Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0724

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95

/* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */

52014PC0724

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.       PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Tam, kad Europos Sąjungą veiktų tinkamai ir visų pirma būtų įgyvendinama veiksminga pinigų politika, Europos Komisijai ir Europos Centriniam Bankui reikia, kad ES infliacijos lygio rodiklių būtų suderinti.

Suderinti vartotojų kainų indeksai – esminė priemonė, taikoma vertinant ir apskaičiuojant:

· konvergenciją, būtent kainų stabilumą ES ir

· euro zonos pinigų politikos rezultatus, būtent – ar pasiektas kainų stabilumo tikslas.

Suderinti infliacijos lygio rodikliai taip pat taikomi šalių konkurencingumui vertinti pagal Komisijos makroekonominio disbalanso procedūrą.

Todėl visų šalių ir visų produktų kategorijų vartotojų kainų indeksai turi būti palyginami. Jie turi būti pakankamai išsamūs ir parengiami per priimtiną laikotarpį. Pagal vartotojų kainų indeksus apskaičiuojami infliacijos rodikliai turi padėti priimti sprendimus objektyviai ir nešališkai.

Be to, palyginami ir patikimi vartotojų kainų indeksai kartu su kitais duomenų šaltiniais – vertingi ekonominių verčių, pvz., darbo užmokesčio, nuomos, palūkanų normų ir nacionalinių sąskaitų duomenų, perskaičiavimo pagal defliaciją veiksniai. Šios įvertinės apimties laiko eilutės parodo, kaip tam tikras ekonominis reiškinys keitėsi neatsižvelgiant į infliacijos poveikį, ir yra labai svarbios priimant politinius ir ekonominius sprendimus.

Tarybos reglamentas dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) parengtas ir priimtas 1995 m. spalio mėn. ir per kitus 17 metų priimta 20 jo įgyvendinimo reglamentų.

Pagrindiniams SVKI naudotojams, būtent Komisijai ir Europos Centriniam Bankui, labai svarbu, kad būtų taikomos standartizuotos taisyklės, užtikrinančios kuo didesnį palyginamumą, tačiau nuo pirmosios sistemos priėmimo kai kurie parametrai pasikeitė:

· plečiantis Europos statistikos sistemai kur kas palankiau žiūrima į poreikį suderintai vertinti daugelį su vartotojų kainų indeksais susijusių metodinių aspektų;

· pastaraisiais metais sparčiai besivystant technologijoms kardinaliai pasikeitė duomenų rinkimo ir indeksų sudarymo techniniai aspektai. Galingos informacinių technologijų sistemos leidžia taikyti metodus, apie kuriuos dar prieš du dešimtmečius niekas nebūtų pagalvojęs – duomenų skenavimas sukėlė tikrą duomenų rinkimo perversmą, be to, informacijai apie kainas rinkti vis plačiau naudojami įvairūs interneto šaltiniai.

· Lisabonos sutartimi nustatyta nauja komitetų procedūros struktūra bei deleguotieji ir įgyvendinimo aktai. Į tai būtina atsižvelgti teisinėje sistemoje.

Dėl visų šių pokyčių SVKI teisės aktus reikia atnaujinti, kad teisinis pagrindas būtų modernesnis ir racionalesnis, o teisės aktai būtų pritaikyti prie tiek esamų, tiek galimų poreikių. Persvarstydamos SVKI reglamentą suinteresuotosios šalys turi progą apžvelgti galiojančias taisykles ir rekomendacijas, jas racionalizuoti ir daugiausia dėmesio skirti konkretiems, aktualiems ir įvairių naudotojų interesus geriausiai atitinkantiems aspektams.

Norint nustatyti praktinius tikslus ir vertinti pažangą, daugeliui politikos sričių, kuriose ES aktyviai veikia, reikia informacijos apie įvykius ir pokyčius, turinčius poveikio vartotojų kainų indeksams. Be to, ES teisės aktais reikalaujama, kad Eurostatas teiktų kuo kokybiškesnius defliatorius, o juos rengiant svarbūs SVKI. Indeksai turi būti savalaikiai, tikslūs, išsamūs, nuoseklūs ir palyginami ES ir įvairių produktų grupių lygmenimis. Šiuos reikalavimus galima patenkinti tik modernizavus SVKI srities Europos teisės aktus.

Siūlomu SVKI reglamentu įtvirtinami Europos statistikos praktikos kodekso principai, susiję su kokybės įsipareigojimu, patikima metodika, sąnaudų veiksmingumu, statistikos tinkamumu, tikslumu ir patikimumu, suderinamumu ir palyginamumu.

2.       KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

SVKI reglamento projektas aptartas ekspertų grupėse, sudarytose iš statistikos rengėjų, visų pirma nacionalinių statistikos institucijų, ir statistikos naudotojų, įskaitant Europos Komisiją, Europos Centrinį Banką ir nacionalinius centrinius bankus. Konsultuotasi ir su Europos statistikos sistemos komitetu.

Poveikio vertinimo neprireikė.

3.       TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

Šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti bendrą teisinę suderintųjų indeksų rengimo, būtent – suderintų vartotojų kainų indeksų duomenų rinkimo, jų sudarymo, apdorojimo ir pateikimo, valstybėse narėse sistemą. Vartotojų kainų indeksų reikia, kad Europos Sąjungoje būtų sistemingai rengiami infliacijos lygio rodikliai.

Šiuo pasiūlymu supaprastinami ir paaiškinami šių indeksų sudarymo reikalavimai. Visų pirma juo:

· nustatoma nauja bendroji sistema, taikoma tiksliai apibrėžtoms produktų grupių kategorijoms;

· nustatoma aiški ir tiksliai apibrėžta taikymo sritis;

· tam tikroms sritims, pvz., sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos ir draudimo, toliau taikomos specialios priemonės;

· sprendžiami galimo skirtingo aiškinimo sunkumai ir taisyklių taikymo problemos, kurios gali kilti duomenų tiekėjams;

· užtikrinama, kad panašios produktų grupės visoje ES būtų traktuojamos vienodai;

· panaikinamos pasenusios nuostatos ir

· paaiškinamos nuostatos, kurios anksčiau būdavo suprantamos nevienodai.

Jei reikės tolesnių patikslinimų ar vienodų įgyvendinimo sąlygų, reglamente numatyta galimybė priimti deleguotuosius ar įgyvendinimo aktus, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsniais.

Visų pirma, siekiant užtikrinti visišką vartotojų kainų indeksų palyginamumą, reikia nustatyti vienodas sąlygas:

· SVKI skirstymui pagal Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (ECOICOP) kategorijas;

· suderintiesiems indeksams rengti taikomai metodikai;

· statistinių vienetų reikšmei ir naudojimui;

· suderintiesiems indeksams apskaičiuoti taikomiems svoriams ir jų metaduomenims;

· suderintųjų indeksų ir subindeksų sklaidos metiniams kalendoriui;

· keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartams;

· duomenų tikslinimo sąlygoms;

· pagrindinei informacijai ir taikytiniems metodams, remiantis bandomųjų tyrimų vertinimu, ir

· techniniams kokybės užtikrinimo reikalavimams, susijusiems su metinių kokybės ataskaitų turiniu, tų ataskaitų teikimo Eurostatui terminu ir aprašo struktūra.

Todėl, remiantis SESV 291 straipsniu, reglamento pasiūlymu Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai.

