EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0021

2012 m. kovo 22 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl i) pasiūlymo dėl direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB; ii) pasiūlymo dėl reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų; iii) pasiūlymo dėl direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka; ir iv) pasiūlymo dėl reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (CON/2012/21)

OJ C 161, 7.6.2012, p. 3–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2012 m. kovo 22 d.

dėl i) pasiūlymo dėl direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB; ii) pasiūlymo dėl reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų; iii) pasiūlymo dėl direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka; ir iv) pasiūlymo dėl reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)

(CON/2012/21)

2012/C 161/03

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. lapkričio 25 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo tris Europos Sąjungos Tarybos prašymus pateikti nuomonę dėl: i) pasiūlymo (1) dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB (toliau – pasiūlyta FPRD); ii) pasiūlymo (2) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) (3) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (toliau – pasiūlytas FPRR); iii) pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (4) (toliau – pasiūlytas PRR). 2011 m. lapkričio 30 d. ECB gavo Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka (5) (toliau – pasiūlyta MRD).

ECB kompetencija teikti nuomonę dėl pasiūlytų direktyvų ir reglamentų grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi. Pasiūlytuose direktyvose ir reglamentuose yra nuostatų, kurios daro poveikį Europos finansų rinkų integracijai ir vientisumui bei visuomenės pasitikėjimui vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurie turi reikšmės Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) prisidėjimui prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, kaip nustatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje, ir daro poveikį sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimui. Siekdamas efektyvumo ir aiškumo, ECB nusprendė dėl keturių pirmiau minėtų teisės aktų pasiūlymų priimti vieną nuomonę. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

1.   Pasiūlytų direktyvų ir reglamentų tikslai ir struktūra

1.1.

2011 m. spalio 20 d. Komisija pritarė keturiems pirmiau minėtiems pasiūlymams keisti direktyvas 2004/39/EB (6) ir 2003/6/EB (7), kuriais siekiama užtikrinti finansų rinkų efektyvumą, vientisumą, atsparumą ir skaidrumą. Konkrečiai, pasiūlyta FPRD pakeičiamos Direktyvos 2004/39/EB nuostatos, reglamentuojančios galimybę užsiimti investicinių įmonių, reguliuojamų rinkų ir duomenų paslaugų teikėjų veikla, jų valdymo ir priežiūros sistemą, investicinių paslaugų teikimą ir trečiųjų šalių įmonių investicinių paslaugų teikimą per filialą. Pasiūlytu FPRR patobulinama Direktyva 2004/39/EB ir nustatomos naujos taisyklės dėl prekybos duomenų atskleidimo, sandorių duomenų atskleidimo, privalomos prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis organizuotos prekybos vietose, nediskriminuojančios galimybės naudotis tarpuskaitos priemonėmis, specialių priežiūros veiksmų, susijusių su finansinėmis priemonėmis ir išvestinių finansinių priemonių pozicijomis, ir filialo neturinčių trečiųjų šalių įmonių paslaugų teikimo. Pasiūlytu PRR pakeičiama Direktyva 2003/6/EB. Pasiūlyta MRD, paremta Sutarties 83 straipsnio 2 dalimi, reikalaujama, kad už sunkiausias piktnaudžiavimo rinka formas valstybės narės nustatytų mažiausius baudžiamųjų sankcijų dydžius.

1.2.

ECB pritaria pasiūlytoms priemonėms pagerinti finansinių priemonių rinkų reglamentavimą, kuris yra svarbus žingsnis stiprinant investuotojų apsaugą ir kuriant patikimesnę bei saugesnę finansų sistemą Europos Sąjungoje.

2.   Bendras Europos teisės aktų rinkinys finansų sektoriuje ir ECB patariamasis vaidmuo

2.1.

Pasiūlyta sistema padės padidinti teisinį tikrumą, apribojant valstybių narių galimybes pasirinkti ir veikimo laisvę, ir sumažins rinkos iškraipymo ir galimybės rinktis palankesnes reglamentavimo sąlygas riziką. ECB pritaria didesniam dviejų tiesiogiai taikomų reglamentų ir direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų suderinimui, nes tai užtikrina vienodas sąlygas ir palyginamas būtinąsias administracinių priemonių, sankcijų ir baudų bei baudžiamųjų sankcijų taisykles.

2.2.

ECB ypač pritaria bendro Europos teisės aktų rinkinio visoms finansinėms institucijoms (8) parengimui, nes tai skatina sklandų bendros rinkos veikimą Sąjungoje ir sudaro sąlygas geresnei finansinei integracijai Europoje (9). Be to, kaip pažymėta ankstesnėse nuomonėse (10), ECB rekomenduoja užtikrinti, kad įprastinė teisėkūros procedūra būtų taikoma tik pagrindiniams principams, atspindintiems pagrindinius politinius pasirinkimus ir esminius dalykus, o techninės nuostatos turėtų būti priimtos kaip deleguotieji ar įgyvendinimo aktai pagal Sutarties 290 ir 291 straipsnius, prireikus Europos priežiūros institucijoms (EPI) (11) pirma parengus reguliavimo ar įgyvendinimo standartų projektus. Šiame kontekste, atsižvelgiant į deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų kaip esminės bendro Europos teisės aktų rinkinio sudėtinės dalies svarbą, ECB tikisi, kad prireikus ir tinkamu laiku su juo bus konsultuojamasi dėl šių pasiūlytų Sąjungos aktų (12).

2.3.

Be to, ECB rekomenduoja užtikrinti Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų suderinamumą visuose sektoriuose.

3.   Kompetentingų institucijų įgaliojimai, EVPRI ir rizikos ribojimo makrolygiu institucijų vaidmuo

3.1.

ECB pritaria, kad pasiūlyta sistema sustiprinami ir suderinami investicinių įmonių ir finansinių priemonių rinkų priežiūros institucijų įgaliojimai bei jų tyrimo įgaliojimų vykdymas (13), ypatingą dėmesį teikiant tarptautiniam bendradarbiavimui (14). Tvarkingam finansinių priemonių rinkų veikimui ypač svarbu, kad Sąjungoje veikiančios kompetentingos institucijos sukurtų gerai aprūpintų ir įgaliotų priežiūros institucijų, kurios galėtų spręsti rinkoje atsirandančių nepageidaujamų tendencijų, veiksmų ar grėsmių problemas, tinklą. Šiuo požiūriu ECB pritaria svarbiam Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) vaidmeniui pasiūlytoje sistemoje, ypač pagalbos ir koordinavimo funkcijų bei techninių standartų rengimo srityje. Be to, nacionalinių kompetentingų institucijų pareiga bendradarbiauti su EVPRI ir teikti jai visą reikalingą informaciją skatins suderintą pasiūlytų reglamentų taikymą ir vienodas sąlygas Sąjungoje. Šiuo požiūriu, kaip pažymėta ankstesnėse nuomonėse (15), ECB siūlo patobulinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija Europos finansinės priežiūros sistemoje ir tarp priežiūros institucijų ir ECBS centrinių bankų, įskaitant ECB, kai ši informacija yra svarbi atitinkamų jų uždavinių vykdymui (16).

3.2.

Kaip numatyta pasiūlytoje sistemoje, taip pat būtina, kad kompetentingos institucijos bendradarbiautų su tos pačios valstybės narės kitomis institucijomis (17). Be to, siekiant užtikrinti, kad bus tinkamai atsižvelgta į rizikos ribojimo makrolygiu aspektą, ECB rekomenduoja nustatyti ir patobulinti atitinkamas bendradarbiavimo su rizikos ribojimo makrolygiu institucijomis procedūras, kai reikia įvertinti grėsmes finansų sistemos stabilumui (18). Tai gali reikšti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą su nacionalinėmis rizikos ribojimo makrolygiu institucijomis (19) arba, kitais atvejais – EVPRI bendradarbiavimą su Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) (20). Šiuo požiūriu būtų tikslinga numatyti tokį bendradarbiavimą, kai bus peržiūrimas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 (21).

3.3.

Pasiūlymas sustiprinti administracinių sankcijų tvarką nustatant sąrašą minimalių administracinių priemonių ir sankcijų, kurias gali taikyti kompetentingos institucijos, yra tinkamas būdas užtikrinti vienodus standartus visoje Sąjungoje, kartu paliekant nacionaliniams įstatymų leidėjams diskreciją suteikti kompetentingoms institucijoms papildomų sankcijų taikymo įgaliojimų, ypač – numatyti didesnes administracines pinigines sankcijas (22). Be to, siekiant užtikrinti Sąjungoje priimtų administracinių sankcijų skaidrumą ir suderinamumą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai ir EVPRI apie taikomas nacionalines taisykles ir bet kokius vėlesnius jų pakeitimus (23).

Konkrečios pastabos

A.    Direktyvos 2004/39/EB peržiūra

4.   Rinkos struktūros patobulinimai

ECB pritaria Komisijos pasiūlymams, kuriais siekiama patobulinti rinkos struktūros pagrindus atsižvelgiant į finansines naujoves ir vėliausią technologinę plėtrą, ypač – pateiktiems reguliavimo pasiūlymams dėl naujos prekybos platformos, t. y. organizuotos prekybos sistemos (OPS), kurie išplės Sąjungos reguliavimo sistemos taikymo sritį. ECB pažymi, kad pasiūlyti FPRD ir FPRR turėtų užtikrinti vienodas sąlygas visoms reguliuojamoms prekybos vietoms, taikant joms vienodus organizacinius reikalavimus ir skaidrumo taisykles, prireikus jas pakoreguojant, taip užkertant kelią bet kokiai galimybei rinktis palankesnes reglamentavimo sąlygas.

5.   Skaidrumo reikalavimai ir duomenų konsolidavimas

5.1.

