EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0469

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi laikytis Europos Sąjunga Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į PPO

COM/2015/0469 final - 2015/0230 (NLE)

Briuselis, 2015 10 01

COM(2015) 469 final

2015/0230(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi laikytis Europos Sąjunga Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į PPO


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narės ir Liberijos Respublika pasiekė baigiamąjį derybų dėl Liberijos Respublikos stojimo į šią organizaciją sąlygų etapą. Šios derybos buvo pradėtos 2007 m., Liberijos Respublikai pateikus prašymą prisijungti prie PPO, ir truko 8 metus. Šio dokumento 5 punkte pateikiama stojimo sąlygų santrauka.

Pateikdama Tarybai tvirtinti Liberijos Respublikos stojimo į PPO sąlygas, Komisija išreiškia nuomonę, kad tai yra ne tik darnus, bet ir plataus masto rinkos atvėrimo įsipareigojimų rinkinys, kuris bus labai naudingas ir Liberijos Respublikai, ir jos PPO prekybos partnerėms. Liberijos prašymas dėl stojimo į PPO buvo išnagrinėtas pagal PPO Generalinės tarybos sprendime dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių (toliau – MIŠ) stojimo išdėstytas gaires ir atsižvelgiant į dvišalius prekybos santykius su Liberija įgyvendinant ES ir AKR partnerystės susitarimą.

Derėjimas su esamomis politikos nuostatomis šioje politikos srityje

Daugiašališkumas yra vienas svarbiausių ES prekybos politikos principų – ES remia trečiųjų šalių stojimą į PPO, jei jos tenkina visus reikalavimus.

Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šiuo pasiūlymu, atitinkančiu ES išorės veiksmų ir vystymosi politikos principus, Liberijai bus suteikta vieta daugiašalės prekybos sistemoje, vadovaujantis PPO Generalinės tarybos sprendime dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių (toliau – MIŠ) stojimo išdėstytas gaires ir atsižvelgiant į dvišalius prekybos santykius su Liberija įgyvendinant ES ir AKR partnerystės susitarimą.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Prieš ES oficialiai pritariant Liberijos Respublikos stojimui, turi būti priimtas Tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinamos jos stojimo sąlygos, kaip reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 9 dalį.

Subsidiarumo principas (neišimtinei kompetencijai)

Netaikoma. Prekybos politika priklauso išimtinei ES kompetencijai.

Proporcingumas

Netaikoma. Pagal 218 straipsnio 9 dalį būtinas Tarybos sprendimas.

Priemonės pasirinkimas

Netaikoma. Pagal 218 straipsnio 9 dalį būtinas Tarybos sprendimas.

3.BAIGIAMOJO VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Baigiamasis vertinimas ir (arba) galiojančių teisės aktų tinkamumo patikros

Netaikoma

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Netaikoma

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma

Poveikio vertinimas

Nereikalingas. Pagal 218 straipsnio 9 dalį būtinas Tarybos sprendimas.

Reglamentavimo kokybė ir supaprastinimas

Pasiūlymas nesusijęs su REFIT.

Pagrindinės teisės

Pasiūlymas neturi pasekmių, susijusių su pagrindinių teisių apsauga.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturi poveikio biudžetui.

5.KITI ASPEKTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėjimo, vertinimo ir ataskaitų teikimo taisyklės

Netaikoma

Išsamus konkrečių šio pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Stojimo sąlygų santrauka

Įsipareigojimų sąrašai

Visos prekės

Įsipareigojimų sąraše nustatytų Liberijos galutinių apribotųjų normų (toliau – GAN) vidurkis yra 26,6 proc.

Žemės ūkio produktų GAN vidurkis (23,6 proc.) yra šiek tiek mažesnis nei pramoninių prekių GAN vidurkis (27,2 proc.).

Daugelį GAN Liberija pradės taikyti nuo įstojimo dienos. 249 tarifų pozicijų atveju, t. y. 4 proc. viso sąrašo, Liberijos GAN bus įgyvendintas tik iki 2019 m.

Šie tarifų vidurkiai, palyginti su kitomis MIŠ, yra labai aukšto lygio, ypač atsižvelgiant į nedidelį Liberijos ekonomikos mastą ir jos pažeidžiamumą.

Pramoninės prekės

Ne žemės ūkio produktų GAN vidurkis yra 27,2 proc.

