Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 2015 m. Komisijos darbo programa Nauja pradžia

/* COM/2014/0910 final */

In force

52014DC0910

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 2015 m. Komisijos darbo programa Nauja pradžia /* COM/2014/0910 final */


ĮVADAS

Komisija buvo patvirtinta balsavimu dėl to, kad įsipareigojo būti naujoviška: imtis kitų dalykų ir veikti kitaip. Piliečiai tikisi, kad atsiliepdama į didžiuosius ekonominius ir socialinius iššūkius – didelį nedarbą, lėtą augimą, didelę valstybių skolos naštą, investicijų trūkumą ir konkurencingumo pasaulinėje rinkoje stygių – ES pasieks esminių pokyčių. Ir jie nori, kad ES mažiau kištųsi ten, kur tinkamai sureaguoti nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu labiau pajėgios valstybės narės. Jie taip pat viliasi, kad ES atviriau ir su didesne atskaitomybe atskleis tai, ką ir kodėl ji daro.

Kad tai užtikrintų, Komisija yra pasiryžusi inicijuoti tokias permainas ir dirbti su Europos Parlamentu ir Taryba. Todėl sutelksime dėmesį į tai, kas svarbiausia, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimą ir augimą, laikydamiesi dešimties Pirmininko J. C. Junckerio politinių gairių[1] prioritetų. Mes neteiksime pasiūlymų, kurie nėra pagrįsti tais prioritetais. Ir mes laikysimės politinio netęstinumo principo[2]: atsiimsime pateiktus pasiūlymus, kurie neatitinka mūsų tikslų arba neturi ateities, nes norime, kad visos institucijos darytų viską tam, kad padarytų, kas iš tikro svarbu.

Tai mūsų politinis įsipareigojimas, kurį vykdydami norime permainų ne tik Briuselyje, bet ir visoje ES, kad susigrąžintume piliečių pasitikėjimą ES ir į ją vėl atkreiptume jų viltis. Piliečiai mus vertins pagal ryžtą, rezultatus ir jų nulemtus pokyčius, kuriuos matys savo gyvenime. Pirmaisiais kadencijos mėnesiais pateikėme dokumentų dėl darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų rinkinį[3] su nauju Investicijų planu – sutelkti daugiau nei 315 mlrd. EUR papildomų investicijų strateginėms sritims per artimiausius trejus metus. Mes nusiteikę eiti toliau taip pat ryžtingai, kaip ir pradėjome.

Šioje darbo programoje skelbiamus pasiūlymus atrinkome manydami, kad jie gali pastebimai prisidėti prie darbo vietų kūrimo, augimo ir investicijų ir ateinančiais metais atnešti piliečiams konkrečios naudos. Šioje darbo programoje įsipareigojame nuveikti tai, ką padarysime 2015 m. Kitų veiksmų, kuriais bus įgyvendinami dešimt prioritetų, pasiūlysime tolesnių metų darbo programose. Kai kuriems veiksmams bus pradėta rengtis 2015 m.

Tačiau didžioji dalis to, kas šiandien vyksta ES ir kaip mūsų piliečiai vertina ES, susijusi su galiojančiais teisės aktais ir programomis. Jiems pirmiausia rūpi galiojančios taisyklės, todėl Komisija politiniu prioritetu pasirenka reguliavimo naštos mažinimą kartu išsaugant aukšto lygio socialinę, sveikatos ir aplinkos apsaugą ir vartotojų pasirinkimą. Mes patobulinsime taisykles, kad jos padėtų įgyvendinti darbo vietų kūrimo ir augimo darbotvarkę ir neprimestų nereikalingo biurokratizmo ar administracinės naštos, o podraug būtų naudingos taip, kaip to tikisi piliečiai. Pasenusias ar neatitinkančias mūsų prioritetų krypties taisykles jas peržiūrėsime ir patobulinsime. Kur esama nereikalingo biurokratizmo, mes jį pašalinsime. Kur galiojančios taisyklės tikslingos ir padeda siekti mūsų tikslų, aktyviai dirbsime, kad jos būtų tinkamai taikomos ir įgyvendintos, o jų vykdymas – užtikrintas, ir piliečiai realiai pajustų jų naudą. Be to, skatindami augimą ir darbo vietų kūrimą, naudosime kitas turimas priemones, ypač ES biudžetą, kuris pirmiausia yra išmoningo investavimo valstybėse narėse ir regionuose priemonė.

Visa tai yra permainų darbotvarkė, atsiradusi iš poreikio vėl matyti ekonomikos augimą Europoje, kad Europos socialinis modelis ir sveika aplinka galėtų būti išsaugoti ateičiai.

Tai sykiu kvietimas Europos Parlamentui ir Tarybai keisti darbo metodus. Norime su jais dirbti, kad nustatytume pagrindinius visoms trims institucijoms bendrus prioritetus ir paspartintume su jais susijusių sprendimų priėmimą, kad piliečiai greitai pajustų teigiamą mūsų pasiūlymų poveikį. Mes megsime glaudesnę partnerystę su valstybėmis narėmis, nacionaliniais parlamentais, regionais ir miestais, kad dabartinė įvairių krypčių politika būtų geriau įgyvendinama, o vietos lygmens veiksmai būtų efektyvesni įvairiose srityse – nuo struktūrinių ir investicijų fondų naudojimo iki aplinkos politikos, nuo bendrosios rinkos iki vartotojų teisių.

Norint susigrąžinti pasitikėjimą reikia, kad permainos būtų regimos[4] ir padarytų poveikį nedelsiant. Šia darbo programa – ir jos įgyvendinimu 2015 m. – norime įrodyti, kad šįsyk viskas bus kitaip.

***

Darbo programoje išdėstyti 2015 m. tiksliniai veiksmai. Joje smulkiai neaiškinama, ką Komisija darys per artimiausius ketverius kadencijos metus; vis dėlto bus pradėta rengtis tokiems uždaviniams, kaip daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra. I priede išdėstytos naujos iniciatyvos, sugrupuotos pagal svarbiausius politinių gairių prioritetus, kuriems Komisija skirs daugiausia pastangų 2015 m.

Rengdama darbo programą, Komisija išnagrinėjo visus pasiūlymus, dėl kurių laukiama Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo[5]. Mums atrodo, kad taikyti politinio netęstinumo principą yra svarbi mūsų politinės atsakomybės dalis: reikia aptvarkyti savo darbo stalus, kad laiką ir energiją galėtume skirti tiems pasiūlymams, kurių poveikis darbo vietų kūrimui ir augimui didžiausias, o priėmimas artimiausiu metu tikėtinas.

Peržvelgėme pasiūlymus, kuriuos norime išsaugoti ir matyti priimtus – juos planuojame iš dalies pakeisti taip, kad atitiktų dešimt mūsų prioritetų – ir kitus, kuriuos siūlome atšaukti. Komisija tvirtai pritaria daugelio pasiūlymų, kuriuos ji siūlo atšaukti, tikslams. Tačiau pasiūlymai yra beverčiai, jei tiesiog bergždžiai riogso ant derybų stalo arba nebeaktualūs pasikeitus laikams, arba derantis susiaurinami tiek, kad nebetinka kaip priemonė pirminiam tikslui pasiekti. Vienais atvejais Komisija siūlo atšaukti pasiūlymus, kad vėliau vietoj jų pateiktų didesnio užmojo pasiūlymų arba juos labiau pritaikytų prie dešimties prioritetų. Kitais atvejais nuo to laiko, kai Komisija pateikė pirminį pasiūlymą, visuomenėje įvyko pokyčių. II priede išvardijami atšauktini (arba iš dalies pakeistini) pasiūlymai. Prieš galutinai atšaukdama pasiūlymus, Komisija laukia Europos Parlamento ir Tarybos nuomonės apie juos.

Darbo programoje taip pat atsispindi Komisijos ryžtas gerinti reglamentavimą. Tai pagrindinis Komisijos reglamentavimo kokybės programos tikslas: mažinti biurokratizmą ir reguliavimo naštą. Jos veiksmai – teisės aktų pakeitimas, tinkamumo patikros ir vertinimas – yra esminė Komisijos darbo dalis. Tie veiksmai išvardyti III priede. Bus dedamos pastangos supaprastinti, pavyzdžiui, bendrą žemės ūkio politiką. Taip pat bus dedamos pastangos, kad pradėtų sklandžiai veikti neseniai patvirtinta finansinių paslaugų reforma, bendros žuvininkystės politikos taisyklės ir naujos 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų taisyklės. Todėl reikės, kad vyktų visų lygmenų koordinavimas ir įsitrauktų visos suinteresuotosios šalys: megztųsi tinklai, vyktų patirties ir gerosios praktikos skirtingose politikos srityse mainai.

Norint geriau informuoti piliečius ir įmones apie ES teisės aktų įsigaliojimo datą, darbo programos IV priede nurodoma, kurie teisės aktai įsigalios 2015 m.

***

1. Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis

Naujoji Komisijos ekonomikos vizija sudaryta iš trijų elementų: investicijų padidinimo, struktūrinių reformų tęsimo ir fiskalinės atsakomybės. Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos investicijų banku Komisija pasiūlė reikšmingą Investicijų planą[6], kad būtų duota stipri darbo vietų kūrimo, augimo ir investavimo Europoje postūmis. Papildomos lėšos naujoms investicijoms bus sutelktos naudojant naują Europos strateginių investicijų fondą, o sukūrus patikimą projektų bazę ir išplėtus bei pagerinus galimybes gauti techninės pagalbos bus užtikrinta, kad tos lėšos pasiektų realiąją ekonomiką.

Be naujojo fondo, bus toliau skatinama naudotis novatoriškomis finansinėmis priemonėmis (pavyzdžiui, paskolomis ir garantijomis, o ne dotacijomis), kad padidėtų 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų poveikis. Naujuoju programavimo laikotarpiu siekiama bent padvigubinti tokių priemonių naudojimą.

Papildomomis priemonėmis bus pirmiausia stengiamasi pagerinti verslo aplinką, pašalinti reguliavimo ir su juo nesusijusias kliūtis investicijoms ir toliau stiprinti bendrąją rinką. Komisija pateiks keletą pasiūlymų, pagal kuriuos šis modelis bus įdiegtas sparčiai, ir toliau svarstys galiojančias valstybės pagalbos taisykles.

Kadangi jau patvirtinti visi 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų partnerystės susitarimai ir baigiamos rengti likusios veiklos programos, 2015 m. turėtų pasijusti, kaip investicijos padeda siekti „Europos 2020“[7] tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Naujoji sanglaudos politika, tvirtai susieta su Europos semestru ir ekonomikos valdymo procesu, keliose valstybėse narėse tapo pagrindiniu viešųjų investicijų šaltiniu.

ES biudžeto poveikio darbo vietų kūrimui, augimui ir investicijoms didinimas  ir didesnis suvokimas, kad reikia gerinti viešųjų lėšų naudojimo būdą, suteiks argumentų rengiant daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą ir tolesnės daugiametės finansinės programos (po 2020 m.) dokumentų rinkinį antroje Komisijos kadencijos pusėje.

Komisija persvarstys ES prekybos ir investicijų politikos strategiją, ypač atsižvelgdama į tai, kiek ši prisideda prie darbo vietų kūrimo ir augimo. Tvirtėjančios ES prekybos ir investicijų sąsajos su naujais augimo židiniais pasaulyje ne tik padeda kurti darbo vietas, skatinti ekonomikos augimą ir didinti našumą ES, bet ir pastebimai paveikia ES kaimynystės ir vystymosi politiką ir jos dalyvavimą tarptautinėse finansų institucijose.

Valstybėms narėms kyla sunkus uždavinys įtraukti daugiau žmonių į darbo rinką ir užtikrinti, kad darbuotojai turėtų įgūdžių, kurių reikia norint daryti karjerą ir prisitaikyti prie būsimų darbo vietų. Siekdama padėti intensyvinti integraciją į darbo rinką ir įgūdžių ugdymą, Komisija paskelbs šias pastangas paremiančių priemonių kompleksą.

Gerai parengti ir veiksmingai įgyvendinami ES teisės aktai gali turėti esminio poveikio darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir inovacijoms. Ekologinės pramonės šakos ir ekologinės inovacijos šiuo metu aprūpina trečdalį pasaulinės ekologinių technologijų rinkos, kurios vertė siekia trilijoną eurų ir, numatoma, iki 2020 m. padvigubės. Šią tendenciją sustiprins ir pervarstytas pasiūlymas dėl žiedinės ekonomikos: juo bus prisidėta prie ekologiškai tvaraus augimo. Šioje srityje svarbu susitarti dėl bendrų tikslų, kuriuos norėtume pasiekti, bei tinkamo užmojo ir nesismulkinti dėl priemonių, kuriomis valstybės narės gali siekti tų rezultatų. Tada pasiūlymus bus lengviau praktiškai įgyvendinti konkrečiais veiksmais.

