Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0341

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES

COM/2015/0341 final - 2015/0149 (COD)

Briuselis, 2015 07 15

COM(2015) 341 final

2015/0149(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai
ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES

(Tekstas svarbus EEE)

{SWD(2015) 139 final}
{SWD(2015) 140 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

1.1.Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

2015 m. vasario 25 d. komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“ Komisija paskelbė apie Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvos peržiūrą siekiant labiau išnaudoti energijos vartojimo efektyvumo galimybes energijos paklausai mažinti ir taip sumažinti Europos Sąjungos energetinę priklausomybę.

Energijos suvartojimo ženklinimas naudingas aplinkai, nes pirkėjai visoje Sąjungoje gali gauti tikslią, svarbią ir palyginamą informaciją apie su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumą ir sąnaudas, todėl gali priimti informacija pagrįstus ekonomiškus ir aplinką tausojančius pirkimo sprendimus, kurie ne tik naudingi aplinkai, bet ir padeda sutaupyti lėšų.

1.2.Derėjimas su galiojančiomis šios politikos srities nuostatomis

2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba nustatė ES orientacinį 2030 m. tikslą bent 27 proc. pagerinti energijos vartojimo efektyvumą; iki 2020 m. tikslas bus peržiūrėtas, turint omenyje 30 proc. efektyvumo lygį ES. Be to, Europos Vadovų Taryba nustatė tikslą iki 2030 m. 40 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Šiame pasiūlyme atsižvelgiama į Energetikos sąjungos pagrindų strategiją ir ketinama vietoj Direktyvos 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją priimti kitą teisės aktą. Šis pasiūlymas dabar pateikiamas po direktyvos 1 vertinimo. Pagal direktyvą priimti reglamentai dėl konkrečių gaminių galioja toliau, bet bus peržiūrėti.

Ši iniciatyva atitinka Sąjungos energetikos ir klimato politiką, nes ja esamas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo acquis atnaujinamas ir padaromas efektyvesnis.

1.3.Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Ženklinant energijos vartojimo efektyvumą gaminiai laisviau juda rinkoje, nes užtikrinama, kad valstybėse narėse nebūtų naudojamos nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo etiketės. Tai padeda stiprinti Europos įmonių konkurencingumą, nes jos skatinamos kurti naujoves, joms užtikrinamas pradininko pranašumas, dėl griežtesnės rinkos priežiūros joms ir trečiųjų šalių gamintojams sudaromos vienodos sąlygos, leidžiamas didesnis energiją efektyviai vartojančių gaminių, kurie yra brangesni, bet per savo gyvavimo ciklą galutiniams naudotojams padeda sutaupyti lėšų, pelningumas.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

2.1.Teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnio 2 dalimi, kuri yra su energija susijusių priemonių teisinis pagrindas. Nors atrodytų įmanoma, kad energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo teisinis pagrindas būtų 114 straipsnis (tokiu teisiniu pagrindu buvo priimta 1992 m. Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva 2 , nes Sutartyje nebuvo nuostatos dėl energijos), yra pavojus, kad taip galėtų būti netyčia apribotos valstybių narių galimybės priimti teisės aktus dėl informacijos apie su energija susijusius gaminius, kuri papildytų energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamą informaciją, teikimo 3 . Ženklinant energijos vartojimo efektyvumą apsiribojama tik energija ir ištekliais gaminio naudojimo etapu. Be to, Sutartyje yra specialus teisinis pagrindas dėl energijos, todėl manoma, kad juo pasinaudoti tinkama.

2.2.Subsidiarumas

ES lygmeniu priimtos energijos vartojimo efektyvumo priemonės atspindi vis didesnę energijos, kaip politikos ir ekonomikos uždavinio, svarbą ir jos glaudų ryšį su energijos tiekimo saugumo, klimato kaitos, tvarumo, aplinkos, vidaus rinkos ir ekonomikos plėtros politikos kryptimis. Iki šiol valstybės narės negalėjo pakankamai pasiekti energijos vartojimo efektyvumo tikslų, todėl, norint sudaryti sąlygas imtis nacionalinio lygmens veiksmų, juos palengvinti ir remti, reikia imtis Sąjungos lygmens veiksmų.

Svarbu užtikrinti, kad pirkėjams teikiamos informacijos apie konkretaus visoje ES vidaus rinkoje parduodamo gaminio energijos sąnaudas atžvilgiu gamintojams ir prekiautojams būtų sudarytos vienodos sąlygos. Todėl būtina nustatyti visoje ES teisiškai privalomas taisykles.

Rinkos priežiūrą vykdo Europos Sąjungos valstybių narių valdžios institucijos. Kad rinkos priežiūra būtų veiksminga, visoje Europos Sąjungoje ji turi būti vykdoma nuosekliai, nes kitaip būtų pakenkta vidaus rinkai ir įmonės būtų atgrasomos investuoti išteklius į energiją taupančių gaminių projektavimą, gamybą ir pardavimą. Gaminių duomenų bazės sukūrimas padėtų rinkos priežiūrą vykdyti veiksmingiau.

2.3.Proporcingumas

Pagal proporcingumo principą siūlomais pakeitimais neviršijama to, kas būtina nustatytiems tikslams pasiekti. Reglamentu padaryti galiojančių pagrindinių teisės aktų pakeitimai padės padaryti juos aiškesnius ir veiksmingesnius. Tiekėjams į naują gaminių duomenų bazę teks įrašyti įvairios informacijos, tačiau tai yra informacija, kurią šiuo metu jie jau turi teikti nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms jų prašymu, todėl manoma, kad papildoma našta bus minimali ir proporcinga atitikties reikalavimams užtikrinimo ir skaidrumo naudai, kurios tikimasi gauti sukūrus duomenų bazę. Pasiūlymo proporcingumas išsamiau aptartas poveikio vertinimo 8 skyriuje.

2.4.Priemonės pasirinkimas

Siūlymu kaip priemonę naudoti ne direktyvą, o reglamentą atsižvelgiama į Komisijos bendrąjį tikslą paprastinti reglamentavimo sąlygas valstybėms narėms ir ūkinės veiklos vykdytojams ir poreikį užtikrinti vienodą siūlomų teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą visoje Sąjungoje.

3.KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

3.1.Galiojančių teisės aktų ex-post vertinimas

Prie šio pasiūlymo pridedamame tarnybų darbiniame dokumente (SWD(2015) 143) Komisija pateikia Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvos ir konkrečių Ekologinio projektavimo direktyvos aspektų ex-post vertinimą. Pagrindinės išvados:

1.nustatytos ekologinio projektavimo ir energijos suvartojimo ženklinimo priemonės yra veiksmingos, nes jas pritaikius sutaupoma daug energijos ir lėšų 4 ;

2.kliūčių laisvam su energija susijusių gaminių judėjimui Europos Sąjungos vidaus rinkoje nėra;

3.nauda nusveria išlaidas, tiek verslui, tiek visai visuomenei 5 . Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas, kartu su vartotojų paklausa ir konkurencija, yra pagrindinis inovacijų skatinimo veiksnys. Kuo didesnio užmojo reikalavimai keliami aukščiausioms klasėms, tuo daugiau galimybių suteikiama įmonėms teigiamai išskirti savo gaminius ir taip skatinamos inovacijos;

4.dauguma vartotojų atpažįsta ir supranta energijos vartojimo efektyvumo etiketę ir naudodamiesi ja priima pirkimo sprendimus;

5.pagal 2010 m. Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvą įvedus A+ ir aukštesnes klases, energijos vartojimo efektyvumo etiketės veiksmingumas skatinti vartotojus pirkti efektyvesnius gaminius sumažėjo 6 . Be to, etiketėje sunku suprasti kai kurias kitus parametrus žyminčias piktogramas;

6.pastebima tendencija pirkti didesnius gaminius, kurie energiją vartoja efektyviau, nors jų absoliučiosios energijos sąnaudos yra didesnės nei mažesnių to paties tipo prietaisų;

7.nacionalinės rinkos priežiūros institucijos nepakankamai užtikrina atitiktį reikalavimams; apskaičiuota, kad dėl neatitikties reikalavimams energijos sutaupoma 10 proc. mažiau nei numatyta. Žr. taip pat 3 skirsnį;

8.paaiškėjo, kad tam tikriems gaminiams priemonių užmojis yra pernelyg mažas, palyginti su tuo, ką techniškai ir ekonomiškai įmanoma pasiekti;

9.kitokio poveikio nei energijos suvartojimas, kurį aplinkai daro naudojamas gaminys, klausimai buvo sprendžiami kai kuriomis priemonėmis, yra galimybių tą poveikį dar labiau sumažinti 7 ;

10.efektyvumo atžvilgiu taisyklės rengiamos per ilgai (vidutiniškai 49 mėnesiai), todėl kartais techninio ir parengiamojo darbo rezultatai pasensta anksčiau nei priimami politikos sprendimai, ypač kai jie susiję su sparčiai tobulinamais elektroniniais gaminiais;

11.abi direktyvos viena kitą papildo ir įgyvendinamos iš esmės nuosekliai;

12.kai kurių gaminių energijos suvartojimo ženklinimo etiketėje žemesnės efektyvumo klasės lieka tuščios, nes ekologinio projektavimo priemonėmis prastesnių veikimo rodiklių modeliai uždrausti, o dėl technologijų pažangos gamintojai gamina vis efektyvesnius gaminius. Kai negalima palyginti visos A–G skalės, etiketė vartotojams tampa mažiau svarbi;

13.ES pridėtinę vertę lemia suderinta reguliavimo sistema, padedanti mažinti gamintojų išlaidas ir siekti, kad ES pavyzdžiu būtų sekama nustatant tarptautines taisykles ir standartus;

14.ši politika išlieka svarbi siekiant ES energijos vartojimo efektyvumo tikslo po 2020 m. Ji taip pat gali prisidėti prie efektyvaus išteklių naudojimo ir uždarojo ciklo ekonomikos;

15.skaitmeniniame amžiuje vartotojų informavimas išlieka itin svarbus. Neseniai energijos suvartojimo ženklinimo reglamentai pritaikyti taip, kad energijos vartojimo efektyvumo etiketė būtų rodoma ir internete;

16.reikalavimo reklamoje pateikti nuorodą į energijos vartojimo efektyvumo klasę (4 straipsnio c punktas) poveikio negalima išmatuoti, tačiau vertinant nustatyta, kad jis padėjo išspręsti informacijos trūkumo rinkoje klausimą;

17.reikalavimai, nustatyti viešajam pirkimui (9 straipsnio 1 dalis), buvo įvertinti 2011 m.; remiantis tuo vertinimu, jie iš dalies pakeisti ir iš Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvos perkelti į Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą 8 ;

18.iš pranešimų žiniasklaidoje pastaraisiais metais akivaizdu, kad apie politikos naudą visuomenė nebuvo pakankamai informuota.

