punkte „struktūrizuota finansinė priemonė“ pakeičiama „pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė“.

(2)34 ir 40 konstatuojamosiose dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 8c straipsnyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 39 straipsnio 4 dalyje, taip pat I priedo A skirsnio 2 punkto 5 papunktyje, I priedo B skirsnio 5 punkte, II priede (pavadinime ir 2 punkte), III priedo I dalies 8, 24 ir 45 punktuose, III priedo III dalies 8 punkte „struktūrizuotos finansinės priemonės“ pakeičiama „pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės“.

(3)1 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šiuo reglamentu taip pat nustatomos Sąjungoje įsteigtų emitentų ir susijusių trečiųjų šalių pareigos dėl pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių.“

(4)3 straipsnio l punktas pakeičiamas taip:

„l) pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė – finansinė priemonė ar kitas turtas, atsiradę dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Reglamento [šio reglamento] 2 straipsnio 1 dalyje;“

26 straipsnis

Direktyvos 2011/61/ES dalinis pakeitimas

Direktyvos 2011/61/ES 17 straipsnis panaikinamas.

27 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 dalinis pakeitimas

Reglamentas 648/2012/ES iš dalies keičiamas taip:

(1)2 straipsnis papildomas 30 ir 31 punktais:

„30) padengta obligacija – obligacija, atitinkanti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio reikalavimus.

31) padengtų obligacijų subjektas – padengtų obligacijų leidėjas arba padengtų obligacijų draudimo fondas.“

(2)4 straipsnis papildomas 5 ir 6 dalimis:

„5. 4 straipsnio 1 dalis netaikoma ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriams, sudarytiems su padengtų obligacijų subjektais dėl padengtos obligacijos, arba su specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektu dėl pakeitimo vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Reglamente [Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamente], jeigu:

a) specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų atveju, specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas atlieka tik tokį pakeitimą vertybiniais popieriais, kuris atitinka Reglamento [Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento] 7–10 straipsnių arba 11–13 straipsnių ir 6 straipsnio reikalavimus;

b) ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoris naudojamas tik apdrausti nuo palūkanų normos arba valiutų nesutapimo padengtų obligacijų arba pakeitimo vertybiniais popieriais atveju; ir

c) padengtų obligacijų arba pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėmis tinkamai sumažinama sandorio šalies kredito rizika, susijusi su ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriais, sudarytais su padengtų obligacijų subjektu, arba specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektu dėl padengtų obligacijų arba pakeitimo vertybiniais popieriais.

6. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą ir atsižvelgiant į poreikį užkirsti kelią reguliaciniam arbitražui, EPI parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis padengtų obligacijų ar pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėmis sumažinama sandorio šalies kredito rizika, kaip apibrėžta 5 dalyje.

EPI tą techninių reguliavimo standartų projektą pateikia Komisijai per [šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“

(3)11 straipsnio 15 dalis pakeičiama taip:

„15. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EPI parengia bendrų techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nurodoma:

a) rizikos valdymo procedūros, įskaitant įkaito dydį ir rūšį ir atskyrimo tvarką, kurių reikia, kad būtų laikomasi 3 dalies;

b) procedūros, kurių turi laikytis sandorio šalys ir atitinkamos kompetentingos institucijos, netaikydamos reikalavimų pagal 6–10 dalis;

c) taikytini kriterijai, nurodyti 5–10 dalyse, įskaitant visų pirma tai, kas turėtų būti laikoma praktinėmis ar teisinėmis kliūtimis sandorio šalims tarpusavyje greitai pervesti nuosavas lėšas arba padengti įsipareigojimus.

Įkaito, kurio reikalaujama dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių, sudarytų su padengtų obligacijų subjektais dėl padengtos obligacijos arba specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektu dėl pakeitimo vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta [šiame reglamente], ir atitinkančio šio reglamento 4 straipsnio 5 dalyje išdėstytas sąlygas ir Reglamento [Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento] 7–10 straipsnių arba 11–13straipsnių ir 6 straipsnio reikalavimus, dydis ir rūšis nustatomi atsižvelgiant į visas kliūtis, su kuriomis susiduriama pasikeičiant įkaitu pagal esamus susitarimus dėl įkaito padengtų obligacijų arba pakeitimo vertybiniais popieriais atveju.

EPI tą techninių reguliavimo standartų projektą pateikia Komisijai per [šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Atsižvelgiant į sandorio šalies teisinį pobūdį, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 arba (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“

28 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.Šis reglamentas taikomas pakeitimui vertybiniais popieriais, kurio vertybiniai popieriai yra išleisti [šio reglamento įsigaliojimo data] arba vėliau pagal 2–6 dalis.

2.Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms, kurios yra neapmokėtos [šio reglamento įsigaliojimo data], iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS gali naudoti PSS nuorodą arba nuorodą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su šiais terminais, tik tais atvejais, kai tenkinami šio reglamento 6 straipsnyje išdėstyti reikalavimai.