ES turi gerai išplėtotą reguliavimo sistemą. Iš naujo sutelkus dėmesį į įgyvendinimą ir siekiant galiojančių teisės aktų sinergijos būtų galima greitai pasiekti apčiuopiamų rezultatų, sukurti naujų darbo vietų kūrimo ir augimo galimybių. Komisija ne tik išnagrinės galiojančius teisės aktus, kad įsitikintų, ar jie atitinka paskirtį, bet ir dirbs su valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti, kad naudojantis galiojančiais ES teisės aktais būtų galima sudaryti geriausias augimo sąlygas. Tai bus svarbiausias prioritetas daugelyje mūsų veiklos sričių, kaip antai žemės ūkio, žuvininkystės, muitinės, finansinių paslaugų ir bendrosios rinkos (išvardytos ne visos).

2. Sujungta skaitmeninė bendroji rinka

Skaitmeninė bendroji rinka yra vienas veiksnių, kurie gali suteikti naują dinamizmą visai Europos ekonomikai, paskatinti darbo vietų kūrimą, augimą, inovacijas ir socialinę pažangą. Visos ekonomikos ir visuomenės gyvenimo sritys išgyvena skaitmenines permainas. Piliečių ir verslo labui Europa turi būti tos skaitmeninės revoliucijos priešakyje. Skaitmeninių permainų kliūtys yra darbo vietų, klestėjimo ir pažangos kliūtys.

Komisija rengia strategiją, kurioje įvardys pagrindinius uždavinius, kuriuos reikia išspręsti norint baigti kurti saugią, patikimą ir dinamišką skaitmeninę bendrąją rinką. Strategijoje bus aptartos šešios temos: pasitikėjimo stiprinimas, apribojimų šalinimas, prieigos ir prijungiamumo užtikrinimas, skaitmeninės ekonomikos formavimas, e. visuomenės palaikymas ir investicijos į pasaulinės klasės informacinių ir ryšių technologijų mokslinius tyrimus ir inovacijas.

2015 m., įgyvendindama skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją, Komisija sieks baigti vykstančias institucijų derybas dėl tokių pasiūlymų, kaip bendros Europos duomenų apsaugos reforma ir Žemyno ryšių infrastruktūros reglamentas. Ji taip pat pasiūlys naujas iniciatyvas (teisėkūros ir ne teisėkūros), kurios suteiks skaitmeninei bendrajai rinkai tokį užmojį, kokio reikia norint atsiliepti į dabarties iššūkius. Todėl Komisija visų pirma papildys telekomunikacijų reguliavimo aplinką: modernizuos ES teisės aktus dėl autorių teisių ir audiovizualinių medijų paslaugų, supaprastins vartotojų taisykles, taikomas perkant internetu ir skaitmeninius pirkinius, palengvins e. prekybą, sustiprins kibernetinį saugumą ir integruos skaitmeninimą į visas politikos sritis.

 

3. Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos politika

Patikimai tiekiama ir įperkama energija – nepaprastai svarbus prioritetas mums visiems. Komisija priims Energetikos sąjungos strateginius metmenis, kuriuose bus nurodyti svarbiausi veiksmai, kurių reikia imtis norint užtikrinti energijos tiekimo saugumą, sumažinti priklausomybę nuo importo iš trečiųjų šalių, toliau integruoti nacionalines energijos rinkas ir pagerinti vartotojų dalyvavimą, didinti energijos vartojimo efektyvumą[8], mažinti iškastinių išteklių dalį energijos derinyje ir skatinti mokslinius tyrimus bei inovacijas energetikos srityje.

ES taip pat yra viena aktyviausių kovos su pasaulio klimato atšilimu dalyvių. Komisija išdėstys ES viziją ir lūkesčius rengdamasi 2015 m. pabaigoje Paryžiuje vyksiančiai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalių konferencijai Paryžiuje  ir pradės teikti teisėkūros pasiūlymus, kuriais bus įgyvendinta 2030 m. klimato ir energetikos politikos programa.

Toliau bus dedamos pastangos tobulinti  reguliavimo sistemą, galiojančią tarpusavyje susietoms ir saugioms transporto paslaugoms, kurias teikiant išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

4. Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnį pramonės pagrindą

Bendroji rinka yra vienas iš didžiausių Europos turtų. Siekiant pagerinti Europos konkurencingumą pasaulinėje rinkoje ir kurti darbo vietas, bendrosios rinkos potencialas turi būti naudojamas toliau. Komisija pateiks vidaus rinkos strategiją, kurioje išdėstys naujus šio potencialo panaudojimo modelius.

Vidaus rinka taip pat yra Europos pramoninės galios ir gamybinio pajėgumo pagrindas, todėl ji turi būti stiprinama toliau. Svarbūs darbo barai bus investavimo į infrastruktūrą ir į MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones intensyvinimas, reguliavimo aplinkos gerinimas ir pagalba įmonėms kurti ir diegti inovacijas, pavyzdžiui, skiriant programos „Horizontas 2020“ paramą. Dideli uždaviniai laukia aviacijos srityje. Komisija svarstys, kaip pagerinti sektoriaus sąlygas padidinant jo konkurencingumą.

Komisija nusiteikusi padėti valstybėms narėms sumažinti nedarbą struktūrinėmis reformomis ir teikdama paramą darbo vietų kūrimui ir įsidarbinimo galimybėms. Ji svarsto būdus, kaip investuoti į žinias ir įgūdžius, ypatingą dėmesį skirdama pažeidžiamiausioms grupėms, tokioms kaip jauni bedarbiai ir ilgalaikiai bedarbiai. Bus svarbu remti darbo jėgos judumą, taip pat ir į kitas valstybes nares, ypač kai trūksta darbuotojų arba esama gebėjimų pasiūlos ir paklausos neatitikties. Kartu bus palaikomas nacionalinių institucijų vaidmuo kovoje su piktnaudžiavimu ar nesąžiningais reikalavimais.

Svarbia Komisijos veiklos dalimi lieka esminės finansų reguliavimo sistemos peržiūros reaguojant į finansų krizę pabaigimas ir įgyvendinimas, įskaitant bankų priežiūros ir pertvarkymo naujųjų taisyklių įgyvendinimą. Reguliavimo sistema bus toliau stiprinama pasiūlymu dėl krizės valdymo ir sisteminės svarbos subjektų, kurie nėra bankai. Komisija pradės parengiamuosius svarstymus, kaip mažmeninių finansinių paslaugų bendroji rinka gali atnešti daugiau naudos vartotojams.

Komisija pateiks veiksmų planą, pagal kurį bus kuriama kapitalo rinkų sąjunga, ir svarstys, kaip sumažinti finansų rinkų susiskaidymą, įvairinti visos ekonomikos finansavimo šaltinius, gerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą ir didinti tarpvalstybinius kapitalo srautus bendrojoje rinkoje, kad kapitalą būtų galima naudoti kuo našiau. Artimiausiu metu ji pasiūlys aukštos kokybės pavertimo vertybiniais popieriais sistemą, kuri pagerins standartizuotą kredito informaciją mažosioms ir vidutinėms įmonėms, svarstys, kaip visoje ES taikyti sėkmingas neviešo platinimo schemas, ir persvarstys Prospekto direktyvą, kad MVĮ sumažėtų administracinė našta.

5. Glaudesnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga

Ekonominės ir pinigų sąjungos modelis turi būti toliau stiprinimas, kad euras ir toliau pelnytų piliečių pasitikėjimą, atlaikytų audras rinkose ir sudarytų sąlygas tvarioms darbo vietoms ir darniam augimui. Persvarsčiusi ekonomikos valdymo taisykles, supaprastinusi ir integravusi Europos semestro procesą, Komisija sieks glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos: ji svarsto pasiūlymus dėl veiksmų, kuriais, siekiant ekonomikos valdymo tikslų, bus toliau jungiamas valstybių suverenitetas. Šias pastangas lydės veiksmai, kuriais visais lygmenimis bus atgaivintas socialinis dialogas.

Pripažindama valstybių narių kompetenciją tvarkyti savo mokesčių sistemas Komisija sustiprins pastangas kovoti su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu ir taip atlieps mūsų visuomenių lūkesčius dėl teisingumo ir mokesčių skaidrumo. Pradėjusi nuo darbo EBPO ir Didžiojo dvidešimtuko lygmenimis mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo srityje, Komisija parengs veiksmų planą, kurį, tarp kita ko, sudarys ES lygmens priemonės, padėsiančios formuoti sistemą, pagal kurią šalyje, kurioje gaunamas pelnas, bus ir mokami mokesčiai, taip pat ir skaitmeninės ekonomikos atveju, todėl dar reikia susitarimo dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. Šiomis aplinkybėmis ji taip pat labai greitai pateiks pasiūlymą dėl automatinių informacijos mainų tarp mokesčių institucijų po tarpvalstybinių sprendimų dėl mokesčių. Be to, Komisija glaudžiai bendradarbiaus su kitomis institucijomis, skatindama patvirtinti finansinių sandorių mokestį ir griežtesnes kovos su pinigų plovimu taisykles. Vyksta darbas ir PVM klausimais, įskaitant dėl priemonių, kuriomis būtų mažinamas mokesčių atotrūkis.

6. Apgalvotas ir subalansuotas laisvosios prekybos susitarimas su JAV

Prekyba labai padeda kurti darbo vietas ir skatinti augimą. Be Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo (TPIPS) su Jungtinėmis Valstijomis, Komisija aktyviai vykdo keletą kitų dvišalių derybų ir tvirtai laikosi daugiašalio įsipareigojimo Pasaulio prekybos organizacijai. Komisija jau ėmėsi priemonių padidinti TPIPS derybų skaidrumą[9] ir toliau dirba, kad būtų pasiektas apgalvotas ir subalansuotas susitarimas išsaugant Europos sveikatos, socialinius, aplinkos ir duomenų apsaugos standartus ir Europos kultūrų įvairovę.

7. Abipusiu pasitikėjimu grindžiama teisingumo ir pagrindinių teisių erdvė

Piliečiai iš ES tikisi teisingumo, apsaugos, vienodo santykio, teisės viršenybės ir tvirtos pozicijos kovoje su visų formų diskriminacija. Komisija toliau sieks, kad ES taptų Europos žmogaus teisių konvencijos šalimi, laikydamasi paskelbsimų Teismo gairių. Ji toliau gerins kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei terorizmu ir teismų bendradarbiavimą piliečių visoje ES labui ir saugos ES biudžetą nuo sukčiavimo, be kita ko, toliau dėdama pastangas sukurti Europos prokuratūrą.

Europos Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti vienodas galimybes neįgaliesiems, visapusiškai laikydamasi Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos. Tai apima ir galimybes naudotis fizine aplinka, transportu, informacijų ir ryšių technologijomis ir sistemomis, kitais įrenginiais ir paslaugomis.

Komisija yra pasiryžusi didinti vyrų ir moterų lygybę ir sudaryti sąlygas daugiau moterų dalyvauti darbo rinkoje. Kalbant apie 2008 m. pasiūlymą dėl motinystės atostogų, Komisija jį atšauks per šešis mėnesius, jei nepavyks išjudinti derybų. Tai leistų suformuoti naują požiūrį, kad problema būtų matoma platesniame kontekste pagal nūdienos visuomenių tikrovę, ir atsižvelgti į šioje srityje valstybių narių padarytą pažangą.

Siekdama padėti ES saugoti savo piliečius, o kartu likti atvira pasauliui, Komisija pateiks Europos saugumo darbotvarkę, kad būtų šalinamos ES vidaus saugumui kylančios grėsmės, tokios kaip tarpvalstybinis nusikalstamumas, kibernetinis nusikalstamumas, terorizmas, vykimas kovoti į kitas šalis ir radikalizavimasis.

8. Nauja migracijos politika

Siekdama šalinti augančią įtampą prie mūsų išorės sienų, Komisija formuoja europinę migracijos darbotvarkę, kurioje bus pusiausvyra tarp teisingesnio ir atsakingo požiūrio į teisėtą migraciją, kad padidėtų ES trauka talentingiems ir kvalifikuotiems darbuotojams, kartu taikant griežtas priemones prieš neteisėtą migraciją, prekybą žmonėmis ir neteisėtą asmenų gabenimą. Gerinti migracijos valdymą reiškia geriau susieti ES migracijos politiką su ES išorės politika, skatinti didesnį išorės ir vidaus bendradarbiavimą, atsakingai ir solidariai teikti apsaugą jos stokojantiems asmenims ir užkirsti kelią tokiems tragiškiems įvykiams, kaip tie, kurie vis įvyksta Viduržemio jūroje.