ECB pritaria pasiūlytam skaidrumo reikalavimų iki sandorio sudarymo ir po sandorio sudarymo taikymui ne tik nuosavybės priemonėms, bet ir obligacijoms, struktūrizuotiems produktams ir išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, daugiašalės prekybos sistemoje (DPS) arba OPS, taip pat išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios atitinka centrinės tarpuskaitos taikymo reikalavimus, kadangi tai patobulintų kainų sudarymą ir padėtų vertinti tokias priemones.

5.2.

Pasiūlytoje FPRD (24) ir pasiūlytame FPRR (25) numatytos nuostatos, kuriomis siekiama pagerinti skaidrumo informacijos duomenų konsolidavimą. Šiose nuostatose numatyta, kad „konsoliduotos informacinės juostos teikėjai“, vadovaudamiesi patvirtinta skelbimo sistema, rinks informaciją iš prekybos vietų, o tais atvejais, kai prekyba vykdoma ne prekybos vietose – iš investicinių įmonių. Komisijos nuomone, pasiūlytos nuostatos sudaro sąlygas konsoliduotos informacinės juostos teikėjams atsirasti (26). Nepaisant galimo šių komercinių sprendimų vystymosi, ECB mano, kad tinkamą skaidrumą galima deramai užtikrinti tik įsteigus vieną konsoliduotos informacinės juostos teikėją. Šiuo požiūriu ECB pažymi, kad Komisija teiks ataskaitą apie konsoliduotos informacinės juostos veikimą praktikoje ir, prireikus, teiks teisės akto pasiūlymą dėl vieno subjekto, administruojančio konsoliduotą informaciją po sandorio sudarymo, įsteigimo (27). Tačiau ECB mano, kad patirtis, įgyta nuo Direktyvos 2004/39/EB perkėlimo į nacionalinę teisę, parodė rinkos neveiksnumą duomenų konsolidavimo srityje, ir tai pateisintų teisės akto pasiūlymo šiems klausimams spręsti teikimą jau šiame etape.

6.   Pranešimai apie sandorius

Kalbant apie pranešimus apie sandorius, ECB pritaria pasiūlymui įtraukti informaciją apie klientą, kurio vardu investicinė įmonė atliko sandorį, ir pabrėžia, kad svarbu numatyti, jog investicinėms įmonėms ir (arba) sandorio klientui būtų naudojamas vienas identifikacinis kodas. ECB taip pat pažymi, kad investicinės įmonės, vykdančios finansinių priemonių sandorius savo sąskaita arba savo klientų vardu, pateiks jų duomenis nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir saugos juos, kad jie būtų prieinami priežiūros institucijoms ne mažiau kaip penkerius metus. Atsižvelgiant į tai, kad šią informaciją kompetentingos institucijos naudos ir stebėdamos, ar nepiktnaudžiaujama ir nemanipuliuojama rinka, ECB pažymi, kad svarbu užtikrinti, jog pranešimų apie sandorius informacija būtų kuo greičiau – o ne po galimos pasiūlyto FPRR peržiūros praėjus dvejiems metams po jo įsigaliojimo – lengvai prieinama vienoje sistemoje Europos lygmeniu, kurią nurodo EVPRI (28).

7.   Atskleidimo ir pranešimų teikimo prievolių išimtys centrinių bankų sandoriams

7.1.

Skaidrumo ir pranešimų teikimo sistemoje nenumatyta išimtis sandoriams, kurių šalis yra ECBS centrinis bankas (29).

7.2.

ECB pažymi, kad sandorių, kuriuos centriniai bankai vykdo įgyvendindami atitinkamus savo įstatyminius tikslus ir uždavinius, atskleidimas neužtikrintų didesnio skaidrumo rinkai; dar daugiau, informacijos apie tokius sandorius atskleidimas – realiuoju laiku ar vėliau – gali labai pakenkti šių operacijų, ypač pinigų politikos arba užsienio valiutų operacijų srityse, veiksmingumui, o kartu – ir centrinių bankų vykdomiems šiems uždaviniams, kur savalaikiškumas ir konfidencialumas vaidina esminį vaidmenį. Be to, tam tikrų prekybos rūšių ir šios prekybos apimčių tam tikru metu atskleidimas leistų rinkos dalyviams nedelsiant suprasti, kad tai – ECBS centrinių bankų sandoriai, net jei nebūtų nurodytas jų pavadinimas. Todėl ECB labai rekomenduoja, kad ECBS centrinių bankų sandoriams skaidrumo reikalavimai būtų netaikomi (30).

7.3.

Tos pranešimų teikimo prievolės, kurios reikalauja, kad sandorių, kurių viena iš šalių yra ECBS narė, šalys teiktų visus susijusius duomenis kompetentingoms institucijoms, taip pat gali pakenkti ECB ir nacionalinių centrinių bankų konfidencialumo tvarkoms ir paneigti pagal Sutartį ECB suteiktų imunitetų tikslą, o ypač – ECB archyvų ir oficialios korespondencijos neliečiamumą (31), kadangi pranešimai kompetentingoms institucijoms gali būti teikiami ir kitų subjektų, pvz., prekybos vietų, patvirtintų ataskaitų teikimo mechanizmų ar sandorių duomenų saugyklų. Dėl šių priežasčių sandoriams, kurių šalis yra ECBS centrinis bankas, turėtų būti netaikomos ir pranešimų teikimo prievolės (32).

8.   Mažų ir vidutinių įmonių rinkos

Pasiūlyta FPRD (33) leidžia DPS operatoriui kreiptis į savo buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kad DPS būtų įregistruojama kaip mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) augimo rinka (34). Atsižvelgiant į neseniai daugelio MVĮ patirtus sunkumus gaunant lėšų ir darant prielaidą, kad tokių sunkumų vėl kils, jei rinkoje kils įtampa, prekybos vietos, skirtos MVĮ reikalams, įsteigimas iš tiesų yra siūlomas laiku. Ji ne tik teiks lėšas MVĮ, ypač sunkiu laiku, bet kartu pagerins kainų sudarymą ir kainų atskleidimą šių įmonių reikalų atžvilgiu. Kadangi tokie klausimai bus DPS specializacija, tikėtina, kad kainos geriau atspindės veiksnių, kurie yra svarbesni MVĮ, kainodarą.

9.   Prekyba standartinėmis ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis

9.1.

Eurosistema jau yra pažymėjusi (35), kad būtina skubiai imtis veiksmų, kad Sąjungoje būtų įgyvendintas 2009 m. rugsėjį didžiojo dvidešimtuko (G20) įsipareigojimas, kad „ne vėliau kaip iki 2012 m. pabaigos visos standartinių ne biržos išvestinių finansinių priemonių prekybos sutartys būtų sudaromos biržose arba, kai tinkama, elektroninėse prekybos platformose, ir jų tarpuskaitą atliktų pagrindinės sandorių šalys“; taip siekiama padidinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumą, sumažinti sisteminę riziką ir apsaugoti nuo piktnaudžiavimo rinka.

9.2.

Šiame kontekste ECB pritaria nuostatoms (36), kuriomis įtvirtinamas reikalavimas, kad sąlygas atitinkančiomis ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis būtų prekiaujama tik reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS, o EVPRI suteikiami įgaliojimai nustatyti konkrečią tokios prekybos prievolės taikymo apimtį, atsižvelgiant į likvidumą (37). Tačiau ECB pažymi, kad tokį metodą gali tekti papildyti, siekiant įgyvendinti Finansinio stabilumo valdybos (angl. Financial Stability Board) rekomendaciją, kad „institucijos turėtų skatinti ir, prireikus, reglamentuoti, kad būtų plačiau naudojami standartiniai produktai ir standartiniai procesai“ (38). Todėl ECB mano, kad reguliari nestandartinių prekybos sutarčių sudarymo ne reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS stebėsena turėtų būti vykdoma Sąjungos lygmeniu.

10.   Sugriežtinti reikalavimai algoritminei prekybai, įskaitant dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius

10.1.

Algoritminė prekyba (AP), įskaitant dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius (DTPPS), gali sąlygoti grėsmę likvidumui ir finansų rinkų veiksmingumui, ypač rinkoje esant įtampai. Todėl ECB pritaria pasiūlytiems daliniams Direktyvos 2004/39/EB pakeitimams, kuriais nustatomi tinkamos organizacinės prekybos vietų apsaugos priemonės, pvz., dėl prekybos pajėgumų, sistemos išjungiklių sukūrimo, sąlygų patekti į rinką sudarymo dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius vykdantiems prekiautojams ir investicinėms įmonėms, teikiančioms tiesioginę elektroninę prieigą prie prekybos vietų. Pasiūlytos nuostatos taip pat padės kompetentingoms institucijoms prižiūrėti ir stebėti AP ir DTPPS.

10.2.

Tačiau ECB mano, kad reguliavimo sistemoje turėtų būti aiškiai nustatyta, kad visi subjektai, kurie vykdo AP kaip profesionalią veiklą, turėtų būti laikomi investicinėmis įmonėmis, taigi jiems turėtų būti taikoma FPRD ir jų veiklą turėtų prižiūrėti ir stebėti kompetentingos institucijos (39). Užtikrinus visapusišką visų subjektų, vykdančių AP ir DTPPS kaip profesionalią veiklą, priežiūrą būtų apribota galimo pasiūlytų taisyklių apėjimo rizika.

10.3.

ECB pritaria pasiūlyto FPRR nuostatoms dėl pranešimų apie sandorius duomenų, kurie apima nuorodą kompiuteriniams algoritmams investicinėje įmonėje, atsakingiems už sprendimą investuoti ir sandorio sudarymą, įvardyti (40). Siekiant sudaryti sąlygas visų rinkų priežiūrai ir užkirsti kelią bei nustatyti piktnaudžiavimą rinka, ECB mano, kad tokie ypatingi identifikaciniai kodai turėtų būti nustatyti bet kokios AP visose prekybos platformose vykdomai prekybai identifikuoti.

