EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

2011 m. sausio 13 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 57/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2011 m. sausio 13 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2010 m. spalio 13 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) sklandžiam mokėjimo sistemų veikimo skatinimui ir prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, jos atliekamam operacijų užsienio valiuta vykdymui ir valstybių narių oficialiųjų užsienio atsargų laikymui ir valdymui kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 2 ir 5 dalyse. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

Atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo mėn. Pitsburge vykusiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikime šalių vadovų paskelbtą įsipareigojimą skatinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos tvirtumą ir skaidrumą, ECB remia pasiūlyto reglamento tikslą – nustatyti vienodus reikalavimus ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims ir pagrindinių sandorio šalių bei sandorių duomenų saugyklų veiklai.

Tačiau ECB yra susirūpinęs dėl kai kurių pasiūlyto reglamento nuostatų. Pirmiausia, pasiūlytu reglamentu siekiama skatinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos finansinį stabilumą rizikos ribojimo principais pagrįstos priežiūros požiūriu. Centriniams bankams teisės aktuose yra nustatytas vaidmuo ir pareigos saugoti finansinį stabilumą ir rūpintis, kad finansinės infrastruktūros būtų saugios bei veiksmingos. Šį vaidmenį atlieka už pagrindinių sandorio šalių bei sandorių duomenų saugyklų priežiūrą atsakingi centriniai bankai ir centriniai bankai, leidžiantys pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitai naudojamą arba sandorių duomenų saugyklų registruojamą valiutą. Todėl reikia užtikrinti tinkamą ECB ir ECBS nacionalinių centrinių bankų (NCB) dalyvavimą įvairiais pasiūlyto reglamento klausimais (ypač sprendžiant dėl leidimų suteikimo arba panaikinimo, įskaitant veiklos pratęsimą; nuolat vertinant pagrindinių sandorio šalių riziką; nustatant pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų techninius standartus; ir sprendžiant, ar leisti trečiosios šalies pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms vykdyti savo veiklą Sąjungoje) iš esmės nereglamentuojant centrinio banko kompetencijos.

Be to, ECB pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalys būtų griežtai reglamentuojamos. Šiuo atžvilgiu taip pat turėtų būti toliau svarstoma, ar reikia iš dalies pakeisti 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (2) 4 straipsnio 1 dalyje esančią „kredito įstaigos“ apibrėžtį, kad būtų užtikrinta, jog pagrindinės sandorio šalys klasifikuojamos kaip kredito įstaigos su ribotos veiklos banko licencija.

ECB taip pat atkreipia dėmesį, kad ši reforma turės itin reikšmingas praktines pasekmes rinkos dalyviams, ypač kiek tai susiję su operacijomis, rizikos valdymu ir teisine dokumentacija.

Konkrečios pastabos

Pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies ketvirtą įtrauką ir Europos centrinių bankų sistemos statuto (toliau – ECBS statutas) 3 straipsnio 1 dalies ketvirtą įtrauką ir 22 straipsnį, kartu su leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, numatytomis Sutarties 139 straipsnyje ir ECBS statuto 42 straipsnio 1 dalyje, viena iš pagrindinių ECBS vykdytinų uždavinių yra skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą. Šiuo aspektu ECB ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti taisykles, kad būtų užtikrintas kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su kitomis šalimis. Eurosistemos kompetencija prižiūrėti kliringo ir mokėjimo sistemas kyla iš šių nuostatų (3). Priežiūros kompetencija taip pat yra neatskiriama nuo ECBS uždavinio prisidėti prie finansų sistemos stabilumo, kaip nustatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje ir ECBS statuto 3 straipsnio 3 dalyje. Be to, pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje, kaip nurodyta Sutarties 127 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje ir ECBS statuto 3 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje, priklauso nuo patikimų ir veiksmingų rinkos sistemų ir infrastruktūrų buvimo. Todėl tokių sistemų ir infrastruktūrų sklandaus veikimo skatinimas yra pagrindinis Eurosistemos uždavinys (4). Valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB taip pat turi panašius įgaliojimus savo atitinkamose nacionalinės teisės sistemose.

Finansų rinkų infrastruktūrų, įskaitant pagrindines sandorio šalis, srityje Mokėjimo ir atsiskaitymų sistemų komitetui (Committee of Payment and Settlement Systems, CPSS) ir Tarptautinei vertybinių popierių komisijų organizacijai (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) priklausantys centrinių bankų atstovai ir vertybinių popierių reguliavimo institucijų atstovai pripažino ir reglamentavimo, ir priežiūros svarbą. Šiuo klausimu CPSS ir IOSCO rekomendacijos yra grindžiamos koncepcija, kad vertybinių popierių komisijos ir centriniai bankai reglamentavimą, priežiūrą ir stebėseną vykdo lygiavertiškumo pagrindais. Pasiūlytame reglamente turėtų būti laikomasi tokio paties požiūrio ir užtikrinta, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) įgaliojimai yra papildomi ir subalansuoti tinkamai dalyvaujant ECB ir NCB. Visaaprėpiantis reglamentavimo tikslas turėtų būti plėtoti standartus, parengtus glaudžiai bendradarbiaujant EVPRI ir ECBS, taip užtikrinant, kad centriniams bankams nereikėtų kurti papildomų ir galimai skirtingų priežiūros priemonių (įskaitant teisės aktus), kad būtų užtikrintas pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų saugumas ir stabilumas. Tačiau tai gali lemti pernelyg didelę Sąjungos reglamentavimo sistemos naštą pagrindinėms sandorio šalims ir gali net sukelti teisinę riziką esant persidengiantiems ar skirtingiems reikalavimams.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pasiūlyto reglamento kontekste svarbu užtikrinti veiksmingą priežiūros institucijų darbuotojų bendradarbiavimą. Kaip jau nustatyta Eurosistemos įnaše į Europos Komisijos viešąją konsultaciją dėl išvestinių priemonių ir rinkų infrastruktūrų (5), ECB mano, kad ECBS narių vaidmuo turėtų būti aiškiai apibrėžtas ir nustatytas, ypač dėl toliau nurodytų aspektų. Pirma, sprendimą dėl tarpuskaitos prievolės tinkamumo pagal pasiūlyto reglamento 4 straipsnį turėtų priimti ne viena EVPRI, o bendradarbiaudama su ECBS nariais. Antra, techniniai reguliavimo standartai, gairės ir rekomendacijos pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms turėtų būti nustatomi glaudžiai bendradarbiaujant su ECBS nariais. Siekiant užtikrinti suderinamumą su nustatytomis procedūromis ir politiniais sprendimais (6) ir visapusiškai pripažinti EVPRI ir ECBS kompetenciją, geriausias būdas šiam darbui organizuoti būtų jungtinė EVPRI-ECBS grupė, sudaryta pagal dabartinės ECBS-CESR grupės modelį. Trečia, atitinkami ECBS nariai turėtų, priežiūros perspektyvos požiūriu bei kaip emisijos centriniai bankai, dalyvauti atliekant visus pagal pasiūlyto reglamento 14 straipsnį įsteigtos kolegijos uždavinius, įskaitant leidimų suteikimą ir pagrindinių sandorio šalių peržiūrą pagal pasiūlyto reglamento III antraštinę dalį. Ketvirta, santykiuose su trečiosiomis šalimis EVPRI neturėtų priimti sprendimo pagal pasiūlyto reglamento 23 straipsnį dėl trečiosios šalies pagrindinių sandorio šalių pripažinimo nebendradarbiaudama su atitinkamais ECBS nariais, priežiūros perspektyvos požiūriu ir kaip emisijos centriniais bankais, kad būtų užtikrinta, jog tinkamai atsižvelgiama į visas centrinių bankų problemas ir politiką, pavyzdžiui, dėl likvidumo ir rizikos valdymo. Be to, ECB rekomenduoja, kad tokio pripažinimo sąlyga būtų toks pat Sąjungos pagrindinių sandorio šalių traktavimas pagal atitinkamus tokių trečiųjų šalių įstatymus. Penkta, visos susijusios institucijos, organai ir centriniai bankai turi tinkamai dalyvauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Centriniai bankai turi dalyvauti kolegijoje ir keistis reikalinga informacija, įskaitant finansinio stabilumo, priežiūros ir statistikos tikslais.