3.Pakeitimui vertybiniais popieriais, kurio vertybiniai popieriai buvo išleisti 2011 m. sausio 1 d. arba vėliau, ir pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms, kurios buvo išleistos iki tos datos, jei naujos pagrindinės pozicijos buvo pridėtos arba pakeistos jų pakaitalais po 2014 m. gruodžio 31 d., taikomas šio reglamento 3 straipsnis.

4.Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms, kurios yra neapmokėtos [šio reglamento įsigaliojimo data], kredito įstaigos arba investicinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, draudimo įmonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1 dalyje, perdraudimo įmonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 dalyje, ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV), kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, toliau taiko atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 405 straipsnio, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 625/2014 1, 2 ir 3 skyrių ir 22 straipsnio, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 254 ir 255 straipsnių ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 51 straipsnio redakcijas, taikytinas [diena prieš šio reglamento įsigaliojimo datą].

5.Iki to momento, kai bus pradėti taikyti techniniai reguliavimo standartai, kuriuos Komisija turi priimti pagal šio reglamento 4 straipsnio 6 dalį, iniciatoriai, rėmėjai arba pirminis skolintojas šio reglamento 4 straipsnyje išdėstytų prievolių vykdymo tikslais pakeitimui vertybiniais popieriais, kurio vertybiniai popieriai išleisti [šio reglamento įsigaliojimo data] arba vėliau, taiko Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 625/2014 1, 2 ir 3 skyrius ir 22 straipsnį.

6.Iki to momento, kai bus pradėti taikyti techniniai reguliavimo standartai, kuriuos Komisija turi priimti pagal šio reglamento 5 straipsnio 3 dalį, iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies a ir e punktuose išdėstytų prievolių vykdymo tikslais Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/3 I–VIII prieduose paminėtą informaciją pateikia 5 straipsnio 2 dalyje nurodytoje interneto svetainėje.

29 straipsnis

Ataskaitos

1.EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su EVPRI ir EDPPI, ne vėliau kaip po [dvejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo], o vėliau – kas trejus metus, paskelbia ataskaitą apie šio reglamento 6–14 straipsniuose nustatytų PSS reikalavimų įgyvendinimą.

2.Ataskaitoje taip pat įvertinami veiksmai, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos, reikšminga rizika ir naujos pažeidžiamos vietos, kurių galėjo atsirasti, ir rinkos dalyvių atliekamas tolesnis pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentų standartizavimas.

3.EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, ne vėliau kaip po [trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo] paskelbia ataskaitą apie šio reglamento 5 straipsnyje nurodytų skaidrumo reikalavimų veikimą ir pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos Sąjungoje skaidrumo lygį.

30 straipsnis

Peržiūra

Komisija ne vėliau kaip po [ketverių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento veikimą ir, prireikus, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

31 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms 

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto ir skaidraus pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje 30  

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone 

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus 31  

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu 

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę 

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

Ši iniciatyva yra vienas iš svarbių kapitalo rinkų sąjungos kūrimo elementų. Pasiūlymu siekiama:

1)    tvariau atgaivinti rinkas, kad paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas vertybiniais popieriais galėtų tapti veiksmingu ekonomikos finansavimo kanalu;

2)    sudaryti sąlygas efektyviai ir veiksmingai perkelti riziką įvairiems instituciniams investuotojams ir bankams;

3)    sudaryti sąlygas, kad pakeitimas vertybiniais popieriais būtų veiksminga finansavimo priemonė kai kuriems ilgalaikiams investuotojams ir bankams;

4)    apsaugoti investuotojus ir valdyti sisteminę riziką neleidžiant vėl atsirasti ydingiems suteiktų ir perleistų paskolų modeliams.

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir atitinkama VGV / VGB veikla

Konkretus tikslas

Šiuo pasiūlymu siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

1) atsikratyti prastos investuotojų reputacijos ir užtikrinti tinkamą paprastų ir skaidrių pakeitimo vertybiniais produktais vertinimą;

2) sumažinti ir (arba) panaikinti nepagrįstai dideles emitentų ir investuotojų patiriamas veiklos išlaidas.

Ši sistema turėtų investuotojams suteikti pasitikėjimo, ES nustatyti aukštus standartus ir padėti šalims įvertinti su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusią riziką (tiek tų pačių, tiek skirtingų produktų).

Pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti svarbiu finansavimo šaltinių diversifikavimo ir efektyvesnio rizikos paskirstymo ES finansų sistemoje kanalu. Jis leistų plačiau paskirstyti finansų sektoriaus riziką ir gali padėti atlaisvinti bankų balansus, kad jie galėtų toliau skolinti įvairių kategorijų ekonominės veiklos vykdytojams (pvz., ne finansų įstaigoms, MVĮ, asmenims). Apskritai, jis gali pagerinti finansų sistemos efektyvumą ir suteikti daugiau investavimo galimybių. Pakeitimas vertybiniais popieriais gali susieti bankus ir kapitalo rinkas ir taip suteikti netiesioginės naudos įmonėms ir piliečiams (pavyzdžiui, dėl pigesnių paskolų, hipotekų ir kredito kortelių).

