EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

2012 m. gruodžio 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 70/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2012 m. gruodžio 11 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Įžanga ir teisinis pagrindas

2012 m. rugsėjo 11 ir 18 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo atitinkamai Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymus pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

ECB pritaria pasiūlytam reglamentui, kuriuo siekiama didinti mažmeninių investicinių produktų skaidrumą ir užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai galėtų suprasti pagrindinius investicinių produktų požymius bei riziką ir palyginti skirtingų produktų požymius. Tinkamas informacijos atskleidimas sustiprina vartotojų apsaugą, kuri yra labai svarbi išsaugant finansų sistemos stabilumą.

Konkrečios pastabos

1.   Suderinamumas su kitomis Europos Sąjungos teisėkūros iniciatyvomis

1.1.

Greta informacijos atskleidimo reikalavimų tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos lygiu turėtų būti numatyti tinkami priežiūros įgaliojimai, kad būtų uždrausta arba apribota tam tikrų finansinių priemonių rinkodara, platinimas arba pardavimas, jeigu iškyla grėsmė tvarkingam finansų rinkų veikimui, visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui arba investuotojų apsaugai (2). ECB pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog Sąjungos teisės aktai finansinių paslaugų srityje numatytų Europos priežiūros institucijoms (EPI) ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pakankamus intervencinius įgaliojimus. Konkrečiai bankų ir draudimo priežiūros institucijoms gali būti suteikti tokie intervenciniai įgaliojimai, kokie pagal pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (toliau – pasiūlytas FPRR) (3) suteikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

1.2.

Greta pasiūlytu reglamentu nustatyto ikisutartinės informacijos derinimo, ECB rekomenduoja, kad su finansinių produktų pardavimu susiję elgesio rinkoje reikalavimai būtų suderinti įvairiose finansinių paslaugų srityse atsižvelgiant, kai tai yra tinkama, į jau pasiūlytas priemones (4).

1.3.

Galiausiai, skirtingų rūšių investicinių produktų atžvilgiu turėtų būti užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, siekiant išvengti galimybės rinktis palankesnes reguliavimo sąlygas tų investicinių produktų, kuriems netaikomas pasiūlytas reglamentas (pavyzdžiui, nekompleksinių finansinių priemonių), sąskaita. Kitų finansinių produktų kategorijų informacijos atskleidimo reikalavimai pagal galiojančius Sąjungos teisės aktus turėtų būti papildyti pasiūlytame reglamente nustatytu standartizuotu pagrindinės informacijos dokumentu (PID). Pirmiausia tai galėtų būti taikoma produktams, kuriems taikoma 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (5), ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (6).

2.   Atsakomybė už PID parengimą

Pasiūlytame reglamente atsakomybė už PID parengimą priskiriama investicinio produkto teikėjui, kuris taip pat atsako pateiktos informacijos pagrindu (7). Tačiau mažmeniniai investuotojai tiesiogiai bendrauja su investicinių produktų platintojais, o ne su jų teikėjais. Todėl investicinio produkto platintojui taip pat turėtų tekti atsakomybė užtikrinti, kad mažmeninis investuotojas galėtų veiksmingai pateikti prieš teikėją skundą dėl PID ir pradėti žalos atlyginimo procedūrą. Be to, ECB mano, kad pasiūlytas mechanizmas taip pat turėtų sudaryti sąlygas veiksmingoms žalos atlyginimo procedūroms tarpvalstybinių ginčų atveju, ypač kai teikėjas yra kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje.

3.   PID turinys

ECB rekomenduoja, kad pasiūlytame reglamente būtų tiesiogiai įtvirtintas reikalavimas PID nurodyti šiuos elementus: i) kitą sandorio šalį, operacinę ir likvidumo riziką, darančią įtaką investiciniam produktui; ii) produkto veiklos rezultatų jautrumą įvykus nepalankiausių sąlygų scenarijui; ir iii) produkto svertinį komponentą, tiek, kiek šis komponentas gali padidinti taikytiną riziką. Šie papildomi informacijos komponentai užtikrins, kad PID neleis investuotojams pernelyg pasikliauti vien tik ankstesnės veiklos rezultatais ir kad jame bus pateiktas išsamus ir teisingas su investiciniais produktais susijusios rizikos apibūdinimas.

