EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

2013 m. spalio 10 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymo (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/5


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2013 m. spalio 10 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymo

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Įžanga ir teisinis pagrindas

2013 m. liepos 2 d. ir liepos 12 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Parlamento ir Tarybos prašymus pateikti nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymo (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 2 straipsniu ir 3 straipsnio 1 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, susijusių su tam tikrais ECBS uždaviniais ir tikslais. Pagal ECBS statuto 5 straipsnio 1 dalį ECB gali rinkti ECBS uždaviniams vykdyti reikalingą statistinę informaciją. Vadovaujantis ECBS statuto 5 straipsnio 3 dalimi, prireikus ECB turi prisidėti prie taisyklių ir praktikos, kuria vadovaujamasi renkant, kaupiant ir platinant statistinę informaciją jo kompetencijos srityse, suvienodinimo. Makroekonominio disbalanso procedūrai būtini statistiniai duomenys yra reikalingi pinigų politikai nustatyti, kuri pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalį ir ECBS statuto 3 straipsnio 1 dalį yra ECBS uždavinys, bei kainų stabilumui palaikyti, kuris yra pagrindinis ECBS tikslas pagal Sutarties 127 straipsnio 1 dalį ir ECBS statuto 2 straipsnį.

Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.    Bendros pastabos

1.1.

ECB pabrėžia, kad svarbu užtikrinti patikimus statistinius duomenis, reikalingus 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo (2) nustatytai makroekonominio disbalanso procedūrai (MDP). Vienoje iš savo ankstesnių nuomonių (3) ECB pritarė Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 priėmimui.

1.2.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 4 straipsnio 2 dalį, MDP rezultatų suvestinę turėtų sudaryti nedidelis svarbių, praktinių, paprastų, išmatuojamų ir turimų makroekonominių ir makrofinansinių rodiklių, skirtų valstybėms narėms, skaičius. Be to, pagal 4 straipsnio 7 dalį Komisija turėtų reguliariai vertinti rezultatų suvestinės, įskaitant rodiklių sudėtį, nustatytas ribas ir taikomą metodiką, tinkamumą, ir prireikus juos koreguoti arba keisti.

1.3.

Šiomis aplinkybėmis Komisija ėmėsi teisėkūros iniciatyvos, kad užtikrintų MDP statistinę kokybę. Iniciatyva siekiama užtikrinti, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 4 straipsnį Komisijos nustatytiems MDP rezultatų suvestinės rodikliams nustatyti reikalingos makroekonominės ir finansų statistikos (toliau – MDP svarbūs duomenys) rengimas, stebėjimas ir pateikimas atliekami taip, kad skaičiai būtų patikimi ir šalutinių veiksnių neiškraipyti. Pasiūlytame reglamente numatyta, kad Komisija gali vykdyti vizitus bet kokioms problemoms ištirti ir nustatyti baudas valstybėms narėms, tyčia ar dėl didelio aplaidumo klaidingai pateikusioms MDP svarbius duomenis.

2.    Makroekonominės ir finansų statistikos, reikalingos ekonominei ir pinigų sąjungai bei kitai Sąjungos politikai, rengimas

2.1.

MDP rodikliai paprastai išvedami iš turimos makroekonominės ir finansų statistikos, pavyzdžiui, mokėjimų balanso statistikos, finansinių sąskaitų ir nacionalinių sąskaitų duomenų. Jau daug metų Europos statistikos sistema (ESS) ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS) (4) rengia šią makroekonominę ir finansų statistiką atitinkamose savo kompetencijos srityse ir nuolat taiko statistinės kokybės užtikrinimo mechanizmus, kad užtikrintų, jog ši statistika atitinka tarptautinius statistikos standartus, yra patikima ir palyginama tarp valstybių narių.

2.2.

ESS ir ECBS, ieškodamos pusiausvyros tarp savalaikiškumo, patikimumo ir išsamumo laipsnio, ekonomišku būdu rengia tikslams tinkamą makroekonominę ir finansų statistiką. Kad būtų užtikrintas savalaikiškumas, dažnai teikiama statistika rengiama naudojant mažiau išsamius duomenis, o išsamesnė statistika paprastai teikiama per ilgesnį laikotarpį. Greta naudojamos statistinės technikos ir ekspertų vertinimų, ši statistika rengiama remiasi tyrimais, administraciniais duomenimis ir reikalingais vertinimais. Visame procese taip pat atsižvelgiama į poreikį apriboti atskaitomybės naštą tokiems respondentams kaip mažos ir vidutinės įmonės.

