EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0024

2012 m. balandžio 2 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, ir pasiūlymo dėl direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (CON/2012/24)

OJ C 167, 13.6.2012, p. 2–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 167/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2012 m. balandžio 2 d.

dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, ir pasiūlymo dėl direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų

(CON/2012/24)

2012/C 167/03

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas), o 2011 m. gruodžio 21 d. – dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (2) (toliau – pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente ir pasiūlytoje direktyvoje yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

ECB pritaria bendrajam pasiūlytu reglamentu ir pasiūlyta direktyva siekiamam tikslui – padėti mažinti finansiniam stabilumui kylančią riziką ir atkurti investuotojų ir kitų rinkos dalyvių pasitikėjimą finansų rinkomis ir reitingų kokybe. Pasiūlytomis priemonėmis siekiama: a) sumažinti per didelį kliovimąsi išoriniais reitingais; b) sumažinti plitimo riziką, susijusią su valstybių reitingų pokyčiais; c) gerinti kredito reitingų rinkos sąlygas taip siekiant pagerinti reitingų kokybę; d) užtikrinti investuotojams teisę į žalos atlyginimą; ir e) gerinti reitingų kokybę didinant kredito reitingų agentūrų (KRA) nepriklausomumą ir skatinant taikyti patikimus kredito reitingavimo procesus bei metodus. ECB ypatingai suinteresuotas reguliavimo iniciatyvomis, kuriomis mažinamas kliovimasis išoriniais kredito reitingais (3). Nuolatiniai KRA reitingų trūkumai gali turėti svarbių pasekmių rinkos pasitikėjimui ir galimų neigiamų pasekmių finansiniam stabilumui. Todėl ECB pritaria konkrečiam Komisijos tikslui sumažinti per didelį kliovimąsi išoriniais kredito reitingais; tai atitinka ir Finansinio stabilumo valdybos (FSV) šioje srityje nustatytus principus (4).

ECB taip pat pritaria Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) suteikiamiems išsamiems įgaliojimams, susijusiems su leidimų suteikimų KRA ir jų priežiūra. Papildomi EVPRI uždaviniai pagal pasiūlytą reglamentą prisidės prie kredito reitingų rinkos sąlygų pagerinimo siekiant gerinti reitingų kokybę ir skatinti taikyti patikimus kredito reitingavimo procesus bei metodus (5).

Konkrečios pastabos

1.    Per didelis kliovimasis išoriniais kredito reitingais

Finansinių institucijų atliekamas kredito rizikos vertinimas

1.1.

Pagal pasiūlytą reglamentą finansinės institucijos, vertindamos subjekto arba finansinės priemonės kreditingumą, pačios atlieka kredito rizikos vertinimą ir „išimtinai arba mechaniškai nesikliauja kredito reitingais“ (6). Be to, už šių įmonių priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos „atidžiai tikrina įmonių kredito vertinimo procesų tinkamumą“ (7). Šios nuostatos atspindi de Larosière ataskaitos (8) išvadas ir FSV principą, kad iš bankų, rinkos dalyvių ir institucinių investuotojų tikimasi, kad jie patys atliks kredito vertinimus (9).

1.2.

ECB pritaria bendram FSV ir Komisijos tikslui mažinti per didelį kliovimąsi išoriniais kredito reitingais (10). ECB ypač atkreipia dėmesį, kad pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros (11), yra nuostatų, kuriose taip pat sprendžiamas šis klausimas: didžiausias dėmesys teikiamas kredito įstaigų rengiamiems vidaus metodams nuosavų lėšų poreikiui apskaičiuoti, ir kredito ir sandorio šalies rizikai (12). Be to, nors finansinės institucijos taip pat turėtų tobulinti atitinkamus rizikos vertinimo gebėjimus, šie gebėjimai turėtų būti proporcingi jų veiklos pobūdžiui, apimčiai ir sudėtingumui.

ECB taip pat atkreipia dėmesį, kad atitinkami pakeitimai padaryti Direktyvoje 2009/65/EB ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (13). Taigi siekiant užtikrinti pasiūlyto reglamento ir atitinkamų nuostatų sektorių teisės aktuose suderinamumą, ECB rekomenduoja pasiūlytame reglamente paaiškinti finansinėms institucijoms nustatytos pareigos pobūdį.

Sąjungos teisės aktuose pateikiamos nuorodos į išorinius reitingus

1.3.

Pagal pasiūlytą reglamentą EBI, EDPPI ir EVPRI savo gairėse, rekomendacijose ir techninių standartų projektuose neturi daryti nuorodų į kredito reitingus, „kai tokios nuorodos gali paskatinti kompetentingas institucijas arba finansų rinkos dalyvius mechaniškai kliautis kredito reitingais“ (14). Pasiūlytame reglamente taip pat siūloma nustatyti, kad atitinkamai ir ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. EBI, EDPPI ir EVPRI peržiūri visas nuorodas į kredito reitingus esamose gairėse bei rekomendacijose ir, kai reikia, jas išbraukia (15). Toks pat reikalavimas nustatomas Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) dėl jos įspėjimų ir rekomendacijų (16).

1.4.

ECB supranta, kad visais pasiūlytais pakeitimais siekiama įgyvendinti FSV principus, kuriais standartų nustatymo įstaigos ir valdžios institucijos skatinamos „įvertinti nuorodas į KRA reitingus standartuose, įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir, jei įmanoma, pašalinti šias nuorodas arba pakeisti jas tinkamais alternatyviais kreditingumo standartais“ (17). Nors nuorodų, nustatančių reikalavimą atsižvelgti į išorinius reitingus, pašalinimas iš Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, ar apskritai visų nuorodų į išorinius reitingus pašalinimas ta apimtimi, kiek šie reikalavimai ar nuorodos į išorinius reitingus gali būti suprantami kaip skatinantys mechanišką šių reitingų taikymą, gali būti patartinas, vis dėlto ECB rekomenduotų atsargiau formuluoti pirmiau minėtas pasiūlyto reglamento nuostatas (18), nes jas gali būti sudėtinga taikyti.