Remiantis SESV 290 straipsniu, reglamento pasiūlymu Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti ne teisėkūros procedūra priimamus visuotinai taikomus aktus, kuriais papildomos arba iš dalies pakeičiamos neesminės minėto reglamento dalys. Tai sudarys Komisijai sąlygas:

· užtikrinti palyginamumą tarptautiniu individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (COICOP), taikomo SVKI skirstyti, lygmeniu;

· nustatyti ribą, kurios nepasiekus nebus privaloma teikti suderintųjų indeksų subindeksus ir

· sudaryti subindeksų, kurių valstybės narės neprivalo rengti, sąrašą.

Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta.

Atnaujinto SVKI reglamento pasiūlymu norima nustatyti vieną bendrą teisinę priemonę, aprėpiančią visas vienodas sąlygas. Šiuo metu yra priimta 20 įvairių įgyvendinimo reglamentų. Pagal naująjį reglamentą jie bus sujungti į vieną, todėl suinteresuotosioms šalims ir valstybėms narėms bus aiškiau, o administruoti bus paprasčiau ir veiksmingiau. Tokiu būdu paprastinti reikalavimus ir jų įgyvendinimą – vienas iš pagrindinių siūlomos strategijos dėl naujos SVKI teisinės sistemos tikslų.

4.       POVEIKIS BIUDŽETUI

Poveikio ES biudžetui nėra.

2014/0346 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[1],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)       suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI) skirti tam, kad visose valstybėse narėse infliacija būtų vertinama suderintai. Komisija ir Europos Centrinis Bankas naudoja SVKI vertindami kainų stabilumą valstybėse narėse pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 140 straipsnį;

(2)       Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS) SVKI naudojami vertinant ECBS kainų stabilumo tikslo pasiekimą pagal Sutarties 127 straipsnio 1 dalį, o šis rodiklis ypač svarbus nustatant ir įgyvendinant Sąjungos pinigų politiką pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalį;

(3)       Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2494/95[2] nustatyta bendra suderintų vartotojų kainų indeksų rengimo sistema. Šią teisinę sistemą reikia pritaikyti prie šiuolaikinių poreikių ir techninės pažangos;

(4)       šiame reglamente atsižvelgiama į Komisijos reglamentavimo tobulinimo programą ir ypač į Komisijos komunikatą dėl sumanaus reguliavimo Sąjungoje[3]. Statistikos srityje Komisija pirmenybę skiria statistikos reglamentavimo paprastinimui ir tobulinimui[4];

(5)       SVKI turėtų būti skirstomi pagal Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (ECOICOP) kategorijas. Šis klasifikatorius turėtų užtikrinti, kad visi Europos statistiniai duomenys, susiję su asmeniniu vartojimu, būtų nuoseklūs ir palyginami. ECOICOP taip pat turėtų būti suderintas su Jungtinių Tautų COICOP – tarptautiniu individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi, todėl ECOICOP turėtų būti pritaikytas prie JT COICOP pakeitimų;

(6)       įprasti SVKI yra grindžiami stebimomis kainomis, į kurias taip pat įtraukiami produktams taikomi mokesčiai. Todėl produktams taikomų mokesčių normų pokyčiai turi poveikio infliacijai. Norint nagrinėti infliaciją ir vertinti konvergenciją valstybėse narėse, taip pat reikia surinkti informacijos apie mokesčių pokyčių poveikį infliacijai. Todėl SVKI turėtų būti papildomai apskaičiuojami ir remiantis kainomis pagal pastovius mokesčių tarifus;

(7)       norint, kad SVKI būtų tinkamesni ir palyginamesni, svarbu nustatyti būstų, ypač nuosavų būstų, kainų indeksus (NBK indeksai). Sudarant NBK indeksus svarbūs būstų kainų indeksai. Būstų kainų indeksai per se taip pat yra svarbūs rodikliai;

(8)       kainų indeksų ataskaitinis laikotarpis turėtų būti reguliariai atnaujinamas. Norint užtikrinti, kad gaunami indeksai būtų palyginami ir tinkami, reikėtų nustatyti skirtingu metu įtrauktų suderintųjų indeksų ir jų subindeksų bendrų ataskaitinių laikotarpių taisykles;

(9)       norint aktyviau palaipsniui derinti vartotojų kainų indeksus, reikėtų pradėti bandomuosius tyrimus, per kuriuos būtų įvertinta, ar perspektyvu naudoti papildomą pagrindinę informaciją ar taikyti naujus metodus;

(10)     kad valstybėms narėms būtų lengviau parengti palyginamus vartotojų kainų indeksus, reikėtų sudaryti metodinį vadovą, kuriame būtų pateikta nurodymų dėl visų aukštos kokybės suderintųjų indeksų rengimo etapų. Šį metodinį vadovą turėtų sudaryti Komisija (Eurostatas), glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Europos statistikos sistemoje, ir jis turėtų būti reguliariai atnaujinamas. Metiniuose SVKI aprašuose, nurodytuose šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies b punkte, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai (Eurostatui) apie taikytų statistinių metodų skirtumus nuo rekomenduojamųjų metodiniame vadove, jei jų buvo;

(11)     Komisija (Eurostatas) turėtų patikrinti šaltinius ir metodus, kuriuos valstybės narės taikė suderintiesiems indeksams apskaičiuoti, ir stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina teisinę sistemą. Todėl Komisija (Eurostatas) turėtų reguliariai palaikyti dialogą su valstybių narių statistikos institucijomis;

(12)     pagrindinė informacija yra labai svarbi, norint įvertinti, ar valstybių narių pateikti išsamūs suderintieji rodikliai yra pakankamai palyginami. Be to, valstybių narių taikomi skaidrūs statistikos sudarymo metodai ir praktika padeda visoms suinteresuotosioms šalims suprasti suderintuosius indeksus ir gerinti jų kokybę. Todėl reikėtų nustatyti suderintųjų metaduomenų teikimo taisykles;

(13)     norėdami užtikrinti suderintųjų indeksų kokybę, Komisija (Eurostatas), nacionaliniai centriniai bankai ir Europos Centrinis Bankas turėtų keistis konfidencialiais duomenimis ir metaduomenimis, remdamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009[5];

(14)     kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti bendrus statistinius suderintųjų indeksų standartus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(15)     siekiant užtikrinti individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus, taikomo SVKI skirstymui, tarptautinio lygmens palyginamumą ir užtikrinti pritaikymą prie JT COICOP pakeitimų, nustatyti ribą, kurios nepasiekus nebūtų privaloma pateikti suderintųjų indeksų subindeksus, ir nustatyti subindeksų, kurių valstybės narės neprivalo rengti, sąrašą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl suderintųjų indeksų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(16)     norint užtikrinti visišką vartotojų kainų indeksų palyginamumą, reikia nustatyti vienodas sąlygas šiems dalykams: SVKI skirstymui pagal ECOICOP kategorijas; suderintųjų indeksų rengimo metodikai; statistinių vienetų teikiamai informacijai; svorių ir jų metaduomenų teikimui; suderintųjų indeksų ir subindeksų perdavimo metiniam kalendoriui; keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartams; duomenų tikslinimo vienodoms sąlygoms; patobulintai pagrindinei informacijai arba patobulintiems metodams, pagrįstiems bandomųjų projektų vertinimu; techninės kokybės užtikrinimo reikalavimams, susijusiems su metinių kokybės ataskaitų turiniu; ataskaitos teikimo Komisijai (Eurostatui) terminui ir aprašo struktūrai. Siekiant užtikrinti šias vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011[6];

(17)     priimdama įgyvendinimo priemones ir deleguotuosius aktus pagal šį reglamentą Komisija turėtų ypač atsižvelgti į sąnaudų veiksmingumą;

(18)     remiantis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 7 straipsniu, Europos statistikos sistemos komiteto buvo paprašyta pateikti profesinių rekomendacijų;

(19)     Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma bendra suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) ir būstų kainų indeksų (BKI) plėtojimo, rengimo ir sklaidos Sąjungos, nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis sistema.

