EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

2014 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl perėjimo prie SEPA termino nukėlimo (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2014 m. sausio 22 d.

dėl pasiūlyto reglamento dėl perėjimo prie SEPA termino nukėlimo

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2014 m. sausio 14 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 3 straipsnio 1 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, kurios patenka į ECB kompetencijos sritis, ypač susijusias su pagrindiniu Eurosistemos uždaviniu pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalį skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Pasiūlyto reglamento tikslas ir turinys

2014 m. sausio 9 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlytą reglamentą, kuriuo iš dalies būtų keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012 (2), nustatant papildomą šešių mėnesių pereinamąjį laikotarpį. Pagal pasiūlytą reglamentą, „tęstinumo nuostata“ leistų bankams ir kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. vykdyti Reglamento (ES) Nr. 260/2012 neatitinkančius mokėjimus, siekiant užtikrinti, kad 2014 m. vasario mėnesį Reglamento (ES) Nr. 260/2012 neatitinkantys rinkos dalyviai galėtų ir toliau atlikti mokėjimus, ir siekiant išvengti nepatogumų vartotojams.

1.    Bendros pastabos

1.1.

Tuoj pat po to, kai buvo paskelbtas pasiūlytas reglamentas, Eurosistema pranešime (3) patvirtino, kad euro zonos suinteresuotieji asmenys įdėjo daug pastangų siekdami užtikrinti sėkmingą perėjimą. Pranešime paminėta, kad iš naujausios informacijos, gautos iš nacionalinių grupių bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA), matyti, kad perėjimas vyksta intensyviai ir vis greitėja, o tai reiškia, kad didžioji dauguma suinteresuotųjų asmenų perėjimą baigs laiku.

1.2.

Pasiūlytas reglamentas įnešė sumaišties į rinkas dėl perėjimo galutinio termino, todėl reikia kuo skubiau paaiškinti padėtį. Kitas susirūpinimą keliantis dalykas yra teisinio tikrumo trūkumas, jei pasiūlytas reglamentas būtų priimtas praėjus šiuo metu nustatytam galutiniam terminui, t. y. 2014 m. vasario 1 d. Šį susirūpinimą iš dalies išspręstų siūlomas pasiūlyto reglamento taikymas atgaline data, t. y. nuo 2014 m. sausio 31 d. Reikėtų kiek įmanoma vengti padėties, kai šiuo metu nustatytas galutinis perėjimo terminas taikomas iki tol, kol bus priimtas pasiūlytas reglamentas, o per tą laiką rinkos yra neužtikrintos dėl to, ar pasiūlytas reglamentas bus priimtas.

1.3.

Todėl ypač svarbu atkurti teisinį tikrumą, sumažinti sumaištį rinkose ir pateikti joms aiškias nuorodas dėl galutinio termino. Šių tikslų geriausia galima pasiekti Tarybai ir Parlamentui skubiai priėmus pasiūlytą reglamentą, nepadarius jokių kitų jo pagrindinių elementų pakeitimų.

2.    Konkrečios pastabos

Atsižvelgiant į minėtus tikslus ir tiek, kiek tai leidžia skubi teisėkūros procedūra, ECB siūlo pakeitimus, kuriais siekiama: a) paaiškinti pasiūlyto reglamento taikymo sritį (nukrypti leidžiančia nuostata įvedant papildomą pereinamąjį laikotarpį) ir ją pagrįsti (mažai tikėtina, kad perėjimas prie SEPA bus visiškai baigtas iki 2014 m. vasario 1 d.); b) suderinti pasiūlyto reglamento terminiją su Reglamento (ES) Nr. 260/2012 terminija; ir c) užtikrinti, kad būtų aiškus pereinamojo laikotarpio poveikis sankcijų skyrimui.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. sausio 22 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).

(3)  2014 m. sausio 9 d. pranešimas spaudai. Galima rasti ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

6 konstatuojamoji dalis

„(6)

nuo 2014 m. vasario 1 d. bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai dėl teisinių įpareigojimų turės atsisakyti vykdyti SEPA taisyklių neatitinkančius kredito pervedimus ar tiesioginio debeto operacijas, nors techniškai jie galėtų vykdyti tuos mokėjimus toliau naudodami esamas senąsias mokėjimų schemas, šalia SCT ir SDD, kaip yra šiuo metu. Jei nebus visiškai pereita prie SCT ir SDD, gali pasitaikyti su mokėjimais susijusių incidentų, dėl kurių tie mokėjimai vėluotų. Tai galėtų paveikti visus mokėjimo paslaugų vartotojus ir visų pirma MVĮ bei vartotojus;“

„(6)

nuo 2014 m. vasario 1 d. bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai dėl teisinių įpareigojimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 260/2012 turės atsisakyti vykdyti SEPA taisyklių neatitinkančius kredito pervedimus ar tiesioginio debeto operacijas, nors techniškai jie galėtų vykdyti tuos mokėjimus toliau naudodami esamas senąsias mokėjimų schemas, šalia SCT ir SDD, kaip yra šiuo metu. Jei nebus visiškai pereita prie SCT ir SDD, gali pasitaikyti su mokėjimais susijusių incidentų, dėl kurių tie mokėjimai vėluotų. Tai galėtų paveikti visus mokėjimo paslaugų vartotojus ir visų pirma MVĮ bei vartotojus;“

Paaiškinimas

Terminas „teisiniai įpareigojimai“ yra neapibrėžtas. Galima būtų padaryti nuorodą į Reglamentą (ES) Nr. 260/2012.

