EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (ECB/2014/13) (pateikė Europos Centrinis Bankas)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/1


Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos

(ECB/2014/13)

(pateikė Europos Centrinis Bankas)

(2014/C 188/01)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

I.   ĮŽANGA

1998 m. lapkričio 23 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 (1). Laikydamasis Europos bendrijos steigimo sutarties 107 straipsnio 6 dalies, ECB prieš tai Tarybai pateikė Rekomendaciją ECB/1998/10 (2). Vėliau prieš priimant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 951/2009 (3) ECB taip pat pateikė Rekomendaciją ECB/2008/9 (4). Todėl atitinkamai laikantis tokios pačios procedūros, kuri šiuo metu nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 4 dalyje, pristatomi siūlomi Reglamento (EB) Nr. 2533/98 daliniai pakeitimai.

II.   PASTABOS DĖL STRAIPSNIŲ

Statistinės informacijos naudojimas vykdant priežiūros funkcijas

Siekiant sumažinti atskaitomybės naštą ir kad duomenis reikėtų rinkti tik vieną kartą, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnio 1 dalies d punktu, nacionaliniams centriniams bankams (NCB) šiuo metu leidžiama naudoti konfidencialią statistinę informaciją vykdant savo funkcijas priežiūros srityje. Būtina pabrėžti, kad ECB, kuriam Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (5) pavesti specialūs uždaviniai rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros srityje, kaip ir NCB, kuriems pavesti specialūs uždaviniai rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje, gali naudoti konfidencialią statistinę informaciją šioms užduotims vykdyti.

Taip pat būtina patikslinti, kad konfidencialios statistinės informacijos perdavimas tarp ECBS narių ir kitų valstybių narių ir Sąjungos institucijų, atsakingų už a) finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūrų priežiūrą bei b) finansų sistemos stabilumą, ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) gali būti vykdomas siekiant sudaryti sąlygas atitinkamų užduočių vykdymui. Institucijos, inter alia, gali apimti kompetentingas institucijas, atsakingas už priežiūrą ir makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, Europos priežiūros institucijas (6), Europos sisteminės rizikos valdybą, taip pat institucijas, kurios turi įgaliojimus pertvarkyti kredito įstaigas.

Rekomendacija dėl:

„TARYBOS REGLAMENTO

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko rekomendaciją,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

veikdama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 4 dalyje bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 41 straipsnyje nustatytą procedūrą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 (7) yra svarbiausia teisinės sistemos, sudarančios sąlygas Europos Centriniam Bankui (ECB), padedamam nacionalinių centrinių bankų, vykdyti statistinės informacijos rinkimo uždavinius, dalis. ECB sistemingai rėmėsi šiuo reglamentu vykdydamas ir stebėdamas koordinuotą Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniams vykdyti reikiamos statistinės informacijos rinkimą, įskaitant uždavinį prisidėti prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, kaip nurodyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje;

(2)

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 (8) ECB paveda specialius uždavinius, susijusius su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika ir finansų sistemos stabilumu Sąjungoje ir atskirose valstybėse narėse;

(3)

siekiant kuo labiau sumažinti atskaitingiesiems agentams tenkančią atskaitomybės naštą ir sudaryti galimybes tinkamai vykdyti visoms kompetentingoms institucijoms pavestą finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūrų priežiūrą, taip pat tinkamai vykdyti už finansų sistemos stabilumo apsaugą atsakingoms institucijoms pavestus uždavinius, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2533/98, kad būtų sudarytos sąlygos perduoti ir naudoti ECBS surinktą statistinę informaciją tarp ECBS narių ir atitinkamų institucijų. Šioms institucijoms turėtų būti priskirtos kompetentingos institucijos, atsakingos už finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūrų priežiūrą bei makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, Europos priežiūros institucijos (9), Europos sisteminės rizikos valdyba, taip pat ir institucijos, kurios turi įgaliojimus pertvarkyti kredito įstaigas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Konkretūs daliniai pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

1 dalies d punktas pakeičiamas šiuo tekstu ir pridedamas šis e punktas:

„d)

ECB ir nacionalinių centrinių bankų atveju, jei minėta statistinė informacija naudojama rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje,

e)

nacionalinių centrinių bankų atveju atliekant kitas Statute nenumatytas funkcijas laikantis Statuto 14 straipsnio 4 dalies.“

2.

4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina Sutartyje nurodytiems ECBS uždaviniams vykdyti arba ECBS nariams pavestiems uždaviniams rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje vykdyti; arba“.

3.

Pridedama ši 4a dalis:

„4a

Laikydamasi Sąjungos arba nacionalinės teisės, ECBS gali perduoti konfidencialią statistinę informaciją valstybių narių arba Sąjungos institucijoms arba organams, atsakingiems už finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūrų priežiūrą arba finansų sistemos stabilumą, ir Europos stabilumo mechanizmui (ESM) tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina jų atitinkamiems uždaviniams vykdyti. Dėl bet kokio papildomo perdavimo turi būti duotas aiškus ECBS nario, kuris surinko konfidencialią statistinę informaciją, leidimas.“

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja [data].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.“

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. kovo 21 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

(2)  Rekomendacija ECB/1998/10 dėl Tarybos reglamento (EB) dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL C 246, 1998 8 6, p. 12).

(3)  2009 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 951/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 269, 2009 10 14, p. 1).

(4)  Rekomendacija ECB/2008/9 dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL C 251, 2008 10 3, p. 1).

(5)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(6)  Europos priežiūros institucijos yra Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.

(7)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

(8)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(9)  Europos priežiūros institucijos yra Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.


Top