2 straipsnis Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:      

(a) statistikos plėtojimas – statistikos rengimo ir sklaidos metodų, standartų ir procedūrų kūrimas ir tobulinimas, siekiant parengti naujų statistinių rodiklių ir indikatorių;

(b) statistikos rengimas – visi statistikos sudarymo etapai, įskaitant statistinių duomenų rinkimą, saugojimą, apdorojimą ir analizę;

(c) statistikos sklaida – naudotojams sudaromos galimybės gauti statistiką, statistines analizes ir nekonfidencialią informaciją;

(d) produktai – prekės ir paslaugos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013[7] (toliau – 2010 m. ESS) A priedo 3.01 punkte;

(e) vartotojų kainos – pirkimo kainos, kuriomis namų ūkiai perka atskirus produktus, atlikdami piniginius sandorius;

(f) pirkimo kaina – faktinė kaina, kuria pirkėjas perka produktus, įskaitant visus mokesčius ir atėmus visas produktams taikomas subsidijas, taip pat nuolaidas, taikomas perkant didelį kiekį ar ne sezono metu, atimamas iš standartinių kainų ar mokesčių, išskyrus palūkanas ar paslaugos mokesčius, pridedamus pagal kredito sutartį, ir bet kokius kitus papildomus mokesčius, taikomus nesumokėjus už produktą per jį perkant nurodytą laikotarpį;

(g) suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI) – kiekvienos valstybės narės sudaryti palyginamieji vartotojų kainų indeksai;

(h) suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius mokesčių tarifus (SVKI pagal PMT) – indeksai, kuriais vertinami vartotojų kainų pokyčiai per tam tikrą laikotarpį, neatsižvelgiant į produktams taikomų mokesčių pokyčius per tą patį laikotarpį;

(i) reguliuojamos kainos – vyriausybės tiesiogiai nustatytos arba stipriai veikiamos kainos;

(j) nuosavo būsto kainų indeksas (NBK indeksas) – indeksas, kuriuo įvertinamas naujų namų ūkių sektoriaus būstų ir kitų prekių bei paslaugų, kurias namų ūkis įsigyja kaip būsto savininkas, sandorio kainų pokytis;

(k) būsto kainų indeksas (BKI) – indeksas, kuriuo įvertinamas namų ūkių įsigyjamų būstų sandorio kainų pokytis;

(l) SVKI subindeksas – priede nurodytų Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (ECOICOP) kategorijų produktų kainų indeksas;

(m) suderintieji indeksai – SVKI, SVKI pagal PMT, NBK ir BKI;

(n) Laspeireso indeksas – kainų indeksas, išreiškiamas šia formule:     

kur: P – santykinis dviejų laikotarpių kainų lygio indeksas; Q – suvartotų produktų kiekis; t0 – bazinis laikotarpis ir tn – laikotarpis, kurio indeksas apskaičiuojamas;

(o) Laspeireso tipo indeksas – indeksas, kuriuo vertinami vidutiniai kainų pokyčiai, remiantis nekintančiomis išlaidomis, palyginti su baziniu laikotarpiu, t. y. nuo bazinio laikotarpio namų ūkių vartojimo struktūra laikoma pastovia;

(p) indekso bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio indeksas prilyginamas 100 punktų;

(q) pagrindinė informacija – SVKI ir SVKI pagal PMT atveju tai yra

– visų produktų, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant SVKI subindeksus pagal šį reglamentą, pirkimo kainos duomenys;

– visų produkto kainą lemiančių savybių ir bet kokių kitų savybių, svarbių nagrinėjamam vartotojo tikslui, duomenys;

– taikomų mokesčių ir akcizų informacija;

– informacija apie tai, ar kaina yra iš dalies ar visiškai reguliuojama, ir

– visi svoriai, atitinkantys nagrinėjamųjų produktų vartojimo lygį ir struktūrą;

(r) pagrindinė informacija – NBK indeksų ir BKI atveju tai yra

– visų namų ūkių įsigytų būstų, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant BKI indeksus pagal šį reglamentą, sandorio kainų duomenys;

– visų būsto kainą lemiančių savybių ar kitų svarbių savybių duomenys;

(s) namų ūkis – namų ūkis, kaip apibrėžta 2010 m. ESS A priedo 2.119 punkto a ir b papunkčiuose, nepriklausomai nuo pilietybės ir gyvenamosios vietos statuso;

(t) valstybės narės ekonominė teritorija – teritorija, kaip apibrėžta 2010 m. ESS A priedo 2.05 punkte, išskyrus tai, kad šalies teritorijoje esantys ekstrateritoriniai anklavai yra įtraukiami, o likusio pasaulio sektoriui priklausantys teritoriniai anklavai neįtraukiami;

(u)       namų ūkių galutinės piniginės vartojimo išlaidos – dalis galutinių vartojimo išlaidų, patirtų:

– namų ūkių,

– atliekant piniginius sandorius

– valstybės narės ekonominėje teritorijoje,

– perkant produktus, naudojamus individualiems poreikiams ar pageidavimams tiesiogiai patenkinti, kaip apibrėžta 2010 m. ESS A priedo 3.101 punkte,

– vienu ar abiem laikotarpiais, kurie yra lyginami;

(v) svarbus duomenų rengimo metodikos pakeitimas – pakeitimas, bet kuriuo laikotarpiu tikėtinai paveiksiantis tam tikro suderintojo indekso ar jo dalies metinę pokyčio normą daugiau nei:

– 0,1 proc. punkto (visų objektų SVKI, NBK ar BKI) arba

– 0,3, 0,4, 0,5 arba 0,6 proc. punkto (atitinkamai visi ECOICOP skyriai, grupės, klasės ar poklasiai (5 ženklų lygmuo)).

3 straipsnis Suderintųjų indeksų sudarymas

1.           Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) visus suderintuosius indeksus, nurodytus 2 straipsnio m punkte.

2.           Suderintieji indeksai sudaromi taikant Laspeireso tipo formulę.

3.           SVKI ir SVKI pagal PMT grindžiami produktų, įtrauktų į galutines namų ūkių pinigines vartojimo išlaidas, kainų pokyčiais ir svoriais.

4.           SVKI neatsižvelgiama į namų ūkių tarpusavio sandorius, išskyrus privatiems nuomotojams nuomininkų mokamą nuomą, jei nuomotojai veikia kaip namų ūkių (nuomininkų) perkamų paslaugų teikėjai rinkos sąlygomis.

5.           SVKI subindeksai sudaromi pagal ECOICOP kategorijas. SVKI skirstymo pagal ECOICOP kategorijas vienodos sąlygos nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4 straipsnis Suderintųjų indeksų palyginamumas

1.           Kad SVKI arba NBK indeksai būtų laikomi palyginamais, šalių rodiklių skirtumai visais išsamumo lygmenimis gali būti paaiškinami tik kainų pokyčių ar išlaidų struktūros skirtumais.

