EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0157

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos Sąjungos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais (kodifikuota redakcija)

/* COM/2015/0157 final - 2015/0082 (COD) */

52015PC0157

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos Sąjungos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais (kodifikuota redakcija) /* COM/2015/0157 final - 2015/0082 (COD) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.           Žmonių Europos kontekste Komisija didelį dėmesį skiria tam, kad Sąjungos teisė būtų paprastesnė ir aiškesnė siekiant, kad ji taptų suprantamesnė ir prieinamesnė piliečiams, kurie įgytų naujų galimybių ir galėtų pasinaudoti konkrečiomis jiems suteiktomis teisėmis.

Šis tikslas nebus pasiektas, jei daug nuostatų, kurios buvo iš dalies ir dažnai iš esmės keičiamos keletą kartų, liktų išsibarsčiusios įvairiuose aktuose, ir todėl dalies jų reikėtų ieškoti pradiniame akte, o kitų – vėlesniuose keičiančiuose aktuose. Todėl siekiant surasti konkrečiu momentu galiojančias taisykles reikia atlikti tiriamąjį darbą lyginant įvairius teisės aktus.

Dėl šios priežasties siekiant, kad teisė būtų aiški ir skaidri, svarbu kodifikuoti taisykles, kurios buvo dažnai keičiamos.

2.           1987 m. balandžio 1 d. Komisija nusprendė[1], kad visi aktai, kurie buvo iš dalies pakeisti ne daugiau nei dešimt kartų, turėtų būti kodifikuojami ir pabrėžė, kad šis reikalavimas yra minimalus bei kad Komisijos padaliniai turėtų stengtis parengti kodifikuotas tekstų, už kuriuos jie yra atsakingi, redakcijas per trumpesnį laikotarpį siekdami užtikrinti, jog jų nuostatos būtų aiškios ir lengvai suprantamos.

3.           Tai buvo patvirtinta 1992 m. gruodžio mėn. Edinburgo Europos vadovų taryboje pirmininkavusios valstybės išvadose[2], pabrėžiančiose kodifikavimo, kuris konkrečiu momentu tam tikroje srityje taikomai teisei suteikia apibrėžtumo, svarbą.

Kodifikavimas turi būti vykdomas laikantis įprastos Sąjungos aktų priėmimo tvarkos.

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, atsižvelgdami į tai, kad kodifikuojamuose teisės aktuose negali būti daromi esminiai pakeitimai, sudarė tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo nusprendė kodifikuojamiems teisės aktams taikyti pagreitinto priėmimo tvarką.

4.           Šiuo pasiūlymu siekiama kodifikuoti 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1340/2008 dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais[3]. Naujas reglamentas pakeis įvairius aktus, kurių nuostatos buvo į jį įtrauktos[4]; šis pasiūlymas nekeičia kodifikuojamų teisės aktų turinio, nes jame tik sujungiami šie aktai, atliekant kodifikavimui būtinus formos pakeitimus.

5.           Pasiūlymas dėl kodifikuoto teisės akto buvo parengtas remiantis preliminariu Reglamento (EB) Nr. 1340/2008 ir jį iš dalies keičiančių teisės aktų konsoliduotu tekstu, kurį 23 oficialiomis kalbomis parengė Europos Sąjungos leidinių biuras naudodamas duomenų apdorojimo sistemą. Kadangi straipsniams suteikiami nauji numeriai, kodifikuoto reglamento VII priede nurodomas buvusių ir naujų straipsnių numerių atitikimas.

ê 1340/2008 (pritaikytas)

2015/0082 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos Ö Sąjungos Õ ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais (kodifikuota redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Ö Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Õ, ypač į jos Ö 207 straipsnio 2 dalį Õ,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[5],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

ê

(1)       Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1340/2008[6] buvo keletą kartų iš esmės keičiamas[7]. Dėl aiškumo ir racionalumo tas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

ê 1340/2008 1 konstatuojamoji dalis

(2)       Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo[8] 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prekybą tam tikrais plieno gaminiais reglamentuoja specialus susitarimas dėl kiekybinių priemonių;

ê 38/2014 2 konstatuojamoji dalis (pritaikyta)

(3)       2005 m. liepos 19 d. sudarytas susitarimas tarp Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais[9] nustojo galioti 2006 m. gruodžio 31 d. ;