Atitinkama VGV / VGB veikla

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Šiuo pasiūlymu siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

1) atsikratyti prastos investuotojų reputacijos ir reguliavimo kliūčių paprastų ir skaidrių pakeitimo vertybiniais produktų atžvilgiu;

2) sumažinti ir (arba) panaikinti nepagrįstai dideles emitentų ir investuotojų patiriamas veiklos išlaidas.

Ši sistema turėtų investuotojams suteikti pasitikėjimo, ES nustatyti aukštus standartus ir padėti šalims įvertinti su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusią riziką (tiek tų pačių, tiek skirtingų produktų).

Pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti svarbiu finansavimo šaltinių diversifikavimo ir efektyvesnio rizikos paskirstymo ES finansų sistemoje kanalu. Jis leistų plačiau paskirstyti finansų sektoriaus riziką ir gali padėti atlaisvinti bankų balansus, kad jie galėtų toliau skolinti įvairių kategorijų ekonominės veiklos vykdytojams (pvz., ne finansų įstaigoms, MVĮ, asmenims). Apskritai, jis gali pagerinti finansų sistemos efektyvumą ir suteikti daugiau investavimo galimybių. Pakeitimas vertybiniais popieriais gali susieti bankus ir kapitalo rinkas ir taip suteikti netiesioginės naudos įmonėms ir piliečiams (pavyzdžiui, dėl pigesnių paskolų, hipotekų ir kredito kortelių).

1.4.4.Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

Svarbiausias pirmojo tikslo pasiekimo rodiklis bus PSS produktų ir ne PSS produktų kainos skirtumas. Jei tikslas pasiektas, šis skirtumas turėtų padidėti nuo šios dienos – investuotojai turėtų labiau vertinti PSS produktus nei ne PSS produktus. Dėl to turėtų padidėti PSS produktų pasiūla, todėl šio tikslo pasiekimas bus taip pat vertinamas ir pagal PSS produktų emisijos padidėjimą, palyginti su ne PSS produktų emisija.

Antrasis tikslas bus vertinamas pagal tris kriterijus: 1) PSS produktų kainą ir jų emisijos augimą (nes veikos išlaidų sumažėjimas turėtų lemti aukštesnį PSS produktų emisijos lygį), 2) rinkodaros ir ataskaitų medžiagos standartizavimo laipsnį ir galiausiai 3) atsiliepimus iš rinkos dalyvių apie veiklos išlaidų raidą.

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Šio pasiūlymo tikslas – atgaivinti tvarią pakeitimo vertybiniais popieriais rinką ir taip pagerinti ES ekonomikos finansavimą kartu užtikrinant finansinį stabilumą ir investuotojų apsaugą. Norint atgaivint rinką, pasiūlymu siekiama atsikratyti prastos pakeitimo vertybiniais popieriais reputacijos, užtikrinti daugiau nuoseklumo ir standartizavimo rinkoje ir įdiegti jautresnę rizikai reguliavimo sistemą.

1.5.2.Papildoma ES dalyvavimo nauda

Pakeitimo vertybiniais popieriais produktai yra dalis ES kapitalo rinkų, kurios yra atviros ir integruotos. Pakeitimas vertybiniais popieriais susieja skirtingų valstybių narių ir ne valstybių narių finansų įstaigas: dažnai bankai inicijuoja paskolas, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais, o finansų įstaigos, tokios, kaip draudikai ir investiciniai fondai, investuoja į šiuos produktus visoje Europoje.

Vien atskirų valstybių narių veiksmais prastos reputacijos atsikratyti nepavyktų. Tarptautiniu lygmeniu ES rėmė standartų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti paprastą, skaidrų ir standartizuotą (PSS) pakeitimą vertybiniais popieriais, parengimą. Tokie standartai padės investuotojams nustatyti pakeitimo vertybiniais popieriais kategorijas, kurių rezultatai per finansų krizę buvo geri, ir leis jiems išanalizuoti susijusią riziką.

