EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

2012 m. lapkričio 6 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 374/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2012 m. lapkričio 6 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Įžanga ir teisinis pagrindas

2012 m. gegužės 15 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytas reglamentas patenka į ECB kompetencijos sritis. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

Europos statistiką tobulina, rengia ir skleidžia Europos statistikos sistema (ESS) ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS), kurios veikia pagal dvi atskiras, bet viena kitą papildančias teisines sistemas ir glaudžiai bendradarbiauja vykdydamos savo statistikos funkcijas (2). Todėl ECB sveikina ESS teisinės sistemos patobulinimus, kurie padidins jos efektyvumą, o ypač sudarys sąlygas jai pasiekti panašų nepriklausomumo lygį kaip ECBS. Konkrečiau, ECB remia tikslą stiprinti ESS valdymą: a) stiprinant nacionalinių statistikos institucijų (NSI) vaidmenį koordinuojant kitų nacionalinių institucijų statistinę veiklą, susijusią su Europos statistika, už kurią išimtinai atsakinga ESS (3); b) stiprinant profesinį NSI vadovų ir Eurostato vadovo nepriklausomumą (4); c) stiprinant Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimą, nustatant valstybėms narėms pareigą imtis konkrečių politikos priemonių remiantis „Įsipareigojimais dėl pasitikėjimo statistika“, kurių pažangą turi stebėti Komisija (5); ir d) plečiant NSI teisę gauti ir naudoti administracinius duomenis (6).

1.   Padidintas NSI koordinacinis vaidmuo ESS ir bendradarbiavimas su ECBS

1.1.

Pagal pasiūlytą reglamentą „Komisija (Eurostatas) statistikos klausimais kreipiasi tik į“ (7) NSI, kuri „visų pirma […] yra nacionaliniu lygmeniu atsakinga už statistikos srities programavimo ir duomenų teikimo, kokybės stebėsenos, metodikos, duomenų perdavimo ir informacijos apie ESS statistinę veiklą sklaidos koordinavimą“ (8). ECB pritaria pasiūlytam NSI atsakomybės nacionaliniu lygmeniu sustiprinimui, nes tai padės rengti išsamią ir darnią Europos statistiką. Tuo pat metu ECB supranta, kad tokie padidinti koordinavimo įgaliojimai bus taikomi „ESS tobulinamoje, rengiamoje ir skleidžiamoje Europos statistikoje“ (9). ECB primena, kad nacionaliniai centriniai bankai (NCB), kurie yra ECBS nariai: a) rengia Europos statistiką pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 3 ir 5 straipsnius, kaip toliau išsamiai reglamentuojama 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (10); ir b) nedalyvauja rengiant Europos statistiką pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009, nors esant tam tikroms sąlygoms NSI, kitos nacionalinės institucijos ir Sąjungos statistikos institucija gali naudoti NCB parengtus duomenis Europos statistikai parengti (11). NCB statistikos uždavinių vykdymą per ECBS koordinuoja ECB valdančioji taryba. Šis jos vaidmuo, inter alia, apima ECBS uždavinių, susijusių su statistinės informacijos rinkimu ir tikrinimu bei statistinės atskaitomybės pareigų vykdymu, paskirstymą (12). Todėl ECB tikisi, kad NSI koordinavimo įgaliojimai nebus taikomi Europos statistikai, renkamai per ECBS pagal ECBS statuto 3 ir 5 straipsnius ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98.

1.2.

Nors ESS ir ECBS nariai vykdo atitinkamas savo pareigas statistikos srityje, jie glaudžiai bendradarbiauja, ypač tose srityse, už kurias jie atsako bendrai, pavyzdžiui, nacionalinių sąskaitų parengimo ir mokėjimų balanso statistikos srityje (13). Tose Europos statistikos srityse, už kurias ESS ir ECBS atsako bendrai, ypač svarbu išlaikyti ir išplėsti esamas tvirto bendradarbiavimo priemones, įgyvendinamas Sąjungos lygmeniu per Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetą (14), bei atitinkamas nacionalines bendradarbiavimo priemones, atspindinčias atsakomybės pasiskirstymą konkrečiais atvejais.

1.3.