10.4.

Galiausiai, pasiūlyti reikalavimai reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas sistemas, procedūras ir priemones (41) turėtų užtikrinti, kad AP sistemos negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas rinkoje. Šiuo požiūriu ECB pritaria: i) sąlygų, kurioms esant prekyba būtų sustabdyta, jei toje rinkoje pastebimas akivaizdus finansinės priemonės kainos svyravimas, nustatymui; ir ii) maksimalaus neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykio bei minimalaus kainos pokyčio dydžio nustatymui (42). ECB mano, kad Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti maksimalų neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, tačiau nebūtina nustatyti minimalaus neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykio (43).

11.   Pozicijų ribos ir ataskaitų apie biržos prekių išvestines finansines priemones teikimas

11.1.

Pasiūlytoje FPRD nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, jog reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS operatoriai, kurie leidžia prekiauti biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, taiko atitinkamus apribojimus arba tokį pat poveikį turinčias alternatyvias priemones, kuriais siekiama užtikrinti likvidumą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka ir skatinti tinkamas kainos nustatymo ir atsiskaitymo sąlygas biržos prekėms, kurios pristatomos fiziškai (44). Pasiūlytoje FPRD taip pat nustatyta, kad tokie apribojimai gali būti suderinti Komisijos deleguotaisiais aktais (45), kompetentingos institucijos įgaliojamos ex ante nustatyti pozicijų ribas biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms per konkretų laikotarpį (46), o EVPRI suteikiamas tokių priemonių koordinavimo vaidmuo ir tam tikri tiesioginiai įgaliojimai šioje srityje (47). ECB pritaria šioms nuostatoms.

11.2.

Vis dėlto biržos prekių išvestinių finansinių priemonių apribojimų požiūriu ECB pabrėžia, kad ypač svarbu tinkamai išspręsti galimybės rinktis palankesnes reglamentavimo sąlygas riziką ir konkurencijos iškraipymą ne tik valstybėse narėse, bet ir kitų didelių finansų centrų atžvilgiu. Todėl ypač svarbu susitarti dėl bendro požiūrio šioje srityje. To galima pasiekti suteikiant EVPRI vaidmenį tiek rengiant bendrus principus Sąjungos lygmeniu, tiek ir koordinuojant nacionalinių kompetentingų institucijų priimtas priemones.

11.3.

Be to, nors ECB pritaria apribojimų įvedimui pozicijoms (48), keletą aspektų reikėtų paaiškinti. Pirmiausia tai taikytina tinkamos ribos apibrėžčiai, laikotarpiui, kuriuo šie apribojimai būtų taikomi, ir rinkos dalyvių naudojamoms išvestinių finansinių priemonių sutartims (49). Be to, ECB mano, kad reikėtų papildomai paaiškinti argumentus, jog apribojimų įvedimas pozicijoms prisidėtų prie likvidumo rinkoje didinimo.

11.4.

Pasiūlytoje FPRD numatyta (50), kad reikia atskleisti informaciją apie įvairių prekiautojų kategorijų turimas pozicijas. Be to, joje reikalaujama, kad reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS, kuriose prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kas savaitę viešai skelbtų ataskaitą apie tokias pozicijas. Duomenys apie ilgalaikes ir trumpalaikes pozicijas, taip pat apie atviras pozicijas, būtų tinkami siekiant įvertinti rinkos dalyvių elgesį, ypač rinkos dalyvių pozicijų koncentracijos stebėsenos požiūriu.

12.   Investuotojų apsauga ir priežiūros sistema

12.1.

ECB pritaria EVPRI suteiktiems įgaliojimams laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrų finansinių priemonių rinkodarą, platinimą arba pardavimą, arba tam tikros rūšies finansinę veiklą ar praktiką (51). Šiuo požiūriu, atsižvelgiant į tai, kad EVPRI veiksmais taip pat gali būti siekiama pašalinti tvarkingam finansų rinkų veikimui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui iškilusią grėsmę (52), ECB rekomenduoja, kad šiais klausimais būtų užtikrintas tinkamas koordinavimas su ESRV (53).

12.2.

Reikalingas nuoseklus reguliavimo metodas dėl skirtingų finansinių produktų, kurie tenkina panašius investuotojų poreikius ir dėl kurių kyla panašių investuotojų apsaugos sunkumų, platinimo mažmeniniams investuotojams (54). Todėl ECB pažymi, kad pasiūlytos FPRD tam tikri reikalavimai, visų pirma verslo etikos ir interesų konflikto taisyklės, išplečiami ir kredito įstaigoms, kurios vykdo struktūruotų indėlių pardavimą teikiant konsultaciją ar jos neteikiant. Šiuo požiūriu ECB pabrėžia, kad reikia: i) paaiškinti „struktūruotų indėlių“ sąvoką; ii) apibrėžti finansiniams produktams taikomą vartotojų apsaugos tvarką; ir iii) užtikrintą suderintą požiūrį šiais klausimais visose skirtingose Sąjungos teisėkūros iniciatyvose, pvz., 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų (55) peržiūroje, ir vykdomame darbe dėl mažmeninių investicinių produktų paketo. Be to, siekiant užtikrinti suderintą požiūrį visuose finansinių paslaugų sektoriuose, ECB pabrėžia, kad svarbu, jog investuotojų apsaugos reguliavimo ir priežiūros sistemos, pvz., kryžminės prekybos srityje, būtų rengiamos ir įgyvendinamos kuo glaudžiau bendradarbiaujant visoms EPI (56).

12.3.

ECB taip pat pritaria Komisijos pasiūlymams dėl investicinių konsultacijų. Pripažindamas, kai tai – žingsnis teisinga kryptimi, ECB taip pat ragina Komisiją apsvarstyti papildomas priemones mažmeninių investuotojų apsaugai sustiprinti, pavyzdžiui, didinti jų finansinį išprusimą (57).

12.4.

Pasiūlyta FPRD (58) suteikia galimybę valstybėms narėms nustatyti konkrečius kriterijus, taikytinus siekiant įvertinti savivaldybių ir vietos valdžios institucijų, kurios prašo būti laikomos profesionaliais klientais, patirtį ir žinias. Šiuo požiūriu atsižvelgiama į tai, kad šių subjektų sugebėjimas įvertinti finansinių įsipareigojimų pasekmes labai skiriasi skirtingose Europos šalyse. Viešųjų subjektų netinkami sprendimai gali padaryti didelę įtaką valstybių narių viešiesiems finansams, o tai gali turėti neigiamų pasekmių finansiniam stabilumui Europos lygmeniu. Be to, būtų tikslinga reikalauti, kad valstybės narės apibrėžtų kriterijus, paaiškinančius, kurios subjektų kategorijos gali būti laikomos profesionaliais klientais. EVPRI taip pat galėtų būti pakviesta teikti gaires šioje srityje.

13.   Trečiųjų šalių įmonės

13.1.

ECB iš esmės pritaria pasiūlytai suderintai sistemai, skirtai sudaryti sąlygas trečiųjų šalių įmonėms teikti paslaugas Sąjungoje, o įmonėms, turinčioms filialą valstybėje narėje – teikti paslaugas kitose valstybėse narėse nesteigiant kitų filialų. Suderinta patekimo į rinką tvarka trečiųjų šalių įmonėms sumažins reguliavimo skirtingumą, pagerins vienodas sąlygas visose valstybėse narėse ir padidins teisinį tikrumą visiems rinkos dalyviams, kadangi patekimo į rinką sąlygos taps aiškesnės. ECB pažymi, kad vienodo investuotojų apsaugos lygio ir vienodų reguliavimo standartų trečiųjų šalių įmonių ir ES/EEE įmonių veiklai užtikrinimas yra ypatingai svarbus ir būtinas siekiant išvengti bet kokio rinkos iškraipymo.

13.2.

Pagal pasiūlytą metodą filialą įsteigti būtina, jei norima teikti investicines paslaugas ar vykdyti investicinę veiklą mažmeniniams klientams; kitais atvejais tokias paslaugas galima teikti ir neįsteigus filialo. Tai atspindi poreikį padidinti mažmeninių klientų apsaugos lygį, kuris pasiūlytoje FPRD vykdomas: i) Komisijos sprendimu dėl trečiosios šalies rizikos ribojimo sistemos lygiavertiškumo; ii) nuostata, kad filialui taikomi kai kurie FPRD nustatyti reikalavimai; ir iii) nuostata, kad priežiūrą atlieka tos valstybės narės, kurioje filialui suteiktas veiklos leidimas, kompetentinga institucija (59). Tačiau ECB pažymi, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą tokio pat lygio mažmeninių investuotojų apsaugą, bendradarbiavimo susitarimai su trečiąja šalimi turėtų užtikrinti, kad investuotojus veiksmingai apsaugos pakankamo pradinio kapitalo reikalavimas, nes tik trečiosios šalies įmonė – o ne filialas – yra teisių ir pareigų turėtoja ir tik ji yra galiausiai atsakinga investuotojams. Be to, investuotojams pakenktų, jei ginčai būtų sprendžiami vadovaujantis trečiosios šalies teise ir trečiosios šalies jurisdikcijoje.

B.    Direktyvos 2003/6/EB peržiūra

14.   Bendrosios nuostatos

14.1.

