Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1659

Regionų komiteto nuomonė. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmas

OJ C 277, 13.9.2012, p. 51–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

13.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/51


Regionų komiteto nuomonė. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmas

2012/C 277/07

REGIONŲ KOMITETAS

palankiai vertina tai, kad Komisija stengiasi racionalizuoti ir supaprastinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus, tačiau prašo keisti pasiūlymą ir nustatyti, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo srityje bei rengiant projektus ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planus būtų numatytas teritorinis (regioninis) aspektas,

prašo, kad visi naudojami duomenys ir metodikos būtų viešai prieinami, o ne privati nuosavybė, būtų skaidrūs, todėl lengvai pakartojami, ir būtų nustatyti tokių organų, kaip pavyzdžiui, Europos aplinkos agentūra, kad būtų išvengta jų gausybės ir kad šią politiką būtų galima lengvai taikyti daugiapakopio valdymo sistemai,

ragina platesnėse Komisijos politikos priemonėse, programose, skiriant finansavimą ir rengiant projektus atkreipti dėmesį į teritorinį poveikį išlakoms,

primena Komisijai Merų pakto, ClimAct Regions, carbonn ir EUCO2 80/50 iniciatyvas, nes tai puikaus tarptautinio darbo, kurio imtasi regionų lygmeniu siekiant sumažinti išmetamo CO2 kiekį, pavyzdžiai,

rekomenduoja tarpusavyje suderinti valstybių narių prognozes, kad šios prognozės, įskaitant atsinaujinančios energijos naudojimo ir energinio efektyvumo ataskaitas, būtų nuoseklios,

primena ankstesnį raginimą, išdėstytą Durbano konferencijoje (17-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Šalių konferencijoje) ir ankstesnėse Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencijose, kad vykdant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jo veiksmus turi dalyvauti vietos ir regionų lygmuo.

Pranešėjas

Neil SWANNICK (UK/ESP), Mančesterio miesto tarybos narys

Pamatinis dokumentas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo

COM(2011) 789 final

I.   POLITINĖS REKOMENDACIJOS

REGIONŲ KOMITETAS

1.   Įžanga

1.1   Pasiūlymas dėl reglamento (toliau – pasiūlymas) dėl „šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo“ parengtas daugiausia atsižvelgiant į įvykius, įvykusius po to, kai buvo priimtas Kankūno susitarimas ir iš dalies atsižvelgiant į Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir Direktyvą 2009/29/EB. Pasiūlymo teisinis pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 191 straipsnis.

1.2   Sprendimas 406/2009/EB, Direktyva 2009/29/EB ir Sutartis (toliau – regioninė teisinė bazė) kartu sudėjus griežčiau nei naujasis pasiūlymas reikalauja, kad į klimato švelninimo veiklą būtų įtraukiami regionai. Regionų komitetas (RK) prašo keisti pasiūlymą ir jame numatyti teritorinį (regioninį) aspektą šiose srityse:

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir

rengiant projektus ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planus;

ir kad visi naudojami duomenys ir metodikos būtų:

viešai prieinami, o ne privati nuosavybė;

skaidrūs ir todėl lengvai pakartojami, ir

nustatyti tokių organų, kaip pavyzdžiui, Europos aplinkos agentūra, siekiant išvengti jų gausybės,

kad šią politiką būtų galima lengvai taikyti daugiapakopio valdymo sistemai.

Regionų komitetas prašo anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planuose numatyti „su vartojimu susijusių išlakų“ (t. y. išlakų, susijusių su importuojamomis prekėmis ir paslaugomis) nuostatas. Be to, anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planuose reikėtų nurodyti netyčines ar sąmoningas pasekmes, atsirandančias dėl politikos, kurios laikantis išlakos „eksportuojamos“ už valstybių narių ribų. Šis reiškinys kartais vadinamas „anglies dioksido nutekėjimu“, o tokio nutekėjimo pavyzdys būtų sunkiosios pramonės perkėlimas svetur. Anglies dioksido nutekėjimą anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planuose reikėtų numatyti kartu su veiksmais, kurių imtasi, kad apie tai nebūtų vien tik šnekama. To reikia, norint, kad Europa tikrai galėtų kažką nuveikti pasaulyje mažinant išlakų kiekį.

