EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

2012 m. vasario 10 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2012 m. vasario 10 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. lapkričio 30 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (1) (toliau – pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytoje direktyvoje yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos prisidėjimui prie sklandaus kompetentingų institucijų politikos, susijusios su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

Pasiūlyta direktyva siūloma iš dalies keisti Direktyvą 2004/109/EB (2) siekiant inter alia šių reguliavimo tikslų.

1.

Apriboti į biržos prekybos sąrašus įtrauktų vertybinių popierių emitentų atskaitomybės naštą panaikinant ar suderinant kai kuriuos atskaitomybės įsipareigojimus. Pasiūlyta direktyva panaikinamas reikalavimas emitentams skelbti tarpines vadovybės ataskaitas. Taip siekiama sumažinti atskaitomybės naštą, kuri tapo per didelė, ypač mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms (3). ECB pritaria šiems daliniams pakeitimais, tačiau mano, kad pareiga skelbti tarpines vadovybės ataskaitas turėtų būti ir toliau taikoma finansinėms institucijoms, taip siekiant skatinti visuomenės pasitikėjimą šiomis institucijomis ir išsaugoti finansinį stabilumą (4). Tuo pačiu turėtų būti suderintos standartinės formos ir šablonai, naudojami vadovybės pranešimams ir tarpiniams vadovybės pranešimams rengti. Tai turėtų būti padaryta per techninius standartus, kuriuos turėtų parengti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI). Prie vadovybės pranešimų ir tarpinių vadovybės pranešimų pridedamų finansinių ataskaitų turinys taip pat turėtų būti suderintas naudojant techninius standartus (5).

2.

Užtikrinti pareigos pranešti apie kontrolinio akcijų paketo įsigijimus, įskaitant įsigijimus, atliktus naudojant išvestines finansines priemones, veiksmingumą. Pasiūlyta direktyva nustatoma pareiga teikti informaciją apie finansines priemones, kurių ekonominis poveikis panašus į tokį, kai jų turėtojas įgyja teisę įsigyti į biržos prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės pagrindinių akcijų, taip pat kai toks poveikis pasiekiamas finansinės priemonės turėtojui ir jo kitai sandorio šaliai nesudarius oficialaus susitarimo (6). Taigi pasiūlyta direktyva atskaitomybės įsipareigojimas nustatomas trims akcijų paketo kategorijoms: a) kontroliniams akcijų paketams arba turimoms didelėms balsavimo teisių dalims (7); b) priemonių paketams, turintiems tokį pat poveikį kaip ir pirmos kategorijos akcijų paketai (8); ir c) bendriems abiejų pirmų kategorijų paketams (9). ECB sutinka su šiuo daliniu pakeitimu, tačiau kartu ECB pritaria dabar esančių atskaitomybės įsipareigojimų išimčių, įskaitant išimtis su rinkos formavimu susijusiems akcijų paketams, išlaikymui.

3.

Pagerinti galimybę susipažinti su emitentų pateikta finansine informacija. Pasiūlyta direktyva Komisijai suteikiami įgaliojimai patvirtinti priemones ir EVPRI parengtus techninius standartus, kurie: a) nustatytų sąveikos taisykles, kurios turės būti įgyvendintos nacionaliniams oficialiai nustatytiems mechanizmams iš į biržos sąrašus įtrauktų vertybinių popierių emitentų renkant reguliuojamą informaciją; ir b) sudarytų sąlygas sukurti centrinį prieigos punktą, skirtą tokios reguliuojamos informacijos paieškai Sąjungos lygiu (10). ECB pritaria šiems daliniams pakeitimams, tačiau pateikia keletą redagavimo pasiūlymų, kuriais siekiama padidinti jų veiksmingumą ir teisinį tikslumą (11).

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. vasario 10 d.

ECB pirmininko pavaduotojas

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  KOM(2011) 683 galutinis.

(2)  Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(3)  Žr. pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 5 ir 6 dalis.

(4)  Žr. priede pateiktus siūlomus 1, 2 ir 5 pakeitimus.

(5)  Žr. priede pateiktus siūlomus 3 ir 4 pakeitimus.

