EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC0719(03)

Gairės dėl Izraelio subjektų ir jų vykdomos veiklos po 1967 m. birželio mėn. Izraelio okupuotose teritorijose atitikties ES nuo 2014 m. finansuojamų dotacijų, premijų ir kitų finansavimo priemonių teikimo reikalavimams

Information about publishing OJ not found, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/9


Gairės dėl Izraelio subjektų ir jų vykdomos veiklos po 1967 m. birželio mėn. Izraelio okupuotose teritorijose atitikties ES nuo 2014 m. finansuojamų dotacijų, premijų ir kitų finansavimo priemonių teikimo reikalavimams

(2013/C 205/05)

A skirsnis.   BENDRIEJI KLAUSIMAI

1.

Šiose gairėse nustatomos sąlygos, kuriomis Komisija ketina įgyvendinti pagrindinius ES paramos teikimo Izraelio veiklos subjektams ar jų vykdomai veiklai Izraelio po 1967 m. birželio mėn. okupuotose teritorijose reikalavimus. Jomis siekiama užtikrinti, kad būtų paisoma ES pozicijos ir įsipareigojimų, atitinkančių tarptautinės teisės nuostatas, dėl Izraelio valdžios nuo 1967 m. birželio mėn. jo okupuotose teritorijose nepripažinimo. Šios gairės nepažeidžia jokių kitų ES teisės aktais nustatytų reikalavimų.

2.

Nuo 1967 m. birželio mėn. Izraelio okupuotoms teritorijoms priklauso Golano Aukštumos, Gazos Ruožas ir Vakarų Krantas, įskaitant Rytų Jeruzalę.

3.

ES nepripažįsta Izraelio valdžios nė vienoje iš 2 punkte nurodytų teritorijų ir nelaiko jų Izraelio teritorijos dalimi (1), nepriklausomai nuo jų teisinio statuso pagal Izraelio nacionalinę teisę (2). ES aiškiai pareiškė, kad nepripažins jokių sienų, nustatytų iki 1967 m., pakeitimų, išskyrus tuos, dėl kurių susitarė Artimųjų Rytų taikos proceso (ARTP) šalys (3). ES užsienio reikalų taryba pabrėžė, kad visus susitarimus su Izraeliu svarbu taikyti tik ES pripažįstamoje Izraelio teritorijoje (4).

4.

Šios gairės netaikomos ES paramai, teikiamai kaip dotacijos, premijos ar finansavimo priemonės palestiniečių veiklos subjektams ar jų veiklai 2 punkte nurodytose teritorijose, ir šiuo tikslu nustatytoms reikalavimų atitikimo sąlygoms. Visų pirma jos netaikomos ES susitarimams su Palestinos išsivadavimo organizacija arba Palestinos Administracija.

B skirsnis.   TAIKYMO SRITIS

5.

Šios gairės taikomos ES paramai, teikiamai kaip dotacijos, premijos ar finansavimo priemonės, kaip apibrėžta Finansinio reglamento (5) VI, VII ir VIII antraštinėse dalyse, kuri gali būti skiriama Izraelio veiklos subjektams arba jų veiklai po 1967 m. birželio mėn. Izraelio okupuotose teritorijose. Gairių taikymas nepažeidžia konkrečių reikalavimų atitikimo sąlygų, kurios gali būti apibrėžiamos atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

6.