3.2.Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Viešos konsultacijos vyko 2013 m. rugpjūčio 31 – lapkričio 30 d. tinklalapyje „Jūsų balsas Europoje“. Tikslinėms interesų grupėms ir vyriausybinėms organizacijoms pateiktas išplėstas klausimyno variantas, o trumpesnis – vartotojams, individualiems mažmenininkams ir gamintojams. Į išplėstą klausimyną atsakė 138 respondentai, iš jų 58 gamintojai ir jų interesų grupių respondentai, 20 vyriausybinių organizacijų, 13 respondentų iš aplinkosaugos interesų grupių ir 9 respondentai iš vartotojų interesų grupių. Į trumpesnį klausimyną atsakė 197 respondentai, iš jų 127 vartotojai, 40 mažmenininkų ir 30 gamintojų. Išsami respondentų ir gautų atsakymų santrauka paskelbta 2014 m. vasario mėn. 9 .

Organizuoti trys susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis: 2013 m. birželio 27 d., 2013 m. spalio 14 d. ir 2014 m. vasario 18 d. Kartu su paskutiniu rangovų susitikimu, 2014 m. vasario 19 d. Komisija organizavo suinteresuotųjų šalių susitikimą dėl preliminaraus energijos naudojimo efektyvumo etiketės projektų rinkinio bandymo rezultatų ir tolesniems bandymams siūlomų energijos vartojimo efektyvumo etiketės projektų.

3.3.Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Rengiantis peržiūrai specialiai užsakyti du tyrimai:

su Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvos ir konkrečių Ekologinio projektavimo direktyvos aspektų vertinimu susijęs tyrimas, užbaigtas 2014 m. birželio mėn.;

energijos vartojimo efektyvumo etiketės suprantamumo vartotojams bei įtakos pirkimo sprendimams ir etiketės keitimo galimybių tyrimas, užbaigtas 2014 m. spalio mėn.

Abiejų tyrimų rezultatai paskelbti Komisijos svetainėje „Europa“ 10 .

3.4.Poveikio vertinimas

Poveikio vertinimas (SWD(2015) 139) pridedamas prie šio pasiūlymo ir paskelbtas Komisijos svetainėje „Europa“ 11 kartu su teigiama 2015 m. birželio 16 d. priimta Reglamentavimo patikros valdybos nuomone (SEC(2015) 323).

Po minėto vertinimo atliekant paskesnį poveikio vertinimą nagrinėtos dabar galiojančios direktyvos problemos ir kai kurie konkretūs Ekologinio projektavimo direktyvos klausimai. Manoma, kad šiame etape tolesnių su pastarąja direktyva susijusių teisėkūros veiksmų imtis nereikėtų.

Svarbiausios dvi su Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva susijusios problemos yra sumažėjęs energijos vartojimo efektyvumo etiketės veiksmingumas ir neatitiktis reikalavimams dėl netinkamo atitikties reikalavimams užtikrinimo. Nustatyta ir tai, kad taisyklės rengiamos per ilgai, todėl techninio ir parengiamojo darbo rezultatai pasensta.

Galiausiai pasirinkta galimybė pagerinti galiojančią energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reguliavimo sistemą, reikalauti, kad paženklinti gaminiai būtų registruojami naujoje duomenų bazėje, pagerinti teisinę struktūrą, t. y. dabar galiojančią Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvą pakeisti reglamentu, kad derėtų su rinkos priežiūros reglamentu 12 , ir finansuoti bendrą ES rinkos priežiūrą.

Šiuo pasiūlymu įgyvendinama poveikio vertinime pasirinktos galimybės teisėkūros dalis. Prie šio pasiūlymo pridėtoje ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai bendrais bruožais apibūdinti tolesni ne teisėkūros veiksmai, kurių planuojama imtis įgyvendinant tą galimybę.

3.5.Reglamentavimo kokybė ir paprastinimas

Padidėjusios pajamos (apskaičiuota, kad 2030 m. jos bus 34 mlrd. EUR per metus) vienodai paveiks dideles įmones, mažąsias ir vidutines įmones ir labai mažas įmones. Kitokio režimo labai mažoms / mažosioms ir vidutinėms įmonėms negalima pagrįsti. Visiems mažmenininkams turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės, nes energijos vartojimo efektyvumo etiketės vartotojams naudingos tik tuo atveju, jei bus paženklinti visi gaminiai visose mažmeninės prekybos vietose. Bus paveikta labai nedaug mažųjų ir vidutinių įmonių, o labai mažos įmonės nebus paveiktos. Tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos visiems, kad bendrojoje rinkoje būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, o vartotojams būtų teikiama aiški ir nuosekli informacija. Apskaičiuota, kad 2030 m. vartotojai sutaupytų 10–30 mlrd. EUR per metus (priklausomai nuo prielaidų dėl energijos kainų raidos ateityje).

Būtų stiprinamas Europos įmonių konkurencingumas, nes jos būtų skatinamos kurti naujoves, joms būtų užtikrinamas pradininko pranašumas, dėl griežtesnės rinkos priežiūros joms ir trečiųjų šalių gamintojams būtų sudarytos vienodos sąlygos, būtų leidžiamas didesnis efektyvesnių gaminių, kurie yra brangesni, bet per savo gyvavimo ciklą galutiniams naudotojams padeda sutaupyti lėšų, pelningumas.

Apskaičiuota, kad bendros prekiautojų administracinės išlaidos visų gaminių etiketėms pakeisti visoje ES per dešimties metų laikotarpį būtų 10 mln. EUR. Taip pat apskaičiuota, kad bendros gamintojų išlaidos per dešimties metų laikotarpį būtų 50 mln. EUR. Tai reiškia, kad kiekvieno parduodamo gaminio etiketei tektų 2 euro centai. Apskaičiuota, kad administracinės gaminių registravimo išlaidos visai pramonei būtų 1,5 mln. EUR per metus, maždaug 0,5 euro cento kiekvienam parduodamam gaminiui. Faktinės išlaidos dėl reikalavimo registruoti gaminius būtų mažesnės arba nulinės, nes nebebūtų reikalaujama, kad gamintojai saugotų techninius dokumentus penkerius metus po paskutinio gaminio pagaminimo ir pateiktų juos rinkos priežiūros institucijoms pastarųjų prašymu.

Gamintojai ir prekiautojai šias administracines išlaidas galėtų perkelti vartotojams, kuriems jas su kaupu kompensuotų mažesnės efektyvesnių gaminių, kuriuos jie pirktų dėl reglamento taikymo poveikio, energijos sąnaudos.

Pasiūlymas pritaikytas internetui, nes jame numatyta sukurti internetinę gaminių duomenų bazę, todėl gamintojams, mažmenininkams ir rinkos priežiūros institucijoms informaciją apie gaminius būtų paprasčiau, greičiau ir geriau perduoti vieni kitiems ir galutiniams vartotojams.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šiuo pasiūlymu pakeičiama galiojanti Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva, todėl numatoma, kad susijusios valstybių narių administracinės išlaidos būtų nedidelės, nes didžioji dalis būtinų struktūrų ir taisyklių jau yra.

Šiai iniciatyvai įgyvendinti papildomų ES biudžeto išteklių nereikia. Gaminių duomenų bazės sukūrimo išlaidos (1 500 000 EUR 2016 m. ir 150 000 EUR per metus techninės priežiūros išlaidų vėlesniais metais) ir konkrečių gaminių grupių etikečių suprantamumo vartotojams tyrimai (300 000 EUR per metus nuo 2017 m.) finansuojami perskirstant esamą gaminių energijos vartojimo efektyvumo politikos įgyvendinimo biudžetą, kuriame numatytas techninės pagalbos ir (arba) tyrimų siekiant įvertinti deleguotųjų aktų gaminių grupių aspektus finansavimas ir parama standartizavimui. Šis biudžetas priskiriamas prie programos „Horizontas 2020“ visuomenės uždavinių temos įsisavinimo rinkoje ir inovacijų dalių.

5.KITI ASPEKTAI

5.1.Stebėjimo, vertinimo ir atskaitų teikimo tvarka

Kitą energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindų vertinimą numatoma atlikti po 8 metų. Jis turėtų būti atliekamas remiantis konkrečių gaminių tyrimų ex-post vertinimu atliekant pagal šiuos pagrindinius teisės aktus priimtų deleguotųjų aktų peržiūrą ir per jį turėtų būti vertinamas pagrindų efektyvumas siekiant užtikrinti laisvą prekių judėjimą (pvz., ar valstybės narės nesiūlė nacionalinių teisės aktų dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo). Turėtų būti vertinamas gaminių energijos sąnaudų ir kito svarbaus poveikio aplinkai mažinimas, ypač koks rinkos persitvarkymo laipsnis pasiektas naudojant pakeistos skalės etiketes. Rinkos priežiūros ir reikalavimų laikymosi pagerėjimą dėl gaminių duomenų bazės būtų galima įvertinti iš valstybių narių pagal rinkos priežiūros reglamentą teikiamų rinkos priežiūros rezultatų ataskaitų.

5.2.Išsamus konkrečių šio pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Pasiūlyme išlaikyti galiojančios Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvos tikslai ir pagrindiniai principai, tačiau aiškiau išdėstytos ir sutvirtintos jos nuostatos ir išplėsta taikymo sritis:

atnaujinta etiketė ir leidžiama keisti jos skalę;

geriau užtikrinama atitiktis reikalavimams;

sukuriama gaminių, kuriems taikomi ženklinimo įpareigojimai, duomenų bazė;

aiškiau nustatomos įvairių šalių pareigos;

geriau susiejami energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir matavimo standartai.