Be to, platesnėse Komisijos politikos priemonėse, programose, skiriant finansavimą ir rengiant projektus būtina atkreipti dėmesį į teritorinį poveikį išlakoms.

Regionų komitetas primena, ką anksčiau yra sakęs Durbano konferencijoje (17-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Šalių konferencijoje), taip pat ankstesnėse Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencijose: vykdant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jo veiksmus turi dalyvauti vietos ir regionų lygmuo.

1.3   Regionų komitetas pritaria Komisijos vertinimui, jog kadangi valstybės narės, laikydamosi įsipareigojimų, prisiimtų pagal JTBKKK, negali deramai pasiekti siūlomo reglamento tikslų ir kadangi dėl šių tikslų masto bei poveikio jų geriausia būtų siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones; pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiame reglamente nenustatyta nieko, kas nėra būtina šiems tikslams siekti.

2.   Bendrosios pastabos

2.1   Regionų komitetas palankiai vertina:

pasiūlymą ir prieš jį priimant vykusias suinteresuotųjų subjektų konsultacijas ir atliktą poveikio vertinimą;

tai, kad be inventoriaus duomenų į pasiūlymą įtrauktos prognozės ir pristatyta klimato kaitos švelninimo veikla;

tai, kad įsipareigojama suderinti tarptautinę ir Europos Komisijos stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą ir supaprastinti stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmo įgyvendinimą. Vis dėlto, tikimės, kad Europos Komisija pasiūlymą papildys regioninėje teisinėje bazėje įtvirtintais reikalavimais;

pastangas pasiūlyme racionalizuoti ir supaprastinti stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus;

tai, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo skaičiavimai susiejami su vietos išlakų skaičiavimais;

ES tarpuskaitos mechanizmą ir tikisi, kad jis bus naudingas klimato apsaugos politika užsiimantiems nacionaliniams, regionų ir vietos politikams;

tai, kad galvojama ir apie kitokio pobūdžio aviacijos poveikį pasaulio atšilimui.

2.2   Finansiniai klausimai

Įgyvendinant klimato kaitos politiką dažnai susiduriama su prieštara – ar lėšas reikia skirti klimato kaitai švelninti, ar prie jos prisitaikyti. Todėl Regionų komitetui kelia nerimą šie dalykai:

pasiūlyme aiškiai minima, kad prisitaikymas yra vietos lygmens problema, tačiau neužsimenama, kad ir klimato kaitos švelninimas yra vietos lygmens problema, todėl laikui bėgant tai gali pakenkti veiksmingam švelninimo politikos įgyvendinimui;

neaišku, kaip pasiūlyme valstybėms narėms iš tikrųjų išplečiama taikymo sritis. To reikia, jeigu nenorime, kad lėšos būtų iššvaistytos specialistams, kurie galiausiai pateiks daug pakeitimų šiam pasiūlymui;

regionams neskiriama nė 30 proc. pajamų, gautų aukcionuose pardavus leidimus. To reikia norint įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ numatytus atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo tikslus;

administracinė, techninė ir finansinė papildomos stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų našta greičiausiai teks regionams, todėl jie turėtų būti proporcingi;

reikėtų vengti bereikalingų duomenų rinkinių patobulinimų, jeigu jie trukdo įgyvendinti švelninimo ar prisitaikymo politiką.

2.3   Išlakų inventorius ir duomenys

Iš išlakų inventoriaus matyti, kiek išleidžiame išlakų. Inventoriaus tikslas – informuoti suinteresuotuosius asmenis apie dabartinę padėtį, kai vykdoma švelninimo politika.

Todėl:

inventoriaus naudą labai išryškina trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planai;

duomenys apie išlakas, kurie bus renkami priėmus pasiūlymą, yra labai svarbūs norint suprasti Europos Sąjungos, valstybių narių ir regionų strateginę kryptį, prioritetus ir veiksmus;

tačiau siekiant kuo didesnės naudos, duomenys turėtų būti teikiami kartu su pagrindiniais ekonominės ir socialinės veiklos rodikliais, kuriais paprastai naudojasi tie, kurie priima sprendimus.