Nors valstybės narės galėtų įgyvendinti šiuos tarptautinius standartus, praktiškai dėl to valstybėse narėse būtų taikomi skirtingi metodai, o tai kliudytų atsikratyti prastos reputacijos ir būtų sudarytos de facto kliūtys tarpvalstybiniams investuotojams, kurie turėtų išsamiai susipažinti su valstybių narių sistemomis. Be to, norint PSS pakeitimui vertybiniais popieriais taikyti jautresnę rizikai rizikos ribojimo sistemą, reikia, kad ES apibrėžtų, kas yra PSS pakeitimas vertybiniais popieriais, nes priešingu atveju skirtingose valstybėse narėse skirtingos rūšies pakeitimo vertybiniais popieriais atveju bankams ir draudimo bendrovėms galėtų būti taikoma jautresnė rizikai reguliavimo tvarka. Dėl to būtų sudarytos nevienodos sąlygos ir būtų galima pasinaudoti reguliacinio arbitražo galimybe. Kalbant apie nuoseklumo ir standartizavimo trūkumą, ES teisės aktais jau yra suderinti keli pakeitimo vertybiniais popieriais aspektai, visų pirma, apibrėžtys, informacijos atskleidimo, išsamaus patikrinimo, rizikos išlaikymo taisyklės ir pagal riziką pritaikyta rizikos ribojimo tvarka, taikoma į šiuos produktus investuojantiems reguliuojamiems subjektams. Tos nuostatos buvo parengtos skirtingiems teisės aktams (KRR, „Mokumas II“, KIPVPS ir KRA reglamentas ir AIFVD), todėl atsirado tam tikrų skirtingiems investuotojams taikomų reikalavimų neatitikimų. Jų nuoseklumą padidinti ir tolesnį šiuo nuostatų standartizavimą pasiekti galima tik jei veiksmų imsis ES.

1.5.3.Panašios patirties išvados

Buvo mažai tikėtina, kad taikant rinkoje sukurtus diferencijavimo mechanizmus būtų pavykę atsikratyti prastos reputacijos, nes jie kliaunasi rinkos asociacijų nuomonėmis, kurios nebuvo išbandytos per įvykius. Dar svarbiau yra tai, kad net jei taikant šiuos pakeitimo vertybiniais popieriais produktų diferencijavimo mechanizmus būtų sėkmingai užtikrintas diferencijavimas ir pagerinta prasta reputacija, jie negalėtų pakoreguoti su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusio rizikos ribojimu pagrįsto vertinimo ir taip pagerinti ES sandorių ekonominį naudingumą. Be to, dabartinis ES teisės aktų nenuoseklumas toliau darytų poveikį šioms rinkoms. Jei ES nesiimtų jokių veiksmų, vargu ar pavyktų iš pagrindų pakeisti dabartinę pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos padėtį: išliktų nedidelės apimties emisijos ir susiskaidymas.

1.5.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Šis pasiūlymas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais yra susijęs su Komisijos 2014 m. pateiktu Investicijų planu Europai, kurio tikslas – atgaivinti investicijas Europoje nuosekliai šalinant pagrindines kliūtis investicijoms. Šis naujas metodas padėtų spręsti dabar Europoje rizikos finansavimo trūkumo problemą.

Ši iniciatyva – Europos Komisijos šiandien priimto Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano dalis. Kapitalo rinkų sąjunga yra vienas iš Komisijos prioritetų, kuriuo siekiama užtikrinti, kad finansų sistema remtų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą ir padėtų spręsti demografines problemas, su kuriomis susiduria Europa.

Be finansinio reguliavimo iniciatyvų, kelios ES institucijos ir įstaigos ėmėsi iniciatyvų sukurti pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas ir padidinti pasitikėjimą rinkos veikimu. Komisija kartu su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu naudoja pakeitimo vertybiniais popieriais priemones, kad padėtų finansuoti MVĮ, pavyzdžiui, pagal programą COSME ir bendras Komisijos ir EIB iniciatyvas.

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

◻Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota: 

◻ pasiūlymas (iniciatyva) galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD];

◻ finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM.

Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota:

įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 32  

Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

◻ padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

◻ vykdomųjų įstaigų.

Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis.

Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis perduodant:

◻ trečiosioms šalims arba jų paskirtoms įstaigoms;

◻ tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

◻ EIB ir Europos investicijų fondui;

 įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 208 ir 209 straipsniuose;

◻ viešosios teisės įstaigoms;

◻ įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamų finansinių garantijų;

◻ įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

◻ asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

Įgyvendinant šią iniciatyvą dalyvaus trys EPI (EBI, EVPRI ir EDPPI). Taigi, siūlomi ištekliai yra skirti EBI, EVPRI ir EDPPI, kurios yra reguliavimo agentūros, o ne vykdomosios įstaigos. EBI, EVPRI ir EDPPI veiklą prižiūri Komisija.

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Pasiūlyme numatyta, kad Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti siūlomų priemonių veiksmingumą.

2.1.1.Nustatyta rizika

Siekiant teisiškai, ekonomiškai, produktyviai ir veiksmingai naudoti pasiūlymo įgyvendinimui skirtus asignavimus, tikimasi, kad įgyvendinant pasiūlymą nebus sudarytos sąlygos atsirasti naujai rizikai, dar nenumatytai pagal egzistuojančią EBI, EDPPI ir EVPRI vidaus kontrolės sistemą.

