EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0109

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

/* COM/2015/0109 final - 2015/0059 (NLE) */

52015PC0109

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo /* COM/2015/0109 final - 2015/0059 (NLE) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.           POLITINĖS IR TEISINĖS APLINKYBĖS

Tarybos reglamente (EB) Nr. 539/2001[1] pateikti trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorės sienas, privalo turėti vizą, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai. Reglamentą (EB) Nr. 539/2001 taiko visos valstybės narės, išskyrus Airiją ir Jungtinę Karalystę.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 509/2014[2] iš dalies pakeitus Reglamentą (EB) Nr. 539/2001 į II priedo sąrašą, kuriame nurodomos trečiosios šalys, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą, įtraukta 19 šalių. Tos 19 šalių yra Dominika, Grenada, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kiribatis, Kolumbija, Maršalo Salos, Mikronezija, Nauru, Palau, Peru, Rytų Timoras, Saliamono Salos, Samoa, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tuvalu ir Vanuatu. Šalia kiekvienos iš tų II priede nurodytų šalių pavadinimų pateikiama nuoroda į išnašą, kurioje nustatyta, kad „vizų reikalavimas netaikomas nuo tos dienos, kai įsigalioja su Europos Sąjunga sudarytas susitarimas dėl bevizio režimo“.

Reglamentas (ES) Nr. 509/2014 buvo priimtas 2014 m. gegužės 20 d. ir įsigaliojo 2014 m. birželio 9 d. 2014 m. liepos mėn. Komisija Tarybai pateikė rekomendaciją suteikti jai įgaliojimus pradėti derybas dėl bevizio režimo susitarimų su kiekviena iš toliau nurodytų 17 šalių: Dominika, Grenada, Jungtiniais Arabų Emyratais, Kiribačiu, Maršalo Salomis, Mikronezija, Nauru, Palau, Rytų Timoru, Saliamono Salomis, Samoa, Sent Lusija, Sent Vinsentu ir Grenadinais, Tonga, Trinidadu ir Tobagu, Tuvalu ir Vanuatu[3]. 2014 m. spalio 9 d. Taryba pateikė Komisijai derybinius nurodymus.

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 509/2014 5 konstatuojamąja dalimi ir jį priimant paskelbta bendra deklaracija, Kolumbijai ir Peru taikoma speciali procedūra, pagal kurią vertinama, ar šios šalys atitinka nustatytus kriterijus, ir tik tada Komisija gali rekomenduoti Tarybai priimti sprendimą suteikti įgaliojimus pradėti derybas dėl bevizio režimo susitarimų su tomis dviem šalimis. Todėl į pirmiau nurodytą rekomendaciją Tarybai jos nebuvo įtrauktos. 

Derybos dėl bevizio režimo susitarimo su Sent Vinsentu ir Grenadinais ir keturiomis kitomis Karibų valstybėmis pradėtos Briuselyje 2014 m. lapkričio 12 d. Per posėdį peržiūrėtas visas teksto projektas ir susitarta dėl daugumos jo aspektų. Karibų valstybių atstovai reikalavo išaiškinti tam tikras 6 straipsnio 2 dalies c punkto, 8 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 4 dalies nuostatas. Ne kartą neoficialiai apsikeitus informacija, Komisija sutiko su nedideliais minėtų straipsnių pakeitimais. 2014 m. gruodžio 11 d. vyriausieji derybininkai parafavo susitarimą.

Valstybėms narėms apie tai pranešta Tarybos Vizų darbo grupės posėdyje 2014 m. lapkričio 21 d.

Sąjungos teisinis šio susitarimo pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 77 straipsnio 2 dalies a punktas kartu su jos 218 straipsniu.

Pridedamas pasiūlymas yra susitarimo pasirašymo teisinė priemonė. Taryba sprendimą priims kvalifikuota balsų dauguma.

Atsižvelgiant į tai, kad Sent Vinsentas ir Grenadinai galės greitai užbaigti vidaus ratifikavimo procedūrą, ir į tai, kad praėjo daug laiko nuo pirmo Komisijos pasiūlymo netaikyti Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiams reikalavimo turėti vizą (2012 m. lapkričio mėn.), siūlomame sprendime dėl pasirašymo numatomas laikinas susitarimo taikymas nuo jo pasirašymo dienos pagal SESV 218 straipsnio 5 dalį. Atsižvelgdama į tai, kad prieš sudarant susitarimą jam turi pritarti Europos Parlamentas, Komisija informuos Europos Parlamentą apie laikiną susitarimo taikymą.