Europos aplinkos agentūrai tenka svarbus vaidmuo kurti ir taikyti nuoseklias metodikas, taip pat padėti valstybėms narėms rengti inventorius.

Už duomenų apie išlakas ir jų kokybę turėtų betarpiškai atsakyti Europos Sąjungos centrinė statistikos ir duomenų tarnyba. Tam reikalingas rimtas, skaidrus ir atskaitingumą užtikrinantis centralizuotas procesas, kad būtų galima patikrinti valstybių narių pateiktų duomenų ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planų tikslumą ir tikrumą.

Visos valstybės narės turėtų pateikti duomenis apie bendrą šių išlakų kiekį nuo 1990 m.:

valstybės narės išlakų (šaltiniai);

tų, kurias atsveria pasikeitusi žemės naudojimo paskirtis, ir

tų, kurios atsveriamos pagal Sprendimo 406/2009/EB 5 straipsnį.

Šie skaičiai labai svarbūs ir papildo besąlygišką 20 proc. tikslą ir siekį, kad temperatūra pasaulyje pakiltų mažiau kaip 2 °C.

2.4   Politikos įgyvendinimas

Regionų komitetas nori, kad anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planuose būtų aiškiai apibrėžtas, kiekybinis, teritorinis (regioninis) aspektas, nes:

numačius teritorinį aspektą, lengviau prižiūrėti pažangą ir pateiktus rodiklius nei iš nacionaliniu lygmeniu pateiktos apibendrintos informacijos;

regionai yra arčiau piliečių nei valstybės narės, todėl gali visuomenę informuoti klimato klausimais, o tai ir yra vienas iš stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmo tikslų.

Regionų valdžios institucijų žinios ir patirtis yra labai svarbios ir buvo panaudotos Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencijose. Jas į klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos iniciatyvų kūrimą reikėtų įtraukti iš pat pradžių, kad būtų galima kuo optimaliau pasinaudoti jų patirtimi ir žiniomis sprendžiant su klimato kaitos poveikiu ir priežastimis susijusias problemas, kurias skaudžiausiai patiria vietos lygmuo.

Europos Komisijai norėtume priminti Merų pakto, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI ir EUCO2 80/50 iniciatyvas, nes tai puikaus tarptautinio darbo, kurio imtasi regionų lygmeniu siekiant sumažinti išmetamo CO2 kiekį, pavyzdžiai.

Tai dera su „regionine teisine baze“.

Tai labai aiškus politinis signalas šia kryptimi.

Nacionalinės priemonės, skirtos išlakoms mažinimui, valstybės narės regionams turės skirtingą poveikį ir tai reikėtų suprasti.

Veiksmų reikia imtis kuo arčiau išlakų šaltinio, todėl jeigu bus teikiami duomenys, kuriuos bus galima panaudoti vietos lygmeniu, jais greičiausiai bus pasinaudota.

Atsižvelgiant į Sutarties 191 ir 192 straipsnius, tokie veiksmai būtų proporcingi.

Regionai išlakų kiekį mažins nevienodai. Tai priklausys nuo jų ekonomikos ir infrastruktūros. Išlakų kiekis bus mažinamas skirtingai ne tik atskiruose valstybių narių, bet ir apskritai Europos regionuose.

Nors būtent šios valdžios institucijos įgyvendina politiką, valstybės narės ne visada su jomis konsultuojasi klimato klausimais.

Norint priimti klimato kaitos švelninimo iššūkį, nurodymų iš viršaus nuleisti nepavyks.

Be to, reikia pripažinti, kad regionų valdžios institucijos pagal decentralizuoto bendradarbiavimo programas besivystančioms šalims teikia techninę ir finansinę pagalbą.