Galiausiai, ECB pastebi, kad centriniai bankai gali pasiūlyti pagrindinėms sandorio šalims tam tikras paslaugas, įskaitant, galbūt, vienos nakties paskolą ir indėlių bei atsiskaitymų paslaugas, priklausomai nuo įstatymais jiems nustatytų uždavinių ir atsakomybės. ECB pripažįsta, kad centrinio banko paslaugos yra veiksmingiausias rinkos infrastruktūros įrankis jos likvidumo ir rizikos valdymo poreikių požiūriu. Tačiau centrinio banko paslaugos nėra per se skirtos rinkos infrastruktūros verslo poreikiams patenkinti, ir Eurosistemos bei kiti centriniai bankai turi patys nuspręsti, kokias paslaugas ir kokiomis sąlygomis jie galėtų pasiūlyti pagrindinėms sandorio šalims. Šiuo atžvilgiu pasiūlyto reglamento 10 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad pagrindinės sandorio šalys, prieš gaudamos leidimą teikti paslaugas ir vykdyti veiklą „turi galimybę užtikrinti tinkamą likvidumą“. Minėtas tinkamas likvidumas „galėtų atsirasti dėl galimybės naudotis centrinio banko arba kreditingo ir patikimo komercinio banko (…) likvidumu“. ECB mano, kad komercinio banko pinigai iš tikrųjų nepašalina rizikos, o centrinio banko – pašalina, kaip pripažinta CPSS-IOSCO ir ECBS-CESR rekomendacijose. Todėl pasiūlytame reglamente centrinio banko likvidumas ir komercinio banko pinigai neturėtų būti traktuojami kaip vienodai saugios ir priimtinos galimybės.

Tuo pačiu metu ECB palankiai vertina, kad pasiūlytame reglamente nėra siūlymų reguliuoti galimybę naudotis centrinio banko kreditu. Sprendimas teikti įprastą ar kritinio atvejo kreditą yra didesnė centrinio banko prerogatyva nei teikiant kitas paslaugas, ir yra tiesiogiai susijęs su pinigų politika.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. sausio 13 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 484 galutinis.

(2)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(3)  Be to, kai kurių valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB priežiūrą atlieka nacionalinių teisės aktų, kurie papildo ir kai kuriais atvejais dubliuoja Eurosistemos kompetenciją, pagrindu. Valstybių narių, kurios dar neįsivedė euro, NCB priežiūros kompetenciją nustato nacionaliniai teisės aktai.

(4)  Taip pat žr. 2009 m. vasario 20 d. Eurosistemos priežiūros politikos pagrindus („Eurosystem Oversight Policy Framework“). Dokumentą galima rasti ECB svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(5)  2010 m. liepos mėn. Galima rasti ECB svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(6)  Žr. 2007 m. spalio 9 d. Ecofin Tarybos išvadas, kuriose teigiama, kad: „Aptarusi darbą, susijusį su ECBS/CESR „Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo už juos ES standartais“, Taryba (…) pripažįsta, kad investuotojų apsauga ir po prekybos teikiamų paslaugų sektoriaus ribojantis saugumas, įskaitant jo rizikos valdymo aspektus, yra svarbūs klausimai, kurie turi būti aptarti, ir kad turėtų būti apsvarstyti konkretūs veiksmai, įskaitant, pavyzdžiui, susitarimą dėl standartų ar reglamentavimo priemonių, papildantys Elgesio kodeksą rizikos ir finansinio stabilumo srityje“; taip pat žr. 2008 m. birželio 3 d. Ecofin Tarybos išvadas, kuriose ECBS ir CESR kviečiami baigti darbus, susijusius su pirmiau minėtais standartais.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 7 bis konstatuojamoji dalis (nauja)

Nėra teksto.

„(7 bis)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 2 dalį ir Europos centrinių bankų sistemos statuto (toliau – ECBS statutas) 1 straipsnio antrą sakinį, 3 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnį kartu su leidžiančia nukrypti nuostata, numatyta Sutarties 139 straipsnyje ir ECBS statuto 42 straipsnio 1 dalyje, vienas iš pagrindinių uždavinių, vykdytinų per Europos centrinių bankų sistemą (ECBS), yra skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą. Šiuo aspektu ECB ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su kitomis šalimis. Valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaliniai centriniai bankai taip pat turi panašius įgaliojimus savo atitinkamose nacionalinės teisės sistemose. Taigi priežiūros įgaliojimų įgyvendinimas gali būti vertinamas kaip vienas pagrindinių ECBS uždavinių. Šio reglamento nuostatos dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų nepažeidžia Sutartyje ir ECBS statute nustatytų ECBS narių priežiūros įgaliojimų ir turėtų nepažeisti priežiūros įgaliojimų, kylančių iš bet kokių nacionalinių teisės aktų.“

Paaiškinimas

Pasiūlytas reglamentas nustato riziką ribojančius reikalavimus pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms tinkamai neatspindėdamas Sutartyje, ECBS statute ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytos ECBS narių kompetencijos prižiūrėti tokias infrastruktūras. Dėl šios priežasties pasiūlyta naujoji konstatuojamoji dalis apibrėš kontekstą, kuriame pasiūlytas reglamentas bus taikomas, kai jis bus priimtas.

2     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 29 konstatuojamoji dalis

„(29)

Įvedus prievolę atlikti ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą, būtina nustatyti aiškias taisykles, reglamentuojančias leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimą ir pagrindinių sandorio šalių priežiūrą. Nacionalinės kompetentingos institucijos ir toliau turėtų būti atsakingos už visus leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimo ir pagrindinių sandorio šalių priežiūros aspektus, įskaitant patikrinimą, kad paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis atitinka reikalavimus, nustatytus šiame reglamente ir 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, atsižvelgiant į tai, kad nacionalinės kompetentingos institucijos ir toliau geriausiai gali patikrinti, kaip minėtos pagrindinės sandorio šalys dirba kasdien, atlikti jų reguliarias patikras ir prireikus imtis reikiamų veiksmų.“

„(29)

Įvedus prievolę atlikti ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą, būtina nustatyti aiškias taisykles, reglamentuojančias leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimą ir pagrindinių sandorio šalių priežiūrą. Nacionalinės kompetentingos institucijos ir toliau turėtų būti atsakingos už visus leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimo ir pagrindinių sandorio šalių priežiūros aspektus, įskaitant patikrinimą, kad paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis atitinka reikalavimus, nustatytus šiame reglamente ir 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, atsižvelgiant į tai, kad nacionalinės kompetentingos institucijos ir toliau geriausiai gali patikrinti, kaip minėtos pagrindinės sandorio šalys dirba kasdien, atlikti jų reguliarias patikras ir prireikus imtis reikiamų veiksmų. Atsižvelgiant į emisijos centrinių bankų priežiūros įgaliojimus ir vaidmenį, kompetentinga institucija, siekdama efektyvumo ir išvengti darbo dubliavimo, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ECBS nariais vykdydama įprastinę pagrindinių sandorio šalių priežiūrą ir priimdama sprendimus dėl atitinkamų veiksmų.

Paaiškinimas

Jeigu pagal pasiūlytą reglamentą kompetentinga institucija, vykdydama įprastinę pagrindinių sandorio šalių priežiūrą ir priimdama sprendimus dėl atitinkamų veiksmų, bendradarbiautų su ECBS nariais, veikiančiais kaip priežiūros institucijos ir kaip emisijos centriniai bankai, būtų išvengta tokių kompetentingų institucijų vykdomos priežiūros ir ECB bei NCB vykdomos priežiūros dubliavimo. Tai taip pat būtų efektyviau reguliuojamos pagrindinės sandorio šalies požiūriu, nes jai nereikėtų teikti atitinkamos informacijos ir bendradarbiauti su daugeliu institucijų ir centrinių bankų.

3     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 49 konstatuojamoji dalis

„(49)

Svarbu užtikrinti reikalavimų pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms tarptautinę konvergenciją. Šiame reglamente vadovaujamasi rekomendacijomis, kurias parengė CPSS ir IOSCO ir ECBS ir CESR [išnaša], ir sukuriama Sąjungos sistema, kurioje pagrindinės sandorio šalys gali saugiai veikti. EVPRI turėtų į tai atsižvelgti rengdama šiame reglamente nustatytus techninius reguliavimo standartus, gaires ir rekomendacijas.“

„(49)

Svarbu užtikrinti reikalavimų pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms tarptautinę konvergenciją. Šiame reglamente vadovaujamasi esamomis rekomendacijomis, kurias parengė CPSS ir IOSCO ir ECBS ir CESR [išnaša], pastebint, kad CPSS ir IOSCO rekomendacijos dėl finansinės rinkos infrastruktūros, įskaitant pagrindines sandorio šalis, šiuo metu yra peržiūrimos. Šiuo aspektu šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos sistema, kurioje pagrindinės sandorio šalys gali saugiai veikti , o EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir atitinkamomis institucijomis, i rengdama bei peržiūrėdama šiame reglamente nustatytus techninius reguliavimo standartus, gaires ir rekomendacijas, turėtų atsižvelgti į esamus standartus bei į naujausius pokyčius.

