EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0012

2011 m. vasario 16 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 99/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2011 m. vasario 16 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) (1) (toliau – pasiūlyta naujos redakcijos direktyva). 2010 m. rugsėjo 30 d. ECB gavo Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (2) (toliau – pasiūlyta iš dalies keičianti direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytoje naujos redakcijos direktyvoje ir pasiūlytoje iš dalies keičiančioje direktyvoje yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip nurodyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

1.

ECB pritaria pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos tikslui – nustatyti visapusišką, labiau suderintą indėlių garantijų sistemų (IGS) reguliavimą. ECB teigiamai vertina, kad pasiūlytoje naujos redakcijos direktyvoje atsižvelgiama į daugelį tų rekomendacijų, kurios buvo pateiktos: a) ECB nuomonėje CON/2008/70 (3) dėl ankstesnio pasiūlymo dėl 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų dalinio pakeitimo (4); ir b) Eurosistemos įnaše į Europos Komisijos viešąją konsultaciją dėl Direktyvos 94/19/EB persvarstymo (5). ECB teigiamai vertina, kad pasiūlytoje naujos redakcijos direktyvoje atsižvelgiama į jo rekomendacijas: a) toliau derinti indėlių garantijų tinkamumo kriterijus ir kompensacijų lygius (6); b) sugriežtinti informacijos reikalavimus, keliamus kredito įstaigoms dėl indėlių apsaugos, teikiamos atitinkamoje IGS, apimties (7); ir c) įvesti dalinio ex ante finansavimo priemones visose IGS (8). Šiuos IGS reguliavimo sistemos elementus ECB laiko esminiais žvelgiant iš finansinio stabilumo perspektyvos.

2.

ECB taip pat pažymi, kad Europos Komisijos ataskaitoje, pateikiamoje prie pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos (9), svarstoma Sąjungos lygiu toliau plėtoti priemones indėlių garantijoms koordinuoti, kai bus pasiektas numatytas tikslinis jų lėšų lygis. Neseniai išleistame Komisijos komunikate dėl ES finansų sektoriaus krizių valdymo sistemos (10) taip pat minima, kad reikėtų išnagrinėti IGS ir naujai įkurtų finansų įstaigų problemų sprendimo fondų sąveiką. Eurosistema labai domisi šia sritimi dėl savo finansinio stabilumo vaidmens, ir, bendradarbiaudama su Komisija, stebės šio darbo pažangą.

3.

ECB pripažįsta, kad pasiūlyta iš dalies keičianti direktyva, kuria atnaujinama 1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (11), dar labiau suderins investuotojų kompensavimo sistemas Sąjungoje. Nors ECB ir nepateikia konkrečių pastabų dėl šio teisės akto, ECB mano, kad svarbu užtikrinti, jog Sąjungos reguliavimo sistema ir toliau būtų grindžiama prielaida, kad indėlininkų ir investuotojų rizikos profiliai yra skirtingi.

Konkrečios pastabos dėl IGS

Taikymo sritis

4.

Pagal pasiūlytą naujos redakcijos direktyvą visos kredito įstaigos privalės tapti IGS, teikiančių indėlių garantijas suderintomis sąlygomis ir pagal bendrą principą finansuojamų IGS narių individualiais ex ante įnašais, narėmis (12). ECB mano, kad tokios suderintos priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas bendroje Sąjungos finansinių paslaugų rinkoje. Bazelio bankų priežiūros komitetas (BBPK) taip pat pritaria galimai plačios apimties narystei IGS (13). Kartu ECB pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse narėse ilgą laiką sėkmingai veikia savitarpio ir savanoriškos sistemos, indėlių apsaugai naudojančios ne iš anksto nustatytas indėlių garantijas, o kitas priemones, pvz., savitarpio finansinės pagalbos susitarimus. ECB supranta, kad pasiūlyta naujos redakcijos direktyva nesiekiama apriboti tolesnio savitarpio ir savanoriškų sistemų gebėjimo apsaugoti savo įstaigas nares šioms sistemoms būdingu būdu, kuris būtų taikomas greta indėlių garantijų, kurios tokių įstaigų narių klientams bus teikiamos pagal pasiūlytą naujos redakcijos direktyvą. Šiame kontekste ECB pritaria 10 metų laikotarpiui, per kurį palaipsniui būtų pasiektas pasiūlytoje naujos redakcijos direktyvoje numatytas ex ante finansavimo tikslinis lygis, siekiant sumažinti spaudimą toms kredito įstaigoms, kurios anksčiau neprivalėjo mokėti IGS įnašų (14).