2.1.2.Informacija apie įdiegtą vidaus kontrolės sistemą

ND

2.1.3.Numatomo klaidos rizikos laipsnio kontrolės ir vertinimo sąnaudų ir naudos apskaičiavimas

ND

2.2.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, EBI, EDPPI ir EVPRI be jokių apribojimų taikomos 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų nuostatos.

EBI, EDPPI ir EVPRI prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir nedelsdama priima atitinkamas nuostatas, taikomas visiems EBI, EDPPI ir EVPRI darbuotojams.

Sprendimuose dėl finansavimo, susitarimuose ir su jais susijusiose įgyvendinimo priemonėse aiškiai nurodoma, kad Audito Rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti EBI, EDPPI ir EVPRI išmokėtų lėšų gavėjų ir už tų lėšų skyrimą atsakingų darbuotojų patikrinimus vietoje.

Reglamento, kuriuo įsteigiama EBI, 64 ir 65 straipsniuose nustatytos nuostatos, taikomos EBI biudžeto įgyvendinimui bei kontrolei ir taikytinoms finansinėms taisyklėms.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų rūšis

Įnašas

DA / NDA 33

ELPA šalių 34

šalių kandidačių 35

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

1a

12.02.04 EBI

DA

TAIP

TAIP

NE

NE

1a

12.02.05 EDPPI

DA

TAIP

TAIP

NE

NE

1a

12.02.06 EVPRI

DA

TAIP

TAIP

NE

NE

Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų rūšis

Įnašas

Numeris
[Išlaidų kategorija………………………………………]

DA / NDA

ELPA šalių

šalių kandidačių

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

[XX.YY.YY.YY]

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

[Šią dalį pildyti naudojant  administracinio pobūdžio biudžeto duomenų apskaičiavimo lentelę (antrąjį šios finansinės pažymos priedo dokumentą), įkeltą į CISNET tarnybų tarpusavio konsultacijoms.]

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

Šios teisėkūros iniciatyvos poveikis išlaidoms bus toks:

Trijų naujų laikinųjų darbuotojų įdarbinimas EBI (2 TA). Daugiau informacijos apie jų vaidmenį ir kaip buvo apskaičiuotos išlaidos (kurių 40 % padengs ES, o 60 % – valstybės narės) pateikiama priede.

Trijų naujų TA įdarbinimas EVPRI. Daugiau informacijos apie jų vaidmenį ir kaip buvo apskaičiuotos išlaidos (kurių 40 % padengs ES, o 60 % – valstybės narės) pateikiama priede.

Dviejų naujų TA įdarbinimas EDPPI (2 TA). Daugiau informacijos apie jų vaidmenį ir kaip buvo apskaičiuotos išlaidos (kurių 40 % padengs ES, o 60 % – valstybės narės) pateikiama priede.

Išlaidos, susijusios su EVPRI, EBI ir EDPPI užduotimis, apskaičiuotos kaip personalo išlaidos pagal EPI 2015 m. biudžeto projekte nurodytą išlaidų klasifikaciją.

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija  

1 numeris

Pažangus ir integracinis augimas

GD: FISMA

r
N 36

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

•Veiklos asignavimai

12.02.04 EBI

Įsipareigojimai

1)

0,266

0,251

0,251

0,767

Mokėjimai

2)

0,266

0,251

0,251

0,767

12.02.05 EDPPI

Įsipareigojimai

(1a)

0,130

0,115

0,115

0,360

Mokėjimai

(2 a)

0,130

0,115

0,115

0,360

12.02.06 EVPRI

Įsipareigojimai

(1a)

0,212

0,197

0,197

0,606

Mokėjimai

(2 a)

0,212

0,197

0,197

0,606

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 37  

Biudžeto eilutės numeris

3)

IŠ VISO asignavimų
FISMA GD

Įsipareigojimai

=1+1a+3

0,563

0,563

1,733

Mokėjimai

=2+2a

+3

0,563

0,563

1,733


IŠ VISO veiklos asignavimų

Įsipareigojimai

4)

Mokėjimai

5)

•IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

6)

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 1 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Įsipareigojimai

=4+6

0,563

0,563

1,733

Mokėjimai

=5+6

0,563

0,563

1,733

Jei pasiūlymas (iniciatyva) daro poveikį kelioms išlaidų kategorijoms:

•IŠ VISO veiklos asignavimų

Įsipareigojimai

4)

Mokėjimai

5)

•IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

6)

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 1–4 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS
(Orientacinė suma)