Pagal pasiūlytą reglamentą „tik NSI vadovai yra atsakingi už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų bei visos platinamos Europos statistikos turinio bei skelbimo laiko“ (15). Pritardamas pasiūlymui padidinti NSI vadovų profesinį nepriklausomumą vykdant veiklą ESS nacionaliniu lygmeniu, ECB supranta, kad jų padidintas koordinavimo vaidmuo neriboja ECBS statute ir Reglamente (EB) Nr. 2533/98 numatytų NCB statistikos uždavinių vykdymo, kuriam taikomos Sutarties 130 straipsnyje ir ECBS statuto 7 straipsnyje numatytos nepriklausomumo garantijos.

1.4.

Todėl ECB rekomenduoja įtraukti aiškinamąsias nuostatas, siekiant užtikrinti, kad pasiūlytas reglamentas gerbtų institucinį ESS ir ECBS atskyrimą. Be to, jame turėtų būti pripažintas tinkamo bendradarbiavimo, leidžiančio šioms dviem sistemoms geriausiai atlikti jų viena kitą papildančias funkcijas, susijusias su Europos statistikos tobulinimu, rengimu ir skleidimu, poreikis (16).

2.   NSI teisės gauti ir naudoti administracinius duomenis išplėtimas

2.1.

Pagal pasiūlytą reglamentą NSI, kitoms statistikos institucijoms ir Komisijai (Eurostatui) „suteikiama teisė nedelsiant ir nemokamai gauti ir naudoti visus administracinius įrašus bei juos integruoti į statistinius duomenis, kiek tai būtina Europos statistikai tobulinti, rengti ir skleisti“ (17). ECB pažymi, kad gali reikėti papildomai paaiškinti sąvokų „administraciniai įrašai“ (anksčiau tai buvo „administracinių duomenų šaltiniai“ (18)) ir teisės gauti duomenis „nedelsiant ir nemokamai“ įvedimą. Kaip ECB jau yra pažymėjęs (19), teisę gauti viešuosius įrašus turėtų reglamentuoti valstybių narių ir Komisijos jų atitinkamose kompetencijos srityse priimtos taisyklės (20).

2.2.

Be to, pasiūlytuose pakeitimuose numatyta, kad „su NSI ir Komisija (Eurostatu) konsultuojamasi ir jos dalyvauja ruošiant ir toliau tobulinant kitų įstaigų kaupiamus ir tvarkomus administracinius įrašus, ir nutraukiant jų rengimą“ ir „joms suteikiama teisė koordinuoti standartizavimo veiklą, susijusią su statistiniams duomenims rengti svarbiais administraciniais įrašais“ (21). ECB pritaria pasiūlytiems pakeitimams, kurie, taikant juos vadovaujantis bendraisiais Sutarties principais, taip pat ir subsidiarumo bei proporcingumo (22), sudarytų sąlygas ESS geriau panaudoti administracinių duomenų šaltinius didesniam efektyvumui sukurti, atskaitomybės naštai sumažinti ir ESS rengiamos Europos statistikos kokybei pagerinti. Tačiau ECB pažymi, kad pasiūlyti pakeitimai neturėtų pažeisti centrinių bankų nepriklausomumo principo, kylančio iš Sutarties 130 straipsnio ir ECBS statuto 7 straipsnio, ir profesinės paslapties reikalavimų, nustatytų ECBS statuto 37 straipsnyje. Todėl reikia paaiškinti NSI ir Komisijos potencialią teisę gauti ECBS narių turimus administracinius įrašus, ypač tuos, kurie yra susiję su ECBS uždavinių vykdymu (23).

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu yra pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. lapkričio 6 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 galutinis.

(2)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 223/2009 7–10 konstatuojamąsias dalis ir 9 straipsnį, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 5 straipsnį, 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8) 2a ir 8a straipsnius ir 2009 m. spalio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 951/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 269, 2009 10 14, p. 1) 8 konstatuojamąją dalį. Plg. 2007 m. lapkričio 14 d. ECB nuomonės CON/2007/35 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos pasiūlymo (OL C 291, 2007 12 5, p. 1) 1.1 punktą.

(3)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnį, iš dalies pakeistą pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalimi.

(4)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 3 dalimi į Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 įterptą naują 5a straipsnį. Plg. 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos sprendimo 2012/504/ES dėl Eurostato (OL L 251, 2012 9 18, p. 49) 3 ir 7 straipsnius.

(5)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 5 dalimi į Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 11 straipsnį įterptą naują 3 dalį.

(6)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 8 dalimi į Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 įterptą naują 17a straipsnį.

