EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0042

2011 m. gegužės 4 d. Europos Centrinio Banko Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (CON/2011/42)

OJ C 159, 28.5.2011, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 159/10


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2011 m. gegužės 4 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų

(CON/2011/42)

2011/C 159/05

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. kovo 2 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (1) (toliau – pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytoje direktyvoje yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

1.

Kad neseniai sukurta Europos finansinės priežiūros sistema galėtų veiksmingai veikti, būtina padaryti Sąjungos teisės aktų, priimtų trijų Europos priežiūros institucijų (EPI) (2) ir Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) (3) veikimo srityje, pakeitimus. Šiuo požiūriu pasiūlyta direktyva, kuria iš dalies keičiami teisės aktai draudimo ir vertybinių popierių sektoriuose – daugiausia Direktyva 2009/138/EB (4) ir, kiek mažiau, Direktyva 2003/71/EB (5), papildo Direktyva 2010/78/ES (6) jau nustatytą teisinę sistemą. Todėl ši nuomonė turėtų būti skaitoma kartu su ECB nuomone CON/2010/23 (7).

2.

Šioje nuomonėje pasiūlyta direktyva vertinama iš finansinio stabilumo perspektyvos. Šioje nuomonėje pateikiamose pastabose ir redagavimo pasiūlymuose didžiausias dėmesys skiriamas priežiūros struktūros reformai, ECB, ECBS ir ESRV dalyvavimui ir bendradarbiavimo bei keitimosi informacija susitarimams su EPI ir kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis. Ypatingas dėmesys taip pat skiriamas poreikiui prireikus užtikrinti, kad visuose finansinių paslaugų sektoriuose būtų taikomas nuoseklus požiūris, kuris užtikrintų vienodas sąlygas ir būtų naudingas priežiūros konvergencijai.

Konkrečios pastabos

Europos bendras teisės aktų rinkinys finansų sektoriuje

3.

Europos bendram teisės aktų rinkiniui visoms bendros rinkos finansų institucijoms parengti (8), kuriam ECB visiškai pritaria (9), reikia: i) tinkamai nustatyti atitinkamas deleguotų ir įgyvendinimo aktų sritis; ii) rengiant šiuos aktus ir atsižvelgiant į jų techninį pobūdį, deramai įtraukti EPI, kad būtų pasiremta ypatinga priežiūros institucijų kompetencija; ir iii) priimant šias įgyvendinimo priemones, visuose sektoriuose taikyti nuoseklų ir suderintą metodą.

ECB patariamasis vaidmuo dėl deleguotų ir įgyvendinimo aktų projektų

4.

Atsižvelgdamas į tai, kad pagal Sutarties 290 ir 291 straipsnius (10) priimami deleguoti ir įgyvendinimo aktai vaidina svarbų vaidmenį kaip esminė bendro teisės aktų rinkinio dalis, ECB pateikia šias pastabas dėl ECB patariamojo vaidmens vykdymo pagal Sutarties 127 straipsnio 4 dalį ir 282 straipsnio 5 dalį.

Pirma, Komisijos deleguotų ar įgyvendinimo aktų projektai yra „Sąjungos aktų projektai“, kaip apibrėžta Sutarties 127 straipsnio 4 dalies pirmoje įtraukoje ir 282 straipsnio 5 dalyje. Ir deleguoti, ir įgyvendinimo aktai yra Sąjungos teisės aktai. Atkreiptinas dėmesys, kad daugelyje Sutarties 282 straipsnio 5 dalies kalbinių versijų nustatyta, kad su ECB konsultuojamasi dėl Sąjungos teisės aktų „projektų“ (11). Taigi pareiga konsultuotis su ECB negali būti taikoma tik tiems teisės aktų projektams, kurie paremti Komisijos pasiūlymu.