1.5.

Pirma, kalbant apie Europos priežiūros institucijas (EPI), 1 lygio Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktai daro nuorodas į išorinius kredito reitingus ar kredito rizikos vertinimus. Taip, pavyzdžiui, yra Sąjungos bankininkystės teisės aktuose, kuriuose daroma nuoroda į išorinių kredito vertinimo institucijų (ECAI) kredito rizikos vertinimus (19) ir formaliai reikalaujama, kad EPI parengtų su kredito rizikos vertinimais susijusių techninių standartų projektus (20). EPI parengtus techninių standartų projektus priima Komisija, remdamasi 1 lygio teisės aktuose įtvirtintomis įgaliojimus suteikiančiomis nuostatomis (21); jais siekiama papildyti ar sukonkretinti šias nuostatas. Taigi draudimą daryti nuorodas į kredito vertinimus pirmiau minėtuose dokumentuose, regis, būtų sudėtinga taikyti, net jei žodžiais „kai reikia“ EPI paliekama tam tikra vertinimo laisvė (22). Be to, vertinimas, ar nuorodos į kredito reitingus iš tiesų „gali paskatinti (…) mechaniškai kliautis“, o ne sudarymas galimybės tai įvertinti investuotojams ir rinkos dalyviams, yra subjektyvus, dėl ko jo, kaip teisinio reikalavimo, įtvirtinimas pasiūlytame reglamente būtų problematiškas.

1.6.

Antra, kalbant apie ESRV, pirmiau minėtas draudimas daryti nuorodas į kredito reitingus ESRV įspėjimuose ir rekomendacijose taip pat atrodo neproporcingas, nes kredito reitingai yra vertingas informacijos šaltinis ir nustato orientacines vertes ar modelius, kuriuos ESRV gali naudoti vykdydama savo uždavinius.

1.7.

Apskritai ECB pritaria FSV požiūriui, kad KRA vaidina svarbų vaidmenį ir kad firmos savo vidaus kredito rizikos vertinimo procesuose gali tinkamai naudotis šiais reitingais (23). Pažymėtina, kad šia reforma siekiama sumažinti per didelį kliovimąsi išoriniais kredito reitingais ir pagerinti jų kokybę, bet ne visiškai eliminuoti jų naudojimą. Kartu pažymėtina, kad firmos naudojami KRA reitingai nesumažina jos atsakomybės užtikrinti, kad jos kredito rizika yra paremta patikimais vertinimais (24). ECB pritaria FSV siūlomam laipsniškam perėjimui ir pažymi, kad nuorodos į KRA reitingus turėtų būti pašalintos ar pakeistos tik tuomet, kai bus nustatytos patikimos alternatyvos, kurias bus galima saugiai įgyvendinti. Svarbu, kad standartų nustatymo įstaigos ir valdžios institucijos parengtų perėjimo planus ir tvarkaraščius, leidžiančius, kai tai įmanoma, pašalinti ar pakeisti nuorodas į KRA reitingus ir saugiai įtvirtinti atitinkamus rizikos valdymo gebėjimų patobulinimus.

1.8.

ECB rekomenduoja, kad pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis (25) būtų pakeista konstatuojamąja dalimi, kuria valdžios institucijoms būtų priminta, kaip svarbu prireikus prisidėti prie pirmiau minėto tikslo – sumažinti per didelį kliovimąsi išoriniais kredito reitingais. ECB taip pat pažymi, kad pagal pasiūlytą KPD IV direktyvą (26) EBI, bendradarbiaudama su EDPPI ir EVPRI, du kartus per metus skelbia ataskaitą apie tai, kokia apimtimi valstybių narių teisės aktuose remiamasi išoriniais reitingais ir apie valstybių narių pritaikytas priemones šiam rėmimuisi mažinti. ECB rekomenduoja, kad EPI, atsižvelgusios į ECB ir ESRV įnašus, teiktų Komisijai ataskaitas apie galimus alternatyvius arba papildomus sprendimus dėl nuorodų į išorinius reitingus Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose.

1.9.

Informacijai šios nuomonės II priede aprašomos kredito vertinimo metodologijos, kurias Eurosistema naudoja įkaito tinkamumo likvidumo operacijoms kontekste.

2.    Kredito reitingų agentūros ir išorinės kredito vertinimo institucijos

Išoriniai kredito vertinimai ir ECAI tinkamumas

2.1.

Reglamente (EB) Nr. 1060/2090 nustatyta, kad kredito reitingų agentūra turi pateikti registracijos paraišką, nes šią sąlygą būtina įvykdyti siekiant būti pripažinta ECAI (27) pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (28) ir kad ši registracijos procedūra neturėtų pakeisti pagal Direktyvą 2006/48/EB nustatytos ECAI pripažinimo tvarkos (29).

2.2.

Pagal pasiūlytą KPD IV reglamentą (30), vadovaujantis kompetentingų institucijų vykdoma ECAI pripažinimo procedūra, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 įregistruotos arba sertifikuotos KRA „automatiškai“ tampa tinkamomis. Tai taip pat taikoma centriniams bankams, teikiantiems kredito reitingus, kuriems tas reglamentas netaikomas (31). ECB pritaria pasiūlytame KPD IV reglamente numatytai naujai procedūrai, kuri prisidės prie ECAI pripažinimo procedūros supaprastinimo ir užtikrins suderinamumą tarp sektorių (32). Siekdamas teisinio aiškumo ir skaidrumo, ECB vis dėlto siūlytų pasiūlyto reglamento konstatuojamojoje dalyje paaiškinti, kad pasiūlyto KPD IV reglamento įsigaliojimas reikš automatišką pirmiau minėtų KRA ir centrinių bankų pripažinimą (kaip ECAI) ir kad reikia nustatyti kredito vertinimų ir kredito kokybės žingsnių atitiktį, t. y. palyginamąjį sugretinimą (angl. mapping).