(6)  Žr. pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 8 dalį.

(7)  Žr. Direktyvos 2004/109/EB 9–10 straipsnius.

(8)  Žr. Direktyvos 2004/109/EB 13 straipsnį.

(9)  Žr. Direktyvos 2004/109/EB 13a straipsnį, įterptą pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 9 dalimi.

(10)  Žr. pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 12 ir 13 dalis.

(11)  Žr. priede pateiktus siūlomus 6, 7 ir 8 pakeitimus.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1    pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 konstatuojamoji dalis

„(5)

siekiant užtikrinti veiksmingą administracinės naštos mažinimą visoje Sąjungoje, valstybėms narėms neturėtų būti leidžiama savo nacionalinės teisės aktuose ir toliau nustatyti reikalavimą skelbti tarpines vadovybės ataskaitas;“

„(5)

siekiant užtikrinti veiksmingą administracinės naštos mažinimą visoje Sąjungoje, valstybėms narėms neturėtų būti leidžiama savo nacionalinės teisės aktuose ir toliau nustatyti bendrąjį reikalavimą paviešinti tarpines vadovybės ataskaitas. Šis reikalavimas turėtų būti toliau taikomas tik finansinėms institucijoms, kurioms finansinio stabilumo požiūriu taikomi aukštesni skaidrumo standartai. Be to, visų kategorijų emitentams turėtų būti palikta galimybė paviešinti tarpines vadovybės ataskaitas arba ketvirtines ataskaitas savanoriškai arba kai to reikalauja prekybos vietos taisyklės, kurios yra konkretaus įtraukimo į biržos prekybos sąrašus standarto dalis;“

Paaiškinimas

Reikalavimo paviešinti tarpines vadovybės ataskaitas panaikinimas neturėtų būti taikomas finansinėms institucijoms. Šiuo požiūriu aukštesni skaidrumo standartai turėtų būti išlaikyti, nes taip skatinamas visuomenės pasitikėjimas finansinėmis institucijomis ir prisidedama prie finansinio stabilumo išsaugojimo. Šis pakeitimas yra susijęs su 2 ir 5 pakeitimais.

Be to, padaryti pakeitimai neturėtų paveikti galimybės visų kategorijų emitentams paviešinti tarpines vadovybės ataskaitas arba ketvirtines ataskaitas savanoriškai arba kai emitentas siekia vykdyti prekybos vietos taisyklių nustatytą konkretų įtraukimo į biržos prekybos sąrašus standartą. Tokios rūšies informacijos atskleidimas patenkina kai kurių investuotojų klasių poreikį užtikrinti didesnį emitentų skaidrumą. Tokia galimybe atskleisti daugiau informacijos prisidedama prie efektyvaus kapitalo rinkų veikimo, todėl ji turėtų būti išlaikyta.

2     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 1 dalis

„(1)   2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(c)

pridedamas šis q punktas:

„q)   „oficialus susitarimas“– susitarimas, kuris pagal taikytiną teisę yra privalomas.“ “

„(1)   2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(c)

o punktas pakeičiamas taip:

o)   „kredito institucija“įmonė, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. xx/xx dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (7) 4 straipsnio 1 dalyje;“

(d)

pridedamas šis q punktas:

q)   „finansinė institucija“

subjektas, kuris turi leidimą vykdyti bet kurią iš [data] Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje xx/xx/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros (8), [data] Europos Parlamento ir Tarybosreglamente (ES) Nr. xx/xx dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas) (9), 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (10), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (11), 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (12) ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (13) nurodytų veiklų;

(e)

pridedamas šis r punktas:

r)   „oficialus susitarimas“– susitarimas, kuris pagal taikytiną teisę yra privalomas.“ “

Paaiškinimas

ECB siūlo reikalavimo paviešinti tarpines vadovybės ataskaitas nepanaikinti finansinėms institucijoms (žr. 1 ir 5 pakeitimus). Todėl į pasiūlytą direktyvą turi būti įtraukta „finansinės institucijos“ apibrėžtis. Be to, turi būti atnaujinta „kredito institucijos“ apibrėžtis, paremta Direktyva 2004/109/EB, kurioje daroma nuoroda į Direktyvą 2000/12/EB, kad būtų atsižvelgta ir į pasiūlytą reglamentą dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms.