Antra, OLAF sprendime (12) Teisingumo Teismas išaiškino, kad pareiga konsultuotis su ECB „iš esmės siekiama (…) užtikrinti, kad tokio akto autorius jį priimtų tik išklausęs instituciją, kuri dėl Bendrijoje vykdomų savo specifinių įgaliojimų ir didelės kompetencijos gali ypač naudingai prisidėti prie numatomo priėmimo proceso“.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant visapusiškai pasinaudoti ECB patariamojo vaidmens teikiama nauda, su ECB turėtų būti laiku konsultuojamasi dėl bet kurio Sąjungos akto projekto, įskaitant deleguotų ir įgyvendinimo aktų projektus, kurie patenka į jo kompetencijos sritis. ECB vykdys savo patariamąjį vaidmenį kiek įmanoma atsižvelgdamas į šių aktų priėmimo savalaikiškumą.

Nuostatos dėl keitimosi informacija

5.

Visų sektorių teisės aktų bendrų pakeitimų, kurie yra būtini, kad naujos institucijos galėtų veikti, kontekste ECB pažymi, kad ypač svarbu užtikrinti, jog finansiniam sektoriui taikomuose atitinkamuose teisės aktuose būtų numatyti derami keitimosi informacija keliai. Todėl ECB siūlo iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/138/EB, kad ji būtų suderinta su atitinkamomis Direktyvos 2006/48/EB (13) nuostatomis, pagal kurias kompetentingoms institucijoms ir EDPPI netrukdoma keistis informacija su ECBS centriniais bankais, įskaitant ECB, ir, kai tinkama, su kitomis nacionalinėmis institucijomis, kurios atsako už mokėjimo sistemų priežiūrą, ir su ESRV, kai ši informacija yra svarbi atitinkamiems jų uždaviniams (14). Atitinkamos nuostatos dėl keitimosi informacija turėtų būti nustatytos ir kritinėms situacijoms.

Suderinamumas visuose finansinių paslaugų sektoriuose

6.

Nors ir pripažindamas, kad pasiūlyta direktyva siekiama ribotų tikslų, ECB mano, kad Sąjungos teisės aktų sistema turėtų būti suderinta, kai tinkama, visuose finansinių paslaugų sektoriuose, kad būtų išvengta reguliavimo savivalės. Pavyzdžiui, ECB siūlo skatinti šių sričių suderinamumą visuose sektoriuose:

6.1.   Finansinių holdingų traktavimas apskaičiuojant nuosavas lėšas: nuosavų lėšų apskaičiavimo kontekste ECB mano, kad „dalyvavimo“ traktavimas galėtų būti labiau suderintas tame pačiame sektoriuje ir visuose finansinių paslaugų sektoriuose, kad būtų išvengta skirtingo savavališko teisinių subjektų ir (arba) finansiniam konglomeratui priklausančių subjektų reguliavimo (15). ECB ypač rekomenduoja dar labiau suderinti Direktyvoje 206/48/EB (16) ir Direktyvoje 2009/138/EB (17) esančias dalyvavimo draudimo įmonėse ir kredito įstaigose apibrėžtis ir metodus, kurie turi būti naudojami grupės lygiu siekiant išspręsti dvigubo panaudojimo, atsirandančio iš dalyvavimo keliuose sektoriuose, klausimą (18). EPI reglamentais įsteigtas Finansinių konglomeratų pakomitetis (19) galėtų vaidinti prasmingą vaidmenį skatinant suderinamumą tarp sektorių.

6.2.   Dėmesys finansiniam stabilumui: reikėtų plačiau įvertinti visas pasekmes procikliškumui, kylančias iš Mokumo II reguliavimo sistemos, ir, kai tinkama, priešciklinių mechanizmų indėlį finansiniam stabilumui, įskaitant pasiūlytoje direktyvoje numatytą nelikvidumo priedą.