Daugelį metų makroekonominė ir finansų statistika buvo pagrindas priimant ekonominės ir pinigų politikos sprendimus nacionaliniu ir Europos lygiu. Tą pačią statistiką savo priežiūros ataskaitose taip pat naudoja tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.

3.    MPD pagrindžiančios statistikos kokybės užtikrinimas ESS ir ECBS

3.1.

ESS ir ECBS, kaip Europos statistikos rengėjos, užtikrina makroekonominės ir finansų statistikos duomenų kokybę. ECB nuomone, apskritai dėl šių kokybės užtikrinimo priemonių rengiami aukštos kokybės statistiniai duomenys, padedantys įgyvendinti ekonominę ir pinigų politiką ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir visoje Sąjungoje.

3.2.

Galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose mokėjimų balanso statistikos, finansinių sąskaitų, nacionalinių sąskaitų, valstybės finansų statistikos ir kainų statistikos srityse jau numatytos reguliarios ataskaitos dėl statistinių duomenų kokybės, kurios dažnai pateikiamos kartu su statistikos rinkimo šaltinių ir taikytų metodų aprašymu.

3.3.

ESS ir ECBS rengiamose kokybės ataskaitose vertinama, inter alia, ar rengiama statistika atitinka Sąjungos teisėje nustatytus reikalavimus, ar ji yra patikima ir palyginama tarp valstybių narių bei ar ji tinkama tikslams, kuriems yra naudojama.

3.4.

Pasiūlytame reglamente siūloma kokybės sistema skirta MPD statistiniams duomenims, tačiau neatsižvelgiama į kitus ekonominės ir pinigų politikos tikslus. Panašu, kad taip sukuriami lygiagretūs kokybės vertinimai, o MPD statistiniai duomenys neintegruojami į jau egzistuojančias kokybės sistemas.

3.5.

Todėl ECB rekomenduoja, kad vietoje naujos kokybės užtikrinimo sistemos pagal pasiūlytą reglamentą, MPD statistiniams duomenims būtų taikomos jau egzistuojančios ESS ir ECBS kokybės užtikrinimo priemonės. Šis metodas grindžiamas duomenų susietumo, ekonomiškumo ir atskaitomybės naštos mažinimo principais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 223/2009 ir Reglamente (EB) Nr. 2533/98.

4.    Statistikos kokybės užtikrinimo didinimas glaudesnio ESS ir ECBS bendradarbiavimo pagalba

4.1.

ESS ir ECBS dalinasi atsakomybe dėl makroekonominės ir finansų statistikos, pagrindžiančios MPD rodiklius, rengimo, todėl glaudus bendradarbiavimas tarp šių dviejų sistemų yra būtinas siekiant užtikrinti jų kokybę, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 9 straipsnyje ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 2a straipsnyje, ir kaip Taryba pabrėžė 2011 m. lapkričio 30 d. ir 2012 m. lapkričio 13 d. išvadose dėl ES statistikos (5).

4.2.

Šiame kontekste ECB atkreipia dėmesį į Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics, CMFB) inicijuotą darbą siekiant įvertinti MPD svarbių duomenų kokybę ir palyginimą pagal dabartinę statistikos teisinę sistemą. CMFB taip pat gali patarti dėl galimų būdų, kaip skatinti šių klausimų žinomumą visuomenėje. CMFB padarius pažangą šiame darbe, supratimo memorandume, jei tinkama, galėtų būti nustatytos praktinio ESS ir ECBS bendradarbiavimo priemonės dėl MPD statistinių duomenų kokybės užtikrinimo sistemų.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. spalio 10 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 342 final.

(2)  OL L 306, 2011 11 23, p. 25.

(3)  2011 m. vasario 16 d. ECB nuomonė CON/2011/13 dėl ekonomikos valdysenos reformos Europos Sąjungoje (OL C 150, 2011 5 20, p. 1). Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(4)  Žr. 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (OL L 87, 2009 3 31, p. 164) ir 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

(5)  Tarybos išvados dėl ES statistikos, 3129-asis Ekonomikos ir finansų reikalų Tarybos posėdis, Briuselis, 2011 m. lapkričio 30 d., ir Tarybos išvados dėl ES statistikos, 3198-asis Ekonomikos ir finansų reikalų Tarybos posėdis, Briuselis, 2012 m. lapkričio 13 d. Jas galima rasti Tarybos interneto svetainėje http://www.consilium.europa.eu


Top