EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0062

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl Kroatijos stojimo adaptuojamos tam tikros maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos srities direktyvos

/* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */

52013PC0062

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl Kroatijos stojimo adaptuojamos tam tikros maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos srities direktyvos /* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.           PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Siūloma Tarybos direktyva, kuria adaptuojamos tam tikros maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos srities direktyvos, yra būtina dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą.

2011 m. gruodžio 9 d. Briuselyje visos Europos Sąjungos valstybės narės ir Kroatijos Respublika pasirašė Sutartį dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą[1].

Stojimo sutarties 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad ji įsigalioja 2013 m. liepos 1 d., jei iki tos dienos bus deponuoti visi ratifikavimo dokumentai.

Stojimo sutarties 3 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad Sąjungos institucijos gali iki stojimo priimti, inter alia, Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų[2] 50 straipsnyje nurodytas priemones. Šios priemonės įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Stojimo sutartis, jos įsigaliojimo dieną.

Stojimo akto 50 straipsnyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl stojimo būtina daryti iki įstojimo dienos institucijų priimtų aktų adaptacijas ir kai būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Akte ar jo prieduose, Taryba arba Komisija (jeigu pirminį aktą priėmė Komisija), priima būtinus aktus.

Baigiamojo akto[3] 2 punkte nurodyta, kad valstybės narės ir Kroatija, tvirtindamos Stojimo sutartį, pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų aktų adaptacijų; Stojimo sutarties Aukštosios Susitariančiosios Šalys prašo Tarybos ir Komisijos priimti tas adaptacijas iki įstojimo pagal Stojimo akto 50 straipsnį, prireikus jas papildžius ir atnaujinus atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą.

Siūloma Tarybos direktyva apima visų Tarybos bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų technines adaptacijas, kurias būtina priimti dėl Kroatijos stojimo, maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos srityje, atitinkančioje 12 derybų skyrių.

Šis pasiūlymas – vienas iš daugelio Komisijos Tarybai pateiktų Tarybos direktyvų pasiūlymų, kuriais į atskirus Tarybos direktyvų pasiūlymus sujungiamos Tarybos direktyvų bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų techninės adaptacijos, atitinkančios skirtingus derybų skyrius. Tokia struktūra siekiama, kad valstybėms narėms būtų paprasčiau perkelti direktyvas į jų teisės sistemas. Šį teisės aktų pasiūlymų rinkinį, kurį Komisija perdavė Tarybai, sudaro tiek įvairūs Tarybos direktyvų pasiūlymai, tiek vieno Tarybos reglamento, apimančio atitinkamus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus ir sprendimus, pasiūlymas bei atitinkami Tarybos reglamentai ir sprendimai. Tokio metodo laikytasi ir praeityje, Bulgarijai ir Rumunijai stojant į ES[4].

Numatoma, kad visi šio rinkinio teisės aktai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje tą pačią dieną.

Šiame ir kituose šio rinkinio pasiūlymuose bus atsižvelgta į technines teisyno, paskelbto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iki 2012 m. rugsėjo 1 d., adaptacijas. Viena vertus, taip norima skirti pakankamai laiko atitinkamiems teisėkūros procesams ir, kita vertus, suteikti valstybėms narėms galimybę įvykdyti susijusias direktyvų perkėlimo ir pranešimo prievoles. Po 2012 m. rugsėjo 1 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbto teisyno galimos adaptacijos bus numatytos pačiuose aktuose arba tinkama tvarka padarytos vėliau. Be to, Komisija ketina 2013 m. liepos mėn. pradžioje neoficialiai pateikti valstybėms narėms tokių teisės aktų sąrašą.

2.           KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Kadangi šis pasiūlymas yra visiškai techninio pobūdžio ir nereikalauja politinių sprendimų, rengti konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ar atlikti poveikio vertinimą būtų buvę netikslinga.

3.           TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

Pasiūlymo teisinis pagrindas – Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų 50 straipsnis.