Šios gairės taikomos:

a)

dotacijų atveju – visiems jų prašytojams ir gavėjams, nepriklausomai nuo jų vaidmens (vienintelis gavėjas, koordinatorius ar bendras gavėjas). Jiems priskiriami ir veiklos subjektai, dalyvaujantys ne finansavimo pagrindu (6) ir susiję veiklos subjektai, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 122 straipsnio 2 dalyje. Jiems nepriskiriami rangovai arba subrangovai, atrinkti dotacijos gavėjų pagal viešųjų pirkimų taisykles. Kalbant apie Finansinio reglamento 137 straipsnyje nurodytas trečiąsias šalis, kai pagal kvietimą teikti paraiškas joms teikiamos finansinės paramos sąnaudos atitinka reikalavimus, atsakingas leidimus duodantis pareigūnas tinkamais atvejais gali kvietime teikti paraiškas ir dotacijų susitarimuose arba sprendimuose konkrečiai nurodyti, kad šiose gairėse nustatyti tinkamumo kriterijai taip pat galioja asmenimis, galintiems gauti naudos gavėjų finansinę paramą;

b)

premijų atveju – visiems konkursų dalyviams ir laimėtojams;

c)

finansavimo priemonių atveju – specialiosios paskirties investiciniams instrumentams, finansiniams tarpininkams ir antriniams tarpininkams bei galutiniams gavėjams.

7.

Šios gairės taikomos Komisijos, vykdomųjų agentūrų (tiesioginis valdymas) arba institucijų, kurioms pagal Finansų reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punktą patikėtos biudžeto vykdymo užduotys (netiesioginis valdymas) valdomoms dotacijoms, premijoms ir finansavimo priemonėms.

8.

Šios gairės taikomos dotacijoms, premijoms ir finansavimo priemonėms, finansuojamoms pagal 2014 ir vėlesnių finansinių metų biudžeto asignavimus ir paskirtoms finansavimo sprendimais, priimtais jau priėmus gaires.

C skirsnis.   IZRAELIO SUBJEKTŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMO SĄLYGOS

9.

Dėl Izraelio subjektų įsikūrimo vietos:

a)

dotacijų ir premijų skyrimo reikalavimus atitinka tik tie Izraelio subjektai, kurių įsikūrimo vieta yra Izraelio teritorijoje, ribojamoje iki 1967 m. nustatytų sienų;

b)

finansavimo priemonių galutiniais gavėjais gali būti tik tie Izraelio subjektai, kurių įsikūrimo vieta yra Izraelio teritorijoje, ribojamoje iki 1967 m. nustatytų sienų.

10.

Įsikūrimo vieta laikomas subjekto registracijos juridinis adresas, patvirtinamas tikslaus, tam tikrą vietovę atitinkančio pašto adreso. Neleidžiama naudoti pašto dėžutės adreso.

11.

C skirsnyje nustatyti reikalavimai:

a)

taikomi šių rūšių juridiniams asmenims: Izraelio regioninėms ar vietos valdžios institucijoms, kitiems viešiesiems subjektams, viešojo ar privačiojo sektoriaus bendrovėms ar korporacijoms ir kitiems privatiems juridiniams asmenims, įskaitant nevyriausybines ne pelno organizacijas;

b)

netaikomi nacionalinėms Izraelio valdžios institucijoms (ministerijoms ir vyriausybės tarnyboms arba institucijoms);

c)

netaikomi fiziniams asmenims.

D skirsnis.   VEIKLOS IZRAELIO OKUPUOTOSE TERITORIJOSE REIKALAVIMŲ ATITIKIMO SĄLYGOS

12.

Dėl Izraelio subjektų veiklos:

a)

Izraelio subjektų veikla, atliekama ES skiriamų dotacijų ir premijų sistemoje, laikoma atitinkančia dotacijų ir premijų skyrimo reikalavimus, jei ši veikla (visa ar jos dalis) nevykdoma 2 punkte nurodytose teritorijose;

b)

Izraelio veiklos subjektai laikomi atitinkančiais finansavimo priemonių skyrimo reikalavimus ir gali būti galutiniai naudos gavėjai, jei jų veikla, finansuojama ir nefinansuojama pagal ES finansavimo priemones, nevykdoma 2 punkte nurodytose teritorijose.

13.