5.2.1.Etiketės atnaujinimas ir galimybė keisti jos skalę

Energijos suvartojimo ženklinimas veiksmingai paskatino gaminti vis efektyviau energiją vartojančius gaminius, todėl etiketės galimybės jau beveik išnaudotos. Daugelyje gaminių grupių dauguma modelių sutelkta aukščiausiose energijos vartojimo efektyvumo klasėse, todėl atskirti įvairius modelius sunku. Nors 2010 m. etiketė papildyta A+ – A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasėmis, tam tikrose gaminių grupėse visi modeliai jau priskiriami toms naujoms klasėms, o žemesnės klasės tuščios. Yra faktinis poreikis keisti gaminiams keliamų reikalavimų skalę ir grįžti prie pradinės A–G energijos vartojimo efektyvumo etiketės skalės, kurią, kaip rodo tyrimai, vartotojai supranta geriausiai. Nors dabar galiojančioje direktyvoje numatyta galimybė perklasifikuoti gaminius priimant specialius deleguotuosius aktus, šiame pasiūlyme poreikis keisti energijos vartojimo efektyvumo etiketės skalę išspręstas sistemiškiau. Jame aiškiai nustatomos tiekėjų bei prekiautojų pareigos skalės keitimo ir etiketės pakeitimo etapu.

Komisija per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo peržiūrės esamas etiketes, kad nuspręstų, ar reikia keisti jų skalę. Pirmiausia bus nagrinėjamos tos gaminių grupės, kurių gaminiai rinkoje susitelkę aukščiausiose klasėse. Pats skalės pakeitimas būtų atliekamas praėjus keliems metams po peržiūros.

Keičiant skalę reikės pereinamojo laikotarpio, kurį parduotuvėse bus rodoma ir seno pavyzdžio (iki skalės pakeitimo), ir nauja pakeistos skalės to paties gaminio etiketė. Siekiant vartotojams užtikrinti kuo mažesnę painiavos riziką, o tiekėjams ir prekiautojams – mažesnes reikalavimų laikymosi išlaidas ir kuo didesnį teisinį tikrumą, reglamento projekte numatytas toks metodas:

1.deleguotasis aktas dėl pakeistos skalės etiketės būtų paskelbtas ir po 20 dienų įsigaliotų (kaip yra dabar). Deleguotuoju aktu energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai būtų nustatomi taip, kad jokie šiuo metu rinkoje esantys gaminiai nebūtų priskiriami prie aukščiausių klasių ir taip būtų skatinama technologijų pažanga ir inovacijos ir sudaromos sąlygos pripažinti vis efektyvesnius gaminius. Deleguotajame akte būtų nustatyta konkreti data (pakeitimo data), nuo kurios vietoj seno pavyzdžio etiketės turėtų būti naudojama nauja pakeistos skalės etiketė;

2.šešis mėnesius po deleguotojo akto įsigaliojimo, bet pakeitimo datai neatėjus, tiekėjai pakeistos skalės etiketę dėtų į gaminio dėžę kartu su ankstesne etikete;

3.atėjus pakeitimo datai, būtų reikalaujama, kad prekiautojai visų parduotuvėse demonstruojamų gaminių seno pavyzdžio etiketę pakeistų nauja. Visas etiketes pakeisti naujomis jie turėtų per vieną savaitę;

4.naujas gaminių, kurie prieš prasidedant 6 mėnesių laikotarpiui jau buvo parduotuvėje, etiketes prekiautojai turėtų gauti iš tiekėjo (jos taip pat galėtų būti pateikiamos atsisiųsti internetu iš tiekėjų interneto svetainių);

5.būtų reikalaujama, kad valstybės narės informuotų vartotojus apie skalės pakeitimą tuo tikslu vykdydamos populiarinimo informacinę kampaniją.

Tokiu būdu ketinama kuo labiau sutrumpinti laikotarpį, kai parduotuvėse demonstruojami to paties tipo gaminiai bus kartu žymimi seno ir naujo pavyzdžio etiketėmis, skalės pakeitimą padaryti kuo praktiškesnį, o tai savo ruožtu padidintų etiketės veiksmingumą ir vartotojams padėtų sutaupyti energijos ir lėšų. Palyginti su dabar galiojančia sistema, nereikėtų iš esmės keisti pagrindinio etiketės platinimo sistemos, kuri iki šiol pasiteisino.

5.2.2.Geresnis atitikties reikalavimams užtikrinimas sukuriant gaminių, kuriems taikomi ženklinimo įpareigojimai, duomenų bazę

Manoma, kad bendras neatitikties reikalavimams lygis rinkoje yra 20 proc., todėl prarandama 10 proc. numatytos energijos ekonomijos. Atitiktis reikalavimams nepakankamai užtikrinama (bent iš dalies) dėl to, kad nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms sunku laiku gauti techninius dokumentus, o dar labiau problemą sunkina neaiškumas dėl to, kad tas pats modelis įvairiose valstybėse narėse žymimas skirtingais numeriais. Nauja gaminių registravimo duomenų bazė rinkos priežiūros institucijoms užtikrins galimybę daug greičiau gauti būtiną informaciją.

Be to, gaminių duomenų bazėje bus pateikiami naujausi rinkos duomenys ir informacija apie energijos vartojimo efektyvumą, o tai paspartins parengiamuosius / peržiūros tyrimus ir tolesnį reguliavimo procesą, todėl priimant deleguotuosius aktus taikomas dabartinis ilgas reglamentavimo procesas sutrumpės.

Panašu, kad registravimo duomenų bazės labai reikia dėl Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvos, nes energijos vartojimo efektyvumo etiketėmis daugiausia žymimi buitiniai prietaisai – jų rinkoje labiau pasireiškia nepakankamos priežiūros poveikis ir yra didesnis lygiaverčių modelių skaičius.

Be to, kad duomenų bazė padės pašalinti galiojančios sistemos trūkumus, ateityje ją būtų galima panaudoti kaip naujovišką energijos vartojimo efektyvumo etikečių platinimo prekiautojams būdą, nes tokioje duomenų bazėje būtų ir seno pavyzdžio energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo etiketė, ir pakeistos skalės etiketė. Pasiūlyme taip pat atnaujinti direktyvos reikalavimai: numatytas reikalavimas pateikti etiketes elektroniniu būdu ir reikalavimas tiekėjams pateikti etiketes savo interneto svetainėje.

Palyginti su galiojančiais gaminio informacijos reikalavimais tiekėjams, sukūrus gaminių registravimo duomenų bazę atsiras tik naujas įpareigojimas registruoti gaminio modelį ir įkelti informaciją, kurios jau dabar reikalaujama pagal įvairius galiojančios sistemos deleguotuosius aktus.

Apskaičiuota, kad administracinės gaminių registravimo išlaidos visai pramonei būtų 1,5 mln. EUR per metus, maždaug 0,5 euro cento kiekvienam parduodamam gaminiui. Faktinės išlaidos būtų mažesnės arba nulinės, nes nebebūtų reikalaujama, kad tiekėjai saugotų techninius dokumentus penkerius metus po paskutinio gaminio pagaminimo ir pateiktų juos rinkos priežiūros institucijoms pastarųjų prašymu. Šiuo metu rinkos priežiūros institucijos turi prašyti tiekėjų pateikti techninius dokumentus, o prekiautojai, jei jiems dėl kokios nors priežasties reikia gauti etikečių, taip pat turi kreiptis į tiekėjus. Duomenų bazėje bus kaupiami ir rinkos priežiūrai būtini techniniai dokumentai, ir prekiautojams būtinos etiketės.

5.2.3.Aiškiau nustatytos įvairių subjektų pareigos

Pasiūlyme pergrupuoti atitinkami įpareigojimai valstybėms narėms, tiekėjams ir prekiautojams, todėl jie nuoseklesni ir paprastesni.

Direktyvos pakeitimas reglamentu reiškia mažesnę administracinę naštą valstybėms narėms (nors joms vis tiek reikės panaikinti priemones, kuriomis Direktyva 2010/30/ES buvo perkelta į nacionalinę teisę) ir tiesiogiai taikomus reikalavimus tiekėjams ir prekiautojams, todėl užtikrinamas visiškas suderinimas visoje ES.

5.2.4.Geriau susieti energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir matavimo standartai

Pasiūlyme aiškiai nurodoma, kad, nustačius gaminio atitiktį reikalavimams pagal atitinkamame darniajame standarte nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus, laikoma, jog jis atitinka ir taikomo deleguotojo akto nuostatas.

2015/0149 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai 
ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 194 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 13 ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 14 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Europos Sąjunga įsipareigojusi sukurti pažangia klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Energijos vartojimo efektyvumas yra esminis Europos Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos elementas ir vienas iš svarbiausių energijos poreikio mažinimo veiksnių;

(2)energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas užtikrins galimybę vartotojams priimti informacija apie gaminių energijos sąnaudas grindžiamus sprendimus ir taip skatins inovacijas;

(3)įvertintas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES 15 veiksmingumas 16 . Vertinant nustatyta, kad reikia atnaujinti energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindus siekiant padidinti jų veiksmingumą;

(4)Direktyvą 2010/30/ES dera pakeisti reglamentu, kurio taikymo sritis būtų ta pati, tačiau būtų iš dalies pakeistos ir sustiprintos kai kurios direktyvos nuostatos, siekiant jas išdėstyti aiškiau ir atnaujinti jų turinį. Reglamentas yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kurių valstybės narės negali skirtingai perkelti į nacionalinę teisę, todėl užtikrinamas aukštas suderinimo visoje Sąjungoje laipsnis. Jei reguliavimo pagrindai derinami Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu, sumažėja išlaidos gamintojams ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Suderinimas visoje Sąjungoje reiškia laisvą prekių judėjimą visoje bendrojoje rinkoje;

(5)energijos poreikio mažinimas pripažįstamas kaip vienas svarbiausių Europos energetinio saugumo strategijos 17 veiksmų. Energetikos sąjungos pagrindų strategijoje 18 dar labiau pabrėžtas poreikis pirmiausia didinti energijos vartojimo efektyvumą ir iki galo įgyvendinti galiojančius Sąjungos energetikos teisės aktus. Strategijos veiksmų plane numatyta 2015 m. peržiūrėti gaminių energijos vartojimo efektyvumo pagrindus. Šiuo reglamentu bus pagerinti teisiniai energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir geriau užtikrinama atitiktis reikalavimams;

(7)su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteikiant vartotojams informaciją, kad jie galėtų pasirinkti gaminius, yra naudingas visai Sąjungos ekonomikai, skatina inovacijas ir padės siekti Sąjungos 2020 m. ir 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų. Be to, jis padės vartotojams taupyti pinigus;

(8)2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatytas Sąjungos orientacinis 2030 m. tikslas bent 27 proc. pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, palyginti su prognozuojamomis būsimomis energijos sąnaudomis. Šis tikslas bus peržiūrėtas 2020 m., turint omenyje 30 proc. efektyvumo lygį Sąjungoje. Jose nustatytas ir privalomas tikslas iki 2030 m. Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m., įskaitant 30 proc. sumažinimą sektoriuose, kuriems netaikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema;