2.           DERYBŲ REZULTATAI

Komisijos nuomone, Tarybos derybiniuose nurodymuose nustatyti tikslai pasiekti ir bevizio režimo susitarimo projektas Sąjungai yra priimtinas.

Jo galutinis turinys apibendrintas toliau.

Tikslas

Susitarimu nustatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems ES piliečiams, į susitarimą įtraukta nuostata, pagal kurią Sent Vinsentas ir Grenadinai gali sustabdyti arba nutraukti susitarimą tik visų Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu, o Sąjunga gali sustabdyti arba nutraukti susitarimą tik visų savo valstybių narių vardu.

Apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama preambulėje.

Taikymo sritis

Bevizis režimas taikomas visų kategorijų asmenims (paprastų, diplomatinių, tarnybinių ir (arba) pareiginių bei specialiųjų pasų turėtojams), vykstantiems į šalį bet kokiais tikslais, išskyrus asmenis, vykstančius dirbti mokamo darbo. Pastarosios kategorijos asmenims, kurie yra kitos Susitariančiosios Šalies piliečiai, visos valstybės narės ir Sent Vinsentas ir Grenadinai gali toliau taikyti reikalavimą turėti vizą pagal galiojančią Sąjungos arba nacionalinę teisę. Siekiant užtikrinti darnų įgyvendinimą, prie susitarimo pridedama bendra deklaracija dėl asmenų, kurie vyksta dirbti mokamo darbo, kategorijos aiškinimo.

Buvimo trukmė

Susitarimu nustatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Bendra deklaracija dėl 90 dienų laikotarpio aiškinimo pridėta prie susitarimo.

Susitarime atsižvelgiama į valstybių narių, kurios dar netaiko viso Šengeno acquis, padėtį. Šengeno erdvei be vidaus sienų nepriklausančių valstybių narių (Bulgarijos, Kroatijos, Kipro ir Rumunijos) atveju beviziu režimu Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiams suteikiama teisė būti jų teritorijoje 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, neskaičiuojant buvimo visoje Šengeno erdvėje trukmės.

Teritorinis taikymas

Susitarime yra nuostatų dėl jo teritorinio taikymo: Prancūzijos ir Nyderlandų atveju bevizis režimas Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiams taikomas tik šių valstybių narių teritorijoje Europos žemyne.

Deklaracijos

Prie susitarimo pridedamos kitos bendros deklaracijos:

- dėl visapusiškos informacijos apie bevizio režimo susitarimo turinį ir padarinius, taip pat apie kitus susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidos;

- dėl Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

3.           IŠVADOS

Atsižvelgdama į minėtus rezultatus, Komisija siūlo Tarybai:

– priimti sprendimą pasirašyti susitarimą Sąjungos vardu ir įgalioti Tarybos pirmininką paskirti asmenį (-is), tinkamai įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Sąjungos vardu;

– pritarti, kad iki įsigaliojimo susitarimas būtų taikomas laikinai.

2015/0059 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 509/2014[4] Sent Vinsentas ir Grenadinai perkelti iš Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001[5] I priedo į II priedą;

(2)       šalia šios šalies pavadinimo pateikiama nuoroda į išnašą, kurioje nustatyta, kad vizų reikalavimas netaikomas nuo tos dienos, kai įsigalioja su Europos Sąjunga sudarytinas susitarimas dėl bevizio režimo;

(3)       2014 m. spalio 9 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

(4)       derybos dėl susitarimo pradėtos 2014 m. lapkričio 12 d.;

(5)       2014 m. gruodžio 11 d. pasikeičiant laiškais parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas, o pridedamos deklaracijos – patvirtintos. Susitarimas turėtų būti laikinai taikomas, kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros;

(6)       pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindama, kad susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (toliau – Susitarimas) pasirašymas patvirtinamas Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamos prie šio sprendimo pridedamos deklaracijos.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

4 straipsnis

Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos, kol bus baigtos jo sudarymo procedūros.

Priimta Briuselyje

                                                                       Tarybos vardu

                                                                       Pirmininkas

[1]               2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

[2]               2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, OL L 149, 2014 5 20, p. 67.

[3]               COM(2014) 467, 2014 7 17.

[4]               2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, OL L 149, 2014 5 20, p. 67.