3     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 3 dalis

„(3)   4 straipsnyje pridedama ši 7 dalis:

„7.   Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (14), parengia gaires, įskaitant standartines formas ar šablonus, kuriuose apibrėžiama į vadovybės ataskaitą įtrauktina informacija.

„(3)   4 straipsnyje pridedama ši 7 dalis:

„(3)„7.   Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (15), bendradarbiaudama su Europos bankininkystės institucija (toliau – EBI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010  (16), parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, įskaitant standartines formas ar šablonus, kuriuose apibrėžiama informacija, įtrauktina į:

a)

vadovybės ataskaitą, kur EVPRI užtikrina, kad tokie šablonai atitinka [data] Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos xx/xx/ES dėl kai kurių įmonių rūšių metinės finansinės atskaitomybės, konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir susijusių ataskaitų  (17),

b)

2 dalyje nurodytas finansines ataskaitas, kur EVPRI užtikrina, kad tokie šablonai atitinka kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms taikomus finansinės informacijos atskaitomybės šablonus, kurie bus nustatyti vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. xx/xx [dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms] 95 straipsniu EBI parengtuose techninių įgyvendinimo standartų projektuose.

Prireikus EVPRI įtraukia Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 54 straipsnyje nurodytą Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą (toliau – Jungtinis komitetas) ir techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

Paaiškinimas

Siekiant pasiūlytos direktyvos tikslų – modernizuoti emitentų atskaitomybės sistemą ir sumažinti atskaitomybės naštą, EVPRI turėtų parengti techninius įgyvendinimo standartus, kuriais būtų suderinti standartinės formos ir šablonai, naudojami atskaitomybės įsipareigojimams įgyvendinti. Suderintos turėtų būti ir vadovybės ataskaitos, ir prie jų pridėtos finansinės ataskaitos, kur:

a)

vadovybės ataskaitoms naudojami standartinės formos ir šablonai turėtų būti suderinti su pasiūlytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kai kurių įmonių rūšių metinės finansinės atskaitomybės, konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir susijusių ataskaitų  (2) nuostatomis, reguliuojančiomis vadovybės ataskaitų ir konsoliduotų vadovybės ataskaitų turinį;

b)

prie vadovybės ataskaitų pridėtų finansinių ataskaitų standartinės formos ir šablonai turėtų būti suderinti su vadovaujantis pasiūlytu reglamentu dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms EBI parengtais ataskaitų šablonais.

4     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 4 dalis

„(4)   5 straipsnyje pridedama ši 7 dalis:

„7.   EVPRI parengia gaires, įskaitant standartines formas ar šablonus, kuriuose apibrėžiama į tarpinę vadovybės ataskaitą įtrauktina informacija.“ “

„(4)   5 straipsnyje pridedama ši 7 dalis:

„(4)„7.   EVPRI, bendradarbiaudama su EBI, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, įskaitant standartines formas ar šablonus, kuriuose apibrėžiama į informacija, įtrauktina į:

a)

tarpinę vadovybės ataskaitą,

b)

2 dalyje nurodytų finansinių ataskaitų rinkinį, kur EVPRI užtikrina, kad tokie šablonai atitinka kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms taikomus finansinės informacijos atskaitomybės šablonus, kurie bus nustatyti vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. xx/xx [dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms] 95 straipsniu EBI parengtuose techninių įgyvendinimo standartų projektuose.

Prireikus EVPRI įtraukia Jungtinį komitetą ir techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.“ “

Paaiškinimas

Žr. 3 pakeitimo paaiškinimą, kuris taip pat taikomas tarpinių vadovybės ataskaitų ir prie jų pridėtų finansinių ataskaitų rinkinio standartinėms formoms ir šablonams.

