Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0698

Pasiūlymas TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS_x000b_dėl pozicijos, kurios Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, dviejų pakomitečių įsteigimo ir tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo prekybos srities Asociacijos komitetui

/* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */

52014PC0698

Pasiūlymas TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS_x000b_dėl pozicijos, kurios Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, dviejų pakomitečių įsteigimo ir tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo prekybos srities Asociacijos komitetui /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.               PASIŪLYMO APLINKYBĖS IR PAGRINDINIAI FAKTAI

Pridedamas pasiūlymas yra teisinė priemonė, kuria priimama Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pozicija, kurios turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu (toliau – Susitarimas), dėl Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, dviejų pakomitečių įsteigimo ir tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo prekybos srities Asociacijos komitetui.

ES ir Ukrainos derybos dėl šio išsamaus ir plataus užmojo Asociacijos susitarimo prasidėjo 2007 m. kovo mėn.; 2008 m. vasario mėn., priėmus sprendimą dėl Ukrainos įstojimo į PPO, ES ir Ukraina pradėjo derybas dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (toliau – IVLPE) – svarbiausios Asociacijos susitarimo sudedamosios dalies.

ES dar nėra derėjusis dėl tokio pažangaus Asociacijos susitarimo: jis apima ne tik įprastą rinkos atvėrimą, bet ir prekybos ir ekonominę integraciją. Susitarimu siekiama paspartinti Ukrainos ir ES politinių ir ekonominių santykių plėtotę ir laipsnišką Ukrainos ekonominę integraciją į tam tikrus ES vidaus rinkos sektorius, visų pirma sukuriant IVLPE.

2014 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimą[1] dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių vardu ir tam tikrų Susitarimo nuostatų, įskaitant jo dalį dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE), laikino taikymo. Politiniai Susitarimo skyriai buvo pasirašyti 2014 m. kovo 21 d.[2]. Visas Susitarimas buvo pasirašytas 2014 m. birželio 27 d. Briuselyje vykstant Europos Vadovų Tarybos susitikimui. 

Ukraina Susitarimą ratifikavo rugsėjo mėn. ir tą patį mėnesį ES pranešė, kad Susitarimą laikinai taikyti galėtų pradėti nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Vis dėlto, pasikonsultavus su Ukraina ir atsižvelgus į bendras pastangas Ukrainoje įgyvendinti taikos procesą, buvo susitarta Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Asociacijos susitarimas) su prekyba susijusių nuostatų (IV antraštinė dalis) laikiną taikymą atidėti iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir tuo metu toliau taikyti Ukrainai skirtas Sąjungos autonomines prekybos priemones.

Taigi Asociacijos susitarimo III, IV, V, VI ir VII antraštinių dalių ir susijusių priedų bei protokolų atitinkamos nuostatos laikinai taikyti turėtų būti pradėtos etapais. Pranešimas apie III, V, VI ir VII antraštines dalis ir susijusius priedus bei protokolus, nurodytas Asociacijos susitarimo 486 straipsnyje, buvo pateiktas rugsėjo mėn. pabaigoje kartu su pranešimu apie Tarybos sprendimo 2014/295/ES 4 straipsnyje nurodytas nuostatas. Pranešimas apie IV antraštinę dalį ir susijusius priedus bei protokolus buvo pateiktas tinkamu metu, kad jį būtų galima laikinai taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d., po to, kai bus pateiktas kitas pranešimas, kaip numatyta Asociacijos susitarimo 486 straipsnyje.

Laikinas taikymas yra numatytas siekiant tenkinti abipusiai svarbius ekonominius interesus ir puoselėti bendras vertybes, atsižvelgiant į bendrą ES ir Ukrainos norą pradėti įgyvendinti tinkamas Susitarimo dalis ir užtikrinti jų vykdymą, kad pirmasis reformos konkrečiuose sektoriuose poveikis pasijustų dar prieš sudarant Susitarimą.

2.           DERYBŲ REZULTATAI

Susitarimo su Ukraina VII antraštinėje dalyje nustatyta tinkamam Susitarimo veikimui ir įgyvendinimui būtina institucinė struktūra. Susitarimu (461 straipsnio 1 dalimi) įsteigiama ministrų lygmens Asociacijos taryba, atsakinga už Susitarimo taikymo ir įgyvendinimo stebėseną bei priežiūrą.

Susitarimu (464 straipsnio 1 dalimi) taip pat įsteigiamas Asociacijos komitetas, kuris rengia Asociacijos tarybos posėdžius ir klausimų svarstymus, kai tinkama, įgyvendina Asociacijos tarybos sprendimus ir apskritai užtikrina asociacijos santykių tęstinumą ir tinkamą Susitarimo įgyvendinimą.

Asociacijos taryba ir Asociacijos komitetas gali nuspręsti įkurti bet kokį kitą pakomitetį ar organą, kurie gali jiems padėti atlikti pareigas, ir nustatyti tokių komitetų ar organų sudėtį, pareigas bei darbo tvarką. Be to, pagal Susitarimą (463 straipsnio 3 dalį) Asociacijos taryba turi įgaliojimus iš dalies keisti arba atnaujinti Susitarimo priedus. Bet kokius savo įgaliojimus, įskaitant įgaliojimą priimti privalomus vykdyti sprendimus (Susitarimo 465 straipsnio 2 dalis), ji gali perduoti Asociacijos komitetui.

Konkrečios srities Asociacijos komiteto posėdžiuose sprendžiami visi su IV antraštine dalimi „Prekyba ir su prekyba susiję klausimai“ susiję uždaviniai (Susitarimo 465 straipsnio 4 dalis). Su IVLPE susijusioje Susitarimo dalyje numatyta steigti specializuotus sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių, muitų, geografinių nuorodų, prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečius, padėsiančius Asociacijos komitetui atlikti savo pareigas.