Palyginamasis sugretinimas ir Europos reitingų indeksas

2.3.

Pasiūlytame reglamente numatyta, kad EVPRI nustatys Europos reitingų indeksą, į kurį bus įtraukti visi EVPRI pateikti kredito reitingai ir suvestinis reitingų indeksas bet kuriai reitinguojamai skolos priemonei (33). Šis indeksas ir atskiri kredito reitingai bus skelbiami EVPRI interneto svetainėje. Pagal pasiūlytą reglamentą, EVPRI pateikiami reitingai bus grindžiami suderinta reitingų skale (34).

2.4.

Nors ECB pritaria didesniam reitingų skaidrumui, tarpusavio sąveikai ir palyginamumui, kuris bus prieinamas rinkos dalyviams, vis dėlto reikėtų užtikrinti, kad, atsižvelgiant į galimą neigiamą poveikį konkurencijai ir reitingavimo metodų įvairovei, suderinta reitingų skalė neverstų KRA suderinti metodologijų ir procesų.

2.5.

Be to, ECB pažymi, kad bankininkystės (35) ir draudimo (36) sektoriuose EBI ir EDPPI parengs palyginamojo sugretinimo procedūras. Atsižvelgiant į tarpsektorinį šių klausimų pobūdį, būtų tinkama palyginamojo sugretinimo procedūras koordinuoti, galbūt – per EPI jungtinį komitetą (37). Todėl ECB rekomenduoja išbraukti nuorodą į suderintą reitingų skalę ir siūlo, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. EVPRI, bendradarbiaudama su EBI, EDPPI ir ECB, peržiūrėtų galimybę nustatyti suderintą reitingų skalę registruotų ir sertifikuotų kredito reitingų agentūrų suteiktiems reitingams ir pateiktų Komisijai ataskaitą šiuo klausimu. Dėl to pasiūlytame reglamente minimą „Europos reitingų indeksą“ reikėtų pakeisti „Europos reitingų platforma“.

3.    Kitos pastabos

Valstybių reitingai

3.1.

ECB pritaria iniciatyvoms pagerinti skaidrumą ir atskleisti valstybės skolos reitingavimo metodologiją ir procesą (38). Pasiūlytu reglamentu nustatoma ypatinga tvarka valstybių reitingų peržiūros dažnumo ir jų suteikimo procedūros požiūriu. ECB pritaria šiems pakeitimams, o ypač pasiūlymui reikalauti KRA, kad jos dažniau vertintų valstybių reitingus. Nors reitingai turėtų būti skelbiami po darbo dienos pabaigos ir likus ne mažiau kaip vienai valandai iki prekybos vietų atidarymo Sąjungoje, ECB mano, kad galima būtų imtis ir kitų iniciatyvų, kad būtų sušvelnintas galimas procikliškas reitingų pokyčių poveikis. ECB rekomenduoja išanalizuoti, kaip būtų galima sumažinti kintamumą, kurį sąlygoja reitingų pokyčių laikas, ypač kai emitento reitingai stebimi ir jis gali netrukus prarasti investicinio lygio statusą, o taip pat kai svarstoma apie galimą reitingo sumažinimą keliais lygiais. Reikėtų išanalizuoti pasiūlymus tokiais atvejais dažniau komunikuoti su rinka ir komunikuoti tokiu būdu, kad būtų sušvelnintas staigaus kritimo poveikis.

Be to, ECB pažymi, kad pasiūlytame reglamente nustatyta, jog jei reitingų agentūros suteikia valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, prie jų turi būti pridėta išsami tyrimo ataskaita, kurioje paaiškinamos visos prielaidos, parametrai, ribos ir neaiškumai ir bet koks kitas aspektas, į kurį buvo atsižvelgta nustatant tokį reitingą arba perspektyvą (39). Gali būti tikslinga kai kuriuos iš šių reikalavimų taikyti ir kitų rūšių reitingams, ypač reikalavimus dėl išsamios informacijos apie kiekybines ir kokybines prielaidas, pateisinančias reitingo pakeitimą, ir jų atitinkamą svorį.

KRA nepriklausomumas

3.2.

ECB pritaria Komisijos pasiūlymams spręsti su KRA nepriklausomumu susijusius klausimus. Tačiau kadangi dabartinis finansavimo modelis „emitentas moka“ gali būti interesų konflikto šaltinis ir turėti iškreipiantį poveikį reitingams (40), būtina aptarti tobulesnius alternatyvius kompensavimo modelius. Taigi ECB pritaria Komisijos vykdomam darbui dėl KRA atlyginimo modelių tinkamumo stebėjimo ir laukia Komisijos ataskaitos šiais klausimai pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai 2012 m. pabaigoje, kartu atsižvelgdamas į kitose jurisdikcijose, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, vykdomą darbą (41).

3.3.

Nors ECB pritaria pasiūlymams sugriežtinti taisykles dėl KRA akcininkų struktūros (42), ECB rekomenduoja, kad Komisija peržiūrėtų pasiūlytą 5 % ribą (43), kad užtikrintų jos veiksmingumą.

Rotacijos principai

3.4.