(7)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, iš dalies pakeistą pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalimi.

(8)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, iš dalies pakeistą pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalimi.

(9)  Žr. pasiūlyto reglamento 6 konstatuojamąją dalį.

(10)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8. Plg. ECB nuomonės CON/2007/35 1.2 punktą.

(11)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 223/2009 9 konstatuojamąją dalį. Nacionalinė teisė kai kuriais atvejais gali patikėti atskiriems NCB, kiek tai suderinama su jų ECBS uždavinių vykdymu, rengti statistinius duomenis, patenkančius į Europos statistikos programų aprėptį ir paprastai renkamus ESS pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009.

(12)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 11 konstatuojamąją dalį.

(13)  Žr. 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (OL L 310, 1996 11 30, p. 1) 6 straipsnį. Taip pat žr. 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (OL L 35, 2005 2 8, p. 23) 9 konstatuojamąją dalį. Taip pat žr. 2004 m. liepos 16 d. Gaires ECB/2004/15 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone (OL L 354, 2004 11 30, p. 34).

(14)  Žr. Tarybos sprendimą 91/115/EEB dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo (OL L 59, 1991 3 6, p. 19).

(15)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 3 dalimi į Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 įterptą naują 5a straipsnį.

(16)  Žr. 1–2 ir 4–6 pakeitimus šios nuomonės priede.

(17)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 8 dalimi į Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 įterpto naujo 17a straipsnio 1 dalį.

(18)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 10 dalimi išbrauktą Reglamento (EB) Nr. 223/2009 24 straipsnį.

(19)  Žr. ECB nuomonės CON/2007/35 1.4 punktą.

(20)  To šiuo metu reikalauja Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 24 straipsnio antra dalis. Žr. 3 ir 7 pakeitimus šios nuomonės priede.

(21)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 8 dalimi į Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 įterpiamo naujo 17a straipsnio 2 dalį.

(22)  Žr. Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3–4 dalis.

(23)  Žr. 7 pakeitimą šios nuomonės priede.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

9 konstatuojamoji dalis

„(9)

taip pat reikėtų patikslinti NSI priskirtos koordinavimo funkcijos aprėptį, kad nacionalinio lygmens statistinė veikla būtų koordinuojama veiksmingiau, įskaitant kokybės valdymo aspektus;“

„(9)

taip pat reikėtų patikslinti NSI priskirtos koordinavimo ESS rengiant Europos statistiką funkcijos aprėptį, kad nacionalinio lygmens statistinė veikla ESS būtų koordinuojama veiksmingiau, įskaitant kokybės valdymo aspektus;“

Paaiškinimas

Žr. 2 pakeitimą.

2     pakeitimas

Nauja 9a konstatuojamoji dalis

[teksto nėra]

„(9a)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 9 straipsniu ir 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (2) 2a straipsniu, ESS ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS) glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų dviejų statistikos sistemų jų kompetencijos srityse vadovaujantis savo atitinkamomis veiklos programomis renkamos Europos statistikos išsamumą ir darną. Konkrečios bendradarbiavimo sritys apima nacionalinių sąskaitų ir mokėjimų balanso statistiką, taip pat konsultacijų Komisijai dėl su perteklinio deficito procedūra susijusios statistikos teikimą.

Paaiškinimas

Vadovaujantis reglamentais (EB) Nr. 223/2009 ir 2533/98, ESS ir ECBS tobulina, rengia ir skleidžia Europos statistiką pagal dvi atskiras, bet viena kitą papildančias teisines sistemas. Kaip pažymėta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 9 konstatuojamojoje dalyje, ECBS nariai nedalyvauja rengiant Europos statistiką pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009. Nepaisant to, ESS ir ECBS glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti, kad kiekviena iš jų galėtų vykdyti savo statistikos funkcijas. Konkrečiau, nacionalinis centrinis bankas ir Sąjungos statistikos institucija gali, neperžengdami savo atitinkamų kompetencijų ribų ir nepažeisdami nacionalinės tvarkos, susitarti, kad NSI, kitos nacionalinės institucijos ir Sąjungos statistikos institucija tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų naudoti NCB parengtus duomenis Europos statistikai rengti. Siūlomi pakeitimai atspindi tokią šiuo metu egzistuojančią tvarką.