Pirma, išplečiama piktnaudžiavimo rinka sistemos taikymo sritis (60), į ją įtraukiant naujas rinkas, konkrečiai – naujas prekybos vietas, pvz., DPS ir OPS, ir ne biržos finansines priemones, įskaitant išvestines finansines priemones. Be to, ji taikoma bet kokiems veiksmams ar sandoriams, susijusiems su finansine priemone, kuriai taikomas pasiūlytas PRR, net jei tokie veiksmai ar sandoriai vykdomi ne reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS. ECB pritaria Komisijos pasiūlymui išplėsti piktnaudžiavimo rinka sistemos taikymo sritį, nes tai pagerintų piktnaudžiavimo rinka sistemos veiksmingumą, pritaikant ją prie finansinių naujovių ir vėliausios technologinės pažangos.

14.2.

Pasiūlyto PRR draudimai ir reikalavimai taip pat bus taikomi už Sąjungos ribų vykdomiems veiksmams (61), siekiant išvengti jų apėjimo perkeliant veiklą už Sąjungos ribų. ECB nuomone, veiksmingai tokių veiksmų kontrolei ir sankcionavimui ypač svarbūs bendradarbiavimo susitarimai su trečiosiomis šalimis. ECB pritaria, kad pasiūlytame PRR į tai atsižvelgiama; kartu jame numatyta, kad EVPRI koordinuos šį procesą ir sudarys jam sąlygas rengdama standartinius dokumentus (62). Kartu ECB rekomenduoja, kad išimtis, taikoma su pinigų ir valstybės skolos valdymu susijusiai veiklai, tam tikrais atvejais būtų taikoma ir už Sąjungos ribų.

14.3.

ECB pritaria, kad pasiūlytame PRR pateikiami konkretūs manipuliavimo rinka pavyzdžiai (63), nurodant naujas prekybos technikas, pvz., algoritminę prekybą, įskaitant dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius. Kaip jau minėta, nors algoritmine prekyba gali būti siekiama teisėtų tikslų, ji taip pat gali kelti didelę riziką, nes gali sutrikdyti tvarkingą rinkos veikimą ir padidinti kintamumą, kas nebūtų naudinga viešajam interesui. Todėl ECB rekomenduoja, kad tokia prekyba būtų atidžiai stebima, siekiant apsaugoti tvarkingą rinkos veikimą ir viešąjį interesą.

14.4.

Pasiūlytame PRR (64) prekyba pačioje sesijos pabaigoje besąlygiškai laikoma manipuliavimu rinka ar bandymu manipuliuoti rinka. Tačiau daugelyje rinkų darbo dienos pradžioje ir pabaigoje pastebimos didesnės prekybos apimtys, kai vykdoma pozicijų tarpuskaita, apdorojama nakties informacija arba rinkoms atskleidžiama tam tikra nauja informacija. Šiuo požiūriu ECB rekomenduotų atlikti išsamesnę analizę arba patobulinti šį manipuliavimo rinka sąvokos aspektą.

15.   Viešai neatskleistos informacijos apibrėžtis

ECB pritaria viešai neatskleistos informacijos sąvokos apibrėžimui (65). Vis dėlto dėl nuorodos į biržos prekę (66) galima manyti, kad tam tikros biržos prekės neatidėliotinų sandorių rinka gali būti naudojama siekiant manipuliuoti tos pačios arba kitų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinka ir atvirkščiai. Taip pat nurodoma (67), kad pasiūlytas PRR neturėtų būti taikomas veiksmams, nesusijusiems su finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, prekybai pagal biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios yra svarbios tik neatidėliotinų sandorių rinkai. Todėl reikėtų pateikti aiškesnę apibrėžtį, nes, kaip numatyta pasiūlytame PRR (68), neatidėliotinų sandorių rinkos ir išvestinių finansinių priemonių rinkos yra glaudžiai susijusios tiek tarp įvairių biržos prekių, tiek tarp valstybių, todėl sunku suprasti, kokios rūšies neatidėliotinų sandorių sutartys bus svarbios tik neatidėliotinų sandorių rinkai.

16.   Sisteminės svarbos viešai neatskleistos informacijos atskleidimas

16.1.

Pasiūlytame PRR reikalaujama, kad finansinės priemonės emitentas kuo skubiau informuotų visuomenę apie viešai neatskleistą informaciją, tiesiogiai susijusią su emitentu (69). Kartu pasiūlytame PRR paliekama Direktyvos 2003/6/EB nuostata, leidžianti emitentui atidėti viešą atskleidimą, jei: i) tikėtina, kad neatskleidus informacijos visuomenė nebus suklaidinta; ir ii) galima užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą. Kai emitentas pasinaudoja šia galimybe atidėti atskleidimą, jis turi informuoti kompetentingą instituciją iš karto po to, kai informacija atskleidžiama visuomenei, kad ji galėtų ex post patikrinti, ar tenkinamos konkrečios atidėjimo sąlygos (70). Be to, pasiūlytame PRR nustatomas naujas atskleidimo sistemos aspektas, t. y. kompetentinga institucija gali ex ante leisti emitentui uždelsti informacijos atskleidimą, jei: i) informacija yra sisteminės svarbos; ii) jos atskleidimo atidėjimas atitinka bendrus interesus; ir iii) galima užtikrinti tos informacijos konfidencialumą (71).

16.2.

Kaip pažymėta ankstesnėje nuomonėje (72), ECB pritaria tolesniam teisinės sistemos, įtvirtinančios atskleidimo atidėjimą, tobulinimui pagal pasiūlytą PRR. Viešasis interesas dėl tokios informacijos atskleidimo turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į poreikį išsaugoti konfidencialumą – bent jau tam tikrą laikotarpį kuris atitinka emitento arba viešuosius interesus. Informacijos atskleidimas gali būti atidėtas dviem atvejais: i) emitento interesų labui ir jo atsakomybe (73); arba ii) viešųjų interesų labui ir gavus kompetentingos institucijos leidimą (74). ECB pritaria šiai išimčiai dėl viešųjų interesų, kuriai taikoma sąlyga, jog informacija turi būti sisteminės svarbos; taip sudaromos sąlygos atsižvelgti į finansinio stabilumo aspektą, kuris gali kilti, jei emitentas gauna likvidumo pagalbą kritiniu atveju.

16.3.

Finansinių institucijų atveju vertinant, ar informacija yra sisteminės svarbos ir ar atskleidimo atidėjimas atitinka viešąjį interesą, turėtų būti glaudžiai bendradarbiaujama su nacionaliniu centriniu banku ir nacionaline priežiūros institucija, o taip pat – rizikos ribojimo makrolygiu institucija, jei tai nėra centrinis bankas arba priežiūros institucija. Tinkamos ir veiksmingos procedūros, kurios užtikrintų savalaikį šių institucijų dalyvavimą, turėtų būti įtvirtintos nacionaliniu lygmeniu; jos turėtų būti paremtos Sąjungos lygiu patvirtintais principais. Kompetentinga institucija turėtų būti įgaliota duoti nurodymą atidėti atskleidimą, kai to reikia dėl informacijos sisteminės svarbos ir viešojo intereso vardan. Ypač informaciją apie centrinių bankų skolinimą ar kitas likvidumo priemones, suteiktas tam tikrai kredito įstaigai, įskaitant likvidumo pagalbą kritiniu atveju, gali tekti išlaikyti konfidencialia, siekiant prisidėti prie visos finansų sistemos stabilumo ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą krizės metu (75).

17.   Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka

17.1.

ECB pritaria pasiūlytoms MRD nuostatoms, kuriomis apibrėžiamos būtiniausios taisyklės, susijusios su baudžiamosiomis sankcijomis už sunkiausius piktnaudžiavimo rinka nusikaltimus. Šios taisyklės yra labai svarbios siekiant užtikrinti teisinės sistemos veiksmingumą ir sėkmę, o tuo pačiu ir veiksmingą Sąjungos politikos kovoje su piktnaudžiavimu rinka įgyvendinimą. Be to, lygiavertės, stiprios ir atgrasančios sankcijų už finansinius nusikaltimus sistemos ir jų nuoseklus bei veiksmingas vykdymas yra esminiai teisės viršenybės aspektai, kuriais prisidedama prie finansinio stabilumo apsaugos.

17.2.

ECB pritaria pasiūlytoje MRD įtvirtintai juridinių asmenų atsakomybei (76), nes tokia atsakomybe įmonės lygiu galima tinkamai skatinti griežtesnę vidinę stebėseną ir kontrolę, taip skatinant gerą įmonių valdymą ir rinkos drausmę. Tačiau siekiant sėkmingai įgyvendinti šias nuostatas ir pasiekti norimų tikslų reikia atidžiai išnagrinėti nacionalines teisines sistemas, nes juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės institutas yra sukurtas ne visose valstybėse narėse.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytus FPRD, FPRR, PRR ar MRD, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. kovo 22 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2011) 656 galutinis.

(2)  KOM(2011) 652 galutinis.

(3)  Žr. pasiūlymą dėl reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, 2010 m. rugsėjis, KOM(2010) 484 galutinis.

(4)  KOM(2011) 651 galutinis.

(5)  KOM(2011) 654 galutinis.

(6)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(7)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (OL L 96, 2003 4 12, p. 16).

(8)  Žr. 2009 m. birželio 18 ir 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų 20 punktą.

(9)  Žr., pvz., 2011 m. gegužės 4 d. ECB nuomonės CON/2011/42 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (OL C 159, 2011 5 28, p. 10) 3 punktą. Visos ECB nuomonės ir dokumentai skelbiami ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(10)  Žr., pvz., 2009 m. kovo 5 d. ECB nuomonės CON/2009/17 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo (OL C 93, 2009 4 22, p. 3) 2 dalį.

(11)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48) ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84). Šie reglamentai nustato tvarką, pagal kurią EPI parengia reguliavimo ir įgyvendinimo techninių standartų projektus, kuriuos vėliau patvirtina Komisija, priimdama deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus.