Nors ECB pritaria Komisijos argumentams dėl rotacijos taisyklės įvedimo, t. y. kad ilgalaikiai santykiai su tais pačiais reitinguojamais subjektais gali pakenkti reitingų nepriklausomumui, reikėtų išsamiau išnagrinėti galimas kitokias pasekmes (44). Pirma, nors rotacijos taisyklė turėtų padėti išvengti interesų konflikto, kuris kyla iš modelio „emitentas moka“, reikėtų išvengti, kad KRA rotacija turėtų neigiamų pasekmių reitingų kokybei, ypač dėl galimos rizikos, kad nauji rinkos dalyviai gali konkuruoti, siūlydami išpūstus reitingus arba mažindami kainas. Antra, dėl rotacijos taisyklės neturėtų būti stabdomi duomenų rinkiniai, nes tai galėtų kelti problemų dėl reitingų modelių validavimo. Trečia, kad ši nuostata būtų veiksminga, reikia užtikrinti pakankamą visus minimalius reikalavimus atitinkančių KRA pasirinkimą, ypač teikiant specialius reitingus, pavyzdžiui, struktūrizuotų finansinių produktų reitingus. Taigi reikėtų išsamiau išanalizuoti, ar reikia nustatyti konkretų skaičių metų, po kurių turėtų įvykti rotacija. Galiausiai reikėtų atsižvelgti ir į būsimą modelio „emitentas moka“ (45) vertinimą, kuris taip pat gali turėti įtakos šiuo požiūriu.

Metodai

3.5.

ECB pritaria siūlymui nustatyti EVPRI uždavinius dėl naujų KRA metodų arba jų pakeitimų atitikties vertinimo (46). ECB rekomenduoja patikslinti, kad EVPRI vaidmuo apsiriboja metodų atitikties taikomoms taisyklėms tikrinimu. Be to, būtų tikslinga numatyti taikomą procedūrą ir laikotarpį, siekiant užtikrinti, kad EVPRI atliekamas vertinimas nesutrukdytų KRA suteikti naujų reitingų. ECB taip pat pritaria pasiūlymui reikalauti daugiau ir lengviau suprantamų gairių dėl metodų bei visų turto klasių reitingus pagrindžiančių prielaidų. Galiausiai ECB pritaria viešajai konsultacijai dėl ketinimų keisti reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas.

Struktūrizuotų finansinių priemonių taisyklės

3.6.

ECB pritaria pasiūlymui pagerinti struktūrizuotų finansinių priemonių skaidrumą (47). Konkrečiai, ECB pritaria pasiūlymui viešai skelbti išsamią informaciją apie struktūrizuotas finansines priemones (48), ypač vienoje interneto svetainėje (49), ir reikalavimui, kad struktūrizuotoms finansinėms priemonėms būtų teikiami bent du kredito reitingai (50). Šiais klausimais ECB norėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus.

3.7.

Pirma, siekiant užtikrinti suderinamumą tarp sektorių ir išvengti taisyklių dubliavimosi, reikėtų patikslinti atskleidimo reikalavimus struktūrizuotų finansinių produktų emitentams, iniciatoriams ir rėmėjams pasiūlytame reglamente ir suderinti juos su atitinkamais atskleidimo reikalavimais pakeitimui vertybiniams popieriams tam tikruose sektoriuose (51).

3.8.

Antra, Eurosistemos turtu užtikrintų vertybinių popierių paskolų lygio informacijos iniciatyva tiems turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, kurie priimami kaip įkaitas Eurosistemos kredito operacijose, nustatomi konkretūs informacijos apie kiekvieną paskolą reikalavimai. Taip siekiama padidinti skaidrumą ir suteikti rinkos dalyviams daugiau ir savalaikės informacijos apie užtikrinamąsias paskolas ir jų vykdymą standartizuotu formatu. ECB pažymi, kad EVPRI gali siekti sinergijos rengdama duomenų teikimo ataskaitų apie struktūrizuotus finansinius produktus turinį ir formą (52).

3.9.

Trečia, ECB pritaria iniciatyvoms prisidėti prie struktūrizuotoms finansinėms priemonėms ir padengtų obligacijų rinkoms taikomų skaidrumo reikalavimų didinimo bei atskleidimo reikalavimų šioje srityje suderinimo. ECB pritaria pasiūlymui iki 2015 m. liepos 1 d. Komisijai įvertinti, ar atskaitomybės reikalavimai turėtų būti taikomi ir, inter alia, padengtoms obligacijoms (53). ECB taip pat pažymi, kad su padengtų obligacijų rinkos skaidrumu susijusios iniciatyvos yra svarstomos ir kituose teikiamuose teisės aktų projektuose, pavyzdžiui, pasiūlytame KPD IV reglamente (54). Taigi svarbu užtikrinti šių įvairių iniciatyvų suderinamumą. Kadangi pasiūlytu reglamentu pirmiausia reglamentuojama KRA veikla, į pirmiau minėtas skaidrumo ir informacijos apie padengtas obligacijas atskleidimo iniciatyvas turėtų būti įtrauktas vertinimas, koks Sąjungos teisės aktas būtų tinkamiausias šioms priemonėms nustatyti, t. y., pavyzdžiui, pasiūlytas reglamentas ir (arba) kiti susiję Sąjungos finansinių paslaugų sektorių teisės aktai.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami I priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. balandžio 2 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2011) 747 galutinis.

(2)  KOM(2011) 746 galutinis.

(3)  Žr. Europos Komisijos viešoji konsultacija dėl kredito reitingų agentūrų – 2011 m. vasario mėn. Eurosistemos atsakymas (toliau – Eurosistemos atsakymas). Jį galima rasti ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(4)  Žr. 2010 m. spalio 27 d. Finansinio stabilumo valdybos „Principus kliovimuisi KRA reitingais sumažinti“ (angl. Principles for reducing reliance on CRA ratings) (toliau – FSV principai) ir II priede pateiktą Eurosistemos kredito vertinimo sistemos politikos šioje srityje apžvalgą.

(5)  Žr., pvz., 2010 m. lapkričio 19 d. Nuomonės CON/2010/82 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, 1 ir 2 dalis. Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(6)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis: naujo 5a straipsnio pirmas sakinys.

(7)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis: naujo 5a straipsnio antras sakinys.