3     pakeitimas

10 ir 11 konstatuojamosios dalys

„(10)

siekiant sumažinti statistikos institucijoms ir respondentams tenkančią naštą, NSI ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant ir nemokamai gauti administracinius įrašus ir juos naudoti, taip pat jei jie pateikti elektroniniu būdu, ir integruoti tuos įrašus į statistinius duomenis;

(11)

su NSI taip pat turėtų būti konsultuojamasi pradedant rengti naujus administracinius įrašus, kurie gali būti naudingi statistikos reikmėms ir planuojant keisti esamus administracinius šaltinius arba nutraukti jų rengimą. Be to, administracinių duomenų savininkai turėtų perduoti NSI reikiamus metaduomenis, o NSI turėtų koordinuoti su statistiniams duomenims rengti svarbiais administraciniais įrašais susijusią standartizavimo veiklą;“

„(10)

siekiant sumažinti statistikos institucijoms ir respondentams tenkančią naštą, NSI ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant ir nemokamai gauti administracinius įrašus ir juos naudoti, taip pat jei jie pateikti elektroniniu būdu, ir integruoti tuos įrašus į statistinius duomenis;.

Su NSI taip pat turėtų būti konsultuojamasi pradedant rengti naujus administracinius įrašus, kurie gali būti naudingi statistikos reikmėms ir planuojant keisti esamus administracinius šaltinius arba nutraukti jų rengimą. Be to, administracinių duomenų savininkai turėtų perduoti NSI reikiamus metaduomenis, o NSI turėtų koordinuoti su statistiniams duomenims rengti svarbiais administraciniais įrašais susijusią standartizavimo veiklą. NSI ir kitų nacionalinių institucijų naudojimasis kompetencijomis, susijusiomis su ECBS administracinių įrašų gavimu, naudojimu, standartizavimu, ruošimu, tolesniu tobulinimu ir rengimo nutraukimu, neturėtų riboti ECBS Sutarties 127 straipsnyje nurodytų uždavinių vykdymo ir pažeisti Sutarties 130 straipsnyje ir 282 straipsnio 3 dalyje bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 7 straipsnyje numatytų centrinių bankų nepriklausomumo garantijų.

Paaiškinimas

Žr. 7 pakeitimą.

4     pakeitimas

1 straipsnio 2 dalis

„(2)   5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienos valstybės narės paskirta nacionalinė statistikos institucija (NSI) yra atsakinga už visos veiklos, susijusios su Europos statistikos tobulinimu, rengimu ir sklaida, koordinavimą nacionaliniu lygmeniu, todėl Komisija (Eurostatas) statistikos klausimais kreipiasi tik į ją.

NSI koordinavimo pareiga aprėpia visas kitas nacionalines valdžios institucijas, atsakingas už Europos statistikos tobulinimą, rengimą ir sklaidą. Visų pirma NSI yra nacionaliniu lygmeniu atsakinga už statistikos srities programavimo ir duomenų teikimo, kokybės stebėsenos, metodikos, duomenų perdavimo ir informacijos apie ESS statistinę veiklą sklaidos koordinavimą.“ “

„(2)   5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienos valstybės narės paskirta nacionalinė statistikos institucija (NSI) yra atsakinga už visos veiklos, susijusios su Europos statistikos tobulinimu, rengimu ir sklaida nacionaliniu lygmeniu pagal šį Reglamentą, koordinavimą , todėl Komisija (Eurostatas) statistikos klausimais kreipiasi tik į ją.

NSI koordinavimo pareiga aprėpia visas kitas nacionalines valdžios institucijas, atsakingas už pagal šį Reglamentą parengtos Europos statistikos tobulinimą, rengimą ir sklaidą. Visų pirma NSI yra nacionaliniu lygmeniu atsakinga už statistikos srities programavimo ir duomenų teikimo, kokybės stebėsenos, metodikos, duomenų perdavimo ir informacijos apie ESS statistinę veiklą sklaidos koordinavimą ir bendradarbiauja su atitinkamu nacionaliniu centriniu banku (NCB), kad užtikrintų ESS ir ECBS jų atitinkamose kompetencijos srityse rengiamos Europos statistikos išsamumą ir darną.“ “

Paaiškinimas

Žr. 2 pakeitimą.