2.           Suderintųjų indeksų subindeksai, gauti nukrypstant nuo šiame reglamente nustatytų sąvokų ar metodų, laikomi palyginamais, jei pagal juos gaunamas indeksas, kuris, kaip vertinama, sistemingai skiriasi:

(a) SVKI – vidutiniškai mažiau nei (arba lygiai) 0,1 proc. per vienus metus, palyginti su ankstesniais metais, kai indeksas buvo sudarytas remiantis šiame reglamente nustatyta metodika;

(b) NBK ir BKI – vidutiniškai mažiau nei (arba lygiai) vienu procentu per vienus metus, palyginti su ankstesniais metais, kai indeksas buvo sudarytas remiantis šiame reglamente nustatyta metodika.

Jei toks apskaičiavimas neįmanomas, turi būti išsamiai nurodytos nuo šio reglamento sąvokų ar metodų nukrypstančios metodikos taikymo pasekmės.

3.           Siekiant užtikrinti suderintųjų indeksų tarptautinį palyginamumą, Komisijai suteikiami įgaliojimai keisti priedą deleguotaisiais aktais, priimamais pagal 10 straipsnį.

4.           Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, tinkama palyginamų suderintųjų indeksų sudarymo metodika nustatoma įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5 straipsnis Duomenims keliami reikalavimai

1.           Suderintiesiems indeksams ir jų subindeksams parengti valstybės narės renka reprezentatyvią savo šalies pagrindinę informaciją.

2.           Informacija gaunama iš statistinių vienetų, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93[8].

3.           Statistiniai vienetai, teikiantys informacijos apie produktus, įtrauktus į pinigines namų ūkių galutinio vartojimo išlaidas, kaip reikalaujama, bendradarbiauja renkant arba teikiant pagrindinę informaciją. Statistiniai vienetai teikia tikslią ir išsamią informaciją, taip pat, jei reikalaujama, elektronine forma. Nacionalinių įstaigų, atsakingų už oficialiosios statistikos rengimą, prašymu statistiniai vienetai teikia informaciją elektronine forma, kaip antai skenuotus duomenis, kurie yra pakankamai išsamūs, kad būtų galima sudaryti suderintuosius indeksus ir įvertinti jų atitiktį palyginamumo reikalavimams ir kokybę. Vienodos šios informacijos teikimo sąlygos nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.           Suderintieji indeksai ir jų subindeksai siejami su bendruoju 2015 m. indeksų ataskaitiniu laikotarpiu. Ši sąsaja taikoma nuo 2016 m. sausio mėn. indekso.

5.           Suderintieji indeksai ir jų subindeksai susiejami su nauju bendruoju indeksų ataskaitiniu laikotarpiu, jei suderintųjų indeksų metodika labai pasikeičia arba kas 10 metų nuo 2015 m. Sąsaja su nauju indeksų ataskaitiniu laikotarpiu taikoma nuo kitų kalendorinių metų sausio mėn. indekso. Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl naujos suderintųjų indeksų sąsajos po didelio metodikos pakeitimo.

6.           Norėdama nesudaryti valstybėms narėms nebūtinos naštos ir kadangi suderintųjų indeksų subindeksai svarbūs tik viršijant tam tikrą ribą, Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma riba, kurios nepasiekus šių subindeksų teikti neprivalu.

7.           Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas sąrašas ECOICOP subindeksų, kurių valstybės narės neprivalo rengti, nes jie nesusiję su privačiu vartojimu arba jų rengimo metodika nėra pakankamai suderinta.

6 straipsnis Dažnumas

1.           Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) SVKI ir SVKI pagal PMT bei jų atitinkamus subindeksus kas mėnesį, įskaitant ilgesnio laikotarpio subindeksus.

2.           Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) NBK indeksus ir BKI kas ketvirtį. Savo iniciatyva juos galima teikti ir kas mėnesį.

3.           Valstybės narės neprivalo rengti subindeksų kas mėnesį arba kas ketvirtį, jei 4 straipsnyje nustatyti palyginamumo reikalavimai tenkinami renkant duomenis rečiau. Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie ECOICOP ir NBK kategorijas, kurių duomenys jos ketina rinkti rečiau nei atitinkamai kas mėnesį arba kas ketvirtį.

4.           Kiekvienais metais valstybės narės persvarsto ir atnaujina suderintųjų indeksų subindeksų svorius. Vienodos svorių ir jų metaduomenų teikimo sąlygos nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis Terminai, keitimosi duomenimis standartai ir tikslinimas

1.           Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) suderintuosius indeksus ir visus subindeksus ne vėliau kaip praėjus 20 kalendorinių dienų po mėnesinės duomenų serijos ataskaitinio mėnesio pabaigos ir 85 kalendorinėms dienoms po ketvirtinių serijų ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

2.           Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) šiuo reglamentu reikalaujamus duomenis ir metaduomenis, remdamosi keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartais.

3.           Paskelbtų suderintųjų indeksų subindeksus galima tikslinti.

4.           1 dalyje nurodyta suderintųjų indeksų ir jų subindeksų teikimo metinio kalendoriaus nustatymo tvarka, 2 dalyje nurodyti keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartai ir 3 dalyje nurodytos vienodos tikslinimo sąlygos išsamiai nustatomi įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

8 straipsnis Bandomieji tyrimai

1.           Jei suderintiesiems indeksams sudaryti reikia geresnės pagrindinės informacijos arba jei 4 straipsnio 2 dalyje nurodytuose metoduose nustatomas geresnio indeksų palyginamumo poreikis, Komisija (Eurostatas) gali inicijuoti bandomuosius tyrimus, kuriuos savanoriškai vykdys valstybės narės.

2.           Vykdant bandomuosius tyrimus vertinamos galimybės gauti geresnės pagrindinės informacijos arba priimti naujas metodikas.

3.           Komisija (Eurostatas) įvertina bandomųjų tyrimų rezultatus glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suderintųjų indeksų naudotojais ir atsižvelgdama į geresnės informacijos apie kainas naudos ir rinkimo bei parengimo sąnaudų santykį.

4.           Remiantis bandomųjų tyrimų vertinimu įgyvendinimo aktais nurodoma naudoti geresnę pagrindinę informaciją arba metodus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9 straipsnis Kokybės užtikrinimas

1.           Valstybės narės užtikrina pateiktų suderintųjų indeksų kokybę. Šiame reglamente taikomi standartiniai kokybės kriterijai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje.

2.           Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui):

(a) standartinę metinę kokybės ataskaitą, parengtą pagal kokybės kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje;

(b) metinį aprašą, kuriame nurodomi duomenų šaltiniai, apibrėžtys ir taikyti metodai, įskaitant informaciją apie bet kokius taikytų metodų ir metodiniame vadove rekomenduojamų metodų skirtumus ir

(c) kitą susijusią informaciją, pakankamai išsamią, kad būtų galima įvertinti atitiktį palyginamumo reikalavimams ir suderintųjų indeksų kokybę, jei Komisija (Eurostatas) tokios informacijos reikalauja.

3.           Jei valstybė narė ketina labai pakeisti suderintųjų indeksų ar jų dalies rengimo metodus, ji apie tai praneša Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki tokio pakeitimo įsigaliojimo. Valstybė narė pateikia Komisijai (Eurostatui) tokio svarbaus pakeitimo poveikio kiekybinį vertinimą.

