Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0318

Bendra apmokestinimo sistema, taikoma palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams * 2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (nauja redakcija) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 196–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 353/196


2012 m. rugsėjo 11 d., antradienis
Bendra apmokestinimo sistema, taikoma palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams *

P7_TA(2012)0318

2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (nauja redakcija) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0714),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0516/2011),

atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo (1),

atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 6 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0227/2012),

A.

kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, su toliau nurodytais pakeitimais;

2.

ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

ragina Tarybą dar kartą su konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PAKEITIMAS

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

(1)

2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių buvo keletą kartų keičiama. Kadangi reikia priimti naujus pakeitimus, aiškumo dėlei reikėtų direktyvą išdėstyti nauja redakcija.

(1)

2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių buvo keletą kartų keičiama. Kadangi reikia priimti naujus pakeitimus, aiškumo dėlei reikėtų direktyvą išdėstyti nauja redakcija. 2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamentas ragino konkrečiais būdais kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, atkreipdamas dėmesį į mokesčių slėpimą naudojant hibridines finansines priemones ir ragindamas valstybes nares užtikrinti sklandų jų mokesčių sistemų bendradarbiavimą ir derinimą, siekiant išvengti neplanuoto neapmokestinimo ir mokesčių slėpimo;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(1a)

nuolatinis ir didelis valstybių deficitas yra glaudžiai susijęs su dabartine socialine, ekonomikos ir finansų krize;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

(4)

Palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimų apmokestinimo panaikinimas toje valstybėje narėje, kur jie mokėtini, neatsižvelgiant į tai, ar jie renkami išskaitant juos iš mokėjimo ar apskaičiuojant po jo, yra tinkamiausias būdas pašalinti minėtus formalumus ir problemas ir užtikrinti vienodą apmokestinimą nacionaliniams ir tarptautiniams sandoriams; ypač svarbu panaikinti tokius mokesčius, kai tokie mokėjimai atliekami tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių bei jų nuolatinių buveinių.

(4)

palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimų apmokestinimo panaikinimas toje valstybėje narėje, kur jie mokėtini, neatsižvelgiant į tai, ar jie renkami išskaitant juos iš mokėjimo ar apskaičiuojant po jo, yra tinkamiausias būdas pašalinti minėtus formalumus ir problemas ir užtikrinti vienodą apmokestinimą nacionaliniams ir tarptautiniams sandoriams; ypač svarbu panaikinti tokius mokesčius, kai tokie mokėjimai atliekami tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių bei jų nuolatinių buveinių siekiant užtikrinti mokesčių sistemos supaprastinimą ir didesnį skaidrumą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

(5)

Būtina užtikrinti, kad palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimai būtų apmokestinami vieną kartą valstybėje narėje ir kad direktyvos teikiama nauda galima būti naudotis tik tada, kai mokėjimą gaunančios bendrovės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, kurioje yra mokėjimą gaunančios bendrovės nuolatinė buveinė, dėl mokėjimo susidariusios pajamos yra faktiškai apmokestinamos.

(5)

būtina užtikrinti, kad palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimai būtų apmokestinami vieną kartą valstybėje narėje ir kad direktyvos teikiama nauda galima būti naudotis tik tada, kai mokėjimą gaunančios bendrovės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, kurioje yra mokėjimą gaunančios bendrovės nuolatinė buveinė, dėl mokėjimo susidariusios pajamos yra faktiškai apmokestinamos , nesuteikiant galimybės atleisti nuo mokesčio mokėjimo arba jį pakeisti kitu mokamu mokesčiu;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

(12)

Be to, yra svarbu netrukdyti valstybėms narėms imtis reikiamų kovos su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu priemonių .

(12)

be to, yra svarbu imtis reikiamų priemonių, kad valstybėms narėms nebūtų trukdoma kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ar piktnaudžiavimu;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(20a)

bendrovės, siekdamos užtikrinti sklandų ir ekonomiškai efektyvų šios direktyvos nuostatų įgyvendinimą, turėtų parengti savo metines finansines ataskaitas kartu su visais atitinkamais duomenimis išplečiama verslo ataskaitų kalba (angl. XBRL);

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

1.   Palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimai, susidarantys valstybėje narėje, atleidžiami nuo bet kokių tokiems mokėjimams taikomų mokesčių toje valstybėje narėje, neatsižvelgiant į tai, ar jie renkami išskaitant juos išmokant ar apskaičiuojant, su sąlyga, kad palūkanų ar autorinio atlyginimo tikrasis savininkas yra kitos valstybės narės bendrovė ar valstybės narės bendrovės nuolatinė buveinė, esanti kitoje valstybėje narėje, ir kad jos pajamos, susidariusios dėl mokėjimų toje kitoje valstybėje narėje, yra faktiškai apmokestinamos.