4.   Administracinės sankcijos ir priemonės

Siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais pasiūlytais Sąjungos teisės aktais (8), nustatančiais administracines sankcijas, ECB rekomenduoja iš dalies pakeisti pasiūlytą reglamentą įtraukiant nuostatas dėl administracinių piniginių sankcijų.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. gruodžio 11 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 final.

(2)  Žr. 2012 m. kovo 22 d. Europos Centrinio Banko nuomonės CON/2012/21 dėl: i) pasiūlymo dėl direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB; ii) pasiūlymo dėl reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų; iii) pasiūlymo dėl direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka; ir iv) pasiūlymo dėl reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (OL C 161, 2012 6 7, p. 3) 12.1 punktą. Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 final, žr. 31 ir 32 straipsnius.

(4)  Žr., pavyzdžiui, pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB, COM(2011) 656 final (toliau – pasiūlyta FPRD) 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas taisykles dėl investicinių įmonių teikiamų paslaugų, susijusių tik su pavedimų vykdymu, leidžiamos apimties.

(5)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(6)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1. Žr. ypač 183–185 straipsnius.

(7)  Žr. pasiūlyto reglamento 5 straipsnį.

(8)  Žr. pasiūlytos FPRD 75 straipsnio 2 dalies e ir f punktus. Taip pat žr. 99a straipsnio 2 dalies e ir f punktus, kuriuos siūloma įtraukti į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32), remiantis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis, COM(2012) 350 final (toliau – pasiūlyta KIPVPS V direktyva).


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

25 straipsnis

„25 straipsnis

1.   Po ketverių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija peržiūri šį reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai apžvelgiamas praktinis šiame reglamente nustatytų taisyklių taikymas deramai atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių investicinių produktų rinkoje. Kiek tai susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius būtinus koregavimus, Direktyvos 2009/65/EB pagrindinės informacijos investuotojams nuostatas būtų galima pakeisti šio reglamento pagrindinės informacijos dokumentu arba tas nuostatas prilyginti šiam dokumentui. Atliekant peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio reglamento taikymas kitiems finansiniams produktams.

2.   Pasikonsultavusi su Europos priežiūros institucijų jungtiniu komitetu, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus pridedamas teisės akto pasiūlymas.“

„25 straipsnis

1.   Po šio reglamento įsigaliojimo Komisija peržiūri Sąjungos teisės aktus finansinių paslaugų srityje, siekdama įvertinti, ar būtų naudinga: i) įvesti standartizuotus pagrindinės informacijos dokumentus pagal šiame reglamente nustatytas taisykles toms finansinių priemonių rūšims, kurioms netaikomas šis reglamentas, konkrečiai produktams, kuriems taikoma Direktyva 2003/71/EB ir Direktyva 2009/138/EB; ii) nustatyti su finansinių produktų pardavimu susijusius suderintus elgesio rinkoje reikalavimus; ir iii) suteikti Europos priežiūros institucijoms ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms intervencinius įgaliojimus konkrečių finansinių produktų rūšių atžvilgiu, įskaitant galimybę uždrausti produktus, nustatomą siekiant investuotojų apsaugos ir finansinio stabilumo, atsižvelgiant į įgaliojimus, nustatytus [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. xx/xx dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas [ERIR] dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2).

1 2.   Po ketverių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija peržiūri šį reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai apžvelgiamas praktinis šiame reglamente nustatytų taisyklių taikymas deramai atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių investicinių produktų rinkoje. Kiek tai susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius būtinus koregavimus, Direktyvos 2009/65/EB pagrindinės informacijos investuotojams nuostatas būtų galima pakeisti šio reglamento pagrindinės informacijos dokumentu arba tas nuostatas prilyginti šiam dokumentui. Atliekant peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio reglamento taikymas kitiems finansiniams produktams.

2 3.   Pasikonsultavusi su Europos priežiūros institucijų jungtiniu komitetu, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus pridedamas teisės akto pasiūlymas.