(9)tikslios, svarbios ir palyginamos informacijos apie konkrečių su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas teikimas pirkėjams padėtų rinktis gaminius, kurių naudojimo etapu energijos ir kitų svarbių išteklių suvartojama mažiau. Standartizuota privaloma etiketė yra veiksminga palyginamos informacijos apie su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas pateikimo potencialiems pirkėjams priemonė. Ją turėtų papildyti gaminio informacijos lapas. Etiketė turėtų būti lengvai atpažįstama, paprasta ir glausta. Todėl informuojant pirkėjus apie gaminių energijos vartojimo efektyvumą reikėtų remtis dabartine tamsiai žalios–raudonos spalvų skale. Paaiškėjo, kad pirkėjams veiksmingiausias klasių žymėjimas A–G raidėmis. Tais atvejais, kai dėl ekologinio projektavimo priemonių pagal Direktyvą 2009/125/EB gaminių nebegalima priskirti F–G klasėms, etiketėje tos klasės turėtų būti nerodomos. Ypatingais atvejais šis principas turėtų būti taikomas ir D ir E klasėms, nors tokia padėtis mažai tikėtina, nes daugumai gaminių modelių susitelkus dviejose aukščiausiose klasėse etiketės skalė būtų pakeičiama;

(10)skaitmeninių technologijų pažanga užtikrino galimybę pateikti ir rodyti etiketes elektroniniu būdu, pvz., internete, bet taip pat ir parduotuvėse elektroniniuose ekranuose. Kad būtų galima pasinaudoti tokios pažangos privalumais, šiuo reglamentu be fizinės energijos vartojimo efektyvumo etiketės turėtų būti leidžiama papildomai arba kaip pakaitalą naudoti elektroninę etiketę. Tais atvejais, kai energijos vartojimo efektyvumo etiketės rodyti neįmanoma, pvz., taikant tam tikrus nuotolinio pardavimo būdus, taip pat reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, potencialiems pirkėjams turėtų būti nurodoma bent gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

(11)gamintojus energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatina kurti vis efektyvesnius gaminius. Dėl šios technologijų plėtros gaminiai ilgainiui daugiausia priskiriami prie aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo etiketės klasių. Kad gaminius pirkėjai galėtų tinkamai palyginti, gali reikėti smulkiau juos suskirstyti, taigi pakeisti etiketės skalę. Kad gamintojams nebūtų užkraunama per didelė našta, tinkamas tokio skalės keitimo periodiškumas turėtų būti maždaug dešimt metų. Todėl, siekiant kuo didesnio teisinio tikrumo tiekėjams ir prekiautojams, šiame reglamente turėtų būti nustatyta išsami skalės keitimo tvarka. Naujos pakeistos skalės etiketės aukščiausios klasės turėtų būti tuščios, kad būtų skatinama technologijų pažanga ir būtų sudarytos sąlygos kurti ir pripažinti vis efektyvesnius gaminius. Siekiant išvengti painiavos pirkėjams, pakeitus etiketės skalę, per trumpą laiką turėtų būti pakeičiamos visos etiketės;

(12)jei etiketės skalė pakeičiama, tiekėjai tam tikrą laiką prekiautojams turėtų pateikti ir seno pavyzdžio, ir pakeistos skalės etiketę. Demonstruojamų, įskaitant internete, gaminių seno pavyzdžio etiketės po deleguotajame akte, kuriuo keičiama etiketės skalė, nustatytos pakeitimo datos turėtų būti kuo greičiau pakeistos naujos skalės etiketėmis. Prekiautojai pakeistos skalės etiketės iki pakeitimo dienos turėtų nerodyti;

(13)būtina aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, atsižvelgiant į kiekvieno ūkinės veiklos vykdytojo funkcijas tiekimo ir platinimo procese. Ūkinės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už reikalavimų laikymąsi pagal atitinkamą savo funkciją tiekimo grandinėje ir turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad rinkai tiektų tik šio reglamento ir jo deleguotųjų aktų reikalavimus atitinkančius gaminius;

(14)siekiant išsaugoti pirkėjų pasitikėjimą energijos vartojimo efektyvumo etikete, neturėtų būti leidžiama su energija susijusius gaminius ženklinti kitomis ją imituojančiomis etiketėmis. Neturėtų būti leidžiamos ir papildomos etiketės, ženklai, simboliai arba užrašai, kurie gali klaidinti ar painioti pirkėjus energijos sąnaudų atžvilgiu;

(15)siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad su energija susijusiems gaminiams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008 19 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Atsižvelgiant į laisvo prekių judėjimo principą, būtina, kad valstybių narių rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje veiksmingai bendradarbiautų. Tokį su energijos suvartojimo ženklinimu susijusį bendradarbiavimą turėtų stiprinti ir remti Komisija;

(16)siekiant palengvinti reikalavimų laikymosi stebėjimą ir užtikrinti, kad vykdant su konkrečių gaminių etikečių ir informacijos lapų persvarstymu susijusį reglamentavimo procesą būtų prieinami naujausi rinkos duomenys, tiekėjai informaciją apie savo gaminių atitiktį turėtų pateikti elektroniniu būdu Komisijos sukurtoje duomenų bazėje. Informacija turėtų būti viešai prieinama, kad ją būtų galima teikti pirkėjams ir kad prekiautojai galėtų gauti etiketes alternatyviais būdais. Duomenų bazėje saugoma informacija turėtų galėti naudotis rinkos priežiūros institucijos;

(17)sankcijos už šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų nuostatų pažeidimus turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(18)siekiant skatinti efektyviau vartoti energiją, švelninti klimato kaitą ir geriau saugoti aplinką, valstybės narės turėtų galėti sukurti paskatas naudoti efektyviai energiją vartojančius gaminius. Valstybės narės gali pačios nuspręsti, koks turėtų būti tokių paskatų pobūdis. Tokios paskatos turėtų atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir jomis neturėtų būti sudaroma nepagrįstų kliūčių patekti į rinką. Šis reglamentas nenulemia jokių valstybės pagalbos procedūrų, kurių dėl tokių paskatų ateityje gali būti imamasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, rezultatų;

(19)energijos sąnaudos ir kiti duomenys apie gaminius, kuriems pagal šį reglamentą taikomi konkretūs reikalavimai, turėtų būti nustatomi patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Vidaus rinkos veikimui yra naudinga, kad standartai būtų suderinti Sąjungos lygmeniu. Jeigu pradedant tam tikriems gaminiams taikyti reikalavimus paskelbtų standartų nėra, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija turėtų paskelbti pereinamuoju laikotarpiu taikomus su tais reikalavimais susijusius matavimo ir skaičiavimo metodus. Kai nuoroda į tokį standartą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagal jį nustatyta gaminių atitiktis reikalavimams laikoma lygiaverte atitikčiai, nustatytai taikant pagal šį reglamentą priimtus matavimo metodus, susijusius su tais konkretiems gaminiams taikomais reikalavimais;

(20)Komisija turėtų numatyti konkrečių gaminių etikečių persvarstymo planą ir sudaryti orientacinį sąrašą su energija susijusių gaminių, kuriems būtų galima nustatyti energijos vartojimo efektyvumo etiketę; Įgyvendinant darbo planą pirmiausia turėtų būti atlikta techninė, aplinkos apsaugos ir ekonominė atitinkamų gaminių grupių analizė. Siekiant skatinti uždarojo ciklo ekonomiką, atliekant šią analizę reikėtų atsižvelgti ir į papildomą informaciją, įskaitant galimybę vartotojams teikti informaciją apie su energija susijusio gaminio veikimo charakteristikas, kaip antai jo absoliučiąsias energijos sąnaudas, ir su tokiu informacijos teikimu susijusias išlaidas. Tokia papildoma informacija turėtų padėti vartotojams lengviau suprasti etiketę, padaryti ją veiksmingesnę ir nedaryti jiems jokio neigiamo poveikio;

(21)kad būtų galima nustatyti konkrečių gaminių etiketes, informacijos lapus ir su gaminių duomenų baze susijusius išsamius veiklos duomenis, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad Komisija per parengiamąjį darbą tinkamai konsultuotųsi, įskaitant su ekspertais ir Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu;

(22)šis reglamentas nenulemia valstybių narių pareigų, susijusių su Direktyvos 2010/30/ES perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais;

(23)Direktyva 2010/30/ES turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis

1.Šiuo reglamentu nustatoma su energija susijusių gaminių energijos ir kitų išteklių suvartojimo gaminio naudojimo etapu nurodymo ženklinant gaminius ir pateikiant apie juos standartinę informaciją sistema ir papildoma informacija apie juos, kad pirkėjai galėtų rinktis efektyvesnius gaminius.

2.Šis reglamentas netaikomas:

(a)naudotiems gaminiams;

(b)keleivinio ir krovininio transporto priemonėms, išskyrus varomas stacionariu varikliu.