Tekstas išnašoje:

Europos centrinių bankų sistema ir Europos vertybinių popierių priežiūros institucijų komitetas.

Tekstas išnašoje:

Europos centrinių bankų sistema ir Europos vertybinių popierių priežiūros institucijų komitetas. 2008 m. birželio 3 d. Ecofin taryba pakvietė ECBS ir EVPRI adaptuoti ir priimti „ECBS ir EVPRI vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo Europos Sąjungoje rekomendacijas“. Atsižvelgdama į finansinio stabilumo riziką, kurią sukėlė didėjantis ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mastas, Ecofin taryba 2008 m. gruodžio mėn. pakvietė ECBS ir EVPRI apsvarstyti galimybę tiesiogiai imtis ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos klausimo peržiūrint ir priimant rekomendacijas pagrindinėms sandorio šalims. ECBS ir EVPRI atnaujino darbą 2009 m. birželio mėn. ir peržiūrėjo rekomendacijas pagal Ecofin tarybos prašymus, atsižvelgdami į visus pastarojo meto reguliavimo ir teisės pokyčius ir kitas iniciatyvas. 2009 m. birželio 23 d. ECBS ir EVPRI paskelbė „Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo Europos Sąjungoje rekomendacijas“.

Paaiškinimas

Siekdamas užtikrinti bendrą teisės aktų nuoseklumą, ECB siūlo paaiškinti, kad pasiūlytas reglamentas atsižvelgia į CPSS ir IOSCO suformuluotus standartus. Tuo pačiu tikslu, atsižvelgdamas į ECBS narių ir kitų atitinkamų institucijų kompetenciją, ECB taip pat siūlo paaiškinti, kad EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir atitinkamomis institucijomis, rengdama bei peržiūrėdama pasiūlytame reglamente nustatytus techninius reguliavimo standartus, gaires ir rekomendacijas, turėtų atsižvelgti ne tik į esamus standartus, bet ir į naujausius pokyčius.

4     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 50 konstatuojamoji dalis

„(50)

Komisija turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį ir juose nustatyti, kokie duomenys turi būti įtraukti į pranešimą EVPRI ir į registrą, ir kriterijai, kuriais turėtų remtis EVPRI priimdama sprendimą dėl: tinkamumo taikyti tarpuskaitos prievolę, informacijos ir tarpuskaitos ribų, ilgiausio galimo sutarties patvirtinimo laikotarpio, likvidumo, minimalaus valdymo taisyklių turinio, išsamios informacijos apie duomenų saugojimą, minimalaus veiklos tęstinumo plano turinio ir garantuojamų paslaugų, reikalavimų dėl garantinės įmokos procentinės dalies ir termino, ekstremalių rinkos sąlygų, labai likvidaus įkaito ir jo vertės mažinimo, labai likvidžių finansinių priemonių ir koncentracijos ribų, išsamios informacijos apie testų atlikimą, išsamios informacijos apie sandorių duomenų saugyklos registracijos paraišką EVPRI, baudų ir informacijos, kuria sandorių duomenų saugyklos turėtų leisti naudotis, kaip nustatyta šiame reglamente. Priimdama deleguotus teisės aktus Komisija turėtų pasinaudoti atitinkamų Europos priežiūros institucijų (EVPRI, EBI ir EDPPI) praktine patirtimi. Atsižvelgiant į EVPRI patirtį vertybinių popierių ir vertybinių popierių rinkų klausimais, EVPRI turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį patariant Komisijai dėl deleguotų teisės aktų rengimo. Tačiau, jei tinkama, EVPRI turėtų nuodugniai konsultuotis tu kitomis dviem Europos priežiūros institucijomis.“

„(50)

Komisija turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį ir juose nustatyti, kokie duomenys turi būti įtraukti į pranešimą EVPRI ir į registrą, ir kriterijai, kuriais turėtų remtis EVPRI priimdama sprendimą dėl: tinkamumo taikyti tarpuskaitos prievolę, informacijos ir tarpuskaitos ribų, ilgiausio galimo sutarties patvirtinimo laikotarpio, likvidumo, minimalaus valdymo taisyklių turinio, išsamios informacijos apie duomenų saugojimą, minimalaus veiklos tęstinumo plano turinio ir garantuojamų paslaugų, reikalavimų dėl garantinės įmokos procentinės dalies ir termino, ekstremalių rinkos sąlygų, labai likvidaus įkaito ir jo vertės mažinimo, labai likvidžių finansinių priemonių ir koncentracijos ribų, išsamios informacijos apie testų atlikimą, išsamios informacijos apie sandorių duomenų saugyklos registracijos paraišką EVPRI, baudų ir informacijos, kuria sandorių duomenų saugyklos turėtų leisti naudotis, kaip nustatyta šiame reglamente. Priimdama deleguotus teisės aktus Komisija turėtų pasinaudoti atitinkamų Europos priežiūros institucijų (EVPRI, EBI ir EDPPI) praktine patirtimi. Atsižvelgiant į EVPRI patirtį vertybinių popierių ir vertybinių popierių rinkų klausimais ir į ECBS narių patirtį mokėjimo, kliringo ir atsiskaitymo infrastruktūrų srityje, EVPRI ir ECBS nariai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį patariant Komisijai dėl deleguotų teisės aktų rengimo. Be to, jei tinkama, EVPRI turėtų nuodugniai konsultuotis su kitomis dviem Europos priežiūros institucijomis.“

Paaiškinimas

Atsižvelgiant į Sutartyje ir ECBS statute bei (arba) nacionaliniuose teisės aktuose nustatytą ECBS narių kompetenciją prižiūrėti NCB veiklą, turėtų būti užtikrinta, kad su centriniais bankais būtų glaudžiai bendradarbiaujama nustatant pasiūlytame reglamente numatytus techninius reguliavimo standartus, gaires ir rekomendacijas. Taip būtų išvengta galimos rizikos, kad ECB ir (ar) NCB nustatytų dvigubus reguliavimo standartus. Tai taip pat būtų efektyviau reguliuojamos pagrindinės sandorio šalies požiūriu, nes ji turėtų laikytis tik vieno taisyklių rinkinio.

5     pakeitimas

Į 2 straipsnį įtrauktina nauja apibrėžtis

Nėra teksto.

„ „kompetentingi prižiūrėtojai“–

Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariai, kurie vykdo konkrečios pagrindinės sandorio šalies ar sandorių duomenų saugyklos priežiūrą;

Paaiškinimas

Terminas „kompetentingi prižiūrėtojai“ paaiškina, kad ECBS nariai, konkrečiu atveju prižiūrintys pagrindinę sandorio šalį arba sandorių duomenų saugyklą, vykdo pasiūlytame reglamente nustatytas funkcijas.

6     pakeitimas

Į 2 straipsnį įtrauktina nauja apibrėžtis

Nėra teksto.

„ „emisijos centrinis bankas“–

Sąjungoje esantis centrinis bankas, vykdantis valiutos, naudojamos sandoriams, kurių kliringą atliko pagrindinė sandorio šalis arba kuriuos įregistravo sandorių duomenų saugykla, emisiją;

Paaiškinimas

Emisijos centrinis bankas yra centrinis bankas, vykdantis valiutos, kurios kliringą atliko pagrindinė sandorio šalis ir įregistravo sandorių duomenų saugykla, emisiją, ir jis nebūtinai sutampa su priežiūrą vykdančiu centriniu banku.

7     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 5 dalis

„5.   EVPRI savo iniciatyva ir pasitarusi su Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) nustato išvestinių finansinių priemonių sutarčių klases, kurias reikėtų įtraukti į jos viešą registrą, bet kurių tarpuskaitai atlikti dar jokia pagrindinė sandorio šalis negavo leidimo, ir apie jas praneša Komisijai.“

„5.   EVPRI savo iniciatyva ir pasitarusi su ECBS nariais ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) nustato išvestinių finansinių priemonių sutarčių klases, kurias reikėtų įtraukti į jos viešą registrą, bet kurių tarpuskaitai atlikti dar jokia pagrindinė sandorio šalis negavo leidimo, ir apie jas praneša Komisijai.“

Paaiškinimas

Dėl į ESRV viešą registrą įtrauktinų išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasių identifikavimo „iš apačios“ (bottom-up) būdu sisteminės svarbos, dėl tokio įtraukimo turėtų būti konsultuojamasi su ECBS nariais.