ê 1340/2008 3 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(4)       iki bus pasirašytas ir įsigalios naujas susitarimas arba Kazachstanas įstos į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), nuo Ö 2007 m. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1870/2006[10], Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1531/2007[11] ir Reglamentu (EB) Nr. 1340/2008, buvo nustatytos Õ kiekybinės normos;

ê 1340/2008 5 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(5)       būtina numatyti šio režimo administravimo Ö Sąjungoje Õ priemones taip, kad būtų lengviau įgyvendinti naują susitarimą, numatant kiek įmanoma panašesnes nuostatas;

ê 1340/2008 6 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(6)       būtina užtikrinti, kad atitinkamų gaminių kilmė būtų tikrinama, ir tam būtų Ö nustatyti Õ tinkami administracinio bendradarbiavimo metodai;

ê 1340/2008 7 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(7)       gaminiai, laikomi laisvojoje zonoje arba importuojami įforminant jiems muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą (sąlyginio neapmokestinimo sistema), neturėtų būti atimami iš atitinkamiems gaminiams nustatytų Ö kiekybinių Õ normų;

ê 1340/2008 8 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(8)       kad šis reglamentas būtų veiksmingai taikomas, Ö reikia naudoti Sąjungos Õ importo licenciją, kai atitinkami gaminiai išleidžiami į laisvą apyvartą Ö Sąjungoje Õ;

ê 1340/2008 9 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(9)       siekiant užtikrinti, kad Ö taikomos Õ kiekybinės normos nebūtų viršijamos, būtina nustatyti procedūrą, pagal kurią valstybių narių kompetentingos institucijos išduos importo licencijas tik gavusios išankstinį Komisijos patvirtinimą, kad atitinkami kiekiai neviršys pagal tas kiekybines normas nustatytų kiekių;

ê 38/2014 1 str. ir priedo 7 p. (pritaikytas)

(10)     siekiant užtikrinti veiksmingą tam tikrų apribojimų administravimą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl Ö šio Õ reglamento V priedo dalinio pakeitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai,

ê 1340/2008 (pritaikytas)

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas taikomas I priede išvardytiems į Ö Sąjungą Õ importuojamiems Kazachstano Respublikos kilmės plieno gaminiams.

2. Ö 1 dalyje nurodyti Õ gaminiai skirstomi į gaminių grupes, kaip nustatyta I priede.

3. I priede išvardyti gaminiai klasifikuojami pagal Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87[12] nustatytą Kombinuotąją nomenklatūrą (KN).

4. 1 dalyje nurodytų gaminių kilmė nustatoma pagal Ö Sąjungoje Õ galiojančias taisykles.

2 straipsnis

1. I priede išvardytų Kazachstano Respublikos kilmės plieno gaminių importui į Ö Sąjungą Õ taikomos V priede nustatytos kiekybinės normos. I priede Ö išvardyti Õ Kazachstano Respublikos kilmės gaminiai į laisvą apyvartą Ö Sąjungoje Õ išleidžiami tik pateikus II priede nustatytą kilmės sertifikatą ir valstybių narių valdžios institucijų pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją.

2. Siekdamos užtikrinti, kad kiekiai, kuriems išduotos importo licencijos, bet kuriuo metu neviršytų kiekvienai gaminių grupei nustatytų bendrų kiekybinių normų, IV priede išvardytos kompetentingos institucijos išduoda importo licencijas tik gavusios Komisijos patvirtinimą, kad dar yra nepanaudotų kiekių, neviršijančių konkrečiai plieno gaminių grupei pagal šalį tiekėją nustatytų kiekybinių normų, dėl kurių importuotojas arba importuotojai pateikė paraiškas minėtoms institucijoms.

3. Leidžiamų importuoti gaminių kiekis atimamas iš V priede nustatytos konkrečios kiekybinės normos. Gaminiai išsiunčiami tą dieną, kurią jie pakraunami į eksportuojančią transporto priemonę.

3 straipsnis

1. V priede Ö nustatytos Õ kiekybinės normos netaikomos gaminiams, įvežtiems į laisvąją zoną ar padėtiems į laisvąjį sandėlį arba importuotiems pagal tvarką, reglamentuojančią muitinės sandėlius, laikiną importą ar laikiną įvežimą perdirbti (sąlyginio neapmokestinimo sistema).

