EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0572

KOMISIJOS ATASKAITA DĖL KOMITETŲ DARBO 2013 M.

/* COM/2014/0572 final */

52014DC0572

KOMISIJOS ATASKAITA DĖL KOMITETŲ DARBO 2013 M. /* COM/2014/0572 final */


KOMISIJOS ATASKAITA

DĖL KOMITETŲ DARBO 2013 M.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai[1] (toliau – Reglamentas dėl komiteto procedūros), 10 straipsnio 2 dalį Komisija teikia metinę komitetų darbo 2013 m. ataskaitą.

Šioje ataskaitoje pateikiama komiteto procedūros sistemos pokyčių 2013 m. apžvalga ir komitetų veiklos santrauka. Prie ataskaitos pridedamas tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pateikiama išsami atskirų komitetų veiklos statistika.

1.            Komiteto procedūros sistemos pokyčių 2013 m. apžvalga

1.1.        Bendrieji pokyčiai

Kaip nurodyta 2012 m. ataskaitoje[2], visos komiteto procedūros, numatytos „senajame“ sprendime dėl komiteto procedūros[3], išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, buvo automatiškai pritaikytos prie naujųjų komiteto procedūrų, numatytų Reglamente dėl komiteto procedūros.

Todėl 2013 m. pagal komiteto procedūrą veikiantys komitetai dirbo laikydamiesi Reglamente dėl komiteto procedūros išdėstytų procedūrų, t. y. patariamosios (4 straipsnis) ir nagrinėjimo (5 straipsnis) procedūrų, taip pat laikydamiesi reguliavimo procedūros su tikrinimu, kaip nurodyta Sprendimo dėl komiteto procedūros 5a straipsnyje.

Remdamasi priimant Sprendimą dėl komiteto procedūros padarytu pareiškimu[4], kad visos galiojančiuose pagrindiniuose aktuose esančios nuostatos dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu turės būti pritaikytos prie Sutartyje nustatytų kriterijų, Komisija, 2012 m. atlikusi preliminarią peržiūrą, 2013 m. priėmė tris pasiūlymus[5] su SESV 290 ir 291 straipsniais suderinti iš viso 200 pagrindinių aktų. Šie pasiūlymai dabar svarstomi laikantis įprastos teisėkūros procedūros.

1.2.        Apeliacinio komiteto darbo tvarkos taisyklių peržiūra

2011 m. kovo 29 d. priimtose Apeliacinio komiteto darbo tvarkos taisyklėse[6] (toliau – Darbo tvarkos taisyklės) įtvirtinta nuostata dėl peržiūros (14 straipsnis), kad iki 2014 m. balandžio mėn. Komisija turėtų įvertinti šių taisyklių veikimą praktiškai. Ši peržiūra yra susijusi tik su Darbo tvarkos taisyklėmis, o ne su paties Reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuris turi būti peržiūrėtas iki 2016 m. kovo 1 d., nuostatomis.

Nuo to laiko, kai 2011 m. kovo 1 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, iki 2013 m. pabaigos apeliacinio komiteto posėdžiai iš esmės vyko vienos politikos srities klausimais, t. y. dėl sveikatos ir vartotojų apsaugos, o konkrečiau – dėl genetiškai modifikuoto maisto bei pašarų ir augalų apsaugos produktų. Komisija apeliaciniam komitetui pateikė 23 įgyvendinimo aktų projektus; nuo apeliacinio komiteto įsteigimo surengta 15 komiteto posėdžių. Iš apeliaciniam komitetui pateiktų aktų projektų du nebuvo susiję su sveikata ir vartotojų apsauga (jie buvo susiję su muitais ir aplinka).

Dauguma atvejų apeliacinio komiteto posėdžiai buvo surengti dėl to, kad atitinkamas komitetas nepateikė nuomonės. Viena iš pagrindinių to priežasčių nurodyta Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje; joje nustatyta, kad tais atvejais, kai nuomonė nepateikta dėl žmonių sveikatos ir saugos arba gyvūnų ar augalų sveikatos ir apsaugos srities įgyvendinimo akto, jis negali būti priimtas[7]. Jei manoma, kad įgyvendinimo aktas yra būtinas, yra galimybė pateikti iš dalies pakeistą akto redakciją tam pačiam komitetui arba įgyvendinimo akto projektą per vieną mėnesį pateikti apeliaciniam komitetui. Genetiškai modifikuoto maisto ar pašarų leidimo atveju pakeitimų mastas yra ribotas, todėl nepanašu, kad iš naujo pateikus aktą komitetui būtų pasiekta kitokių rezultatų. Todėl Komisijos tarnybos nusprendė pateikti įgyvendinimo aktą apeliaciniam komitetui. Daugeliu atvejų apeliacinis komitetas taip pat nepateikė nuomonės ir Komisija priėmė priemones pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 6 straipsnio 3 dalį.