Be to, numatyta įsteigti pilietinės visuomenės ir parlamentinio bendradarbiavimo forumus.

Siekiant užtikrinti, kad Susitarimo IVPLE dalies nuostatos, visų pirma dėl su prekyba susijusių Susitarimo priedų atnaujinimo arba keitimo, būtų įgyvendintos sklandžiai ir laiku, Asociacijos tarybai siūloma perduoti šiuos įgaliojimus prekybos srities Asociacijos komitetui. Perdavus šiuos įgaliojimus bus užtikrinta, kad tame komitete vykstančios techninės diskusijos dėl su prekyba susijusių įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimus dėl Ukrainos teisės aktų suderinimo su ES acquis, vykdymo būtų nuoseklios ir kad būtų sukurtos sąlygos laiku imtis tolesnių veiksmų.

Siekiant užbaigti kurti institucinę struktūrą ir sudaryti sąlygas ekspertams diskutuoti svarbiausiomis Susitarimo laikino taikymo sričių temomis, siūloma įsteigti šiuos du pakomitečius:

1) Teisingumo, laivės ir saugumo pakomitetį;

2) Ekonomikos ir kitų sektorių bendradarbiavimo pakomitetį.

Šių pakomitečių tikslas būtų, užuot kasmet svarsčius tuos pačius darbotvarkės klausimus, daugiausia dėmesio skirti sritimis, kuriose tikimasi konkrečių rezultatų.

Vėliau Šalių susitarimu gali būti įsteigta papildomų pakomitečių.

Asociacijos susitarime numatyta bendradarbiauti pačiuose įvairiausiuose sektoriuose, itin daug dėmesio skiriant paramai esminėms reformoms, ekonomikos atgaivinimui ir augimui, valdymui ir sektorių bendradarbiavimui 28 srityse, pavyzdžiui: teisingumo, energetikos, transporto, statistikos, aplinkos apsaugos ir aplinkos klausimų populiarinimo, pramonės sektoriaus ir mažųjų bei vidutinių įmonių bendradarbiavimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros, socialinės politikos, teisingumo, pilietinės visuomenės bendradarbiavimo, vartotojų politikos, viešojo administravimo reformos, švietimo, mokymo, jaunimo politikos ir bendradarbiavimo kultūros srityje.

Visose šiose srityse aktyviau bendradarbiauti pradėta remiantis galiojančiu dvišaliu ir daugiašaliu pagrindu, siekiant sistemingiau palaikyti dialogą ir dalytis informacija bei gerosios patirties pavyzdžiais. Sektorių bendradarbiavimui skirtų skyrių esmė – išsamus laipsniško derinimo su ES acquis, kai tinkama ir kaip nurodyta Susitarimo prieduose, planas. Ukrainai nustatytas konkretus tam tikrų ES acquis dalių perkėlimo ir įgyvendinimo tvarkaraštis taps svarbiausia nuolatinio bendradarbiavimo tema ir Ukrainos vidaus reformų ir modernizavimo darbotvarkės pagrindu.

Susitarime dažnai minimi reguliariai palaikomi dialogai gali apimti visas minėtas politikos sritis.  Esant poreikiui, antrame pakomitetyje gali posėdžiauti įvairių sričių atstovai. Šis pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į su Ukraina sudarytų partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų patirtį ir juo siekiama supaprastinti pakomitečių struktūrą pagal Asociacijos susitarimą.

Tiek ES, tiek Ukraina įsipareigojo sparčiai ir veiksmingai įgyvendinti Susitarimą. Todėl šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad kuo greičiau pradėtų veikti Susitarimo institucinė struktūra. Atsižvelgiant į tai, būtina skubiai priimti Asociacijos tarybos, Asociacijos komiteto ir pakomitečių darbo tvarkos taisykles, kad jie galėtų greitai pradėti vykdyti veiklą. Pirmąjį Asociacijos tarybos posėdį su Ukraina ketinama sušaukti kuo greičiau po laikino įgyvendinimo pradžios, geriausiai – iki metų pabaigos. 

3.           TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

Sąjungos teisinis pagrindas, kuriuo remiantis nustatoma pozicija, kurios Sąjunga turi laikytis Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimu įsteigtoje Asociacijos taryboje yra Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, visų pirma jos 218 straipsnio 9 dalis. Euratomo teisinis pagrindas, kuriuo remiantis nustatoma pozicija, kurios Bendrija turi laikytis Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimu įsteigtoje Asociacijos taryboje, yra Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis, visų pirma jos 101 straipsnis.

Atsižvelgdama į minėtus derybų rezultatus, remdamasi SESV 218 straipsnio 9 dalimi ir Euratomo sutarties 101 straipsniu, Europos Komisija siūlo Tarybai priimti sprendimą dėl Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pozicijos, kurios turi būti laikomasi pirmajame ES ir Ukrainos Asociacijos tarybos posėdyje dėl: 

-   Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių,

– dviejų pakomitečių įsteigimo

ir

– tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo prekybos srities Asociacijos komitetui.