(12)  Žr., pvz., 2010 m. kovo 18 d. ECB nuomonės CON/2010/23 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų, pasiūlymo (OL C 87, 2010 4 1, p. 1) 1.3 dalį; Nuomonės CON/2011/42 4 dalį; 2011 m. gegužės 19 d. Nuomonės CON/2011/44 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL C 209, 2011 7 9, p. 3) 8 dalį ir 2012 m. sausio 25 d. Nuomonės CON/2012/5 dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (OL C 105, 2012 4 11, p. 1) 4 dalį.

(13)  Pasiūlytos FPRD 70 ir 71 straipsniai bei pasiūlyto PRR 17 straipsnis.

(14)  Pasiūlytos FPRD 83 ir 84 straipsniai bei pasiūlyto PRR 19 straipsnis.

(15)  Žr. pvz., Nuomonės CON/2009/17 13–15 dalis, Nuomonės CON/2010/5 4–6 dalis, Nuomonės CON/2010/23 2.2. dalį, Nuomonės CON/2011/42 5 dalį ir Nuomonės CON/2012/5 11.1 dalį.

(16)  Žr. 11 pakeitimą šios nuomonės priede.

(17)  Žr. pasiūlytos FPRD 70 straipsnį ir pasiūlyto PRR 17 straipsnį.

(18)  Žr., pvz., pasiūlyto FPRR 31, 32 ir 35 straipsnius, kuriuose nustatyta, kad EVPRI ir kompetentingos institucijos gali imtis su produktais susijusių intervencinių priemonių, siekdamos pašalinti tvarkingam finansų rinkų veikimui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui iškilusią grėsmę.

(19)  Žr., pvz., pasiūlytos FPRD 70 straipsnį ir šios nuomonės priede pateiktą 11 pakeitimą.

(20)  Žr., pvz., pasiūlyto FPRR 31, 33 ir 34 straipsnius, kurie nustato EVPRI intervencinių įgaliojimų sąlygas ir koordinavimo bei pagalbos vaidmenį.

(21)  Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 81 straipsnis.

(22)  Žr. pasiūlyto PRR 26 straipsnį.

(23)  Ši nuostata jau yra įtvirtinta pasiūlyto PRR 24 straipsnyje. Tokia pat pareiga turėtų būti nustatyta ir pasiūlytoje FPRD.

(24)  Žr. pasiūlytos FPRD 61–68 straipsnius.

(25)  Žr. pasiūlyto FPRR 11–12 straipsnius.

(26)  Žr. pasiūlytos FPRD aiškinamojo memorandumo 3.4.12 punktą ir 78 konstatuojamąją dalį.

(27)  Žr. pasiūlytos FPRD 96 straipsnio 1 dalies f punktą.

(28)  Žr. 13 pakeitimą šios nuomonės priede.

(29)  Pasiūlytos FPRD 2 straipsnio 1 dalies g punkte numatyta tik subjektyvi išimtis ECBS centriniams bankams. Pasiūlytame FPRR išimčių nėra. Bet kuriuo atveju investicinės įmonės, kurios yra ECBS centrinių bankų sandorių šalys, nėra aiškiai atleistos nuo skaidrumo ir pranešimų teikimo prievolių, numatytų pasiūlyto FPRR 19, 20 ir 23 straipsniuose.

(30)  Žr. 12 pakeitimą šios nuomonės priede.

(31)  Žr. Sutarties 343 straipsnį, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 39 straipsnį ir Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 22, 2 ir 5 straipsnius.

(32)  Žr. 30 išnašą.

(33)  Žr. pasiūlytos FPRD 35 straipsnį.

(34)  Pagal pasiūlytos FPRD 4 straipsnio 1 dalies 11 punktą „MVĮ augimo rinka“ – tai DPS, pagal 35 straipsnį įregistruota kaip MVĮ augimo rinka.

(35)  Žr. 2011 m. vasario mėn. „Europos Komisijos viešoji konsultacija dėl FPRD peržiūros – Eurosistemos įnašas“ (angl. European Commission’s public consultation on the review of the MiFID – Eurosystem contribution) (toliau – 2011 m. Eurosistemos įnašas), p. 2.

(36)  Pasiūlyto FPRR 24 straipsnis.

(37)  Žr. 2011 m. Eurosistemos įnašo p. 2.

(38)  Ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos reformų įgyvendinimas – Ne biržos išvestinių finansinių priemonių darbo grupės ataskaita, 2010 m. spalio 10 d. (angl. Implementing OTC Derivatives Market Reforms – Report of the OTC Derivatives Working Group): „institucijos turėtų reguliariai analizuoti naują rinkos veiklą, kad galėtų stebėti tai, kokia apimtimi rinkos dalyviai gali prekiauti nestandartinėmis sutartimis tik tam, kad išvengtų tarpuskaitos prisijungus prie pagrindinės sandorio šalies sistemos ir prekybos reikalavimų, ir imtis priemonių tokiam elgesiui apriboti“. Galima rasti Finansinio stabilumo valdybos interneto svetainėje http://www.financialstabilityboard.org

(39)  Žr. pasiūlytos FPRD 47 konstatuojamosios dalies, 2 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies pakeitimus šios nuomonės priede.

(40)  Žr. pasiūlyto FPRR 23 straipsnio 3 dalį.

(41)  Žr. pasiūlytos FPRD 51 straipsnio 3 dalį.

(42)  Toks požiūris atitinka 2011 m. spalio mėn. Galutinę ataskaitą dėl reglamentavimo klausimų, kuriuos iškėlė technologinių pokyčių poveikis rinkos vientisumui ir veiksmingumui (angl. Final Report on Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency), kurią galima rasti Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (angl. International Organization of Securities Commissions) interneto svetainėje http://www.iosco.org

(43)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą 10 pakeitimą, kuriuo siūloma keisti pasiūlytos FPRD 51 straipsnio 7 dalies c punktą.

(44)  Žr. pasiūlytos FPRD 59 straipsnį.

(45)  Žr. pasiūlytos FPRD 59 straipsnio 3 dalį.

(46)  Žr. pasiūlytos FPRD 72 straipsnio 1 dalies g punktą.

(47)  Žr. pasiūlytos FPRD 59 straipsnio 4 dalį ir pasiūlyto FPRR 34 ir 35 straipsnius.

(48)  Kaip numatyta pasiūlytos FPRD 72 straipsnio 1 dalies g punkte.

(49)  Žr. OICV-IOSCO 2011 m. rugsėjo mėn. Galutinę ataskaitą dėl biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų reguliavimo ir priežiūros principų (angl. Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets, Final Report), kurioje nurodyta: „Nustatytų pozicijų ribų įvedimas pirmiausia laikomas priemone, kuria siekiama iš anksto užkirsti kelią rinkos koncentracijai nustatant nekomercinio dalyvavimo sutartyje apribojimus įvairiais sutarties prekybos ciklo mėnesiais“. Ją galima rasti Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos interneto svetainėje http://www.iosco.org

(50)  Žr. pasiūlytos FPRD 60 straipsnį.

(51)  Pasiūlyto FPRR 31 straipsnis. Taip pat žr. Reglamento (ES) Nr. 1095/210 12 konstatuojamąją dalį ir 9 straipsnio 5 dalį.

(52)  Žr. pasiūlyto FPRR 31 straipsnio 2 dalies a punktą.

(53)  Taip pat žr. 3 dalį.

(54)  Šiuo požiūriu žr. Komisijos išreikštą pritarimą dėl mažmeninių investicinių produktų paketo: pasiūlytos FPRD aiškinamojo memorandumo 3.4.2. punktas.

(55)  OL L 135, 1994 5 31, p. 5. Žr. KOM(2010) 368 galutinį, kuriuo nauja redakcija išdėstoma Direktyva 94/19/EB.

(56)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą 6 pakeitimą, kuriuo siūloma keisti pasiūlytos FPRD 24 straipsnio 7 dalies antrą dalį.

(57)  Taip pat žr. Reglamento (ES) Nr. 1095/210 9 straipsnio 1 dalies b punktą.

(58)  Žr. pasiūlytos FPRD II priedą (II.1 dalį).

(59)  Pasiūlytos FPRD 43 straipsnio 2 dalis.

(60)  Žr. pasiūlyto PRR 2 straipsnį.

(61)  Pasiūlyto PRR 2 straipsnio 4 dalis.

(62)  Pasiūlyto PRR 20 straipsnis.

(63)  Žr. pasiūlyto PRR 8 straipsnio 3 dalį ir atitinkamą 16 pakeitimą šios nuomonės priede.

(64)  Žr. pasiūlyto PRR 8 straipsnio 3 dalies b punktą.

(65)  Žr. pasiūlyto PRR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

(66)  Žr. pasiūlyto PRR 15 konstatuojamąją dalį ir 2 straipsnio 3 dalį.

(67)  Žr. pasiūlyto PRR aiškinamojo memorandumo 3.4.1.2. dalį ir 15 konstatuojamąją dalį.

(68)  Žr. pasiūlyto PRR 15 konstatuojamąją dalį.

(69)  Žr. pasiūlyto PRR 12 straipsnio 1 dalį.

(70)  Žr. pasiūlyto PRR 12 straipsnio 4 dalį, pasiūlyto PRR aiškinamojo memorandumo 3.4.3.2. dalį ir Direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnio 2 dalį.

(71)  Žr. pasiūlyto PRR 12 straipsnio 5 dalį.

(72)  Žr. 2010 m. sausio 11 d. ECB nuomonės CON/2010/6 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB, pasiūlymo (OL C 19, 2010 1 26, p. 1) 2 dalį.

(73)  Pasiūlyto PRR 12 straipsnio 4 dalis.

(74)  Žr. 71 išnašą.