Problemos, nustatytos praktiškai bendraujant su apeliaciniu komitetu, kol kas yra susijusios su posėdžio datos nustatymu ir atstovavimo lygiu, galimybėmis pasiekti kompromisą ir rašytinės procedūros taikymu.

1.2.1. Posėdžio data ir atstovavimo lygis

Reglamento (ES) Nr. 182/2011 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta: „Pirmininkas, glaudžiai bendradarbiaudamas su komiteto nariais ir siekdamas užtikrinti, kad valstybėms narėms ir Komisijai būtų atstovaujama tinkamu lygiu, nustato apeliacinio komiteto posėdžio datą.“ Tai atsispindi Darbo tvarkos taisyklių 1 straipsnio 5 dalyje, kurioje Komisijai nustatytas reikalavimas „tar[tis] su valstybėmis narėmis dėl įvairių [...] galimybių“, susijusių su posėdžio data, o valstybės narės gali pateikti pasiūlymus šiuo klausimu. Tuo siekiama užtikrinti pakankamai aukšto lygio, paprastai ne žemesnio kaip nuolatinių atstovų komiteto narių lygio, atstovavimą, kad nebūtų vien tik pakartojamos atitinkamame komitete įvykusios diskusijos.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 3 straipsnio 7 dalį posėdis turi būti surengtas ne vėliau kaip per šešias savaites nuo kreipimosi į apeliacinį komitetą dienos, gali kilti praktinių sunkumų nustatant tinkamą posėdžio datą, bet, nepaisant to, visais atvejais buvo rastas priimtinas sprendimas. Kalbant apie atstovavimo lygį, iki šiol įgyta patirtis parodė, jog atstovavimas ministrų lygiu nėra įprastas; paprastai atstovaujama nuolatinio atstovo lygiu. Valstybės narės nusprendžia dėl savo atstovo apeliaciniame komitete, o Darbo tvarkos taisyklių 1 straipsnio 5 dalies formuluotė yra pakankamai lanksti, kad konkrečiu atveju atstovavimo lygis būtų pritaikytas.

1.2.2. Kompromiso siekimas 

Reglamente (ES) Nr. 182/2011 aiškiai nurodyta, kad įgyvendinimo akto projektas turi būti pateiktas apeliaciniam komitetui. Todėl neįmanoma pateikti iš dalies pakeistos jo redakcijos. Tačiau, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011 6 straipsnio 2 dalimi, prieš komitetui pateikiant savo nuomonę, bet kuris apeliacinio komiteto narys gali pasiūlyti įgyvendinimo akto projekto pakeitimų, o pirmininkas gali nuspręsti, ar tą projektą iš dalies pakeisti. Tai atsispindi Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 2 dalyje. Todėl šiuo metu įmanoma, kad pirmininkas sudarytų palankesnes sąlygas pasiekti kompromisą, pavyzdžiui, posėdyje pritardamas pakeitimams arba jų pasiūlydamas.

1.2.3. Rašytinė procedūra

Tam tikrose politikos srityse, kaip antai genetiškai modifikuotas maistas bei pašarai ir augalų apsaugos produktai, dėl klausimo pobūdžio apeliacinis komitetas nepasiekė kompromiso. Apeliacinio komiteto posėdžiai dažnai trunka neilgai ir jų rezultatas yra toks pat kaip ir atitinkamo komiteto – t. y. nuomonė nepriimama. Todėl buvo pasiūlyta tokiais specifiniais atvejais kai kada pirma laikytis rašytinės procedūros. Galimybė taikyti rašytinę procedūrą ir jos taikymo sąlygos išdėstytos Reglamento (ES) Nr. 182/2011 3 straipsnio 5 dalyje ir nuoroda į ją daroma Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnyje, kuriuo remiantis pirmininkas gali visų pirma taikyti rašytinę procedūrą, kai dėl projekto jau diskutuota apeliacinio komiteto posėdyje. Šia formuluote neužkertamas kelias pirma laikytis rašytinės procedūros, jei ją taikyti yra pagrįsta. Tačiau pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 3 straipsnio 5 dalį komiteto posėdis turi būti surengtas, jei to prašo komiteto narys, o tokių prašymų iki šiol būta visada.