2. Jeigu 1 dalyje nurodyti gaminiai vėliau išleidžiami į laisvą apyvartą nepakeitus jų pavidalo arba juos apdorojus ar perdirbus, taikoma 2 straipsnio 2 dalis, o taip išleistų gaminių kiekis atimamas iš atitinkamos V priede nustatytos kiekybinės normos.

4 straipsnis

1. 2 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais IV priede išvardytos kompetentingos institucijos, prieš išduodamos importo licencijas, praneša Komisijai apie jų gautuose importo licencijų prašymuose, pateiktuose kartu su eksporto licencijų originalais, nurodytus kiekius. Atsakydama Komisija chronologine tvarka, kuria buvo gauti valstybių narių pranešimai (eiliškumo principas), praneša, ar prašomas (-i) importuoti kiekis (-iai) dar neišnaudotas (-i).

2. Prašymai, apie kuriuos pranešama Komisijai, galioja, jeigu kiekviename jų yra aiškiai nurodyta šalis eksportuotoja, atitinkamas gaminio kodas, numatomi importuoti kiekiai, eksporto licencijos numeris, kvotos metai ir valstybė narė, kurioje gaminius ketinama išleisti į laisvą apyvartą.

3. Visada, jei įmanoma, Komisija valstybių narių Ö IV priede išvardytoms kompetentingoms Õ institucijoms patvirtina visą kiekį, nurodytą prašymuose, apie kuriuos pranešta, kiekvienai gaminių grupei.

4. Gavusios informaciją Ö IV priede išvardytos Õ kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Komisijai apie visus kiekius, kurie buvo nepanaudoti per importo licencijos galiojimo laikotarpį. Tokie nepanaudoti kiekiai automatiškai perkeliami į likusius kiekvienos gaminių grupės bendros Ö Sąjungos Õ kiekybinės normos kiekius.

5. 1–4 dalyse nurodyti pranešimai perduodami elektroniniu būdu per šiuo tikslu sukurtą integruotą tinklą, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių techninių priežasčių reikia laikinai naudotis kitomis ryšių priemonėmis.

6. Importo licencijos arba lygiaverčiai dokumentai išduodami vadovaujantis 12‑16 straipsniais.

7. Valstybių narių kompetentingos institucijos praneša Komisijai apie bet kokį jau išduotų importo licencijų arba lygiaverčių dokumentų anuliavimą tuo atveju, kai Kazachstano Respublikos kompetentingos institucijos panaikina arba anuliuoja atitinkamas eksporto licencijas. Tačiau, jeigu Kazachstano Respublikos kompetentingos institucijos Komisijai arba valstybių narių kompetentingoms institucijoms praneša apie eksporto licencijos panaikinimą arba anuliavimą po atitinkamų gaminių importo į Ö Sąjungą Õ , joje nurodyti kiekiai atimami iš atitinkamos V priede nustatytos kiekybinės normos.

5 straipsnis

1. Jei Komisija turi nurodymų, kad I priede išvardyti Kazachstano Respublikos kilmės gaminiai buvo perkrauti į kitą transporto priemonę, pakeistas jų maršrutas ar jie buvo importuoti į Ö Sąjungą Õ nesilaikant 2 straipsnyje nurodytų kiekybinių normų, ir kad reikia atlikti būtinus koregavimus, ji prašo pradėti konsultacijas, kad būtų pasiektas susitarimas dėl būtino atitinkamų kiekybinių normų koregavimo.

2. Kol laukiama 1 dalyje nurodytų konsultacijų rezultato, Komisija gali paprašyti, kad Kazachstano Respublika imtųsi būtinų atsargumo priemonių siekdama užtikrinti, jog po tokių konsultacijų sutartas kiekybinių normų koregavimas galėtų būti atliktas.

ê 38/2014 1 str. ir priedo 7 p. 1 pap.

3. Jei Sąjungai ir Kazachstano Respublikai nepavyksta rasti tinkamo sprendimo ir jei Komisija pastebi, kad yra pakankamai pažeidimo įrodymų, Komisijai pagal 17 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš kiekybinės normos būtų atimtas lygiavertis Kazachstano Respublikos kilmės gaminių kiekis ir atitinkamai iš dalies pakeistas V priedas.

Kai delsiant imtis veiksmų būtų padaryta sunkiai atitaisoma žala dėl nesugebėjimo atlikti veiksmų, kad būtų išspręsta pažeidimo problema taip, kad žalą būtų galima panaikinti pakankamai greitai, ir todėl yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal pirmą pastraipą priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 18 straipsnyje nustatyta procedūra.