5.

ECB rekomenduoja (15) tiksliau suformuluoti nuostatą, kad pasiūlytoje naujos redakcijos direktyvoje nustatytas režimas netaikomas valdžios institucijų indėliams, kaip tai buvo iš pradžių suformuluota Direktyvoje 94/19/EB, t. y. reikėtų paminėti „Vyriausybės ir centrines valdymo institucijas“ bei „provincijų, regionų, vietos ir municipalines valdžios institucijas“ (16).

Grąžinimo terminas

6.

ECB pritaria garantuojamų indėlių grąžinimo terminų papildomo sutrumpinimo principui (17). Nepaisant to, gali iškilti sunkumų dėl siūlomo sutrumpinimo iki 7 dienų, kadangi jis būtų įvestas netrukus po ankstesnio sutrumpinimo iki 20 darbo dienų, kurį valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2010 m. pabaigos (18). ECB rekomenduoja (19) iš dalies pakeisti pasiūlytą naujos redakcijos direktyvą, numatant, kad Komisija: i) parengs ankstesnio sutrumpinimo iki 20 darbo dienų įgyvendinimo apžvalgą; ir ii) remdamasi apžvalgos rezultatais, suformuluos pasiūlymus dėl galimo papildomo grąžinimo termino sutrumpinimo ar sutrumpinimų.

Finansavimas

7.

Remiantis pasiūlyta naujos redakcijos direktyva, IGS privalo 10 metų laikotarpiu palaipsniui pasiekti ex ante finansavimo lygį, apibrėžtą tinkamų indėlių procentine dalimi (20). ECB pritaria tam, kad būtų įvestas aiškiai apibrėžtas ex ante finansavimo tikslinis lygis, tuo žymiai sustiprinant finansinį stabilumą ir vienodas veiklos sąlygas, IGS finansavimo naštą perkeliant kredito įstaigoms narėms, t. y. subjektams, kontroliuojantiems rizikas, kurias apdraudžia IGS. ECB supranta, kad dėl ex ante finansavimo lygio yra diskutuojama Sąjungos teisėkūros proceso metu. ECB rekomenduoja (21) šį ex ante finansavimo lygį apibrėžti darant nuorodą į „garantuojamus indėlius“, t. y. tinkamus indėlius, neviršijančius kompensacijos lygio (22), kadangi garantuojami indėliai IGS įsipareigojimų lygį atspindi tiksliau nei tinkami indėliai.

8.

IGS narių individualių įnašų apskaičiavimo kontekste ECB iš esmės pritaria siūlomam iš dalies rizika pagrįstų įnašų modeliui, įtvirtinant nuostatas, užtikrinančias įvairių turto rūšių palyginamumą (23). Šiuo modeliu, grindžiamu Komisijos Jungtinio tyrimų centro rekomendacijomis (24), siekiama, kad apskaičiavimas būtų pakankamai paprastas ir būtų sudarytos sąlygos individualių įnašų palyginamumui, naudojant keletą atitinkamų pagrindinių (rizika pagrįstų) ir papildomų (ne rizika pagrįstų) rodiklių. ECB rekomenduoja (25) pasiūlytoje naujos redakcijos direktyvoje numatyti, kad konkretūs apskaičiavimo metodologijos elementai būtų patikslinti Europos bankininkystės institucijos (EBI) parengtuose techniniuose standartuose ir gairėse, vadovaujantis patikrintais empiriniais duomenimis ir užtikrinant vienodą vertinimą.