(75)  Žr. 14, 15 ir 17 pakeitimus šios nuomonės priede.

(76)  Žr. pasiūlytos MRD 7 straipsnį.


PRIEDAS

Pasiūlytos FPRD redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 47 konstatuojamoji dalis

„(47)

šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio technologijų naudojimo, geriausia sušvelninti taikant specialių rizikos kontrolės priemonių derinį, skirtą įmonėms, vykdančioms algoritminę prekybą arba dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas priemones, skirtas tokioms įmonėms prieinamų prekybos vietų operatoriams. Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius vykdančioms įmonėms būtų išduodamas veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės prekybos vietos narės. Taip turėtų būti užtikrinta, kad joms būtų taikomi direktyvoje nustatyti organizaciniai reikalavimai ir jos būtų tinkamai prižiūrimos;“

„(47)

šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio technologijų naudojimo, geriausia sušvelninti taikant specialių rizikos kontrolės priemonių derinį, skirtą įmonėms, vykdančioms algoritminę prekybą arba dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas priemones, skirtas tokioms įmonėms prieinamų prekybos vietų operatoriams. Pageidautina užtikrinti, kad algoritminė ir dažna trumpalaikio pobūdžio prekyba būtų laikoma investicinėmis paslaugomis arba veikla, įskaitant kai ji yra vykdoma savo sąskaita. Taip turėtų būti užtikrinta, kad šią veiklą vykdančioms įmonėms būtų išduodamas investicinių įmonių veiklos leidimas ir taikomi direktyvoje nustatyti organizaciniai reikalavimai ir jos būtų tinkamai prižiūrimos;“

Paaiškinimas

Reikėtų užtikrinti pasiūlytos FPRD pirmiau minėtos konstatuojamosios dalies ir 17 straipsnio suderinamumą ne tik dažnos trumpalaikio pobūdžio prekybos, bet ir algoritminės prekybos atžvilgiu, ir patikslinti, kad įmonės turi gauti veiklos leidimą, nes ši veikla yra laikoma investicinėmis paslaugomis. Algoritminė prekyba, vykdoma per netiesioginę prieigą prie prekybos vietų, nekelia mažiau rizikos finansų rinkoms ir stabilumui nei algoritminė prekyba, kurią vykdo prekybos vietos tiesioginė narė. Taip pat žr. pasiūlytos FPRD 2 straipsnio pakeitimą.

2     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 108 konstatuojamoji dalis

„(108)

finansinių paslaugų techniniais standartais turėtų būti užtikrinamas nuoseklus jų suderinimas ir tinkama indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Kadangi EVPRI turi itin specializuotą kompetenciją, būtų veiksminga ir tinkama jai patikėti rengti su politikos pasirinktimis nesusijusių reguliavimo ir įgyvendinimo techninių standartų projektus ir pateikti juos Komisijai;“

„(108)

finansinių paslaugų techniniais standartais turėtų būti užtikrinamas nuoseklus jų suderinimas ir tinkama indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Kadangi EVPRI turi itin specializuotą kompetenciją, būtų veiksminga ir tinkama jai patikėti rengti su politikos pasirinktimis nesusijusių reguliavimo ir įgyvendinimo techninių standartų projektus ir pateikti juos Komisijai. Siekiant užtikrinti nuoseklią investuotojų ir vartotojų apsaugą visuose finansinių paslaugų sektoriuose, EVPRI turėtų vykdyti savo uždavinius kiek įmanoma glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis dviem EPI jungtiniame komitete;“

Paaiškinimas

Siekiant užtikrinti nuoseklią investuotojų ir vartotojų apsaugą visuose finansinių paslaugų sektoriuose, EVPRI turėtų kiek įmanoma glaudžiai bendradarbiauti su kitomis dviem EPI jungtiniame komitete.

3     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 2 straipsnis

„1.   Ši direktyva netaikoma:

[…]

d)

asmenims, kurie neteikia investicinių paslaugų ir (ar) nevykdo investicinės veiklos, t. y. verslo savo sąskaita, nebent jie yra:

i)

rinkos formuotojai

ii)

reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba dalyviai, arba

iii)

sudaro sandorius savo sąskaita vykdydami klientų pavedimus;

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies i punktą, prekiaujantiems finansinėmis priemonėmis savo sąskaita kaip reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba dalyviai, taip pat ir kaip biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, apyvartinių taršos leidimų arba jų išvestinių finansinių priemonių rinkos formuotojai;

[…]“

„1.   Ši direktyva netaikoma:

[…]

d)

asmenims, kurie neteikia investicinių paslaugų ir (ar) nevykdo investicinės veiklos, t. y. verslo savo sąskaita, nebent jie yra:

i)

rinkos formuotojai;

ii)

reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba dalyviai;

iii)

vykdo algoritminę prekybą; arba

iv)

sudaro sandorius savo sąskaita vykdydami klientų pavedimus;

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies i punktą, prekiaujantiems finansinėmis priemonėmis savo sąskaita kaip reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba dalyviai, taip pat ir kaip biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, apyvartinių taršos leidimų arba jų išvestinių finansinių priemonių rinkos formuotojai;

[…]“

Paaiškinimas

Algoritminės prekybos ir dažnos trumpalaikio pobūdžio prekybos įmonėms taikomi reikalavimai turėtų būti nustatyti nepaisant to, ar jos prekiauja klientų, ar savo sąskaita, kadangi sandorių sudarymas savo sąskaita nepašalina priežasčių, pagrindžiančių poreikį reguliuoti ir prižiūrėti algoritminę prekybą, atsižvelgiant į šios prekybos veiklos rūšies keliamos rizikos ir klausimų sudėtingumą, jautrumą ir rimtumą.

4     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 9 straipsnio 6 dalis

„(c)

nustato, tvirtina ir prižiūri politiką, susijusią su įmonės siūlomomis ar teikiamomis paslaugomis, produktais ir vykdoma veikla, atsižvelgiant į įmonei priimtinos rizikos lygį ir į klientų, kuriems šios paslaugos ar produktai bus siūlomi ar tiekiami, savybes bei poreikius, taip pat tam tikrais atvejais taiko atitinkamas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procedūras;“

„(c)

nustato, tvirtina ir prižiūri politiką, susijusią su įmonės siūlomomis ar teikiamomis paslaugomis, produktais ir vykdoma veikla, atsižvelgiant į įmonei priimtinos rizikos lygį ir į klientų, kuriems šios paslaugos ar produktai bus siūlomi ar tiekiami, savybes bei poreikius, taip pat tam tikrais atvejais taiko atitinkamas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procedūras;

(ca)

nustato, tvirtina ir prižiūri įmonės atlyginimą pardavimų darbuotojams, kuris turėtų būti sudarytas taip, kad skatintų atsakingą verslo vykdymą, sąžiningą elgesį su vartotojais, ir kad vengtų interesų konflikto. Prireikus atlyginimo struktūra turėtų būti atskleista vartotojams, pavyzdžiui, kai negalima suvaldyti ar išvengti galimų interesų konfliktų;“

Paaiškinimas

Reikėtų pabrėžti pasiūlytoje FPRD įtvirtintą principą  (2) dėl valdymo organo atsakomybės už pardavimų darbuotojų atlyginimą. Siūlomu pakeitimu siekiama skatinti patikimo įmonių valdymo priemones tų institucijų, kurios užsiima ne tik bankininkystės veikla, atlyginimo politikos atžvilgiu. Dėl jų veiklos specifiškumo ir neigiamo poveikio vartotojams, kuris gali atsirasti dėl netinkamų atlyginimo sistemų, reikia nustatyti visoms investicijų įmonėms šioje srityje taikytinus bendrus reikalavimus, siekiant atsakingo verslo vykdymo, sąžiningo elgesio su vartotojais ir siekiant išvengti interesų konflikto. Jie turėtų atitikti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros  (3) ir EBPO principus  (4).

5     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 17 straipsnio 2 dalis

„2.   Algoritmine prekyba užsiimanti investicinė įmonė savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ne rečiau kaip kartą per metus pateikia taikomų algoritminės prekybos strategijų pobūdžio aprašą, informaciją apie sistemai taikomus prekybos kriterijus ar apribojimus, pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip pat informaciją apie atliktus jos sistemų bandymus. Kompetentinga institucija gali bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės suteikti papildomos informacijos apie jos algoritminę prekybą ir tokios prekybos sistemas.“

„2.   Algoritmine prekyba užsiimanti investicinė įmonė savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ne rečiau kaip kartą per metus pateikia taikomų algoritminės prekybos strategijų pobūdžio aprašą, informaciją apie sistemai taikomus prekybos kriterijus ar apribojimus, pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip pat informaciją apie atliktus jos sistemų bandymus. Kompetentingos institucijos prašymu investicinė įmonė suteikia papildomos informacijos apie jos algoritminę prekybą ir tokios prekybos sistemas.“

Paaiškinimas

Pasiūlytos FPRD 17 straipsnio 2 dalis turėtų užtikrinti, kad investicinė įmonė suteiks kompetentingai institucijai bet kokios paprašytos papildomos informacijos.

6     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 24 straipsnio 7 dalis

„7.   Kai investicinė paslauga siūloma kartu su kita paslauga ar produktu kaip paketo dalis arba kaip to paties susitarimo ar paketo sudarymo sąlyga, investicinė įmonė informuoja klientą apie tai, ar atskiras paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos sudedamosios dalies įkainius ir mokesčius.

Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir periodiškai atnaujina kryžminės prekybos vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės prekybos metodai neatitinka 1 dalies nuostatų.“

„7.   Kai investicinė paslauga siūloma kartu su kita paslauga ar produktu kaip paketo dalis arba kaip to paties susitarimo ar paketo sudarymo sąlyga, investicinė įmonė informuoja klientą apie tai, ar atskiras paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos sudedamosios dalies įkainius ir mokesčius.