4.           Techniniai kokybės užtikrinimo reikalavimai dėl standartinės metinės kokybės ataskaitos, jos pateikimo Komisijai (Eurostatui) termino ir aprašo struktūros nustatomi įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

10 straipsnis Naudojimasis įgaliojimais

1.           Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.           4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 5–7 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

3.           Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 5–7 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.           Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.           Pagal 4 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnio 5–7 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11 straipsnis Komitetas

1.           Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.           Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

12 straipsnis Panaikinimas

1.           Nepažeisdamos 2 dalies, iki 2015 m. duomenų perdavimo valstybės narės teikia suderintuosius indeksus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2494/95.

2.           Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 panaikinamas nuo 2016 m. sausio 1 d. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

13 straipsnis Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pirmą kartą jis taikomas 2016 m. sausio mėn. duomenims.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                           Tarybos vardu

Pirmininkas                                                    Pirmininkas

[1]        OL C […].

[2]        1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (OL L 257, 1995 10 27, p. 1).

[3]        Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“, COM(2010) 543.

[4]        Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „ES statistikos rengimo metodas: ateinančio dešimtmečio vizija“, COM(2009) 404 galutinis.

[5]               2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

[6]        2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo                nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės       mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

[7]               2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

[8]        1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p. 1).

PRIEDAS

Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (ECOICOP)

01                    MAISTAS IR NEALKOHOLINIAI GĖRIMAI

01.1                 Maistas

01.1.1              Duona ir grūdų produktai

01.1.1.1           Ryžiai

01.1.1.2           Miltai ir kiti grūdų produktai

01.1.1.3           Duona

01.1.1.4           Kiti kepimo produktai

01.1.1.5           Picos ir pyragai su įdaru

01.1.1.6           Makaronų gaminiai ir kuskusas

01.1.1.7           Grūdų dribsniai

01.1.1.8           Kiti grūdų produktai

01.1.2              Mėsa

01.1.2.1           Galvijų

01.1.2.2           Kiaulių

01.1.2.3           Avių ir ožkų

01.1.2.4           Naminių paukščių

01.1.2.5           Kita mėsa

01.1.2.6           Maistiniai subproduktai

01.1.2.7           Džiovinta, sūdyta ar rūkyta mėsa

01.1.2.8           Kiti mėsos gaminiai

01.1.3              Žuvis ir jūros gėrybės

01.1.3.1           Šviežia ar šaldyta žuvis

01.1.3.2           Užšaldyta žuvis

01.1.3.3           Šviežios ar šaldytos jūros gėrybės

01.1.3.4           Užšaldytos jūros gėrybės

01.1.3.5           Džiovinta, rūkyta ar sūdyta žuvis ir jūros gėrybės

01.1.3.6           Kita konservuota arba paruošta ar perdirbta žuvis ir jūros gėrybės

01.1.4              Pienas, sūris ir kiaušiniai

01.1.4.1           Šviežias nenugriebtas pienas

01.1.4.2           Šviežias nugriebtas pienas

01.1.4.3           Konservuotas pienas

01.1.4.4           Jogurtas

01.1.4.5           Sūris ir varškė

01.1.4.6           Kiti pieno produktai

01.1.4.7           Kiaušiniai

01.1.5              Aliejus ir riebalai

01.1.5.1           Sviestas

01.1.5.2           Margarinas ir kiti augaliniai riebalai

01.1.5.3           Alyvuogių aliejus

01.1.5.4           Kiti valgomieji aliejai

01.1.5.5           Kiti valgomieji gyvuliniai riebalai

01.1.6              Vaisiai

01.1.6.1           Švieži arba šaldyti vaisiai

01.1.6.2           Užšaldyti vaisiai

01.1.6.3           Džiovinti vaisiai ir riešutai

01.1.6.4           Konservuoti vaisiai ir produktai, kurių pagrindą sudaro vaisiai

01.1.7              Daržovės

01.1.7.1           Šviežios arba šaldytos daržovės, išskyrus bulves ir kitus gumbavaisius

01.1.7.2           Užšaldytos daržovės, išskyrus bulves ir kitus gumbavaisius

01.1.7.3           Džiovintos daržovės, kitos konservuotos ar paruoštos daržovės

01.1.7.4           Bulvės

01.1.7.5           Triauškučiai

01.1.7.6           Kiti šakniagumbiai ir šakniagumbinių daržovių produktai

01.1.8              Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai

01.1.8.1           Cukrus

01.1.8.2           Uogienės, marmeladai ir medus

01.1.8.3           Šokoladas

01.1.8.4           Saldumynai

01.1.8.5           Valgomieji ledai ir grietininiai ledai

01.1.8.6           Dirbtiniai cukraus pakaitalai

01.1.9              Niekur kitur nepriskirti maisto produktai

01.1.9.1           Padažai, pagardai

01.1.9.2           Druska, prieskoniai ir kulinarinės žolelės

01.1.9.3           Kūdikių maistas

01.1.9.4           Gatavi patiekalai

01.1.9.9           Kiti niekur kitur nepriskirti maisto produktai

01.2                 Nealkoholiniai gėrimai

01.2.1              Kava, arbata ir kakava

01.2.1.1           Kava

01.2.1.2           Arbata

01.2.1.3           Kakava ir miltelių pavidalo šokoladas

01.2.2              Mineraliniai vandenys, gaivieji gėrimai, vaisių ir daržovių sultys

01.2.2.1           Mineraliniai arba šaltinių vandenys

01.2.2.2           Gaivieji gėrimai

01.2.2.3           Vaisių ir daržovių sultys

02                    ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, TABAKAS IR NARKOTIKAI