5     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 5 dalis ir nauja 1 straipsnio 5a dalis

„(5)   6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita

…“.“

„(5)   6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Tarpinės vadovybės ataskaitos

„(5)1.   Nepažeidžiant [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. xx/xx dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (18) 12 straipsnio, emitentas, kuris yra finansinė institucija, kurio akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, paviešina vadovybės pranešimus pirmąjį ir antrąjį finansinių metų šešių mėnesių laikotarpį. Tokie pranešimai paviešinami per laikotarpį, prasidedantį dešimt savaičių nuo atitinkamo šešių mėnesių laikotarpio pradžios ir pasibaigiantį likus šešioms savaitėms iki atitinkamo šešių mėnesių laikotarpio pabaigos. Juose pateikiama informacija apima laikotarpį tarp atitinkamo šešių mėnesių laikotarpio pradžios ir paviešinimo datos. Šiuose pranešimuose pateikiama:

esminių įvykių ir sandorių, kurie įvyko per atitinkamą laikotarpį, bei jų poveikio emitento ir jo kontroliuojamų įmonių finansinei būklei paaiškinimas, ir

bendras emitento ir jo kontroliuojamų įmonių finansinės būklės ir veiklos atitinkamu laikotarpiu aprašymas.

2.   Finansinės institucijos emitentės, kurios, vadovaudamosi nacionaliniais teisės aktais arba atitinkamos reguliuojamos rinkos taisyklėmis, arba savo iniciatyva paviešina ketvirtines finansines ataskaitas, neprivalo viešinti tarpinių vadovybės ataskaitų, kaip nurodyta 1 dalyje.

„(5)3.   Kompetentinga institucija gali nuspręsti, kad finansinė institucija emitentė gali atidėti tarpinėje vadovybės ataskaitoje nurodytos informacijos paviešinimą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

informacija yra sistemiškai svarbi;

b)

paviešinimą reikia atidėti viešojo intereso labui;

c)

galima užtikrinti informacijos konfidencialumą.

Kompetentinga institucija priima sprendimą savo iniciatyva arba finansinės institucijos emitentės, atitinkamo ECBS centrinio banko, finansinės institucijos emitentės priežiūros institucijos arba nacionalinės rizikos ribojimo makrolygiu institucijos prašymu.

Sprendimas turi būti raštiškas.

Kompetentinga institucija užtikrina, kad atidedama tik laikotarpiui, kurį pateisina viešasis interesas.

Bent kartą per savaitę kompetentinga institucija vertina, ar tenkinamos a, b arba c punktuose nurodytos sąlygos, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamu ECBS centriniu banku, finansinės institucijos emitentės priežiūros institucija ir, kai tinkama, su nacionaline rizikos ribojimo makrolygiu institucija ir nedelsiant atšaukia savo sprendimą, jei nebetenkinama kuri nors iš sąlygų.

4.   EVPRI, bendradarbiaudama su EBI, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, įskaitant standartines formas ar šablonus, kuriuose nurodoma, kokia informacija turi būti įtraukta į 1 dalyje nurodytas tarpines vadovybės ataskaitas, kur EVPRI užtikrina, kad tokie šablonai atitinka kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms taikomus finansinės informacijos atskaitomybės šablonus, kurie bus nustatyti vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. xx/xx [dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms] 95 straipsniu EBI parengtuose techninių įgyvendinimo standartų projektuose.

Prireikus EVPRI įtraukia Jungtinį komitetą ir techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

(5a)   Įterpiamas šis 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita

“.“

Paaiškinimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 5 dalis pakeičia dabartinį Direktyvos 2004/109/EB 6 straipsnį, reglamentuojantį tarpines vadovybės ataskaitas, nauju tekstu, nustatančiu atskaitomybės reikalavimus emitentams, veikiantiems gavybos ar neliesto miško medienos ruošos pramonės sektoriuose. ECB siūlo palikti 6 straipsnį kaip nuostatą, reglamentuojančią tarpines vadovybės ataskaitas. Tuo pat metu ECB siūlo iš dalies keisti 6 straipsnį, kad būtų pasiekti šie tikslai:

a)

reikalavimas paviešinti tarpines vadovybės ataskaitas turėtų būti toliau taikomas tik finansinėms institucijoms emitentėms (žr. 1 ir 2 pakeitimų paaiškinimus);

b)