2     pakeitimas

7 konstatuojamoji dalis

„(7)

labai svarbu išvengti nebūtinų mokėjimo sutrikimų dėl to, kad iki 2014 m. vasario 1 d. ne visiškai pereita prie SEPA. (…) Todėl reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kuris sudarytų sąlygas toliau lygiagrečiai vykdyti skirtingų formatų mokėjimus. (…) Pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės neturėtų taikyti sankcijų mokėjimo paslaugų teikėjams, vykdantiems taisyklių neatitinkančius mokėjimus, ir mokėjimo paslaugų vartotojams, kurie dar nėra perėję prie SEPA;“

„(7)

labai svarbu išvengti nebūtinų mokėjimo sutrikimų dėl to, kad mažai tikėtina, jog iki 2014 m. vasario 1 d.ne bus visiškai pereita prie SEPA. (…) Todėl reikėtų nustatyti papildomą pereinamąjį laikotarpį, kuris sudarytų sąlygas toliau lygiagrečiai vykdyti skirtingų formatų mokėjimus. (…) Turėtų būti paaiškinta, kad P pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės neturėtų privalo netaikyti sankcijų mokėjimo paslaugų teikėjams, vykdantiems taisyklių neatitinkančius mokėjimus, ir mokėjimo paslaugų vartotojams, kurie dar nėra perėję prie SEPA;“

Paaiškinimas

Frazei „dėl to, kad iki 2014 m. vasario 1 d. ne visiškai pereita prie SEPA“ prieštarauja 5 konstatuojamoji dalis „…labai mažai tikėtina, kad visi rinkos dalyviai atitiks SEPA taisykles iki 2014 m. vasario 1 d.“. Abi konstatuojamosios dalys turėtų būti suderintos. Be to, reikėtų nuosekliai taikyti terminą „papildomas pereinamasis laikotarpis“. Galiausiai, siekiant teisinio tikrumo turi būti konstatuotas faktas, kad dėl nustatyto papildomo pereinamojo laikotarpio jo metu negali būti taikomos sankcijos.

3     pakeitimas

1 straipsnio 1 dalis

„1.   Nepaisant 6 straipsnio 1 ir 2 dalių, iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. MPT gali toliau vykdyti tokių formatų mokėjimo operacijas eurais, kurie skiriasi nuo formatų, reikalingų SEPA kredito pervedimams ir SEPA tiesioginio debeto operacijoms vykdyti.“

„1.   Nepaisant Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 ir 2 dalių, iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. MPT gali toliau vykdyti tokių senų formatų mokėjimo operacijas eurais, kurie skiriasi nuo formatų, reikalingų SEPA kredito pervedimams ir SEPA tiesioginio debeto operacijoms vykdyti pagal šį reglamentą.“

Paaiškinimas

Terminas „nukrypstant“ panaudotas dabartiniame Reglamento (ES) Nr. 260/2012 tekste ir yra teisiškai tikslus. Terminai „SEPA kredito pervedimai“ ir „SEPA tiesioginis debetas“ nėra apibrėžti Reglamente (ES) Nr. 260/2012. Siekiant teisinio tikrumo, nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo apimtis turi būti aiški.

4     pakeitimas

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

„Valstybės narės taisykles dėl sankcijų, nustatytų pagal 11 straipsnį ir taikomų už 6 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimus, taiko tik nuo 2014 m. rugpjūčio 2 d.“

„Valstybės narės taisykles dėl sankcijų, nustatytų pagal 11 straipsnį ir taikomų už 6 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimus, taiko tik nuo 2014 m. rugpjūčio 2 d.ir tik toms mokėjimo operacijoms, kurios pradėtos 2014 m. rugpjūčio 2 d. arba vėliau.“

Paaiškinimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, turi būti aišku, kad per papildomą pereinamąjį laikotarpį apdorotoms operacijoms sankcijos netaikomos.

5     pakeitimas

1 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

„Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 ir 2 dalių valstybės narės iki 2016 m. vasario 1 d. gali leisti MPT teikti nacionalinio mokėjimo konversijos paslaugas MPV, taip suteikiant MPV, kurie yra vartotojai, galimybę toliau naudoti BBAN vietoj priedo 1 punkto a papunktyje nurodyto mokėjimo sąskaitos identifikatoriaus, jei užtikrinama sistemų sąveika techniškai ir saugiai konvertuojant mokėtojo ir gavėjo BBAN į atitinkamą mokėjimo sąskaitos identifikatorių, kaip nurodyta priedo 1 punkto a papunktyje. (…)“

„Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 ir 2 dalių valstybės narės iki 2016 m. vasario 1 d. gali leisti MPT teikti nacionalinių o mokėjimo operacijų konversijos paslaugas MPV, taip suteikiant MPV, kurie yra vartotojai, galimybę toliau naudoti BBAN vietoj priedo 1 punkto a papunktyje nurodyto mokėjimo sąskaitos identifikatoriaus, jei užtikrinama sistemų sąveika techniškai ir saugiai konvertuojant mokėtojo ir gavėjo BBAN į atitinkamą mokėjimo sąskaitos identifikatorių, kaip nurodyta priedo 1 punkto a papunktyje. (…)“

Paaiškinimas

Suderinta su Reglamento (ES) Nr. 260/2012 terminais.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.


Top