Bet kokia į paraišką ES dotacijai ar premijai gauti įtraukta veikla ar jos dalis (7), neatitinkanti 12 punkto a papunktyje nurodytų reikalavimų, bus laikoma neatitinkančia reikalavimų; ši paraiškos dalis nebus svarstoma siekiant tolesnio įvertinimo.

14.

D skirsnyje nustatyti reikalavimai:

a)

taikomi 12 punkte nurodytai veiklai, kurią vykdo šių rūšių juridiniai asmenys: Izraelio regioninės ar vietos valdžios institucijos, kiti viešieji subjektai, viešojo ar privačiojo sektoriaus bendrovės ar korporacijos ir kiti privatūs juridiniai asmenys, įskaitant nevyriausybines ne pelno organizacijas;

b)

taip pat taikomi 12 punkte nurodytai veiklai, kurią vykdo nacionalinės Izraelio valdžios institucijos (ministerijos ir vyriausybės tarnybos arba institucijos);

c)

netaikomi fizinių asmenų vykdomai 12 punkte nurodytai veiklai.

15.

Nepaisant pirmiau išdėstytų 12–14 punktų, D skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi veiklai, kuri vykdoma 2 punkte nurodytose teritorijose, siekiant suteikti naudos pagal tarptautinę humanitarinę teisę saugomiems asmenims, gyvenantiems šiose teritorijose, ir (arba) įgyvendinant ES vykdomą Artimųjų Rytų taikos proceso politiką (8).

E skirsnis.   ĮGYVENDINIMO APLINKYBĖS

16.

Visi 11 punkto a ir b papunkčiuose ir 14 punkto a ir b papunkčiuose nurodyti Izraelio subjektai, teikiantys paraiškas dėl ES dotacijų, premijų ar finansavimo priemonių, turi pateikti šią priesaikos deklaraciją:

a)

teikiant paraiškas dėl dotacijų ir premijų, deklaracijoje nurodoma, kad Izraelio subjekto paraiška atitinka šių gairių 9 punkto a papunktyje ir 12 punkto a papunktyje nustatytus reikalavimus ir joje atsižvelgiama į gairių 15 punkto taikymo galimybę (9). Teikiant paraišką dėl dotacijų, deklaracija pateikiama pagal Finansinio reglamento 131 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus;

b)

teikiant paraišką dėl finansavimo priemonių deklaracijoje nurodoma, kad Izraelio subjekto kaip galutinio naudos gavėjo paraiška atitinka šių gairių 9 punkto b papunktyje ir 12 punkto b papunktyje nustatytus reikalavimus.

17.

Pagal 16 punkto reikalavimus pateikiamos deklaracijos neprieštarauja jokiems kitiems patvirtinamiesiems dokumentams, numatytiems pateikti pagal kvietimų teikti paraiškas, konkursų arba finansinių tarpininkų ar specialios paskirties investicinių instrumentų atrankos sąlygas. Jos įtraukiamos į visus kvietimų teikti paraiškas, konkursų arba finansinių tarpininkų ar specialios paskirties investicinių instrumentų atrankos paraiškos dokumentų rinkinius. Jų tekstas parengiamas pagal kiekvieno ES dotacijų, premijų ar finansavimo priemonių teikimo reikalavimus.

18.

16 punkte minimoje deklaracijoje pateikus neteisingą informaciją, tai gali būti laikoma klaidingu faktų pateikimu arba rimtu pažeidimu ir gali paskatinti:

a)

dotacijų atveju – taikyti Finansinio reglamento 131 straipsnio 5 dalyje ir 135 straipsnyje nurodytas priemones;

b)

premijų atveju – taikyti Finansinio reglamento taikymo taisyklių (10) 212 straipsnio 1 dalies viii punkte nurodytas priemones;

c)

finansavimo priemonių atveju – taikyti Finansinio reglamento taikymo taisyklių 221 straipsnio 3 dalyje nurodytas priemones.

19.