Liberija įsipareigoja vykdyti 100 proc. sąrašo, prisiimdama privalomus įsipareigojimus visoms pramoninės prekėms.

Didžiausi tarifai siekia 50 proc. – jie taikomi dažams, plastikiniams namų apyvokos reikmenims, popieriniams higienos reikmenims ir mediniams baldams.

Žemės ūkio prekės

Žemės ūkio produktų GAN vidurkis yra 23,6 proc.

Didžiausi žemės ūkio sektoriuje taikomi tarifai siekia 50 proc. – jie taikomi kakavos pupelėms, pomidorų kečupui ir mineraliniam vandeniui.

Paslaugos

Atsižvelgiant į tai, kad Liberija priskiriama MIŠ, konkrečių įsipareigojimų paslaugų srityje sąrašas yra labai išsamus ir plataus užmojo. Liberija prisiims įsipareigojimus dėl patekimo į rinką ir nacionalinių sąlygų įvairiuose paslaugų sektoriuose, įskaitant profesines, kompiuterių ir kitas verslo paslaugas, komunikacijos paslaugas, statybos paslaugas, platinimo paslaugas, privataus švietimo paslaugas, aplinkos apsaugos apsaugas, finansines (draudimo ir bankininkystės) paslaugas, privačiai finansuojamas sveikatos ir socialines paslaugas, turizmo paslaugas, poilsio organizavimo, kultūros ir sporto paslaugas ir transporto paslaugas (jūrų, vidaus vandenų ir kelių transporto paslaugas ir visų rūšių transportui reikalingas pagalbines paslaugas).

Įsipareigojimai pagal protokolą

Baigiamajame daugiašaliame stojimo proceso etape PPO narės siekė bendrai užtikrinti, kad Liberijos prekybos įstatymai ir institucijos iš esmės atitiktų PPO taisykles ir susitarimus, ir šias nuostatas išdėstė Darbo grupės ataskaitoje.

Tam tikrų PPO įsipareigojimų įgyvendinimui paprašyta techninės pagalbos ir (arba) pereinamųjų laikotarpių. Kalbant apie pereinamuosius laikotarpius, iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. Liberija turės užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi PPO įsipareigojimų dėl rinkliavų ir mokesčių, susijusių su importu ar eksportu, ir dėl techninių prekybos kliūčių bei sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių. Be to, iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. Liberija dar galės taikyti tam tikras su TRIMS nesuderinamas investicijų skatinimo priemones.

2015/0230 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi laikytis Europos Sąjunga Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į PPO

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

1)2007 m. birželio 13 d. Liberijos Respublikos Vyriausybė pateikė prašymą prisijungti prie Marakešo sutarties, kuria įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija (toliau – PPO), pagal tos Sutarties XII straipsnį;

2)siekiant susitarti dėl Liberijos Respublikai ir visoms PPO narėms priimtinų stojimo sąlygų, 2007 m. gruodžio 18 d. įsteigta Liberijos Respublikos stojimo į PPO darbo grupė;

3)atsižvelgdama į dvišalius prekybos santykius su Liberijos Respublika įgyvendinant ES ir AKR partnerystės susitarimą, Komisija Sąjungos vardu susitarė dėl išsamaus Liberijos Respublikos prisiimamų rinkos atvėrimo įsipareigojimų, kurie atitinka PPO Generalinės tarybos sprendime dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių (toliau – MIŠ) stojimo išdėstytas gaires ir tenkina Sąjungos reikalavimus;

4)šie įsipareigojimai yra įtraukti į Liberijos Respublikos stojimo į PPO protokolą;

5)tikimasi, kad stojimas į PPO turės teigiamo ir ilgalaikio poveikio Liberijos Respublikos ekonominės reformos procesui bei tvariam vystymuisi;

6)todėl Stojimo protokolas turėtų būti patvirtintas;

7)PPO steigimo sutarties XII straipsnyje nustatyta, kad dėl prisijungimo sąlygų turi susitarti prisijungiančioji narė ir PPO, o prisijungimo sąlygas PPO vardu tvirtina PPO Ministrų konferencija. PPO steigimo sutarties IV straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai nevyksta Ministrų konferencijos susirinkimai, jos funkcijas vykdo Generalinė taryba;

8)todėl būtina nustatyti Sąjungos poziciją dėl Liberijos Respublikos stojimo į PPO, kurios ji laikysis PPO Ministrų konferencijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į PPO, yra pritarti stojimui.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

Top