9.

Jeigu ex ante finansavimo nepakanka indėlininkų reikalavimams apmokėti, pasiūlyta naujos redakcijos direktyva įtvirtina trijų pakopų papildomą ex post finansavimą. Šiuo klausimu ECB pateikia tokius pastebėjimus:

9.1.

Pirma, IGS nariai turės mokėti specialius įnašus, sudarančius iki 0,5 % tinkamų indėlių sumos (26). ECB pritaria šiam sprendimui, kuris įpareigoja patį finansų sektorių patenkinti ypatingus poreikius, tokiu būdu apribojant IGS priemonėms būdingas morališkai žalingas paskatas ir sudarant sąlygas veiksmingai tarpusavio kontrolei.

9.2.

Antra, gali būti įgyvendinama tarpusavio skolinimosi sistema, leidžianti bet kuriai iš valstybėje narėje veikiančių IGS skolinti kitai IGS ne daugiau kaip 0,5 % tinkamų jos indėlių sumos, paskolą ir palūkanas grąžinant per penkerius metus (27). ECB pažymi, kad naudojant tarpvalstybinio IGS skolinimosi priemones, gali susidaryti situacijos, kai skolinančiajai IGS vėliau pačiai tenka padengti savo grąžinimo poreikius arba kai besiskolinančioji IGS atlieka daugiau funkcijų nei skolinančioji IGS, pvz., kai ji turi įgaliojimus rekapitalizuoti arba suteikti paskolą finansinių sunkumų patiriančiai kredito įstaigai savo valstybėje narėje. Todėl ECB pritaria pasiūlytoje naujos redakcijos direktyvoje įtvirtintiems apribojimams, įskaitant sąlygą, kad pasiskolintos lėšos gali būti naudojamos tik indėlininkų reikalavimams apmokėti (28). ECB supranta, kad šiame teisėkūros diskusijų dėl pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos etape IGS tarpusavio skolinimosi priemonės būtų savanoriškos. Kiti elementai, kurie turėtų būti apsvarstyti reglamentuojant šį klausimą, inter alia yra: i) minimalios sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtos įgyvendinti skolinimosi priemonės, siejant jas su besiskolinančios IGS kitų finansavimo šaltinių išnaudojimu; ir ii) sąlygos, kurioms esant paskola gali būti pratęsta, įskaitant skolinančiajai IGS numatomus grąžinimo saugiklius. Tuo pačiu metu būtų reikalinga platesnė diskusija, ar IGS turėtų naudoti savo lėšas krizių valdymo tikslais, peržengiant siauras indėlininkų reikalavimų apmokėjimo ribas (29). ECB mano, kad šis klausimas turėtų būti sprendžiamas teisėkūros procese, kurį inicijavo Komisijos komunikatas dėl krizių sprendimo.

9.3.

Trečia, kaip paskutinę priemonę IGS turi būti sudariusi alternatyvaus finansavimo susitarimus. Tačiau ECB pažymi, kad, kiek tai susiję su galimu centrinių bankų dalyvavimu, IGS finansavimo susitarimai turi atitikti Sutartyje nustatytą piniginio finansavimo draudimą, ypač lėšų pereikvojimo sąskaitose ar bet kurios kitos formos kredito galimybės nacionaliniuose centriniuose bankuose draudimą Sutarties 123 straipsnio prasme, kaip išsamiau apibrėžta antriniuose Sąjungos teisės aktuose ir nustatyta ECB praktikoje (30).

10.

ECB supranta, kad yra svarstoma, ar galėtų būti atsisakyta pradinio pasiūlymo nustatyti bendros su vienu subjektu susijusios IGS indėlių ir investicijų sumos ribas (31). ECB mano, kad bet kokios galimos investicijų ribos turi būti įvertintos, inter alia, atsižvelgiant į galimą jų poveikį konkrečių turto rūšių priemonių rinkoms. Šiuo požiūriu IGS investicijoms į valstybių narių viešojo sektoriaus subjektų išleistas priemones gali būti taikomos specifinės nuostatos.

