EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AP0099

2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

OL C 346, 2016 9 21, p. 114–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/114


P8_TA(2015)0099

Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse ***II

2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

(2016/C 346/22)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdamas į savo poziciją (2) per pirmąjį svarstymą dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0316),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0053/2015),

1.

pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.

pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.

paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.

paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


(1)  OL C 341, 2013 11 21, p. 47.

(2)  Priimti tekstai, 2014 2 26, P7_TA(2014)0154.


Top