EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0017

2012 m. kovo 2 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“ ) (CON/2012/17)

OJ C 137, 12.5.2012, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 137/7


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2012 m. kovo 2 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Įžanga ir teisinis pagrindas

2012 m. sausio 26 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas). 2012 m. vasario 6 d. ECB gavo antrą prašymą – iš Europos Parlamento – pateikti nuomonę dėl to paties pasiūlyto reglamento.

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 133 straipsniu, 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

1.1.

Periklio programa yra mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo. Pasiūlytas reglamentas pakeis Periklio programos, kuri nustos galios 2013 m. pabaigoje (2), teisinį pagrindą, pratęsdamas ją iki 2020 m. pabaigos. ECB pakartoja savo požiūrį, kad Periklio programa naudingai prisideda prie ECB, Europolo ir nacionalinių institucijų jau vykdomos veiklos kovoje su eurų padirbinėjimu (3). ECB yra įsitikinęs, kad programa „Pericles 2020“ ir toliau prisidės išsaugant eurų banknotų, įskaitant ir antrosios serijos eurų banknotus, patikimumą.

1.2.

ECB pabrėžia savo aktyvų dalyvavimą kovoje su eurų banknotų padirbinėjimu. Konkrečiai, ECB kuria eurų banknotų dizainus ir pažangias technines savybes, kurios leidžia visuomenei ir ekspertams atskirti tikrus banknotus nuo padirbtų. Keletą metų apyvartoje esančius banknotus įprasta tobulinti, siekiant aplenkti padirbinėtojus. Eurosistema taip pat imasi šios atsargumo priemonės ir netrukus pradės antrosios eurų banknotų serijos gamybą. Be to, ECB analizuoja naujas padirbtų pinigų rūšis savo Padirbtų pinigų analizės centre, o sukauptas žinias naudoja konsultacijomis padėdamas teisėsaugos institucijoms. Padirbtų pinigų analizės centras koordinuoja visų turimų techninių ir statistinių duomenų apie padirbtus eurus platinimą visoms susijusioms šalims.

2.   Konkrečios pastabos

2.1.

Pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 2 dalis įtvirtina metodą, kaip bus vertinama, ar pasiektas konkretus programos „Pericles 2020“ tikslas. Šiuo požiūriu rezultatai priklauso ne tik nuo efektyvių veiksmų pagal programą „Pericles 2020“, bet ir nuo išorės veiksnių, įskaitant apyvartoje esančių padirbtų pinigų kiekį, pakankamus žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius finansų, techninėse, teisėsaugos ir teisminėse institucijose ir kitų toms institucijoms organizuojamų mokymo programų įgyvendinimo. Taigi programa turėtų būti vertinama atsižvelgiant į visus aspektus, kurie daro poveikį eurų padirbinėjimui ir sukčiavimui. Todėl ECB rekomenduoja, kad ECB ir Europolas būtų visokeriopai įtraukti į programos „Pericles 2020“ vertinimą, kaip numatyta pasiūlyto reglamento 12 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

2.2.

Pagal programą „Pericles 2020“ dalyvaujančių valstybių narių pasiūlymuose gali būti numatyti dalyviai iš trečiųjų šalių, jeigu jų dalyvavimas yra svarbus euro apsaugai. Nors ir pripažįstant, kad trečiųjų šalių įtraukimas į programą „Pericles 2020“ yra naudingas kovai su eurų padirbinėjimu ir sukčiavimu pasauliniu mastu, trečiųjų šalių dalyvavimas turi būti protingas ir proporcingas.

2.3.