8     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 6 dalis

„6.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose patikslinama:

(…)

Tų reguliavimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„6.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose patikslinama:

(…)

Tų reguliavimo standartų projektus EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

Dėl teisės aktuose jiems numatytų vaidmens ir pareigų priežiūros srityje ECBS nariai turėtų glaudžiai bendradarbiauti su EVPRI nustatant išvestinių finansinių priemonių tinkamumo kliringo pareigos taikymo požiūriu reguliavimo standartus.

9     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 6 straipsnio 4 dalis

„4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų duomenis ir tipą skirtingų išvestinių finansinių priemonių klasių atvejais.

Tose ataskaitose nurodoma bent:

a)

sutarties šalys ir, jei skiriasi, pagal sutartį atsirandančių teisių ir įsipareigojimų gavėjas;

b)

pagrindinės sutarties ypatybės, įskaitant jos rūšį, pagrindą, terminą ir tariamąją vertę.

(…)

Komisijai teiktinus tų reguliavimo standartų projektus EVPRI parengia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų duomenis ir tipą skirtingų išvestinių finansinių priemonių klasių atvejais.

Tose ataskaitose nurodoma bent:

a)

sutarties šalys ir, jei skiriasi, pagal sutartį atsirandančių teisių ir įsipareigojimų gavėjas;

b)

pagrindinės sutarties ypatybės, įskaitant jos rūšį, pagrindą, terminą ir tariamąją vertę.

(…)

Komisijai teiktinus tų reguliavimo standartų projektus EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, parengia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECB mano, kad atskaitomybės sistema turi būti sukurta taip, kad renkamą informaciją būtų galima naudoti daugeliui tikslų, ypač siekiant padėti ECBS vykdyti statistikos funkciją. Tai leistų reguliavimo institucijoms stebėti pokyčius ir palyginti šiuos pokyčius su kitose duomenų bazėse saugoma informacija, tokiu būdu leidžiant tinkamai ir laiku atlikti finansinio stabilumo ir sisteminės rizikos analizę. Siekiant šio tikslo taip pat svarbu pasiekti pažangos užtikrinant, kad, laikantis nustatyto standarto, kiekvieną ne biržos sandorio šalį būtų galima identifikuoti unikaliu subjekto žymeniu, tokiu būdu taip pat užtikrinant esamų duomenų bazių sveikumą.

10     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 10 straipsnio 1 dalis

„1.   Jeigu pagrindinė sandorio šalis, kuri yra Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo ir turi galimybę užtikrinti tinkamą likvidumą, nori teikti paslaugas ir vykdyti veiklą, ji kreipiasi į valstybės narės, kurioje yra įsteigta, kompetentingą instituciją ir prašo suteikti atitinkamą leidimą.

Toks likvidumas galėtų atsirasti dėl galimybės naudotis centrinio banko arba kreditingo ir patikimo komercinio banko, arba jų abiejų likvidumu. Galimybė naudotis likvidumu galėtų būti užtikrinta leidimu, suteikiamu pagal Direktyvos 2006/48/EB 6 straipsnį, arba kitais tinkamais susitarimais.“

„1.   Jeigu pagrindinė sandorio šalis, kuri yra Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo ir turi galimybę užtikrinti tinkamą likvidumą, nori teikti pagrindinės sandorio šalies paslaugas ir vykdyti veiklą, ji kreipiasi į valstybės narės kompetentingą instituciją ir prašo suteikti atitinkamą leidimą pagal šio reglamento 13 straipsnį.

Paaiškinimas

Kaip išsamiau paaiškinta pirmiau, nors ECB laiko centrinių bankų pinigus patikimiausiu atsiskaitymų grynaisiais pinigais likvidumo šaltiniu, jis pabrėžia, kad centrinių bankų paslaugos savaime nėra skirtos rinkos infrastruktūrų verslo poreikiams tenkinti. Todėl patys centriniai bankai turi nustatyti, kokias paslaugas ir kokiomis sąlygomis jie nori siūlyti pagrindinėms sandorio šalims ir kitoms rinkos infrastruktūroms. Tuo pat metu dėl sisteminės rizikos svarbu išsaugoti nuorodą į „galimybę užtikrinti tinkamą likvidumą“ kaip vieną iš reikalavimo turėti (toliau galiojantį) leidimą dalių.

11     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 10 straipsnio 5 dalies išbraukimas

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose nustatomi 1 dalyje nurodyto tinkamo likvidumo kriterijai.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai reguliavimo standartai priimami vadovaujantis Reglamento …/… [EVPRI reglamento] [7–7d] straipsniais.

Tų techninių reguliavimo standartų projektą EBI, pasitarusi su EVPRI, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose nustatomi 1 dalyje nurodyto tinkamo likvidumo kriterijai.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai reguliavimo standartai priimami vadovaujantis Reglamento …/… [EVPRI reglamento] [7–7d] straipsniais.

Paaiškinimas

Padarius pirmiau minėtą 10 pakeitimą, kuriuo siūloma išbraukti nuorodą į „galimybę užtikrinti tinkamą likvidumą“, 10 straipsnio 5 dalies tekstas apie techninių reguliavimo standartų nustatymą turėtų būti perkeltas į kitą pasiūlyto reglamento vietą (žr. 33 pakeitimą toliau).

12     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 12 straipsnio 3 dalis

„3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose patikslinamas 2 dalyje nurodytas pagrindinės sandorio šalies kapitalas, nepaskirstytasis pelnas ir rezervai.

(…)

Tų techninių reguliavimo standartų projektą EVPRI, pasitarusi su EBI, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose patikslinamas 2 dalyje nurodytas pagrindinės sandorio šalies kapitalas, nepaskirstytasis pelnas ir rezervai.

(…)

Tų techninių reguliavimo standartų projektą EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir pasitarusi su EBI, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

Tinkamas pradinių ir nuolat vykdomų kapitalo reikalavimų lygis yra itin svarbus finansiniam stabilumui. Šiuo aspektu ECBS nariai turėtų dalyvauti kuriant techninius reguliavimo standartus, kuriuose toliau detalizuojami pasiūlytame reglamente jau numatyti bendrieji principai.

13     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 13 straipsnio 1 dalis

„1.   Kompetentinga institucija leidimą suteikia tik visiškai įsitikinusi, kad paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis atitinka visus šiame reglamente išdėstytus reikalavimus ir pagal Direktyvą 98/26/EB priimtus reikalavimus, ir gavusi 15 straipsnyje nurodytą bendrą teigiamą kolegijos nuomonę ir EVPRI nuomonę.“

„1.   Kompetentinga institucija leidimą suteikia tik visiškai įsitikinusi, kad paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis atitinka visus šiame reglamente išdėstytus reikalavimus ir pagal Direktyvą 98/26/EB priimtus reikalavimus, ir gavusi 15 straipsnyje nurodytą bendrą teigiamą kolegijos nuomonę, EVPRI nuomonę ir, jei pateikta, kompetentingų prižiūrėtojų ir emisijos centrinių bankų nuomonę.“

Paaiškinimas

Teisės aktuose nustatyti ECBS narių kaip prižiūrėtojų ir kaip emisijos centrinių bankų vaidmuo ir pareigos taip pat turėtų būti atspindėti leidimo pagrindinei sandorio šaliai išdavimo ar atsisakymo jį išduoti kontekste. Šiuo aspektu kompetentinga institucija turėtų suteikti leidimą remdamasi ne tik tuo, kad pareiškėjas atitinka pasiūlytame reglamente numatytus reikalavimus, bet ir tuo, kad jis atitinka atitinkamus priežiūros reikalavimus. Dėl šios priežasties nuomonę dėl prašomų leidimų turėtų pateikti taip pat ir ECB bei NCB.

14     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 14 straipsnio 1 dalis

„1.   Pagrindinės sandorio šalies įsisteigimo valstybės narės kompetentinga institucija įsteigia kolegiją, kuria siekiama palengvinti 10, 11, 46 ir 48 straipsniuose nustatytų užduočių vykdymą, ir jai pirmininkauja.

Šią kolegiją sudaro:

(…)

f)

institucija, atsakinga už pagrindinės sandorio šalies ir finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, pagrindinių valiutų emisijos centrinių bankų priežiūrą.“

„1.   Pagrindinės sandorio šalies įsisteigimo valstybės narės kompetentinga institucija įsteigia kolegiją, kuria siekiama palengvinti 10, 11, 46 ir 48 straipsniuose nustatytų užduočių vykdymą, ir jai pirmininkauja.