(8)  Žr. ES finansinės priežiūros aukšto lygio darbo grupės, kuriai pirmininkavo Jacques de Larosière, 2009 m. vasario 25 d. ataskaitos p. 19–20. Grupė laikosi nuomonės, kad kai kurių finansinių reglamentų reikalavimas naudoti reitingus kelia nemažai problemų, tačiau šiuo metu greičiausiai yra neišvengiamas. Tačiau Grupė mano, kad laikui bėgant jų naudojimas turėtų būti gerokai sumažintas. Priežiūros institucijos turėtų patikrinti, kad finansinės institucijos yra pajėgios naudojamus išorinius reitingus (kuriais jos nebeturi per daug kliautis) papildyti patikimais savarankiškais vertinimais.

(9)  Žr. FSV principus: II principas, Rinkos kliovimosi KRA reitingais mažinimas.

(10)  Žr. pasiūlyto reglamento aiškinamojo memorandumo 3.4.2. skirsnį ir poveikio vertinimo p. 11–13 bei p. 25–28.

(11)  KOM(2011) 453 galutinis.

(12)  Žr. pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros (KOM(2011) 453 galutinis) (pasiūlyta KPD IV direktyva), 76 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 77 straipsnį. Taip pat žr. pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (KOM(2011) 452 galutinis) (pasiūlytas KPD IV reglamentas) 395 straipsnį.

(13)  OL L 174, 2011 7 1, p. 1. Taip pat žr. pasiūlytos direktyvos 1 ir 2 straipsnius.

(14)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis: naujo 5b straipsnio pirma dalis.

(15)  Žr. 14 išnašą.

(16)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis: naujo 5b straipsnio antra dalis.

(17)  Žr. FSV principus: I principas, Kliovimosi KRA reitingais mažinimas standartuose, įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

(18)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalį: naują 5b straipsnį.

(19)  Dėl ECAI kredito rizikos vertinimų žr., pavyzdžiui, Direktyvos 2006/48/EB 80–83 ir 96–99 straipsnius bei VI–IX priedus, pasiūlyto KPD IV reglamento 130 ir kitus straipsnius ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (KOM(2011) 8 galutinis) (toliau – pasiūlyta Omnibus II direktyva) 109a straipsnio 1 dalies b punktą bei 111 straipsnio 1 dalies n punktą.

(20)  Direktyvos 2006/48/EB 81 straipsnio 2 dalis ir 97 straipsnio 2 dalis.

(21)  Žr., pavyzdžiui. Direktyvos 2006/48/EB 81 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pasiūlyto KPD IV reglamento 131 straipsnio 1 dalį ir pasiūlytos Omnibus II direktyvos 111 straipsnio 1 dalies n punktą.

(22)  Kaip siūloma pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalyje: naujo 5b straipsnio pirmos dalies paskutinis sakinys.

(23)  Žr. FSV principus: II principas.

(24)  Žr. 23 išnašą.

(25)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis: naujas 5b straipsnis.

(26)  Pasiūlytos KPD IV direktyvos 150 straipsnio 2 dalis.

(27)  Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 2 straipsnio 3 dalis.

(28)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(29)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 44 konstatuojamąją dalį.

(30)  Žr. pasiūlyto KPD IV reglamento 130 straipsnio 2 dalį ir 262 straipsnio 2 dalį.

(31)  Plg. pasiūlyto KPD IV reglamento 130, 131 ir 133 straipsnius ir Direktyvos 2006/48/EB 81, 97 straipsnius bei VI priedo II dalį.

(32)  Žr. 2011 m. gegužės 4 d. Nuomonės CON/2011/42 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų, 6.4. dalį.

(33)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 14 dalis: naujas 11a straipsnis.

(34)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 14 ir 18 dalys: naujos 11a straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnio 4a dalis.

(35)  Žr. pasiūlyto KPD IV reglamento 131 ir 265 straipsnius ir Europos bankų priežiūros institucijų komiteto peržiūrėtas gaires dėl Išorės kredito vertinimo institucijų (2010 m. lapkričio 30 d., 3 dalis), kurias galima rasti EBI interneto svetainėje http://www.eba.europa.eu

(36)  Žr. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų – 2011 m. rugsėjo 21 d. Pirmininkaujančios valstybės narės kompromisą, kurį galima rasti Tarybos interneto svetainėje http://register.consilium.europa.eu

(37)  Žr. Nuomonės CON/2011/42 6.4. dalį.

(38)  Žr. Eurosistemos atsakymo 2.1 dalį.

(39)  Pasiūlyto reglamento I priedo 6 punktas.

(40)  Žr. Eurosistemos atsakymo 5 dalį.

(41)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 24 dalį: 39 straipsnio 1 dalis.

(42)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 8 dalį: 6a straipsnis.

(43)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 8 dalį: 6a straipsnio 1 dalies a punktas.

(44)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 8 dalis: naujas 6b straipsnis.

(45)  Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 39 straipsnio 1 dalis.

(46)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 10 ir 19 dalys.

(47)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 11 dalis.

(48)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 11 dalis: naujo 8a straipsnio 1 dalis.

(49)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 11 dalis: naujo 8a straipsnio 4 dalis.

(50)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 11 dalis: naujas 8b straipsnis.

(51)  Žr., pavyzdžiui, Direktyvos 2006/48/EB 122a straipsnį, Direktyvos 2011/61/ES 17 straipsnį, Direktyvos 2009/65/EB 50a straipsnį ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1) 135 straipsnį.

(52)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 11 dalis: naujo 8a straipsnio 3 dalis.

(53)  Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 24 dalis: naujo 39 straipsnio 4 dalis.

(54)  Pasiūlyto KPD IV reglamento 478 straipsnis – 2012 m. kovo 1 d. Pirmininkaujančios valstybės narės kompromisas, kurį galima rasti Tarybos interneto svetainėje http://register.consilium.europa.eu


I PRIEDAS

Pasiūlyto reglamento redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teksto nėra.