ECB pažymi, kad pasiūlyto reglamento 8 straipsnio 2 dalies a ir c punktai ir 10 straipsnio 3 dalis numato aptikimo priemones ir dotacijas įrangai pirkti. ECB pritaria pasiūlymui teikti dotacijas, skirtas įsigyti bendrajai laboratorinei įrangai, konkrečiai – mikroskopams, infraraudonųjų spindulių skaitytuvams, slankmačiams, densitometrams, mikrometrams, laidumo ir magnetiškumo skaitytuvams, kurie padeda tyrimo procese ir nėra specialiai sukurti arba parduodami kaip padirbtų pinigų aptikimo įranga. ECB mano, kad vieninteliai patikimi padirbtų pinigų aptikimo mechanizmai ir įranga yra išvardyti ECB interneto svetainėje kaip patenkinamai išlaikę bandymus su aktualiausiomis padirbtų pinigų rūšimis ir tikrais banknotais, turinčiais susidėvėjimo požymių. Tačiau tokie mechanizmai ir įranga yra skirti profesionaliems grynųjų pinigų tvarkytojams ir paprastai yra neprieinami specialioms kovos su padirbinėjimu institucijoms, kurios pasiūlyto reglamento 8 straipsnio 2 dalies c punkte apibrėžtos kaip tikslinė grupė (4). Todėl ECB mano, kad nepriimtina, kad programos „Pericles 2020“ lėšos būtų naudojamos padirbtų pinigų aptikimo priemonių pirkimo finansavimui arba kad specialios kovos su padirbinėjimu institucijos naudotų padirbtų pinigų aptikimo priemones.

2.4.

Komisijai, ECB ir Europolui būtų naudinga, jei jie kartu išnagrinėtų pagal programą „Pericles 2020“ finansuotinas iniciatyvas (5). Tai padėtų išvengti programos „Pericles 2020“ ir kitų susijusių programų ir veiklos dubliavimosi ir persidengimo ir užtikrintų bendros strategijos kovoje su eurų padirbinėjimu ir sukčiavimu parengimą. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti pasiūlyto reglamento 7 ir 11 konstatuojamąsias dalis, kad būtų numatyta, jog: a) dėl metinės darbo programos Komisija turi laiku konsultuotis su pagrindinėmis susijusiomis šalimis; ir b) prieš priimant metinę darbo programą turi būti gautas ECB ir Europolo pritarimas dėl jos (6). Šiuo atžvilgiu ECB ir Europolui turėtų būti suteikta pakankamai laiko metinės darbo programos projektui išanalizuoti ir savo nuomonei pateikti prieš aptariant jį atitinkamame patariamajame komitete.

2.5.

ECB pritaria pasiūlyto reglamento 12 straipsnio 1 daliai, pagal kurią Komisija įgyvendina programą „Pericles 2020“ bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, įvairiuose programos įgyvendinimo etapuose konsultuodamasi, atsižvelgdama į susijusias taikytas kitų kompetentingų subjektų, ypač ECB ir Europolo, priemones. Nors pasiūlyto reglamento 12 straipsnio 1 dalis užtikrina pakankamą bendradarbiavimo lygį Sąjungos mastu, programos „Pericles 2020“ ir kitų atitinkamų programų ir veiklos suderinamumą, ECB rekomenduoja Komisijai skirti pakankamai laiko susipažinti su metinės darbo programos dokumentais prieš konsultuojantis su ECB ir Europolu dėl jos atitinkamame patariamajame komitete.

2.6.

ECB rekomenduoja iš dalies pakeisti pasiūlyto reglamento 12 straipsnio 3 ir 4 dalis, kad ECB ir Europolo dalyvautų vertinant programos „Pericles 2020“ veiksmingumą ir efektyvumą ir jos galimą atnaujinimą, pakeitimą ar sustabdymą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. kovo 2 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2011) 913 galutinis.

(2)  Periklio programa buvo nustatyta 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimu 2001/923/EB, nustatančiu mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programa) (OL L 339, 2001 12 21, p. 50). 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimu 2001/924/EB, išplečiančiu Sprendimo, nustatančio mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programa), galiojimą valstybėms narėms, nepriėmusioms euro kaip bendros valiutos (OL L 339, 2001 12 21, p. 55) Sprendimas 2001/923/EB buvo išplėstas ne euro zonos valstybėms narėms. Vėlesni Tarybos sprendimo 2001/923/EB daliniai pakeitimai išplėtė Periklio programos apimtį ir trukmę iki 2013 m. gruodžio 31 d.