Vėliausiai iki [] EVPRI, jungtiniame komitete bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, parengia ir periodiškai atnaujina kryžminės prekybos vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės prekybos metodai neatitinka 1 dalies nuostatų.“

Paaiškinimas

Visų trijų EPI bendradarbiavimas rengiant gaires ypač svarbus kryžminės prekybos srityje, nes joje akivaizdžiai įtraukiami skirtingi finansų sektoriai, pavyzdžiui, draudimo ir bankininkystės.

7     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 36 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

„EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [2016 m. gruodžio 31 d.].“

„EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [2013 m. gruodžio 31 d.].“

Paaiškinimas

EVPRI turėtų pateikti standartus Komisijai iki TARGET2-Securities (T2S) paleidimo 2015 m. birželį ir bet kokiu atveju – iki 2016 m. gruodžio 31 d. Taip pat redaguoti siūloma ir pasiūlytos FPRD 36 straipsnio 9 dalį bei 37 straipsnio 11 ir 12 dalis. Šiomis nuostatomis EVPRI įpareigojama parengti techninius standartus, kurie palengvintų procesus, kuriais reikia užtikrinti investicinių įmonių laisvę teikti investicines paslaugas ir vykdyti veiklą kitoje šalyje ir įsteigti filialą. Tai svarbi sąlyga konkurencijai ir finansų rinkos integracijai, kuri gali teigiamai paveikti įsisteigimo kitoje šalyje veiksmingumą ir T2S apimtis.

8     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

„Šis reguliuojamos rinkos kompetentingos valstybės sutikimas nepažeidžia nacionalinių centrinių bankų, atliekančių atsiskaitymo sistemų priežiūrą, ar kitų šių sistemų priežiūros institucijų kompetencijos. Kompetentinga institucija atsižvelgia į šių institucijų priežiūros rezultatus, siekdama išvengti bereikalingo kontrolės dubliavimosi.“

„Šis reguliuojamos rinkos kompetentingos valstybės sutikimas nepažeidžia atitinkamų centrinių bankų, atliekančių atsiskaitymo sistemų priežiūrą, ar kitų šių sistemų priežiūros institucijų kompetencijos. Kompetentinga institucija atsižvelgia į šių institucijų priežiūros rezultatus, siekdama išvengti bereikalingo kontrolės dubliavimosi.“

Paaiškinimas

Tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemas prižiūrintis centrinis bankas taip pat gali būti ECB, o ne tik nacionalinis centrinis bankas.

Taip pat redaguoti siūlytina ir pasiūlytos FPRD 40 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą bei 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

9     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 41 straipsnio 1 dalies g punktas

„(g)

įmonė pateikė prašymą dalyvauti investuotojų kompensavimo sistemoje, kuriai suteiktas leidimas arba kuri pripažįstama pagal 1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų.“

„(g)

veiklos leidimo išdavimo metu įmonė dalyvauja investuotojų kompensavimo sistemoje, kuriai suteiktas leidimas arba kuri pripažįstama pagal 1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų.“

Paaiškinimas

Siekiant veiksmingai apsaugoti mažmeninius klientus, veiklos leidimo suteikimo sąlyga turėtų būti ne prašymas dalyvauti sistemoje, o dalyvavimas joje, kaip kad nustatyta Sąjungoje įsteigtoms investicinėms įmonėms (žr. pasiūlytos FPRD 14 straipsnį ir jame nurodytą Direktyvos 97/9/EB 2 straipsnio 1 dalį). Be to, ECB pabrėžia, kad reikia užtikrinti šios pasiūlytoje FPRD nustatytos tvarkos suderinamumą su Direktyvos 97/9/EB 11 straipsniu, kuris suteikia valstybėms narėms diskreciją įvertinti Sąjungos kompensacijų ir trečiojoje šalyje, kurioje yra įsteigta filialo pagrindinė buveinė, teikiamų kompensacijų lygiavertiškumą.

10     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 51 straipsnio 7 dalis

„7.   Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl šiame straipsnyje išdėstytų reikalavimų, ypač dėl šių:

[…]

(c)

nustatyti maksimalų ir minimalų neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir minimalų kainos pokyčio dydį, kurį reikėtų priimti;“

„7.   Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl šiame straipsnyje išdėstytų reikalavimų, ypač dėl šių:

[…]

(c)

nustatyti maksimalų neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir minimalų kainos pokyčio dydį, kurį reikėtų priimti;“

Paaiškinimas

Nėra aiškaus ekonominio pagrindimo nustatyti minimalų neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį.

11     pakeitimas

Pasiūlytos FPRD 91 straipsnis

„91 straipsnis

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su EVPRI

1.   Šios direktyvos tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

2.   Kompetentingos institucijos pagal šią direktyvą ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos užduotims vykdyti.“

„91 straipsnis

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su EVPRI, Europos finansų priežiūros sistemoje (EFPS) ir su Europos centrinių bankų sistema (ECBS)

1.   Kompetentingos institucijos – EFPS šalys bendradarbiauja pasitikėdamos viena kita ir visapusiškai gerbdamos viena kitą, ypač užtikrindamos tinkamos ir patikimos informacijos srautą tarp jų ir kitų EFPS šalių vadovaujantis nuoširdaus bendradarbiavimo principu, nustatytu Europos Sąjungos Sutarties 4 straipsnio 3 dalyje.

2.   Šios direktyvos tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

3.   Kompetentingos institucijos pagal šią direktyvą ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos užduotims vykdyti ir prireikus suteikia ECBS centriniams bankams visą informaciją, reikšmingą atitinkamų jų uždavinių vykdymui.“

Paaiškinimas

Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, pasiūlytoje FPRD turėtų atsispindėti bendradarbiavimo principas, nustatytas neseniai įvykusios Europos finansų priežiūros reformos kontekste. Be to, turėtų būti pagerintos informacijos keitimosi su ECBS centriniais bankais, įskaitant ECB, priemonės. ECB rekomenduoja, kad tokie pat pakeitimai prireikus būtų padaryti kitose atitinkamose finansų sektoriaus direktyvose – taip pat žr. pasiūlytos direktyvos 7 straipsnio redagavimo pasiūlymą (3 pakeitimą) ECB nuomonėje CON/2012/5.


Pasiūlyto FPRR redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (5)

12     pakeitimas

Pasiūlyto FPRR 1 straipsnio 5 dalis (nauja)

Teksto nėra.

5.   19 ir 20 straipsniuose nustatyta prievolė atskleisti informaciją po sandorio ir 23 straipsnyje nustatyta prievolė pranešti apie sandorius netaikomos sandoriams, kurių šalis yra ECBS centrinis bankas.

Paaiškinimas

Žr. šios nuomonės 7 dalį.

13     pakeitimas

Pasiūlyto FPRR 23 straipsnis

„2.   1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma finansinėms priemonėms, kuriomis neleista prekiauti ir neprekiaujama DPS ar OPS, finansinėms priemonėms, kurių vertė nepriklauso nuo finansinės priemonės, kuria leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar OPS, vertės, ir finansinėms priemonėms, kurios neturi arba neturėtų turėti įtakos finansinei priemonei, kuria leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar OPS.

[…]

7.   Jeigu vadovaujantis Direktyvos [naujosios FPRD] 37 straipsnio 8 dalimi šiame straipsnyje numatytos ataskaitos perduodamos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, šią informacija ji perduoda investicinės įmonės buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, nebent jos nuspręstų, kad nenori gauti šios informacijos.

8.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nustatoma:

[…]

Komisijai suteikiami įgaliojimai vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

9.   Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, EVPRI Komisijai pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, įskaitant tai, ar sandorių, kuriuos gauna ir kuriomis keičiasi kompetentingos institucijos, ataskaitų turinys ir forma suteikia galimybę nevaržomai stebėti investicinių įmonių veiklą pagal 21 straipsnį. Komisija gali imtis veiksmų ir siūlyti pakeitimus, įskaitant galimybę sandorių duomenis perduoti EVPRI nurodytai sistemai, o ne kompetentingoms institucijoms, nes tai suteiktų galimybę susijusioms kompetentingoms institucijoms susipažinti su visa pagal šį straipsnį pateikiama informacija.“

„2.   1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma finansinėms priemonėms, kuriomis neleista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir neprekiaujama DPS ar OPS, finansinėms priemonėms, kurių vertė nepriklauso nuo finansinės priemonės, kuria leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, vertės, ir finansinėms priemonėms, kurios neturi arba neturėtų turėti įtakos finansinei priemonei, kuria leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS.

[…]

7.   Jeigu vadovaujantis Direktyvos [naujosios FPRD] 37 straipsnio 8 dalimi šiame straipsnyje numatytos ataskaitos perduodamos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, šią informaciją ji perduoda investicinės įmonės buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, nebent jos nuspręstų, kad nenori gauti šios informacijos.

Visą pagal šį straipsnį gautą informaciją kompetentingos institucijos perduoda vienai sistemai, kurią nurodo EVPRI, ir iš kurios teikiamos ataskaitos apie sandorius Sąjungos lygmeniu. Viena sistema turi leisti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms susipažinti su visa pagal šį straipsnį pateikta informacija.

8.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nustatoma:

[…]

(d)

7 dalyje numatytos vienos sistemos valdymas ir keitimosi informacija tarp šios sistemos ir kompetentingų institucijų tvarka.