2.5   Prisitaikymas

Šiuo metu prisitaikymo strategijos nėra privalomos, todėl privalomi reikalavimai teikti ataskaitas prisitaikymo srityje (16 straipsnis) gali atrodyti netinkami, tačiau tai nereiškia, kad to nereikėtų daryti.

Regionų komitetas dar kartą pareiškia, kad tokiuose organuose kaip naujasis Prisitaikymo komitetas reikėtų vietos ir regionų valdžios institucijų atstovų. Prašome skaityti 2010 m. Meksiko sutartį ir 2011 m. gruodžio mėn. Durbane pasirašytą Prisitaikymo chartiją.

2.6   Anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planai ir prognozės. Skaidrumas ir duomenų savininkai

Nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijoms reikia, kad Europos Komisija ir (arba) Europos aplinkos agentūra numatytų įrankius, priemones, nurodymus ir gaires, kad:

būtų galima kurti anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planus;

būtų galima diegti stebėsenos mechanizmus;

būtų galima laiku ir nebrangiai gauti duomenis;

duomenų ir jų rinkimo priemonių nepasidarytų per daug ir jos netektų savo vertės;

skirtingi anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planai derėtų tarpusavyje;

pagerėtų duomenų kokybė, patikimumas ir tikrumas;

būtų įvykdyti Kioto protokole, Kankuno susitarimuose ir Durbano sustiprintų veiksmų platformos reikalavimai.

Prašome Europos aplinkos agentūros parengti bazinius ir skaidrius vietos ir regionų duomenų rinkinius, taip pat nacionalinius inventorius ir švelninimo statistinius duomenis, kuriuos būtų galima susirasti internetu, kurių būtų galima ieškoti pagal valstybes nares, regionus ir mažesnius administracinius vienetus ir pagal sektorius, kad būtų galima atlikti lyginamąją analizę, duomenis sunorminti ir kruopščiai patikrinti lyginant su socialiniais ir ekonominiais duomenimis.

2.7   Aviacijos išlakos ir į jūrą išleidžiami teršalai

Neaišku, ką norima pasakyti apie ataskaitas dėl civilinės aviacijos sektoriaus išlakų ir į jūrą išleidžiamų teršalų, ir todėl:

Regionų komitetas supranta, kad taip yra dėl nesusipratimo, susijusio su „1.A.3.A civilinė aviacija“. Norima privačių (ne komercinių) orlaivių (t. y. daugiausia lengvi lėktuvai ir sraigtasparniai, paprastai kylantys iš mažų privačių aerodromų) išmetamą anglies dioksido kiekį prilyginti nuliui. Tai reikėtų pasakyti aiškiai;

į jūrą iš Europos uostais besinaudojančių jūrinių laivų išleidžiamiems teršalams nenumatyta jokia metodika, todėl pasiūlyme reikėtų aiškiai pasakyti, kad Europos Komisija laukia teisės akto ir po to parengs metodiką.

3.   Išvada

Regionų komitetui kelia susirūpinimą tai, kad pasiūlyme neatsižvelgiama į regionus. Apmaudu, kad šia galimybe nepasinaudota. Regionų komiteto nuomone, tai trukdys įgyvendinti švelninimo priemones. Regionų komitetas mano, kad pasiūlymas bus pažangesnis, jeigu jame labai aiškiai bus kalbama apie regionus. Komitetas palankiai vertina tai, kad pasiūlyme kalbama apie anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi planus.

II.   SIŪLOMI PAKEITIMAI

1   pakeitimas

1 straipsnis – Dalykas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(e)

teikti ataskaitas apie jūrų transporto sektoriuje išmetamą CO2;

(e)

;

(f)

stebėti ir teikti ataskaitas apie pajamų, gautų aukcionuose pardavus leidimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnio 1 ir 2 dalis arba 10 straipsnio 1 dalį, panaudojimą, kaip nustatyta tos direktyvos 3d straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje;

(f)

stebėti ir teikti ataskaitas apie pajamų, gautų aukcionuose pardavus leidimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnio 1 ir 2 dalis arba 10 straipsnio 1 dalį, panaudojimą, kaip nustatyta tos direktyvos 3d straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje;