Įsipareigojimai

=4+6

Mokėjimai

=5+6

Daugiametės finansinės programos 5 išlaidų 
 

kategorija

„Administracinės išlaidos“

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
N

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

GD: <…….>

•Žmogiškieji ištekliai

•Kitos administracinės išlaidos

IŠ VISO <….> GD

Asignavimai

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
N 38

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Įsipareigojimai

Mokėjimai

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

◻ Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

 Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus

Metai
N

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

REZULTATAI

Rūšis 39

Vidutinės sąnaudos

Nėra

Sąnaudos

Nėra

Sąnaudos

Nėra

Sąnaudos

Nėra

Sąnaudos

Nėra

Sąnaudos

Nėra

Sąnaudos

Nėra

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

1 KONKRETUS TIKSLAS 40 ...

- Rezultatas

- Rezultatas

- Rezultatas

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

2 KONKRETUS TIKSLAS ...

- Rezultatas

2 konkretaus tikslo tarpinė suma

IŠ VISO SĄNAUDŲ

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.3.1.Santrauka

 Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

◻ Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
N 41

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

Daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinės išlaidos

Daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ 42  

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinio pobūdžio išlaidos

Tarpinė suma, neįtraukta į daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

IŠ VISO

Žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinio pobūdžio išlaidų asignavimų poreikiai bus tenkinami iš GD asignavimų, jau paskirtų priemonei valdyti ir (arba) perskirstytų generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

3.2.3.2.Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

 Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

◻ Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

Metai
N

Metai
N+1

N+2 metai

N+3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

•Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

XX 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Išorės personalas (visos darbo dienos ekvivalento vienetais 43

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JED delegacijose)

XX 01 04 yy  44

- būstinėje

- delegacijose

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT– netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Išorės darbuotojai

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

◻ Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

◻ Atsižvelgiant į pasiūlymą (iniciatyvą), reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

◻ Įgyvendinant pasiūlymą (iniciatyvą) būtina taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą.

Išlaidos, susijusios su EVPRI, EBI ir EDPPI užduotimis, apskaičiuotos kaip personalo išlaidos pagal EPI 2015 m. biudžeto projekte nurodytą išlaidų klasifikaciją.

Į Komisijos pasiūlymą įtrauktos nuostatos, pagal kurias trys EPI turi parengti keletą techninių reguliavimo standartų.

EVPRI turės parengti ir savo oficialioje interneto svetainėje pateikti visų pakeitimo vertybiniais popieriais atvejų, apie kuriuos iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS pranešė, kad jie atitinka PSS reikalavimus, sąrašą.

Trims EPI nebus suteikta naujų priežiūros įgaliojimų, tačiau jų bus paprašyta toliau skatinti bendradarbiavimą priežiūros srityje ir PSS kriterijų aiškinimo ir taikymo konvergenciją (žr. 3 skyrių). Šis tikslas labai svarbus, nes visoje ES užkirs kelią pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos susiskaidymui.

Galiausiai, EVPRI, EBI ir EDPPI turės kartu paskelbti ataskaitą apie PSS reikalavimų įgyvendinimą, apie pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais sistemos veikimą ir apie rinkos veikimą. Taip pat aprašomi veiksmai, kurių ėmėsi priežiūros institucijos, reikšminga rizika ir naujos pažeidžiamos vietos, kurių galėjo atsirasti. Pirmoji ataskaita paskelbiama praėjus dvejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo, o tolesnės ataskaitos – kas trejus metus.

Kalbant apie tvarkaraštį, papildomų išteklių EPI reikės nuo 2016 m. pabaigos, kad būtų galima pradėti parengiamuosius darbus ir pasirengti sklandžiam reglamento įgyvendinimui. Kalbant apie pareigų pobūdį, kad nauji techniniai standartai būtų parengti sėkmingai ir laiku, papildomų išteklių visų pirma reikės skirti užduotims, susijusioms su politika, teisės aktų projektų rengimu ir poveikio vertinimu.

Atliekant šį darbą reikės rengti dvišalius ir daugiašalius susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais, analizuoti ir vertinti galimas priemones ir rengti konsultacinius dokumentus, organizuoti viešas konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, suburti ir valdyti nuolatines ekspertų grupes, sudarytas iš valstybių narių priežiūros institucijų atstovų, suburti ir valdyti ad hoc ekspertų grupes, sudarytas iš rinkos dalyvių ir investuotojų atstovų, išanalizuoti atsakymus į per konsultacijas pateiktus klausimus, parengti sąnaudų ir naudos analizę ir rengti teisės aktų tekstus.

Dalis atliktino darbo yra glaudžiai susijusi su esamais techniniais darbais, atliekamais pagal KRR, KRA3, „Mokumas II“ ir ERIR.

Tai reiškia, kad papildomų laikinųjų darbuotojų reikia nuo 2017 m. ir 2018 m., nes tikimasi, kad EPI vykdys naujas užduotis. Šios naujos užduotys išdėstytos siūlomame reglamente ir išsamiau aptariamos aiškinamajame memorandume.

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje) nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo.

Pasiūlyme (iniciatyvoje) numatytas bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
N

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

Iš viso

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą 

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

 Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

◻ Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

◻ nuosaviems ištekliams

◻ įvairioms įplaukoms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto įplaukų eilutė

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis 45

Metai
N

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

....... straipsnis

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

Nurodyti poveikio įplaukoms apskaičiavimo metodą.Finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos, pridedamos prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistemos pasiūlymo, priedas

Išlaidos, susijusios su EVPRI, EBI ir EDPPI užduotimis, apskaičiuotos kaip personalo išlaidos pagal EPI 2015 m. biudžeto projekte nurodytą išlaidų klasifikaciją.