Pasiūlymas

TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, dviejų pakomitečių įsteigimo ir tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo prekybos srities Asociacijos komitetui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 218 straipsnio 9 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 486 straipsnyje numatytas dalies Susitarimo laikinas taikymas;

(2) 2014 m. kovo 17 d.[3] ir 2014 m. birželio 23 d.[4] Tarybos sprendimų dėl Susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo 4 straipsnyje nurodytos tam tikros Susitarimo nuostatos, kurios turi būti laikinai taikomos;

(3) Susitarimo 462 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Asociacijos taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles;

(4) Susitarimo 464 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Asociacijos tarybai atlikti pareigas padeda Asociacijos komitetas, o 465 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Asociacijos taryba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato Asociacijos komiteto pareigas ir funkcijas;

(5) Susitarimo 462 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Asociacijos tarybai paeiliui pirmininkauja Sąjungos atstovas ir Ukrainos atstovas;

(6) pagal Susitarimo 466 straipsnio 2 dalį Asociacijos taryba gali nuspręsti steigti kitus jo įgyvendinimui būtinus konkrečioms sritims skirtus pakomitečius ar organus, kurie padėtų jai vykdyti pareigas;

(7) Asociacijos taryba yra atsakinga už Susitarimo taikymo ir įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą. Asociacijos taryba gali perduoti Asociacijos komitetui bet kokius savo įgaliojimus, įskaitant įgaliojimą priimti privalomus vykdyti sprendimus. Tikslinga, kad Asociacijos taryba prekybos srities Asociacijos komitetui, kaip nurodyta Susitarimo 465 straipsnio 4 dalyje, perduotų įgaliojimus pagal Susitarimo 463 straipsnio 3 dalį ir 465 straipsnio 2 dalį atnaujinti arba iš dalies keisti šio susitarimo priedus, susijusius su IV antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba‑ susiję klausimai) 1 skyriumi (I-C ir I-D priedais), 3, 5, 6 ir 8 skyriais, jeigu šiuose skyriuose nėra konkrečių nuostatų dėl šio susitarimo priedų atnaujinimo arba pakeitimo;

(8) Siekiant užtikrinti veiksmingą susitarimo įgyvendinimą, darbo tvarkos taisyklės turėtų būti patvirtintos kuo greičiau, taip pat pagal rašytinę procedūrą;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.           Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo 464 straipsniu įsteigtoje Asociacijos taryboje dėl:

–        Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo,

–        pakomitečių įsteigimo ir jų darbo tvarkos taisyklių priėmimo

ir

–        tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo prekybos srities Asociacijos komitetui, laikantis prie šio sprendimo pridėtų Asociacijos tarybos sprendimų projektų.

2.           Neesminiams techninio pobūdžio sprendimų projektų pakeitimams Sąjungos atstovai Asociacijos taryboje gali pritarti be papildomo Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

Kai Asociacijos tarybai pirmininkauja Sąjunga, jai atstovauja Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu                                                 Komisijos vardu Pirmininkas                                                                       Pirmininkas

[1]               OL L 278, 2014 9 15, p. 1–8.

[2]               OL L 161, 2014 5 29, p. 1.

[3]               OL L 161, 2014 5 29, p. 1.

[4]               OL L 278, 2014 9 15, p. 1–8.

1 PRIEDAS ES IR UKRAINOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2014 2014 m. [...] kuriuo priimamos Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklės

ES IR UKRAINOS ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 462 straipsnį,

kadangi:

(1)          pagal Susitarimo 486 straipsnį Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d.;

(2)          Susitarimo 462 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Asociacijos taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles;

(3)          Susitarimo 464 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Asociacijos tarybai atlikti pareigas gali padėti Asociacijos komitetas, o 465 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Asociacijos taryba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato Asociacijos komiteto pareigas ir funkcijas;

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Priimamos Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklės, pateiktos atitinkamai A ir B priedėliuose.

Priimta [vieta] [data]

|| Asociacijos tarybos vardu Pirmininkas  

A PRIEDĖLIS

ES ir Ukrainos asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklės

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.               Pagal Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 461 straipsnio 1 dalį įsteigta Asociacijos taryba atlieka savo pareigas kaip nustatyta Susitarimo 461 ir 463 straipsniuose ir atsako už bendrą Susitarimo įgyvendinimą, taip pat už visus kitus su bendrais interesais susijusius dvišalius, daugiašalius ar tarptautinius klausimus.

2.               Kaip numatyta Susitarimo 5 straipsnio 1 dalyje, Šalys reguliariai rengia aukščiausiojo lygio politinio dialogo susitikimus. 2. Pagal Susitarimo 5 straipsnio 2 dalį ministrų lygmens politinis dialogas abipusiu sutarimu palaikomas Asociacijos taryboje, nurodytoje Susitarimo 460 straipsnyje, ir rengiant reguliarius Šalių atstovų posėdžius užsienio reikalų ministrų lygmeniu.

3.               Kaip nustatyta Susitarimo 462 straipsnio 1 dalyje, Asociacijos tarybą sudaro Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos nariai ir Ukrainos Vyriausybės nariai. Asociacijos tarybos sudėtis priklauso nuo konkrečių kiekviename posėdyje spręstinų klausimų. Asociacijos taryba posėdžiauja ministrų lygmeniu.

 4.              Kaip nustatyta Susitarimo 463 straipsnio 1 dalyje, siekiant Susitarimo tikslų Asociacijos taryba įgaliojama priimti Šalims privalomus sprendimus. Asociacijos taryba imasi tinkamų priemonių savo sprendimams įgyvendinti ir prireikus šiuo susitarimu įsteigtiems specialiesiems organams suteikia įgaliojimus veikti jos vardu. Asociacijos taryba taip pat gali teikti rekomendacijas. Savo sprendimus ir rekomendacijas ji priima Šalių susitarimu, užbaigusi atitinkamas jų priėmimo vidaus procedūras. Asociacijos taryba savo įgaliojimus gali perduoti Asociacijos komitetui.

5.               Šiose darbo tvarkos taisyklėse sąvokos „Šalys“ apibrėžtis pateikta Susitarimo 482 straipsnyje.