EVPRI parengti techniniai įgyvendinimo standartai turėtų būti naudojami tarpinėms vadovybės ataskaitoms suderinti ir pritaikyti prie atskaitomybės šablonų, kurie bus EBI nustatyti vadovaujantis pasiūlytu reglamentu dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms;

c)

kompetentinga vertybinių popierių rinkos institucija turi turėti galimybę savo iniciatyva arba finansinės institucijos emitentės, atitinkamo ECBS centrinio banko, finansinės institucijos emitentės priežiūros institucijos arba nacionalinės rizikos ribojimo makrolygiu institucijos prašymu atidėti emitento pateiktos sisteminės svarbos informacijos paviešinimą, jei tai būtų daroma viešojo intereso labui  (3). Šis pasiūlymas atitinka pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)  (4) 12 straipsnį;

d)

Direktyvos 2004/109/EB 6 straipsnyje pateikta nuoroda į Direktyvą 2003/6/EB turi būti pakeista nuoroda į pirmiau minėtą pasiūlytą reglamentą.

6     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos nauja 1 straipsnio 11a dalis

[Teksto nėra]

(11a)   19 straipsnyje pridedama ši 5 dalis:

(11a)5.   EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose:

a)

nustatoma bendra reguliuojamos informacijos rūšių klasifikacija;

b)

suderinamos reguliuojamos informacijos pateikimo formos, atsižvelgiant į įvairius suderinimo lygius, kurie gali būti taikomi konkrečioms reguliuojamos informacijos rūšims.

EVPRI šiuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.“ “

Paaiškinimas

ECB pritaria iniciatyvoms pagerinti galimybę susipažinti su finansine informacija, įskaitant galimybę susipažinti su įmonių informacija, kurią reglamentuoja Direktyva 2004/109/EB. Gerai įtvirtintos atskaitomybės praktikos, paremtos standartinėmis duomenų formomis ir efektyvia atskaitomybės infrastruktūra, įgyvendinimas leis emitentams ir reguliavimo institucijoms laiku naudoti reguliuojamą informaciją pokyčiams rinkoje stebėti, o ypač sisteminei rizikai analizuoti. Taigi ECB pritaria pasiūlyta direktyva siūlomiems pakeitimais, kuriais, per geresnį oficialiai nustatytų mechanizmų veikimą ir per sukurtą vieną prieigos punktą, skirtą nacionalinių oficialiai nustatytų mechanizmų surinktos reguliuojamos informacijos paieškai Sąjungos lygmeniu, pagerinama galimybė susipažinti su reguliuojama informacija. Kartu ECB pažymi, kad vieno prieigos punkto naudingumas priklausys nuo daugelio veiksnių, įskaitant:

a)

bendros reguliuojamos informacijos rūšių klasifikacijos nustatymo;

b)

reguliuojamos informacijos pateikimo formų suderinimo, atsižvelgiant į skirtumus tarp reguliuojamos informacijos rūšių, kurias galima nesunkiai suderinti, pvz., duomenų apie kontrolinius akcijų paketus teikimą, ir kitų reguliuojamos informacijos rūšių, kurios labiau skiriasi, pvz., viešai neatskleistos informacijos, kur derinimas gali apsiriboti bendromis atskaitomybės kategorijomis;

c)

techninių pateikimo standartų, kuriuos emitentai naudos teikdami informaciją oficialiai nustatytiems mechanizmams, suderinimo. Jie turi užtikrinti i) paprastą pateiktos informacijos apdorojimą ir ii) patikimas elektroninio įtraukimo į sąrašus ir versijų funkcijas;

d)

efektyvių techninių centrinės paieškos funkcijos sprendimų pasirinkimo, įskaitant informacijos apimtį, pvz., metaduomenis ar indeksus, centralizuotai surinktus oficialiai nustatytų mechanizmų lygiu turimos informacijos ir dokumentų atžvilgiu;

e)

atitinkamos daugiakalbės paieškos galimybės suteikimo vartotojams, prieinantiems prie oficialiai nustatytų mechanizmų per centrinį prieigos punktą. Ji turėtų apimti i) interaktyvias paieškos funkcijas, pavyzdžiui, dinaminę ir grandininę paieškas, ir ii) vienintele užklausa inicijuotą daugiašalę paiešką;

f)

nacionalinių oficialiai nustatytų mechanizmų suteiktų paieškos galimybių suderinimo. Tai būtų ypač naudinga investuotojams, siekiantiems pagerinti per centrinį prieigos punktą gautus paieškos rezultatus per tolesnes paieškas atitinkamuose nacionaliniuose oficialiai nustatytuose mechanizmuose.