Į Komisijos pasiūlymą įtrauktos nuostatos, pagal kurias trys EPI turi parengti keletą techninių reguliavimo standartų, be kita ko:

- TRS, kuriuo nustatomas rizikos išlaikymo reikalavimas ir pranešimo apie rizikos išlaikymą forma (4 straipsnio 6 dalis);

- TRS, kuriuo nustatoma informacija, kurią vykdydami savo prievoles pagal 5 straipsnip1 dalies a ir e punktus ir naudodami standartizuotas formas turėtų pateikti iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS;

- TRS, kuriuo nustatoma informacija, kurią vykdydami savo prievoles pagal 14 straipsnio 1 dalį (pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais) ir naudodami standartizuotas formas turėtų pateikti iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS;

- TRS, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis padengtų obligacijų ar pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėmis tinkamai sumažinama sandorio šalies kredito rizika (ERIR dalinis pakeitimas);

- TRS, kuriuo nustatomos rizikos valdymo procedūros, įskaitant užtikrinimo priemonių dydį ir rūšį ir atskyrimo tvarką (ERIR dalinis pakeitimas);

- TRS, kuriuo nustatomos procedūros, kurių turi laikytis sandorio šalys ir atitinkamos kompetentingos institucijos, netaikydamos reikalavimo pagal 11 straipsnio 6–10 dalis (ERIR dalinis pakeitimas);

- TRS, kuriuo nustatomi taikytini kriterijai, nurodyti 11 straipsnio 5–10 dalyse, įskaitant visų pirma tai, kas būtų laikoma praktinėmis ar teisinėmis kliūtimis sandorio šalims tarpusavyje greitai pervesti nuosavas lėšas arba padengti įsipareigojimus (ERIR dalinis pakeitimas);

- TRS, kuriuo nustatomos kompetentingų institucijų ir EVPRI keitimosi informacija standartinės formos, šablonai ir procedūros.

EVPRI turės parengti ir savo oficialioje interneto svetainėje pateikti visų pakeitimo vertybiniais popieriais atvejų, kuriuos iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS patvirtino atitinkančiais PSS reikalavimus, sąrašą.

Trims EPI nebus suteikta naujų priežiūros įgaliojimų, tačiau jų bus paprašyta toliau skatinti bendradarbiavimą priežiūros srityje ir PSS kriterijų aiškinimo ir taikymo konvergenciją (žr. 3 skyrių). Šis tikslas labai svarbus, nes visoje ES užkirs kelią pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos susiskaidymui.

Galiausiai, EVPRI, EBI ir EDPPI turės kartu paskelbti ataskaitą apie PSS reikalavimų įgyvendinimą, apie pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais sistemos veikimą ir apie rinkos veikimą. Taip pat aprašomi veiksmai, kurių ėmėsi priežiūros institucijos, reikšminga rizika ir naujos pažeidžiamos vietos, kurių galėjo atsirasti. Pirmoji ataskaita paskelbiama praėjus dvejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo, o tolesnės ataskaitos – kas trejus metus.

Kalbant apie tvarkaraštį, papildomų išteklių EPI reikės nuo 2016 m. pabaigos, kad būtų galima pradėti parengiamuosius darbus ir pasirengti sklandžiam reglamento įgyvendinimui. Kalbant apie pareigų pobūdį, kad nauji techniniai standartai būtų parengti sėkmingai ir laiku, papildomų išteklių visų pirma reikės skirti užduotims, susijusioms su politika, teisės aktų projektų rengimu ir poveikio vertinimu.

Atliekant šį darbą reikės rengti dvišalius ir daugiašalius susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais, analizuoti ir vertinti galimas priemones ir rengti konsultacinius dokumentus, organizuoti viešas konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, suburti ir valdyti nuolatines ekspertų grupes, sudarytas iš valstybių narių priežiūros institucijų atstovų, suburti ir valdyti ad hoc ekspertų grupes, sudarytas iš rinkos dalyvių ir investuotojų atstovų, išanalizuoti atsakymus į per konsultacijas pateiktus klausimus, parengti sąnaudų ir naudos analizę ir rengti teisės aktų tekstus.

Dalis atliktino darbo yra glaudžiai susijusi su esamais techniniais darbais, atliekamais pagal KRR, KRA3, „Mokumas II“ ir ERIR.

Tai reiškia, kad nuo 2016 m. pabaigos reikės papildomų laikinųjų darbuotojų. Daroma prielaida, kad tiek papildomų darbuotojų reikės ir 2017–2018 m., nes EPI turės atlikti naujas užduotis. Šios naujos užduotys išdėstytos siūlomame reglamente ir išsamiau aptariamos aiškinamajame memorandume.