6.3.   Atlyginimo politika ir schemos: atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijos (20) tikslus, ECB iš esmės pritaria vykstančiam darbui dėl atlyginimo politikos ir schemų Mokumo II įgyvendinimo priemonių (21) kontekste; tarptautiniu lygiu suderinti aukšto lygio atlyginimo politikos principai bankams ir atitinkami įgyvendinimo standartai (22) turėtų būti taikomi ir draudimo sektoriui (23), prireikus atsižvelgiant į jo specifiką.

6.4.   Kredito vertinimai: pagal pasiūlytą direktyvą EDPPI bus patikėta atlikti tam tikrus uždavinius, susijusius su: i) išorės kredito rizikos vertinimo institucijų (IKVI) tinkamumo vertinimu ir ii) jų kredito vertinimų priskyrimu objektyviai kredito kokybės žingsnių skalei (24), kurių išsamius kriterijus turės nustatyti Komisija, priimdama deleguotus aktus (25). Iš esmės ECB pritaria EDPPI priskiriamiems naujiems uždaviniams ir pripažįsta kiekvieno finansinių paslaugų sektoriaus specifiką, tačiau pažymi, kad IKVI tinkamumas jau aptariamas Direktyvos 2006/48/EB (26) ir Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 (27) kontekste. Vadovaudamasis šiais argumentais ir atsižvelgdamas į šių klausimų tarpsektorinį pobūdį, ECB siūlo, kad prieš imantis bet kokių teisėkūros veiksmų, būtų atliktas įvertinimas, į kurį būtų įtrauktos trys EPI, siekiant užtikrinti atitinkamų Sąjungos sektorių teisės aktų, įskaitant galimas įgyvendinimo priemones, suderinamumą ir sinergiją.

6.5.   „Ypatingo nuosmukio finansų rinkose“ apibrėžimas: jeigu nesilaikoma mokumo kapitalo reikalavimo, priežiūros institucija pareikalauja, kad draudimo ar perdraudimo įmonė imtųsi reikalingų priemonių per ne ilgesnį kaip devynių mėnesių laikotarpį (28). Ypatingo nuosmukio finansų rinkose atveju, priežiūros institucija, „atsižvelgdama į visus svarbius veiksnius“, gali atitinkamam laikui pratęsti šį laikotarpį (29). Pagal pasiūlytą direktyvą EDPPI nustatytų ir deklaruotų, kad egzistuoja ypatingas nuosmukis finansų rinkose; dėl to Komisija turėtų priimti deleguotus aktus, patikslindama procedūras, kuriomis turi vadovautis EDPPI priimdama sprendimą, ar egzistuoja tokie atvejai, ir „veiksnius“, į kuriuos reikia atsižvelgti, įskaitant ilgiausią „atitinkamą laikotarpį“ (30). ECB pritaria siūlomam EDPPI priskiriamam vaidmeniui, kad būtų užtikrintas metodų suderinamumas visose valstybėse narėse. Dėl šios priežasties galėtų būti tinkama pasikonsultuoti su ESRV ir nustatyti kokybinius bei kiekybinius kriterijus, metodus ir reikalavimus.

Reikėtų patikslinti, koks yra ryšys tarp EDPPI pateikiamų deklaracijų dėl ypatingo nuosmukio finansų rinkose, Tarybos deklaracijų dėl kritinių situacijų, kaip apibrėžtą EPI reglamentuose (31) ir priemonių, kurių priežiūros institucijos imasi išimtinėmis aplinkybėmis, jei toliau blogėja atitinkamos įmonės finansinė padėtis (32).

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

7.

Nors ECB supranta, kad reikia nustatyti pereinamojo laikotarpio reikalavimus (33), kai kuriais atvejais gali būti tinkama iš esmės sumažinti ilgiausius 10 metų laikotarpius, kurie skirti tam tikroms pereinamojo laikotarpio nuostatoms priimti, kad būtų suteikti derami stimulai Mokumo II reformos savalaikiam taikymui (34). Pavyzdžiui, atsižvelgiant į suderinto požiūrio svarbą kokybiškai atskaitomybei užtikrinti, turto ir įsipareigojimų vertinimui naudojami metodai ir prielaidos turėtų būti pradėti taikyti per protingą laiką.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. gegužės 4 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 8 galutinis.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12); 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48); 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84) (toliau kartu – EPI reglamentai).