Išsamūs reikalavimai pirmiau minėtose srityse turėtų būti nustatyti Komisijos priimtose priemonėse ir EVPRI parengtuose techniniuose reguliavimo standartuose, kuriuos turi patvirtinti Komisija. Šiame kontekste ECB siūlo keletą redagavimo pasiūlymų, kurie paremti ankstesnėmis Komisijos ir CESR rekomendacijomis  (5).

Be to, tinkamos teisėkūros technikos požiūriu ECB mano, kad: i) Komisijai suteikti įgaliojimai dėl bendros atskaitomybės klasifikacijos ir formų turėtų būti įtraukti į Direktyvos 2004/109/EB 19 straipsnį; ii) Komisijai suteikti įgaliojimai dėl techninių priemonių, naudojamų informacijai pateikti nacionaliniams oficialiai nustatytiems mechanizmams ir dėl oficialiai nustatytų mechanizmų paieškos galimybių suderinimo turėtų būti įtraukti į tos direktyvos 21 straipsnį; ir iii) Komisijai suteikti įgaliojimai dėl nacionalinių oficialiai nustatytų mechanizmų sąveikos, įskaitant vieno identifikatoriaus naudojimą, taip pat dėl centrinio prieigos punkto Sąjungos lygmeniu, turėtų būti įtraukti į tos direktyvos 22 straipsnį, kaip siūloma 6–8 pakeitimuose.

7     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 12 dalis

„(12)   21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„(12)„4.   Komisija įgaliojama pasinaudojant teise priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 27 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis ir laikantis 27a ir 27b straipsniuose nustatytų sąlygų patvirtinti priemones, kuriais būtų nustatomi šie būtiniausi standartai ir taisyklės:

a)

būtiniausi reguliuojamos informacijos sklaidos standartai, kaip nurodyta 1 dalyje;

b)

būtiniausi centralizuoto saugojimo mechanizmo standartai, kaip nurodyta 2 dalyje;

c)

taisyklės dėl informacinių ir ryšių technologijų, kurios naudojamos nacionaliniuose oficialiai nustatytuose mechanizmuose, sąveikos ir galimybių susipažinti su reguliuojama informacija Sąjungos lygmeniu, kaip nurodyta 2 dalyje.

Komisija taip pat gali nustatyti žiniasklaidos priemonių, kuriomis skleidžiama informacija visuomenei, sąrašą ir jį atnaujinti.“ “

„(12)   21 straipsnyje pridedama ši 5 dalis:

„(12)„   

;

;

5.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi techniniai reikalavimai dėl:

a)

techninių priemonių, kurias emitentai naudos teikdami informaciją oficialiai nustatytiems mechanizmams, suderinimo. Visų pirma, jie turi užtikrinti paprastą apdorojimo technologiją, duomenų pateikimo laiko įrašymą (elektroninį įtraukimą į sąrašus) ir bet kokių vėlesnių pirmiau pateiktos informacijos pakeitimų įrašymą (versijų sukūrimą);

b)

oficialiai nustatytų mechanizmų suteiktų paieškos galimybių suderinimo.

EVPRI šiuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.“ “

Paaiškinimas

Žr. 6 pakeitimo paaiškinimą. Remiantis ankstesnėmis Komisijos ir CESR rekomendacijomis, Direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnyje Komisijai suteikti įgaliojimai turėtų būti skirti ir techninių priemonių dėl informacijos pateikimo ir dėl nacionalinių oficialiai nustatytų mechanizmų eksploatuojamų paieškos galimybių suderinimui.