2 straipsnis

Pirmininkavimas

Asociacijos tarybai Šalys pirmininkauja paeiliui po 12 mėnesių. Pirmasis laikotarpis prasideda pirmojo Asociacijos tarybos posėdžio dieną ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Posėdžiai

1.               Asociacijos taryba posėdžiauja bent kartą per metus ir kai būtina – abiejų Šalių susitarimu.  Jei Šalys nesusitaria kitaip, Asociacijos tarybos posėdžiai vyksta įprastoje Europos Sąjungos Tarybos posėdžių vietoje.

2.               Asociacijos tarybos posėdžiai rengiami Šalių sutartą dieną.

3.               Asociacijos tarybos posėdžius, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki posėdžio dienos, drauge sušaukia Asociacijos tarybos sekretoriai, gavę Asociacijos pirmininko pritarimą.

4 straipsnis

Atstovavimas

1.               Negalintys dalyvauti Asociacijos tarybos nariai gali būti atstovaujami. Jei narys nori, kad jam būtų atstovaujama, iki posėdžio, kuriame nariui bus atstovaujama, jis turi pirmininkui raštu pranešti atstovo vardą ir pavardę.

2.               Asociacijos tarybos nario atstovas turi visas to nario teises.

5 straipsnis

Delegacijos

1.               Asociacijos tarybos narius gali lydėti pareigūnai. Prieš kiekvieną posėdį per sekretoriatą pirmininkui pranešama apie numatomą kiekvienos Šalies delegacijos sudėtį.

2.               Šalims susitarus Asociacijos taryba gali pakviesti Šalių kitų organų atstovus arba nepriklausomus tam tikros srities ekspertus dalyvauti posėdžiuose stebėtojo teisėmis arba pateikti informacijos tam tikrais klausimais. Šalys susitaria dėl sąlygų, kuriomis šie stebėtojai gali dalyvauti posėdžiuose.

6 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnas ir Ukrainos pareigūnas drauge eina Asociacijos tarybos sekretorių pareigas.

7 straipsnis

Korespondencija

1.               Asociacijos tarybai skirta korespondencija adresuojama Sąjungos arba Ukrainos sekretoriui, kuris apie tai informuoja kitą sekretorių.

2.               Sekretoriai užtikrina, kad korespondencija būtų persiųsta pirmininkui ir, kai tinkama, išplatinta Asociacijos tarybos nariams.

3.               Išplatinta korespondencija, kai tinkama, persiunčiama Europos Komisijos generaliniam sekretoriatui, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių nuolatinėms atstovybėms Europos Sąjungoje bei Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriatui ir Ukrainos misijai Europos Sąjungoje.

4.               Asociacijos tarybos pirmininko pranešimus adresatams Asociacijos tarybos pirmininko vardu siunčia abu sekretoriai. Tokie pranešimai, kai tinkama, išplatinami Asociacijos tarybos nariams, kaip nustatyta trečioje pastraipoje.

8 straipsnis

Konfidencialumas

Asociacijos tarybos posėdžiai yra uždari, jeigu Šalys nenusprendė kitaip. Kai Šalis Asociacijos tarybai pateikia informaciją, kuri nurodyta kaip konfidenciali, kita Šalis šią informaciją tvarko laikydamasi konfidencialumo principų.

9 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.               Pirmininkas rengia kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę. Asociacijos tarybos sekretoriai Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnyje nurodytiems adresatams ją persiunčia likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio.

Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami punktai, kuriuos įtraukti į darbotvarkę pirmininko paprašyta ne vėliau kaip likus 21 kalendorinei dienai iki posėdžio. Tokie punktai į preliminarią darbotvarkę įtraukiami tik jeigu iki darbotvarkės išsiuntimo dienos sekretoriams perduoti susiję patvirtinamieji dokumentai.

2.               Darbotvarkę Asociacijos taryba patvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalims pritarus, į darbotvarkę galima įtraukti papildomų punktų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

3.               Pasikonsultavęs su Šalimis pirmininkas gali sutrumpinti 1 dalyje nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į konkretaus atvejo aplinkybes.

10 straipsnis

Protokolai

1.               Visų posėdžių protokolų projektus drauge rengia abu sekretoriai.

2.               Paprastai protokoluose pateikiama tokia su kiekvienu darbotvarkės punktu susijusi informacija:

a)        Asociacijos tarybai pateikti dokumentai;

b)        pareiškimai, kuriuos paprašė įrašyti Asociacijos tarybos nariai,

ir

c)        klausimai, dėl kurių Šalys susitarė, be kita ko, priimti sprendimai, pareiškimai, dėl kurių sutarta, ir išvados.

3.               Protokolo projektas teikiamas Asociacijos tarybai patvirtinti. Asociacijos taryba patvirtina protokolą kitame posėdyje. Protokolo projektas taip pat gali būti patvirtintas raštu.

11 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.               Asociacijos taryba priima sprendimus ir teikia rekomendacijas abipusiu Šalių susitarimu, užbaigusi atitinkamas vidaus procedūras.

2.               Jei Šalys susitaria, Asociacijos taryba taip pat gali priimti sprendimus ir teikti rekomendacijas taikydama rašytinę procedūrą. Tokiu atveju Asociacijos tarybos pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnį rašytinį pasiūlymo tekstą perduoda nariams ir nustato ne trumpesnį nei 21 kalendorinės dienos terminą, per kurį nariai turi pranešti apie visas išlygas ar pakeitimus, kuriuos norėtų padaryti. Pasikonsultavęs su Šalimis pirmininkas gali sutrumpinti nurodytą terminą, kad būtų atsižvelgta į konkretaus atvejo aplinkybes.