Komisija aiškiai ir suprantamai įgyvendina visas šių gairių nuostatas. Visų pirma ji paskelbia C ir D skirsniuose nustatytas reikalavimų atitikimo sąlygas darbo programose (11) ir (arba) finansavimo sprendimuose, jos įtraukiamos į visus kvietimų teikti paraiškas, konkursų arba finansinių tarpininkų ar specialios paskirties investicinių instrumentų atrankos paraiškų dokumentų rinkinius.

20.

Komisija užtikrina, kad C ir D skirsniuose nustatytos reikalavimų atitikimo sąlygos būtų paskelbtos darbo programose, kvietimuose teikti paraiškas, konkursų sąlygose ir kvietimuose dalyvauti finansinių tarpininkų ar specialios paskirties investicinių instrumentų atrankose, skelbiamose institucijų, kurioms pagal netiesioginio valdymo principą pavestos biudžeto vykdymo užduotys.

21.

Komisija, siekdama aiškiai išreikšti ES įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, atsižvelgdama į atitinkamas ES politikos kryptis ir poziciją, taip pat sieks, kad šių gairių turinys atsispindėtų tarptautiniuose susitarimuose, jų protokoluose arba susitarimo su Izraelio atstovais ar kitomis šalimis memorandumuose.

22.

Siekiant skirti ES paramą – dotacijas, premijas ar finansavimo priemones – Izraelio subjektams ar jų veiklai, reikia palaikyti ryšius su 11 ir 14 punktuose nurodytais Izraelio subjektais, pavyzdžiui, rengti susitikimus, vizitus ar kitus renginius. Ši veikla negali būti vykdoma 2 punkte nurodytose teritorijose, nebent ji būtų susijusi su 15 punkte nurodyta veikla.


(1)  Dėl ES ir Izraelio asociacijos susitarimo žr. 2010 m. Sprendimo Brita, C-386/08, Rink. p. I–1289, 47 ir 53 punktus.

(2)  Pagal Izraelio įstatymus Rytų Jeruzalė ir Golano Aukštumos yra prijungtos prie Izraelio valstybės, o Gazos Ruožas ir likusi Vakarų Kranto dalis vadinama „teritorijomis“.

(3)  Žr., inter alia, Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl ARTP, priimtas 2009 m. gruodžio mėn., 2010 m. gruodžio mėn., 2011 m. balandžio mėn. ir 2012 m. gegužės ir gruodžio mėn.

(4)  2012 m. gruodžio 10 d. priimtose Užsienio reikalų tarybos išvadose dėl ARTP teigiama, kad „visuose Izraelio valstybės ir ES susitarimuose turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad jie netaikomi 1967 m. Izraelio okupuotose teritorijose“.

(5)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(6)  Tokiu atveju Izraelio subjektas finansuoja savo dalyvavimą iš kitų šaltinių, tačiau vis tiek laikomas naudos gavėju ir dėl to gali naudotis praktine patirtimi, paslaugomis, tinklais ir kitomis kitų ES dotacijos naudos gavėjų sukurtomis galimybėmis.

(7)  Pavyzdžiui, tai gali būti Izraelyje įgyvendinami nacionalinio masto projektai, aprėpiantys veiklą ir iki 1967 m. nustatytų sienų ribojamose teritorijose, ir už šių sienų ribų (pvz., gyvenvietėse).

(8)  Pavyzdžiui, tai gali būti Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės, Pilietinės visuomenės kaimynystės programos ir (arba) Taikos partnerystės programos veikla.

(9)  Izraelio nacionalinio lygmens valdžios institucijų (ministerijų ir vyriausybės tarnybų arba institucijų) atveju deklaracijoje pateikiamas ryšiams skirtas adresas, esantis iki 1967 m. nustatytų sienų ribojamose Izraelio teritorijose ir atitinkantis 10 punkto reikalavimus;

(10)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(11)  Priklausomai nuo komitologijos procedūrų, kurių gali reikalauti atitinkami pagrindiniai aktai, rezultato.


Top