(3a)

FSV principai dėl kliovimosi kredito reitingų agentūrų reitingais mažinimo numato, kad standartų nustatymo įstaigos ir valdžios institucijos turėtų įvertinti nuorodas į kredito reitingų agentūrų reitingus standartuose, įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir, jei įmanoma, pašalinti šias nuorodas arba pakeisti jas tinkamais alternatyviais kreditingumo standartais. Toks požiūris taip pat turėtų būti skatinamas Sąjungos lygmeniu. Valdžios institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti į tai, kad kompetentingos institucijos ir finansų rinkos dalyviai turi vengti pernelyg didelio ir mechaniško kliovimosi kredito reitingais, ir turėtų atitinkamai prisidėti prie šio tikslo.

Paaiškinimas

Pasiūlymas atspindi Finansinio stabilumo valdybos (FSV) principą sumažinti kliovimąsi kredito reitingų agentūrų (KRA) reitingais ir siūlo, kad visos atitinkamos Sąjungos ir nacionalinės valdžios institucijos prisidėtų prieš šio tikslo (taip pat žr. 4 ir 5 pakeitimus).

2 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teksto nėra.

(21a)

Įsigaliojus xxx d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. xx/201x dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms  (2), pagal šį reglamentą registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros ir centriniai bankai, suteikiantys kredito reitingus, kuriems šis reglamentas netaikomas, bus automatiškai laikomi ECAI reguliavimo tikslais.

Paaiškinimas

Kalbant apie Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 ir Direktyvoje 2006/48/EB nustatyto išorinių kredito vertinimo institucijų (ECAI) pripažinimo režimo sąveiką, ECB jau yra pažymėjęs, kad reikėtų vengti procedūrų dubliavimosi ir brangiai kainuojančių sutampančių reikalavimų  (3). Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 44 konstatuojamojoje dalyje pažymėta, kad tas reglamentas neturėtų pakeisti ECAI pripažinimo proceso pagal Direktyvą 2006/48/EB. Tačiau kadangi pasiūlytame KPD IV reglamente ECAI apibrėžiamos kaip visos KRA, registruotos arba sertifikuotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, arba centriniai bankai, suteikiantys kredito reitingus, kuriems netaikomas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009, ECB rekomenduoja, kad jau naujoje konstatuojamojoje dalyje būtų pažymėta, jog, įsigaliojus pasiūlytam KPD IV reglamentui, pirmiau minėta pripažinimo procedūra neteks galios. Todėl, įsigaliojus pasiūlytam KPD IV reglamentui, reikės pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 2 straipsnio 3 dalį.

3 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2a dalis (nauja)

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 2 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Teksto nėra.

„4.   Siekdama užtikrinti vienodą 2 dalies d punkto taikymą, Komisija, valstybei narei pateikus prašymą, pasikonsultavusi su ECB ir EVPRI, pagal 38 straipsnio3 dalyje nurodytą procedūrą ir remdamasi šio straipsnio 2 dalies d punkte nurodytais kriterijais gali priimti sprendimą, kuriame nurodyta, kad minėtas punktas taikomas centriniam bankui ir kad todėl jo suteiktiems kredito reitingams šis reglamentas netaikomas. Apie tai ji informuoja EVPRI.

EVPRI savo interneto svetainėje skelbia centrinių bankų, kuriems taikomas šio straipsnio 2 dalies d punktas, sąrašą.“

Paaiškinimas

Vertindama tinkamo turto kredito standartus, Eurosistema atsižvelgia į įvairių šaltinių pateiktus kredito vertinimus, įskaitant kai kurių nacionalinių centrinių bankų (NCB) turimas vidaus kredito vertinimo sistemas. Šioms sistemoms Eurosistema jau taiko išsamias patvirtinimo ir veiklos stebėsenos procedūras. Kalbant apie NCB išleistus kredito reitingus, siekiant pasinaudoti ECB patirtimi šioje srityje, ECB rekomenduotų, kad Komisija, prieš priimdama sprendimą dėl išlygos, pasikonsultuotų su ECB ir EVPRI.

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 18 straipsnio 3 dalimi, EVPRI savo interneto svetainėje skelbia pagal tą reglamentą įregistruotų KRA sąrašą. Siūloma, kad EVPRI savo interneto svetainėje skelbtų ir centrinių bankų, kuriems netaikomas reikalavimas, sąrašą.

4 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pasiūlyto 5a straipsnio pakeitimas

„5a straipsnis

Per didelis finansų įstaigų kliovimasis kredito reitingais

Kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo ir perdraudimo įmonės, įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, valdymo įmonės ir investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys, kaip apibrėžta 201x xxx xx Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. xx/201x dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų9, vertindami subjekto arba finansinės priemonės kreditingumą pačios atlieka kredito rizikos vertinimą ir išimtinai arba mechaniškai nesikliauja kredito reitingais. Kompetentingos institucijos, atsakingos už šių įmonių priežiūrą, atidžiai tikrina įmonių kredito vertinimo procesų tinkamumą.“

„5a straipsnis

Per didelis finansų įstaigų kliovimasis kredito reitingais

Kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo ir perdraudimo įmonės, įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, valdymo įmonės ir investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys, kaip apibrėžta 201x xxx xx Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. xx/201x dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų9, vertindami subjekto arba finansinės priemonės kreditingumą, parengia ir taiko atitinkamas vidaus procedūras ir metodus, kad galėtų patys atlikti kredito rizikos vertinimą vadovaudamiesi jiems taikomomis konkrečiomis sektoriaus taisyklėmis ir išimtinai arba mechaniškai nesikliauja kredito reitingais. Kompetentingos institucijos, atsakingos už šių įmonių priežiūrą, atsižvelgdamos į įmonės veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, atidžiai tikrina įmonių kredito vertinimo procesų tinkamumą.“

Paaiškinimas

Siūlomas pakeitimas pagrindžiamas šios nuomonės 1.1 ir 1.2 dalyse išdėstytais argumentais.