9. Svarbesnis vaidmuo pasaulio arenoje

Pastarojo meto įvykiai į pirmą planą iškėlė geopolitinius uždavinius, kaip antai prie ES rytinių ir pietinių sienų. Europos Sąjungai reikalinga veiksminga užsienio politika ir geresni mechanizmai, kuriais būtų pasirengta įvykiams ir sparčiai nustatyta bendra reakcija į bendrus iššūkius ir bendri veiksmai, kaip nepraleisti galimybių, kuriomis visapusiškai pasinaudoti galime tiktai kartu. Europai reikia veikti kartu saugumo ir gynybos klausimais ir stiprinti strateginius partnerystės ryšius. Norint siekti ES politikos tikslų pasaulinėje arenoje, būtina nuosekliai ir kompleksiškai naudoti visas priemones, kurių gali imtis Sąjunga (įskaitant bendrą užsienio ir saugumo politiką) ir Sąjungoje taikomą įvairių sričių politiką sistemingai atspindėti išorės politikoje.

Stabilumą prie Europos sienų Komisija laikys prioritetu. Siekiant šio tikslo ypač svarbu padėti kaimyninėms šalims įgyvendinti demokratines ir ekonomines reformas, stiprinti teisinę valstybę, ekonominį valdymą ir konkurencingumą, ugdyti institucinius gebėjimus, formuoti sklandžiai veikiančią viešąją administraciją ir kurti gerovę. Komisija persvarstys Europos kaimynystės politiką ir pateiks pasiūlymų dėl ateities. Kaip nurodyta politinėse gairėse, bus tęsiamos pradėtosios plėtros derybos. Matyti europinę perspektyvą ypač svarbu Vakarų Balkanų šalims. Tačiau per artimiausius penkerius metus jokia plėtra nevyks.

ES turi solidžios tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi paramos ir pagalbos teikimo daugelyje pasaulio kraštų patirties, tarp kita ko, patirties palaikyti žmogaus teises visuose mūsų išorės veiksmuose, kovoti su nelygybe ir remti vienodas lyčių galimybes. Tačiau, norėdami savo įsipareigojimus įvykdyti efektyviausiai, turime vystymosi politiką nuolat pritaikyti prie valstybių partnerių kintančių poreikių. 2015 m. bus Europos vystymosi metai: Komisija tęs darbus darnaus vystymosi tikslų, kurie galios po 2015 m., ir pradės svarstyti, kokių santykių su besivystančiomis šalimis reikės laikytis ateityje, nustojus galioti Kotonu susitarimui. Taip pat prisidedame prie kovos su Ebolos virusu. Toliau, kiek įmanoma, didinsime teikiamos humanitarinės pagalbos poveikį ir pagerinsime reagavimo į krizę pajėgumus.

10. Demokratinių pokyčių sąjunga

Piliečiai tikisi, kad ES patobulins tai, ką ji daro ir kaip ji daro. Norime, kad Komisijos darbas vyktų kuo atviriau, ir bendradarbiausime su kitomis institucijomis siekdami padidinti atskaitomybę ir ES veiksmų prieinamumą. Komisija nustatė naujas taisykles, kad užtikrintų visišką Komisijos narių ir asociacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų ryšių skaidrumą[10], ir pateiks pasiūlymą dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo registro, kad visos Europos institucijos atvirai parodytų, kas daro poveikį sprendimų priėmimo procese.

Kaip yra skelbusi politinėse gairėse, Komisija persvarstys sprendimų dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) leidimų priėmimo procesą, kad atsilieptų į piliečių ir valstybių susirūpinimą susijusį su dabartiniu Komisijos teisiniu įsipareigojimu patvirtinti GMO leidimą tais atvejais, kai aiški valstybių narių dauguma pasiūlymui prieštarauja.

Komisija patobulins turimas geresnio reglamentavimo priemones, ypač vertinimą, poveikio vertinimą ir viešas konsultacijas, ir, vykdydama Reglamentavimo kokybės programą, nustatys naujų veiksmų kompleksą. Norėdamos teisėkūros procesą ES lygmeniu padaryti efektyvesniu, visos institucijos turi būti gero reglamentavimo institucijomis. Todėl Komisija pateiks naujo tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros pasiūlymą. Visos trys institucijos turi geriau dirbti drauge, kad darbas būtų atliktas iki galo, o darbo vietų kūrimo, augimo ir investicijų prioritetai – įgyvendinti. Komisija intensyviai palaiko ryšius su Europos Parlamentu ir Taryba, kad pagerintų bendrą programavimą, nes taip sustiprėtų bendra atsakomybė už prioritetus, ir tai padėtų efektyviausiu būdu įgyvendinti ES darbotvarkę, nepažeidžiant Sutartyse nustatytų kiekvienos institucijos vaidmens ir prerogatyvų.

***

Priėmusi 2015 m. darbo programą, Komisija nori dirbti su Europos Parlamentu ir Taryba, kad nustatytų prioritetinių pasiūlymų, ypač tų, kurie tiesiogiai susiję su investicijų iniciatyvos įgyvendinimu, sąrašą, kurio atžvilgiu institucijos įsipareigotų sparčiai judėti į priekį ir užtikrinti greitą galutinį priėmimą. Kartu galime užtikrinti, kad šįsyk viskas bus kitaip.

[1] Politinės gairės būsimai Europos Komisijai „Nauja pradžia Europai. Mano darbotvarkė: darbo vietų kūrimas, augimas, teisingumas ir demokratiniai pokyčiai“ (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_lt.pdf).

[2] Žr. Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 39 punkto 2 dalį: „Kiekvienos naujosios Komisijos kadencijos pradžioje Komisija peržiūri visus nebaigtus svarstyti pasiūlymus, kad juos politiškai patvirtintų ar atšauktų, atsižvelgdama į Parlamento išreikštą nuomonę.“

[3] COM(2014) 903.

[4] Norėdama parodyti, kad naujos sudėties Komisija ir ši darbo programa yra nauja pradžia, komunikacijos veiklą 2015 m. Komisija vykdys pagal politinėse gairėse nurodytus 10 prioritetų. Žr. 2013 m. rugsėjo 23 d. dokumento SEC(2013) 486 dėl institucinės komunikacijos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą 2.4 punktą.

[5] Iš viso nėra baigti svarstyti 452 ankstesnių sudėčių Komisijos pasiūlymai.

[6] COM(2014) 903.

[7] COM(2010) 2020.

[8] Komisija persvarsto Energijos sunaudojimo ženklinimo direktyvą (2010/30/ES) ir svarstys, ar dabartinė tvarka turi būti pritaikyta, kad jos tikslų būtų siekiama vengiant didelio kišimosi.

[9] C(2014) 9052.

[10] C(2014) 9051.

I priedas. Naujos iniciatyvos

Nr. || Pavadinimas || Iniciatyvos tipas[1] || Srities ir tikslų aprašas

Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis

1. || Investicijų planas Europai: tolesni veiksmai teisėkūros srityje || Teisėkūros || Tarp tolesnių veiksmų – Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) sukūrimas, bendradarbiavimas su nacionaliniais skatinamąjį finansavimą teikiančiais bankais ir MVĮ galimybių gauti finansavimą gerinimas.

2. || Integracijos ir galimybių įsidarbinti darbo rinkoje didinimas || Teisėkūros / ne teisėkūros || Priemonių kompleksas, kuriuo naudodamosi valstybės narės padės, ypač ilgalaikiams bedarbiams ir jaunesniems asmenims, įsidarbinti ir įgyti kvalifikaciją. Tarp jų – priemonės, kuriomis būtų tęsiamas Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas, Tarybos rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių integravimo pasiūlymas ir priemonės, kuriomis bus skatinama įgyti kvalifikaciją.

3. || Strategijos „Europa 2020“ laikotarpio vidurio peržiūra || Ne teisėkūros || Patobulinta ir atnaujinta strategija „Europa 2020“, pasinaudojant pirmųjų ketverių strategijos įgyvendinimo metų patirtimi ir užtikrinant, kad ji veiktų kaip veiksminga pokrizinė augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje strategija. Tai tęsiamoji priemonė po neseniai atliktų viešų konsultacijų.

Sujungta skaitmeninė bendroji rinka

4. || Skaitmeninės bendrosios rinkos dokumentų rinkinys || Teisėkūros / ne teisėkūros || Tikslas – užtikrinti, kad vartotojai galėtų naudotis tarpvalstybine prieiga prie skaitmeninių paslaugų, sukurti vienodas sąlygas įmonėms ir skaitmeninės ekonomikos bei visuomenės klestėjimo sąlygas. Šiame dokumentų rinkinyje, tarp kitų teisėkūros procedūra priimamų pasiūlymų, bus autorių teisių modernizavimo iniciatyva.

Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos politika

5. || Strateginiai energetikos sąjungos metmenys || Ne teisėkūros / teisėkūros || Pagrindinės strateginių metmenų temos: energijos tiekimo saugumas; nacionalinių energijos rinkų integracija; energijos paklausos Europoje sumažinimas; iškastinių išteklių dalies energijos derinyje mažinimas ir mokslinių tyrimų bei inovacijų energetikos srityje skatinimas. Tarp kita ko, bus persvarstyta ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, rengiant po 2020 m. galiosiančią teisinę sistemą.

6. || Komunikatas dėl pasirengimo Paryžiaus konferencijai (daugiašalis atsakas į klimato kaitą) || Ne teisėkūros || Tikslas – išdėstyti ES viziją ir lūkesčius, paaiškinti partnerių užmojus 2015 m. susitarimo kontekste ir nustatyti ES įnašą po 2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų.

Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnę pramoninę bazę

7. || Prekių ir paslaugų vidaus rinkos strategija || Teisėkūros / ne teisėkūros || Atnaujinto ir integruoto vidaus rinkos modelio strategija, kurią taikant integracija vyktų toliau ir pagerėtų tarpusavio pripažinimas ir standartizavimas pagrindiniuose pramonės ir paslaugų sektoriuose, kurių ekonominis potencialas didžiausias, pavyzdžiui, verslo paslaugų, statybos, mažmeninės prekybos, reguliuojamųjų profesijų, pažangios gamybos ir mišraus paslaugų ir prekių teikimo (tiekimo). Ypatingas dėmesys bus skirtas MVĮ.

8. || Darbo jėgos judumo dokumentų rinkinys || Teisėkūros / ne teisėkūros || Dokumento rinkinio tikslas – remti darbo jėgos judumą ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui geriau koordinuojant socialinės apsaugos sistemas, atliekant tikslinį Darbuotojų komandiravimo direktyvos persvarstymą ir sustiprinant EURES.

9. || Kapitalo rinkų sąjunga || Teisėkūros / ne teisėkūros || Veiksmų planas siekiant pagerinti ekonomikos finansavimą veiksmingesnėmis rinkos finansinėmis priemonėmis, įskaitant darbą rengiant aukštos kokybės pavertimo vertybiniais popieriais sistemą.

10. || Kitų nei bankai finansų įstaigų pertvarkymo sistema || Teisėkūros || Pasiūlymas sukurti europinę sisteminės svarbos finansų įstaigų, tokių kaip pagrindinės tarpuskaitos sandorio šalys, gaivinimo ir pertvarkymo sistemą.

11. || Aviacijos dokumentų rinkinys || Teisėkūros / ne teisėkūros || Dokumentų rinkinyje bus komunikatas, kuriame bus nurodyti ES aviacijos sektoriaus konkurencingumo didinimo uždaviniai ir priemonės, ir persvarstytas EASA reglamentas (Nr. 216/2008).

Glaudesnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga

12. || Glaudžiau integruotos ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinys || Teisėkūros / ne teisėkūros || Dokumentų rinkinys yra tęsiamoji priemonė persvarsčius naujausias ekonomikos valdymo priemones (šešių dokumentų rinkinį ir dviejų dokumentų rinkinį). Juo bus duotos paskatos imtis struktūrinių reformų ir sprendžiamas ekonomikos ir pinigų sąjungos išorinio atstovavimo klausimas.

13. || Direktyvos pasiūlymas siekiant įpareigoti privalomai keistis informacija apie tarpvalstybinius sprendimus || Teisėkūros || Pasiūlymu bus užtikrintas skirtingų valstybių narių mokesčių institucijų keitimasis aktualia informacija apie būsimą teisinių nuostatų aiškinimą ar taikymą tarpvalstybinio pobūdžio situacijose individualių mokesčių mokėtojų atžvilgiu.

14. || Pastangų kovoti su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu veiksmų planas, įskaitant komunikatą dėl atnaujinto įmonių apmokestinimui taikytino modelio bendrojoje rinkoje atsižvelgiant į pokyčius pasaulyje || Ne teisėkūros || Remiantis EBPO ir Didžiojo dvidešimtuko lygmenimis atliktu darbu mokesčių bazės erozijos ir pelno pasidalijimo srityje, į veiksmų planą bus įtrauktos ES lygmens priemonės, padėsiančios pereiti prie sistemos, pagal kurią šalyje, kurioje gaunamas pelnas, bus ir mokami mokesčiai, taip pat ir skaitmeninės ekonomikos srityje. Komunikatu bus siekiama stabilizuoti pelno mokesčio bazes Europos Sąjungoje siekiant teisingos mokesčių aplinkos. Tarp kita ko, bus vėl pradėti bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės parengiamieji darbai.