[5]               2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo

dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

SUSITARIMAS

Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga) ir

Sent Vinsentas ir Grenadinai, toliau – Susitariančiosios Šalys,

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus tarpusavio santykius ir sudaryti piliečiams palankesnes sąlygas keliauti užtikrinant bevizį režimą trumpalaikio buvimo atveju,

ATSIŽVELGDAMOS į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, ir kuriuo, inter alia, į sąrašą, kuriame nurodomos trečiosios šalys, kurių piliečiams trumpalaikio buvimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse atveju netaikomas reikalavimas turėti vizą, įtraukta 19 trečiųjų šalių, įskaitant Sent Vinsentą ir Grenadinus,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Reglamento (ES) Nr. 509/2014 1 straipsnyje nurodoma, kad šioms 19 šalių reikalavimas turėti vizą nebetaikomas nuo susitarimo dėl bevizio režimo, sudarytino su Europos Sąjunga, įsigaliojimo dienos,

TROKŠDAMOS užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodo požiūrio į visus ES piliečius principo,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo, trumpalaikio buvimo metu šis susitarimas netaikomas, todėl šios kategorijos asmenims toliau taikomos atitinkamos Sąjungos teisės bei valstybių narių nacionalinės teisės ir Sent Vinsento ir Grenadinų nacionalinės teisės taisyklės, susijusios su reikalavimo turėti vizą taikymu ar netaikymu bei galimybe įsidarbinti,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos Jungtinei Karalystei ir Airijai netaikomos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Susitarimu nustatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a) valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją;

b) Europos Sąjungos pilietis – a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c) Sent Vinsento ir Grenadinų pilietis – bet kuris Sent Vinsento ir Grenadinų pilietybę turintis asmuo;

d) Šengeno erdvė – erdvė be vidaus sienų, kurią sudaro a punkte apibrėžtų valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1. Europos Sąjungos piliečiai, turintys valstybės narės išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius, tarnybinius, pareiginius arba specialiuosius pasus, gali neturėdami vizos atvykti ir būti Sent Vinsento ir Grenadinų teritorijoje 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiai, turintys Sent Vinsento ir Grenadinų išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius, tarnybinius, pareiginius arba specialiuosius pasus, gali neturėdami vizos atvykti ir būti valstybių narių teritorijoje 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo.

Šios kategorijos asmenims, kurie yra Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiai, kiekviena valstybė narė gali pati nuspręsti taikyti reikalavimą turėti vizą arba jo netaikyti pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 3 dalį.

Šios kategorijos asmenims – atskirai kiekvienos valstybės narės piliečiams – Sent Vinsentas ir Grenadinai gali nuspręsti taikyti reikalavimą turėti vizą arba bevizį režimą pagal savo nacionalinę teisę.

3. Šiuo susitarimu nustatytas bevizis režimas taikomas nepažeidžiant Susitariančiųjų Šalių įstatymų, susijusių su atvykimo ir trumpalaikio buvimo sąlygomis. Jeigu nesilaikoma vienos ar kelių iš šių sąlygų, valstybės narės ir Sent Vinsentas ir Grenadinai pasilieka teisę neleisti asmeniui atvykti į savo teritoriją arba trumpai joje būti.

4. Bevizis režimas taikomas nepriklausomai nuo to, kokia transporto priemone kertamos Susitariančiųjų Šalių sienos.

5. Šiuo susitarimu nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Sąjungos teise, valstybių narių nacionaline teise ir Sent Vinsento ir Grenadinų nacionaline teise.

4 straipsnis

Buvimo trukmė

1. Europos Sąjungos piliečiai gali būti Sent Vinsento ir Grenadinų teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

2. Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiai gali būti valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Šis laikotarpis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į buvimą valstybėje narėje, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis.

Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiai kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį neatsižvelgiant į apskaičiuotą buvimo valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritorijoje laikotarpį.

3. Šis susitarimas nedaro poveikio Sent Vinsento ir Grenadinų ir valstybių narių galimybei praėjus 90 dienų pratęsti buvimo laikotarpį pagal nacionalinę teisę ir Sąjungos teisę.

5 straipsnis

Teritorinis taikymas

1. Prancūzijos Respublikos atveju šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Prancūzijos Respublikos teritorijoje.

2. Nyderlandų Karalystės atveju šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Nyderlandų Karalystės teritorijoje.

6 straipsnis

Jungtinis susitarimo vykdymo priežiūros komitetas

1. Susitariančiosios Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų atstovų. Sąjungai atstovauja Europos Komisija.