02.1                 Alkoholiniai gėrimai

02.1.1              Spirituoti gėrimai

02.1.1.1           Spirituoti gėrimai ir likeriai

02.1.1.2           Alkoholiniai gaivieji gėrimai

02.1.2              Vynas

02.1.2.1           Vynuogių vynas

02.1.2.2           Kitų vaisių vynas

02.1.2.3           Spirituotas vynas

02.1.2.4           Gėrimai, kurių pagrindą sudaro vynas

02.1.3              Alus

02.1.3.1           Nestiprus alus (alutis)

02.1.3.2           Kiti alkoholiniai gėrimai

02.1.3.3           Silpnas ir nealkoholinis alus

02.1.3.4           Gėrimai, kurių pagrindą sudaro alus

02.2                 Tabakas

02.2.0              Tabakas

02.2.0.1           Cigaretės

02.2.0.2           Cigarai

02.2.0.3           Kiti tabako produktai

02.3                 Narkotikai

02.3.0              Narkotikai

02.3.0.0           Narkotikai

03                    APRANGA IR AVALYNĖ

03.1                 Apranga

03.1.1              Aprangos medžiagos

03.1.1.0           Aprangos medžiagos

03.1.2              Drabužiai

03.1.2.1           Vyrų drabužiai

03.1.2.2           Moterų drabužiai

03.1.2.3           Kūdikių (nuo 0 iki 2 metų) ir vaikų (nuo 3 iki 13 metų) drabužiai

03.1.3              Kiti aprangos gaminiai ir aprangos reikmenys

03.1.3.1           Kiti aprangos gaminiai

03.1.3.2           Aprangos reikmenys

03.1.4              Aprangos valymas, taisymas ir nuoma

03.1.4.1           Aprangos valymas

03.1.4.2           Aprangos taisymas ir nuoma

03.2                 Avalynė

03.2.1              Batai ir kita avalynė

03.2.1.1           Vyrų avalynė

03.2.1.2           Moterų avalynė

03.2.1.3           Kūdikių ir vaikų avalynė

03.2.2              Avalynės taisymas ir nuoma

03.2.2.0           Avalynės taisymas ir nuoma

04                    BŪSTAS, VANDUO, ELEKTRA, DUJOS IR KITAS KURAS

04.1                 Būsto nuomos mokesčiai

04.1.1              Nuomininkų mokami nuomos mokesčiai

04.1.1.0           Nuomininkų mokami nuomos mokesčiai

04.1.2              Kiti nuomos mokesčiai

04.1.2.1           Nuomos mokesčiai, nuomininkų mokami už antrą gyvenamąją vietą

04.1.2.2           Garažų nuomos mokesčiai ir kiti nuomininkų mokami nuomos mokesčiai

04.2                 Priskirtieji būsto nuomos mokesčiai

04.2.1              Priskirtieji būsto savininkų nuomos mokesčiai

04.2.1.0           Priskirtieji būsto savininkų nuomos mokesčiai

04.2.2              Kiti priskirtieji nuomos mokesčiai

04.2.2.0           Kiti priskirtieji nuomos mokesčiai

04.3                 Būsto priežiūra ir remontas

04.3.1              Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir remontui

04.3.1.0           Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir remontui

04.3.2              Būsto priežiūros ir remonto paslaugos

04.3.2.1           Vandentiekio darbuotojų paslaugos

04.3.2.2           Elektrikų paslaugos

04.3.2.3           Šildymo sistemų priežiūros paslaugos

04.3.2.4           Dažytojų paslaugos

04.3.2.5           Dailidžių paslaugos

04.3.2.9           Kitos būsto priežiūros ir remonto paslaugos

04.4                 Vandentieka ir kitos įvairios su būstu susijusios paslaugos

04.4.1              Vandentieka

04.4.1.0           Vandentieka

04.4.2              Atliekų rinkimas

04.4.2.0           Atliekų rinkimas

04.4.3              Nuotekų rinkimas

04.4.3.0           Nuotekų rinkimas

04.4.4              Kitos niekur kitur nepriskirtos su būstu susijusios paslaugos

04.4.4.1           Priežiūros mokesčiai daugiabučiuose pastatuose

04.4.4.2           Saugos paslaugos

04.4.4.9           Kitos su būstu susijusios paslaugos

04.5                 Elektra, dujos ir kitas kuras

04.5.1              Elektra

04.5.1.0           Elektra

04.5.2              Dujos

04.5.2.1           Gamtinės dujos ir buitinės dujos

04.5.2.2           Suskystintieji angliavandeniliai (butanas, propanas ir kt.)

04.5.3              Skystasis kuras

04.5.3.0           Skystasis kuras

04.5.4              Kietasis kuras

04.5.4.1           Anglys

04.5.4.9           Kitas kietasis kuras

04.5.5              Šiluminė energija

04.5.5.0           Šiluminė energija

05                    BŪSTO APSTATYMO, NAMŲ APYVOKOS ĮRANGA IR KASDIENINĖ NAMŲ PRIEŽIŪRA

05.1                 Baldai, būsto apstatymo reikmenys, kilimai ir kitos grindų dangos

05.1.1              Baldai ir būsto apstatymo reikmenys

05.1.1.1           Namų ūkio baldai

05.1.1.2           Sodo baldai

05.1.1.3           Apšvietimo įranga

05.1.1.9           Kiti baldai ir būsto apstatymo reikmenys

05.1.2              Kilimai ir kitos grindų dangos

05.1.2.1           Kilimai ir kilimėliai

05.1.2.2           Kitos grindų dangos

05.1.2.3           Kilimų, dengiančių visas (kambario) grindis ir grindų dangų klojimas

05.1.3              Baldų, būsto apstatymo reikmenų ir grindų dangų remontas

05.1.3.0           Baldų, būsto apstatymo reikmenų ir grindų dangų remontas

05.2                 Namų ūkio tekstilė

05.2.0              Namų ūkio tekstilė

05.2.0.1           Medžiagos baldams aptraukti ir užuolaidos

05.2.0.2           Patalynės skalbiniai

05.2.0.3           Stalo ir vonios kambario skalbiniai

05.2.0.4           Namų ūkio tekstilės taisymas

05.2.0.9           Kita namų ūkio tekstilė

05.3                 Namų ūkio prietaisai

05.3.1              Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai namų ūkio prietaisai

05.3.1.1           Šaldytuvai, šaldyklės ir šaldytuvai-šaldyklės

05.3.1.2           Skalbimo mašinos, džiovintuvai ir indaplovės

05.3.1.3           Viryklės

05.3.1.4           Šildytuvai, oro kondicionieriai

05.3.1.5           Valymo įranga

05.3.1.9           Kiti pagrindiniai namų ūkio prietaisai

05.3.2              Smulkūs elektriniai namų ūkio prietaisai

05.3.2.1           Maisto ruošimo prietaisai

05.3.2.2           Kavos aparatai, arbatinukai ir panašūs prietaisai

05.3.2.3           Lygintuvai

05.3.2.4           Skrudintuvai ir keptuvai

05.3.2.9           Kiti smulkūs elektriniai namų ūkio prietaisai

05.3.3              Namų ūkio prietaisų taisymas

05.3.3.0           Namų ūkio prietaisų taisymas

05.4                 Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų ūkio rykai

05.4.0              Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų ūkio rykai

05.4.0.1           Stiklo ir krištolo dirbiniai, keramikos dirbiniai ir porceliano dirbiniai

05.4.0.2           Peiliai, stalo įrankiai ir stalo sidabras

05.4.0.3           Neelektriniai virtuvės rykai ir reikmenys

05.4.0.4           Stiklo dirbinių, stalo reikmenų ir namų ūkio rykų taisymas

05.5                 Namų ir sodo įrankiai bei įrenginiai

05.5.1              Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai

05.5.1.1           Varikliniai pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai

05.5.1.2           Pagrindinių įrankių ir įrenginių taisymas, išperkamoji nuoma ir nuoma

05.5.2              Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai reikmenys

05.5.2.1           Nevarikliniai smulkūs įrankiai

05.5.2.2           Įvairūs pagalbiniai reikmenys

05.5.2.3           Nevariklinių smulkių įrankių ir įvairių pagalbinių reikmenų taisymas

05.6                 Prekės ir paslaugos įprastinei namų ūkio priežiūrai

05.6.1              Trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekės

05.6.1.1           Valymo ir priežiūros priemonės

05.6.1.2           Kiti trumpalaikio naudojimo namų ūkio reikmenys

05.6.2              Tarnų ir namų priežiūros paslaugos

05.6.2.1           Apmokamo tarnų personalo paslaugos

05.6.2.2           Valymo paslaugos

05.6.2.3           Baldų ir būsto apstatymo reikmenų nuoma

05.6.2.9           Kitos tarnų ir namų priežiūros paslaugos

06                    SVEIKATA

06.1                 Medicinos gaminiai, aparatai ir įranga

06.1.1              Farmacijos gaminiai

06.1.1.0           Farmacijos gaminiai

06.1.2              Kiti medicinos gaminiai

06.1.2.1           Mėginiai nėštumui nustatyti ir kitos mechaninės kontraceptinės priemonės

06.1.2.9           Kiti niekur kitur nepriskirti medicinos gaminiai

06.1.3              Terapiniai aparatai ir įranga

06.1.3.1           Korekciniai akiniai ir sąlytiniai (kontaktiniai) lęšiai

06.1.3.2           Klausos aparatai

06.1.3.3           Terapinių aparatų ir įrangos taisymas

06.1.3.9           Kiti terapiniai aparatai ir įranga

06.2                 Paslaugos ambulatoriniams pacientams

06.2.1              Medicinos paslaugos

06.2.1.1           Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos

06.2.1.2           Gydytojų specialistų paslaugos

06.2.2              Odontologijos paslaugos

06.2.2.0           Odontologijos paslaugos

06.2.3              Paramedicinos paslaugos

06.2.3.1           Medicininės analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos

06.2.3.2           Terminės maudyklos, korekcinės gimnastikos terapija, greitosios pagalbos paslaugos ir terapinės įrangos nuoma