1.   Palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimai, susidarantys valstybėje narėje, atleidžiami nuo bet kokių tokiems mokėjimams taikomų mokesčių toje valstybėje narėje, neatsižvelgiant į tai, ar jie renkami išskaitant juos išmokant ar apskaičiuojant, su sąlyga, kad palūkanų ar autorinio atlyginimo tikrasis savininkas yra kitos valstybės narės bendrovė ar valstybės narės bendrovės nuolatinė buveinė, esanti kitoje valstybėje narėje, ir kad jos pajamos, susidariusios dėl mokėjimų toje kitoje valstybėje narėje, yra faktiškai apmokestinamos ne mažesniu kaip 70 % vidutinio įstatymų nustatyto pelno mokesčio tarifu, taikomu valstybėse narėse, nesuteikiant galimybės atleisti nuo mokesčio mokėjimo arba jį pakeisti kitu mokamu mokesčiu . Palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimai toje valstybėje narėje, kurioje jie mokėtini, neatleidžiami nuo apmokestinimo, jei mokėjimas nėra apmokestinamas pagal tikrajam savininkui taikomą nacionalinę mokesčių teisę dėl skirtingo mokėjimo apibūdinimo (mišri priemonė) arba mokėtojo ir gavėjo skirtingo apibūdinimo (mišrūs subjektai).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 dalis

3.   Nuolatinė buveinė laikoma palūkanų ar autorinio atlyginimo mokėtoja tik tokiais atvejais, kai šie mokėjimai prilygsta išlaidoms, kurias nuolatinė buveinė patyrė vykdydama savo veiklą.

3.   Nuolatinė buveinė laikoma palūkanų ar autorinio atlyginimo mokėtoja tik tokiais atvejais, kai šie mokėjimai prilygsta išlaidoms, kurias nuolatinė buveinė patyrė vykdydama savo veiklą. Nuolatinė buveinė turi įvykdyti savo mokestines prievoles, kad galėtų būti laikoma atleista nuo mokesčių arba gaunančia mokestinės naudos.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

ii)

antroji bendrovė valdo bent 10 % pirmosios bendrovės kapitalo arba

ii)

antroji bendrovė valdo bent 25 % pirmosios bendrovės kapitalo arba

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

iii)

trečioji bendrovė valdo bent po 10 % pirmosios ir antrosios bendrovių kapitalo.

iii)

trečioji bendrovė valdo bent po 25 % pirmosios ir antrosios bendrovių kapitalo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio pavadinimas

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

2.   Jei pagrindinis arba vienas iš pagrindinių sandorio motyvų yra mokesčių vengimas, jų nemokėjimas ar piktnaudžiavimas, valstybės narės gali panaikinti šios direktyvos suteiktas privilegijas arba atsisakyti ją taikyti.

2.   Jei pagrindinis arba vienas iš pagrindinių sandorio motyvų yra mokestinis sukčiavimas, mokesčių slėpimas, piktnaudžiavimas mokesčiais ar mokesčių vengimas, valstybės narės gali panaikinti šios direktyvos suteiktas privilegijas arba atsisakyti ją taikyti.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 1 d. , įgyvendinamos 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2 straipsnio c ir d dalys ir I priedo A dalis. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. , įgyvendinamos 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2 straipsnio c ir d dalys ir I priedo A dalis. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

2a.     Bendrovės parengia savo metines finansines ataskaitas kartu su visais atitinkamais duomenimis išplečiama verslo ataskaitų kalba (angl. XBRL).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos ekonominį poveikį.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos ekonominį poveikį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Ši direktyva neturi įtakos nacionalinių ar sutartyse įtvirtintų nuostatų, išeinančių už šios direktyvos nuostatų ribų ir siekiančių panaikinti ar sušvelninti dvigubą palūkanų ar autorinio atlyginimo apmokestinimą, taikymui.

Ši direktyva neturi įtakos nacionalinių ar sutartyse įtvirtintų nuostatų, išeinančių už šios direktyvos nuostatų ribų ir siekiančių panaikinti ar sušvelninti dvigubą palūkanų ar autorinio atlyginimo apmokestinimą ir dvigubą neapmokestinimą , taikymui.


(1)  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Top