2 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, perkantis arba išsinuomojantis gaminį, kuriam taikomas šis reglamentas, naudoti savo tikslais, nesvarbu, ar tie tikslai yra susiję su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija;

(2)pateikimas rinkai – gaminio tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

(3)tiekimas rinkai – gaminio, skirto platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba nemokamai;

(4)pradėjimas naudoti – gaminio panaudojimas pagal paskirtį Sąjungos rinkoje pirmą kartą;

(5)tiekėjas – Sąjungoje įsisteigęs gamintojas, gamintojo, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje, įgaliotasis atstovas arba importuotojas, pateikiantis gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas, rinkai Sąjungoje;

(6)gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis su energija susijusį gaminį arba užsakantis suprojektuoti arba pagaminti tokį gaminį ir pateikiantis jį rinkai savo vardu arba su savo prekės ženklu;

(7)įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs rašytinį gamintojo įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

(8)importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris su energija susijusį gaminį iš trečiosios šalies pateikia Sąjungos rinkai;

(9)prekiautojas – parduodantis, nuomojantis, siūlantis pirkti išsimokėtinai ar pirkėjams demonstruojantis gaminius mažmenininkas ar kitas asmuo;

(10)nuotolinė prekyba – pardavimas, nuomojimas arba pardavimas išsimokėtinai paštu, iš katalogo, internetu, telerinkodaros priemonėmis ar bet kokiu kitu būdu, kai nesitikima, kad potencialus galutinis naudotojas matys demonstruojamą gaminį;

(11)su energija susijęs gaminys – Sąjungoje rinkai pateikiamas arba pradedamas naudoti gaminys, sistema ar paslauga, kurį (kurią) naudojant daromas poveikis energijos sąnaudoms, taip pat į tuos gaminius įmontuoti skirtos dalys, pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti;

(12)darnusis standartas – Europos standartas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 20 2 straipsnio 1 dalies c punkte;

(13)etiketė – grafinė diagrama, kurioje energijos suvartojimas žymimas A–G raidėmis septynių skirtingų spalvų skalėje nuo tamsiai žalios iki raudonos;

(14)modelis – tam tikra gaminio versija; visiems versijos gaminio vienetams būdingos tos pačios etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodomos techninės savybės ir naudojamas tas pats modelio žymuo;

(15)modelio žymuo – paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikro gaminio modelį įmanoma atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties tiekėjo pavadinimo modelių;

(16)lygiavertis modelis – rinkai to paties tiekėjo pateikiamas modelis, kuriam būdingos tos pačios kaip kito modelio etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodomos techninės savybės, bet naudojamas kitas modelio žymuo;

(17)gaminio informacijos lapas – standartinė su gaminiu susijusios informacijos lentelė;

(18)skalės keitimas – periodiškas konkretaus gaminio etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimų griežtinimas, dėl kurio gali reikėti panaikinti tam tikras energijos vartojimo efektyvumo klases;

(19)pakeistos skalės etiketė – tam tikro gaminio etiketė, kurioje rodoma pakeista skalė;

(20)papildoma informacija – vienareikšmiška informacija apie gaminio, susijusio su energija, funkcines ir aplinkos apsaugos charakteristikas, kaip antai absoliučiąsias energijos sąnaudas ar patvarumą, pirkėjų atžvilgiu nedaranti didelio neigiamo poveikio visos etiketės aiškumui bei veiksmingumui ir grindžiama duomenimis, kuriuos gali išmatuoti rinkos priežiūros institucijos.

3 straipsnis
Tiekėjų ir prekiautojų pareigos

1.Tiekėjai laikosi šių reikalavimų:

(a)jie užtikrina, kad gaminiai rinkai būtų tiekiami su nemokamomis tiksliomis etiketėmis ir gaminių informacijos lapais, kaip nustatyta šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose;

(b)etiketes jie pateikia nedelsdami ir nemokamai, kai to paprašo prekiautojai;

(c)jie užtikrina savo etikečių ir gaminių informacijos lapų tikslumą ir parengia techninius dokumentus, kurių užtektų tikslumui įvertinti;

(d)prieš pateikdami gaminio modelį rinkai, jie į duomenų bazę, sukurtą pagal 8 straipsnį, įrašo I priede nustatytą informaciją.

2.Prekiautojai laikosi šių reikalavimų:

(a)jie aiškiai rodo gaminio, kuriam taikomas deleguotasis aktas, etiketę, kurią pateikė tiekėjas arba kuri prieinama kitais būdais;

(b)jei etiketės arba pakeistos skalės etiketės jie neturi:

i)tiekėjo paprašo etiketės arba pakeistos skalės etiketės;

ii)išspausdina etiketę iš duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, jei tokia funkcija yra tam gaminiui, arba

iii)išspausdina etiketę arba pakeistos skalės etiketę iš tiekėjo svetainės, jei tokia funkcija yra tam gaminiui;

(c)gaminio informacijos lapą jie pateikia pirkėjams.

3.Tiekėjai ir prekiautojai laikosi šių reikalavimų:

(a)pagal atitinkamą deleguotąjį aktą visoje tam tikro gaminio modelių reklamoje arba techninėje reklaminėje medžiagoje daro nuorodą į gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

(b)bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir savo iniciatyva arba rinkos priežiūros institucijoms pareikalavus nedelsdami imasi priemonių, kad pašalintų visus šiame reglamente ir jo deleguotuosiuose aktuose nustatytų reikalavimų neatitikties atvejus, už kuriuos jie yra atsakingi;

(c)jei gaminiams taikomas šis reglamentas, jie nepateikia arba nerodo kitokių etikečių, ženklų, simbolių arba užrašų, neatitinkančių šio reglamento ir susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų, jei tokia informacija veikiausiai suklaidintų arba supainiotų pirkėjus dėl to, kiek energijos arba kitų išteklių suvartoja naudojamas gaminys;

(d)jei gaminiams šis reglamentas netaikomas, jie nepateikia arba nerodo jokių etikečių, kuriomis imituotų šiame reglamente nustatytas etiketes.

4 straipsnis
Valstybių narių pareigos

1.Valstybės narės nedraudžia, neriboja arba netrukdo jų teritorijose pateikti rinkai arba pradėti naudoti su energija susijusius gaminius, atitinkančius šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimus.

2.Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tiekėjai ir prekiautojai laikytųsi pareigų ir vykdytų reikalavimus, nustatytus šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose.

3.Jei su energija susijusiam gaminiui, kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris nurodytas deleguotajame akte, valstybės narės numato paskatų, tokias paskatas jos skiria už aukščiausias energijos vartojimo efektyvumo klases, nustatytas taikomame deleguotajame akte.

4.Valstybės narės, bendradarbiaudamos, jei reikia, su prekiautojais, užtikrina, kad pradedant naudoti pakeistos skalės etiketes ir gaminių informacijos lapus būtų organizuojamos mokymo ir populiarinimo informacinės kampanijos, kurių tikslas – populiarinti efektyvų energijos vartojimą ir pirkėjus paraginti atsakingiau naudoti energiją.

5.Valstybės narės nustato sankcijų taikymo taisykles ir reikalavimų atitikties užtikrinimo tvarką, taikomą šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų pažeidimo atvejais, ir imasi visų būtinų priemonių, kad tos taisyklės ir tvarka būtų įgyvendintos. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

5 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką įvežamų su energija susijusių gaminių kontrolė

1.Su energija susijusiems gaminiams, kuriems taikomas šis reglamentas ir jo deleguotieji aktai, taikomi ir Reglamento (EB) Nr. 765/2008 16–29 straipsniai.

2.Komisija padeda valstybių narių nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už rinkos priežiūrą arba išorės sienų kontrolę, bendradarbiauti ir keistis informacija, kaip rinkoje prižiūrimas su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas, tarpusavyje ir su Komisija.

6 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.Jei vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių manyti, kad su energija susijęs gaminys, kuriam taikomas pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas, yra pavojingas visuomenės interesų apsaugos aspektais, kuriais taikomas šis reglamentas, tos institucijos atlieka su energija susijusio gaminio vertinimą, kuris apima visus šiuo reglamentu ir su juo susijusiais deleguotaisiais aktais nustatytus reikalavimus. Tiekėjas tuo tikslu prireikus bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

2.Jei vertindamos gaminį rinkos priežiūros institucijos nustato, kad su energija susijęs gaminys neatitinka šiuo reglamentu ir su juo susijusiais deleguotaisiais aktais nustatytų reikalavimų, atsižvelgusios į pavojaus pobūdį jos nedelsdamos atitinkamai reikalauja, kad tiekėjas imtųsi visų deramų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų su energija susijusio gaminio atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų su energija susijusį gaminį iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį. Šioje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

3.Jei rinkos priežiūros institucijos mano, kad reikalavimų neatitikties atvejis yra susijęs ne vien su jų valstybės teritorija, apie vertinimo rezultatus ir priemones, kurių imtis jos pareikalavo tiekėjo, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

4.Tiekėjas užtikrina, kad dėl visų atitinkamų su energija susijusių gaminių, kuriuos jis visoje Sąjungoje pateikė rinkai, būtų imtasi visų deramų taisomųjų priemonių.

5.Jei tiekėjas nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 2 dalyje nurodytą laikotarpį, rinkos priežiūros institucijos imasi visų deramų laikinųjų priemonių, kad uždraustų arba apribotų to su energija susijusio gaminio tiekimą jų valstybės rinkai, jį pašalintų iš tos rinkos arba kad toks gaminys būtų atšauktas. Apie tokias priemones rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

6.5 dalyje nurodyta informacija apima visas žinomas detales, ypač reikalavimų neatitinkančiam su energija susijusiam gaminiui identifikuoti būtinus duomenis, su energija susijusio gaminio kilmę, įtariamos reikalavimų neatitikties pobūdį, susijusį pavojų, taikomų nacionalinių priemonių pobūdį bei taikymo trukmę ir tiekėjo pateiktus argumentus. Rinkos priežiūros institucijos pirmiausia nurodo, ar reikalavimų neatitikties priežastis yra tai, kad su energija susijęs gaminys neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų visuomenės interesų apsaugos aspektais, ar tai, kad 9 straipsnyje, kuriuo daroma atitikties prielaida, nurodytuose darniuosiuose standartuose yra trūkumų.

7.Valstybės narės, išskyrus procedūrą pradėjusią valstybę narę, nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas priemones ir pateikia visą turimą papildomą informaciją apie atitinkamo su energija susijusio gaminio neatitiktį reikalavimams, o jei nesutinka su nacionaline priemone, apie kurią pranešta, – savo prieštaravimus.

8.Jei per 60 dienų nuo 5 dalyje nurodytos informacijos gavimo nei viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaraujančios laikinajai priemonei, kurios ėmėsi valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.

9.Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo su energija susijusio gaminio atžvilgiu nedelsiant būtų imtasi deramų ribojamųjų priemonių, pavyzdžiui, su energija susijusio gaminio pašalinimo iš savo rinkos.

10.Jei baigus 4 ir 5 dalyse nustatytą procedūrą pareiškiamas prieštaravimas dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, arba jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė nesuderinama su Sąjungos teisės aktais, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir tiekėju ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi vertinimo rezultatais, Komisija sprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta ar ne.

11.Savo sprendimą Komisija skiria visoms valstybėms narėms ir jį nedelsdama praneša joms ir tiekėjui.

12.Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis su energija susijęs gaminys būtų pašalintas iš jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė pripažįstama nepagrįsta, atitinkama valstybė narė priemonę atšaukia.

13.Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, o su energija susijusio gaminio reikalavimų neatitikties priežastimi laikomi 6 dalyje nurodytų darniųjų standartų trūkumai, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

7 straipsnis
Etiketės ir skalės pakeitimas

1.Nustatyti etiketes arba pakeisti esamų etikečių skales Komisija gali pagal 12 ir 13 straipsnius priimtais deleguotaisiais aktais.