1.2.4. Išvada

Iki šiol turėta apeliacinio komiteto patirtis patvirtina, kad Darbo tvarkos taisyklėse tinkamai atsispindi Reglamento (ES) Nr. 182/2011 nuostatos, jos yra veiksmingas apeliacinio komiteto darbo pagrindas ir todėl šiuo metu nėra poreikio daryti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų. Jei atsirastų toks poreikis, viena iš galimybių iš naujo svarstyti šį klausimą būtų 2016 m. planuojama Reglamento (ES) Nr. 182/2011 peržiūra.

1.3.        Teismo praktikos plėtotė

Teisingumo Teismas 2014 m. kovo 18 d. sprendime Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, C‑427/12 (toliau – Biocidų byla), pirmą kartą pasisakė dėl deleguotojo ir įgyvendinimo aktų atskyrimo. Savo ieškiniu Biocidų byloje Europos Komisija siekė panaikinti nuostatą, kurioje numatyta įgyvendinimo aktais priimti priemones, kuriomis nustatomi Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtini mokesčiai. Komisija manė, kad šie mokesčiai turėtų būti nustatyti deleguotaisiais aktais. Teisingumo Teismas atmetė Komisijos ieškinį kaip nepagrįstą. Nors panašu, kad Teismui nekilo abejonių, kad SESV 290 ir 291 straipsnių taikymo sritis nėra ta pati, jis pripažino, jog teisės aktų leidėjas, nuspręsdamas suteikti deleguotuosius įgaliojimus Komisijai pagal SESV 290 straipsnio 1 dalį arba įgyvendinimo įgaliojimus pagal SESV 291 straipsnio 2 dalį, turi tam tikrą diskreciją. Todėl Teismas padarė išvadą, kad teisminės peržiūros metu gali būti tikrinama tik tai, ar nepadaryta akivaizdžių klaidų.

2013 m. priimtuose dviejuose Teisingumo Teismo sprendimuose išaiškinti tam tikri Sprendime 1999/468/EB[8] numatytos reguliavimo procedūros aspektai. Šios bylos yra susijusios su atvejais, kai reguliavimo komitetas balsavo prieš tai, kai įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, todėl turėjo būti laikomasi nuomonės, kad procedūra nebaigta, kaip nurodyta to reglamento 14 straipsnyje, ir kad ji turėjo būti baigta laikantis Sprendime 1999/468/EB išdėstytų taisyklių.

2.            Veiklos apžvalga

2.1.        Komitetų ir posėdžių skaičius

Svarbu atskirti pagal komiteto procedūrą veikiančius komitetus ir kitus administracinius vienetus, visų pirma pačios Komisijos sudarytas ekspertų grupes. Šios grupės teikia ekspertines žinias Komisijai[9], jai formuojant ir įgyvendinant politiką bei deleguotuosius aktus, o pagal komiteto procedūrą veikiantys komitetai padeda Komisijai vykdyti pagrindiniais teisės aktais jai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus. Ši ataskaita skirta tik pagal komiteto procedūrą dirbančių komitetų veiklai apžvelgti. Pagal komiteto procedūrą veikiančių komitetų skaičius (2013 m. gruodžio 31 d. duomenys) pateiktas pagal veiklos sritis (žr. I lentelę). Palyginimui taip pat pateikti ankstesnių metų duomenys (2012 m. gruodžio 31 d. duomenys). Komitetų skyriai ir sudėtys atskirai neskaičiuojami, nes jie priklauso pagrindiniam komitetui.

I LENTELĖ. Bendras komitetų skaičius (2013 m.)

Politikos sritis || 2012 m. || 2013 m.