Subsidiarumo ir proporcingumo principų yra visapusiškai laikomasi. Imtis Sąjungos lygmens veiksmo reikia pagal subsidiarumo principą (ES sutarties 5 straipsnio 3 dalis), nes pasiūlymas susijęs su Sąjungos priimtų teisės aktų techninėmis adaptacijomis. Pasiūlyme laikomasi proporcingumo principo (ES sutarties 5 straipsnio 4 dalis), nes jo nuostatomis reglamentuojama tik tai, kas būtina nustatytam tikslui pasiekti.

4.           POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturi poveikio biudžetui.

2013/0041 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS DIREKTYVA

kuria dėl Kroatijos stojimo adaptuojamos tam tikros maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos srities direktyvos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Kroatijos Respublikos stojimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo, ypač į jo 50 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)       pagal Stojimo akto 50 straipsnį, jeigu dėl stojimo būtina daryti po 2013 m. liepos 1 d. galiosiančių aktų adaptacijas, o būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte arba jo prieduose, būtinus aktus turi priimti Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija;

(2)       konferencijos, kurioje buvo parengta Stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodyta, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų aktų adaptacijų, kurias reikia padaryti atsižvelgiant į stojimą, ir prašo Tarybos ir Komisijos priimti tas adaptacijas iki įstojimo, prireikus jas papildžius ir atnaujinus atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą;

(3)       todėl direktyvos 64/432/EEB[5], 89/108/EEB[6], 91/68/EEB[7], 96/23/EB[8], 97/78/EB[9], 2000/13/EB[10], 2000/75/EB[11], 2002/99/EB[12], 2003/85/EB[13], 2003/99/EB[14] ir 2009/156/EB[15] turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 64/432/EEB, 89/108/EEB, 91/68/EEB, 96/23/EB, 97/78/EB, 2000/13/EB, 2000/75/EB, 2002/99/EB, 2003/85/EB, 2003/99/EB ir 2009/156/EB iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

1.           Valstybės narės ne vėliau kaip Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dieną priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Jos taiko šias nuostatas nuo Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.           Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Kroatijos Respublikos stojimo sutartis, jos įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

                                                                       Tarybos vardu

                                                                       Pirmininkas

                                                                      

PRIEDAS

MAISTO SAUGOS, VETERINARIJOS IR FITOSANITARIJOS POLITIKA

I. MAISTO SAUGOS TEISĖS AKTAI

1.           31989 L 0108: 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo (OL L 40, 1989 2 11, p. 34).

8 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas taip:

– „kroatiškai: „brzo smrznuto“.“

2.           32000 L 0013: 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (OL L 109, 2000 5 6, p. 29).

(a) 5 straipsnio 3 dalyje sąrašas, prasidedantis „bulgariškai“ ir pasibaigiantis „behandlad med joniserande strålning“, pakeičiamas šiuo sąrašu:

– „bulgariškai:

„облъчено“ arba „обработено с йонизиращо лъчение“',

– ispaniškai:

„irradiado“ arba „tratado con radiación ionizante“,

– čekiškai:

„ozářeno“ arba „ošetřeno ionizujícím zářením“,

– daniškai:

„bestrålet/…“ arba „strålekonserveret“ arba „behandlet med ioniserende stråling“ arba „konserveret med ioniserende stråling“,

– vokiškai:

„bestrahlt“ arba „mit ionisierenden Strahlen behandelt“,

– estiškai:

„kiiritatud“ arba „töödeldud ioniseeriva kiirgusega“,

– graikiškai:

„επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία“ arba „ακτινοβολημένο“,

– angliškai:

„irradiated“ arba „treated with ionising radiation“,

– prancūziškai:

„traité par rayonnements ionisants“ arba „traité par ionisation“,

– kroatiškai:

„konzervirano zračenjem“ arba „podvrgnuto ionizirajućem zračenju“,

– itališkai:

„irradiato“ arba „trattato con radiazioni ionizzanti“,

– latviškai:

„apstarots“ arba „apstrādāts ar jonizējošo starojumu“,

– lietuviškai:

„apšvitinta“ arba „apdorota jonizuojančiąja spinduliuote“,

– vengriškai:

„sugárkezelt“ arba „ionizáló energiával kezelt“,

– maltietiškai:

„ittrattat bir-radjazzjoni“ arba „ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti“,

– olandiškai:

„doorstraald“ arba „door bestraling behandeld“ arba „met ioniserende stralen behandeld“,