(3)  Žr. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1) ir 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).

(4)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(5)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų (OL L 331, 2010 12 15, p. 120).

(7)  2010 m. kovo 18 d. Nuomonė CON/2010/23 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų, pasiūlymo (OL C 87, 2010 4 1, p. 1).

(8)  Žr., pavyzdžiui, Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 22 konstatuojamąją dalį ir Direktyvos 2010/78/ES 14 konstatuojamąją dalį.

(9)  Žr., pavyzdžiui, 2009 m. kovo 5 d. Nuomonės CON/2019/17 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo 2 punktą (OL C 93, 2009 4 22, p. 3), 2010 m. sausio 8 d. Nuomonės CON/2010/5 dėl trijų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, kuriais įsteigiamos Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlymų 2 punktą (OL C 13, 2010 1 20, p. 1) ir Nuomonės CON/2010/23 1.3.1 punktą.

(10)  Sutarties 290 ir 291 straipsniai priklauso 2 skyriaus 1 skirsniui „Sąjungos teisės aktai“.

(11)  Sąjungos aktų projektai minimi šiose Sutarties 282 straipsnio 5 dalies kalbinėse versijose: bulgarų („проект на акт на Съюза“); ispanų („proyecto de acto de la Unión“); danų („udkast“); vokiečių („Entwurf für Rechtsakte der Union“); estų („ettepanekute“); graikų („σχέδιο πράξης της Ένωσης“); prancūzų („projet d'acte de l'Union“); italų („progetto di atto dell'Unione“); latvių („projektiem“); lietuvių („Sąjungos aktų projektų“); olandų („ontwerp van een handeling van de Unie“); portugalų („projectos de acto da União“); rumunų („proiect de act al Uniunii“); slovakų („navrhovaných aktoch Únie“); slovėnų („osnutki aktov Unije“); suomių („esityksistä“); švedų („utkast“). Versijoje airių kalba nurodyta „gniomh Aontais arna bheartu“, kas atitinka „planuojamų“ Sąjungos aktų sampratą.

(12)  2003 m. liepos 10 d. Sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Europos centrinį banką, C-11/00, Rink. p. I-7147, ypač 110 ir 111 punktai.

(13)  Žr. Direktyvos 2006/48/EB 49 straipsnį ir 130 straipsnio 1 dalį.

(14)  Žr., pavyzdžiui, Nuomonės CON/2009/17 13–15 punktus ir Nuomonės CON/2010/23 2.2 punktą.

(15)  2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (OL L 35, 2003 2 11, p. 1).

(16)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (OL L 177, 2006 6 30, p. 1). Ypač 4 straipsnio 10 dalis ir 57 straipsnis.

(17)  Žr. 92 straipsnį ir 212 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, iš dalies pakeistą pasiūlyta direktyva.

(18)  T.y., pavyzdžiui, „pastovaus ryšio“, „reikšmingos įtakos“ apibrėžčių, taikomų „dalyvavimo“ sąvokai arba apskaičiuojant išskaitos dydžius, skirtumai: jie varijuoja nuo 20 % draudimo teisės aktuose iki 10 % bankininkystės teisės aktuose.

(19)  Žr. EPI reglamentų 57 straipsnio 1 dalį.

(20)  Ypač žr. 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacijos dėl atlyginimo politikos finansinių paslaugų sektoriuje (OL L 120, 2009 5 15, p. 22) 8 konstatuojamąją dalį ir 1.1 bei 2.1 punktus.