(g)

stebėti ir teikti ataskaitas apie valstybių narių veiksmus, kurių jos ėmėsi siekdamos prisitaikyti prie neišvengiamų klimato kaitos padarinių;

(g)

stebėti ir teikti ataskaitas apie valstybių narių veiksmus, kurių jos ėmėsi siekdamos prisitaikyti prie neišvengiamų klimato kaitos padarinių;

(h)

vertinti valstybių narių pažangą įgyvendinant jų įsipareigojimus pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB;

(h)

vertinti valstybių narių pažangą įgyvendinant jų įsipareigojimus pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB;

(i)

rinkti informaciją ir duomenis, kuriais būtų galima remtis rengiant ir vertinant būsimą Sąjungos klimato kaitos politiką;

(i)

rinkti informaciją ir duomenis, kuriais būtų galima remtis rengiant ir vertinant būsimą Sąjungos klimato kaitos politiką;

Paaiškinimas

Jūrų transportui nenumatyta įdiegti išmetamų teršalų ataskaitų teikimo mechanizmo. Jeigu teisingai suprantame, mechanizmas bus numatytas, jeigu to bus reikalaujama pagal naujus teisės aktus.

Kadangi pasiūlymai daugeliu atvejų bus įgyvendinami vietos ir regionų lygmeniu, tai pasiūlyme reikėtų nurodyti kiek konkrečiau.

2   pakeitimas

2 straipsnis – Taikymo sritis

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

 

Paaiškinimas

Regionų lygmenį reikia paminėti ne tik kalbant apie prisitaikymą prie klimato kaitos, bet ir apie klimato kaitos švelninimo veiksmus.

3   pakeitimas

3 straipsnis – Apibrėžtys

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(13)   nacionalinė politikos, priemonių ir prognozių sistema– valstybėje narėje nustatyta institucinių, teisinių ir procedūrinių priemonių sistema, skirta teikti ataskaitas apie politiką ir priemones, taip pat rengti ir teikti antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo iš atskirų šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, kaip reikalaujama šio reglamento 13 straipsnyje;

(13)   nacionalinė politikos, priemonių ir prognozių sistema– valstybėje narėje nustatyta institucinių, teisinių ir procedūrinių priemonių sistema, skirta teikti ataskaitas apie politiką ir priemones, taip pat rengti ir teikti antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo iš atskirų šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse prognozes , kaip reikalaujama šio reglamento 13 straipsnyje;

Paaiškinimas

Visose valstybėse narėse politika, priemonės ir prognozės turėtų būti panašios.

4   pakeitimas

4 straipsnis – Anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos vystymosi strategijos

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

2.   Valstybės narės savo anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamą vystymosi strategiją Komisijai pateikia praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo arba laikantis tarptautiniu lygiu suderinto tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK procesą.

2.   Valstybės narės savo anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamą vystymosi strategiją Komisijai pateikia praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo arba laikantis tarptautiniu lygiu suderinto tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK procesą.

3.   Komisija ir valstybės narės nedelsdamos paskelbia visuomenei savo atitinkamas anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas ir jų naujinius.

3.   Komisija ir valstybės narės nedelsdamos paskelbia visuomenei savo atitinkamas anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas ir jų naujinius.

Paaiškinimas

Šiuose planuose reikia pabrėžti teritorinį aspektą, norint parodyti, kad planai yra gerai apgalvoti ir kad padėtis gerai suprasta. To reikia iš dalies todėl, kad neįtraukus vietinio aspekto, bus sunku planus įgyvendinti vietos lygmeniu.

Analizuojant politiką ir siekiant skaidrumo, labai svarbu suprasti, kokiais skaičiavimais remtasi rengiant anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas ir prognozes.

5   pakeitimas

5 straipsnis – Nacionalinių inventorių sistemos

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Valstybės narės sudaro, tvarko ir siekia nuolat tobulinti nacionalinių inventorių sistemas, skirtas įvertinti šio reglamento I priede nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš atskirų šaltinių ir kaupimą atskirose terpėse ir užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių parengimą laiku, tų registrų skaidrumą, tikslumą, palyginamumą ir išsamumą.