Žemės ūkis ir kaimo plėtra (AGRI) || 15 || 20

Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) || 1 || 1

Biudžetas (BUDG) || 2 || 2

Klimato politika (CLIMA) || 4 || 4

Komunikacija (COMM) || 1 || 1

Ryšių tinklai, turinys ir technologijos (CNECT) || 6 || 6

Vystymasis ir bendradarbiavimas – EuropeAid (DEVCO) || 6 || 6

Ekonomikos ir finansų reikalai (ECFIN) || 1 || 2

Švietimas ir kultūra (EAC) || 7 || 8

Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis (EMPL) || 3 || 4

Energetika (ENER) || 16 || 18

Plėtra (ELARG) || 4 || 4

Įmonės ir pramonė (ENTR) || 30 || 33

Aplinka (ENV) || 31 || 33

Sveikata ir vartotojų reikalai (SANCO) || 24 || 26

Vidaus reikalai (HOME) || 11 || 13

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga (ECHO) || 2 || 3

Informatika (DIGIT) || 1 || 1

Vidaus rinka (MARKT) || 15 || 15

Teisingumas (JUST) || 14 || 17

Jūrų reikalai ir žuvininkystė (MARE) || 4 || 4

Mobilumas ir transportas (MOVE) || 31 || 32

Regioninė politika (REGIO) || 1 || 2

Moksliniai tyrimai (RTD) || 6 || 8

Generalinis sekretoriatas (SG) || 2* || 2*

Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI) || 4 || 4

Statistika (ESTAT) || 7 || 7

Mokesčiai ir muitų sąjunga (TAXUD) || 11 || 13

Prekyba (TRADE) || 11 || 13

IŠ VISO: || 271 || 302

* Įskaitant apeliacinį komitetą (Komiteto procedūrų registro reikmėms apeliacinis komitetas registruojamas kaip komitetas, už kurį atsakingas Generalinis sekretoriatas, o faktiškai jį administruoja visos susijusios tarnybos).

2013 m. pagal komiteto procedūrą veikusius komitetus paprastai galima suskirstyti pagal procedūros, kurios pagrindu jie veikė (patariamoji procedūra, nagrinėjimo procedūra, reguliavimo procedūra su tikrinimu; žr. II lentelę), rūšį. Tam tikri komitetai, kurie veikė pagal kelias procedūras, pateikti atskirai nuo pagal vieną procedūrą veikiančių komitetų.

II LENTELĖ. Komitetų skaičius pagal procedūrą (2013 m.)

|| Procedūros rūšis ||

Patariamoji || Nagrinėjimo || Reguliavimo su tikrinimu || Komitetas, dirbantis pagal kelias procedūras || IŠ VISO:

AGRI GD || 0 || 15 || 0 || 5 || 20

BUDG GD || 1 || 1 || 0 || 0 || 2

CLIMA GD || 0 || 0 || 0 || 4 || 4

CNECT GD || 0 || 2 || 0 || 4 || 6

COMM GD || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

DEVCO GD || 0 || 5 || 0 || 1 || 6

DIGIT GD || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

EAC GD || 1 || 2 || 0 || 5 || 8

ECFIN GD || 1 || 0 || 0 || 1 || 2

ECHO GD || 0 || 2 || 0 || 1 || 3

ELARG GD || 1 || 3 || 0 || 0 || 4

EMPL GD || 0 || 0 || 2 || 2 || 4

ENER GD || 3 || 8 || 1 || 6 || 18

ENTR GD || 6 || 6 || 4 || 17 || 33

ENV GD || 0 || 6 || 5 || 22 || 33

ESTAT || 0 || 3 || 0 || 4 || 7

FPI || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

HOME GD || 1 || 6 || 0 || 6 || 13

JUST GD || 3 || 4 || 4 || 6 || 17

MARE GD || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

MARKT GD || 0 || 2 || 4 || 9 || 15

MOVE GD || 3 || 7 || 4 || 18 || 32

OLAF || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

REGIO GD || 0 || 0 || 0 || 2 || 2

RTD GD || 0 || 6 || 0 || 2 || 8

SANCO GD || 1 || 9 || 1 || 15 || 26

SG || 0 || 2 || 0 || 0 || 2

TAXUD GD || 1 || 11 || 0 || 1 || 13

TRADE GD || 3 || 6 || 0 || 4 || 13

IŠ VISO: || 25 || 116 || 25 || 136 || 302

* Įskaitant apeliacinį komitetą.

Komitetų skaičius nėra vienintelis komiteto procedūros lygio veiklos rodiklis. Surengtų posėdžių skaičius 2013 m. ir taikytų rašytinių procedūrų skaičius[10] taip pat rodo darbo intensyvumą apskritai tiek sektorių lygiu, tiek atskiruose komitetuose (III lentelė).