8     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 13 dalis

„(13)   22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Galimybė susipažinti su reguliuojama informacija Sąjungos lygmeniu

„(13)1.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose išdėstomi techniniai galimybių susipažinti su reguliuojama informacija Sąjungos lygmeniu reikalavimai, projektus, kuriuose būtų nustatyti:

a)

techniniai reikalavimai dėl informacinių ir ryšių technologijų, naudotinų nacionaliniuose oficialiai nustatytuose mechanizmuose, sąveikos;

b)

techniniai reikalavimai dėl centrinio prieigos punkto, skirto reguliuojamos informacijos paieškai Sąjungos lygmeniu, veikimo;

c)

techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nacionaliniuose oficialiai nustatytuose mechanizmuose turėtų būti naudojamas atskiras kiekvieno emitento identifikacinis numeris;

d)

bendras formatas, kuriuo nacionaliniuose oficialiai nustatytuose mechanizmuose turėtų būti saugoma reguliuojama informacija;

e)

bendra reguliuojamos informacijos klasifikacija, kuri turėtų būti taikoma nacionaliniuose oficialiai nustatytuose mechanizmuose, ir bendras reguliuojamos informacijos rūšių sąrašas.

2.   Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EVPRI užtikrina, kad 22 straipsnio 1 dalyje nustatyti techniniai reikalavimai derėtų su nacionalinių įmonių registrų elektroninio tinklo, sukurto Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/…/ES (19), techniniais reikalavimais.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

„(13)   22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Galimybė susipažinti su reguliuojama informacija Sąjungos lygmeniu ir sąveika

„(13)1.   Komisija įgaliojama pasinaudojant teise priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 27 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis ir laikantis 27a ir 27b straipsniuose nustatytų sąlygų patvirtinti priemones, kuriais būtų nustatomi šie būtiniausi standartai ir taisyklės:

a)

informacinių ir ryšių technologijų, naudotinų nacionaliniuose oficialiai nustatytuose mechanizmuose, sąveikos taisyklės;

b)

Sąjungos lygiu įsteigto centrinio prieigos punkto, skirto reguliuojamos informacijos paieškai, siekiant sudaryti sąlygas investuotojams atlikti efektyvias, visapusiškas ir patikimas reguliuojamos informacijos paieškas, o ypač tiesiogiai palyginti įvairių valstybių narių emitentų pateiktą informaciją, veikimo taisyklės.

„(13)2.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose išdėstomi techniniai reikalavimai, projektus, kuriuose būtų nustatyti:

a)

informacinių ir ryšių technologijų, naudotinų nacionaliniuose oficialiai nustatytuose mechanizmuose, sąveika;

b)

centrinio prieigos punkto prie oficialiai mechanizmų, , veikimo Sąjungos lygiu, kuris bent: i) būtų paremtas techniniu sprendimu, leidžiančiu vienintele užklausa inicijuotą veiksmingą daugiašalę reguliuojamos informacijos paiešką; ir ii) pasiūlytų daugiakalbės paieškos galimybę su patobulintomis funkcijomis, pavyzdžiui, dinaminės ir grandininės paieškos;

c)

oficialiai nustatytų mechanizmų naudojamas atskiras kiekvieno emitento identifikacinis numeris ir atskiro identifikacinio numerio taikymas nacionalinių oficialiai nustatytų mechanizmų ir centrinio prieigos punkto paieškos funkcijose, kad investuotojai galėtų identifikuoti pagrindinius įmonių grupių santykius tarp subjektų, turinčių skirtingus atskirus identifikacinius numerius

;

3.   Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EVPRI užtikrina, kad 22 straipsnio 2 dalyje nustatyti techniniai reikalavimai derėtų su nacionalinių įmonių registrų elektroninio tinklo, sukurto Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/…/ES (20), techniniais reikalavimais.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

4.   Iki 2016 m. birželio 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie sąveikos priemonių ir galimybės susipažinti su reguliuojama informacija Sąjungos lygmeniu veikimą, kad būtų galima išnagrinėti, ar nustatytos priemonės dėl galimybės susipažinti su reguliuojama informacija atitinka siekiamą tikslą – leisti investuotojams veiksmingai palyginti skirtingų valstybių narių emitentus. Tokioje ataskaitoje pateikiamas bet kokių pasiūlytų šio straipsnio dalinių pakeitimų poveikio vertinimas.“ “