1.   Valstybės narės sudaro, tvarko ir siekia nuolat tobulinti nacionalinių inventorių sistemas, skirtas įvertinti šio reglamento I priede nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš atskirų šaltinių ir kaupimą atskirose terpėse ir užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių parengimą laiku, tų registrų skaidrumą, tikslumą, palyginamumą ir išsamumą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos inventorių tvarkymo institucijos galėtų naudotis ir kad pagal jų nacionalinio inventoriaus sistemą kompetentingoms institucijoms būtų užtikrinta galimybė naudotis:

2.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos inventorių tvarkymo institucijos galėtų naudotis ir kad pagal jų nacionalinio inventoriaus sistemą kompetentingoms institucijoms būtų užtikrinta galimybė naudotis:

(a)

su veiklos rūšimis ir įrenginiais susijusiais duomenimis ir metodais pagal Direktyvą 2003/87/EB, kad galėtų parengti nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorius ir užtikrinti pagal Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pateiktų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo duomenų atitiktį nacionaliniuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriuose pateiktiems duomenims;

(a)

su veiklos rūšimis ir įrenginiais susijusiais duomenimis ir metodais pagal Direktyvą 2003/87/EB, kad galėtų parengti nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorius ir užtikrinti pagal Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pateiktų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo duomenų atitiktį nacionaliniuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriuose pateiktiems duomenims;

(b)

duomenimis, surinktais fluorintų dujų išmetimo įvairiuose sektoriuose ataskaitų teikimo sistemose, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 4 dalyje, kad galėtų parengti nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorius;

(b)

duomenimis, surinktais fluorintų dujų išmetimo įvairiuose sektoriuose ataskaitų teikimo sistemose, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 4 dalyje, kad galėtų parengti nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorius;

(c)

teršalų išmetimo duomenimis, pamatiniais duomenimis ir metodais, pateiktais iš įrenginių pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, kad galėtų parengti nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorius;

(c)

teršalų išmetimo duomenimis, pamatiniais duomenimis ir metodais, pateiktais iš įrenginių pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, kad galėtų parengti nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorius;

(d)

duomenimis, pateiktais pagal Reglamentą (EB) Nr. 1099/2008.

(d)

duomenimis, pateiktais pagal Reglamentą (EB) Nr. 1099/2008.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos inventorių tvarkymo institucijos ir jų nacionalinio inventoriaus sistema toms institucijoms suteiktų galimybę:

3.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos inventorių tvarkymo institucijos ir jų nacionalinio inventoriaus sistema toms institucijoms suteiktų galimybę:

(a)

naudotis ataskaitų teikimo sistemomis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 4 dalį, kad būtų galima patobulinti nacionaliniuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriuose pateikiamo fluorintų dujų kiekio skaičiavimą;

(a)

naudotis ataskaitų teikimo sistemomis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 4 dalį, kad būtų galima patobulinti nacionaliniuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriuose pateikiamo fluorintų dujų kiekio skaičiavimą;

(b)

atlikti metines atitikties patikras, nurodytas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies l ir m punktuose.

(b)

atlikti metines atitikties patikras, nurodytas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies l ir m punktuose.

 

   

Paaiškinimas

Priemonių, skirtų sumažinti išmetamų dujų kiekį ir jų rezultatus atspindėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriuose, tinkamas nustatymas ir taikymas yra glaudžiai susiję su žiniomis apie informacijos šaltinius, metodologinius modelius ir koncepcijas, apskaičiavimus, prielaidas ir kt. Kai kurie pasklidieji taršos šaltiniai ir absorbentai priklauso regionų valdžios institucijų kompetencijos sričiai. Todėl manome, kad yra tikslinga, kad šios institucijos būtų informuotos ir dalyvautų nacionalinių inventorių sistemoje, siekiant tobulinti ir priderinti ne tik nacionalinį inventorių, bet ir regionų lygmeniu siūlomą poveikio švelninimo politiką.