06.2.3.9           Kitos paramedicinos paslaugos

06.3                 Ligoninių paslaugos

06.3.0              Ligoninių paslaugos

06.3.0.0           Ligoninių paslaugos

07                    TRANSPORTAS

07.1                 Transporto priemonių įsigijimas

07.1.1              Automobiliai

07.1.1.1           Nauji automobiliai

07.1.1.2           Naudoti automobiliai

07.1.2              Motociklai

07.1.2.0           Motociklai

07.1.3              Dviračiai

07.1.3.0           Dviračiai

07.1.4              Gyvulių traukiami vežimai

07.1.4.0           Gyvulių traukiami vežimai

07.2                 Asmeninių transporto priemonių eksploatacija

07.2.1              Asmeninių transporto priemonių atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys

07.2.1.1           Padangos

07.2.1.2           Asmeninių transporto priemonių atsarginės dalys

07.2.1.3           Asmeninių transporto priemonių pagalbiniai reikmenys

07.2.2              Asmeninių transporto priemonių degalai ir tepalai

07.2.2.1           Dyzeliniai degalai

07.2.2.2           Benzinas

07.2.2.3           Kiti asmeninių transporto priemonių degalai

07.2.2.4           Tepalai

07.2.3              Asmeninių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

07.2.3.0           Asmeninių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

07.2.4              Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms transporto priemonėms

07.2.4.1           Garažų, automobilių stovėjimo aikštelių ir asmeninių transporto priemonių nuoma

07.2.4.2           Kelių rinkliavos ir automobilių stovėjimo aikštelių laiko skaitikliai

07.2.4.3           Vairavimo kursai, vairavimo testai, vairuotojų pažymėjimai ir kelių būklės tikrinimas

07.3                 Transporto paslaugos

07.3.1              Keleivių vežimas geležinkeliu

07.3.1.1           Keleivių vežimas traukiniais

07.3.1.2           Keleivių vežimas metro ir tramvajais

07.3.2              Keleivių vežimas keliais

07.3.2.1           Keleivių vežimas įvairių klasių autobusais

07.3.2.2           Keleivių vežimas taksi ir nuomotais automobiliais su vairuotojais

07.3.3              Keleivių vežimas oru

07.3.3.1           Vidaus skrydžiai

07.3.3.2           Tarptautiniai skrydžiai

07.3.4              Keleivių vežimas jūra ir vidaus vandenimis

07.3.4.1           Keleivių vežimas jūra

07.3.4.2           Keleivių vežimas vidaus vandenimis

07.3.5              Mišrusis keleivių vežimas

07.3.5.0           Mišrusis keleivių vežimas

07.3.6              Kitos perkamos transporto paslaugos

07.3.6.1           Vežimas funikulieriais, kabančiais keliais ir lyniniais keltuvais

07.3.6.2           Perkraustymo ir saugojimo paslaugos

07.3.6.9           Kitos niekur kitur nepriskirtos perkamos transporto paslaugos

08                    RYŠIAI

08.1                 Pašto paslaugos

08.1.0              Pašto paslaugos

08.1.0.1           Laiškų tvarkymo paslaugos

08.1.0.9           Kitos pašto paslaugos

08.2                 Telefonų ir telefaksų įranga

08.2.0              Telefonų ir telefaksų įranga

08.2.0.1           Fiksuotojo ryšio telefonų įranga

08.2.0.2           Mobiliojo ryšio telefonų įranga

08.2.0.3           Kita telefonų ir telefaksų įranga

08.2.0.4           Telefonų ir telefaksų įrangos taisymas

08.3                 Telefono ir telefakso paslaugos

08.3.0              Telefono ir telefakso paslaugos

08.3.0.1           Laidinio telefono paslaugos

08.3.0.2           Belaidžio telefono paslaugos

08.3.0.3           Interneto prieigą užtikrinančios paslaugos

08.3.0.4           Telekomunikacijų paslaugų paketai

08.3.0.5           Kitos informacijos perdavimo paslaugos

09                    POILSIS IR KULTŪRA

09.1                 Audiovizualiniai, fotografijos ir duomenų apdorojimo įrenginiai

09.1.1              Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai

09.1.1.1           Garso priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai

09.1.1.2           Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai

09.1.1.3           Nešiojami garso ir vaizdo prietaisai

09.1.1.9           Kiti garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai

09.1.2              Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai ir optikos prietaisai

09.1.2.1           Kameros

09.1.2.2           Fotografijos ir kinematografijos įrenginių reikmenys

09.1.2.3           Optiniai prietaisai

09.1.3              Informacijos apdorojimo įrenginiai

09.1.3.1           Asmeniniai kompiuteriai

09.1.3.2           Informacijos apdorojimo įrenginių pagalbiniai reikmenys

09.1.3.3           Programinė įranga

09.1.3.4           Skaičiuotuvai ir kiti informacijos apdorojimo įrenginiai

09.1.4              Įrašų laikmenos

09.1.4.1           Iš anksto įrašytos įrašų laikmenos

09.1.4.2           Neįrašytos įrašų laikmenos

09.1.4.9           Kitos įrašų laikmenos

09.1.5              Audiovizualinių, fotografijos ir informacijos apdorojimo įrenginių taisymas

09.1.5.0           Audiovizualinių, fotografijos ir informacijos apdorojimo įrenginių taisymas

09.2                 Kiti poilsiui ir kultūrai skirti pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys

09.2.1              Pagrindiniai poilsiui lauke skirti ilgalaikio naudojimo reikmenys

09.2.1.1           Turistiniai furgonai, automobiliniai nameliai ir priekabos

09.2.1.2           Lėktuvai, superlengvieji orlaiviai, sklandytuvai, skraidyklės ir karšto oro balionai

09.2.1.3           Valtys, valtys su pakabinamaisiais varikliais ir valčių įrengimas

09.2.1.4           Arkliai, poniai ir pagalbiniai reikmenys

09.2.1.5           Pagrindinės žaidimų ir sporto priemonės

09.2.2              Muzikos instrumentai ir pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti poilsiui patalpose

09.2.2.1           Muzikos instrumentai

09.2.2.2           Pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti poilsiui patalpose

09.2.3              Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė priežiūra ir remontas

09.2.3.0           Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė priežiūra ir remontas

09.3                 Kiti poilsio reikmenys ir įrenginiai, sodai ir gyvūnai augintiniai

09.3.1              Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai

09.3.1.1           Žaidimai ir mėgstami dalykai

09.3.1.2           Žaislai ir švenčių reikmenys

09.3.2              Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui lauke