Toliau pateikiamos su papildomais ištekliais susijusios prielaidos.

Aštuonios papildomos pareigybės bus skirtos AD7 pareigų grupės ir kategorijos laikiniesiems darbuotojams.

Vidutinės atlyginimų išlaidos skirtingų kategorijų darbuotojams apskaičiuotos remiantis Biudžeto generalinio direktorato gairėmis.

Atlyginimų korekcinis koeficientas Paryžiuje – 1,168.

Atlyginimų korekcinis koeficientas Londone – 1,507.

Atlyginimų korekcinis koeficientas Frankfurte – 0,972.

Apskaičiuotos komandiruočių išlaidos – 10 000 EUR.

Su samdymu susijusios išlaidos (kelionės, viešbučiai, medicininis sveikatos patikrinimas, įsikūrimo ir kitos pašalpos, persikraustymo išlaidos ir pan.) – apie 12 700 EUR.

EVPRI

Išlaidų rūšis

Apskaičiavimas

Suma (tūkstančiais)

2017

2018

2019

Iš viso

Išlaidos darbuotojams

Atlyginimai ir išmokos

=3x132x1,168

463

463

463

1389

Su darbuotojų samdymu susijusios išlaidos

=3x13

39

39

Komandiruotės išlaidos

=3x10

30

30

30

90

Iš viso

532

493

493

1518

EBI

Išlaidų rūšis

Apskaičiavimas

Suma (tūkstančiais)

2017

2018

2019

Iš viso

Išlaidos darbuotojams

Atlyginimai ir išmokos

=3x132x1,507

597

597

597

1791

Su darbuotojų samdymu susijusios išlaidos

=3x13

39

39

Komandiruotės išlaidos

=3x10

30

30

30

90

Iš viso

666

627

627

1920

EDPPI

Išlaidų rūšis

Apskaičiavimas

Suma (tūkstančiais)

2017

2018

2019

Iš viso

Išlaidos darbuotojams

Atlyginimai ir išmokos

=2x132x0,972

257

257

257

771

Su darbuotojų samdymu susijusios išlaidos

=1x13

39

39

Komandiruotės išlaidos

=1x10

30

30

30

90

Iš viso

326

287

287

900

(1) Žr. Pirmininko J. C. Junckerio politines gaires http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf.
(2)

   COM(2014)910 final.

(3)

   COM(2014)0903 final.

(4)

   Nuo 2011 m. ES kredito įstaigos ir investicinės įmonės, veikdamos kaip investuotojai, privalėjo patikrinti, ar pakeitimo vertybiniais popieriais bankai iniciatoriai arba rėmėjai išlaikė su sandoriu susijusią ekonominę dalį, atitinkančią ne mažiau kaip 5 % vertybiniais popieriais pakeisto turto. Paskui šis požiūris pradėtas taikyti ir draudimo sektoriui ir daliai turto valdymo sektorių.

(5)

   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo  dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(6)

   2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(7)

   2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(8)

   2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria  dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(9)

   2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

(10)

   2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64–89).

(11)

   2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(12)

   2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1.).

(13) Juos galima rasti adresu http://www.bis.org/bcbs/publ/d332.htm.
(14) Žr. [nuoroda į atsiliepimų suvestinę bus įrašyta vėliau].
(15) Žr. 16 ir 17 pastabas.
(16) Žr. adresu www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-14+Opinion+on+qualifying+securitisation.pdf.
(17) Paskelbta: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
(18)

   2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 625/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, nustatant reikalavimus investuotojams, rėmėjams, pirminiams skolintojams ir įstaigoms iniciatorėms, susijusius su perleistos kredito rizikos pozicijomis (OL L 174, 2014 6 13, p. 16–25).

(19)

   2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1–95).

(20)

   2014 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/3, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų (OL L 2, 2015 1 6, p. 57–119).

(21)

   OL C , , p. .

(22) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1.).
(23)
(24)

   2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 263).

(25)

   2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).

(26)

   2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(27)

   2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(28) 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).
(29)

   2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(30)

   VGV – veikla grindžiamas valdymas, VGB – veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.

(31)

   Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.

(32)

   Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

(33)

   DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.

(34)

   ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.

(35)

   Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.

(36)

   N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai.

(37)

   Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.

(38)

   N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai.

(39)

   Rezultataitai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).

(40)

   Kaip aprašyta 1.4.2 punkteKonkretus (-ūs) tikslas (-ai)“.

(41)

   N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai.

(42)

   Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.

(43)

   CA – sutartininkas („Contract Staff“); LA – vietinis darbuotojas („Local Agent“); SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“); INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („agency staff“); JED – jaunesnysis delegacijos ekspertas („Junior Expert in Delegations“).

(44)

   Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems  veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).

(45)

   Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y.  bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo sąnaudų.

Top