2.Jei dėl įgyvendinimo priemonės, priimtos pagal Direktyvą 2009/125/EB, rinkai nebegalima tiekti tam tikros gaminių grupės modelių, priskiriamų prie D, E, F arba G energijos vartojimo efektyvumo klasių, ta klasė arba klasės etiketėje nerodomos.

3.Komisija užtikrina, kad nustatant etiketę arba pakeičiant jos skalę būtų priimti tokie reikalavimai, kad etiketės nustatymo momentu jokie gaminiai negalėtų būti priskirti prie A arba B energijos vartojimo efektyvumo klasių ir kad laikas, per kurį, kaip tikimasi, dauguma modelių būtų priskirti prie tų klasių, būtų bent dešimt metų.

4.Etikečių skalė keičiama periodiškai.

5.Jei etiketės skalė pakeičiama:

(a)tiekėjai esamas ir pakeistos skalės etiketes prekiautojams teikia šešis mėnesius iki b punkte nurodytos datos;

(b)esamas etiketes ant demonstruojamų, įskaitant internete, gaminių prekiautojai pakeičia naujos skalės etiketėmis per vieną savaitę nuo datos, tuo tikslu nustatytos atitinkamame deleguotajame akte. Prekiautojai pakeistos skalės etiketės iki tos dienos nerodo.

6.Pagal Direktyvos 2010/30/ES 10 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais iki šio reglamento taikymo dienos nustatytos etiketės laikomos šio reglamento tikslais naudojamomis etiketėmis. Tokias etiketes Komisija per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo peržiūri, kad pakeistų jų skalę.

8 straipsnis
Gaminių duomenų bazė

Komisija sukuria ir tvarko gaminių duomenų bazę, kurioje saugoma I priede nurodyta informacija. I priedo 1 punkto sąraše išvardyta informacija skelbiama viešai.

9 straipsnis
Darnieji standartai

Pagal šį reglamentą priėmusi deleguotąjį aktą, kuriuo nustatomi konkretūs pagal šio reglamento 13 straipsnį priimti energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai, Komisija, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 21 , Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia nuorodas į darniuosius standartus, atitinkančius deleguotojo akto aktualius matavimo ir skaičiavimo reikalavimus.

Jei gaminio atitiktis vertinama taikant tokius darniuosius standartus, laikoma, kad gaminys atitinka susijusius deleguotojo akto matavimo ir skaičiavimo reikalavimus.

10 straipsnis
Konsultacijos

Vykdydama savo veiklą pagal šį reglamentą, Komisija dėl kiekvieno deleguotojo akto užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų ir su atitinkamu gaminiu susijusių suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, pramonės atstovų (įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, taip pat amatininkus), profesinių sąjungų, prekybininkų, mažmenininkų, importuotojų, aplinkos apsaugos grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą. Tam Komisija įsteigia konsultacijų forumą, kuriame susitinka šios šalys. Šis konsultacijų forumas gali būti sujungtas su Direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnyje nurodytu forumu.

Prieš priimdama deleguotuosius aktus, Komisija, jei reikia, su vartotojais išbando konkrečioms gaminių grupėms skirtų etikečių formą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad vartotojai aiškiai suprastų etiketes.

11 straipsnis
Darbo planas

Pasitarusi su 10 straipsnyje nurodytu konsultacijų forumu, Komisija parengia ir viešai paskelbia darbo planą. Darbo plane pateikiamas orientacinis sąrašas gaminių grupių, kurioms deleguotieji aktai priimami pirmiausia. Į darbo planą įrašomi ir gaminių arba gaminių grupių etikečių peržiūros ir jų skalės keitimo planai. Komisija gali, pasikonsultavusi su konsultacijų forumu, darbo planą iš dalies pakeisti. Darbo planas gali būti sujungtas su Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnyje nurodytu darbo planu.

12 straipsnis
Deleguotieji aktai

1.Pagal 13 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių reikalavimų, taikomų konkrečių grupių su energija susijusių gaminių (kitaip – konkrečių gaminių grupių) etiketėms.

2.Deleguotuosiuose aktuose nurodomos šiuos kriterijus atitinkančios gaminių grupės:

(a)atsižvelgiant į naujausius turimus duomenis ir Sąjungos rinkai pateiktų gaminių kiekį, grupės gaminiai turi didelį energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialą;

(b)lygiavertes funkcijas turintys grupės gaminiai labai skiriasi atitinkamais veikimo rodiklių lygiais;

(c)nėra didelio neigiamo poveikio grupės gaminių įperkamumui ir jų gyvavimo ciklo sąnaudoms.

3.Deleguotuosiuose aktuose, susijusiuose su konkrečiomis gaminių grupėmis, visų pirma nustatoma:

(a)konkreti gaminių grupė, kuriai taikoma 2 straipsnio 11 dalies apibrėžtis „su energija susijęs gaminys“;

(b)etiketės forma ir turinys, įskaitant energijos suvartojimą rodančią skalę A–G, kurios formos charakteristikos yra kuo vienodesnės visoms gaminių grupėms ir kuri visada yra aiški ir įskaitoma;

(c)jei reikia, kitų išteklių vartojimas ir papildoma informacija apie su energija susijusius gaminius, todėl tokiais atvejais etiketėje pabrėžiamas gaminio energijos vartojimo efektyvumas;

(d)etiketės rodymo vietos, pavyzdžiui, pritvirtinta prie gaminio, išspausdinta ant pakuotės, pateikiama elektroniniu formatu arba rodoma elektroninėmis priemonėmis;

(e)jei reikia, elektroninės gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonės;

(f)būdas, kuriais etiketė ir techninė informacija turi būti pateikiama nuotolinėje prekyboje;

(g)techninių dokumentų ir gaminio informacijos lapo turinys ir, jei dera, formatas ir kitos detalės;

(h)tai, kad tikrinant atitiktį reikalavimams galioja tik deleguotajame (-uose) akte (-uose) nustatytos tikrinimo nuokrypos;

(i)su duomenų baze susijusios tiekėjų ir prekiautojų pareigos;

(j)kaip energijos vartojimo efektyvumo klasė nurodoma reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat reikalavimas, kad ši informacija būtų įskaitoma ir matoma;

(k)atitikties vertinimo procedūros ir matavimo bei skaičiavimo metodai, kuriuos taikant gaunama etiketės ir gaminio informacijos lapo informacija;

(l)tai, ar didesnių prietaisų energijos vartojimo efektyvumas turi būti aukštesnio lygio, kad tie prietaisai būtų priskiriami prie tam tikros energijos vartojimo efektyvumo klasės;

(m)visų papildomų etiketėje pateikiamų nuorodų, kuriomis sekdami pirkėjai elektroninėmis priemonėmis gauna išsamios informacijos apie gaminio informacijos lape nurodytas veikimo charakteristikas, forma;

(n)ar energijos vartojimo efektyvumo klasės, kuriomis apibūdinamos naudojamo gaminio energijos sąnaudos, turėtų būti rodomos pažangiuosiuose skaitikliuose arba gaminio interaktyviajame ekrane ir kaip jos turėtų būti rodomos;

(o)deleguotojo akto vertinimo ir galimos peržiūros data.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytos etiketės turinyje A–G skalės žingsnis reiškia didelę energijos ir sąnaudų ekonomiją pirkėjui.

Pirmos pastraipos m punkte minimų nuorodų forma gali būti interneto svetainės adresas, QR kodas, elektroninės etiketės saitas arba kitos deramos vartotojams skirtos priemonės.

Nustatant gaminio, kuriam bus taikomas deleguotasis aktas, etiketę nedaroma didelio neigiamo poveikio gaminio funkcijoms naudotojo požiūriu.

Pagal 13 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais reguliuojamas gaminių duomenų bazės veikimas, įskaitant tiekėjų ir prekiautojų pareigas.

13 straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1.Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.7 ir 12 straipsniuose nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.

3.Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 7 ir 12 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami šiame reglamente nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.Pagal 7 ir 12 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dviem mėnesiais.

14 straipsnis
Vertinimas

Ne vėliau kaip po aštuonerių metų nuo įsigaliojimo dienos Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir perduoda ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atsižvelgiant į reglamento poveikį verslui, ataskaitoje vertinama, ar reglamentas veiksmingai padeda pirkėjams rinktis efektyviau energiją vartojančius gaminius.

15 straipsnis
Panaikinimas

Direktyva 2010/30/ES panaikinama 2017 m. sausio 1 d.

Nuorodos į Direktyvą 2010/30/ES laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

16 straipsnis
Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Tačiau 3 straipsnio 1 dalies d punktas taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES, pasiūlymas.

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje 22  

32 antraštinė dalis. Energetika

32 04 skyrius. „Horizontas 2020“. Su energetika susiję moksliniai tyrimai ir inovacijos

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

Energetikos sąjunga

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir atitinkama VGV / VGB veikla

Konkretus tikslas

Skatinimas mažinti energijos poreikį

Atitinkama VGV / VGB veikla

2-asis VGB. Su energetika susiję moksliniai tyrimai ir inovacijos

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Tikimasi, kad įgyvendinus šią iniciatyvą bus pagerinta energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo Sąjungoje sistema, kurios veiksmingumas naudojimo, reikalavimų atitikties ir užmojo masto atžvilgiais šiuo metu neoptimalus.

Remiantis pasiūlymu bus nustatytos veiksmingesnės energijos vartojimo efektyvumo etiketės ir geriau užtikrinama reikalavimų atitiktis, todėl vartotojai ir kiti su energija susijusių gaminių naudotojai bus geriau apsaugoti.

Pasiūlymas turės poveikio ūkinės veiklos vykdytojams, kurie ir toliau turės pateikti ir rodyti energijos vartojimo efektyvumo etiketes ir (kitais kanalais) teikti rinkos priežiūrai reikalingą informaciją.

Pasiūlymas turės poveikio nacionalinėms institucijoms, kurios bus geriau pasirengusios imtis rinkos priežiūros veiksmų.

1.4.4.Rezultatų ir poveikio rodikliai

Prie energijos vartojimo efektyvumo etiketės A, B ir t. t. klasių priskiriamų gaminių dalis.

Pritaikius rinkos priežiūros priemones aptiktų reikalavimų neatitinkančių gaminių dalis.

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Bendras šios iniciatyvos tikslas – užtikrinti vidaus rinkos veikimą sudarius sąlygas laisvam prekių, kurių aplinkos ir vartotojų apsaugos rodikliai aukšti, judėjimui.

