EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

2011 m. liepos 4 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 213/21


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2011 m. liepos 4 d.

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. birželio 29 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu (1) (toliau – pasiūlytas sprendimas) ir dėl prie pasiūlyto sprendimo pridėto susitarimo dėl pinigų teksto.

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, kadangi pasiūlytas sprendimas yra susijęs su susitarimu dėl pinigų, patenkančiu į Sutarties 219 straipsnio 3 dalies taikymo sritį. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

ECB pritaria pasiūlytam sprendimui, kadangi pridedamo susitarimo dėl pinigų tekstas tinkamai atspindi ECB pastabas ir redagavimo pasiūlymus, pateiktus 2011 m. kovo 11 d. ECB nuomonėje CON/2011/22 dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos Sen Bartelemi užjūrio bendrijos naudai, derybų tvarkos (2), ir derybų procese ECB išreikštą poziciją.

Tačiau ECB turi konkretų pasiūlyto sprendimo redagavimo pasiūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti pasiūlyto sprendimo suderinamumą su Tarybos sprendimu dėl susitarimo dėl pinigų su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos Sen Bartelemi užjūrio bendrijos naudai, derybų tvarkos (3).

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. liepos 4 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 360 galutinis.

(2)  Paskelbta kartu su šia nuomone.

(3)  Dar nepaskelbta.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

Ketvirta nurodomoji dalis (nauja)

Šiuo metu teksto nėra

„atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę,“

Paaiškinimas

Siūlomas pakeitimas yra būtinas siekiant atspindėti tai, kad Sąjungos aktas priimamas vadovaujantis Sutarties 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, kuriose numatyta pareiga konsultuotis su ECB dėl bet kurio siūlomo Sąjungos akto, priklausančio jo kompetencijai.

2     pakeitimas

3 konstatuojamoji dalis

„(3)

2011 m. balandžio 13 d. sprendimu Taryba suteikė įgaliojimus Komisijai, bendradarbiaujant su Europos centriniu banku ir gavusi jo pritarimą srityse, kuriose jis yra kompetentingas, derėtis su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos užjūrio bendrijos Sen Bartelemi naudai, kad būtų sudarytas susitarimas dėl pinigų. Toks susitarimas buvo parafuotas 2011 m. gegužės 30 d.“

„(3)

2011 m. balandžio 13 d. sprendimu Taryba suteikė įgaliojimus Komisijai, , derėtis su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos užjūrio bendrijos Sen Bartelemi naudai, ir visapusiškai įtraukti ECB į derybas bei siekti jo pritarimo dėl jo kompetencijai priklausančių klausimų, kad būtų sudarytas susitarimas dėl pinigų. Toks susitarimas buvo parafuotas 2011 m. gegužės 30 d.“

Paaiškinimas

Siūlomas pakeitimas yra būtinas siekiant suderinti pasiūlytą sprendimą su Tarybos sprendimo dėl susitarimo dėl pinigų su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos Sen Bartelemi užjūrio bendrijos naudai  (2), derybų tvarkos 6 konstatuojamąja dalimi ir 1 straipsniu.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Dar nepaskelbta.


Top