5     pakeitimas

1 straipsnio 3 dalis

„(3)   Įterpiamas šis 5a straipsnis:

5a straipsnis

NSI vadovai

1.   Laikydamiesi nacionalinių statistikos sistemų aprėpties, tik NSI vadovai yra atsakingi už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų bei visos platinamos Europos statistikos turinio bei skelbimo laiko. Jie įgaliojami spręsti dėl visų su NSI vidaus valdymu susijusių klausimų. Jie koordinuoja visų nacionalinių valdžios institucijų, dalyvaujančių tobulinant, rengiant ir skleidžiant Europos statistiką, statistinę veiklą. Vykdydami šias užduotis NSI vadovai veikia nepriklausomai; jie nesikreipia nurodymų į valstybės ar kitas institucijas, įstaigas, tarnybas ar vienetus ir tokių nurodymų nevykdo; jie nesiima jokių veiksmų, nesuderinamų su šių užduočių vykdymu.“ “

„(3)   Įterpiamas šis 5a straipsnis:

5a straipsnis

NSI vadovai

1.   Laikydamiesi nacionalinių statistikos sistemų aprėpties, tik NSI vadovai yra atsakingi už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų bei visos platinamos Europos statistikos, parengtos pagal šį Reglamentą, turinio bei skelbimo laiko. Jie įgaliojami spręsti dėl visų su NSI vidaus valdymu susijusių klausimų. Jie koordinuoja visų nacionalinių valdžios institucijų, dalyvaujančių tobulinant, rengiant ir skleidžiant Europos statistiką, parengtą ESS, statistinę veiklą. Be to, jie bendradarbiauja su atitinkamais NCB dėl ESS ir ECBS bendrų klausimų, susijusių su Europos statistikos rengimu. Vykdydami šias užduotis NSI vadovai veikia nepriklausomai; jie nesikreipia nurodymų į valstybės ar kitas institucijas, įstaigas, tarnybas ar vienetus ir tokių nurodymų nevykdo; jie nesiima jokių veiksmų, nesuderinamų su šių užduočių vykdymu.“ “

Paaiškinimas

Žr. 2 pakeitimą.

6     pakeitimas

1 straipsnio 5 dalis

„(5)   11 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių praktikos kodeksui įgyvendinti, kad nesusilpnėtų pasitikėjimas jų rengiama statistika. Todėl kiekviena valstybė narė, atstovaujama vyriausybės, pasirašo ir įgyvendina įsipareigojimą dėl pasitikėjimo statistika, kuriame išdėstomi konkretūs politiniai įsipareigojimai įgyvendinti kodeksą ir nustatyti nacionalinę kokybės užtikrinimo sistemą, be kita ko aprėpiančią vidaus vertinimą ir veiklos gerinimo veiksmus. Įsipareigojimą taip pat pasirašo Komisija.

Komisija nuolat stebi šiuos įsipareigojimus, remdamasi valstybių narių teikiamomis metų ataskaitomis. Per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie minėtų įsipareigojimų įgyvendinimą.“ “

„(5)   11 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių praktikos kodeksui įgyvendinti, kad nesusilpnėtų pasitikėjimas jų indėliu į ESS rengiamą Europos statistik. Todėl kiekviena valstybė narė, atstovaujama vyriausybės, pasirašo ir įgyvendina įsipareigojimą dėl pasitikėjimo statistika, kuriame išdėstomi konkretūs politiniai įsipareigojimai įgyvendinti kodeksą ir nustatyti nacionalinę kokybės užtikrinimo sistemą, be kita ko, aprėpiančią vidaus vertinimą ir veiklos gerinimo veiksmus. Įsipareigojimą taip pat pasirašo Komisija.

Komisija nuolat stebi šiuos įsipareigojimus, remdamasi valstybių narių teikiamomis metų ataskaitomis. Per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie minėtų įsipareigojimų įgyvendinimą.“ “

Paaiškinimas

Žr. 2 pakeitimą.

7     pakeitimas

1 straipsnio 8 dalis

„(8)   Įterpiamas 17a straipsnis:

17a straipsnis

Galimybė gauti administracinius įrašus, juos naudoti ir integruoti

1.   Siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, NSI, kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, kaip nurodyta 4 straipsnyje, ir Komisijai (Eurostatui) suteikiama teisė nedelsiant ir nemokamai gauti ir naudoti visus administracinius įrašus bei juos integruoti į statistinius duomenis, kiek tai būtina Europos statistikai tobulinti, rengti ir skleisti.