ê 1340/2008 (pritaikytas)

6 straipsnis

1. Reikalaujama pateikti visų plieno gaminių krovinių, kuriems taikomos V priede nustatytos kiekybinės normos, eksporto licenciją, kurią turi išduoti Kazachstano Respublikos kompetentingos institucijos, neviršijančią nustatytų apribojimų dydžio.

2. Norėdamas gauti 12 straipsnyje nurodytą importo licenciją, importuotojas pateikia eksporto licencijos originalą.

7 straipsnis

1. Kiekybinių normų eksporto licencija atitinka II priede nustatytą pavyzdį ir patvirtina, inter alia, kad atitinkamų prekių kiekis buvo atimtas iš atitinkamai gaminių grupei nustatytos kiekybinės normos.

2. Kiekviena eksporto licencija išduodama tik vienai iš I priede išvardytų gaminių grupių.

8 straipsnis

Eksportuojami kiekiai atimami iš atitinkamų V priede nustatytų kiekybinių normų ir išsiunčiami, kaip apibrėžta 2 straipsnio 3 dalyje.

9 straipsnis

1. Gali būti ne vienas, o daugiau 6 straipsnyje nurodytų eksporto licencijų egzempliorių, bet turi būti aiškiai nurodyta, kad tai kopijos. Eksporto licencija ir kilmės sertifikatas bei jų kopijos surašomos anglų kalba.

2. Jeigu 1 dalyje nurodyti dokumentai pildomi ranka, rašyti reikia rašalu spausdintinėmis raidėmis.

3. Eksporto licencijų arba lygiaverčių dokumentų matmenys yra 210 × 297 mm. Jų popierius yra baltas rašomasis, nustatyto dydžio, kurio sudėtyje nėra mechaninių priemaišų ir kuris sveria ne mažiau kaip 25 g/m2. Abiejų lapo pusių fone turi būti atspausdintas apsauginis tinklelis, leidžiantis aiškiai pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

4. Ö Sąjungos Õ kompetentingos institucijos priima tik originalą kaip dokumentą, tinkamą importui pagal šio reglamento nuostatas.

5. Kiekviena eksporto licencija ar lygiavertis dokumentas pažymimas atspausdintu arba neatspausdintu standartiniu serijos numeriu, pagal kurį dokumentas gali būti atpažintas.

ê 1012/2014 1 str. 1 p. (pritaikytas)

6. Ö 5 dalyje nurodytą Õ serijos numerį sudaro šios sudedamosios dalys:

– dvi raidės, nurodančios šalį eksportuotoją:

              KZ = Kazachstano Respublika,

– dvi raidės, nurodančios numatomos paskirties valstybę narę:

              BE = Belgija

              BG = Bulgarija

              CZ = Čekijos Respublika

              DK = Danija

              DE = Vokietija

              EE = Estija

              IE = Airija

              GR = Graikija

              ES = Ispanija

              FR = Prancūzija

              HR = Kroatija

              IT = Italija

              CY = Kipras

              LV = Latvija

              LT = Lietuva

              LU = Liuksemburgas

              HU = Vengrija

              MT = Malta

              NL = Nyderlandai

              AT = Austrija

              PL = Lenkija

              PT = Portugalija

              RO = Rumunija

              SI = Slovėnija

              SK = Slovakija

              FI = Suomija

              SE = Švedija

              GB = Jungtinė Karalystė;

– vienaženklis skaičius, nurodantis kvotos metus ir atitinkantis paskutinį atitinkamų metų skaičių, Ö pavyzdžiui Õ, skaičius „9“ žymi 2009 metus;

– dviženklis skaičius, nurodantis šalies eksportuotojos dokumentus išduodančią įstaigą;

– penkiaženklis skaičius nuo 00 001 iki 99 999, paskirtas konkrečiai paskirties valstybei narei.

ê 1340/2008 (pritaikytas)

10 straipsnis

Eksporto licencija gali būti išduota jau išsiuntus joje nurodytus gaminius. Tokiais atvejais juose įrašoma „retrospektyvusis išdavimas“.

11 straipsnis

Eksporto licencijos vagystės, praradimo arba sunaikinimo atveju eksportuotojas gali kreiptis į dokumentą išdavusią kompetentingą instituciją prašydamas išduoti dublikatą Ö eksportuotojo Õ turimų eksporto dokumentų pagrindu.