6   pakeitimas

6 straipsnis – Sąjungos inventoriaus sistema

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(c)

metinė ekspertų atliekama valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių peržiūra.

(c)

metinė ekspertų atliekama valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių peržiūra.

 

Paaiškinimas

Valstybių narių inventorius turėtų peržiūrėti nepriklausomi ekspertai iš nekomercinės kompetentingos inventorių tvarkymo institucijos, kuri tais metais nedalyvavo rengiant nacionalinį inventorių. Geriausia būtų, jeigu tai būtų vienas iš Europos aplinkos agentūros organų. Europos Komisija taip pat turėtų įvertinti jo poveikį išlakoms pagal jos politiką ir programas, kad galėtų nustatyti, ar jis daro teigiamą, ar neigiamą poveikį.

7   pakeitimas

7 straipsnis – Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriai

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(a)

X-2 metais jose išmestą šio reglamento I priede nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir Sprendimo Nr. 406/2009/EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Nepažeidžiant ataskaitų apie šio reglamento I priede nurodytų šiltnamio efektą sukeliančių dujas teikimo nuostatų, Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies tikslais anglies dioksido (CO2) išmetimas pagal TKKK kategoriją „1.A.3.A. Civilinė aviacija“ laikomas lygus nuliui;

(a)

X-2 metais jose išmestą šio reglamento I priede nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir Sprendimo Nr. 406/2009/EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Nepažeidžiant ataskaitų apie šio reglamento I priede nurodytų šiltnamio efektą sukeliančių dujas teikimo nuostatų, Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies tikslais anglies dioksido (CO2) išmetimas pagal TKKK kategoriją „1.A.3.A. Civilinė aviacija“ laikomas lygus nuliui;

Paaiškinimas

Kategorija 1.A.3.A apima išlakas iš orlaivių, kurie valstybėse narėse kyla arba leidžiasi, įskaitant kreiseriniu greičiu vykdomo skrydžio dalį. Greitu laiku įtraukti lengvus orlaivius, kylančius iš privačių aerodromų, gali būti sunku. Tačiau tais atvejais, kai būtų naudojamasi komerciniais aerodromais, lengvų orlaivių naudojamų degalų išlakos greičiausiai būtų priskirtos prie bunkerinio kuro išlakų (tai būtų nenuoseklu).

8   pakeitimas

13 straipsnis – Nacionalinės politikos, priemonių ir prognozių sistemos

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

2.   Jomis siekiama užtikrinti, kad informacija apie politiką ir priemones, taip pat apie antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo iš atskirų šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, kaip nurodyta šio reglamento 14 ir 15 straipsniuose, įskaitant informaciją apie duomenų, metodų ir modelių naudojimą ir taikymą, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės veiklą bei jautrumo analizę, būtų pateikiama laiku ir būtų skaidri, tiksli, nuosekli, palyginama ir išsami.

2.   Jomis užtikrin, kad informacija apie politiką ir priemones, taip pat apie antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo iš atskirų šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, kaip nurodyta šio reglamento 14 ir 15 straipsniuose, įskaitant duomenų, metodų ir modelių naudojimą ir taikymą, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės veiklą bei jautrumo analizę, būtų pateikiama laiku ir būtų skaidri, tiksli, nuosekli, palyginama ir išsami.

Paaiškinimas

Turėtų būti suteikta galimybė palyginti skirtingų valstybių narių anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamus vystymosi planus. Taip pat turėtų būti galima palyginti, kokį poveikį išlakos daro įvairiems sektoriams įvairiose Europos dalyse. Todėl duomenys turėtų būti prieinami, kad būtų galima atlikti gilesnę analizę ir pasitikėti strategijomis.