Šią kolegiją sudaro:

(…)

f)

kompetentingi prižiūrėtojai ir

g)

finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, pagrindinių valiutų emisijos centriniai bankai.“

Paaiškinimas

Teisės aktuose nustatyti ECBS narių kaip prižiūrėtojų ir kaip emisijos centrinių bankų vaidmuo ir pareigos turėtų būti atspindėti ne tik suteikiant pagrindinei sandorio šaliai leidimą ar atsisakant jį išduoti, bet ir, pavyzdžiui, kolegijai užsiimant kita veikla, tokia kaip testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir susitarimų dėl sąveikumo vertinimas. Šiuo aspektu, taip pat atsižvelgiant į 5 pakeitimą, siūloma nuosekliai vartoti terminus. Be to, svarbu užtikrinti, kad kolegijoje būtų atstovaujama ne tik emisijos centriniams bankams, bet ir priežiūrą vykdantiems centriniams bankams, kurie nebūtinai turi sutapti.

15     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 17 straipsnio pirma pastraipa

„Kompetentingos institucijos bent kartą per metus peržiūri pagrindinės sandorio šalies taikomą tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus tikrindama atitiktį šiam reglamentui ir įvertina rinkos, operacinę ir likvidumo riziką, kuri kyla arba galėtų kilti pagrindinei sandorio šaliai.“

„Kompetentingos institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su kompetentingais prižiūrėtojais ir emisijos centriniais bankais, bent kartą per metus peržiūri pagrindinės sandorio šalies taikomą tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus tikrindama atitiktį šiam reglamentui ir įvertina rinkos, operacinę ir likvidumo riziką, kuri kyla arba galėtų kilti pagrindinei sandorio šaliai.“

Paaiškinimas

Teisės aktuose nustatyti ECBS narių kaip prižiūrėtojų ir kaip emisijos centrinių bankų vaidmuo ir pareigos turėtų būti atspindėti leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių veiklos nuolatinės peržiūros srityje, taip pat ir siekiant išvengti, kad pagrindines sandorio šalis atskirai peržiūrėtų kelių rūšių priežiūros institucijos.

16     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 18 straipsnio 1 dalis

„1.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, atsakingą už šiame reglamente nustatytų pareigų – leidimų pagrindinėms sandorio šalims, įsteigtoms tos valstybės narės teritorijoje, suteikimą ir tų pagrindinių sandorio šalių priežiūrą – vykdymą, ir apie tai informuoja Komisiją ir EVPRI.

Jeigu valstybė narė paskiria daugiau kaip vieną kompetentingą instituciją, ji aiškiai apibrėžia atitinkamus institucijų vaidmenis ir paskiria vieną instituciją, kuri būtų atsakinga už bendradarbiavimo su Komisija, EVPRI ir kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir keitimosi su jomis informacija, kaip nustatyta 19–22 straipsniuose, koordinavimą.“

„1.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, atsakingą už šiame reglamente nustatytų pareigų – leidimų pagrindinėms sandorio šalims, įsteigtoms tos valstybės narės teritorijoje, suteikimą ir tų pagrindinių sandorio šalių priežiūrą – vykdymą, ir apie tai informuoja Komisiją ir EVPRI.

Jeigu valstybė narė paskiria daugiau kaip vieną kompetentingą instituciją, ji aiškiai apibrėžia atitinkamus institucijų vaidmenis ir paskiria vieną instituciją, kuri būtų atsakinga už bendradarbiavimo su Komisija, EVPRI, kompetentingais prižiūrėtojais, emisijos centriniais bankais ir kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir keitimosi su jomis informacija, kaip nustatyta 19–22 straipsniuose, koordinavimą.

Kompetentingų institucijų paskyrimas nepažeidžia priežiūros įgaliojimų, nustatytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 2 dalyje ir ECBS statuto 3 straipsnio 1 dalyje bei 22 straipsnyje, ir (ar) bet kokiuose nacionaliniuose teisės aktuose, kuriais reguliuojami NCB priežiūros įgaliojimai.“

Paaiškinimas

Pasiūlyto reglamento 18 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pasiūlytu pakeitimu siekiama išvengti įspūdžio, kad kiekviena valstybė narė turi paskirti kompetentingą instituciją, atsakingą už pareigų, kylančių iš pasiūlyto reglamento priežiūros srityje, vykdymą, dėl šių priežasčių.

Pirma, Sutartis ir ECBS statutas jau suteikia ECB ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB įgaliojimus vykdyti priežiūrą; NCB atveju nacionaliniai teisės aktai gali tokius įgaliojimus dubliuoti ar papildyti. Valstybių narių, kurios dar neįsivedė euro, NCB atveju centrinio banko kompetenciją vykdyti priežiūrą nustato nacionaliniai teisės aktai. Siekdamas tai paaiškinti, ECB siūlo pridėti trečią pastraipą, kurioje daroma nuoroda į taikytiną centrinių bankų priežiūros kompetencijos teisinį pagrindą.

Antra, pasiūlytas reglamentas nesukuria ir neturėtų sukurti ECBS nariams priežiūros pareigų. Todėl nereikia daryti nuorodos į kompetentingų institucijų paskyrimo procesą priežiūros srityje.

Pasiūlyto reglamento 18 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, skirtoje bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija tais atvejais, kai yra paskirta daugiau nei viena kompetentinga institucija, taip pat reikia paminėti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija su atitinkamais centriniais bankais.

17     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 19 straipsnio 1 dalis

„1.   Kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir su EVPRI.“

„1.   Kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir su EVPRI bei su ECBS nariais.“

Paaiškinimas

Teisės aktuose nustatyti ECBS narių vaidmuo ir pareigos priežiūros srityje turėtų būti atspindėti nustatant institucijoms pareigą bendradarbiauti.

18     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 20 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

„4.   Tačiau šiomis sąlygomis nedraudžiama EVPRI, kompetentingoms institucijoms ir susijusiems centriniams bankams keistis konfidencialia informacija arba ją perduoti pagal šį reglamentą ir kitus teisės aktus, taikomus investicinėms įmonėms, kredito įstaigoms, pensijų fondams, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), alternatyvaus investavimo fondų valdytojams (AIFV), draudimo ir perdraudimo tarpininkams, draudimo įmonėms, reguliuojamosioms rinkoms arba rinkų operatoriams, arba kompetentingai institucijai ar kitai institucijai, įstaigai arba fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris perdavė šią informaciją, davus sutikimą šia informacija keistis arba ją perduoti.“

„4.   Tačiau šiomis sąlygomis nedraudžiama EVPRI, kompetentingoms institucijoms, kompetentingiems prižiūrėtojams ir emisijos centriniams bankams keistis konfidencialia informacija arba ją perduoti pagal šį reglamentą ir kitus teisės aktus, taikomus investicinėms įmonėms, kredito įstaigoms, pensijų fondams, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), alternatyvaus investavimo fondų valdytojams (AIFV), draudimo ir perdraudimo tarpininkams, draudimo įmonėms, reguliuojamosioms rinkoms arba rinkų operatoriams, arba kompetentingai institucijai ar kitai institucijai, įstaigai arba fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris perdavė šią informaciją, davus sutikimą šia informacija keistis arba ją perduoti.“

Paaiškinimas

Atitinkamoms institucijoms taikoma išimtis dėl keitimosi konfidencialia informacija taip pat turėtų būti taikoma ECBS nariams, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus jų kaip prižiūrėtojų ir kaip emisijos centrinių bankų vaidmenį ir pareigas, ir siekiant, kad jie įvykdytų ECBS statuto 5 straipsnyje numatytą statistikos funkciją.

19     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 21 straipsnio 4 dalis

„4.   Kompetentingos institucijos perduoda informaciją ECBS centriniams bankams, kai tokia informacija jiems svarbi atliekant savo pareigas.“

„4.   Kompetentingos institucijos perduoda informaciją kompetentingiems prižiūrėtojams, emisijos centriniams bankams ir ESRV, kai tokia informacija jiems svarbi atliekant savo pareigas.“

Paaiškinimas

Svarbu, kad ECBS nariai, atlikdami prižiūrėtojų, emisijos centrinių bankų ir statistines funkcijas, kurias gali tekti atlikti skirtingiems ECBS nariams, iš kompetentingų institucijų gautų informaciją, reikalingą jų pareigoms vykdyti. Tuo pačiu ESRV taip pat turėtų gauti jos pareigoms vykdyti reikalingą informaciją, atsižvelgiant į jos įgaliojimus ir pagrindinių sandorio šalių sisteminę svarbą.