3.               Kaip apibrėžta Susitarimo 463 straipsnio 1 dalyje, Asociacijos tarybos aktai atitinkamai vadinami „sprendimu“ ar „rekomendacija“, jie numeruojami eilės tvarka, nurodoma jų priėmimo data ir dalyko aprašymas. Asociacijos tarybos sprendimus ir rekomendacijas pasirašo pirmininkas, jų autentiškumą patvirtina abu sekretoriai. Sprendimai ir rekomendacijos perduodami visiems Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnyje nurodytiems adresatams. Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Asociacijos tarybos sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

4.               Kiekvienas sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną, jei tame sprendime nenustatyta kitaip.

12 straipsnis

Kalbos

1.               Asociacijos tarybos oficialiosios kalbos yra abiejų Šalių oficialiosios kalbos.

2.               Jei nenuspręsta kitaip, Asociacijos taryba, svarstydama klausimus, paprastai remiasi tomis kalbomis parengtais dokumentais.

13 straipsnis

Išlaidos

1.               Kiekviena Šalis padengia visas dėl dalyvavimo Asociacijos tarybos posėdžiuose patirtas išlaidas – tiek personalo, kelionių ir pragyvenimo išlaidas, tiek pašto bei telekomunikacijų išlaidas.

2.               Vertimo žodžiu posėdžiuose išlaidas, dokumentų vertimo raštu ir dauginimo išlaidas padengia Europos Sąjunga. Jeigu Ukraina prašo teikti vertimo žodžiu ir raštu į kitas nei Darbo tvarkos taisyklių 12 straipsnyje nurodytas kalbas ir vertimo iš šių kalbų paslaugas, šias išlaidas padengia Ukraina. 3.           Kitas su praktiniu posėdžių organizavimu susijusias išlaidas padengia posėdį rengianti šalis.

14 straipsnis

Asociacijos komitetas

1.               Pagal Susitarimo 464 straipsnio 1 dalį Asociacijos tarybai atlikti pareigas padeda Asociacijos komitetas. Asociacijos komitetą sudaro Šalių atstovai, kurie paprastai yra vyresnieji valstybės tarnautojai.

2.               Asociacijos komitetas rengia Asociacijos tarybos posėdžius ir klausimų svarstymus, kai tinkama, įgyvendina Asociacijos tarybos sprendimus ir apskritai užtikrina asociacijos santykių tęstinumą ir tinkamą Susitarimo įgyvendinimą. Jis svarsto bet kokį Asociacijos tarybos pateiktą klausimą ar bet kurį kitą įgyvendinant Susitarimą galintį iškilti klausimą. Jis Asociacijos tarybai teikia tvirtinti pasiūlymus arba bet kokius sprendimų ir (arba) rekomendacijų projektus. Pagal Susitarimo 465 straipsnio 2 dalį Asociacijos taryba gali Asociacijos komitetui perduoti įgaliojimus priimti sprendimus.

3.               Vykdydamas Susitarimu suteiktus įgaliojimus Asociacijos komitetas priima sprendimus ir teikia rekomendacijas.

4.               Tais atvejais, kai Susitarime nurodoma prievolė arba galimybė konsultuotis, arba kai abi Šalys susitaria tarpusavyje konsultuotis, tokios konsultacijos gali vykti Asociacijos komitete, išskyrus atvejus, kai Susitarime nustatyta kitaip. Abiem Šalims pritarus, konsultacijas galima tęsti Asociacijos taryboje.

15 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių keitimas

Darbo tvarkos taisyklės gali būti iš dalies keičiamos pagal 11 straipsnio nuostatas.

B PRIEDĖLIS

ES ir Ukrainos Asociacijos komiteto ir pakomitečių darbo tvarkos taisyklės

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.               Pagal Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 461 straipsnio 1 dalį įsteigtas Asociacijos komitetas padeda Asociacijos tarybai atlikti pareigas bei funkcijas ir atlieka šiame Susitarime numatytas ir Asociacijos tarybos pavestas užduotis. Pagal Susitarimo 465 straipsnio 1 dalį Asociacijos taryba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato Asociacijos komiteto pareigas ir funkcijas.

2.               Asociacijos komitetas rengia Asociacijos tarybos posėdžius ir klausimų svarstymus, kai tinkama, įgyvendina Asociacijos tarybos sprendimus ir apskritai užtikrina asociacijos santykių tęstinumą ir tinkamą Asociacijos susitarimo įgyvendinimą. Jis svarsto bet kokį Asociacijos tarybos pateiktą klausimą ar bet kurį kitą klausimą, galintį iškilti įgyvendinant Asociacijos susitarimą. Komitetas Asociacijos tarybai teikia tvirtinti pasiūlymus arba sprendimų ir (arba) rekomendacijų projektus.

3.               Kaip nustatyta Susitarimo 464 straipsnio 2 dalyje, Asociacijos komitetą sudaro Šalių atstovai, kurie paprastai yra vyresnieji valstybės tarnautojai, kompetentingi spręsti konkrečius posėdžio klausimus.

4.               Vadovaujantis Susitarimo 465 straipsnio 4 dalimi, kai prekybos sudėties Asociacijos komitetas vykdo Susitarimo IV antraštine dalimi patikėtas užduotis, jį sudaro Europos Komisijos ir Ukrainos vyresnieji pareigūnai, atsakingi už prekybą ir su prekyba susijusius klausimus. Europos Komisijos arba Ukrainos atstovas, atsakingas už prekybą ir su prekyba susijusius klausimus, pagal 2 straipsnį atlieka pirmininko funkciją. Posėdžiuose taip pat dalyvauja Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas.

