EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0940

Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

/* KOM/2011/0940 galutinis - 2011/0467 (NLE) */

52011PC0940

Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje /* KOM/2011/0940 galutinis - 2011/0467 (NLE) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

(1) 2011 m. kovo 2 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kad būtų užtikrintas JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1970 (2011) vykdymas. Atsižvelgiant į 2011 m. kovo 17 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1973 (2011), pagal Reglamentą (ES) Nr. 233/2011 įšaldytas Libijos centrinio banko ir Libijos arabų užsienio banko turtas.

(2) 2011 m. rugsėjo 15 d. JT Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2009 (2011), kad paskatintų Libijos atkūrimą po neseniai vykusio konflikto ir pradėtų taikyti kai kurias iš sankcijų, nustatytų pagal JTSTR 1970 ir vėlesnes rezoliucijas. JTSTR 2009 nustatomas skaidrus ir atsakingai vykdytinas tam tikrų įšaldytų lėšų įšaldymo panaikinimas, siekiant remti ekonomikos atsigavimą.

(3) 2011 m. gruodžio 16 d. JT Saugumo Taryba nusprendė panaikinti ribojamąsias priemones Libijos centriniam bankui ir Libijos arabų užsienio bankui, kurias buvo nustačiusi pagal 2011 m. kovo 17 d. Rezoliuciją 1973 (2011). Taryba rengia BUSP sprendimą šiam JT sprendimui patvirtinti.

(4) Šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant visų pirma užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu.

(5) Todėl vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisija siūlo panaikinti atitinkamas ribojamąsias priemones, nustatytas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje.

2011/0467 (NLE)

Bendras pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2011 m. ... Tarybos sprendimą 2011/.../BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje[1],

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2011 m. kovo 2 d. pagal Tarybos sprendimą 2011/137/BUSP Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje[2]. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 204/2011 visų pirma numatyta įšaldyti Libijos centrinio banko ir Libijos arabų užsienio banko lėšas ir ekonominius išteklius;

(2) atsižvelgiant į JTSTR 2009 (2011) ir pagal Sprendimą 2011/625/BUSP Reglamentu (ES) Nr. 965/2011 visų pirma pakoreguotas tam tikrų Libijos subjektų turto įšaldymas, kad būtų remiamas Libijos ekonomikos atsigavimas;

(3) gruodžio 16 d. sprendime JT Saugumo Taryba nustatė, kad turėtų būti panaikintos Libijos centriniam bankui ir Libijos arabų užsienio bankui taikytos priemonės. Atsižvelgiant į Sprendimą 2011/.../BUSP atitinkamos Reglamento (ES) Nr. 204/2011 nuostatos turėtų būti panaikintos;

(4) šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(5) siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nurodytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 iš dalies keičiamas taip:

5 straipsnio 4 dalis keičiama taip:

„4.     Visos 2011 m. rugsėjo 16 d. už Libijos ribų esančios ir tą datą

a)       Libijos investicijų agentūrai (Libyan Investment Authority) ir

b)      Libijos Afrikos investiciniam portfeliui (Libyan Africa Investment Portfolio)

priklausančios, jų valdomos, turimos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai lieka įšaldyti.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

                                                                       Tarybos vardu

                                                                       Pirmininkas

[1]               OL L ..., 2011 ... ..., p. …

[2]               OL L 58, 2011 3 3, p. 1.

Top