1.5.2.Papildoma ES dalyvavimo nauda

Tikslo, t. y. sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes turėdamos panašius uždavinius jos parengtų nevienodas nacionalines nuostatas ir procedūras, todėl pramonei (ir galiausiai vartotojams) atsirastų per didelių sąnaudų, o pačios nuostatos ir procedūros trukdytų laisvam prekių judėjimui Europos Sąjungoje. Užtikrinti, kad to paties gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė būtų skelbiama vienodai visoje Europos Sąjungoje, galima tik vienodomis ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisyklėmis ir matavimu bei bandymu, kuriais jos grindžiamos.

Jei ES teisės aktai nebūtų priimti, tikėtina, kad, norėdamos apsaugoti vartotojus ir sutaupyti energijos, visos valstybės narės priimtų energijos vartojimo efektyvumo etiketes toms pačioms gaminių grupėms. ES lygmens priemonės yra vienintelis būdas suvienodinti rinkai tiekiamų gaminių etiketes visose valstybėse narėse ir taip užtikrinti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsniu grindžiamos vidaus rinkos veikimą.

1.5.3.Panašios patirties išvados

Europos Sąjungoje sukurta energijos vartojimo efektyvumo etikečių bendroji rinka, tačiau etiketes reikia atnaujinti, nes dėl technologijų pažangos daug gaminių modelių pasieks aukščiausiais klases, todėl vartotojams etiketės nepadės jų atskirti. Šią problemą tikėtasi išspręsti peržiūrėjus 2010 m. Energijos suvartojimo ženklinimo direktyvą ir prie etiketės A–G klasių skalės pridėjus A+, A++ ir A+++ klases. Direktyvos peržiūra parodė, kad vartotojams tokios klasės yra mažiau veiksmingos nei pradinė A–G klasių skalė. Todėl čia siūloma sugrįžti prie A–G klasių skalės ir ją periodiškai keisti.

Kaip laikomasi energijos vartojimo efektyvumo etiketės reikalavimų, tikrina rinkos priežiūros institucijos. Tačiau dėl reikalavimų neatitikties vis tiek prarandama apie 10 proc. planuotos energijos (ir vartotojų sąnaudų) ekonomijos. Pateikusi naujo rinkos priežiūros reglamento pasiūlymą (COM(2013) 75), Komisija siekia visoje ES spręsti tokius gaminiams taikomų teisės aktų derinimo uždavinius. Tačiau energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo srityje veikiančioms rinkos priežiūros institucijoms kyla problemų, kurios minėtame pasiūlyme nesprendžiamos: laiku gauti techninius dokumentus; identifikuoti užsienio gamintojus ir gauti jų informaciją ryšiams; nėra centrinės sistemos, kuria naudojantis būtų galima identifikuoti kitų rinkos priežiūros institucijų patikrintus lygiaverčius modelius. Be to, Komisijai sunku nustatyti kiekvienos gaminių grupės deramus etiketės klasių reikalavimus, nes trūksta viešos informacijos apie gaminių energijos vartojimo rodiklius. Dabar aišku, kad daugeliui gaminių nustatytos naujų etiketės A+, A++ ir A+++ klasių ribos buvo per mažos, todėl reikalavimus teko peržiūrėti anksčiau nei planuota. Kad nereikėtų dažnai peržiūrėti reikalavimų ir keisti skalės, būtina turėti naujausius duomenis. Šias dvi problemas čia siūloma spręsti sukūrus rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai prieinamą centrinę gaminių registravimo duomenų bazę, kurioje gamintojai pateiktų savo gaminių energijos vartojimo rodiklius ir atitikties reikalavimams duomenis.

1.5.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Ši iniciatyva atitinka Ekologinio projektavimo direktyvą 2009/125/EB, kurioje su energija susijusiems gaminiams (kai kurie iš jų turi energijos vartojimo efektyvumo etiketes) nustatyti būtinieji reikalavimai. Šia iniciatyva visų pirma užtikrinama, kad bus parengtas bendras darbo planas ir konsultacijų tvarka, kurios laikantis su suinteresuotosiomis šalimis tariamasi konkretiems gaminiams taikomų taisyklių kūrimo klausimais.

Ši iniciatyva atitinka Rinkos priežiūros reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nes ją įgyvendinant iš visų ES teisės aktų, kuriais derinamos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisyklės, bus šalinamos tos sudvejintos nuostatos, kurios įrašytos į rinkos priežiūros reglamentą.

Sukūrus, kaip siūloma, gaminių registravimo duomenų bazę, būtų gauta jos ir kitų derinamųjų ES teisės aktų, kuriems tokios duomenų bazės sukurtos arba gali būti sukurtos ateityje (ypač Direktyvai 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo), sinergija.

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota:

įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo 2016 m. liepos mėn.,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)  23  

Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

Padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus.

Pastabos

Šiai iniciatyvai nereikia papildomų biudžeto išteklių. Pasiūlyta su energija susijusių gaminių registravimo duomenų bazė (2016 m. jai reikės apie 1 500 000 EUR ir po 150 000 EUR techninei priežiūrai paskesniais metais) bus finansuojama lėšomis, gautomis nustačius naujus prioritetus, kurių laikantis naudojami ištekliai, numatyti gaminių energijos vartojimo efektyvumo politikos įgyvendinimui pagal programos „Horizontas 2020“ visuomenės uždavinių temos įsisavinimo rinkoje ir inovacijų dalis (anksčiau – pagal programą „Pažangi energetika Europai“). Visai gaminių energijos vartojimo efektyvumo politikai (energijos vartojimo efektyvumo ženklinimui, ekologiniam projektavimui, „Energy Star“ ir padangų ženklinimui) 2015 m. reikės 2 500 000 EUR. Iš visos šios sumos apie 700 000 EUR yra susiję su technine pagalba ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo tyrimais, ypač parengiamaisiais tyrimais, kuriais grindžiamos naujų gaminių grupių taisyklės arba tų taisyklių persvarstymas; tikėtina, kad šių lėšų reikės ir ateityje. Priėmus šį pasiūlymą, nuo 2017 m. dar 300 000 EUR per metus reikės konkrečių gaminių grupių etikečių suprantamumo vartotojams tyrimams, kaip pasiūlyta šiame reglamente. Atėmus šias lėšas iš bendrų sudėtinių išteklių, skirtų gaminių energijos vartojimo efektyvumo politikai, gauto likučio užtenka gaminių registravimo duomenų bazės sąnaudoms padengti. Turint duomenis gaminių registravimo bazėje, gaminių, kuriems taikomi ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai, parengiamųjų ekologinio projektavimo tyrimų sąnaudos sumažės, nes reikės surinkti mažiau duomenų.

Pasiūlymo poveikis biudžetui atitinka 2016 m. biudžeto projekte ir 2017–2020 m. finansinėse programose biudžeto eilutei 32 04 03 01 numatytą finansinį paketą.

3.2.2 skirsnyje pateikta pirmiau minėtų sumų daugiametė perspektyva.

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Konsultacijų forumas taps diskusijų apie tinkamą pasiūlyto reglamento nuostatų įgyvendinimą platforma.

Galutinėje nuostatoje siūloma, kad Komisija praėjus aštuoneriems metams nuo įsigaliojimo dienos įvertintų įgyvendinimą ir parengtų ataskaitą. Joje turėtų būti išryškintos galimos reglamento problemos ir trūkumai; remiantis ataskaita būtų galima imtis tolesnių veiksmų, įskaitant galimą pasiūlymą iš dalies pakeisti reglamentą.

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Nustatyta rizika

Gaminių registravimo duomenų bazės parengimas už apytiksliai 1 500 000 EUR (ir techninė priežiūra už 150 000 EUR kiekvienais metais).

Gaminių registravimo duomenų bazės veikimo rizika yra daugiausia susijusi su informacinių technologijų problemomis, kaip antai galimais sistemos gedimais ir slaptumo klausimais.

2.2.2.Informacija apie įdiegtą vidaus kontrolės sistemą

Numatomi kontrolės metodai išdėstyti Finansiniame reglamente ir taikymo taisyklėse.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Be Finansinio reglamento taikymo, daugiau jokių konkrečių priemonių.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris
[Išlaidų kategorija………………….……………]

DA / NDA 24

ELPA šalių 25

šalių kandidačių 26

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

1a. Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

32 04 03 01

„Horizontas 2020“. Su energetika susiję moksliniai tyrimai ir inovacijos. Visuomenės uždaviniai. Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas

DA

TAIP

NE

TAIP

NE

5. Administravimas

32 01 01

Išlaidos energetikos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

NDA

NE

NE

NE

NE

5. Administravimas

32 01 02

Išorės personalas ir kitos energetikos politikos srities valdymo išlaidos

NDA

NE

NE

NE

NE

Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris
[Išlaidų kategorija………………………………]

DA / NDA

ELPA šalių

šalių kandidačių

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

Numeris

1a. Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

Energetikos generalinis direktoratas

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

IŠ VISO

•Veiklos asignavimai

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 27  

32 04 03 01

Visuomenės uždaviniai. Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas

(3)

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Pasiūlymo trukmė neribota

IŠ VISO asignavimų
Energetikos generaliniam direktoratui

Įsipareigojimai

=1+1a +3

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Pasiūlymo trukmė neribota

Mokėjimai

=2+2a

+3

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Pasiūlymo trukmė neribota


IŠ VISO veiklos asignavimų

Įsipareigojimai

(4)

Mokėjimai

(5)

•IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

(6)

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

IŠ VISO asignavimų pagal
daugiametės finansinės programos
1a KATEGORIJĄ

Įsipareigojimai

=4+ 6

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Mokėjimai

=5+ 6

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

5

Administracinės išlaidos

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

IŠ VISO

Energetikos generalinis direktoratas

•Žmogiškieji ištekliai

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

2,085

•Kitos administracinės išlaidos

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,330

Energetikos generalinis direktoratas, IŠ VISO

Asignavimai

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

IŠ VISO asignavimų pagal
daugiametės finansinės programos 5 kategoriją
 

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos 1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS 

Įsipareigojimai

2,683

1,633

1,633

1,633

1,633

9,215

Mokėjimai

2,683

1,633

1,683

1,633

1,633

9,215

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

IŠ VISO

REZULTATAI

Rūšis 28

Vidutinės sąnaudos

Ne

Sąnaudos

Ne

Sąnaudos

Ne

Sąnaudos

Ne

Sąnaudos

Ne

Sąnaudos

Ne

Sąnaudos

Ne

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

KONKRETUS TIKSLAS. Skatinimas mažinti energijos poreikį

Su energija susijusių gaminių registravimo duomenų bazės parengimas.