2. Komiteto uždaviniai, inter alia:

a) stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b) siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c) teikti rekomendacijas, kaip spręsti ginčus dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3. Prireikus Komitetas sušaukiamas vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

4. Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Šio susitarimo ryšys su valstybių narių ir Sent Vinsento ir Grenadinų esamais dvišaliais bevizio režimo susitarimais

Šis susitarimas yra viršesnis už atskirų valstybių narių ir Sent Vinsento ir Grenadinų sudarytų bet kokių dvišalių susitarimų ar sutarčių nuostatas, jeigu tos nuostatos aprėpia šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius klausimus.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal atitinkamas vidaus procedūras, ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai išsiunčiamas vėlesnis iš dviejų pranešimų, kuriais Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai, kad pirmiau nurodytos vidaus procedūros yra baigtos.

2. Šis susitarimas yra neterminuotas, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 5 dalį.

3. Šis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas raštišku Susitariančiųjų Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

4. Bet kuri Susitariančioji Šalis viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, taip pat dėl neteisėtos imigracijos ar dėl kurios nors Susitariančiosios Šalies pakartotinai nustatyto reikalavimo turėti vizą gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą sustabdyti susitarimo taikymą kitai Susitariančiajai Šaliai pranešama iki jo įsigaliojimo likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams. Jei priežasčių, dėl kurių sustabdytas susitarimo taikymas, nebelieka, taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja apie tai kitą Susitariančiąją Šalį ir panaikina sustabdymą.

5. Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama apie tai kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

6. Sent Vinsentas ir Grenadinai gali sustabdyti arba nutraukti susitarimą tik visų valstybių narių atžvilgiu.

7. Sąjunga gali sustabdyti arba nutraukti susitarimą tik visų savo valstybių narių vardu.

Priimta Briuselyje dviem egzemplioriais, kurių tekstai anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis yra autentiški.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma į 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Šiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Sent Vinsento ir Grenadinų valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju, kurių sąlygos būtų panašios į nustatytąsias šiame susitarime.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS ASMENŲ, KURIE VYKSTA DIRBTI MOKAMO DARBO, KATEGORIJOS AIŠKINIMO

Siekdamos užtikrinti vienodą aiškinimą, Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiame susitarime prie mokamą darbą dirbančių asmenų kategorijos priklauso asmenys, kurie kaip darbuotojai ar paslaugų teikėjai atvyksta į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją vykdyti mokamos ir (arba) atlyginamos veiklos.

Prie šios kategorijos neturėtų priklausyti:

— verslininkai, t. y. verslo reikalais atvykstantys asmenys (neįdarbinti kitoje Susitariančiojoje Šalyje),

— sportininkai ir menininkai, atliekantys ad hoc veiklą,

— žurnalistai, kuriuos siunčia jų gyvenamosios šalies žiniasklaidos organizacijos ir

— bendrovių stažuotojai.

Jungtinis komitetas, vadovaudamasis šio susitarimo 6 straipsniu jam suteikta atsakomybe, stebi, kaip įgyvendinama ši deklaracija ir, atsižvelgdamas į Susitariančiųjų Šalių patirtį, prireikus gali pasiūlyti ją iš dalies pakeisti.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 4 STRAIPSNYJE NURODYTO 90 DIENŲ LAIKOTARPIO PER BET KURĮ 180 DIENŲ LAIKOTARPĮ AIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad maksimalus 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nustatyta šio susitarimo 4 straipsnyje, reiškia nepertraukiamą buvimo laikotarpį arba kelis laikotarpius iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Sąvoka „per bet kurį“ reiškia, kad taikomas „slenkantis“ 180 dienų ataskaitinis laikotarpis, kai, siekiant patikrinti, ar ir toliau tenkinamas 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį reikalavimas, atsižvelgiama į kiekvieną buvimo dieną per pastarąsias 180 dienų. Be kita ko, tai reiškia, kad naujas buvimo iki 90 dienų laikotarpis leidžiamas, jei šalyje nebūta nepertraukiamą 90 dienų laikotarpį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL PILIEČIŲ INFORMAVIMO APIE BEVIZIO REŽIMO SUSITARIMĄ

Pripažindamos skaidrumo svarbą Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų piliečiams, Susitariančiosios Šalys sutaria užtikrinti visapusišką informacijos apie bevizio režimo susitarimo turinį ir padarinius bei susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidą.

Top