09.3.2.1           Sporto reikmenys

09.3.2.2           Įrenginiai stovyklavimui ir poilsiui lauke

09.3.2.3           Įrenginių sportui, stovyklavimui ir poilsiui lauke taisymas

09.3.3              Sodai, augalai ir gėlės

09.3.3.1           Sodininkystės gaminiai

09.3.3.2           Augalai ir gėlės

09.3.4              Gyvūnai augintiniai ir su jais susiję gaminiai

09.3.4.1           Gyvūnų augintinių įsigijimas

09.3.4.2           Gyvūnams augintiniams skirti gaminiai

09.3.5              Veterinarijos ir kitos paslaugos gyvūnams augintiniams

09.3.5.0           Veterinarijos ir kitos paslaugos gyvūnams augintiniams

09.4                 Poilsio ir kultūros paslaugos

09.4.1              Poilsio ir sporto paslaugos

09.4.1.1           Poilsio ir sporto paslaugos (lankomosios)

09.4.1.2           Poilsio ir sporto paslaugos (dalyvaujamosios)

09.4.2              Kultūros paslaugos

09.4.2.1           Kino teatrai, teatrai, koncertų salės

09.4.2.2           Muziejai, bibliotekos, zoologijos sodai

09.4.2.3           Televizijos ir radijo licenciniai mokesčiai, abonementiniai mokesčiai

09.4.2.4           Kultūrinės įrangos ir reikmenų nuoma

09.4.2.5           Fotografų teikiamos paslaugos

09.4.2.9           Kitos kultūros paslaugos

09.4.3              Azartiniai lošimai

09.4.3.0           Azartiniai lošimai

09.5                 Laikraščiai, knygos ir raštinės reikmenys

09.5.1              Knygos

09.5.1.1           Grožinė literatūra

09.5.1.2           Vadovėliai

09.5.1.3           Kita negrožinė literatūra

09.5.1.4           Knygų rišimo paslaugos ir elektroninių knygų parsisiųsdinimas

09.5.2              Laikraščiai ir periodiniai leidiniai

09.5.2.1           Laikraščiai

09.5.2.2           Žurnalai ir periodiniai leidiniai

09.5.3              Įvairūs spaudiniai

09.5.3.0           Įvairūs spaudiniai

09.5.4              Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos

09.5.4.1           Popieriaus gaminiai

09.5.4.9           Kiti raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos

09.6                 Atostogų išvykos

09.6.0              Atostogų išvykos

09.6.0.1           Vietinės atostogų išvykos

09.6.0.2           Tarptautinės atostogų išvykos

10                    ŠVIETIMAS

10.1                 Ikimokyklinis ir pradinis mokymas

10.1.0              Ikimokyklinis ir pradinis mokymas

10.1.0.1           Ikimokyklinis ugdymas (ISCED-97 0 lygmuo)

10.1.0.2           Pradinis mokymas (ISCED-97 1 lygmuo)

10.2                 Vidurinis mokymas

10.2.0              Vidurinis mokymas

10.2.0.0           Vidurinis mokymas

10.3                 Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas, baigus vidurinę mokyklą (poantrinis ne tretinis)

10.3.0              Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas, baigus vidurinę mokyklą (poantrinis ne tretinis)

10.3.0.0           Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas, baigus vidurinę mokyklą (poantrinis ne tretinis) (ISCED-97 4 lygmuo)

10.4                 Aukštasis (tretinis) mokymas

10.4.0              Aukštasis (tretinis) mokymas

10.4.0.0           Aukštasis (tretinis) mokymas

10.5                 Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis

10.5.0              Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis

10.5.0.0           Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis

11                    RESTORANAI IR VIEŠBUČIAI

11.1                 Maisto tiekimo paslaugos

11.1.1              Restoranai, kavinės ir panašios įstaigos

11.1.1.1           Restoranai, kavinės ir šokių klubai

11.1.1.2           Greitojo maisto ir maisto išsinešti paslaugos

11.1.2              Valgyklos

11.1.2.0           Valgyklos

11.2                 Apgyvendinimo paslaugos

11.2.0              Apgyvendinimo paslaugos

11.2.0.1           Viešbučių, motelių, užeigos namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos

11.2.0.2           Poilsio centrų, kempingų, jaunimo viešbučių ir panašios apgyvendinimo paslaugos

11.2.0.3           Kitų įstaigų teikiamos apgyvendinimo paslaugos

12                    ĮVAIRIOS PREKĖS IR PASLAUGOS

12.1                 Asmens priežiūra

12.1.1              Kirpyklos ir asmens priežiūros įstaigos

12.1.1.1           Vyrų ir vaikų kirpyklos

12.1.1.2           Moterų kirpyklos

12.1.1.3           Asmens priežiūros procedūros

12.1.2              Elektriniai asmens priežiūros prietaisai

12.1.2.1           Elektriniai asmens priežiūros prietaisai

12.1.2.2           Elektrinių asmens priežiūros prietaisų taisymas

12.1.3              Kiti asmens priežiūros prietaisai, reikmenys ir priemonės

12.1.3.1           Neelektriniai prietaisai

12.1.3.2           Asmens higienos ir sveikatingumo reikmenys, ezoteriniai gaminiai ir grožio gaminiai

12.2                 Prostitucija

12.2.0              Prostitucija

12.2.0.0           Prostitucija

12.3                 Niekur kitur nepriskirti asmeniniai daiktai

12.3.1              Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai

12.3.1.1           Juvelyriniai dirbiniai

12.3.1.2           Laikrodžiai

12.3.1.3           Juvelyrinių dirbinių ir laikrodžių taisymas

12.3.2              Kiti asmeniniai daiktai

12.3.2.1           Kelionės reikmenys

12.3.2.2           Gaminiai kūdikiams

12.3.2.3           Kitų asmeninių daiktų taisymas

12.3.2.9           Kiti niekur kitur nepriskirti asmeniniai daiktai

12.4                 Socialinė apsauga

12.4.0              Socialinė apsauga

12.4.0.1           Vaikų priežiūros paslaugos

12.4.0.2           Senelių namai ir žmonėms su negalia skirti namai

12.4.0.3           Pagalbos namuose paslaugos

12.4.0.4           Konsultavimas

12.5                 Draudimas

12.5.1              Gyvybės draudimas

12.5.1.0           Gyvybės draudimas

12.5.2              Būsto draudimas

12.5.2.0           Būsto draudimas

12.5.3              Sveikatos draudimas

12.5.3.1           Valstybinis sveikatos draudimas

12.5.3.2           Privatus sveikatos draudimas

12.5.4              Transporto priemonių draudimas

12.5.4.1           Variklinių transporto priemonių draudimas

12.5.4.2           Kelionės draudimas

12.5.5              Kitas draudimas

12.5.5.0           Kitas draudimas

12.6                 Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos

12.6.1              Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (NAFTAP)

12.6.1.0           Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (NAFTAP)

12.6.2              Kitos niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos

12.6.2.1           Bankų ir pašto mokesčiai

12.6.2.2           Mokesčiai ir įmokos brokeriams, investavimo patarėjams

12.7                 Kitos niekur kitur nepriskirtos paslaugos

12.7.0              Kitos niekur kitur nepriskirtos paslaugos

12.7.0.1           Administravimo mokesčiai

12.7.0.2           Teisinės paslaugos ir apskaita

12.7.0.3           Laidojimo paslaugos

12.7.0.4           Kiti mokesčiai ir įmokos

Top