5 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pasiūlyto 5b straipsnio pakeitimas

„5b straipsnis

Europos priežiūros institucijų ir Europos sisteminės rizikos valdybos kliovimasis kredito reitingais

Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (*) (EBI), Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (**) (EDPPI), ir EVPRI savo gairėse, rekomendacijose ir techninių standartų projektuose nedaro nuorodų į kredito reitingus, kai tokios nuorodos gali paskatinti kompetentingas institucijas arba finansų rinkos dalyvius mechaniškai kliautis kredito reitingais. Atitinkamai ir ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. EBI, EDPPI ir EVPRI peržiūri visas nuorodas į kredito reitingus esamose gairėse bei rekomendacijose ir, kai reikia, jas išbraukia.

Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (***), savo įspėjimuose ir rekomendacijose nedaro nuorodų į kredito reitingus, kai tokios nuorodos gali paskatinti mechaniškai kliautis kredito reitingais.“

Paaiškinimas

Siūlomas pakeitimas pagrindžiamas šios nuomonės 1.3–1.8 dalyse išdėstytais argumentais.

6 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 14 dalis

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pasiūlyto 11a straipsnio pakeitimas

„11a straipsnis

Europos reitingų indeksas

1.   Bet kokia registruota ir bet kokia sertifikuota kredito reitingų agentūra, suteikdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, EVPRI pateikia informaciją, įskaitant reitinguojamos priemonės reitingą ir perspektyvą, informaciją apie reitingo tipą, reitingavimo veiksmo tipą ir reitingo skelbimo datą bei valandą. Pateikiamas reitingas grindžiamas 21 straipsnio 4a dalies a punkte nurodyta suderinta reitingų skale.

2.   EVPRI nustato Europos reitingų indeksą, į kurį bus įtraukti visi kredito reitingai, pateikti EVPRIpagal 1 dalį, ir suvestinį reitingų indeksą bet kuriai reitinguojamai skolos priemonei. Šis indeksas ir atskiri kredito reitingai bus skelbiami EVPRI interneto svetainėje.“

„11a straipsnis

Europos reitingų platforma

1.   Bet kokia registruota ir bet kokia sertifikuota kredito reitingų agentūra, suteikdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, EVPRI pateikia informaciją, įskaitant reitinguojamos priemonės reitingą ir perspektyvą, informaciją apie reitingo tipą, reitingavimo veiksmo tipą ir reitingo skelbimo datą bei valandą.

2.   EVPRI nustato Europos reitingų platformą, į kur bus įtraukti visi kredito reitingai, pateikti EVPRIpagal 1 dalį, . Atskiri kredito reitingai bus skelbiami EVPRI interneto svetainėje.“

Paaiškinimas

Siūlomas pakeitimas pagrindžiamas šios nuomonės 2.3–2.5 dalyse išdėstytais argumentais. Atitinkamai pakeičiama ir šio straipsnio antraštė.

7 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 18 dalies b punktas

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pasiūlyto 21 straipsnio 4a dalies pakeitimas

„4a.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nurodo:

a)

suderintą standartinę reitingų skalę, kuria pagal 11a straipsnį naudosis registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros ir kuri bus grindžiama kredito rizikos vertinimo matu ir tam tikru skaičiumi reitingų kategorijų bei ribinėmis kiekvienos reitingų kategorijos vertėmis;

[…].“

„4a.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nurodo:

a)

;

[…].“

Paaiškinimas

Siūlomas pakeitimas pagrindžiamas šios nuomonės 2.3–2.5 dalyse išdėstytais argumentais.

8 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 18 dalies ba punktas (naujas)

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 21 straipsnio 4b dalis (nauja)

Teksto nėra.

4b.   Iki 2005 m. gruodžio 31 d. EVPRI, bendradarbiaudama su EBI, EDPPI ir ECB, peržiūri galimybę nustatyti suderintą reitingų skalę registruotų ir sertifikuotų kredito reitingų agentūrų suteiktiems reitingams ir teikia apie tai ataskaitą Komisijai.

Paaiškinimas

Siūlomas pakeitimas pagrindžiamas šios nuomonės 2.3–2.5 dalyse išdėstytais argumentais.

9 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 24 dalies c punktas (naujas)

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 39 straipsnio 5 dalis (nauja)

Teksto nėra.

5.   Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EVPRI, EBI ir EDPPI pateikia Komisijai ataskaitą apie priemones, kurių imtasi per dideliam kliovimuisi išoriniais kredito reitingais sumažinti, ir vertina esamų modelių galimas alternatyvas ar papildymus. ECB ir Europos sisteminės rizikos valdyba prisideda prie šios ataskaitos rizikos ribojimo makro lygiu ir sisteminės rizikos požiūriu.

Paaiškinimas

Siūlomas pakeitimas pagrindžiamas šios nuomonės 2.3–2.8 dalyse išdėstytais argumentais.


(1)  Paryškinimu pagrindiniame tekste žymimas naujas Europos Centrinio Banko (ECB) pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  OL L …, p.

(3)  Nuomonės CON/2009/38 8 dalis.


II PRIEDAS

EUROSISTEMOS KREDITO VERTINIMO SISTEMA

1.

KRA teikiamos paslaugos daro tiesioginę įtaką ECB Eurosistemos uždaviniams ir pareigoms, pirmiausia – pinigų politikos operacijų vykdymui. Nepažeidžiant 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1), Eurosistema ir valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) apibrėžia tvarką, taisykles ir kriterijus, užtikrinančius, kad būtų vykdomi griežti kredito standartai, taikomi pinigų politikos operacijoms tinkamam turtui, ir nustato, kai tinkama, kredito reitingų naudojimo centrinio banko operacijose sąlygas (2).

2.