III LENTELĖ. Posėdžių ir rašytinių procedūrų skaičius (2013 m.)

|| Komitetų skaičius || Posėdžiai || Rašytinės procedūros

2012 m. || 2013 m. || 2012 m. || 2013 m.

AGRI GD || 20 || 134 || 132 || 3 || 3

BUDG GD || 2 || 5 || 6 || 0 || 1

CLIMA GD || 4 || 16 || 13 || 0 || 3

CNECT GD || 6 || 26 || 16 || 7 || 12

COMM GD || 1 || 1 || 2 || 2 || 4

DEVCO GD || 6 || 24 || 20 || 28 || 48

DIGIT GD || 1 || 2 || 2 || 0 || 0

EAC GD || 9 || 14 || 9 || 53 || 59

ECFIN GD || 2 || 1 || 0 || 0 || 0

ECHO GD || 3 || 4 || 5 || 6 || 5

ELARG GD || 4 || 5 || 4 || 22 || 10

EMPL GD || 4 || 2 || 2 || 6 || 15

ENER GD || 18 || 27 || 33 || 9 || 2

ENTR GD || 33 || 51 || 56 || 25 || 29

ENV GD || 33 || 46 || 42 || 14 || 18

ESTAT || 7 || 12 || 12 || 6 || 4

FPI || 4 || 7 || 4 || 7 || 7

HOME GD || 13 || 31 || 21 || 40 || 15

JUST GD || 17 || 7 || 4 || 18 || 11

MARE GD || 4 || 11 || 8 || 8 || 15

MARKT GD || 15 || 11 || 9 || 7 || 6

MOVE GD || 32 || 50 || 52 || 22 || 16

OLAF || 1 || 4 || 2 || 0 || 0

REGIO GD || 2 || 7 || 7 || 6 || 3

RTD GD || 8 || 56 || 23 || 227 || 240

SANCO GD || 26 || 144 || 127 || 354 || 403

SG || 2 || 3* || 7* || 0 || 0

TAXUD GD || 13 || 81 || 81 || 14 || 32

TRADE GD || 13 || 15 || 19 || 5 || 9

IŠ VISO: || 302 || 797 || 718 || 889 || 970

* Įskaitant 7 apeliacinio komiteto posėdžius

2.2.        Nuomonių ir įgyvendinimo aktų ir (arba) priemonių skaičius

Kaip visada, šioje ataskaitoje nurodytas bendras komitetų pateiktų oficialių nuomonių ir jomis pagrįstų Komisijos priimtų įgyvendinimo aktų ir (arba) priemonių skaičius[11]. Iš šių duomenų matyti konkretūs komitetų darbo rezultatai (žr. IV lentelę).

IV LENTELĖ. Priimtų nuomonių ir įgyvendinimo aktų ir (arba) priemonių skaičius (2013 m.)

|| Nuomonės || Priimti aktai || Pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimtos priemonės

AGRI GD || 189 || 202 || 1

BUDG GD || 9 || 9 || 0

CLIMA GD || 11 || 5 || 8

CNECT GD || 45 || 45 || 1

COMM GD || 4 || 4 || 0

DEVCO GD || 127 || 127 || 0

DIGIT GD || 1 || 1 || 0

EAC GD || 75 || 55 || 0

ECFIN GD || 0 || 1 || 0

ECHO GD || 6 || 7 || 0

ELARG GD || 35 || 39 || 0

EMPL GD || 14 || 14 || 0

ENER GD || 17 || 3 || 7

ENTR GD || 49 || 29 || 21

ENV GD || 60 || 36 || 25

ESTAT || 13 || 4 || 13

FPI || 6 || 6 || 0

HOME GD || 21 || 19 || 0

JUST GD || 11 || 12 || 0

MARE GD || 29 || 29 || 0

MARKT GD || 7 || 4 || 8

MOVE GD || 56 || 39 || 7

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO GD || 4 || 5 || 0

RTD GD || 250 || 250 || 0

SANCO GD || 709 || 605 || 80

SG || 9* || 8 || 0

TAXUD GD || 105 || 106 || 0

TRADE GD || 54 || 52 || 0

IŠ VISO: || 1 916 || 1 716 || 171

* Įskaitant 9 apeliacinio komiteto pateiktas nuomones.