Prekyba. Apgalvotas ir subalansuotas laisvosios prekybos susitarimas su JAV

15. || Prekybos ir investicijų strategija siekiant darbo vietų kūrimo ir augimo || Ne teisėkūros || Visapusiškas ES prekybos politikos strategijos, ypač to, kaip ji prisideda prie darbo vietų kūrimo, augimo ir investicijų, persvarstymas. Bus persvarstyti visi prekybos politikos aspektai, įskaitant dvišales, keliašales ir daugiašales derybas ir autonomines priemones. Bus nustatytos ir visų šių sričių politikos gairės artimiausiems penkeriems metams.

Abipusiu pasitikėjimu grindžiama teisingumo ir pagrindinių teisių erdvė

16. || Pasiūlymai, kuriais būtų baigtas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos. || Teisėkūros || Pasiūlymai, kuriais sudaromos sąlygos pasirašyti, sudaryti ir įgyvendinti prisijungimo susitarimą, atsižvelgiant į laukiamas Teismo gaires

17. || Europos saugumo darbotvarkė || Ne teisėkūros || Komunikate bus pasiūlyta 2015‒2020 m. Europos saugumo darbotvarkė: persvarstyti vykdomi veiksmai ir nustatyti nauji veiksmai atsižvelgiant į atsirandančias grėsmes.

Naujos migracijos politikos link

18. || Europos migracijos darbotvarkė || Teisėkūros / ne teisėkūros || Tikslas ‒ suformuoti naują požiūrį į teisėtą migraciją, kad padidėtų ES trauka talentingiems ir kvalifikuotiems darbuotojams, o intensyvinant bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, skatinant pasidalijimą našta ir solidarumą ir kovojant su neteisėta migracija ir neteisėtu migrantų gabenimu pagerėtų migracijos valdymas. Darbotvarkėje numatoma, tarp kita ko, persvarstyti Mėlynosios kortelės direktyvą ir visoje ES galiojantį darbo leidimą aukštos kvalifikacijos darbuotojams.

Svarbesnis vaidmuo pasaulio arenoje

19. || Komunikatas dėl Europos kaimynystės politikos || Ne teisėkūros || Bendrame Vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos komunikate bus pristatyti Europos kaimynystės politikos persvarstymo rezultatai siekiant nubrėžti naujas politikos gaires, atlikus konsultaciją, pradėtą paskelbiant metinį Europos kaimynystės politikos dokumentų rinkinį.

20. || Komunikatas dėl darnaus vystymosi tikslų po 2015 m. || Ne teisėkūros || Komunikato tikslas ‒ nustatyti bendrą ES poziciją dėl pasaulinės partnerystės siekiant darnaus vystymosi tikslų. Jame bus aptartas finansinis ir nefinansinis įgyvendinimo aspektas, vidaus ir tarptautinis finansavimas, viešasis ir privatusis finansavimas, skirtingi partnerystės tipai, stebėjimas, atsiskaitymo tvarka ir persvarstymas.

Demokratinių pokyčių sąjunga

21. || Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnio reglamentavimo pasiūlymas || Ne teisėkūros || Pasiūlymas, kuriuo būtų atnaujintas ir labiau suvienodintas bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos geresnio reguliavimo supratimas.

22. || Tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo registro pasiūlymas || Ne teisėkūros || Tarpinstitucinio susitarimo su Europos Parlamentu ir Taryba pasiūlymas padidins atvirumą ir atskaitomybę, nes skaidrumo registras taps privalomas visiems interesų grupių atstovams, siekiantiems paveikti politikos formavimą bet kurioje iš trijų institucijų.

23. || Sprendimų dėl GMO priėmimo proceso persvarstymas || Teisėkūros || Persvarstant bus nagrinėjama, kaip pakeisti taisykles, siekiant geriau užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių daugumos nuomonę.

[1] Iniciatyvos tipas gali pasikeisti pagal poveikio vertinimo proceso rezultatus.

III priedas. REFIT veiksmai[1]

Nr. || Pavadinimas || Iniciatyvos pavadinimas ir REFIT tikslas || Aprašas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

1. || Horizontalus veiksmas, kuriuo paskelbiami nebegaliojančiais kai kurie su bendra žemės ūkio politika susiję pasenę teisės aktai || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Šiuo veiksmu siekiama oficialiai paskelbti, kad teisės aktai, kurie nebedaro poveikio, yra pasenę, nors jų negalima panaikinti, nes nėra teisinio pagrindo.

2. || Jautienos žymėjimo taisyklės || Vertinimas || 2000 m. liepos 17 d. Reglamento (EB) Nr. 1760/2000, nustatančio galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančio jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97, vertinimas. Bus įvertintas jautienos ženklinimo taisyklių poveikis mėsos tiekimo grandinei, prekybai ir vartotojams. Rezultatų tikimasi 2015 m.

3. || Specialios priemonės žemės ūkiui atokiausiuose Sąjungos regionuose (POSEI) Specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms || Vertinimas || Ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 229/2013 20 straipsnį siekiant įvertinti specialių priemonių poveikį žemės ūkiui atokiausiuose Sąjungos regionuose (POSEI) ir specialių priemonių poveikį žemės ūkiui mažosiose Egėjo jūros salose. Siekiant persvarstyti (jei reikia) POSEI politiką, POSEI programa bus įvertinta, paskui atlikus poveikio vertinimą. Vykdoma. Rezultatų tikimasi 2016 m.

Klimato politika ir energetika

4. || Direktyva 2003/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 94/2/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ir jų derinių, įgyvendinančią Tarybos direktyvą 92/75/EEB || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Priėmus naujus deleguotuosius aktus, direktyva nustojo aktualumo.

5. || Direktyva 1999/9/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 97/17/EB, įgyvendinančią Tarybos direktyvą 92/75/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių indų plovimo mašinų || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Priėmus naujus deleguotuosius aktus, direktyva nustojo aktualumo.

6. || Direktyva 96/89/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 95/12/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių skalbimo mašinų, įgyvendinančią Tarybos direktyvą 92/75/EEB || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Priėmus naujus deleguotuosius aktus, direktyva nustojo aktualumo.

7. || 1960 m. gegužės 5 d. Europos atominės energijos bendrijos tiekimo agentūros reglamentas, nustatantis, kaip rūdų, žaliavų ir specialių skiliųjų medžiagų paklausa turi būti suderinta su pasiūla (OL P 32, 1960 05 11) || Teisėkūros iniciatyva Atnaujinimas ir (arba) peržiūra || Taisyklių atnaujinimas ir (arba) peržiūra.

8. || Europos atominės energijos bendrijos tiekimo agentūros reglamentas, iš dalies keičiantis 1960 m. gegužės 5 d. Tiekimo agentūros taisykles, kaip rūdų, žaliavų ir specialių skiliųjų medžiagų paklausa turi būti suderinta su pasiūla (OL P 193, 1975 7 25) || Teisėkūros iniciatyva Atnaujinimas ir (arba) peržiūra || Taisyklių atnaujinimas ir (arba) peržiūra.

9. || 1977 m. lapkričio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos užduoties sumažinti pirminių energijos šaltinių vartojimą nustatymo iškilus žalios naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumams ir 1979 m. birželio 15 d. Komisijos sprendimas, nustatantis išsamias Tarybos sprendimo 77/706/EEB taikymo taisykles || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Sprendimas pasenęs, nes pagrindine reagavimo priemone nutrūkus naftos tiekimui laikomas privalomųjų atsargų naudojimas, reglamentuojamas Naftos atsargų direktyva 2009/119/EB.

10. || Atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimas || Vertinimas || 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

11. || Anglies dioksido geologinis saugojimas || Vertinimas || Direktyvos 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

12. || Lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimas || Vertinimas || Reglamentų (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011 dėl lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

13. || Degalų kokybė || Vertinimas || Degalų kokybės direktyva 98/70/EB. Turi būti pradėtas 2015 m.

Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė

14. || Alkoholinių gėrimų komercinių audiovizualinių pranešimų taisyklių tyrimas || Tyrimas || Tyrimas, kuriuo bus vertinama, ar alkoholinių gėrimų komercinių audiovizualinių pranešimų taisyklės užtikrina reikiamą nepilnamečių apsaugos lygį. Jis padės įvertinti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (Direktyvos 2010/13/ES) reglamentavimo kokybę. Rezultatų tikimasi 2015 m.

15. || Tyrimas, kiek veiksmingi bendro reguliavimo ir savireguliavimo aspektai siekiant efektyviai įgyvendinti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą || Tyrimas || Tyrimas, kiek bendro reguliavimo ir savireguliavimo aspektai gali supaprastinti reguliavimą siekiant efektyviai įgyvendinti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą. Rezultatų tikimasi 2015 m.

16. || E. privatumo direktyva || Vertinimas || Direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje vertinimas, pasiekus susitarimą dėl duomenų apsaugos pasiūlymo. Vykdomas, tikimasi pabaigti 2016 m.

17. || Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva || Vertinimas || 2010 m. kovo 10 d. Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo vertinimas. Vykdomas, tikimasi pabaigti 2016 m.

18. || Telekomunikacijų dokumentų rinkinys || Vertinimas || 2009 m. telekomunikacijų dokumentų rinkinio vertinimas. Vykdomas, tikimasi pabaigti 2016 m.

Ekonomikos ir pinigų reikalai, mokesčiai ir muitinė

19. || Akcizas || Vertinimas || Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendrosios akcizų tvarkos vertinimas. Bus įvertinta išleistų vartoti akcizais apmokestinamų prekių tarpvalstybinio judėjimo tarp verslininkų ir nuotolinę prekybą vykdančių įmonių tvarka. Rezultatų tikimasi 2015 m.

20. || Minimali vieno langelio sistema || Vertinimas || Minimalios vieno langelio sistemos (Direktyvos 2008/8/EB) įgyvendinimo vertinimas. Turi būti pradėtas 2015 m.

Užimtumas, socialiniai reikalai, įgūdžiai ir darbo jėgos judumas

21. || Darbuotojų informavimas ir konsultavimas || Teisėkūros iniciatyva Konsolidavimas, supaprastinimas || Trijų direktyvų darbuotojų informavimo ir konsultavimo srityje konsolidavimas atsižvelgiant į konsultacijų su socialiniais partneriais rezultatus. Konsoliduojamos: 2002 m. kovo 11 d. Direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje; 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo; 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo.

22. || Plieno statistika || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || 2003 m. gruodžio 5 d. Reglamentas (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo paseno, nes tokie duomenys neberenkami.

23. || Socialinės statistikos integravimas || Teisėkūros iniciatyva Konsolidavimas, supaprastinimas || Su asmenų ir namų ūkių statistinių duomenų rengimu Europoje susijusių statistikos srities teisės aktų konsolidavimas ir integravimas. Tikslas – kuo tinkamiau panaudoti namų ūkių ir privačių asmenų pateiktą informaciją, kad būtų patenkinti esami ir būsimi Europos statistikos poreikiai išsaugant duomenų teikimo naštą tokio lygio, kokio ji yra dabar.

24. || Darbuotojų sauga ir sveikata || Vertinimas || 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo ir su ja susijusių 23 direktyvų vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

25. || Darbas ne visą darbo laiką ir darbas pagal terminuotas sutartis || Vertinimas || 1997 m. gruodžio 15 d. Direktyvos 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), vertinimas. 1999 m. birželio 28 d. Direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis. Rezultatų tikimasi 2015 m.

26. || Prievolė informuoti || Vertinimas || Direktyvos 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas vertinimas. Tikimasi pradėti 2015, turėtų būti baigta 2016 m.

Aplinka, jūrų reikalai ir žuvininkystė

27. || Žvejybos leidimų reglamentas || Teisėkūros iniciatyva Išdėstymas nauja redakcija || Reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl žvejybos leidimų, pasiūlymas. Galiojančio Žvejybos leidimų reglamento išdėstymas nauja redakcija siekiant supaprastinti dabartinę sistemą, suderinti labai skirtingus valstybių narių keliamus reikalavimus dėl duomenų ir padidinti sankcijų efektyvumą.

28. || Jūros organizmų apsaugos techninių priemonių supaprastinimas || Teisėkūros iniciatyva Supaprastinimas || Paprastesnės techninių priemonių sistemos pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti.

29. || Ekologinio ženklo ir Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) reglamentai || Kokybės patikra || Teisės aktai, kurių tinkamumas tikrinamas: 2009 m. lapkričio 25 d. Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo Reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ekologinio ženklo Kokybės patikros tikslas – įvertinti, kiek reglamentai padeda didinti konkurencingumą, tvarų vartojimą ir gamybą. Rezultatų tikimasi 2015 m.