(3)  Žr. 2006 m. liepos 5 d. ECB nuomonės CON/2006/35 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) (OL C 163, 2006 7 14, p. 7) 1 punktą. Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(4)  Be to, atlikus poveikio vertinimą (SEC(2011) 1615 galutinis) yra aišku, kad galimybė finansuoti įrangos pirkimą taikoma kompetentingoms nacionalinėms (trečiųjų šalių) kovos su padirbinėjimu institucijoms saugant eurą nuo padirbinėjimo, ypatingą dėmesį teikiant specialioms agentūroms, veikiančioms tose trečiosiose šalyse, kuriose kova su eurų padirbinėjimu nėra pagrindinis prioritetas.

(5)  Žr. 2005 m. birželio 21 d. ECB nuomonės CON/2005/22 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) (OL C 161, 2005 7 1, p. 11) 8 punktą ir 2006 m. liepos 5 d. ECB nuomonės CON/2006/35 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) (OL C 163, 2006 7 14, p. 7) 2.2 punktą.

(6)  Žr. Nuomonės CON/2005/22 8 punktą.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 7 konstatuojamoji dalis

„(7)

reikėtų užtikrinti, kad ši Sąjungos veiksmų programa atitiktų ir papildytų kitas programas ir veiklą. Siekdama įvertinti euro apsaugos poreikį Komisija Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame atitinkamame patariamajame komitete turėtų surengti visas reikiamas konsultacijas su pagrindinėmis susijusiomis šalimis (pirmiausia su valstybių narių paskirtomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, ECB ir Europolu), ypač dėl mainų, pagalbos ir mokymo įgyvendinant šią programą;“

„(7)

reikėtų užtikrinti, kad ši Sąjungos veiksmų programa atitiktų ir papildytų kitas programas ir veiklą. Siekdama įvertinti euro apsaugos poreikį , likus pakankamai laiko iki metinės darbo programos priėmimo, Komisija turėtų surengti visas reikiamas konsultacijas su pagrindinėmis susijusiomis šalimis. Pirmiausia Komisija turėtų konsultuotis su valstybių narių paskirtomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomisir siekti ECB ir Europolo pritarimo dėl metinės darbo programos Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame atitinkamame patariamajame komitete, ypač dėl mainų, pagalbos ir mokymo įgyvendinant šią programą;“

Paaiškinimas

Komisijai, ECB ir Europolui būtų naudinga, jei jie, svarstydami metinę darbo programą, kartu išnagrinėtų pagal programą „Pericles 2020“ finansuotinas iniciatyvas. Tokia bendra analizė padėtų išvengti programos „Pericles 2020“ ir kitų susijusių ECB, Europolo ir kompetentingų nacionalinių institucijų rengiamų programų ir veiklos dubliavimosi ir persidengimo. Be to, toks požiūris užtikrintų bendros strategijos kovoje su eurų padirbinėjimu ir sukčiavimu parengimą. Todėl ECB siūlo iš dalies pakeisti pasiūlyto reglamento 7 konstatuojamąją dalį, kad būtų numatyta, jog: a) dėl metinės darbo programos Komisija turi laiku konsultuotis su pagrindinėmis susijusiomis šalimis; ir b) prieš priimant metinę darbo programą turi būti gautas ECB ir Europolo pritarimas dėl jos.

2 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 11 straipsnis

„11 straipsnis

Metinė darbo programa

Programai įgyvendinti Komisija priima metines darbo programas. Jose nustatomi siekiami tikslai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo metodas ir bendra lėšų suma. Jose taip pat aprašomi numatomi finansuoti veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirta orientacinė lėšų suma ir pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. (…)“

„11 straipsnis

Metinė darbo programa

Laiku pasikonsultavusi su pagrindinėmis susijusiomis šalimis dėl metinių darbo programų projektų ir gavusi ECB ir Europolo pritarimą, Komisija priima metines darbo programas. Metinėse darbo programose nustatomi siekiami tikslai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo metodas ir bendra lėšų suma. Jose taip pat aprašomi numatomi finansuoti veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirta orientacinė lėšų suma ir pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. (…)“