– lenkiškai:

„napromieniony“ arba „poddany działaniu promieniowania jonizującego“,

– portugališkai:

„irradiado“ arba „tratado por irradiação“ arba „tratado por radiação ionizante“,

– rumuniškai:

„iradiate“ arba „tratate cu radiaţii ionizate“,

– slovakiškai:

„ošetrené ionizujúcim žiarením“,

– slovėniškai:

„obsevano“ arba „obdelano z ionizirajočim sevanjem“,

—         suomiškai:

„säteilytetty“ arba „käsitelty ionisoivalla säteilyllä“,

– švediškai:

„bestrålad“ arba „behandlad med joniserande strålning“.“

(b) 10 straipsnio 2 dalyje sąrašas, prasidedantis „bulgariškai“ ir pasibaigiantis „sista förbrukningsdag“, pakeičiamas šiuo sąrašu:

– „— bulgariškai : „използвай преди“,

– ispaniškai: „fecha de caducidad“,

– čekiškai: „spotřebujte do“,

– daniškai: „sidste anvendelsesdato“,

– vokiškai: „verbrauchen bis“,

– estiškai: „kõlblik kuni“,

– graikiškai: „ανάλωση μέχρι“,

– angliškai: „use by“,

– prancūziškai: „à consommer jusqu'au“,

– kroatiškai: „upotrijebiti do“,

– itališkai: „da consumare entro“,

– latviškai: „izlietot līdz“,

– lietuviškai: „tinka vartoti iki“,

– vengriškai: „fogyasztható“,

– maltietiškai: „uża sa“,

– olandiškai: „te gebruiken tot“,

– lenkiškai: „należy spożyć do“,

– portugališkai: „a consumir até“,

– rumuniškai: „expiră la data de“,

– slovakiškai: „spotrebujte do“,

– slovėniškai: „porabiti do“,

– suomiškai: „viimeinen käyttöajankohta“,

– švediškai: „sista förbrukningsdag“.“

II. VETERINARIJOS TEISĖS AKTAI

1.           31964 L 0432: 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (OL L 121, 1964 7 29, p. 1977).

2 straipsnio 2 dalies p punktas papildomas taip:

– „Kroatija: županija“

2.           31991 L 0068: 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyva 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (OL L 46, 1991 2 19, p. 19).

2 straipsnio b punkto 14 papunktyje sąrašas, prasidedantis „Belgija“ ir pasibaigiantis „județ“, pakeičiamas šiuo sąrašu: „

– Belgija:  province —provincie

– Vokietija:          Regierungsbezirk

– Danija:  amt or island

– Prancūzija:        département

– Italija:    provincia

– Liuksemburgas  —

– Nyderlandai:     rrv-kring

– Jungtinė Karalystė:        Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje: county; Škotijoje: district arba island area

– Airija:    county

– Graikija:            νομός

– Ispanija:            provincia

– Portugalija:        žemyninėje dalyje: distrito, kitose Portugalijos teritorijose: região autónoma

– Austrija:            Bezirk

– Švedija: län

– Suomija:            lääni/län

– Čekija:  kraj

– Estija:    maakond

– Kipras:  επαρχία (rajonas)

– Latvija:  rajons

– Lietuva: apskritis

– Vengrija:           megye

– Malta:   —

– Lenkija: powiat

– Slovėnija:          območje

– Slovakija:          kraj

– Bulgarija:           област

– Rumunija:          județ;

– Kroatija:           županija“

3.           31996 L 0023: 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinanti Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10).

8 straipsnio 3 dalyje po trečios pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Pirmą kartą Kroatija Komisijai rezultatus, gautus įgyvendinant likučių ir medžiagų nustatymo planus bei patikros priemones, pateikia iki 2014 m. kovo 31 d.“

4.           31997 L 0078: 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (OL L 24, 1998 1 30, p. 9).

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE IŠVARDYTOS TERITORIJOS

1. || Belgijos Karalystės teritorija.

2. || Bulgarijos Respublikos teritorija.

3. || Čekijos Respublikos teritorija.

4. || Danijos Karalystės teritorija, išskyrus Farerų salas ir Grenlandiją.