9   pakeitimas

14 straipsnis – Ataskaitų apie politiką ir priemones teikimas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.   …

1.   …

(c)

informaciją apie nacionalinę politiką bei priemones ir apie Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų šaltinių ir kaupimas atskirose terpėse, įgyvendinimą pagal sektorius ir konkrečias šio reglamento I priede nurodytas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ši informacija turėtų atitikti įvairias sąsajas su taikoma nacionaline arba Sąjungos politika, pirmiausia oro kokybės srityje, ir turi apimti:

(c)

informaciją apie nacionalinę politiką bei priemones ir apie Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų šaltinių ir kaupimas atskirose terpėse , įgyvendinimą pagal sektorius ir konkrečias šio reglamento I priede nurodytas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ši informacija turėtų atitikti įvairias sąsajas su taikoma nacionaline arba Sąjungos politika, pirmiausia oro kokybės srityje, ir turi apimti:

2.   Valstybės narės elektroniniu būdu visuomenei teikia informaciją apie nacionalinės politikos ir priemonių išlaidų ir poveikio vertinimą ir apie įgyvendinimą Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų šaltinių arba tobulinamas kaupimas atskirose terpėse, kartu pateikdamos technines ataskaitas, kuriomis pagrindžiamas vertinimas. Teikiant šią informaciją pateikiami taikytų modelių ir metodologinių principų aprašai, apibrėžtys ir pamatinės prielaidos.

2.   Valstybės narės elektroniniu būdu visuomenei teikia informaciją apie nacionalinės politikos ir priemonių išlaidų ir poveikio vertinimą ir apie įgyvendinimą Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų šaltinių arba tobulinamas kaupimas atskirose terpėse, kartu pateikdamos technines ataskaitas, kuriomis pagrindžiamas vertinimas. Teikiant šią informaciją pateikiami taikytų modelių ir metodologinių principų aprašai, apibrėžtys ir pamatinės prielaidos.

Paaiškinimas

Reikia aiškiai įvardyti ir regionus.

Reikia ne tik kokybinių paaiškinimų, bet ir skaičiavimų.

10   pakeitimas

15 straipsnis – Prognozių teikimas

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.   Valstybės narės iki kiekvienų metų (X metų) kovo 15 d. pateikia Komisijai nacionalines antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, sudarytas pagal dujų rūšį ir sektorius.

1.   Valstybės narės iki kiekvienų metų (X metų) kovo 15 d. pateikia Komisijai nacionalines antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, sudarytas pagal dujų rūšį ir sektorius .

Paaiškinimas

Reikia aiškiai įvardyti ir regionus.

11   pakeitimas

25 straipsnis – Europos aplinkos agentūros vaidmuo

Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

(d)

rengti metinę ekspertų atliekamą peržiūrą;

(d)

rengti metinę ekspertų atliekamą peržiūrą;

(h)

rengti valstybių narių nepateiktų duomenų apie prognozes įverčius;

(h)

rengti valstybių narių nepateiktų duomenų apie prognozes įverčius;

(j)

skleisti pagal šį reglamentą surinktą informaciją, įskaitant duomenų bazės, skirtos valstybių narių klimato kaitos švelninimo politikai ir priemonėms, tvarkymą ir atnaujinimą ir tarpuskaitos centrą, kuriame būtų saugomi duomenys apie poveikio būdus, silpnąsias vietas ir prisitaikymą prie klimato kaitos.

(j)

skleisti pagal šį reglamentą surinktą informaciją, įskaitant duomenų bazės, skirtos valstybių narių klimato kaitos švelninimo politikai ir priemonėms, tvarkymą ir atnaujinimą ir tarpuskaitos centrą, kuriame būtų saugomi duomenys apie poveikio būdus, silpnąsias vietas ir prisitaikymą prie klimato kaitos;

 

 

 

 

 

Paaiškinimas

Europos aplinkos agentūra turi padėti valstybėms narėms vykdyti jų politiką. Tai reiškia, kad jos turėtų teikti žinias ir patarti, kokia galima išlakų trajektorija. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija atmosferoje ir temperatūros kilimas ateityje priklauso nuo bendro išlakų kiekio. Europoje fiksuojamos išlakos neatspindi visų dėl Europos veiklos pasaulyje išmetamų teršalų kiekio. Todėl reikia aiškiai numatyti su vartojimu susijusių išlakų vertinimą.

2012 m. liepos 19 d., Briuselis

Regionų komiteto pirmininkė

Mercedes BRESSO


Top