30. || Bendra žuvininkystės politika || Vertinimas || Žuvininkystės kontrolės reglamento (2009 m. lapkričio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis) poveikio bendros žuvininkystės politikos taisyklių ir tikslų įgyvendinimui nuo įsigaliojimo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

31. || Atsakomybė už aplinkos apsaugą || Vertinimas || Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti vertinimas. Pagal direktyvos 18 straipsnį Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti ataskaitą dėl direktyvos taikymo patirties. Rezultatų tikimasi 2015 m.

32. || Geriamasis vanduo || Vertinimas || Komunikate dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ Komisija paskelbė, kad visoje ES atliks viešas konsultacijas dėl Geriamojo vandens direktyvos (1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės). Po jos atliktas vertinimas parodys, ar teisės aktai tinkami pagal paskirtį ir ar užtikrina, kad būtų pasiekti jų tikslai. Rezultatų tikimasi 2015 m.

33. || Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) || Vertinimas || Direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), vertinimas Rezultatų tikimasi 2015 m.

34. || „Natura 2000“ (Paukščių ir buveinių direktyva) || Kokybės patikra || Teisės aktai, kurių kokybė tikrinama: Direktyva 2009/147/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 1992 m. gegužės 21 d. Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Vykdoma, turi būti baigta 2016 m.

35. || Aplinkos triukšmas || Vertinimas || Direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo vertinimas. Direktyvos 10 straipsnio 4 dalyje ir 11 dalyje nustatyta, kad Komisija kas penkerius metus pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas direktyvos įgyvendinimas, pateikiama gautų žemėlapių ir veiksmų planų santrauka ir įvertinamas tolesnės Sąjungos veiklos poreikis. Vykdomas, turi būti baigtas 2016 m.

36. || Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras (E-PRTR) || Vertinimas || Reglamento (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB vertinimas. Pagal reglamento 17 straipsnį Komisija, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, kas trejus metus turi skelbti ataskaitą. Vykdomas, turi būti baigtas 2016 m.

37. || Lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką kontrolės I etapas   || Vertinimas || Direktyvos 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės vertinimas. Atliekant vertinimą bus visų pirma siekiama nustatyti ir įvertinti reguliavimo naštą ir nustatyti supaprastinimo galimybes. Vertinimas vykdomas kartu su Direktyvos 2009/126/EB vertinimu. Vykdomas, turi būti baigtas 2016 m.

38. || Lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką kontrolės II etapas || Vertinimas || 2009 m. spalio 21 d. Direktyvos 2009/126/EB dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų vertinimas. Direktyvos 7 straipsniu Komisija įpareigojama iki 2014 m. gruodžio 31 d. persvarstyti jos įgyvendinimą ir ypač: · šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte bei Direktyvos 94/63/EB 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą 100 m3 per metus ribą; informaciją apie veikiančių II pakopos benzino garų grąžinimo sistemų atitiktį reikalavimams; · automatinės stebėsenos įrangos būtinybę. Vertinimas vykdomas kartu su Direktyvos 94/63/EB vertinimu. Vykdomas, turi būti baigtas 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį.

39. || Laukiniai gyvūnai zoologijos soduose || Vertinimas || Direktyvos 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose vertinimas. Tikimasi pradėti 2015, turėtų būti baigtas 2016 m.

40. || Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) direktyva || Vertinimas || Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyvos (Direktyvos 2001/42/EB) vertinimas. Pagal direktyvos 12 straipsnį Komisija nuo 2006 m. kas septynerius metus turi teikti ataskaitas dėl direktyvos taikymo ir efektyvumo. Antroje įgyvendinimo ataskaitoje, numatytoje 2016 m., bus įvertintas direktyvos taikymas ir efektyvumas visoje ES ir apsvarstytos supaprastinimo galimybės. Ja remiantis, gali būti atliktas vertinimas pagal REFIT. Tikimasi pradėti 2015, turėtų būti baigtas 2016 m.

Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

41. || Prospekto direktyva 2003/71/EB || Vertinimas || 2003 m. lapkričio 4 d. Direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2001/34/EB vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

42. || Tarptautiniai apskaitos standartai || Vertinimas || Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo vertinimas. Vertinimo tikslas – įvertinti, kokių faktinių rezultatų pasiekta per 8 metus ES taikant tarptautinius apskaitos standartus (IFRS[2]), atsižvelgiant į pirminius Tarptautinių apskaitos standartų valdybos taisyklių tikslus. Rezultatų tikimasi 2015 m.

Sveikata ir maisto sauga

43. || Maisto produktų teisės aktai || Kokybės patikra || 2002 m. sausio 28 d. Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras. Kokybės patikros tikslas – įvertinti pagrindinių maisto teisės aktų srityje taikomų priemonių (ypač mokslu grindžiamų teisės aktų, atsargumo principo naudojimo, sukčiavimo prevencijos, vartotojų informavimo, reikalavimo veiklos vykdytojams taikyti savikontrolę ir atsekti maistą, perspėjimo valdymo priemonių, padarinių likvidavimo ir krizių, EFSA) veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą, aktualumą ir ES pridėtinę vertę. Rezultatų tikimasi 2015 m.

Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

44. || Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Pagal Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento (EB) Nr. 1272/2008 60 straipsnį direktyva bus panaikinta 2015 m. birželio 1 d.

45. || Bendrovių teisė || Teisėkūros iniciatyva Kodifikavimas || 7 bendrovių teisės direktyvų (82/891/EB, 2005/56/EB, 2009/101/EB, 2009/102/EB, 2011/35/ES, 2012/17/ES, 2012/30/ES) kodifikavimas į vieną priemonę siekiant didesnio skaidrumo ir suprantamumo. 7 bendrovių teisės direktyvų kodifikavimo į vieną priemonę tikslas – padidinti skaidrumą ir suprantamumą.

46. || Naftos perdirbimo sektorius || Kokybės patikra || Naftos perdirbimo sektoriui aktualių ES teisės aktų, tokių kaip Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva, Energijos mokesčių direktyva, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, Degalų kokybės direktyva, Direktyva dėl netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių, Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva, Strateginių naftos atsargų direktyva, Jūrinio kuro direktyva, Energijos vartojimo efektyvumo direktyva ir Oro kokybės direktyva, kokybės patikra. Rezultatų tikimasi 2015 m.

47. || Chemijos pramonė || Bendrų sąnaudų vertinimas || ES cheminių medžiagų pramonei aktualiausių ES teisės aktų ir politikos krypčių bendrų sąnaudų vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

48. || Abipusio prekių pripažinimo principo taikymas || Vertinimas || Abipusio prekių pripažinimo principo ir to, kaip jis taikomas valstybėse narėse, vertinimas (SESV 34 straipsnis). Rezultatų tikimasi 2015 m.

49. || Taisomosios priemonės viešųjų pirkimų srityje || Vertinimas || Direktyvos 2007/66/EB, iš dalies keičiančios Direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo, vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

50. || Fasavimo direktyvos || Vertinimas || Direktyvų 75/107/EEB, 76/211/EEB ir 2007/45/EB dėl fasavimo vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

51. || Prekybos agentai || Vertinimas || Vidaus rinka. 1986 m. gruodžio 18 d. Direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

52. || Cheminių medžiagų teisės aktai, išskyrus REACH[3] || Kokybės patikra || Aktualiausių chemines medžiagas reglamentuojančių teisės aktų, išskyrus REACH, ir su jais susijusių galutinės grandies sektoriams taikomų teisės aktų aspektų kokybės patikra. Turi būti pradėta 2015 m.

53. || Standartizavimo aktualumas || Vertinimas || ES standartizavimo sistemų vertinimas. Vertinimo tikslas – įvertinti Europos standartizacijos sistemos, apibūdintos Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, aktualumą. Turi būti pradėtas 2015 m.

54. || Mašinų direktyva || Vertinimas || Prekių vidaus rinka. 2006 m. gegužės 17 d. Direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų vertinimas. Turi būti pradėtas 2015 m.

55. || Su mišku susiję sektoriai || Bendrų sąnaudų vertinimas || Bendrų reguliavimo sąnaudų, kurios susidaro ES su mišku susijusiems sektoriams (medienos apdirbimo, baldų gamybos, celiuliozės, popieriaus ir spausdinimo) dėl aktualiausių ES teisės aktų ir politikos krypčių, ypač poveikio pelno dydžiui ir tarptautiniam konkurencingumui, vertinimas. Turi būti pradėtas 2015 m.

56. || Stiklo ir keramikos gaminiai || Bendrų sąnaudų vertinimas || Bendrų reguliavimo sąnaudų, kurios susidaro ES stiklo ir keramikos sektoriui dėl pagrindinių ES teisės aktų ir politikos krypčių, ypač poveikio pelno dydžiui ir tarptautiniam konkurencingumui, vertinimas. Turi būti pradėtas 2015 m.

57. || Pavėluoto mokėjimo direktyva || Vertinimas || Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, vertinimas. Turi būti pradėtas 2015 m.

58. || Statybų sektorius || Kokybės patikra (iš pradžių – bendrų sąnaudų vertinimas) || Aktualiausių ES teisės aktų, kurie daro poveikį šiam sektoriui vidaus rinkos ir energijos vartojimo efektyvumo aspektu, kokybės patikra Turi būti pradėta 2015 m.

Teisingumas, vartotojai ir lyčių lygybė

59. || Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (Rinkodaros direktyva) || Teisėkūros iniciatyva Supaprastinimas || Rinkodaros direktyva bus supaprastinta ir integruota į apsaugos taikymo įmonių tarpusavio sandoriams sritis. Direktyva sprendžiama klaidinančio rinkodaros elgesio problema taikant internetines ar kitas nuotolinės komunikacijos priemones. Tikimasi, kad Rinkodaros direktyvos nauda mažosioms ir vidutinėms įmonėms kasmet sieks 419–477 mln. EUR., nes sumažės klaidinančio rinkodaros elgesio nulemtos sąnaudos tais atvejais, kai MVĮ negali pačios efektyviai apginti savo teisių.

60. || Su socialine apsauga susijusių teisių lygybė || Vertinimas || Su socialine apsauga susijusių teisių lygybę užtikrinančių teisės aktų, tarp jų ir Tarybos direktyvos 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje, vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

61. || Pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutartys || Vertinimas || Direktyva 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais. Rezultatų tikimasi 2015 m.

62. || Su vartotojų teisėmis ir reklama susiję teisės aktai || Kokybės patikra || Su vartotojų teisėmis ir reklama susijusių teisės aktų kokybės patikra, pirmiausia: Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu; Direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų; Direktyvos 93/13/EB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais. Turi būti pradėta 2015 m.

Migracija, vidaus reikalai ir pilietybė

63. || Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus || Teisėkūros iniciatyva Kodifikavimas || Vizų reglamento (EB) Nr. 539/2001 kodifikavimas (14 pakeitimų) po Europos Teisingumo Teismo sprendimo, kurio tikimasi 2015 m. viduryje.

64. || 2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas 2000/642/TVR dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas prevencijos tikslais bus reguliuojamas pasiūlyta ketvirtąja kovos su pinigų plovimu direktyva (COM(2013) 45). Praktinė bendradarbiavimo teisėsaugos tikslais taisyklių taikymo sritis yra ribota ir jos išsaugoti nereikia.

65. || Vizų informacinė sistema || Vertinimas || Reglamento (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamento), 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimo 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo, Reglamento (EB) Nr. 810/2009 ir Sprendimo 2008/633/EB vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

66. || Neteisėtas atvykimas, vykimas tranzitu ir apsigyvenimas || Vertinimas || Direktyvos 2002/90/EB, apibrėžiančios padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi, ir Tarybos pamatinio sprendimo 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi vertinimas siekiant suderinti veiksmingą kovą su neteisėtu migrantų gabenimu su poreikiu išvengti humanitarinės pagalbos kriminalizavimo. Rezultatų tikimasi 2015 m.

67. || FRONTEX, įskaitant skubios pasienio pagalbos būrius || Vertinimas || Reglamento (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiančio Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą, vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

68. || Kova su organizuotu nusikalstamumu || Vertinimas || Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

69. || Teisėta migracija || Kokybės patikra || Teisės aktai, kurių kokybė tikrinama: 2009 m. gegužės 25 d. Direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (Mėlynosios kortelės direktyva); 2003 m. lapkričio 25 d. Direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso; 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyva 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių (Vieno leidimo direktyva). Tikslas – įvertinti galiojančių migracijos teisės aktų tinkamumą ir pasiūlyti galimų pakeitimų. Turi būti pradėta 2015 m.