2.3.        Apeliacinio komiteto posėdžiai

2013 m. apeliacinis komitetas surengė 7 posėdžius ir aptarė iš viso 9 Komisijos pateiktus įgyvendinimo aktų projektus (sveikatos ir vartotojų reikalų, muitų ir aplinkos srityse). Visais 9 atvejais apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė, o Komisija nusprendė priimti 8 iš šių įgyvendinimo aktų.

2.4.        Reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas

Kaip nurodyta 1 punkte, reguliavimo procedūrai su tikrinimu 2011 m. komiteto procedūros reforma įtakos neturėjo. Ši procedūra nebegali būti taikoma naujiems teisės aktams, tačiau nuorodų į ją tebėra daugelyje galiojančių pagrindinių aktų ir ji tebebus taikoma pagal šiuos aktus tol, kol jie bus suderinti. 2013 m. laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu buvo priimta 171 priemonė (žr. IV lentelę). Vienu atveju (ENV GD) buvo pasinaudota veto teise. Palyginti su tuo, 2012 m. veto teise nebuvo pasinaudota.

V LENTELĖ. Pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimtų priemonių skaičius (2013 m.)

|| Pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimtos priemonės || Atvejų, kai EP paprieštaravo priemonių priėmimui pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, skaičius || Atvejų, kai Taryba paprieštaravo priemonių priėmimui pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, skaičius

AGRI GD || 1 || 0 || 1

BUDG GD || 0 || 0 || 0

CLIMA GD || 8 || 0 || 0

CNECT GD || 1 || 0 || 0

COMM GD || 0 || 0 || 0

DEVCO GD || 0 || 0 || 0

DIGIT GD || 0 || 0 || 0

EAC GD || 0 || 0 || 0

ECFIN GD || 0 || 0 || 0

ECHO GD || 0 || 0 || 0

ELARG GD || 0 || 0 || 0

EMPL GD || 0 || 0 || 0

ENER GD || 7 || 0 || 0

ENTR GD || 21 || 0 || 0

ENV GD || 25 || 1 || 0

ESTAT || 13 || 0 || 0

FPI || 0 || 0 || 0

HOME GD || 0 || 0 || 0

JUST GD || 0 || 0 || 0

MARE GD || 0 || 0 || 0

MARKT GD || 8 || 0 || 0

MOVE GD || 7 || 0 || 0

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO GD || 0 || 0 || 0

RTD GD || 0 || 0 || 0

SANCO GD || 80 || 0 || 0

SG || 0 || 0 || 0

TAXUD GD || 0 || 0 || 0

TRADE GD || 0 || 0 || 0

IŠ VISO: || 171 || 1 || 1

3.            Išsami informacija apie komitetų veiklą

Prie šios ataskaitos pridedamame darbiniame dokumente pateikiama išsami informacija apie atskirų komitetų veiklą 2013 m.; ši informacija suskirstyta pagal atitinkamus Komisijos padalinius.

[1]               OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

[2]               Komisijos ataskaita dėl komitetų darbo 2012 m., COM(2013) 701 final.

[3]               1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB (OL L 184, 1999 7 17, p. 23) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2006/512/EB (OL L 255, 2006 10 21, p. 4).

[4]               Šis pareiškimas buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje kartu su Reglamentu (ES) Nr. 182/2011 (OL L 55, 2011 2 28, p. 19).

[5]               COM(2013) 451, 452 ir 751.

[6]               OL C 183, 2011 6 24, p. 13.

[7]               Tai nedaro poveikio galimybei išimtiniais atvejais priimti įgyvendinimo aktus, kaip nustatyta 7 straipsnyje.

[8]               2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas Pioneer Hi-Bred International, Inc. prieš Europos Komisiją, T‑164/10, ir 2013 m. gruodžio 13 d. Sprendimas Vengrija prieš Europos Komisiją, T‑240/10.

[9]               Daugiau informacijos žr. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm.

[10]             Komitetas balsuoja eiliniame komiteto posėdyje arba tinkamai pagrįstais atvejais laikydamasis rašytinės procedūros pagal Reglamento dėl komiteto procedūros 3 straipsnio 5 dalį.

[11]             Reikia pažymėti, kad konkrečiais metais nuomonių ir įgyvendinimo aktų / priemonių skaičius gali skirtis. Su tuo susijusios priežastys paaiškintos pridedamo tarnybų darbinio dokumento įvade.

Top