Komisijai suteikiami įgaliojimai vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

9.   Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, EVPRI Komisijai pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, įskaitant tai, ar sandorių, kuriuos gauna ir kuriomis keičiasi kompetentingos institucijos ir 7 dalyje numatyta viena sistema, ataskaitų turinys ir forma suteikia galimybę nevaržomai stebėti investicinių įmonių veiklą pagal 21 straipsnį. Komisija gali imtis veiksmų ir siūlyti pakeitimus, įskaitant galimybę sandorių duomenis perduoti tik 7 dalyje numatytai vienai sistemai, o ne kompetentingoms institucijoms, .“

Paaiškinimas

Pateikta informacija apie sandorius turėtų būti lengvai prieinama vienoje sistemoje Europos lygmeniu, kurią kuo greičiau turi nurodyti EVPRI, o ne kaip galima pasekmė peržiūros nuostatos, kuri būtų įgyvendinama praėjus dvejiems metams nuo pasiūlyto FPRR įsigaliojimo. Be to, EVPRI turėtų parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais būtų nustatytas veiksmingą keitimąsi informacija tarp šios sistemos ir kompetentingų institucijų užtikrinantis mechanizmas.

23 straipsnio 2 dalyje pateikiama nuoroda į reguliuojamą rinką, kartu su nuoroda į DPS ir OPS, patikslina, kad žodžiais „leista prekiauti“ nurodomos finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, kaip kad yra numatyta kitose pasiūlyto FPRR nuostatose.


Pasiūlyto PRR redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (6)

14     pakeitimas

Pasiūlyto PRR 25 konstatuojamoji dalis

„(25)

kai finansinei institucijai suteikiama skubi pagalba paskolinant lėšų, tai, siekiant apsaugoti geriausius su finansiniu stabilumu susijusius interesus, gali prireikti atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei tokia informacija yra sisteminės svarbos. Todėl kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę leisti atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;“

„(25)

kartais, siekiant apsaugoti geriausius su finansiniu stabilumu susijusius interesus, gali prireikti atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei tokia informacija yra sisteminės svarbos. Todėl kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę nuspręsti atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;

(25a)

finansinių institucijų atžvilgiu, ypač kai joms centriniai bankai skolina lėšas, įskaitant likvidumo pagalbą kritiniu atveju, tai, ar informacija yra sisteminės svarbos ir ar atskleidimo atidėjimas būtų naudingas viešajam interesui, turėtų būti vertinama glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamu centriniu banku, kompetentinga emitento priežiūros institucija ir, prireikus, nacionaline rizikos ribojimo makrolygiu institucija;“

Paaiškinimas

Kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę ne tik leisti, bet ir savo iniciatyva priimti sprendimą atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei tokia informacija yra sisteminės svarbos. Emitentams – finansinėms institucijoms likvidumo pagalbos gavimas kritiniu atveju yra svarbus, bet ne vienintelis galimas sisteminės svarbos informacijos pavyzdys. Be to, atsižvelgiant į su finansiniu stabilumu susijusius interesus, sisteminė svarba tokiems emitentams turėtų būti vertinama bendradarbiaujant su atitinkamu centriniu banku, priežiūros institucija ir nacionaline rizikos ribojimo makrolygiu institucija  (7). Šis pakeitimas yra susijęs su 17 pakeitimu.

15     pakeitimas

Pasiūlyto PRR 5 straipsnio 1 dalis (nauja)

Teksto nėra.

(20)   finansinė institucija–

subjektas, kuris turi leidimą vykdyti bet kurią iš [data] Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje xx/xx/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros (8), [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. xx/xx dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas [EMIR] dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas) (9), 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (10), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (11), 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (12) ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (13), nurodytų veiklų;

Paaiškinimas

ECBS centriniai bankai turėtų dalyvauti priimant sprendimus atidėti finansinėms institucijoms sisteminės svarbos informacijos atskleidimą (žr. 17 pakeitimą). Todėl į pasiūlytą PRR turi būti įtraukta „finansinės institucijos“ apibrėžtis.

16     pakeitimas

Pasiūlyto PRR 8 straipsnio 3 dalies c punktas

„(c)

pavedimų siuntimas į prekybos vietą naudojantis algoritminės prekybos priemonėmis, įskaitant dažnus trumpalaikius sandorius, kai siekiama ne prekiauti, o:

sutrikdyti ar sulėtinti prekybos vietos veikimą,

sutrukdyti kitiems asmenims nustatyti tikrus pavedimus prekybos vietoje, arba

sudaryti melagingą ar klaidinantį įspūdį apie finansinės priemonės pasiūlą ar paklausą.“

„(c)

pavedimų siuntimas į prekybos vietą naudojantis algoritminės prekybos priemonėmis, įskaitant dažnus trumpalaikius sandorius, kai siekiama :

sutrikdyti ar sulėtinti prekybos vietos veikimą,

sutrukdyti kitiems asmenims nustatyti tikrus pavedimus prekybos vietoje, arba

sudaryti melagingą ar klaidinantį įspūdį apie finansinės priemonės pasiūlą ar paklausą.“

Paaiškinimas

Algoritminė prekyba gali kelti didelę riziką viešajam interesui ir turi būti laikoma manipuliavimu rinka, jei ji vykdoma tyčia siekiant vieno iš pirmiau nurodytų tikslų, net jei kartu iš tiesų siekiama ir prekiauti. Todėl ECB siūlo išbraukti žodžius, kuriais nurodomas siekio prekiauti nebuvimas.

17     pakeitimas

Pasiūlyto PRR 12 straipsnio 5 dalis

„5.   Kompetentinga institucija gali leisti finansinės priemonės emitentui uždelsti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei:

informacija yra sisteminės svarbos,

jos atskleidimas atidėtas paisant bendrų interesų,

tos informacijos konfidencialumas gali būti užtikrintas.

Leidimas suteikiamas raštu. Kompetentinga institucija užtikrina, kad atskleidimas būtų atidėtas tik tiek, kiek būtina, kad būtų apsaugoti bendri interesai.

Kompetentinga institucija bent kartą per savaitę svarsto, ar atidėjimas tebėra pagrįstas, ir nedelsdama atšaukia leidimą atidėti, jei nebepatenkinama kuri nors a, b ar c punktuose nurodyta sąlyga.“

„5.   Kompetentinga institucija gali nuspręsti, kad finansinės priemonės emitentas turėtų uždelsti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei:

informacija yra sisteminės svarbos,

jos atskleidimas atidėtas paisant bendrų interesų,

tos informacijos konfidencialumas gali būti užtikrintas.

Kompetentinga institucija priima sprendimą savo iniciatyva arba finansinės priemonės emitento prašymu ir, jei tai susiję su finansinės priemonės emitentu, kuris yra finansinė institucija – taip pat atitinkamo ECBS centrinio banko, finansinės priemonės emitento priežiūros institucijos arba nacionalinės rizikos ribojimo makrolygiu institucijos prašymu.

Sprendimas priimamas raštu. Kompetentinga institucija užtikrina, kad atskleidimas būtų atidėtas tik tiek, kiek būtina, kad būtų apsaugoti bendri interesai.

Kompetentinga institucija bent kartą per savaitę svarsto, ar atidėjimas tebėra pagrįstas, ir nedelsdama atšaukia savo sprendimą atidėti, jei nebepatenkinama kuri nors a, b ar c punktuose nurodyta sąlyga.

Finansinių priemonių emitentų, kurie yra finansinės institucijos, atžvilgiu vertindama, ar tenkinamos a, b arba c punktuose nurodytos sąlygos, kompetentinga institucija glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamu ECBS centriniu banku, finansinės priemonės emitento priežiūros institucija ir, prireikus, su nacionaline rizikos ribojimo makrolygiu institucija.

Paaiškinimas

Atskleidimo atidėjimas dėl viešai neatskleistos informacijos sisteminės svarbos atitinka tiek emitento interesus, tiek ir viešąjį interesą palaikyti finansinį stabilumą. Todėl kompetentinga institucija turėtų įpareigoti emitentą atidėti atskleidimą, o ne leisti jam tai padaryti. Tai turėtų būti daroma emitento prašymu arba kompetentingos institucijos iniciatyva. Be to, jei emitentas yra finansinė institucija – ECBS centrinis bankas, priežiūros institucija ir rizikos ribojimo makrolygiu institucija turėtų turėti teisę prašyti kompetentingosinstitucijos atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą ir turėtų dalyvauti vertinant tokio atidėjimo sąlygas. Toks ECBS centrinio banko, priežiūros institucijos ir, prireikus, rizikos ribojimo makrolygiu institucijos dalyvavimas užtikrintų, kad bus tinkamai atsižvelgta į finansinio stabilumo klausimus, ypač jei emitentas gauna likvidumo pagalbą kritiniu atveju.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Žr. FPRD 39 konstatuojamąją dalį.

(3)  Žr. KOM(2011) 453 galutinis.

(4)  Žr. EBPO G20 aukšto lygio principus dėl finansų vartotojų apsaugos (2011 m. spalio 15 d.) (OECD G20 high-level principles on financial consumer protection), vadovaujantis kuriais „įmonės pardavimų darbuotojų atlyginimas turėtų būti sudarytas taip, kad skatintų atsakingą verslo vykdymą, sąžiningą elgesį su vartotojais ir kad vengtų interesų konflikto. Prireikus atlyginimo struktūra turėtų būti atskleista vartotojams, pavyzdžiui, kai negalima suvaldyti ar išvengti galimų interesų konfliktų“.

(5)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(6)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(7)  Šiuo klausimu žr. 2011 m. gruodžio 22 d. ESRV rekomendaciją ESRV/2011/3 dėl nacionalinių institucijų įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje. Ją galima rasti ESRV interneto svetainėje http://www.esrb.europa.eu

(8)  OL L […].

(9)  OL L […].

(10)   OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(11)   OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(12)   OL L 235, 2003 9 23, p. 10.

(13)   OL L 174, 2011 7 1, p. 1.


Top