Prekyba

70. || Prekybos teisės aktai || Teisėkūros iniciatyva Kodifikavimas, išdėstymas nauja redakcija, panaikinimas || Teisės aktų, iš dalies pakeistų dviem įgaliojimus suteikiančiais reglamentais, kuriais užtikrinta prekybos teisės aktų atitiktis Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, t. y. 2014 m. sausio 15 d. Reglamentu (ES) Nr. 37/2014 ir sausio 15 d. Reglamentu (ES) Nr. 38/2014, kodifikavimas, išdėstymas nauja redakcija, panaikinimas.

71. || Prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais srautų nukreipimas || Vertinimas || Reglamento (EB) Nr. 953/2003, nustatančio siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą, vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

Transportas

72. || Direktyva 2007/38/EB dėl sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Direktyvos tikslas pasiektas: visose transporto priemonėse, kuriose buvo privaloma modifikuoti veidrodėlius, t. y. tose, kurios įregistruotos 2000 m. sausio 1 d. – 2007 m. sausio 27 d., nauji veidrodėliai jau įrengti.

73. || Reglamento (EB) Nr. 569/2008, iš dalies keičiančio Reglamentą Nr. 11(1960) dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu, panaikinimas || Teisėkūros iniciatyva Panaikinimas || Reglamentas nebereikalingas dėl technologinės plėtros ir kitų teisės aktų.

74. || Supaprastinimo pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles, ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių || Teisėkūros iniciatyva Supaprastinimas || Pasiūlymu bus išaiškintos ir supaprastintos tam tikros reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir 1072/2009 nuostatos. Dėl atitinkamų pakeitimų valstybėms narėms bus lengviau juos įgyvendinti, ir tie reglamentai visoje ES bus taikomi vienodžiau. Numatomais pakeitimais bus sumažinta valdžios institucijų ir privačiųjų subjektų administracinė našta.

75. || Mišrusis vežimas || Vertinimas || 1992 m. gruodžio 7 d. Direktyvos 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo vertinimas. Direktyvoje buvo nustatytos paskatos vežti kroviniais mišriu būdu, didžia dalimi – įtraukiant nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo kituose teisės aktuose nustatytų ribų ir įpareigojimų (dėl kabotažo, svorio ir matmenų).

76. || Uosto priėmimo įrenginiai || Vertinimas || Direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių vertinimas. Vertinimo tikslas – visapusiškai apžvelgti direktyvos veikimą ir įvertinti jos veiksmingumą ir efektyvumą. Vertinimas turėtų atskleisti probleminius klausimus, kuriuos būtų galima spręsti galimu direktyvos persvarstymu, siekiant pagerinti ir supaprastinti teisinę bazę ir sumažinti reguliavimo sąnaudas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

77. || Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai || Kokybės patikra || Teisės aktai, kurių kokybė tikrinama: 2009 m. gegužės 6 d. Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų; Direktyva 2003/25/EB dėl specialių ro-ro keleivinių laivų stabilumo reikalavimų; Direktyva 1999/35/EB dėl privalomų patikrinimų sistemos, užtikrinančios saugų ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų, kuriais teikiamos reguliarios paslaugos, plaukiojimą; Direktyva 1998/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos. Kokybės patikra siekiama įvertinti galimybes supaprastinti ir integruoti į esamą sistemą, užtikrinant TJO, ES ir nacionalinių taisyklių pusiausvyrą. Rezultatų tikimasi 2015 m.

78. || Netaršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių naudojimo skatinimas || Vertinimas || 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvos 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones vertinimas. Direktyvos tikslas – paskatinti geriau naudotis konkursų procedūromis, siekiant pagerinti viešojo finansavimo naudojimą ir suteikti paskatų naudotis mažiau taršiais automobiliais. Rezultatų tikimasi 2015 m.

79. || Tunelių sauga || Vertinimas || 2004 m. balandžio 29 d. Direktyvos 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų vertinimas. Rezultatų tikimasi 2015 m.

[1] Įgyvendindama REFIT programą, Komisija užtikrina, kad ES teisės aktai būtų tinkami pagal paskirtį. Pagal REFIT Komisija peržiūri ES reguliavimo teisyną ir nustato, kokių taisomųjų veiksmų reikia. Tai ir teisėkūros iniciatyvos reguliavimo naštai supaprastinti ir sumažinti, nebereikalingų teisės aktų panaikinimas, pasiūlymų, kuriuos priimti realių galimybių nėra arba kurių pirminiai tikslai nebegali būti pasiekti, atšaukimas, kokybės patikros, atliekamos siekiant įvertinti ES teisės aktų aktualumą, nuoseklumą, efektyvumą, veiksmingumą ir pridėtinę vertę Europos Sąjungai ir rasti kitų supaprastinimo ir naštos sumažinimo galimybių. Pirmasis veiksmų sąrašas paskelbtas 2013 m. spalio mėn., antrasis – 2014 m. birželio mėn. Iš viso pagal REFIT programą numatyta beveik 200 veiksmų. 2018 m. birželio 18 d. visi jie buvo paskelbti išsamioje suvestinėje. Taip Komisija viešina įgyvendinamus veiksmus, padarytą pažangą ir pasiektus rezultatus, laukia atsiliepimų iš visų suinteresuotų subjektų, atsižvelgia į pastabas ir pasiūlymus.

2015 m. Komisijos darbo programoje patvirtinama, kad pagal REFIT numatyti veiksmai bus įgyvendinti kitais metais. Šiame priede išvardijamos visos pagal REFIT vykdomos teisėkūros iniciatyvos (supaprastinimas, kodifikavimas, išdėstymas nauja redakcija, konsolidavimas, panaikinimas, atnaujinimas ir peržiūra), kurias Komisija planuoja priimti 2015 m., ir REFIT programoje numatyti visi vertinimai ir kokybės patikros, kurie arba vykdomi arba kurių rezultatų tikimasi 2015 m.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Šį vertinimą kartu organizuoja Aplinkos generalinis direktoratas ir Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas.

IV priedas. Teisės aktai, kurie bus pradėti taikyti 2015 m.

Nr. || Pavadinimas || Dalykas || Taikymo pradžios data

Teisėkūros procedūra priimti aktai

1. || 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 || Žemės ūkio struktūriniai fondai || 2015 01 01

2. || 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 || Žemės ūkio struktūros || 2015 01 01

3. || 2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 317/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (CMR medžiagos)  || Vartotojų apsauga || 2015 01 01

4. || 2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 713/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas || Muito mokesčiai: Bendrijos tarifinės kvotos, bendrasis muitų tarifas || 2015 01 01

5. || 2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/38) || Ekonominė ir pinigų politika, ekonominė ir pinigų sąjunga || 2015 01 01

6. || 2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1074/2013 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro įstaigoms, priimančioms indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansų įstaigų (nauja redakcija) (ECB/2013/39) || Ekonominė ir pinigų politika, ekonominė ir pinigų sąjunga || 2015 01 01

7. || 2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/40) || Ekonominė ir pinigų politika, ekonominė ir pinigų sąjunga || 2015 01 01

8. || 2014 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 827/2014, kuriuo dėl euro įvedimo Lietuvoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98 || Ekonominė ir pinigų sąjunga || 2015 01 01

9. || 2014 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 851/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso || Ekonominė ir pinigų sąjunga || 2015 01 01

10. || 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 || Ekonominė ir pinigų sąjunga || 2015 01 01

11. || 2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EU) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/34) || Ekonominė ir pinigų sąjunga, ekonominė ir pinigų politika || 2015 01 01

12. || 2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2013/33) || Ekonominė ir pinigų sąjunga, ekonominė ir pinigų politika, informavimas ir tikrinimas || 2015 01 01

13. || 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012  || Ekonominė politika || 2015 01 01

14. || 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo || Aplinka || 2015 01 01

15. || 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012  || Finansinės nuostatos, ekonominė politika || 2015 01 01

16. || 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012  || Įsisteigimo laisvė, vidaus rinkos principai || 2015 01 01

17. || 2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1319/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai || Informavimas ir tikrinimas || 2015 01 01

18. || 2014 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 752/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005, nustatančio didžiausių pesticidų likučių kiekių ribas, I priedas || Augalų sveikatos teisės aktai || 2015 01 01

19. || 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/8/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su paslaugų teikimo vieta || Pridėtinės vertės mokestis, mokesčių sistema || 2015 01 01

20. || 2014 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1148/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, II, VII, VIII, IX ir X priedų nuostatos  || Veterinarijos teisės aktai || 2015 01 01

21. || 2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 218/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 (dėl gyvūninės kilmės maisto produktų higienos ir dėl gyvūninės kilmės maisto produktų oficialios kontrolės) priedai ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2074/2005  || Veterinarijos teisės aktai, maisto produktai || 2015 01 01

22. || 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo || Teisingumas ir vidaus reikalai || 2015 01 10

23. || 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose || Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė || 2015 01 11

24. || 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio || Teisingumas ir vidaus reikalai || 2015 01 11

25. || 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo  || Transportas || 2015 03 02

26. || 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/51/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB bei reglamentų (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 nuostatos, kiek tai susiję su Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimais || Įsisteigimo laisvė || 2015 03 31

27. || 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) || Vidaus rinka, įsteigimo laisvė || 2015 03 31

28. || 2014 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1004/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas  || Vidaus rinkos principai, vartotojų apsauga || 2015 04 16

29. || 2014 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 301/2014, kuriuo dėl chromo VI junginių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas  || Vartotojų apsauga || 2015 05 01

30. || 2014 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1126/2014, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios asulamo, cianamido, diklorano, flumioksazino, metilflupirsulfurono, pikolinafeno ir propizochloro koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai  || Vartotojų apsauga, augalų sveikatos teisės aktai || 2015 05 13

31. || 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga  || Įstatymų derinimas, vidaus rinkos principai, techninės kliūtys || 2015 06 01

32. || 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/27/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo || Užimtumas || 2015 06 01

33. || 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB || Aplinka || 2015 06 01

34. || 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1336/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 648/2004, siekiant suderinti jį su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo || Aplinka, techninės kliūtys, pramonė || 2015 06 01

35. || Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013 2013 m. gegužės 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų  || Įsisteigimo laisvė || 2015 06 21

36. || 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/56/ES, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti bevieliuose elektriniuose įrankiuose, ir sagos formos elementų, kuriuose yra nedidelis kiekis gyvsidabrio, pateikimo rinkai ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/603/EB || Aplinka || 2015 07 01

37. || 2014 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas  || Vidaus rinkos principai, vartotojų apsauga || 2015 07 01

38. || 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/EB dėl indėlių garantijų sistemų  || Įsisteigimo laisvė, įstatymų derinimas || 2015 07 04

39. || 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB || Vartotojų apsauga || 2015 07 09

40. || 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra || Teisingumas ir vidaus reikalai, laisvas asmenų judėjimas || 2015 07 20

41. || 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB || Įsisteigimo laisvė || 2015 07 20

42. || 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo || Prieglobsčio politika, teisingumas ir vidaus reikalai || 2015 07 21

43. || 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos || Teisingumas ir vidaus reikalai, prieglobsčio politika || 2015 07 21

44. || 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 || Žemės ūkis || 2015 08 01

45. || 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo || Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose, teisingumas ir vidaus reikalai || 2015 08 17

46. || 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR || Teisingumas ir vidaus reikalai || 2015 09 04

47. || 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/39/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje || Aplinka || 2015 09 14

48. || 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas  || Energetika, vidaus rinkos principai || 2015 10 01

49. || 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 511/2014 dėl Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje || Aplinka || 2015 10 12

50. || 2013 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009  || Energetika, vidaus rinkos principai || 2015 11 01

51. || 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007  || Transportas || 2015 11 15

52. || 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR || Teisingumas ir vidaus reikalai || 2015 11 16

53. || 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 || Žemės ūkis ir žuvininkystė || 2015 12 01

54. || 2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore  || Transportas, telekomunikacijos || 2015 12 01

55. || 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/60/ES dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (nauja redakcija) || Kultūra || 2015 12 19

56. || 2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2013, kuriuo dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas  || Vartotojų apsauga || 2015 12 27

57. || Tarybos direktyva, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis || Sveikata || 2015 12 28

58. || 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais  || Vidaus rinkos principai, maisto produktai || 2015 12 31

Įgyvendinimo ir deleguotieji aktai

59. || 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės || Žemės ūkio struktūriniai fondai || 2015 01 01

60. || 2014 m. liepos 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1001/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, X priedas || Žemės ūkio struktūros || 2015 01 01

61. || 2014 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 641/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, taikymo taisyklės || Žemės ūkio struktūros || 2015 01 01

62. || 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1101/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas || Bendrasis muitų tarifas || 2015 01 01

63. || 2014 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1130/2014, kuriuo leidžiama naudoti 2015 m. tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 510/2014, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms || Bendrasis muitų tarifas, Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA) || 2015 01 01

