EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

2011 m. gruodžio 9 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 64/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA

2011 m. gruodžio 9 d.

dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje

(ECB/2011/24)

2012/C 64/01

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalies trečią įtrauką,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos centrinių bankų sistemai (ECBS) savo uždaviniams vykdyti reikalingi išsamūs ir patikimi išorės sektoriaus statistikos duomenys, kuriuos sudaro mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistika bei tarptautinių atsargų šablonas, parodantys pagrindinius straipsnius, darančius poveikį pinigų aplinkai bei valiutų rinkoms euro zonoje, ir eurų banknotų tarptautinio vežimo statistiniai duomenys. Šios srities Europos Centrinio Banko (ECB) statistiniai reikalavimai nustatyti 2011 m. gruodžio 9 d. Gairėse ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (2);

(2)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 5 straipsnio 1 dalies pirmasis sakinys nustato, kad ECBS uždaviniams vykdyti ECB, padedamas nacionalinių centrinių bankų (NCB), renka reikiamą statistinę informaciją arba iš kompetentingų institucijų, išskyrus NCB, arba tiesiogiai iš ūkio subjektų. 5 straipsnio 1 dalies antrasis sakinys nustato, kad šiais tikslais jis bendradarbiauja su Sąjungos institucijomis, įstaigomis ar organais ir su valstybių narių ar trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis. 5 straipsnio 2 dalis numato, kad NCB, kiek tai įmanoma, vykdo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus uždavinius;

(3)

informaciją, kuri reikalinga ECB reikalavimams išorės sektoriaus statistikos srityje vykdyti, gali rinkti ir (arba) rengti ne NCB, o kitos kompetentingos institucijos. Todėl atliekant kai kuriuos šių gairių uždavinius reikia, kad ECB arba NCB bendradarbiautų su tokiomis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta ECBS statuto 5 straipsnio 1 dalyje. Pagal Reglamento (EB) Nr. 2533/98 4 straipsnį valstybės narės turi pačios organizuoti veiklą statistikos srityje ir visapusiškai bendradarbiauti su ECBS, kad garantuotų ECBS statuto 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą;

(4)

tais atvejais, kai, vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis ir nustatyta praktika, atskaitingieji subjektai turi teikti duomenis ne NCB, o kitoms kompetentingoms institucijoms, tokios institucijos ir jų atitinkami NCB turi bendradarbiauti tarpusavyje, kad užtikrintų ECB statistinių reikalavimų vykdymą. Informaciją, reikalingą išorės sektoriaus statistikos srityje, Airijoje renka ir rengia Central Statistics Office, o Maltoje – National Statistics Office. Kad įvykdytų pirmiau minėtus statistinės atskaitomybės reikalavimus, Central Bank of Ireland ir Central Statistics Office bei Central Bank of Malta ir National Statistics Office turėtų bendradarbiauti tarpusavyje. Toks bendradarbiavimas turėtų apimti nuolatinės duomenų perdavimo struktūros sukūrimą, nebent toks pat rezultatas jau pasiektas nacionalinės teisės aktais;

(5)

euro zonos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistinių duomenų bei tarptautinių atsargų šablono kokybė turėtų būti vertinama atsižvelgiant į ECB statistikos kokybės sistemą. NCB, bendradarbiaudami su kitomis kompetentingomis institucijomis, prireikus turėtų įvertinti kompetentingų institucijų teikiamų duomenų kokybę;

(6)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2533/98 3a straipsniu ir Viešuoju Europos centrinių bankų sistemos įsipareigojimu dėl Europos statistikos, ECBS vystant, rengiant ir platinant Europos statistiką taikomi nešališkumo, objektyvumo, profesinio nepriklausomumo, ekonomiškumo, statistinių duomenų konfidencialumo, atskaitomybės naštos mažinimo ir labai geros rezultatų kokybės principai;

(7)

kadangi Gairėmis ECB/2011/23 panaikinamos Gairės ECB/2004/15, reikia pakeisti 2004 m. liepos 16 d. Rekomendaciją ECB/2004/16 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone (3),

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I   SKIRSNIS

Apibrėžtys

Šioje rekomendacijoje vartojami „išorės sektoriaus statistikos“, „mokėjimų balanso“, „tarptautinių investicijų balanso“ ir „tarptautinių atsargų šablono“ terminai atitinka Gairių ECB/2011/23 1 straipsnyje pateiktą reikšmę.

II   SKIRSNIS

Statistinės informacijos teikimas NCB

1.

Jeigu išorės sektoriaus statistikos duomenis patikima rinkti šios rekomendacijos adresatams, adresatai užtikrina, kad atitinkami išorės sektoriaus statistikos duomenys būtų laiku pateikiami atitinkamam NCB, kad pastarasis galėtų vykdyti Gairių ECB/2011/23 2, 3, 5 ir 6 straipsniuose nustatytus atskaitomybės reikalavimus.

2.

Ši informacija turėtų būti pateikiama vadovaujantis ECB statistikos standartais ir reikalavimais išorės sektoriaus statistikos srityje, kaip nustatyta Gairių ECB/2011/23 I, II, III, IV ir VI prieduose. Nepažeisdami Gairių ECB/2011/23 V priede nustatyto ECB stebėsenos uždavinio, šios rekomendacijos adresatai turėtų stebėti atitinkamam NCB teikiamos statistinės informacijos kokybę ir patikimumą.

III   SKIRSNIS

Nuolatinis bendradarbiavimas su atitinkamais NCB

Šios rekomendacijos adresatai turėtų raštu nustatyti tinkamas bendradarbiavimo su jų atitinkamais NCB taisykles, kad užtikrintų nuolatinę duomenų perdavimo struktūrą, kuri atitiktų ECB statistikos standartus ir reikalavimus, nebent toks pat rezultatas jau pasiektas nacionalinės teisės aktais.

IV   SKIRSNIS

Baigiamosios nuostatos

1.

Šia rekomendacija nuo 2014 m. birželio 1 d. pakeičiama Rekomendacija ECB/2004/16.

2.

Nuorodos į Rekomendaciją ECB/2004/16 laikomos nuorodomis į šią rekomendaciją.

3.

Ši rekomendacija skirta Airijos Central Statistics Office ir Maltos National Statistics Office.

4.

Ši rekomendacija taikoma nuo 2014 m. birželio 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. gruodžio 9 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  OL L 65, 2012 3 3, p. 1.

(3)  OL C 292, 2004 11 30, p. 21.


Top