2.   Su NSI ir Komisija (Eurostatu) konsultuojamasi ir jos dalyvauja ruošiant ir toliau tobulinant kitų įstaigų kaupiamus ir tvarkomus administracinius įrašus, ir nutraukiant jų rengimą, kad minėtus įrašus būtų paprasčiau naudoti statistikos reikmėms. Joms suteikiama teisė koordinuoti standartizavimo veiklą, susijusią su statistiniams duomenims rengti svarbiais administraciniais įrašais.

3.   NSI, kitų nacionalinių valdžios institucijų ir Komisijos (Eurostato) teisė gauti duomenis ir dalyvauti veikloje pagal 1 ir 2 dalis taikoma tik jų atitinkamų viešojo administravimo sistemų administraciniams įrašams.

4.   Statistikos reikmėms naudojamų administracinių įrašų savininkai perduoda NSI susijusius metaduomenis.

5.   NSI ir administracinių įrašų savininkai nustato reikiamą bendradarbiavimo tvarką.“ “

„(8)   Įterpiamas 17a straipsnis:

17a straipsnis

Galimybė gauti administracinius įrašus, juos naudoti ir integruoti

1.   Siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, NSI, kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, kaip nurodyta 4 straipsnyje, ir Komisijai (Eurostatui) suteikiama teisė nedelsiant ir nemokamai gauti ir naudoti visus administracinius įrašus bei juos integruoti į statistinius duomenis, kiek tai būtina pagal šį Reglamentą rengiamai Europos statistikai tobulinti, rengti ir skleisti.

2.   Su NSI ir Komisija (Eurostatu) konsultuojamasi ir jos dalyvauja ruošiant ir toliau tobulinant kitų įstaigų kaupiamus ir tvarkomus administracinius įrašus, ir nutraukiant jų rengimą, kad minėtus įrašus būtų paprasčiau naudoti statistikos reikmėms. Joms suteikiama teisė koordinuoti standartizavimo veiklą, susijusią su statistiniams duomenims rengti svarbiais administraciniais įrašais.

3.   Jeigu reikia, kiekviena valstybė narė ir Komisija pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis nustato praktines priemones ir sąlygas, kurie suteiktų galimybę veiksmingai gauti statistinius duomenis. ECBS kaupiamų ir tvarkomų administracinių įrašų atveju, NSI, kitoms nacionalinėms institucijoms ir Komisijai (Eurostatui) naudojantis kompetencijomis pagal 1 ir 2 dalis, neribojamas Sutarties 127 straipsnyje nustatytų ECBS uždavinių vykdymas ir nepažeidžiamos Sutarties 130 straipsnyje ir 282 straipsnio 3 dalyje bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 7 ir 37 straipsniuose nustatytos centrinių bankų nepriklausomumo ir profesinės paslapties garantijos.

4.   NSI, kitų nacionalinių valdžios institucijų ir Komisijos (Eurostato) teisė gauti duomenis ir dalyvauti veikloje pagal 1, 2 ir 3 dalis taikoma tik jų atitinkamų viešojo administravimo sistemų administraciniams įrašams.

5.   Statistikos reikmėms naudojamų administracinių įrašų savininkai perduoda NSI susijusius metaduomenis.

6.   NSI ir administracinių įrašų savininkai nustato reikiamą bendradarbiavimo tvarką.“ “

Paaiškinimas

Teisės gauti viešuosius įrašus tvarką ir toliau turėtų apibrėžti valstybių narių ir Komisijos pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis priimtos taisyklės, kaip reikalauja Reglamento (EB) Nr. 223/2009 24 straipsnio antra dalis. Tokios taisyklės gali visų pirma paaiškinti sąvokas „administraciniai įrašai“ ir „nedelsiant ir nemokamai“.

Be to, pasiūlyti pakeitimai dėl teisės gauti viešuosius įrašus neturėtų riboti Sutarties 127 straipsnyje numatytų ECBS uždavinių vykdymo ir pažeisti Sutarties 130 straipsnyje bei ECBS statuto 7 ir 37 straipsniuose numatytų centrinių bankų nepriklausomumo garantijų ir profesinės paslapties reikalavimo. Todėl reikia paaiškinti potencialią NSI ir Komisijos teisę gauti ECBS tvarkomus administracinius įrašus, ypač tuos, kurie yra susiję su uždavinių, susijusių su ECBS, vykdymu.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)   OL L 318, 1998 11 27, p. 8 .“


Top