64. || 2014 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 400/2014 dėl 2015, 2016 ir 2017 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir pesticidų liekanų poveikiui vartotojams įvertinti  || Vartotojų apsauga, maisto produktai, augalų sveikatos teisės aktai || 2015 01 01

65. || 2013/188/ES: 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl metinių ataskaitų apie nešališkus patikrinimus, atliekamus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantį Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2098)  || Vidaus rinkos principai || 2015 01 01

66. || 2014 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1015/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II ir III priedai ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 154/2013 || Preferencinės sistemos || 2015 01 01

67. || 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas  || Transportas || 2015 01 01

68. || 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema  || Transportas || 2015 01 01

69. || 2013 m. spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1042/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos, susijusios su paslaugų teikimo vieta || Pridėtinės vertės mokestis, mokesčių sistema || 2015 01 01

70. || 2014/288/ES: 2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi standartiniai tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų, kurias bendrai finansuoja Sąjunga, vykdymo ataskaitų rengimo reikalavimai ir panaikinamas Sprendimas 2008/940/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 2976) || Veterinarijos teisės aktai || 2015 01 01

71. || 2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/802/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimų 2010/470/ES ir 2010/472/ES nuostatos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su skrepio liga, taikomų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų embrionų prekybai Sąjungoje ir importui į Sąjungą  || Veterinarijos teisės aktai || 2015 01 01

72. || 2014 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/798/ES, kuriuo dėl Sąjungos vidaus prekybos galvijais ir kiaulėmis sveikatos sertifikatų pavyzdžių formato ir papildomų sveikatos reikalavimų, susijusių su Trichinella ir taikomų Sąjungos vidaus prekybai naminėmis kiaulėmis, iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 64/432/EEB F priedas || Veterinarijos teisės aktai || 2015 01 01

73. || 2014 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 687/2014, kuriuo dėl aviacijos saugumo priemonių patikslinimo, suderinimo ir paprastinimo ir nuostatų dėl saugumo standartų lygiavertiškumo ir krovinių bei pašto saugumo priemonių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 185/2010  || Transportas || 2015 03 01

74. || 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1337/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 taikymo taisyklės, susijusios su šviežios, atšaldytos ir užšaldytos kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos kilmės šalies arba kilmės vietos nuorodomis || Maisto produktai || 2015 04 01

75. || 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009  || Transportas || 2015 05 21

76. || 2014 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 dėl naujų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų || Transportas || 2015 06 16

77. || 2014 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 870/2014 dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų prašantiems pareiškėjams taikomų kriterijų || Transportas || 2015 06 16

78. || 2014 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 699/2014 dėl bendro logotipo, kuris naudojamas asmenims, siūlantiems parduoti vaistus visuomenei nuotoliniu būdu, nustatyti, dizaino ir dėl bendro logotipo autentiškumo patikrinimo techninių, elektroninių bei šifravimo reikalavimų || Visuomenės sveikata, vidaus rinkos principai || 2015 07 01

79. || 2014/672/ES: 2014 m. rugsėjo 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos paskyrimo pratęsimo || Transportas || 2015 07 01

80. || 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 886/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl duomenų, kurių reikia, kad vartotojams, kai įmanoma, nemokamai galima būtų teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją, ir tos informacijos teikimo procedūrų || Informavimas ir tikrinimas, transportas || 2015 10 01

81. || 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 885/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos ITS direktyvos 2010/40/ES nuostatos dėl informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimo || Transportas || 2015 10 01

II priedas. Atšauktų arba koreguojamų dar nepriimtų pasiūlymų sąrašas

Pasiūlymai, atšaukti dėl kitų nei nebeaktualumas priežasčių, ir koreguojami pasiūlymai nurodyti pusjuodžiu šriftu

Nr. || COM, tarpinstitucinė nuoroda || Pavadinimas || Atšaukimo, koregavimo priežastys

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

1. || COM/2010/0537 2010/0266/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 1305/2013

2. || COM/2010/0539 2010/0267/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 1307/2013 (BŽŪP reforma).

3. || COM/2010/0745 2010/0365/COD || ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 165/94 ir (EB) Nr. 78/2008, pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 1306/2013 (BŽŪP reforma).

4. || COM/2010/0738 2010/0354/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos dėl prekybos standartų, pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 1308/2013 (BŽŪP reforma).

5. || COM/2010/0759 2010/0364/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, pasiūlymas || Pasiūlymas perkeltas į 2014 m. kovo 19 d. priimtą dokumentą COM(2014)0180.

6. || COM/2010/0761 2010/0366/COD  || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 485/2008 dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimo, pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 1306/2013 (BŽŪP reforma).

7. || COM/2010/0799 2010/0385/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 1308/2013 (BŽŪP reforma).

8. || COM/2011/0193 2011/0075/NLE || Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos su vienu bendru žemės ūkio rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos, grąžinamųjų išmokų ir kainų nustatymo priemonės, pasiūlymas || Nebeaktualus. Pasiūlymas įtrauktas į BŽŪP reformą.

9. || COM/2011/0663 2011/0290/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus, nes jo turinys perkeltas į dokumentą 2013/0398/COD.

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl koregavimo koeficiento nustatymo Reglamentu (EB) Nr. 73/2009 numatytoms tiesioginėms išmokoms už 2013 kalendorinius metus pasiūlymas || Nebeaktualus. Pasiūlymas nebeaktualus nuo 2013 m. birželio 30 d. remiantis Reglamento (ES) Nr. 1290/2005 18 straipsniu.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 1310/2013 (BŽŪP reforma).

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, pasiūlymas || Siekiant supaprastinti BŽŪP, visa programa bus vertinama pagal subsidiarumo, proporcingumo ir geresnio reglamentavimo principus. Komisija rekomenduoja teisėkūros institucijoms tuo tarpu sustabdyti 2013 m. keitimo pasiūlymo svarstymus.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficiento, taikytino 2014 kalendoriniais metais, nustatymo pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus nuo 2014 m. birželio 30 d. remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsniu. Jo turinys perkeltas į tuo tarpu priimtą Komisijos įgyvendinimo reglamentą (COM/879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, pasiūlymas || Per šešis mėnesius nepasiekus susitarimo pasiūlymas bus atšauktas ir pakeistas nauja iniciatyva.

Biudžetas ir žmogiškieji ištekliai

15. || COM/2004/0509 2004/0172/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpusavio administracinės pagalbos siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitokios neteisėtos veikos pasiūlymas || 2012 m. liepos mėn. priimtas naujas Direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu pasiūlymas (COM(2012)0363).

16. || COM/2010/0071 2010/0047/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, pasiūlymas || Nebeaktualus. 2012 m. spalio 26 d. priimtas naujas Finansinis reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012.

17. || COM/2010/0072 2010/0048/APP || Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa, pasiūlymas                || Nebeaktualus. 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos reglamento pasiūlymas gali būti atšauktas.

18. || COM/2012/0754 2012/0350/NLE || Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymas || Nebeaktualus. 2014 m. balandžio mėn. priimtas Reglamentas (ES) Nr. 423/2014.

Klimato politika ir energetika

19. || COM/2011/0518 2011/0225/NLE || Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema, pasiūlymas || Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas. Nors 2013 m. gruodžio mėn. EP pateikė palankią nuomonę, Taryboje pasiūlymas nesulaukė pakankamai paramos, kad dėl jo būtų galima pasiekti susitarimą.

Ekonomikos ir finansų reikalai, mokesčiai ir muitai

20. || COM/0098/0030 1998/0025/CNS || Tarybos direktyvos, reglamentuojančios privačių motorinių transporto priemonių, kurios visam laikui perkeliamos į kitą valstybę narę dėl asmens nuolatinės gyvenamosios vietos perkėlimo arba kurios laikinai naudojamos kitoje nei yra registruotos valstybėje narėje, apmokestinimą, pasiūlymas || Pasiūlymas parengtas 1998 m. ir nenumatytas joks susitarimas dėl jo turinio.

21. || COM/2002/0456 2002/0246/CNS || Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 77/270/Euratomas, suteikiantį Komisijai teisę suteikti Euratomo paskolas siekiant prisidėti prie atominių elektrinių finansavimo, pasiūlymas || Komisijos pasiūlymas parengtas 2002 m. ir jau daugiau nei dešimt metų Taryboje dėl jo nesiimama jokių veiksmų (Euratomo sutartimi grindžiamą pasiūlymą priimti reikia vienbalsiai, o to užtikrinti nepavyko).

22. || COM/2002/0457 2002/0246/NLE || Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 77/271/Euratomas dėl Sprendimo 77/270/Euratomas, suteikiančio Komisijai teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant prisidėti prie atominių elektrinių finansavimo, įgyvendinimo, pasiūlymas || Komisijos pasiūlymas parengtas 2002 m. ir jau daugiau nei dešimt metų Taryboje dėl jo nesiimama jokių veiksmų (Euratomo sutartimi grindžiamą pasiūlymą priimti reikia vienbalsiai, o to užtikrinti nepavyko).

23. || COM/2005/0261 2005/0130/CNS || Tarybos direktyvos dėl lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių pasiūlymas || Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas. Pasiūlymas parengtas 2005 m. ir Taryboje nebesvarstomas; paskutinis kompromisinis tekstas sudarytas 2007 m.

24. || COM/2006/0486 2006/0165/CNS || Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo, pasiūlymas || Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas. Paskutinį kartą svarstytas Taryboje 2010 m.

25. || COM/2010/0032 2010/0018/NLE || Tarybos sprendimo dėl pozicijos, kurios Sąjunga turi laikytis Jungtiniame komitete, įkurtame Europos anglių ir plieno bendrijos bei Turkijos Respublikos susitarimu dėl prekybos produktais, kuriems taikoma Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis, dėl šio susitarimo 1 protokolo II priedo dalinių pakeitimų įsigaliojus 2007 m. suderintai sistemai, pasiūlymas || Nebeaktualus.

26. || COM/2010/0034 2010/0019/NLE || Tarybos sprendimo dėl pozicijos, kurios Sąjunga turi laikytis Asociacijos taryboje dėl 1998 m. vasario 25 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/98 dėl žemės ūkio produktams taikomo prekybos režimo 3 protokolo II priedo, kuriame pateiktas apdirbimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti su kilmės neturinčiomis medžiagomis, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas, dalinių pakeitimų, įsigaliojus 2007 m. suderintai sistemai, pasiūlymas || Nebeaktualus.

27. || COM/2010/0778 2010/0378/NLE || Tarybos sprendimo dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, įkurtoje Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimu, dėl šio susitarimo 4 protokolo pakeitimo, susijusio su sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtimi ir administracinio bendradarbiavimo metodais, pasiūlymas                || Kroatijai įstojus į ES pasiūlymas nebeaktualus.

28. || COM/2011/0169 2011/0092/CNS || Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, pasiūlymas           || Per derybas Taryboje parengtas kompromisinio teksto projektas, kuriame visiškai pakito Komisijos pasiūlymo esmė. Be to, net ir dėl kompromisinio teksto projekto Taryboje nepavyko pasiekti susitarimo.

Užimtumas, socialiniai reikalai, gebėjimai ir darbo jėgos judumas

29. || COM/2014/0239 2014/0131/NLE || Tarybos sprendimo dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta Tarptautinės darbo konferencijos 103-iojoje sesijoje dėl rekomendacijos papildyti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 29 dėl priverstinio darbo, pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus, nes konferencija, kuriai ketinta parengti pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį priimtiną poziciją, įvyko Tarybai nepriėmus sprendimo pasiūlymo.

Aplinka, jūrų reikalai ir žuvininkystė

30. || COM/2009/0189 2009/0057/COD || Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planas, pasiūlymas || Šis pasiūlymas nebereikalingas įsigaliojus reformuotoje bendros žuvininkystės politikoje numatytam įpareigojimui iškrauti visą laimikį.

31. || COM/2009/0399 2009/0112/COD || Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas ilgalaikis Biskajos įlankos europinių ančiuvių išteklių ir jų žvejybos būdų valdymo planas, pasiūlymas || Šis pasiūlymas nebereikalingas įsigaliojus reformuotoje bendros žuvininkystės politikoje numatytam įpareigojimui iškrauti visą laimikį.