5.               Pagal Susitarimo 465 straipsnio 3 dalį prekybos sudėties Asociacijos komitetas turi įgaliojimus priimti sprendimus Susitarime numatytais atvejais ir tose srityse, kuriose Asociacijos taryba jam perdavė įgaliojimus. Šie sprendimai privalomi Šalims ir jos imasi tinkamų jų įgyvendinimo priemonių. Asociacijos komitetas priima savo sprendimus Šalių sutarimu, užbaigus atitinkamas jų priėmimo vidaus procedūras.

6.               Šiose darbo tvarkos taisyklėse sąvokos „Šalys“ apibrėžtis pateikta Susitarimo 482 straipsnyje.

2 straipsnis

Pirmininkavimas

Asociacijos komitetui Šalys pirmininkauja paeiliui po 12 mėnesių. Pirmasis laikotarpis prasideda pirmojo Asociacijos tarybos posėdžio dieną ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Posėdžiai

1.               Jei Šalys nesutaria kitaip, Asociacijos komitetas posėdžiauja reguliariai ir bent kartą per metus. Bet kurios Šalies prašymu ir Šalims pritarus, Asociacijos komitetas gali rengti specialius posėdžius.

2.               Asociacijos komiteto posėdžius pirmininkas sušaukia Šalių sutartą dieną sutartoje vietoje. Pranešimą apie šaukiamą posėdį Asociacijos komiteto sekretoriatas paskelbia likus ne mažiau kaip 28 kalendorinėms dienoms iki posėdžio, nebent Šalys sutaria kitaip.

3.               Prekybos sudėties Asociacijos komitetas posėdžiauja bent kartą per metus ir kai būtina pagal aplinkybes. Prekybos sudėties Asociacijos komiteto posėdžius pirmininkas sušaukia Šalių sutartą dieną sutartoje vietoje ir jų sutartu būdu. Pranešimą apie šaukiamą posėdį Prekybos sudėties Asociacijos komiteto sekretoriatas paskelbia likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio, nebent Šalys sutaria kitaip.

4.               Jei įmanoma, Asociacijos komiteto eilinis posėdis šaukiamas tinkamu laiku prieš eilinį Asociacijos tarybos posėdį.

5.               Išimties tvarka ir Šalims pritarus, Asociacijos komiteto posėdžiai gali būti rengiami naudojant sutartas technologines priemones, pavyzdžiui, vaizdo konferencijas.

4 straipsnis

Delegacijos

Prieš kiekvieną posėdį per sekretoriatą Šalims pranešama apie numatomą kiekvienos posėdyje dalyvausiančios delegacijos sudėtį.

5 straipsnis

Sekretoriatas

1.            Sąjungos pareigūnas ir Ukrainos pareigūnas drauge eina Asociacijos komiteto sekretorių pareigas ir drauge atlieka sekretorių užduotis, jeigu Darbo tvarkos taisyklėse nenustatyta kitaip, laikydamiesi savitarpio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principų.

2.            Europos Komisijos pareigūnas ir Ukrainos pareigūnas, atsakingi už prekybą ir su prekyba susijusius klausimus, drauge eina prekybos sudėties Asociacijos komiteto sekretorių pareigas.

6 straipsnis

Korespondencija

1.               Asociacijos komitetui skirta korespondencija adresuojama vienos iš Šalių sekretoriui, kuris apie tai informuoja kitą sekretorių.

2.               Sekretoriatas užtikrina, kad Asociacijos komitetui skirta korespondencija būtų persiųsta komiteto pirmininkui ir, kai tinkama, išplatinta kaip Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnyje nurodyti dokumentai.

3.               Asociacijos komiteto pirmininko korespondenciją Asociacijos komiteto pirmininko vardu Šalims siunčia Sekretoriatas. Tokia korespondencija, kai tinkama, išplatinama, kaip nustatyta Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnyje.

7 straipsnis

Dokumentai

1.               Dokumentus platina sekretoriai.

2.               Šalis savo dokumentus perduoda savo sekretoriui. Sekretorius tuos dokumentus perduoda kitos Šalies sekretoriui.

3.               Sąjungos sekretorius išplatina dokumentus atsakingiems Sąjungos atstovams ir sistemingai pateikia tokios korespondencijos kopiją Ukrainos sekretoriui.

4.               Ukrainos sekretorius išplatina dokumentus atsakingiems Ukrainos atstovams ir sistemingai pateikia tokios korespondencijos kopiją Sąjungos sekretoriui.

8 straipsnis

Konfidencialumas

Asociacijos komiteto posėdžiai yra uždari, jeigu Šalys nenusprendė kitaip. Kai Šalis Asociacijos komitetui pateikia informaciją, kuri nurodyta kaip konfidenciali, kita Šalis šią informaciją tvarko laikydamasi konfidencialumo principų.

9 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.               Remdamasis Šalių pateiktais pasiūlymais, Asociacijos komiteto sekretoriatas sudaro kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę ir 10 straipsnyje numatytų praktinių išvadų projektą. Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami punktai, kuriuos kartu su susijusiais dokumentais į darbotvarkę įtraukti Asociacijos komiteto sekretoriato paprašė Šalis, likus ne mažiau kaip 21 kalendorinei dienai iki posėdžio.

2.               Preliminari darbotvarkė ir susiję dokumentai išplatinami, kaip nurodyta 7 straipsnyje, likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio.

3.               Darbotvarkę Asociacijos komitetas patvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalims pritarus, į darbotvarkę galima įtraukti papildomų punktų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4.               Asociacijos komiteto pirmininkas, kitai Šaliai pritarus, gali pakviesti Šalių kitų organų atstovus arba nepriklausomus tam tikros srities ekspertus ad hoc pagrindu dalyvauti posėdžiuose, kad jie pateiktų informacijos tam tikrais klausimais. Šalys užtikrina, kad šie stebėtojai ar ekspertai laikytųsi konfidencialumo reikalavimų.