1

1,500

1

1,500

Su energija susijusių gaminių registravimo duomenų bazės techninė priežiūra.

1

0,150

1

0,150

1

0,150

1

0,150

Pasiūlymo trukmė neribota

Techninė pagalba ir (arba) tyrimai siekiant įvertinti gaminių grupių, kurioms reikia deleguotųjų aktų, aspektus ir standartizavimo rėmimas

1

0,700

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Pasiūlymo trukmė neribota

IŠ VISO SĄNAUDŲ

2,20

1,150

1,150

1,150

1,150

Pasiūlymo trukmė neribota

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.3.1.Santrauka

Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

IŠ VISO

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Žmogiškieji ištekliai

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

2,085

Kitos administracinės išlaidos

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,330

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ 29  

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinio pobūdžio
išlaidos

Tarpinė suma,
neįtraukta į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

IŠ VISO

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinio pobūdžio išlaidų asignavimų poreikiai bus tenkinami iš GD asignavimų, jau paskirtų priemonei valdyti ir (arba) perskirstytų generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

3.2.3.2.Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

•Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

32 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

3

3

3

3

3

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Išorės darbuotojai (etatų vienetais) 30

32 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JED delegacijose)

XX 01 04 yy 31

- būstinėje

- delegacijose

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT– netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Administratoriai:

0,3 etato ekvivalento grupės vadovui;

2,7 etato ekvivalento referentams, dirbantiems su reglamentu ir konkretiems gaminiams taikomais deleguotaisiais aktais, taip pat padedantys rinkos priežiūros institucijoms koordinuoti reikalavimų atitikties užtikrinimą.

Asistentai:

0,3 etato ekvivalento pagalbai teisėkūros procedūros ir komunikacijos klausimais.

Išorės darbuotojai

0,3 etato ekvivalento grupės sekretoriui, kuris būtų atsakingas ir už logistiką

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje) nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo.

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

(1) COM(2015) 143 final.
(2) Tarybos direktyva 92/75/EB.
(3) Pvz., Prancūzijos vartotojų apsaugos įstatymas dėl informavimo apie galimybę įsigyti atsarginių dalių.
(4) Apskaičiuota, kad šių dviejų direktyvų įgyvendinimas iki 2020 m. turėtų padėti sutaupyti 175 Mt naftos ekvivalentu pirminės energijos per metus (maždaug 15 proc. būtų sutaupoma dėl energijos suvartojimo ženklinimo priemonių, atsižvelgiant į tai, kad ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi tik maždaug pusei gaminių grupių). Tai atitinka 19 proc. energijos ekonomiją, palyginti su  gaminių energijos suvartojimu pagal įprastinės veiklos scenarijų. Taikant šias politikos priemones bus pasiekta beveik pusė 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslo iki 2020 m. Priklausomybė nuo energijos ištekliųgamtinių dujų ir angliųimporto būtų sumažinta atitinkamai 23 ir 37 proc. Numatoma, kad  viso iki 2020 m. ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo ženklinimo priemonės gaminių galutiniams naudotojams sutaupys 100 mlrd. EUR per metus dėl mažesnių sąskaitų  komunalines paslaugas.
(5) Nors reikalavimų laikymosi ir ženklinimo išlaidos visų pirma tenka gamintojams, jos toliau perkeliamos galutiniams naudotojams (namų ūkiams ir kitoms įmonėms), kurie dėl mažesnių energijos sąnaudų gauna naudos, gerokai nusveriančios išankstines pirkimo išlaidas. Išsamių duomenų visos ES mastu nėra. Apskaičiuota, kad Jungtinėje Karalystėje naudos ir išlaidų santykis yra 3,8.
(6) Pakeista etiketė, kurioje aukštesnės nei A efektyvumo klasės žymimos papildomais pliusais, yra mažiau veiksminga skatinant pirkti didesnio efektyvumo gaminius nei pradinė A–G skalės etiketė. Nors vartotojų tyrimai rodo, kad naujos etiketės skalė vartotojams suprantama, ji sumažino  norą mokėti daugiau  energiją efektyviau vartojančius gaminius, nes jiems atrodo, kad A+ ir A+++ klasės skiriasi mažiau, nei A ir C. Išsamiau žr. „Energijos vartojimo efektyvumo etiketės suprantamumo vartotojams bei įtakos pirkimo sprendimams ir etiketės keitimo galimybių tyrimas“ (A study on the impact of the energy labeland of potential changes to iton consumer understanding and on purchase decisions), „London Economics & Ipsos Mori“, 2014 m.
(7) Pvz., sprendžiant pakartotinio panaudojimo, tinkamumo perdirbti, medžiagų atgavimo, perdirbto turinio, prioritetinių medžiagų ir pavojingųjų medžiagų naudojimo bei patvarumo klausimus.
(8) Direktyva 2012/27/ES, OL L 315, 2012 11 14, p. 1.
(9) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Background_document_II_-_Survey_results.pdf.
(10) http://ec.europa.eu/energy/en/studies?field_associated_topic_tid=45.
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm.
(12) Visų pirma su 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 339/93.
(13) OL C , , p. .
(14) OL C , , p. .
(15) OL L 153, 2010 6 18, p. 1.
(16) COM(2015) 143
(17) COM(2014) 330 final.
(18) COM(2015) 80 final.
(19) OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
(20) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
(21) OL L 316, 2012 11 14, p. 12.
(22) VGV – veikla grindžiamas valdymas; VGB – veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.
(23) Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
(24) DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(25) ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(26) Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(27) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(28) Rezultatai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).
(29) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(30) CA – sutartininkas („Contract Staff“), LA – vietinis darbuotojas („Local Staff“), SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“), INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („Agency Staff“), JED – jaunesnysis delegacijos ekspertas („Junior Expert in Delegations“).
(31) Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
Top

Briuselis, 2015 07 15

COM(2015) 341 final

PRIEDAI

prie

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento,
kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai
ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES,

pasiūlymo

{SWD(2015) 139 final}
{SWD(2015) 140 final}


I PRIEDAS
Į gaminių duomenų bazę įrašoma informacija

1.Viešai prieinama informacija apie gaminį:

(a)gamintojo arba tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

(b)modelio žymuo (-enys), taip pat visi lygiaverčiai modeliai;

(c)elektroninė etiketė;

(d)etiketėje nurodyta klasė (-s) ir kiti parametrai;

(e)elektroninis gaminio informacijos lapas.

2.Atitikties informacija, prieinama tik valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai:

(a)taikomame deleguotajame akte nurodyti techniniai dokumentai;

(b)bandymo ataskaita ar panašus techninis įrodymas, kuriuo remiantis galima įvertinti atitiktį visiems taikomo deleguotojo akto reikalavimams;

(c)tiekėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas;

(d)tiekėjo atstovo kontaktiniai duomenys.

II PRIEDAS
Atitikties lentelė

Direktyva 2010/30/ES

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

1 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

1 straipsnio 3 dalies c punktas

2 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio 11 dalis

2 straipsnio b punktas

2 straipsnio 17 dalis

2 straipsnio c punktas

2 straipsnio d punktas

2 straipsnio e punktas

2 straipsnio f punktas

2 straipsnio g punktas

2 straipsnio 9 dalis

2 straipsnio h punktas

2 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio i punktas

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio j punktas

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio k punktas

3 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 3 dalies c punktas

3 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 1 dalies d punktas

5 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio a punktas

4 straipsnio b punktas

3 straipsnio 3 dalies b punktas ir 6 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio c punktas

3 straipsnio 3 dalies a punktas

4 straipsnio d punktas

3 straipsnio 3 dalies a punktas

5 straipsnis

5 straipsnio a punktas

5 straipsnio b punkto i, ii, iii ir iv papunkčiai

5 straipsnio c punktas

5 straipsnio d punktas

5 straipsnio d punkto antra pastraipa

5 straipsnio e punktas

5 straipsnio f punktas

5 straipsnio g punktas

5 straipsnio h punktas

6 straipsnis

6 straipsnio a punktas

6 straipsnio b punktas

7 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

10 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

10 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

10 straipsnio 2 dalies a punktas

10 straipsnio 2 dalies b punktas

3 straipsnio 1 ir 3 dalys

3 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies d punktas ir I priedas

3 straipsnio 1 dalies d punktas

3 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 2 ir 3 dalys

3 straipsnio 2 dalies a punktas

3 straipsnio 2 dalies a punktas

12 straipsnio 3 dalies d ir f punktai

4 straipsnio 1 dalis

Panaikinta Direktyva 2012/27/ES

Panaikinta Direktyva 2012/27/ES

4 straipsnio 3 dalis

12 straipsnis

12 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 3 dalies c punktas

12 straipsnio 2 dalies a punktas

12 straipsnio 2 dalies b punktas

10 straipsnio 2 dalies c punktas

10 straipsnio 3 dalies a punktas

10 straipsnio 3 dalies b punktas

10 straipsnio 3 dalies c punktas

10 straipsnio 3 dalies d punktas

10 straipsnio 4 dalies a punktas

10 straipsnio 4 dalies b punktas

10 straipsnio 4 dalies c punktas

10 straipsnio 4 dalies d punktas

10 straipsnio 4 dalies d punkto antra pastraipa

10 straipsnio 4 dalies d punkto trečia pastraipa

10 straipsnio 4 dalies d punkto ketvirta pastraipa

10 straipsnio 4 dalies d punkto penkta pastraipa

10 straipsnio 4 dalies e punktas

10 straipsnio 4 dalies f punktas

10 straipsnio 4 dalies g punktas

10 straipsnio 4 dalies h punktas

10 straipsnio 4 dalies i punktas

10 straipsnio 4 dalies j punktas

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 3 dalis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnio 3 dalies a punktas

12 straipsnio 3 dalies k punktas

12 straipsnio 3 dalies g punktas

12 straipsnio 3 dalies b punktas

12 straipsnio 3 dalies b punktas

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

12 straipsnio 3 dalies d punktas

12 straipsnio 3 dalies g punktas

12 straipsnio 3 dalies j punktas

7 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 3 dalies h punktas

12 straipsnio 3 dalies o punktas

13 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 5 dalis

14 straipsnis

4 straipsnio 5 dalis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

I priedas

-

I priedas

II priedas

II priedas

Top