20     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 22 straipsnis

„Kompetentinga institucija arba bet kuri kita institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja EVPRI, kolegiją ir kitas susijusias institucijas apie kritinę padėtį, kuri susijusi su pagrindine sandorio šalimi, įskaitant finansų rinkų pokyčius, kurie gali turėti neigiamų padarinių valstybės narės, kurioje įsteigta minėta pagrindinė sandorio šalis arba vienas iš jos tarpuskaitos narių, rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui.“

„Kompetentinga institucija arba bet kuri kita institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja EVPRI, kompetentingus prižiūrėtojus, emisijos centrinius bankus, kolegiją ir kitas susijusias institucijas apie kritinę padėtį, kuri susijusi su pagrindine sandorio šalimi, įskaitant finansų rinkų pokyčius, kurie gali turėti neigiamų padarinių valstybės narės, kurioje įsteigta minėta pagrindinė sandorio šalis arba vienas iš jos tarpuskaitos narių, rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui.“

Paaiškinimas

Svarbu, kad ECBS nariai, veikdami kaip prižiūrėtojai ir emisijos centriniai bankai, esant kritinei padėčiai gautų informaciją, reikalingą jų įstatyminėms pareigoms vykdyti, kiek jos susijusios su šiomis funkcijomis.

21     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 23 straipsnio 2 dalis

„2.   EVPRI pripažįsta pagrindinę sandorio šalį iš trečiosios šalies, jei laikomasi šių sąlygų:

(…)

c)

sudaromi bendradarbiavimo susitarimai pagal 4 dalį.“

„2.   EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, pripažįsta pagrindinę sandorio šalį iš trečiosios šalies, jei laikomasi šių sąlygų:

(…)

c)

sudaromi bendradarbiavimo susitarimai pagal 4 dalį;

d)

trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies jurisdikcijoje taikomi įstatymai užtikrina tokias pat sąlygas Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims.

Paaiškinimas

ECB mano, kad sprendimą dėl trečiosios šalies pagrindinių sandorio šalių pripažinimo ECBS nariai turėtų priimti glaudžiai bendradarbiaudami, kad būtų užtikrinta, jog tinkamai atsižvelgiama į visas centrinių bankų priežiūros problemas ir politiką, pavyzdžiui, dėl likvidumo ir rizikos valdymo.

Be to, ECB siūlo įterpti ketvirtą sąlygą, pagal kurią trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies jurisdikcijoje taikomi įstatymai užtikrina tokias pat sąlygas Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims, kurios nori teikti paslaugas toje trečiojoje šalyje.

22     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 23 straipsnio 3 dalis

„3.   Remdamasi 69 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys atitinka teisiškai privalomus reikalavimus, kurie lygiaverčiai reikalavimams, atsirandantiems dėl šio reglamento, ir kad toje trečiojoje šalyje nuolat vykdoma veiksminga tų pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas.“

„3.   Remdamasi 69 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir bendros EVPRI, ECBS narių ir susijusių kompetentingų institucijų nuomonės pagrindu, Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys atitinka teisiškai privalomus reikalavimus, kurie lygiaverčiai reikalavimams, atsirandantiems dėl šio reglamento, ir kad toje trečiojoje šalyje nuolat vykdoma veiksminga tų pagrindinių sandorio šalių priežiūra, stebėsena ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas.“

Paaiškinimas

Komisijos sprendimas, nustatantis, kad trečiosios šalies teisinė ir priežiūros tvarka užtikrina, kad toje šalyje leidimą turinčios pagrindinės sandorio šalys atitinka lygiaverčius privalomus Sąjungos reikalavimus, turėtų būti priimtas tik vadovaujantis EVPRI, ECBS narių, veikiančių kaip prižiūrėtojai ir kaip emisijos centriniai bankai, ir susijusių kompetentingų institucijų bendra nuomone.

23     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 23 straipsnio 4 dalis

„4.   EVPRI su susijusiomis trečiųjų šalių, kurių teisinė ir priežiūros sistemos pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui pagal 3 dalį, kompetentingomis institucijomis sudaro bendradarbiavimo susitarimus. (…)“

„4.   EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su kompetentingais prižiūrėtojais ir emisijos centriniais bankais, su susijusiomis trečiųjų šalių, kurių teisinė ir priežiūros sistemos pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui pagal 3 dalį, kompetentingomis institucijomis sudaro bendradarbiavimo susitarimus. (…)“

Paaiškinimas

Svarbu, kad ECBS nariai, veikdami kaip prižiūrėtojai ir kaip emisijos centriniai bankai, dalyvautų sudarant bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, kad užtikrintų pakankamą vykdymą ir bendradarbiavimą priežiūros srityje.

24     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 24 straipsnio 9 dalis

„9.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose patikslinamas 1–8 dalyse nurodytas minimalus taisyklių ir valdymo tvarkos turinys.

[…]

Tų techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„9.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose patikslinamas 1–8 dalyse nurodytas minimalus taisyklių ir valdymo tvarkos turinys.

[…]

Tų techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir pareigos priežiūros srityje turėtų būti taip pat atspindėta techninių reguliavimo standartų kontekste; tai turi būti nurodyta pagrindinėms sandorio šalims taikomose bendrosiose nuostatose.

25     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 27 straipsnio 3 ir 5 dalys

„3.   Kompetentingai institucijai arba EVPRI paprašius, pagrindinė sandorio šalis leidžia naudotis visais 1 ir 2 dalyse nurodytais įrašais ir visa informacija apie sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atliko, pozicijas, neatsižvelgiant į tai, kur atlikti tie sandoriai.

(…)

5.   Siekiant užtikrinti vienodas 1 ir 2 dalių taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami įgaliojimai nuspręsti, kokia forma turi būti saugomi įrašai ir informacija.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai įgyvendinimo standartai priimami vadovaujantis Reglamento …/… [EVPRI reglamento] [7e straipsniu].

Tų techninių įgyvendinimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„3.   Kompetentingai institucijai, EVPRI, kompetentingiems prižiūrėtojams ir emisijos centriniams bankams paprašius, pagrindinė sandorio šalis leidžia naudotis visais 1 ir 2 dalyse nurodytais įrašais ir visa informacija apie sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atliko, pozicijas, neatsižvelgiant į tai, kur atlikti tie sandoriai.

(…)

5.   Siekiant užtikrinti vienodas 1 ir 2 dalių taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami įgaliojimai nuspręsti, kokia forma turi būti saugomi įrašai ir informacija.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai įgyvendinimo standartai priimami vadovaujantis Reglamento …/… [EVPRI reglamento] [7e straipsniu].

Tų techninių įgyvendinimo standartų projektus EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

Pagrindinės sandorio šalys turėtų taip pat ir ECBS nariams, veikiantiems kaip prižiūrėtojai ir kaip emisijos centriniai bankai, pareikalavus pateikti dokumentus ir informaciją, susijusią su jų įstatymais nustatytomis pareigomis šioje srityje.

26     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 32 straipsnio 2 dalis

„2.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose nurodomas minimalus veiklos tęstinumo plano turinys ir minimalios paslaugos, užtikrinamos veiklos atkūrimo planu.

(…)

Tų techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„2.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose nurodomas minimalus veiklos tęstinumo plano turinys ir minimalios paslaugos, užtikrinamos veiklos atkūrimo planu.

(…)

Tų techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje turėtų būti taip pat atspindėta techniniuose reguliavimo standartuose nustatant minimalų veiklos tęstinumo plano turinį ir minimalias paslaugas, kurios turi būti užtikrintos veiklos atkūrimo planu.

27     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 37 straipsnio 5 dalies išbraukimas

„5.   1–4 dalyse nustatyti reikalavimai laikomi svarbesniais už visus kitus jiems prieštaraujančius valstybių narių įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, kuriais šalims neleidžiama tų reikalavimų vykdyti.“

„5.   “

Paaiškinimas

Antrinė Sąjungos teisė yra viršesnė už nacionalinę teisę, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad šioje srityje Sąjunga neturi kompetencijos. Valstybių narių privatinės teisės, nemokumo teisės ir kai kurios kitų teisės sričių nuostatos nėra deleguotos Sąjungai, todėl teisiniu požiūriu būtų neįmanoma nepaisyti tokių nacionalinių nuostatų.

28     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 39 straipsnio 5 dalis

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose, kaip nurodyta 1 dalyje, nurodoma procentinė dalis ir laikotarpis, kurie būtų taikomi skirtingoms finansinių priemonių klasėms.