5.               Pasikonsultavęs su Šalimis, Asociacijos komiteto pirmininkas gali sutrumpinti 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į ypatingas aplinkybes.

10 straipsnis

Protokolai ir praktinės išvados

1.           Visų posėdžių protokolų projektus drauge rengia abu sekretoriai.

2.                     Paprastai protokoluose pateikiama tokia su kiekvienu darbotvarkės punktu susijusi informacija:

a)      posėdyje dalyvavusių narių sąrašas, juos lydėjusių pareigūnų sąrašas ir posėdyje dalyvavusių stebėtojų arba ekspertų sąrašas;

b)      Asociacijos komitetui pateikti dokumentai;

c)       pareiškimai, kuriuos paprašė įrašyti Asociacijos komitetas, ir

d)      posėdžio praktinės išvados, kaip numatyta 4 dalyje.

2.           Protokolo projektas pateikiamas Asociacijos komitetui tvirtinti. Asociacijos komitetas patvirtina protokolą kitame posėdyje. Protokolo projektas taip pat gali būti patvirtintas raštu. Prekybos sudėties Asociacijos komiteto protokolai patvirtinami per 28 kalendorines dienas po kiekvieno posėdžio. Kopija išsiunčiama visiems Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnyje nurodytiems adresatams.

3.           Asociacijos komitetui pirmininkaujančios Šalies sekretorius rengia kiekvieno posėdžio praktinių išvadų projektą, kuris kartu su darbotvarke Šalims išplatinamas paprastai likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio. Šis projektas atnaujinamas vykstant posėdžiui ir, jeigu Šalys nesusitarė kitaip, kiekvieno posėdžio pabaigoje Asociacijos komitetas patvirtina praktines išvadas dėl tolesnių Šalių veiksmų.  Patvirtintos praktinės išvados pridedamos prie protokolo ir jų įgyvendinimas peržiūrimas paskesniuose Asociacijos komiteto posėdžiuose. Asociacijos komitetas nustato šabloną, pagal kurį galima stebėti, kaip laikomasi kiekvienam punktui įgyvendinti nustatyto konkretaus tvarkaraščio.

11 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.               Konkrečiais atvejais, kai Asociacijos komitetui Susitarimu suteikti įgaliojimai priimti sprendimus arba kai tokie įgaliojimai buvo perduoti Asociacijos tarybos, Asociacijos komitetas priima sprendimus. Jis taip pat teikia rekomendacijas. Sprendimai ir rekomendacijos priimami abipusiu Šalių sutarimu užbaigus atitinkamas vidaus procedūras. Visus sprendimus ar rekomendacijas pasirašo pirmininkas, jų autentiškumą patvirtina abu sekretoriai.  

2.               Jei Šalys susitaria, Asociacijos komitetas gali priimti sprendimus ar teikti rekomendacijas taikydamas rašytinę procedūrą. Rašytinė procedūra – tai abiejų sekretorių, kurie veikia pagal Šalių susitarimą, pasikeitimas raštais.  Tokiu atveju pasiūlymo tekstas išplatinamas pagal 7 straipsnį ir nustatomas ne trumpesnis nei 21 kalendorinės dienos terminas, per kurį turi būti pranešta apie visas išlygas ar pakeitimus. Pasikonsultavęs su Šalimis, Asociacijos komiteto pirmininkas gali sutrumpinti šioje dalyje nurodytą terminą, kad būtų atsižvelgta į ypatingas aplinkybes. Sutarus dėl teksto, sprendimą ar rekomendacijas pasirašo pirmininkas, jų autentiškumą patvirtina abu sekretoriai.

3.               Asociacijos komiteto aktai atitinkamai vadinami „sprendimu“ ar „rekomendacija“. Kiekvienas sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną, jei tame sprendime nenustatyta kitaip.

4.               Sprendimai ir rekomendacijos išplatinami abiem Šalims.

5.               Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar Asociacijos komiteto sprendimus ir rekomendacijas skelbti savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Ataskaitos

Asociacijos komitetas kiekviename eiliniame Asociacijos tarybos posėdyje teikia Asociacijos tarybai savo veiklos, taip pat pakomitečių, darbo grupių ir kitų organų veiklos ataskaitas.

13 straipsnis

Kalbos

1.               Asociacijos komiteto oficialiosios kalbos yra abiejų Šalių oficialiosios kalbos.

2.               Asociacijos komiteto darbo kalbos yra anglų ir ukrainiečių kalbos. Jei nenuspręsta kitaip, Asociacijos komitetas, svarstydamas klausimus, remiasi abiem šiomis kalbomis parengtais dokumentais.

14 straipsnis

Išlaidos

1.               Kiekviena Šalis padengia visas dėl dalyvavimo Asociacijos komiteto posėdžiuose patirtas išlaidas – tiek personalo, kelionių ir pragyvenimo išlaidas, tiek pašto bei telekomunikacijų išlaidas.

2.               Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas padengia posėdį rengianti Šalis.

3.               Išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu posėdžiuose ir dokumentų vertimu raštu į anglų ir ukrainiečių kalbas ir iš jų, kaip nurodyta šių darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnio 1 dalyje, padengia posėdį rengianti Šalis.

Vertimo žodžiu ir raštu į kitas kalbas ir iš jų išlaidas tiesiogiai padengia tokių paslaugų prašiusi Šalis.

4.              Kai būtinas dokumentų vertimas raštu į oficialiąsias ES kalbas, išlaidas padengia Europos Sąjunga.

15 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių keitimas

Šios darbo tvarkos taisyklės gali būti iš dalies keičiamos Asociacijos tarybos sprendimu pagal 465 straipsnio 1 dalį.