Taip išduotame licencijos dublikate turi būti žyma „dublikatas“. Dublikate nurodoma pirminės licencijos data.

12 straipsnis

1. Jei Komisija, vadovaudamasi 4 straipsniu, patvirtino, kad prašomą kiekį galima gauti remiantis atitinkama kiekybine norma, valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda importo licenciją ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tos dienos, kai importuotojas pateikė atitinkamos eksporto licencijos originalą. Šį originalą reikia pateikti ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d. po to, kai buvo išsiųstos prekės, kurioms taikoma licencija. Importo licencijas išduoda bet kurios valstybės narės kompetentingos institucijos, neatsižvelgiant į tai, kuri valstybė narė yra nurodyta eksporto licencijoje, jeigu Komisija 4 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtino, kad prašomas kiekis neviršys atitinkamos kiekybinės normos.

2. Importo licencijos galioja keturis mėnesius nuo jų išdavimo dienos. Jeigu importuotojas pateikia tinkamai motyvuotą prašymą, valstybės narės kompetentingos institucijos gali pratęsti galiojimo laiką, bet ne ilgiau kaip dar keturiems mėnesiams.

3. Importo licencijos parengiamos pagal III priede nustatytą pavyzdį ir galioja visoje Ö Sąjungos Õ muitų teritorijoje.

4. Norėdamas gauti importo licenciją, importuotojas savo deklaracijoje arba prašyme nurodo:

a)           visą eksportuotojo vardą ir pavardę (pavadinimą) bei adresą;

b)           visą importuotojo vardą ir pavardę (pavadinimą) bei adresą;

c)           tikslų prekių aprašymą ir jų TARIC kodą (-us);

d)           prekių kilmės šalį;

e)           išsiuntimo šalį;

f)            atitinkamą gaminių grupę ir atitinkamų gaminių kiekį;

g)           neto masę pagal TARIC poziciją;

h)           gaminių CIF vertę prie Ö Sąjungos Õ sienos pagal TARIC poziciją;

i)            ar atitinkami gaminiai yra antrarūšiai arba neatitinka kokybės standartų;

j)            jei reikia, apmokėjimo ir pristatymo datas ir važtaraščio bei pirkimo sutarties kopiją;

k)           eksporto licencijos datą ir numerį;

l)            visus vidaus kodus, naudojamus administravimo tikslais;

m)          datą ir importuotojo parašą.

5. Importuotojai neprivalo visą importo licencijoje nurodytą kiekį importuoti vienoje siuntoje.

13 straipsnis

Valstybių narių Ö kompetentingų Õ institucijų išduotų importo licencijų galiojimas priklauso nuo eksporto licencijų galiojimo ir nuo kiekių, nurodytų Kazachstano Respublikos kompetentingų institucijų išduotose eksporto licencijose, kurių pagrindu buvo išduotos importo licencijos.

14 straipsnis

Nepažeidžiant kitų galiojančių taisyklių nustatytų sąlygų, importo licencijas ar lygiaverčius dokumentus valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda pagal 2 straipsnio 2 dalį nediskriminuodamos nė vieno Ö Sąjungos Õ importuotojo dėl jo įsisteigimo Ö Sąjungoje Õ vietos.

15 straipsnis

1. Jeigu Komisija nustato, kad bendri kiekiai, nurodyti Kazachstano Respublikos tam tikrai gaminių grupei išduotose eksporto licencijose, kuriais nors metais viršija tai gaminių grupei nustatytą kiekybinę normą, apie tai nedelsiant pranešama valstybių narių kompetentingoms licencijas išduodančioms institucijoms, kad būtų sustabdytas tolesnis importo licencijų išdavimas. Šiuo atveju Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas.

2. Valstybės narės kompetentingos institucijos atsisako išduoti importo licencijas tiems Kazachstano Respublikos kilmės gaminiams, kuriems pagal 6–11 straipsnius nebuvo išduotos eksporto licencijos.

16 straipsnis

1. Blankai, kuriuos turi naudoti valstybių narių kompetentingos institucijos, išduodamos 12 straipsnyje nurodytas importo licencijas, atitinka III priede nustatytą importo licencijos pavyzdį.