Paaiškinimas

Komisijai, ECB ir Europolui būtų naudinga, jei jie kartu išnagrinėtų pagal programą „Pericles 2020“ finansuotinas iniciatyvas. Tokia bendra analizė padėtų išvengti programos „Pericles 2020“ ir kitų susijusių ECB, Europolo ir kompetentingų nacionalinių institucijų rengiamų programų ir veiklos dubliavimosi ir persidengimo. Be to, toks požiūris užtikrintų bendros strategijos kovoje su eurų padirbinėjimu ir sukčiavimu parengimą. Todėl ECB siūlo iš dalies pakeisti pasiūlyto reglamento 11 konstatuojamąją dalį, kad būtų numatyta, jog: a) dėl metinės darbo programos Komisija turi laiku konsultuotis su pagrindinėmis susijusiomis šalimis; ir b) prieš priimant metinę darbo programą turi būti gautas ECB ir Europolo pritarimas dėl jos.

3 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 12 straipsnio 3 dalis

„(3)   Komisija atlieka programos vertinimą. Ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. (…)“.

„(3)   Komisija atlieka programos vertinimą. Komisija pateikia vertinimo ataskaitos projektą valstybių narių paskirtoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame atitinkamame patariamajame komitete siekia ECB ir Europolo pritarimo dėl vertinimo ataskaitos turinio. Ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. (…)“.

Paaiškinimas

Kad būtų galima pasiekti programos „Pericles 2020“ bendrųjų ir konkrečių tikslų, jos efektyvumui turi būti teikiama pirmenybė. ECB mano, kad ypač svarbu programą „Pericles 2020“ tinkamai koordinuoti su esamomis Sąjungos ir nacionalinėmis programomis bei su ECB ir Europolo projektais. Šiuo požiūriu ECB mano, kad dėl vertinimo ataskaitos Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame atitinkamame patariamajame komitete turėtų būti konsultuojamasi ir jai turėtų pritarti visos pagrindinės susijusios šalys. Todėl ECB teikia šį redagavimo pasiūlymą, kuris kartu padidina ECB ir Europolo vaidmenį vertinant programos „Pericles 2020“ veiksmingumą ir efektyvumą ir jos galimą atnaujinimą, pakeitimą ar sustabdymą.

4 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 12 straipsnio 4 dalis

„(4)   Be to, iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia programos tikslų įgyvendinimo ataskaitą.“

„(4)   Be to, Komisija pateikia programos tikslų įgyvendinimo ataskaitos projektą valstybių narių paskirtoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame atitinkamame patariamajame komitete siekia ECB ir Europolo pritarimo dėl vertinimo ataskaitos turinio. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia programos tikslų įgyvendinimo ataskaitą.“

Paaiškinimas

Siekiant sėkmingai įvertinti programos „Pericles 2020“ konkrečių tikslų įgyvendinimą, būtinos išsamios žinios, patirtis ir informacija. Tokia išvada peršasi iš 4 straipsnio nuostatų, kuriose išvardijama nemažai rezultatų, kurių atžvilgiu bus vertinama, ar buvo pasiekta šių tikslų. Šiuo požiūriu rezultatai priklauso ne tik nuo efektyvių veiksmų pagal programą „Pericles 2020“, bet ir nuo išorės veiksnių, įskaitant apyvartoje esančių padirbtų pinigų kiekį, pakankamus žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius finansų, techninėse, įgyvendinimo ir teisminėse institucijose ir kitų toms institucijoms organizuojamų mokymo programų įgyvendinimo. Taigi programa „Pericles 2020“ turėtų būti vertinama atsižvelgiant į visus aspektus, kurie daro poveikį eurų padirbinėjimui ir sukčiavimui. Todėl ECB, Europolas ir kompetentingos nacionalinės institucijos, kurios visos yra įgijusios nemažai reikšmingos patirties ir turi informacijos, turėtų būti visokeriopai įtrauktos į vertinimą, ar pasiekti programos „Pericles 2020“ tikslai. Be to, turėtų būti siekiama ECB ir Europolo pritarimo dėl galutinės vertinimo ataskaitos.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.


Top