32. || COM/2010/0572 2010/0290/NLE || Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Mikronezijos Federacinių Valstijų žvejybos partnerystės susitarimo protokolo sudarymo pasiūlymas || MFV kongresui nubalsavus prieš pasiūlymą, jis nebegali būti realiu pagrindu protokolui sudaryti. Todėl jis turėtų būti atšauktas.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą, pasiūlymas || Šis pasiūlymas pakeistas daugiamečio įvairių Baltijos jūros žuvų išteklių valdymo plano pasiūlymu (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų techninių ir kontrolės priemonių Skagerako sąsiauryje, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 850/98 ir Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, pasiūlymas || Didžioji pasiūlymo dalis buvo susijusi su įpareigojimo iškrauti visą laimikį įvedimu; šis įpareigojimas dabar nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, o dėl likusios pasiūlymo dalies nenumatyta imtis jokių tolesnių veiksmų.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, pasiūlymas            || Šis pasiūlymas pakeistas daugiamečio įvairių Baltijos jūros žuvų išteklių valdymo plano pasiūlymu (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153/NLE || Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma pozicija dėl Baltijos jūros paskelbimo azoto oksidų išmetimo kontrolės rajonu (NECA), kurios reikia laikytis HELCOM ir TJO, pasiūlymas || Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB, pasiūlymas ||  Bus koreguojamas pagal tolesnių su 2030 m. energetikos ir klimato dokumentų rinkiniu susijusių teisėkūros veiksmų planą.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų, 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų, 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, pasiūlymas            2014 10 28 || Numatyta pasiūlymą atšaukti ir iki 2015 m. pabaigos pakeisti nauju platesnio užmojo pasiūlymu dėl žiedinės ekonomikos skatinimo.

Europos kaimynystės politika ir plėtros derybos

39. || COM/2008/0308 2008/0095/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantį bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę, pasiūlymas || Nebeaktualus. Atšauktas Europos Parlamento prašymu.

40. || COM/2012/0092 2012/0041/NLE || Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos pozicijos ES ir Turkijos asociacijos taryboje pasiūlymas || Nebeaktualus.

41. || COM/2012/0133 2012/0063/NLE || Tarybos sprendimo dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 4 protokolo (Kilmės taisyklės) pakeitimo, pasiūlymas || Rengiamas naujas pasiūlymas.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA), pasiūlymas || Nebeaktualus. Reglamentas (EB) Nr. 1085/2006 (IPA I reglamentas) baigė galioti 2013 m. pabaigoje ir 2014 m. pradžioje pakeistas nauja priemone (IPA II).

Užsienio reikalai ir saugumo politika

43. || COM/2005/0281 2005/0121/CNS || Tarybos sprendimo dėl Pagrindų susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Korėjos Respublikos protokolo pasirašymo, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, pasiūlymas || Nebeaktualus. Pagrindų susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo panaikintas 2010 m. ES ir Korėjos pagrindų susitarimo (OL L 20/14, 2013 01 23) 43 straipsniu.

44. || COM/2013/0289 2013/0155/NLE || Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo pasiūlymas || Dėl tam tikrų įvykių netekęs aktualumo Asociacijos susitarimas pasirašytas 2014 m. remiantis naujais Tarybos sprendimais.

45. || COM/2013/0653 || Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl pritarimo, kad Komisija Europos atominės energijos bendrijos vardu sudarytų Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą || Dėl tam tikrų įvykių netekęs aktualumo Asociacijos susitarimas sudarytas 2014 m. remiantis nauju Tarybos sprendimu.

Sveikata ir maisto sauga

46. || COM/2007/0090 2007/0037/COD || Reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, pasiūlymas || Nebeaktualus. Iš pradžių pasiūlymu siekta leisti MVĮ nesilaikyti maisto gamintojams skirtų ES reikalavimų gamybos procesų metu taikyti savitikrą (pagal RVASVT sistemą) ir jis buvo vienbalsiai atmestas Taryboje (26 balsai prieš, vienas susilaikė). Tuo tarpu paskelbtos RVASVT sistemos taikymo mažmenininkams ir kitoms MVĮ gairės, į kurias įtrauktos lankstumo ir paprastinimo priemonės. Atšaukimas numatytas 2014 m. birželio mėn. REFIT komunikate.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) pasiūlymas || Atmetęs pasiūlymą per pirmąjį svarstymą 2014 m. balandžio mėn., EP 2014 m. rugsėjo 11 d. EP pirmininko laišku (D(2014)41887) paprašė Komisijos jį atšaukti.

Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

48. || COM/2010/0371 2010/0199/COD || Europos Parlamento ir tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų, pasiūlymas           || Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas. Diskusijos sustabdytos tiek Taryboje, tiek EP. Atšaukimas numatytas 2014 m. birželio mėn. REFIT komunikate.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Direktyvos, susijusios su priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos draudimo sistemų taikymo sritį, skaidrumu, pasiūlymas || Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas, pasiūlymas || Pasiūlymas bus iš dalies keičiamas pagal naujos Komisijos prioritetus, kad būtų supaprastintos procedūros, sutrumpinti tyrimo terminai ir sumažintas įgyvendinimo vykdytojų skaičius.

51. || COM/2012/0241 2012/0124/NLE || Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms suteikiamas leidimas Jungtinių Tautų konferencijoje dėl Sutarties dėl prekybos ginklais (Niujorkas, 2012 m. liepos 2–27 d.) derėtis išimtinei Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais, pasiūlymas || Nebeaktualus. Pasiūlymas pakeistas kitais sprendimais, kurių paskutinis yra Tarybos sprendimas 2014/165/ES, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais (OL L 98, 2014 03 25, p. 44).

52. || COM/2014/0085 2014/0043/NLE || Tarybos rekomendacijos dėl Europos turizmo kokybės principų pasiūlymas || Pasiūlymas sulaukė blokuojančios mažumos balsų Taryboje. Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Žemės stebėjimo palydovų duomenų komercinės sklaidos pasiūlymas || Per šešis mėnesius nepasiekus susitarimo pasiūlymas bus atšauktas ir pakeistas nauja iniciatyva.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis

54. || COM/2008/0244 2008/0270/NLE || Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos įgaliojimo pasirašyti ir sudaryti 2007 m. Tarptautinį kavos susitarimą pasiūlymas, pasiūlymas || Nebeaktualus. 2008 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimu (OL L 186/12) suteikti įgaliojimai pasirašyti (patvirtinti) 2007 m. Tarptautinį kavos susitarimą. Nuo tada ES yra oficiali Tarptautinės kavos organizacijos narė.

Institucijų ryšiai

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pasiūlymas || Pasiūlymo turinys bus įtrauktas į tarpinstitucinį geresnio reglamentavimo susitarimą.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pasiūlymas || Pasiūlymo turinys bus įtrauktas į tarpinstitucinį geresnio reglamentavimo susitarimą.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pasiūlymas || Pasiūlymo turinys bus įtrauktas į tarpinstitucinį geresnio reglamentavimo susitarimą.

Teisingumas, vartotojų reikalai ir lyčių lygybė

58. || COM/2008/0637 2008/0193/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo, pasiūlymas || Per šešis mėnesius nepasiekus susitarimo pasiūlymas bus atšauktas ir pakeistas nauja iniciatyva. Atšaukimas numatytas 2014 m. birželio mėn. REFIT komunikate.

59. || COM/2010/0082 2010/0050/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu baudžiamajame procese pasiūlymas || Nebeaktualus, nes priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese.

60. || COM/2011/0635 2011/0284/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės pasiūlymas || Pasiūlymas pakoreguotas siekiant visapusiškai panaudoti elektroninės prekybos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje potencialą.

61. || COM/2012/0035 2012/0022/APP || Tarybos reglamento dėl Europos fondo (FE) statuto pasiūlymas || Procesas nejuda iš vietos Taryboje. Kadangi pasiūlymas turi būti priimtas vienbalsiai, neverta tikėtis, kad susitarimas bus pasiektas.

Migracija, vidaus reikalai ir pilietiškumas

62. || COM/2009/0102 2009/0033/CNS || Tarybos reglamento dėl vertinimo mechanizmo Šengeno acquis taikymui tikrinti sukūrimo pasiūlymas || Šio pasiūlymo atšaukimas jau paskelbtas Komisijos pasiūlyme COM(2010)0624/ COM(2010)0559. Tačiau Komisija dar nepriėmė (atskiro) oficialaus atšaukimo akto. Todėl pasiūlymas formaliai dar svarstomas ir turi būti oficialiai atšauktas.

Moksliniai tyrimai, mokslas ir inovacijos

63. || COM/2011/0931 2011/0460/NLE || Tarybos sprendimo dėl papildomos 2014–2018 m. ITER projekto mokslinių tyrimų programos priėmimo pasiūlymas || Pakeistas pasiūlymu COM (2013)0607.

Prekyba

64. || COM/2011/0380 2011/0167/NLE || Tarybos sprendimo dėl prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu (ACTA) sudarymo pasiūlymas || Pasiūlymas nebeaktualus po 2012 m. liepos mėn. EP sprendimo nepritarti ACTA sudarymui. Taigi pasiūlymo atšaukimas bus aiškus ženklas, kad nebenumatoma imtis jokių su sudarymo procedūra susijusių veiksmų.

Transportas

65. || COM/2000/0802 2000/0326/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fondo, skirto kompensuoti naftos sukeltą žalą Europos vandenyse, įsteigimo ir su juo susijusių priemonių pasiūlymas || Pasiūlymą būtina atšaukti, nes poveikio vertinimas ir atitinkamas tyrimas paseno. Atšaukimas numatytas 2014 m. birželio mėn. REFIT komunikate.

66. || COM/2005/0353 2005/0141/APP || Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Serbijos ir Juodkalnijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo pasiūlymas || Visos valstybės narės ratifikavo Susitarimą dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (2006/36/APP), kuris yra viršesnis.

67. || COM/2008/0700 || Tarybos sprendimo dėl 1948 m. rugpjūčio 18 d. Konvencijos dėl laivybos Dunojumi (Belgrado konvencijos) dalinio keitimo protokolo pasirašymo pasiūlymas || Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas.

68. || COM/2009/0217 2009/0063/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aviacijos saugumo rinkliavų pasiūlymas || Teisėkūros institucijos pasiūlymo neparėmė; dėl jo nesiimama jokių veiksmų nuo 2010 m. Atšaukimas numatytas 2014 m. birželio mėn. REFIT komunikate.

69. || COM/2009/0229 2009/0066/APP || Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos bendrijos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo sudarymo ir dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos bendrijos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro transporto susitarimo taikymo sudarymo pasiūlymas || Pasiūlymas pakeistas dokumentu 2011/0102/NLE.

70. || COM/2010/0653 2010/0320/NLE || Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos pirmojo pereinamojo laikotarpio užbaigimo sąlygų įvykdymo pagal Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalį susitarimą dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo pasiūlymas         || Procesas sustojęs, o Kroatija jau valstybė narė.

71. || COM/2011/0824 2011/0397/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl antžeminių paslaugų Sąjungos oro uostuose, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 96/67/EB, pasiūlymas || Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas.

Kodifikavimas

72. || COM/2008/0761 2008/0225/COD || Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, pasiūlymas || Nebeaktualus, nes kodifikuotinas aktas buvo iš dalies pakeistas parengus pasiūlymą.

73. || COM/2009/0446 2009/0123/COD || […] Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų pasiūlymas (kodifikuota redakcija) || Nebeaktualus, nes jame yra pasenusių nuostatų dėl komiteto procedūros.

74. || COM/2009/0535 2009/0151/COD || [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. .../... dėl atliekų statistikos pasiūlymas (kodifikuota redakcija) || Nebeaktualus, nes kodifikuotinas aktas buvo iš dalies pakeistas parengus pasiūlymą.

75. || COM/2009/0634 2009/0176/COD || Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių pasiūlymas (kodifikuota redakcija) || Nebeaktualus, nes jame yra pasenusių nuostatų dėl komiteto procedūros.

76. || COM/2010/0179 2010/0095/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką, pasiūlymas (kodifikuota redakcija) || Iš dalies pakeistas kodifikavimo pasiūlymas pateiktas EP ir Tarybai (COM/2013/0932). Todėl pradinis kodifikavimo pasiūlymas COM(2010)0179 gali būti atšauktas.

77. || COM/2010/0184 2010/0098/CNS || Tarybos reglamento (Euratomas), nustatančio didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, pasiūlymas (nauja redakcija) || Parengtas ankstesnius aktus pakeičiančio naujo akto pasiūlymas (COM/2013/0576). Kodifikavimo pasiūlymas COM(2010)0184 gali būti atšauktas.

78. || COM/2010/0507 2010/0260/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo pasiūlymas (kodifikuota redakcija) || Nebeaktualus, nes jame daroma nuoroda į pasenusias nuostatas dėl komiteto procedūros.

79. || COM/2010/0691 2010/0338/NLE || Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų pasiūlymas (kodifikuota redakcija) || Priimta nauja akto redakcija (Reglamentas (ES) Nr. 729/2014).

80. || COM/2012/0008 2012/0007/COD || Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo pasiūlymas (nauja redakcija) || Nebeaktualus. Pasiūlymas nesvarstytas nei per vienos valstybės narės pirmininkavimą ir tapo nebeaktualus, nes Direktyva 1999/45/EB bus panaikinta 2015 m. birželio 1 d.

Top