(…)

EVPRI, pasitarusi su EBI, tų reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose, kaip nurodyta 1 dalyje, nurodoma procentinė dalis ir laikotarpis, kurie būtų taikomi skirtingoms finansinių priemonių klasėms.

(…)

EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, pasitarusi su EBI, tų reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje turėtų būti taip pat atspindėta techniniuose reguliavimo standartuose, kuriuose nurodomi ribiniai reikalavimai.

29     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 40 straipsnio 2 dalis

„2.   Pagrindinė sandorio šalis nustato mažiausią į įsipareigojimų neįvykdymo fondą mokamų įmokų dydį ir kriterijus, kuriais remiantis apskaičiuojamos atskirų tarpuskaitos narių mokėtinos įmokos. Įmokos proporcingos kiekvieno tarpuskaitos nario pozicijai, siekiant užtikrinti, kad į įsipareigojimų neįvykdymo fondą mokamos įmokos bent jau suteiktų galimybę pagrindinei sandorio šaliai apsisaugoti nuo tarpuskaitos nario, kurio pozicija didžiausia, arba antro ar trečio pagal dydį tarpuskaitos nario, jeigu jų pozicijos suma didesnė, įsipareigojimų neįvykdymo.“

„2.   Pagrindinė sandorio šalis gali įsteigti daugiau negu vieną įsipareigojimų neįvykdymo fondą, kurie būtų skirti įvairių klasių finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitą ji atlieka. “

Paaiškinimas

Pasiūlytas reglamentas turėtų būti suderintas su CPSS ir IOSCO atliekamu darbu. Todėl pasiūlytame reglamente didžiausias dėmesys turėtų būti teikiamas bendriesiems principams, o atsakomybė parengti techninius standartus turėtų būti patikėta EVPRI, kuri glaudžiai bendradarbiautų su ECBS nariais (taip pat žr. 30 pakeitimą).

30     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 40 straipsnio 3 dalis

„3.   Pagrindinė sandorio šalis gali įsteigti daugiau negu vieną įsipareigojimų neįvykdymo fondą, kurie būtų skirti įvairių klasių finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitą ji atlieka.“

„3.   Pagrindinė sandorio šalis gali įsteigti daugiau negu vieną įsipareigojimų neįvykdymo fondą, kurie būtų skirti įvairių klasių finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitą ji atlieka. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, išsamiau reglamentuojančius 1 ir 2 dalyje nurodytus įsipareigojimų neįvykdymo fondus.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai reguliavimo standartai priimami vadovaujantis Reglamento …/… [EVPRI reglamento] [7–7d] straipsniais.

EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.

Paaiškinimas

Kaip minėta pirmiau, pasiūlytas reglamentas turėtų būti suderintas su CPSS ir IOSCO atliekamu darbu. Todėl pasiūlytame reglamente didžiausias dėmesys turėtų būti teikiamas bendriesiems principams, o atsakomybė parengti techninius standartus turėtų būti patikėta EVPRI, kuri glaudžiai bendradarbiautų su ECBS nariais.

31     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 41 straipsnio 2 dalis

„2.   Pagrindinė sandorio šalis sukuria veiksmų planą tokiems atvejams, kai rinkoje susidaro ekstremalios, bet tikėtinos sąlygos, įskaitant pačius nestabiliausius laikotarpius, kada nors patirtus rinkose, kurioms pagrindinė sandorio šalis teikia savo paslaugas. 40 straipsnyje nurodytas įsipareigojimų neįvykdymo fondas ir kiti 1 dalyje nurodyti finansiniai ištekliai pagrindinei sandorio šaliai visada leidžia apsisaugoti nuo dviejų tarpuskaitos narių, kurių pozicija didžiausia, įsipareigojimų neįvykdymo ir atlaikyti staigius finansinių išteklių išpardavimus ir staigų rinkos likvidumo sumažėjimą.“

„2.    40 straipsnyje nurodytas įsipareigojimų neįvykdymo fondas ir kiti 1 dalyje nurodyti finansiniai ištekliai pagrindinei sandorio šaliai visada leidžia apsisaugoti nuo galimų nuostolių ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis. Pagrindinė sandorio šalis sukuria veiksmų planą tokiems atvejams, kai rinkoje susidaro ekstremalios, bet tikėtinos sąlygos..“

Paaiškinimas

Kaip minėta pirmiau, pasiūlytas reglamentas turėtų būti suderintas su CPSS ir IOSCO atliekamu darbu. Todėl pasiūlytame reglamente didžiausias dėmesys turėtų būti teikiamas bendriesiems principams, o atsakomybė parengti techninius standartus turėtų būti patikėta EVPRI, kuri glaudžiai bendradarbiautų su ECBS nariais (taip pat žr. 33 pakeitimą).

32     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 41 straipsnio 3 dalis

„3.   Pagrindinė sandorio šalis pasirūpina reikiamomis kredito linijomis arba panašiais susitarimais, kad galėtų patenkinti savo likvidumo poreikius, jeigu jos turimų finansinių išteklių nebūtų galima nedelsiant panaudoti. Kiekvienas tarpuskaitos narys, patronuojanti arba tarpuskaitos nario dukterinė įmonė gali suteikti ne daugiau kaip 25 proc. kredito linijų, kurių reikia pagrindinei sandorio šaliai.“

„3.   Pagrindinė sandorio šalis kasdien vertina savo galimus likvidumo poreikius. Pagrindinė sandorio šalis visada turi galimybę užtikrinti tinkamą likvidumą, kad galėtų teikti savo paslaugas ir vykdyti veiklą. Tuo tikslu pagrindinė sandorio šalis pasirūpina reikiamomis kredito linijomis arba panašiais susitarimais, kad galėtų patenkinti savo likvidumo poreikius, jeigu jos turimų finansinių išteklių nebūtų galima nedelsiant panaudoti. Kiekvienas tarpuskaitos narys, patronuojanti arba tarpuskaitos nario dukterinė įmonė gali suteikti ne daugiau kaip 25 proc. kredito linijų, kurių reikia pagrindinei sandorio šaliai.“

Paaiškinimas

Siekiant užtikrinti suderinamumą su CPSS ir IOSCO atliekamu darbu, greta nuorodos, užtikrinančios pagrindinių sandorio šalių galimybę gauti tinkamą likvidumą, turėtų būti paminėta, kad pagrindinės sandorio šalys kasdien apskaičiuoja jų potencialius likvidumo poreikius.

33     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 41 straipsnio 5 dalis

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose aiškiai apibrėžiamos 2 dalyje nurodytos ekstremalios sąlygos, kurias atlaiko pagrindinė sandorio šalis.

(…)

EVPRI, pasitarusi su EBI, tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose aiškiai apibrėžiamos 2 dalyje nurodytos ekstremalios sąlygos, kurias atlaiko pagrindinė sandorio šalis, ir 3 dalyje nurodyto tinkamo likvidumo kriterijus.

(…)

EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir pasitarusi su EBI, tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

Dėl 11 ir 32 pakeitimų turėtų būti pakeista ir pasiūlyto reglamento 41 straipsnio 5 dalis, siekiant užtikrinti techninių reguliavimo standartų parengimą, kuris turėtų būti atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su ECBS nariais.

34     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 42 straipsnio 2–4 dalys

„2.   Jeigu įsipareigojimų neįvykdžiusio nario garantinių įmokų nepakanka pagrindinės sandorio šalies patirtiems nuostoliams padengti, pagrindinė sandorio šalis tam naudoja įsipareigojimų neįvykdžiusio nario įsipareigojimų neįvykdymo fondo įmokas.

3.   Pagrindinė sandorio šalis naudoja įsipareigojimus įvykdžiusių tarpuskaitos narių įmokas iš įsipareigojimų neįvykdymo fondo ir kitas jų įmokas tik po to, kai išnaudojamos įsipareigojimų neįvykdžiusio nario įmokos ir, reikiamai tinka, pagrindinės sandorio šalies nuosavos lėšos, nurodytos 41 straipsnio 1 dalyje.

4.   Pagrindinė sandorio šalis negali naudoti įsipareigojimus įvykdžiusių tarpuskaitos narių garantinių įmokų nuostoliams, kurie patirti dėl kito tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymo, padengti.“

„2.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose išsamiai apibrėžiamas 1 dalyje nurodytas įsipareigojimų neįvykdymo srautas.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai reguliavimo standartai priimami vadovaujantis Reglamento …/… [EVPRI reglamento] [7–7d] straipsniais.

EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d. Jeigu įsipareigojimų neįvykdžiusio nario garantinių įmokų nepakanka pagrindinės sandorio šalies patirtiems nuostoliams padengti, pagrindinė sandorio šalis tam naudoja įsipareigojimų neįvykdžiusio nario įsipareigojimų neįvykdymo fondo įmokas.