11.

Galiausiai, iš finansinės integracijos perspektyvos ECB pritaria pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos nuostatai, pagal kurią kredito įstaigai nustojus būti sistemos nare ir prisijungus prie kitos sistemos, įnašai, sumokėti per šešis mėnesius iki narystės atšaukimo, grąžinami arba perkeliami į kitą sistemą (32). Ši nuostata gali palengvinti tarpvalstybinių kredito įstaigų reorganizavimą. Tačiau siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo, ši priemonė turėtų apimti tik sumokėtų įnašų perkėlimą į naują sistemą (nenumatant grąžinimo galimybės) ir neturėtų apimti specialių įnašų, sumokėtų pradinės IGS nepakankamiems ištekliams padengti (33).

Priežiūra

12.

ECB pritaria, kad valstybių narių vykdoma IGS priežiūra bus sustiprinta atliekant testavimus nepalankiausiomis sąlygomis ir kad EBI ir Europos indėlių draudikų forumas atliks šių testavimų tarpusavio vertinimus (34). Tai, kad EBI gaus informaciją iš IGS ir kompetentingų institucijų, ypač informaciją apie IGS finansavimą ir tarpvalstybinį IGS tarpusavio skolinimąsi, gali padėti užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir išspręsti kai kuriuos pirmiau minėtus klausimus, susijusius su tokiais tarpvalstybinio skolinimosi susitarimais.

Redagavimo pasiūlymai

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą naujos redakcijos direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. vasario 16 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 368 galutinis.

(2)  KOM(2010) 371 galutinis.

(3)  ECB nuomonė CON/2008/70 dėl Direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų nuostatų dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino dalinio pakeitimo (OL C 314, 2008 12 9, p. 1).

(4)  OL L 135, 1994 5 31, p. 5. Siūlomi pakeitimai, dėl kurių buvo pateiktos pastabos Nuomonėje CON/2008/70, buvo priimti kaip 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/14/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatų dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino (OL L 68, 2009 3 13, p. 3).

(5)  Žr. „Eurosistemos požiūrį į Komisijos konsultavimosi dokumentą dėl Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų persvarstymo“ („The Eurosystem’s stance on the Commission’s consultation document on the review of Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes“), 2009 m. rugpjūtis (toliau – 2009 m. Eurosistemos įnašas), galima rasti ECB svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(6)  Žr. 2009 m. Eurosistemos įnašą, p. 4.

(7)  Žr. 2009 m. Eurosistemos įnašą, p. 7.

(8)  Žr. 2009 m. Eurosistemos įnašą, p. 12.

(9)  Žr. 2010 m. liepos 12 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai „Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų persvarstymas“, KOM(2010) 369 galutinis, p. 4.

(10)  2010 10 20 Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos centriniam bankui „ES finansų sektoriaus krizių valdymo sistema“ (KOM(2010) 579 galutinis) (toliau – Komisijos komunikatas dėl krizių valdymo) 5.2 skirsnis, p. 15; taip pat žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 22 konstatuojamosios dalies paskutinįjį sakinį ir pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos aiškinamojo memorandumo 7.4 skirsnį, p. 8.

(11)  OL L 84, 1997 3 26, p. 22.

(12)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 3 straipsnio 1 dalį.

