Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1611

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija) – COM(2011) 402 galutinis – 2011/0187 (COD)

OJ C 24, 28.1.2012, p. 131–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/131


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija)

COM(2011) 402 galutinis – 2011/0187 (COD)

2012/C 24/29

Pranešėjas Raymond HENCKS

Taryba, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, 2011 m. liepos 22 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija)

COM(2011) 402 galutinis – 2011/0187 (COD).

Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto parengiamąjį darbą šiuo klausimu, 2011 m. spalio 7 d. priėmė savo nuomonę.

475-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2011 m. spalio 26–27 d. (spalio 26 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 150 narių balsavus už ir 4 susilaikius.

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1

Reglamento (EB) Nr. 717/2007, kuriuo nustatomos viršutinės kainų ribos tarptinklinio judriojo ryšio didmeninei ir mažmeninei rinkai, galiojimas pasibaigs 2012 m. birželio 30 d., nors sveika konkurencija taip ir neužtikrinta, o naudotojai tebėra priversti mokėti pernelyg dideles kainas.

1.2

Taigi ES reikia imtis naujų veiksmų, jeigu ji nori pasiekti savo Europos skaitmeninėje darbotvarkėje užsibrėžtą tikslą, kad iki 2015 m. tarptinklinio ryšio ir nacionaliniai tarifai būtų beveik suvienodinti.

1.3

EESRK pritaria naujoms priemonėms, kurios, jo nuomone, yra proporcingos ir tinkamos užtikrinti visuotinių ekonominės svarbos paslaugų prieinamumą ir įperkamumą. Pasiūlymas toliau mažinti viršutines kainų ribas yra žingsnis teisinga linkme, t. y. siekiant vidutinės trukmės laikotarpiu panaikinti bet kokio pobūdžio tarptinklinio ryšio kainas.

1.4

Be to, EESRK iš esmės pritaria nuostatai, suteikiančiai klientams galimybę laisvai naudotis bet kurio kito tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo, su kuriuo yra sujungę tinklus, tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių ir duomenų paslaugomis išsaugant savo telefono numerį.

1.5

EESRK vis dėlto apgailestauja, kad prie Komisijos pasiūlymo nepridedamas naujųjų priemonių poveikio užimtumui ir darbo sąlygoms šiame sektoriuje tyrimas.

1.6

Kalbant apie siunčiamus skambučius tarptinkliniame tinkle EESRK prašo sutrumpinti pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, kuris šiuo metu yra 30 sekundžių, kartu atsižvelgiant ir į kai kurių valstybių narių praktiką šioje srityje.

2.   Pagrindiniai faktai

2.1

Nuo 2005 m. tarptinklinio judriojo ryšio kainų Europos Sąjungoje keliaujantiems naudotojams sumažinimas įtrauktas į ES elektroninių ryšių ir pramonės politiką.

2.2

Kadangi į pakartotinius Komisijos raginimus operatoriams sumažinti pernelyg dideles tarptinklinio judriojo ryšio kainas nebuvo atsižvelgta, ES nusprendė imtis kainų sureguliavimo.

2.3

Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 Europos Sąjunga nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. nustatė didžiausią judriojo ryšio skambučių (didmeninė ir mažmeninė rinka) minutės kainą (Europos tarifas), kuri iki 2010 m. kasmet buvo mažinama 0,03 EUR.

2.4

Nors Europos tarifas buvo nustatytas taip, kad liktų pakankamai erdvės sveikai operatorių konkurencijai žemiau didžiausios leistinos ribos, Komisijai teko pripažinti, kad, apskritai kalbant, operatorių taikomos vidutinės kainos mažai tesiskyrė nuo reglamentu nustatytos viršutinės kainų ribos.

2.5

Atsižvelgiant į tai, Reglamento (EB) Nr. 717/2007 galiojimas buvo pratęstas iki 2012 m. birželio 30 d. ir toliau kasmet mažinant didžiausias skambučių kainas. Kartu nustatyti ir didžiausi SMS žinučių tarifai (didmeninė ir mažmeninė rinka) bei didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos, tačiau mažmeninės šių duomenų perdavimo kainos nesureguliuotos.

2.6

Be to, siekiant apsaugoti vartotojus nuo „paslėptų išlaidų“, nuo 2009 m. liepos 1 d. įvestas apmokestinimas už sekundes po pirmųjų 30 sekundžių skambinant ir apmokestinimas už sekundes visai priimamų skambučių trukmei.