2. Importo licencijų blankai ir jų išrašai parengiami dviem egzemplioriais; vienas egzempliorius su užrašu „Turėtojo egzempliorius“ ir pažymėtas numeriu 1 išduodamas pareiškėjui, o kitą egzempliorių su užrašu „Dokumentą išdavusios institucijos egzempliorius“ su numeriu 2 saugo licenciją išdavusi institucija. Administraciniais tikslais kompetentingos institucijos prie 2 blanko gali pridėti papildomus egzempliorius.

3. Blankams spausdinti naudojamas baltas rašomasis popierius, kurio sudėtyje nėra mechaninių priemaišų ir kuris sveria 55-65 g/m2. Jų matmenys – 210 × 297 mm; tarpas tarp eilučių 4,24 mm (viena šeštoji colio); griežtai laikomasi blankų formato. Egzempliorius Nr. 1, tai yra pati licencija, iš abiejų pusių turi būti padengta raudonai atspausdintu apsauginiu tinkleliu, leidžiančiu pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

4. Už blankų spausdinimą atsako valstybės narės. Blankus taip pat gali spausdinti spaustuvės, kurias paskiria valstybė narė, kurioje jos yra įsisteigusios. Pastaruoju atveju ant kiekvieno blanko turi būti nuoroda, kad spaustuvę paskyrė valstybė narė. Kiekviename blanke turi būti nurodytas spaustuvės pavadinimas bei adresas arba skiriamasis spaustuvės atpažinimo ženklas.

5. Juos išduodant, importo licencijoms ar jų išrašams suteikiamas išdavimo numeris, kurį nustato valstybės narės kompetentingos institucijos. Importo licencijos numeris pranešamas Komisijai elektroninėmis priemonėmis integruotu tinklu, sukurtu pagal 4 straipsnį.

6. Licencijos ir išrašai užpildomi išduodančiosios valstybės narės oficialia kalba arba viena iš jos oficialių kalbų.

7. 10 langelyje atsakingos institucijos nurodo atitinkamą plieno gaminių grupę.

8. Dokumentą išdavusios įstaigos ir kiekius išskaitančios institucijos jį patvirtina dėdamos antspaudą. Tačiau vietoj išduodančiosios institucijos antspaudo gali būti naudojamas reljefinis įspaudimas kartu su raidėmis arba skaičiais, gautais performavimo būdu, arba spausdinimas ant licencijos. Dokumentą išduodančios institucijos pasitelkia bet kokį apsaugos nuo suklastojimo būdą paskirtam kiekiui užfiksuoti taip, kad nebūtų įmanoma įterpti skaičių arba nuorodų.

9. Kitoje egzemplioriaus Nr. 1 ir egzemplioriaus Nr. 2 pusėje turi būti langelis, kuriame muitinės, atlikdamos importo formalumus, arba kompetentingos administracijos institucijos, išduodamos išrašą, galėtų įrašyti kiekius. Jei kiekiams išskaityti skirtos vietos licencijoje arba jos išraše nepakanka, kompetentingos institucijos gali pridėti vieną arba kelis papildomus lapus, kuriuose būtų langeliai, atitinkantys kitoje licencijos arba išrašo egzemplioriaus Nr. 1 ir egzemplioriaus Nr. 2 pusėje esančius langelius. Kiekius išskaitančios institucijos antspaudą deda taip, kad pusė jo būtų ant licencijos ar išrašo, o kita pusė – ant papildomo lapo. Jei papildomi lapai yra keli, panašiu būdu toliau antspauduojamas kiekvienas lapas ir prieš tai einantis lapas.

10. Vienos valstybės narės institucijų išduotos importo licencijos ir išrašai, taip pat jų padaryti įrašai ir žymos turi tokią pačią teisinę galią visose kitose valstybėse narėse kaip tų kitų valstybių narių institucijų išduoti dokumentai ir padaryti įrašai bei žymos.

11. Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos gali, jei būtina, reikalauti išversti licencijos arba išrašo turinį į tos valstybės narės oficialią kalbą arba į vieną iš jos oficialių kalbų.

ê 38/2014 1 str. ir priedo 7 p. 2 pap.

17 straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

2. 5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. vasario 20 d.. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Pagal 5 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

18 straipsnis

1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 17 straipsnio 5 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

ê

19 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1340/2008 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikties lentelę.