(13)  Žr. BBPK, „Pagrindiniai veiksmingų indėlių draudimo sistemų principai. Siūloma atitikties vertinimo metodologija“ („Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A proposed methodology for compliance assessment“), 2010 m. lapkričio 25 d. konsultacinis dokumentas, pateiktas pastaboms iki 2010 m. gruodžio 8 d. (toliau – BBPK konsultacinis dokumentas), p. 15 (8 principas – Privaloma narystė), galima rasti BBPK svetainėje http://www.bis.org

(14)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 20 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą kartu su 9 straipsnio 1 dalies trečiąja pastraipa, ir 2 straipsnio 1 dalies h punktą; taip pat žr. naujos redakcijos direktyvos aiškinamojo memorandumo 7.4 skirsnį, p. 7; taip pat žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 16 konstatuojamąją dalį ir pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos aiškinamojo memorandumo 7.5 skirsnį, p. 8.

(15)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą siūlomą 2 pakeitimą.

(16)  Žr. Direktyvos 94/19/EB I priedo 3 ir 4 punktus.

(17)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 7 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

(18)  Žr. Direktyvos 94/19/EB 10 straipsnį, su pakeitimais, padarytais 1 straipsnio 6 dalies a punktu, siejant su Direktyvos 2009/14/EB 2 straipsnio 1 dalies antrąja pastraipa.

(19)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą siūlomą 3 pakeitimą.

(20)  Žr. 14 išnašą.

(21)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą siūlomą 1 pakeitimą.

(22)  Pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punktas.

(23)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 11 straipsnį bei I ir II priedus.

(24)  Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (2009 m. birželis), „Rizika pagrįstų įnašų į ES indėlių garantijų sistemas galimi modeliai“ („Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes“).

(25)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą siūlomą 4 pakeitimą.

(26)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 9 straipsnio 3 dalį.

(27)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 10 straipsnį.

(28)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 10 straipsnio 1 dalies d punktą.

(29)  Žr. BBPK konsultacinį dokumentą, p. 33.

(30)  Žr. 2009 m. Eurosistemos įnašą, p. 11.

(31)  Pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 9 straipsnio 2 dalis.

(32)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 12 straipsnio 3 dalį.

(33)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą siūlomą 5 pakeitimą.

(34)  Žr. pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 3 straipsnio 6 dalį.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

ECB siūlomi pasiūlytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) pakeitimai

1     pakeitimas

Pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies h punktas

„h)   tikslinis lygis– 1,5 % tinkamų indėlių, už kurių garantijas atsakinga indėlių garantijų sistema;“

„h)   tikslinis lygis– 1,5 % garantuojamų indėlių, už kurių garantijas atsakinga indėlių garantijų sistema;“

Paaiškinimas

Ex ante finansavimo lygis turėtų būti apibrėžtas nuoroda į „garantuojamus indėlius“, t. y. tinkamus indėlius, neviršijančius kompensacijos lygio, atsižvelgiant į tai, kad garantuojami indėliai IGS įsipareigojimų lygį atspindi tiksliau nei tinkami indėliai.

2     pakeitimas

Pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies j punktas

„j)

valdžios institucijų indėliams,“

„j)

Vyriausybės ir centrinių valdymo institucijų, provincijų, regionų, vietos ir municipalinių valdžios institucijų indėliams,“

Paaiškinimas

Valdžios institucijų indėlių išskyrimas turėtų būti suformuluotas tiksliau, kaip tai buvo suformuluota Direktyvoje 94/19/EB.

3     pakeitimas

Pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 7 straipsnio 1 dalis

„1.   Indėlių garantijų sistemos negrąžinamus indėlius turi sugebėti grąžinti per 7 dienas po to, kai kompetentingos institucijos priima sprendimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, arba teisminė institucija priima sprendimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje.“

„1.   Indėlių garantijų sistemos negrąžinamus indėlius turi sugebėti grąžinti per 20 darbo dienų po to, kai kompetentingos institucijos priima sprendimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, arba teisminė institucija priima sprendimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje.

Iki [2012 m. balandžio 1 d.] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai konsultacijomis pagrįstą ataskaitą, kurioje: a) apžvelgiamas grąžinimo termino sutrumpinimo iki 20 darbo dienų įgyvendinimas; ir b) remiantis tokios apžvalgos rezultatais, įvertinamas papildomo grąžinimo termino sutrumpinimo ar sutrumpinimų galimumas.