5. || Vokietijos Federacinės Respublikos teritorija.

6. || Estijos Respublikos teritorija.

7. || Graikijos Respublikos teritorija.

8. || Ispanijos Karalystės teritorija, išskyrus Seutą ir Melilją.

9. || Prancūzijos Respublikos teritorija.

10. || Kroatijos Respublikos teritorija.

11. || Airijos teritorija.

12. || Italijos Respublikos teritorija.

13. || Kipro Respublikos teritorija.

14. || Latvijos Respublikos teritorija.

15. || Lietuvos Respublikos teritorija.

16. || Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teritorija.

17. || Vengrijos Respublikos teritorija.

18. || Maltos Respublikos teritorija.

19. || Nyderlandų Karalystės teritorija Europoje.

20. || Austrijos Respublikos teritorija.

21. || Lenkijos Respublikos teritorija.

22. || Portugalijos Respublikos teritorija.

23. || Rumunijos teritorija.

24. || Slovėnijos Respublikos teritorija.

25. || Slovakijos Respublikos teritorija.

26. || Suomijos Respublikos teritorija.

27. || Švedijos Karalystės teritorija.

28. || Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teritorija.“

5.           32000 L 0075: 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2000/75/EB, nustatanti mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (OL L 327, 2000 12 22, p. 74).

II priedo antraštė pakeičiama taip:

„II PRIEDAS

A. || LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE“

6.           32002 L 0099: 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (OL L 18, 2003 1 23, p. 11).

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 2 punkto pirma įtrauka pakeičiama taip:

– „viršutinėje dalyje – valstybės narės pavadinimas arba ISO kodas didžiosiomis raidėmis: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE ir UK,“.

b) 2 punkto trečia įtrauka pakeičiama taip:

– „apatinėje dalyje – viena iš šių santrumpų: CE, EC, EF, EG, EK, EZ arba EY,“.

7.           32003 L 0085: 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinanti Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/46/EEB (OL L 306, 2003 11 22, p. 1).

XI priedo A dalyje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„HR || Kroatija || Hrvatski veterinarski institut Savska cesta 143 10 000 Zagreb || Kroatija“

8.           32003 L 0099: 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo, iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 90/424/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 92/117 (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Visos valstybės narės kasmet iki gegužės mėn. pabaigos, o Kroatija pirmą kartą iki 2014 m. gegužės mėn. pabaigos, nusiunčia Komisijai ataskaitą apie zoonozių, zoonozių sukėlėjų ir antimikrobinio atsparumo tendencijas ir šaltinius, pateikdama praėjusiais metais pagal 4, 7 ir 8 straipsnius surinktus duomenis. Ataskaitos ir visos jų santraukos turi būti visuomenei prieinamos.“

9.           32009 L 0156: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (OL L 192, 2010 7 23, p. 1).

4 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Kai valstybė narė rengia ar yra parengusi savanorišką ar privalomą ligos, kuriai arklinių šeimos gyvūnai yra imlūs, kontrolės programą, ji gali pateikti tą programą Komisijai per šešis mėnesius: Belgija, Danija, Vokietija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija ir Jungtinė Karalystė – nuo 1990 m. liepos 4 d., Austrija, Suomija ir Švedija – nuo 1995 m. sausio 1 d., Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija – nuo 2004 m. gegužės 1 d., Bulgarija ir Rumunija – nuo 2007 m. sausio 1 d., Kroatija – nuo 2013 m. liepos 1 d., visų pirma nurodydama:“.

[1]               OL L 112, 2012 4 24, p. 10.

[2]               OL L 112, 2012 4 24, p. 21.

[3]               OL L 112, 2012 4 24, p. 95.

[4]               OL L 363, 2006 12 20, p. 1.

[5]               OL 121, 1964 7 29, p. 1977.

[6]               OL L 40, 1989 2 11, p. 34.

[7]               OL L 46, 1991 2 19, p. 19.

[8]               OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

[9]               OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

[10]               OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

[11]               OL L 327, 2000 12 22, p. 74.

[12]               OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

[13]               OL L 306, 2003 11 22, p. 1.

[14]             OL L 325, 2003 12 12, p. 31.

[15]             OL L 192, 2010 7 23, p. 1.

Top