Paaiškinimas

Skirtingų rūšių investicinių produktų atžvilgiu turėtų būti užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, siekiant išvengti galimybės rinktis palankesnes reguliavimo sąlygas tų investicinių produktų, kuriems netaikomas pasiūlytas reglamentas (pavyzdžiui, nekompleksinių finansinių priemonių), sąskaita. Kitų finansinių produktų kategorijų informacijos atskleidimo reikalavimai pagal galiojančius Sąjungos teisės aktus turėtų būti papildyti pasiūlytame reglamente nustatytu standartizuotu PID. Taip pat ir su finansinių produktų pardavimu susiję suderinti elgesio rinkoje reikalavimai turėtų būti nustatomi kuo daugiau produktų. EPI ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms tuo pat metu turėtų būti suteikti intervenciniai įgaliojimai konkrečių finansinių produktų rūšių atžvilgiu,įskaitant jų uždraudimą investuotojų apsaugos ir finansinio stabilumo tikslais. Šiuo požiūriu turėtų būti atsižvelgiama į vykstančio teisėkūros proceso rezultatus, įtvirtinančius tokius elgesio rinkoje reikalavimus ir priežiūros institucijų intervencinius įgaliojimus pasiūlytame FPRR.

2     pakeitimas

8 straipsnio 2 dalis

„2.   Pagrindinės informacijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)

skirsnyje dokumento pradžioje – investicinio produkto pavadinimas ir investicinio produkto teikėjo tapatybė;

b)

skirsnyje „Kokia šios investicijos esmė?“ – investicinio produkto pobūdis ir pagrindinės savybės, įskaitant:

i)

investicinio produkto tipą;

ii)

jo tikslus ir priemones jiems pasiekti;

iii)

ar investicinio produkto teikėjas siekia konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su veiklos vykdymu, arba su investiciniu produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iv)

kai investicinis produktas susijęs su draudimo išmokomis, konkrečią informaciją apie tas draudimo išmokas;

v)

investicinio produkto trukmę, jei ji žinoma

vi)

veiklos rezultatų scenarijus, jei tai aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

c)

skirsnyje „Ar galima pinigus prarasti?“ trumpai paaiškinama, ar įmanoma kapitalą prarasti, įskaitant

i)

teikiamas garantijas arba kapitalo apsaugą, taip pat jų apribojimus;

ii)

ar investiciniam produktui taikoma kompensavimo arba garantijų sistema;

d)

skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ nurodomas rekomenduojamas minimalus laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo atsisakyti prieš sueinant galutiniam terminui ir su tuo susijusias sąlygas, atsižvelgiant į investicinio produkto rizikos ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos raidą;

e)

skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ – investicinio produkto rizikos ir grąžos pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis;

f)

skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, susijusios su investicija į investicinį produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir netiesioginės investuotojui tenkančios išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų rodiklius;

g)

skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos rezultatai?“ – investicinio produkto ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su juo susijusią patirtį;

h)

pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų ateities rezultatų projekcijos.“

„2.   Pagrindinės informacijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)

skirsnyje dokumento pradžioje – investicinio produkto pavadinimas ir investicinio produkto teikėjo tapatybė;

b)

skirsnyje „Kokia šios investicijos esmė?“ – investicinio produkto pobūdis ir pagrindinės savybės, įskaitant:

i)

investicinio produkto tipą;

ii)

jo tikslus ir priemones jiems pasiekti;

iii)

ar investicinio produkto teikėjas siekia konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su veiklos vykdymu, arba su investiciniu produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iv)

kai investicinis produktas susijęs su draudimo išmokomis, konkrečią informaciją apie tas draudimo išmokas;

v)

investicinio produkto trukmę, jei ji žinoma;

vi)

veiklos rezultatų scenarijus, jei tai aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

c)

skirsnyje „Ar galima pinigus prarasti?“ trumpai paaiškinama, ar įmanoma kapitalą prarasti, įskaitant

i)

teikiamas garantijas arba kapitalo apsaugą, taip pat jų apribojimus;

ii)

ar investiciniam produktui taikoma kompensavimo arba garantijų sistema;

d)

skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ nurodomas rekomenduojamas minimalus laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo atsisakyti prieš sueinant galutiniam terminui ir su tuo susijusias sąlygas, atsižvelgiant į investicinio produkto rizikos ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos raidą;

e)

skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ – investicinio produkto rizikos ir grąžos pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį rodiklį, ir perspėjimas, kad produkto pelną gali neigiamai paveikti nurodyta rizika apibūdinant:

i)