Paaiškinimas

Gali iškilti sunkumų dėl siūlomo sutrumpinimo iki 7 dienų įgyvendinimo, kadangi jis būtų įvestas netrukus po ankstesnio sutrumpinimo iki 20 darbo dienų, kuris turėjo būti įgyvendintas iki 2010 m. pabaigos. Pasiūlyta naujos redakcijos direktyva turėtų numatyti, kad Komisija apžvelgs ankstesnio sutrumpinimo iki 20 darbo dienų įgyvendinimą ir, remdamasi tokios apžvalgos rezultatais, pasiūlys galimą papildomą grąžinimo termino sutrumpinimą ar sutrumpinimus.

4     pakeitimas

Pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 11 straipsnio 3–5 dalys

„3.   2 dalis netaikoma 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms indėlių garantijų sistemoms.

4.   Siekiant patikslinti apibrėžčių elementus ir metodus pagal II priedo A dalį, įgaliojimai perduodami Komisijai. Šie reguliavimo standartų projektai priimami pagal [EBI reglamento] 7–7d straipsnius. Europos bankininkystės institucija gali parengti reguliavimo standartų projektus, skirtus pateikti Komisijai.

5.   Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Europos bankininkystės institucija pateiks II priedo B dalies taikymo gaires pagal [EBI reglamento 8 straipsnį].“

„3.   2 dalis netaikoma 1 straipsnio 3 dalyje nurodytoms indėlių garantijų sistemoms.

4.   Komisijai perduodami įgaliojimai priimti reguliavimo techninius standartus patikslinant pagrindinių rizikos rodiklių apibrėžtis ir apskaičiavimo metodus pagal II priedo A dalį. Šie reguliavimo techniniai standartai priimami pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 1014 straipsnius.

Komisija ypač atsižvelgia, kad rizika pagrįstų įnašų apskaičiavimo metodai būtų pagrįsti patikrintais empiriniais duomenimis ir užtikrintų vienodą vertinimą.

5.   Iki [2011 m. gruodžio 31 d.] Europos bankininkystės institucija (EBI) pateiks II priedo B dalyje numatytų papildomų rizikos rodiklių taikymo gaires pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį.“

Paaiškinimas

Dėl siūlomo rizika pagrįstų įnašų į IGS apskaičiavimo metodo yra diskutuojama. Šiuo požiūriu pavedus EBI parengti gaires ir techninius standartus, būtų sudarytos galimybės parengti atitinkamą metodą, pagrįstą patikrintais techniniais duomenimis ir užtikrinantį vienodą vertinimą.

5     pakeitimas

Pasiūlytos naujos redakcijos direktyvos 12 straipsnio 3 dalis

„3.   Jei kredito įstaiga nustoja būti sistemos nare ir prisijungia prie kitos sistemos, įnašai, sumokėti per 6 mėnesius iki narystės atšaukimo, grąžinami arba perkeliami į kitą sistemą. Tai netaikoma, jei kredito įstaiga buvo pašalinta iš sistemos pagal 3 straipsnio 3 dalį.“

„3.   Jei kredito įstaiga nustoja būti sistemos nare ir prisijungia prie kitos sistemos, įnašai, išskyrus specialius įnašus, numatytus 9 straipsnio 3 dalyje, kuriuos ši kredito įstaiga buvo sumokėjusi per 6 mėnesius iki narystės atšaukimo, perkeliami į kitą sistemą. Tai netaikoma, jei kredito įstaiga buvo pašalinta iš sistemos pagal 3 straipsnio 3 dalį.“

Paaiškinimas

Siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo šia nuostata, perkeliant įnašus į naują sistemą, specialūs įnašai, sumokėti padengiant pradinės IGS nepakankamus resursus, neturėtų būti perkeliami, o sumokėti įnašai neturėtų būti grąžinami.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.


Top