Eurosistemos kredito vertinimo sistema (EKVS) atsižvelgia į vieno iš keturių šaltinių kredito vertinimus: išorinių kredito vertinimo institucijų (ECAI); NCB vidaus kredito rizikos vertinimo sistemų (ICAS); kitų sandorių šalių vidaus reitingais pagrįstų sistemų; arba trečiųjų šalių teikėjų reitingavimo priemonių. Šioms sistemoms ir priemonėms taikomi bendri priimtinumo kriterijai, kuriuos papildo pagal Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų teisinę sistemą (3) vykdomas daugiametis veiklos rezultatų stebėjimo procesas. Be to, Eurosistema atsižvelgia į institucinius kriterijus ir požymius, užtikrinančius tokią pat priemonių turėtojų apsaugą, pavyzdžiui, garantijas. ECAI veiklos rezultatų stebėjimo procesą sudaro metinis ex post visų tinkamų skolininkų, t. y. statinio fondo, stebimo įsipareigojimų neįvykdymo lygio ir Eurosistemos kredito kokybės ribos atsižvelgiant į „įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės“ orientacinę vertę (4), palyginimas; šis procesas nustato didžiausią kredito rizikos lygį, kurį Eurosistema nori prisiimti savo standartinėse pinigų politikos operacijose. Veiklos rezultatų stebėjimo procesu siekiama užtikrinti, kad kredito vertinimo rezultatus būtų galima palyginti tarp įvairių sistemų ir šaltinių. Tuo pačiu Eurosistema vertina šiuos vertinimus ir pasilieka teisę atmesti tam tikrą turtą arba apriboti jo naudojimą, remdamasi bet kokia informacija apie jo kredito kokybę, kurią ji laiko tinkama.

3.

Viena iš 2011 m. gruodį paskelbtų priemonių bankų skolinimui ir pinigų rinkos veiklai remti (5) buvo Valdančiosios tarybos sprendimas, kad kredito reikalavimų, t. y. bankų paskolų, tinkamumas turėtų būti išplėstas. Be to, Valdančioji taryba pritarė platesniam kredito reikalavimų kaip įkaito Eurosistemos kredito operacijose naudojimui remiantis suderintais kriterijais ir paskelbė, kad Eurosistema stiprina savo vidaus kredito vertinimo pajėgumus. Ji taip pat skatina potencialius išorinius kredito vertinimo teikėjus, t. y. reitingų agentūras ir reitingavimo priemonių teikėjus, taip pat komercinius bankus, naudojančius vidaus reitingais pagrįstas sistemas, siekti Eurosistemos patvirtinimo pagal EKVS (6). Be to, ECB, o ypač Eurosistemos NCB (kadangi informacija apie kredito reikalavimų kitas sandorių šalis yra prieinama nacionaliniu lygiu), turi įgyvendinti tinkamas vidaus kredito rizikos vertinimo sistemas. Taigi Eurosistemos NCB turės stiprinti savo gebėjimus vertinti kreditus, kurie nėra įvertinti KRA. Šiuo metu vidaus reitingavimo sistemos yra taikomos keturiuose NCB (7). Šioms sistemoms Eurosistema jau taiko išsamias patvirtinimo ir veiklos rezultatų stebėjimo procedūras.

4.

Kalbant apie valstybių reitingus, Eurosistema įrodė savo nepriklausomumą nuo KRA ir pati įvertino valstybių obligacijų kredito kokybę jų tinkamumo būti įkaitu Eurosistemos likvidumo operacijoms požiūriu, nuspręsdama laikinai sustabdyti reitingų reikalavimus euro zonos valstybėms narėms, kurioms taikoma su Europos Sąjunga, Tarptautiniu valiutos fondu ir ECB suderinta ekonomikos ir finansų koregavimo programa, t. y. Graikijai (8), Airijai (9) ir Portugalijai (10), ir nuspręsdama atšaukti šį laikiną sustabdymą įvertinusi Graikijos sprendimo inicijuoti skolos mainų pasiūlymą obligacijų turėtojams neigiamą poveikį jos valstybės obligacijų kredito kokybei (11).

5.

Taigi Eurosistema vykdo FSV principą, kad centriniai bankai turėtų patys vertinti finansinių priemonių, kurias jie priima rinkos operacijose kaip įkaitą ar vykdant tiesioginius (vienakrypčius) pardavimus, kredito kokybę ir kad centrinio banko politikoje turėtų būti vengiama mechaniškumo, kuris gali be reikalo sutrikdyti finansinių priemonių tinkamumą ar sąlygoti didelius šio tinkamumo pokyčius, arba įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygius, kurie gali dar labiau pabloginti staigaus kritimo poveikį (12). Kartu, kaip jau minėta, Eurosistema yra pasirengusi reguliariai peržiūrėti EKVS procedūras, taisykles, metodus ir sistemas apskritai bei išteklius, kuriuos naudoja vidaus kredito reitingų šaltiniai.


(1)  OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

(2)  Žr. 2009 m. balandžio 21 d. Nuomonės CON/2009/38 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų 1 pakeitimą.

(3)  2011 m. rugsėjo 20 d. Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (OL L 331, 2011 12 14, p. 1).

(4)  Žr. Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.5. skirsnį.

(5)  Žr. ECB 2011 m. gruodžio 8 d. pranešimą spaudai, kurį galima rasti ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(6)  Žr. Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.4. skirsnį.

(7)  ICAS šaltinį šiuo metu sudaro keturios kredito vertinimo sistemos, kurias valdo Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Oesterreichische Nationalbank. (žr. Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.4.2. skirsnį).

(8)  2010 m. gegužės 6 d. Sprendimas ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 117, 2010 5 11, p. 102).

(9)  2011 m. kovo 31 d. Sprendimas ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 94, 2011 4 8, p. 33).

(10)  2011 m. liepos 7 d. Sprendimas ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 182, 2011 7 12, p. 31).

(11)  2012 m. vasario 27 d. Sprendimas ECB/2012/2, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 59, 2012 3 1, p. 36).

(12)  FSV principai: III.1. principas, Centrinių bankų operacijos.


Top