3.   Naujasis Komisijos pasiūlymas

3.1

Kadangi Reglamento (EB) Nr. 717/2007 galiojimo laikas baigsis 2012 m. birželio 30 d. ir Komisijos tarptinklinio ryšio paslaugų rinkos raidos ataskaitoje pastebima, kad tarifai (išskyrus konkrečias fiksuoto dydžio sumas) nepakankamai pasikeitė, kad būtų užtikrinta, jog naudotojai nemoka pernelyg didelės kainos palyginti su konkurencingomis nacionalinėmis kainomis, Komisija ką tik paskelbė naują pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas pirmiau minėtas reglamentas.

3.2

Be naujo nuoseklaus kainų ribų mažinimo iki 2016 m. ar 2022 m. naujajame pasiūlyme dėl reglamento numatomos ir šios struktūrinės priemonės:

tarptinklinio ryšio paslaugų atsiejimas nuo nacionalinių ryšio paslaugų, kad abonentas turėtų galimybę pasirinkti kitą tarptinklinio ryšio paslaugų operatorių (skambučiai, SMS žinutės, duomenys) ir išsaugotų savo telefono numerį,

prievolė tinklo operatoriams suteikti didmeninę tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo prieigą.

3.3

Dėl kainų nustatymo nuostatų Komisija siūlo pratęsti Reglamento (EB) Nr. 717/2007 galiojimo terminą 10 metų, t. y. iki 2022 m. birželio 30 d., kol struktūrinės reformos duos rezultatų.

3.4

Mažmeninių kainų ribos turėtų būti taikomos iki 2016 m. birželio 30 d., o didmeninių kainų ribos turėtų būti išlaikytos visą reguliavimo laikotarpį, nebent anksčiau paaiškėtų, kad konkurencija pakankamai sustiprėjo.

3.5

Mažmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos, kurios vienintelės šiuo metu nėra reguliuojamos, tebėra pernelyg didelės ir kartais net septynis kartus viršija didmenines kainas.

3.6

Taigi numatomas reguliavimo intervencijos mechanizmas siekiant iki 2014 m. laipsniškai mažinti mažmenines duomenų perdavimo paslaugų kainas už kilobaitą. Nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2016 m. liepos mėn. viršutinės kainų ribos nesikeis prieš jas panaikinant, nebent pasiekta sveika konkurencija sudarytų galimybę jas panaikinti anksčiau.

3.7

Didmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų viršutinės kainų ribos bus mažinamos kasmet iki 2015 m. birželio 30 d., o po šios datos nebekis iki naujojo reglamento galiojimo pabaigos (iš esmės iki 2022 m.).

4.   Bendrosios pastabos

4.1

Būtinybė išspręsti tarptinklinio ryšio problemas, kad būtų sukurta bendroji rinka, minima tiek strategijoje „Europa 2020“, tiek Bendrosios rinkos akte ir Europos skaitmeninėje darbotvarkėje.

4.2

EESRK primena, kad elektroniniai ryšiai yra visuotinė ekonominės svarbos paslauga, kuri privalo būti visiems prieinama ir įperkama.

4.3

Taigi EESRK pritaria visoms priemonėms, skirtoms užtikrinti, kad vartotojai nemokėtų pernelyg didelių kainų skambindami ar priimdami skambučius tarptinkliniu ryšiu. Be to, EESRK prašo Komisijos imtis tokių pat ryžtingų veiksmų dėl nesąžiningų pelno maržų, kurias taiko dominuojančią padėtį užimantys kitų visuotinių ekonominės svarbos paslaugų operatoriai.

4.4

Vienas pagrindinių Europos skaitmeninės darbotvarkės elementų susijęs su tarptinklinio judriojo ryšio paslaugomis, kurių tikslas – iki 2015 m. beveik suvienodinti tarptinklinio ryšio ir nacionalinius tarifus, kitaip tariant, vidutinės trukmės laikotarpiu panaikinti bet kokio pobūdžio tarptinklinio ryšio kainas.

4.5

Tačiau paskelbtasis tikslas šioje nuomonėje nagrinėjamame reglamente nepateikiamas kaip oficiali nuostata. Vis dėlto dar kartą sumažinus viršutinių tarptinklinio ryšio kainų ribas, nebelieka skirtumo tarp nacionalinių ir tarptinklinio ryšio tarifų.

4.6

Net jei dabartinis kainų mažinimo metodas, kuriuo nustatomos viršutinės ribos, padėjo gerokai sumažinti kainas, ši nagrinėjamame pasiūlyme numatyta priemonė yra kraštutinė ir nėra tvari.