Paaiškinimas

Žr. 6 pakeitimo paaiškinimą. Direktyvos 2004/109/EB 22 straipsnyje Komisijai suteikti įgaliojimai turėtų būti skirti ir išsamiam galimybės susipažinti su reguliuojama informacija, nacionalinių oficialiai nustatytų mechanizmų sąveikos ir centrinio prieigos punkto Sąjungos lygiu veikimo aprašymui. Tokio centrinio prieigos punkto Sąjungos lygiu techninės savybės ir galimybės turėtų sudaryti sąlygas investuotojams laikyti jį patogiu „vieno langelio“ prieigos punktu reguliuojamos informacijos, kuri pateikiama visiems nacionaliniams oficialiai nustatytiems mechanizmams, paieškai ir patikimai lyginamajai informacijai apie emitentus iš įvairių valstybių narių gauti. Po tam tikro laikotarpio Komisija turėtų įvertinti sąveikos ir centrinio prieigos punkto priemonių veikimą, kad galėtų pasiūlyti bet kokius reikiamus patikslinimus.

Atskiro kiekvieno emitento identifikacinio numerio parengimas ir naudojimas yra ypač naudinga siūlomų priemonių savybė. Šiame kontekste Komisijos pasiūlymuose gali būti naudojamasi tarptautinio darbo dėl teisinio subjekto identifikacinio numerio kaip standartinio emitentų ir finansinių sandorių šalių identifikacinio kodo įvedimo  (6). Konkrečiai, atskiras identifikacinis numeris padidins nacionalinių oficialiai nustatytų mechanizmų surinktos reguliuojamos informacijos patikimumą ir palyginamumą ir sudarys sąlygas, kad ši informacija būtų susieta su kitose reguliavimo duomenų bazėse surinktais duomenimis, kurie gali naudoti tą patį atskirą identifikacinį numerį. Atskiro identifikacinio numerio naudojimo nauda pasimatys įvairių atskaitomybės įsipareigojimų kontekste, pavyzdžiui, skelbiant metines ataskaitas, kuriose identifikuojamos kontroliuojamosios bendrovės, arba teikiant ataskaitas apie kontrolinių akcijų paketų įsigijimus. Informacija apie grupės sudėtį ir grupės santykius turi įvairių pasekmių investuotojams, o taip pat ir priežiūros ir reguliavimo institucijoms, kurios, pavyzdžiui, gali geriau įvertinti galimą rizikos plitimą įmonių grupėje. Nors išsamios informacijos apie grupės santykius atskleidimui gali būti taikoma daug praktinių apribojimų, net ir galimybė susipažinti su tokios informacijos dalimi būtų sveikintinas patobulinimas.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  KOM(2011) 684 galutinis.

(3)  Šiame kontekste žr. ESRV rekomendaciją ESRV/2011/3 dėl nacionalinių institucijų įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje, kurią galima rasti ESRV svetainėje http://www.esrb.europa.eu

(4)  KOM(2011) 651 galutinis.

(5)  Žr. 2007 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendaciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/109/EB minimo oficialiai nustatytų mechanizmų, skirtų centralizuotai saugoti reglamentuojamą informaciją, elektroninio tinkle (OL L 267, 2007 10 12, p. 16). Taip pat žr. CESR 2010 m. liepos mėn. konsultacinį dokumentą „Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies“, kurį galima rasti EVPRI svetainėje http://www.esma.europa.eu

(6)  Žr. Mokėjimų ir atsiskaitymų sistemų komiteto, Vertybinių popierių komisijų tarptautinės organizacijos techninio komiteto 2011 m. rugpjūčio mėn. „Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements – Consultative report“ 4.5.1 skirsnį. Jį galima rasti Tarptautinių atsiskaitymų banko svetainėje http://www.bis.org

(7)  OL L […].

(8)  OL L […].

(9)  OL L […].

(10)   OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(11)   OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(12)   OL L 235, 2003 9 23, p. 10.

(13)   OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

(14)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.“ “

(15)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(16)   OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(17)  OL L […].“.“

(18)  OL L […].“.

(19)  OL L […]“.“

(20)  OL L […].


Top