16 straipsnis

Pakomitečiai, specialieji komitetai ar organai

1.               Pagal Susitarimo 466 straipsnio 2 dalį Asociacijos komitetas gali nuspręsti įsteigti Susitarime nenumatytus bet kokius šio susitarimo įgyvendinimui būtinus pakomitečius ar specialiuosius komitetus, ar organus, kurie padėtų jam atlikti pareigas. Asociacijos komitetas gali nuspręsti panaikinti bet kurį pakomitetį, specialųjį komitetą ar organą, nustatyti arba pakeisti jų darbo tvarkos taisykles. Jeigu nenuspręsta kitaip, šie pakomitečiai yra pavaldūs Asociacijos komitetui ir jam teikia ataskaitas po kiekvieno savo posėdžio.

2.               Jeigu Susitarime nenustatyta arba Asociacijos taryba nesutarė kitaip, šios darbo tvarkos taisyklės mutatis mutandis taikomos bet kuriam pakomitečiui ar specialiajam komitetui, ar organui, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.               Pagal Susitarimą sukurtų pakomitečių posėdžiai gali būti rengiami esant reikalui arba tiesiogiai susitinkant Briuselyje arba šalyje partnerėje, arba, pvz., per vaizdo konferenciją. Pakomitečiuose turėtų būti stebima konkrečios srities teisės aktų derinimo pažanga, aptariami tam tikri dėl šio proceso kylantys klausimai ir uždaviniai, rengiamos rekomendacijos ir praktinės išvados.

4.               Asociacijos komiteto sekretoriatui pateikiamos pakomitečio, specialiojo komiteto ar organo visos svarbios korespondencijos, dokumentų ir pranešimų kopijos, kaip numatyta 1 dalyje.

5.               Jeigu Susitarime nenustatyta arba Šalys nesutarė kitaip, pakomitečiams, specialiesiems komitetams ar organams suteikiami įgaliojimai teikti rekomendacijas tik Asociacijos komitetui.

17 straipsnis

Šios darbo tvarkos taisyklės prekybos sudėties Asociacijos komitetui taikomos mutandis mutatis, jei nenustatyta kitaip.

II PRIEDAS

ES IR UKRAINOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2014

2014 m. [...]

dėl dviejų pakomitečių įsteigimo

ES IR UKRAINOS ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 466 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)          pagal Susitarimo 486 straipsnį Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d.;

(2)          pagal Susitarimo 466 straipsnio 2 dalį Asociacijos taryba gali nuspręsti įsteigti kitus Susitarimo įgyvendinimui būtinus konkrečioms sritims skirtus pakomitečius arba organus, kurie padėtų jai vykdyti pareigas;

(3)          siekiant sudaryti sąlygas ekspertams diskutuoti svarbiausiais Susitarimo laikino taikymo sričių klausimais, turėtų būti įsteigti du pakomitečiai. Kitu Šalių susitarimu gali būti keičiamas tiek pakomitečių sąrašas, tiek atskirų pakomitečių kompetencijos sritis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Įsteigiami A priedėlyje išvardyti pakomitečiai. Pakomitečių darbo tvarkos taisyklėms taikomas ES ir Ukrainos Asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/2014 priimtų ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo Asociacijos komiteto ir pakomitečių darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnis. 

Priimta

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas

II PRIEDO A priedėlis

ES ir Ukrainos asociacijos taryba

Įsteigti pakomitečiai:

– (1)   Teisingumo, laivės ir saugumo pakomitetis;

– (2)   Ekonomikos ir kitų sektorių bendradarbiavimo pakomitetis.

III PRIEDAS

ES IR UKRAINOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 3/2014

2014 m. [...]

dėl tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo prekybos sudėties Asociacijos komitetui

ES IR UKRAINOS ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 463 straipsnio 3 dalį ir 465 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)             pagal Susitarimo 486 straipsnį Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d.;

(2)             Asociacijos taryba atsakinga už Susitarimo taikymo ir įgyvendinimo priežiūrą bei stebėseną;

 (3)            Asociacijos taryba gali perduoti Asociacijos komitetui bet kokius savo įgaliojimus, įskaitant įgaliojimą priimti privalomus vykdyti sprendimus pagal Susitarimo 465 straipsnio 2 dalį;

(4)             prekybos sudėties Asociacijos komitetas sprendžia visus su IV antraštine dalimi (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) susijusius klausimus, kaip nurodyta Susitarimo 465 straipsnio 4 dalyje;

(5)             siekiant sklandžiai ir laiku įgyvendinti su IVLPE susijusią Susitarimo dalį, tikslinga, kad Asociacijos taryba prekybos sudėties Asociacijos komitetui perduotų įgaliojimus atnaujinti arba iš dalies keisti šio susitarimo priedus, susijusius su šio susitarimo IV antraštinės dalies (Prekyba‑ ir su prekyba susiję klausimai) 1, 3, 5, 6 ir 8 skyriais, jeigu šiuose skyriuose nėra konkrečių nuostatų dėl šio susitarimo priedų atnaujinimo arba keitimo,   

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Asociacijos taryba prekybos sudėties Asociacijos komitetui, kaip nurodyta Susitarimo 465 straipsnio 4 dalyje, perduoda įgaliojimus atnaujinti arba iš dalies keisti šio susitarimo priedus, susijusius su IV antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba‑ susiję klausimai) 1 skyriumi (I-C ir I-D priedais), 2 skyriumi (II priedu) ir 3, 5, 6 bei 8 skyriais, jeigu šiuose skyriuose nėra konkrečių nuostatų dėl šio susitarimo priedų atnaujinimo arba keitimo.

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas

Top