 

Skambučiai

EUR / min.

(be PVM)

SMS žinutės

EUR / SMS

(be PVM)

Duomenys

EUR / kilobaitas

(be PVM)

 

Didmeninė kaina

Maž meninė kaina skambinant

Mažmeninė priimamo skambučio kaina

Didmeninė kaina

Mažmeninė kaina

Didmeninė kaina

Mažmeninė kaina

Vidutinė kaina iki 2007 09 01

 

0,7692

0,417

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

Didžiausia kaina

2007 09 01–2008 08 31

0,30

0,49

0,24

Didžiausia kaina

2008 09 01–2009 06 30

0,28

0,46

0,22

Didžiausia kaina

2009 07 01–2010 06 30

0,26

0,43

0,19

0,04

0,11

1,00

Reglamentas (EB) Nr. 580/2008

Didžiausia kaina

2010 07 01–2011 06 30

0,22

0,39

0,15

0,04

0,11

0,80

Didžiausia kaina

2011 07 01–2012 06 30

0,18

0,35

0,11

0,04

0,11

0,50

Didžiausia kaina

2012 07 01–2013 06 30

0,14

0,32

0,11

0,03

0,10

0,30

0,90

Pasiūlymas dėl reglamento COM(2011) 402

Didžiausia kaina

2013 07 01–2014 06 30

0,10

0,28

0,10

0,03

0,10

0,20

0,70

Didžiausia kaina

2014 07 01–2015 06 30

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

Didžiausia kaina

2015 07 01–2016 06 30

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

Didžiausia kaina

2016 07 01–2022 06 30

0,06

Didžiausia kaina panaikinama (1)

Didžiausia kaina panaikinama (1)

0,02

Didžiausia kaina panaikinama (1)

0,10

Didžiausia kaina panaikinama (1)

4.7

Kainų mažinimas nepadeda išspręsti įsisenėjusių tarptinklinio ryšio rinkos struktūrinių problemų. Todėl EESRK palankiai vertina tai, kad naujajame pasiūlyme dėl reglamento be apmokestinimo taisyklių pateikiama ir struktūrinių nuostatų, įpareigojančių savojo tinklo operatorius nuo 2014 m. liepos 1 d. suteikti klientams galimybę naudotis bet kurio alternatyvaus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo, su kuriuo yra sujungę tinklus, tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių ir duomenų paslaugomis.

4.8

EESRK tokiai nuostatai iš esmės pritaria, tačiau baiminasi, kad ši priemonė nukreips pernelyg didelį duomenų srautą į dominuojančią padėtį užimančias didžiąsias grupes ir dėl to nukentės mažieji operatoriai, juo labiau, kad dėl nustatytųjų išlaidų jų techninio ir komercinio siūlomos priemonės įgyvendinimo išlaidos bus atitinkamai didesnės.

4.9

EESRK prašo Komisijos pasirūpinti, kad būtų užtikrintas skaidrumas galutiniam vartotojui nepaisant to, kad diegiant judrųjį ryšį dalyvauja ir daugiau subjektų.

4.10

Net jei Komisijos pasiūlymas suteikti daugiau galimybių patekti į rinką tarptautiniams judriojo ryšio paslaugų teikėjams (angl. Mobile Virtual Network Operators (MVNO), Virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai) galėtų sustiprinti konkurencingumą, EESRK apgailestauja, kad Europos Parlamento 2005 m. pateiktas reikalavimas įvertinti reglamento poveikį mažesniems Bendrijos judriojo ryšio paslaugų teikėjams bei jų užimamoms pozicijoms Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje nebuvo patenkintas.

4.11

Be to, EESRK turi pastebėti, kad prie šioje nuomonėje nagrinėjamo pasiūlymo pridedamoje poveikio tyrimo santraukoje ir poveikio įvertinime nepateikiama jokios informacijos apie galimą naujų priemonių poveikį užimtumui ir (arba) darbo sąlygoms šiame sektoriuje. Taigi, EESRK prašo atlikti papildomus tyrimus.

4.12

Kalbant apie siunčiamus skambučius tarptinkliniame tinkle EESRK prašo sutrumpinti pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, kuris šiuo metu yra 30 sekundžių, kartu atsižvelgiant ir į kai kurių valstybių narių praktiką šioje srityje.

2011 m. spalio 26 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Staffan NILSSON


(1)  Su sąlyga, kad konkurencija pakankamai sustiprės.


Top