(21)  Žr. Komisijos darbinį dokumentą (Vidaus rinkos ir paslaugų GD), Konsultavimosi dokumentą dėl KVVPS depozitoriumo funkcijos ir KVVPS vadovų atlyginimo, 2010 12 14, p. 26 (galima rasti: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/ucits/consultation_paper_en.pdf).

(22)  Ypač žr. Direktyvos 2006/48/EB 22 straipsnį ir V priedą bei 2010 m. gruodžio 10 d. CEBS gaires dėl atlyginimo politikos ir praktikos (galima rasti: http://eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remuneration/Guidelines.pdf).

(23)  Žr. EDPPIK patarimą dėl Mokumo II 2 lygio įgyvendinimo priemonių: Remuneration Issues, CEIOPS-DOC-51/09, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP59/CEIOPS-DOC-51-09%20L2-Advice-Remuneration-Issues.pdf

(24)  Žr. pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 20 dalį – naują pasiūlytą Direktyvos 2009/138/EB 109a straipsnio 1 dalies a punktą.

(25)  Žr. pasiūlytos direktyvos 18 konstatuojamąją dalį ir 2 straipsnio 21 dalį – naują pasiūlytą Direktyvos 2009/138/EB 111 straipsnio 1 dalies n punktą.

(26)  Žr. Direktyvos 2006/48/EB 81–83 straipsnius ir jos VI priedo 2 dalį.

(27)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

(28)  Direktyvos 2009/138/EB 138 straipsnis.

(29)  Direktyvos 2009/138/EB 138 straipsnio 4 dalis.

(30)  Pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 30 ir 31 dalys.

(31)  EPI reglamentų 18 straipsnis.

(32)  Direktyvos 2009/138/EB 138 straipsnio 5 dalis.

(33)  Pagal pasiūlytą direktyvą ilgiausi pereinamojo laikotarpio nuostatų laikotarpiai yra nustatyti Direktyvoje 2009/138/EB. Tačiau faktiškai bet kuriame deleguotajam akte pasirinkti laikotarpiai gali būti trumpesni (taip pat žr. pasiūlytos direktyvos 30 konstatuojamąją dalį).

(34)  Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnis – žr. pasiūlytos direktyvos 308a straipsnio 5 dalį ir 308b straipsnio e punktą.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 2 straipsnis

Direktyvos 2009/138/EB 70 straipsnio dalinis pakeitimas

Teksto nėra.

„70 straipsnis

Informacijos perdavimas centriniams bankams, pinigų institucijoms, mokėjimo sistemų priežiūros institucijoms ir Europos sisteminės rizikos valdybai

Nedarant poveikio šio skirsnio taikymui, priežiūros institucija gali perduoti toliau nurodytoms institucijoms informaciją, reikalingą jų užduotims atlikti:

1)

Europos centrinių bankų sistemos centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms pinigų institucijoms, kai ši informacija yra svarbi jų atitinkamiems teisės aktais nustatytiems uždaviniams, įskaitant pinigų politikos vykdymą ir susijusį likvidumo teikimą, mokėjimo, kliringo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansinės sistemos stabilumo apsaugą;

2)

jeigu tinka, kitoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už mokėjimų sistemų priežiūrąir

3)

Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV), kai ši informacija svarbi jos uždaviniams.

Tokios institucijos ar įstaigos taip pat gali perduoti priežiūros institucijoms tokią informaciją, kurios joms gali prireikti taikant 67 straipsnį. Taip gautai informacijai taikomos šiame skirsnyje numatytos nuostatos dėl profesinės paslapties.

Kritinėje situacijoje, įskaitant situaciją, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 18 straipsnyje, valstybės narės leidžia kompetentingoms institucijoms nedelsiant perduoti informaciją Europos centrinių bankų sistemos nacionaliniams centriniams bankams, kai ši informacija yra svarbi teisės aktais nustatytiems jų uždaviniams, įskaitant pinigų politikos vykdymą ir susijusį likvidumo teikimą, mokėjimo, kliringo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansinės sistemos stabilumo apsaugą, bei ESRV, kai ši informacija svarbi jos uždaviniams.

