Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0180

P7_TA(2014)0180 Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD)) P7_TC1-COD(2013)0226 Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2014, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikosTekstas svarbus EEE.

OJ C 378, 9.11.2017, p. 269–275 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 378/269


P7_TA(2014)0180

Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

(2017/C 378/34)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0484),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0205/2013),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0003/2014),

1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


P7_TC1-COD(2013)0226

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2014, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV), Komisijai suteiktus įgaliojimus būtina suderinti su SESV 290 ir 291 straipsniais;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (2), priėmimo Komisija įsipareigojo (3) persvarstyti teisės aktus, kurie prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai nebuvo suderinti su reguliavimo procedūra su tikrinimu, atsižvelgdama į SESV nustatytus kriterijus;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1365/2006 (4) Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinti tam tikras šio reglamento nuostatas;

(4)

derinant Reglamentą (EB) Nr. 1365/2006 su naujomis sprendimų priėmimo pagal SESV taisyklėmis, šiuo metu Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti nustatyti kaip įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 atveju, siekiant atsižvelgti į ekonomines ir technines tendencijas, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl vidaus vandenų transporto statistikos aprėpties ribų pritaikymo, apibrėžčių pritaikymo, ir papildomų apibrėžčių priėmimo. Be to, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant pritaikyti duomenų rinkimo aprėptį ir priedų turinį turinio pritaikymo ; [1 pakeit.]

(6)

Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba vienetams respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta; [2 pakeit.]

(7)

ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(8)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti duomenų perdavimo tvarką, įskaitant keitimosi duomenimis standartus, ir Komisijos (Eurostato) rezultatų platinimo tvarką, taip pat parengti ir paskelbti metodinius reikalavimus ir kriterijus, skirtus parengtų duomenų kokybei užtikrinti. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011 . Priimant tuos aktus turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra, atsižvelgiant į jų bendrą taikymo sritį ; [3 pakeit.]

(9)

laikantis proporcingumo principo, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, siekiant pagrindinio tikslo suderinti Komisijai suteiktus įgaliojimus su SESV Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsniais, būtina nustatyti bendras tokio suderinimo transporto statistikos srityje taisykles. Remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalimi šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti; [4 pakeit.]

(10)

siekiant teisinio tikrumo, svarbu užtikrinti, kad šiuo reglamentu nebūtų daromas poveikis priemonių priėmimo procedūroms, kurios buvo inicijuotos, bet nebaigtos prieš įsigaliojant šiam reglamentui;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 iš dalies keičiamas taip:

-1a)

2 straipsnio 4 dalies b punktas išbraukiamas. [5 pakeit.]

-1b)

2 straipsnio 4 dalies c punktas išbraukiamas. [6 pakeit.]

1)

2 straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus, kaip nustatyta 9 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomines ir technines tendencijas, dėl vidaus vandenų transporto statistikos ribų pritaikymo.“[7 pakeit.]

2)

3 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Komisijai suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus, kaip nustatyta 9 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomines ir technines tendencijas, dėl apibrėžčių pritaikymo ir papildomų apibrėžčių priėmimo.“[8 pakeit.]

3)

4 straipsnis papildomas 4 dalimi:

„4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus, kaip nustatyta 9 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomines ir technines tendencijas, dėl duomenų rinkimo aprėpties pritaikymo ir priedų turinio.“[9 pakeit.]

4)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija priima duomenų perdavimo Komisijai (Eurostatui) tvarką, įskaitant keitimosi duomenimis standartus, laikydamasi 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

5)

6 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Rezultatų platinimo tvarką Komisija patvirtina laikydamasi 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

6)

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija priima metodinius reikalavimus ir kriterijus, kuriais užtikrinama parengtų duomenų kokybė, laikydamasi 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

6a)

7 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3a.     Taikant šį reglamentą, perduotiniems duomenims taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009  (*1) 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti kokybės kriterijai.

3b.     Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nustato kokybiškų ataskaitų teikimo tvarką, struktūrą, periodiškumą ir palyginamumo aspektus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

(*1)   2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).“; [10 pakeit.]"

6b)

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Ne vėliau kaip …  (*2) ir po to kas trejus metus, pasikonsultavusi su Statistikos programų komitetu, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą. Toje ataskaitoje ypač:“; [11 pakeit.]

(*2)   Treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos. "

7)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Įgaliojimų delegavimas [12 pakeit.]

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis. [13 pakeit.; šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.]

2.   Naudodamasi 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsniu ir 4 straipsnio 4 dalimi deleguotais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta.

3.   2 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai deleguojami neribotam laikotarpiui nuo  (*3). Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [14 pakeit.]

4.   Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 2 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodytus įgaliojimus.

Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 2 straipsnio 5 dalį, 3 straipsnį ir 4 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

(*3)   Šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data. "

8)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 (*4) įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas. Šis komitetas yra komitetas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*5).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

2a.     Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa. [15 pakeit.]

(*4)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164)."

(*5)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“"

8a)

B priedo B1 lentelė pakeičiama taip:

*B1 lentelė. Keleivių ir krovinių vežimas pagal laivo registravimo valstybę ir laivo rūšį (metiniai duomenys)

Elementai

Kodai

Nomenklatūra

Vienetas

Lentelė

2 alfa ženklai

„B1“

 

Duomenis teikianti šalis

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)

 

Metai

4 skaitmenys

„yyyy“

 

Pakrovimo šalis arba regionas

4 alfa ženklai

NUTS2  (*6)

 

Iškrovimo šalis arba regionas

4 alfa ženklai

NUTS2  (*6)

 

Transporto rūšis

1 skaitmuo

1 = nacionalinis

 

 

 

2 = tarptautinis (išskyrus tranzitą)

 

 

 

3 = tranzitas

 

Laivo rūšis

1 skaitmuo

1= savaeigė barža

 

 

 

2= nesavaeigė barža

 

 

 

3= savaeigė skystų krovinių barža

 

 

 

4= nesavaeigė skystų krovinių barža

 

 

 

5= kitas krovininis laivas

 

 

 

6= jūrų laivas

 

 

 

7= kruiziniai laivai, plukdantys daugiau kaip 100 keleivių

 

 

 

8= keltai, kuriais keleiviai plukdomi daugiau kaip 300 metrų

 

Laivo registravimo valstybė

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)  (*7)

 

Vežta tonų

 

 

tonos

Tonkilometriai

 

 

tonkilometriai

Vežta keleivių

12 skaitmenų

 

Keleivis

Keleiviai/kilometrai

12 skaitmenų

 

Keleivis

Turimos keleivių vietos

12 skaitmenų

 

Keleivio vieta

[16 pakeit.]

9)

G priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas nedaro poveikio priemonių priėmimo procedūroms, nurodytoms Reglamente (EB) Nr. 1365/2006, kurios buvo inicijuotos, bet nebaigtos prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija.

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(3)  OL L 55, 2011 2 28, p. 19.

(4)  2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos ir panaikinantis Tarybos direktyvą 80/1119/EEB (OL L 264, 2006 9 25, p. 1).

(*6)   Jei regiono kodas nežinomas ar jo nėra, bus naudojami toliau nurodyti kodai:

„NUTS0 + ZZ“, jei yra šalies partnerės NUTS kodas.

„ISO kodas + ZZ“, jei nėra šalies partnerės NUTS kodo.

„ZZZZ“, jei šalis partnerė visiškai nežinoma.

(*7)   Jei nėra laivo registravimo šalies NUTS kodo, bus nurodomas ISO nacionalinis kodas. Jei laivo registracijos valstybė nėra žinoma, reikia naudoti kodą „ZZ“.


Top