kitą sandorio šalį, operacinę ir likvidumo riziką, darančią įtaką investiciniam produktui;

ii)

produkto veiklos rezultatų jautrumą įvykus nepalankiausių sąlygų scenarijui;

iii)

produkto svertinį komponentą, tiek, kiek šis komponentas gali padidinti riziką;

iv)

ir perspėjimus apie bet kokią kitą specifinę riziką, kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis;

f)

skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, susijusios su investicija į investicinį produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir netiesioginės investuotojui tenkančios išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų rodiklius;

g)

skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos rezultatai?“ – investicinio produkto ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su juo susijusią patirtį, įskaitant perspėjimą, kad ankstesnės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų investicijos rezultatų ir kad kituose PID skirsniuose nurodyta rizika gali turėti esminį neigiamą poveikį investicijai;

h)

pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų ateities rezultatų projekcijos.“

Paaiškinimas

Siūlomi papildomi informacijos komponentai užtikrins, kad PID neleis investuotojams pernelyg pasikliauti vien tik ankstesnės veiklos rezultatais ir kad jame bus pateiktas išsamus ir teisingas su investiciniais produktais susijusios rizikos apibūdinimas.

3     pakeitimas

14 straipsnis

„14 straipsnis

Investicinių produktų teikėjas nustato tinkamas procedūras ir priemones, kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl pagrindinės informacijos dokumento pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir tinkamai gautų rimtą atsakymą.“

„14 straipsnis

Investicinių produktų teikėjas ir platintojas nustato tinkamas procedūras ir priemones, kuriomis užtikrinama, kad: i) mažmeniniai investuotojai galėtų veiksmingai pateikti skundą prieš investicinio produkto teikėją ir taip pradėti žalos atlyginimo procedūrą; ii) skundus dėl pagrindinės informacijos dokumento pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir tinkamai gautų rimtą atsakymą; ir iii) mažmeniniai investuotojai galėtų pasinaudoti veiksmingomis žalos atlyginimo procedūromis tarpvalstybinių ginčų atveju, ypač kai investicinio produkto teikėjas yra kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje.“

Paaiškinimas

Pasiūlytame reglamente atsakomybė už PID parengimą priskiriama investicinio produkto teikėjui, kuris taip pat atsako pateiktos informacijos pagrindu. Tačiau mažmeniniai investuotojai tiesiogiai bendrauja su investicinių produktų platintojais, o ne su jų teikėjais. Todėl investicinio produkto platintojui taip pat turėtų tekti atsakomybė užtikrinti, kad mažmeninis investuotojas galėtų veiksmingai pateikti prieš teikėją skundą dėl PID ir pradėti žalos atlyginimo procedūrą. Žalos atlyginimo procedūros taip pat turėtų būti veiksmingos tarpvalstybinių ginčų atveju, ypač kai investicinio produkto teikėjas yra kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje.

4     pakeitimas

19 straipsnio 2 dalis

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:

a)

uždrausti prekiauti investiciniu produktu;

b)

laikinai sustabdyti prekybą investiciniu produktu;

c)

viešai įspėti nurodant už pažeidimą atsakingą asmenį ir pažeidimo pobūdį;

d)

pareikalauti paskelbti naują pagrindinės informacijos dokumento redakciją.“

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:

a)

uždrausti prekiauti investiciniu produktu;

b)

laikinai sustabdyti prekybą investiciniu produktu;

c)

viešai įspėti nurodant už pažeidimą atsakingą asmenį ir pažeidimo pobūdį;

d)

pareikalauti paskelbti naują pagrindinės informacijos dokumento redakciją;

e)

juridiniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 10 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos praėjusiais finansiniais metais; jeigu juridinis asmuo yra patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta, nurodyta pagrindinės patronuojančiosios įmonės praėjusių finansinių metų konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje;

f)

fiziniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 5 000 000 EUR arba atitinkamą sumą nacionaline valiuta šio reglamento įsigaliojimo dieną tose valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro.“

Paaiškinimas

Rekomenduojami daliniai pakeitimai užtikrintų administracinių piniginių sankcijų taikymo suderinimą su kitais pasiūlytais Sąjungos teisės aktais, ypač su pasiūlyta FPRD direktyva ir pasiūlyta KIPVPS V direktyva.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  OL L …, …, p. ….


Top