Paaiškinimas

Šiuo daliniu pakeitimu siekiama nuostatas dėl keitimosi informacija suderinti su kitose finansinių sektorių direktyvose naudojama terminologija, taip pat ir kritiniais atvejais, ir užtikrinti ESRV prieigą prie priežiūros institucijų teikiamos informacijos (taip pat žr. šios nuomonės 5 punktą).

2     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 30 dalies a punktas

Direktyvos 2009/138/EB 138 straipsnio 4 dalies dalinis pakeitimas

„Ypatingo nuosmukio finansų rinkose atveju, kurį pagal šią dalį nustato EDPPI, priežiūros institucija, atsižvelgdama įvisus svarbius veiksnius, gali atitinkamam laikui pratęsti 3 dalies antroje pastraipoje nustatytą laikotarpį.“

„Ypatingo nuosmukio finansų rinkose atveju, kurį pagal šią dalį nustato EDPPI konsultuodamasi su ESRV,priežiūros institucija, atsižvelgdama į visus svarbius veiksnius, gali atitinkamam laikui pratęsti 3 dalies antroje pastraipoje nustatytą laikotarpį.“

Paaiškinimas

Atsižvelgiant į galimas sistemines tokio įvykio pasekmes visuose sektoriuose, prireikus dėl ypatingo nuosmukio finansų rinkose egzistavimo nustatymo turėtų būti konsultuojamasi su ESRV (žr. nuomonės 6.5 punktą).

3     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 31 dalis

Direktyvos 2009/138/EB 143 straipsnio dalinis pakeitimas

„1.   Komisija pagal 301a straipsnį ir laikydamasi 301b ir 301c straipsnių sąlygų priima deleguotus teisės aktus, patikslindama procedūras, kuriomis turi vadovautis EDPPI priimdama sprendimą, ar egzistuoja ypatingas nuosmukis finansų rinkose, ir veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant 138 straipsnio 4 dalį, įskaitant 138 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą ilgiausią atitinkamą laikotarpį, išreikštą bendru mėnesių skaičiumi ir vienodą visoms draudimo bei perdraudimo įmonėms.“

„1.   Komisija pagal 301a straipsnį ir laikydamasi 301b ir 301c straipsnių sąlygų priima deleguotus teisės aktus, patikslindama procedūras, kuriomis turi vadovautis EDPPI priimdama sprendimą, ar egzistuoja ypatingas nuosmukis finansų rinkose, ir veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant 138 straipsnio 4 dalį, įskaitant metodus, kokybinius ir kiekybinius kriterijus bei reikalavimus, 138 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą ilgiausią atitinkamą laikotarpį, išreikštą bendru mėnesių skaičiumi ir vienodą visoms draudimo bei perdraudimo įmonėms.“

Paaiškinimas

Šiuo daliniu pakeitimu siekiama užtikrinti, kad ypatingo nuosmukio finansų rinkose egzistavimo nustatymas būtų įvertintas objektyviai (žr. nuomonės 6.5 punktą).

4     pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 61 dalis

Direktyvos 2009/138/EB 259 straipsnio dalinis pakeitimas (nauja 4 dalis)

 

Pridedama ši 4 dalis:

„4.   Per [xxx] metų nuo [xxx] EDPPI parengia ataskaitą, kurioje įvertinamos visos pasekmės procikliškumui, kylančios iš Mokumo II reguliavimo sistemos įgyvendinimo, ir, kai tinkama, priešciklinių mechanizmų indėlis finansiniam stabilumui, įskaitant 77a straipsnyje numatytą nelikvidumo priedą.“

Paaiškinimas

Žr. nuomonės 6.2 punktą.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.


Top