ê 1340/2008 (pritaikytas)

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja Ö dvidešimtą dieną po Õ jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jeigu Kazachstanas įstos į PPO, šis reglamentas nustos galioti nuo įstojimo dienos[13].

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                           Tarybos vardu

Pirmininkas                                                    Pirmininkas

[…]                                                                […]

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Žr. Išvadų 3 priedo A dalį.

[3]               Įtrauktas į 2015 m. teisės aktų leidybos programą.

[4]               Žr. šio pasiūlymo VI priedą.

[5]               OL [...] [...] [...], [...].

[6]               2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1340/2008 dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais (OL L 348, 2008 12 24, p. 1).

[7]               Žr. VI priedą.

[8]               OL L 196, 1999 7 28, p. 3.

[9]               OL L 232, 2005 9 8, p. 64.

[10]             2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1870/2006 dėl Bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais (OL L 360, 2006 12 19, p. 1).

[11]             2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1531/2007 dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais (OL L 337, 2007 12 21, p. 2).

[12]             1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

[13]             Nustojimo galioti datą Europos Komisija paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

I PRIEDAS

SA PLOKŠTI VALCAVIMO GAMINIAI

SA1.      Ritiniai

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225301000

7225303010

7225309000

7225401510

7225502010

SA2.      Sunkioji plokštė

7208400010

7208512000

7208519100

7208519800

7208529100

7208521000

7208529900

7208531000

7211130000

SA3.      Kiti plokšti valcavimo gaminiai

7208400090

7208539000

7208540000

7208908010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209908010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211232010

7211233010

7211233091

7211238010

7211238091

7211290010

7211908010

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509013

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310000

7219321000

7219329000

7219331000

7219339000

7219341000

7219349000

7219351000

7219359000

7225401290

7225409000

___________

II PRIEDAS

III PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS IMPORTO LICENCIJA

EUROPOS SĄJUNGOS IMPORTO LICENCIJA

__________________

ê 1012/2014 1 str. 2 p. ir priedas (pritaikytas)

IV PRIEDAS

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SSRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale Ö des Analyses économiques et de l'Economie internationale Õ

Service des licences

Rue Ö du Progrès 50 Õ

B- Ö 1210 Õ Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Ö Economische Analyses en Internationale Economie Õ

Dienst Vergunningen

Ö Vooruitgangstraat 50 Õ

B- Ö 1210 Õ Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

тел.: (359-2) 940 70 01

факс: (359-2) 987 21 90, (359-2) 981 99 70

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

Ö ΕΛΛΑΣ Õ

Υπουργείο Ö Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Õ

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Ö και Εμπορικής Õ Πολιτικής

Ö Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων Õ

Ö Τμήμα Β΄: Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών Õ

Ö Οδός Õ Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Ö Τηλ. (30-210) 328 60 41-43 Õ

Φαξ (30-210) 328 60 94

Ö Email: e3a@mnec.gr Õ

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg N. Š. Zrinskog 7-8,

10000 Zagreb

Tel. (385) 1 6444626

Fax (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Ö Investicijų ir eksporto Õ departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370 5 26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.° 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tulli Ö (Finnish Customs) Õ

PL 512

FI-00101 Helsinki

Ö P. +358 295 52 00 Õ

Ö F. Õ +358-20-492 28 52

Ö Tullen ÕPB 512

FI-00101 Helsingfors

Ö Tfn +358 295 52 00 Õ

Fax +358–20–492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69

____________

ê 1340/2008

V PRIEDAS

KIEKYBINĖS NORMOS

Gaminiai || Tonos per metus

SA. Plokšti gaminiai ||

SA1. Ritiniai || 87125

SA2. Sunkioji plokštė || 0

SA3. Kiti plokšti gaminiai || 117875

____________

VI PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesnių pakeitimų sąrašas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1340/2008      (OL L 348, 2008 12 24, p. 1) ||||

|| Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)       Nr. 38/2014     (OL L 18, 2014 1 21, p. 52) Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1012/2014       (OL L 283, 2014 9 27, p. 2) || tik priedo 7 punktas

_____________

VII PRIEDAS

Atitikties Lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1340/2008 || Šis reglamentas

1–16 straipsniai || 1–16 straipsniai

16a straipsnis || 17 straipsnis

16b straipsnis || 18 straipsnis

- || 19 straipsnis

17 straipsnis || 20 straipsnis

I–V priedai || I–V priedai

- || VI priedas

- || VII priedas

_____________

Top