3.   Pagrindinė sandorio šalis naudoja įsipareigojimus įvykdžiusių tarpuskaitos narių įmokas iš įsipareigojimų neįvykdymo fondo ir kitas jų įmokas tik po to, kai išnaudojamos įsipareigojimų neįvykdžiusio nario įmokos ir, reikiamai tinka, pagrindinės sandorio šalies nuosavos lėšos, nurodytos 41 straipsnio 1 dalyje.

4.   “

Paaiškinimas

Kaip minėta pirmiau, pasiūlytas reglamentas turėtų būti suderintas su CPSS ir IOSCO atliekamu darbu. Todėl pasiūlytame reglamente didžiausias dėmesys turėtų būti teikiamas bendriesiems principams, o atsakomybė parengti techninius standartus turėtų būti patikėta EVPRI, kuri glaudžiai bendradarbiautų su ECBS nariais.

35     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 43 straipsnio 3 dalis

„3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose nurodomos įkaitų, kurie gali būti laikomi labai likvidžiais, rūšys ir 1 dalyje nurodytas vertės mažinimas.

(…)

EVPRI, pasikonsultavusi su ECBS ir EBI, tų reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose nurodomos įkaitų, kurie gali būti laikomi labai likvidžiais, rūšys ir 1 dalyje nurodytas vertės mažinimas.

(…)

EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir pasikonsultavusi su EBI, tų reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje jau atspindėta pasiūlyto reglamento 43 straipsnio 3 dalyje, kurioje reglamentuojamas įkaito reikalavimus nustatančių techninių reguliavimo standartų parengimas. Tačiau, kadangi ECBS neturi juridinio asmens statuso, „ECBS“ turėtų būti pakeista „ECBS nariais“.

36     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 44 straipsnio 5 dalis

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose aiškiai nurodomos labai likvidžios 1 dalyje nurodytos finansinės priemonės ir 4 dalyje nurodytos koncentracijos ribos.

(…)

EVPRI, pasikonsultavusi su EBI, tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose aiškiai nurodomos labai likvidžios 1 dalyje nurodytos finansinės priemonės ir 4 dalyje nurodytos koncentracijos ribos.

(…)

EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir pasikonsultavusi su EBI, tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje taip pat turėtų būti atspindėta techniniuose reguliavimo standartuose, kurie nustatys pagrindinėms sandorio šalims taikytiną investavimo politiką.

37     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 45 straipsnio 3 dalis

„3.   Pagrindinė sandorio šalis nedelsdama informuoja kompetentingą instituciją. Ši nedelsdama informuoja instituciją, kuri atsakinga už įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario priežiūrą, kai pagrindinė sandorio šalis mano, kad minėtas narys ateityje nesugebės įvykdyti įsipareigojimų, ir kai ji ketina pranešti apie jo įsipareigojimų neįvykdymą.“

„3.   Pagrindinė sandorio šalis nedelsdama informuoja kompetentingą instituciją. Ši nedelsdama informuoja instituciją, kuri kartu su kompetentingais prižiūrėtojais ir susijusiais emisijos centriniais bankais atsakinga už įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario priežiūrą, kai pagrindinė sandorio šalis mano, kad minėtas narys ateityje nesugebės įvykdyti įsipareigojimų, ir kai ji ketina pranešti apie jo įsipareigojimų neįvykdymą.“

Paaiškinimas

Atsižvelgiant į ECBS narių kaip prižiūrėtojų ir kaip emisijos centrinių bankų įstatymais nustatytą veiklą ir atsakomybę, turi būti išplėsta informavimo pareiga dėl įsipareigojimų neįvykdžiusio pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nario. Pasiūlyto reglamento 45 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kompetentinga institucija turi informuoti priežiūros instituciją, ir ši pareiga turi būti taip pat taikoma ECBS nariams, vykdantiems pirmiau minėtas funkcijas.

38     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 46 straipsnio 4 dalis

„4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose aiškiai nurodoma:

(…)

EVPRI, pasikonsultavusi su EBI, tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose aiškiai nurodoma:

(…)

EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir pasikonsultavusi su EBI, tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje taip pat turėtų būti atspindėta techniniuose reguliavimo standartuose, kurie nustatys pagrindinėms sandorio šalims taikytiną modelių peržiūrą, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamąjį patikrinimą.

39     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 50 straipsnio 3 dalis

„3.   Kai kompetentinga institucija laiko, kad 2 dalyje nustatyti reikalavimai neįvykdyti, ji raštu pateikia paaiškinimus dėl rizikos vertinimo kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms ir pagrindinėms sandorio šalims. Ji taip pat informuoja EVPRI, kuri pateikia nuomonę dėl rizikos vertinimo pagrįstumo kaip priežasties atsisakyti sudaryti sąveikos susitarimą. EVPRI nuomonė taip pat pateikiama visoms susijusioms pagrindinėms sandorio šalims. Jei EVPRI vertinimas skiriasi nuo susijusios kompetentingos institucijos vertinimo, ta institucija dar kartą apsvarsto savo poziciją, atsižvelgdama į EVPRI nuomonę.“

„3.   Kai kompetentinga institucija laiko, kad 2 dalyje nustatyti reikalavimai neįvykdyti, ji raštu pateikia paaiškinimus dėl rizikos vertinimo kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms ir pagrindinėms sandorio šalims. Ji taip pat informuoja EVPRI, kompetentingus prižiūrėtojus ir susijusius emisijos centrinius bankus, ir jiems siūloma pateikti atskiras nuomones dėl rizikos vertinimo pagrįstumo kaip priežasties atsisakyti sudaryti sąveikos susitarimą. EVPRI nuomonė ir kompetentingų prižiūrėtojų bei susijusių emisijos centrinių bankų nuomonės taip pat pateikiamos visoms susijusioms pagrindinėms sandorio šalims. Jei vertinimas šiose nuomonėse skiriasi nuo susijusios kompetentingos institucijos vertinimo, ta institucija dar kartą apsvarsto savo poziciją, atsižvelgdama į EVPRI, kompetentingų prižiūrėtojų ir susijusių emisijos centrinių bankų nuomones.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė veikiant kaip prižiūrėtojams ir emisijos centriniams bankams taip pat turėtų būti atspindėta pagrindinių sandorio šalių sąveikos susitarimų tvirtinimo tvarkoje.

40     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 50 straipsnio 4 dalis

„4.   Iki 2012 m. birželio 30 d. EVPRI parengia nurodymus arba rekomendacijas, kuriomis siekiama nustatyti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų sąveikos susitarimų vertinimą, laikantis Reglamento …/… [EVPRI reglamento] 8 straipsnyje numatytos tvarkos.“

„4.   Iki 2012 m. birželio 30 d. EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, parengia nurodymus arba rekomendacijas, kuriomis siekiama nustatyti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų sąveikos susitarimų vertinimą, laikantis Reglamento …/… [EVPRI reglamento] 8 straipsnyje numatytos tvarkos.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje taip pat turėtų būti atspindėta parengiant nurodymus arba rekomendacijas, kuriomis siekiama nustatyti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų pagrindinių sandorio šalių sąveikos susitarimų vertinimą.

41     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 52 straipsnio 3 dalis

„3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose aiškiai nurodomi paraiškos registracijos EVPRI duomenys, nurodyti 1 dalyje.

(…)

Tų techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose aiškiai nurodomi paraiškos registracijos EVPRI duomenys, nurodyti 1 dalyje.

(…)

Tų techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje taip pat turėtų būti atspindėta priimant techninius reguliavimo standartus, kuriuose išsamiai nurodomi sandorio duomenų saugyklos paraiškos registracijos EVPRI duomenys.

42     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 52 straipsnio 4 dalis

„4.   Siekiant užtikrinti vienodą 1 dalies taikymą, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo standartus, kuriuose nustatoma EVPRI teikiamos registracijos paraiškos forma.

(…)

Tų standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„4.   Siekiant užtikrinti vienodą 1 dalies taikymą, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo standartus, kuriuose nustatoma EVPRI teikiamos registracijos paraiškos forma.

(…)

Tų standartų projektus EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje taip pat turėtų būti atspindėta priimant įgyvendinimo standartus, kuriuose nustatoma sandorio duomenų saugyklos EVPRI teikiamos registracijos paraiškos forma.

43     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 60 straipsnio 1 dalis

„1.   EVPRI panaikina sandorių duomenų saugyklos registraciją esant vienai iš šių aplinkybių:

(…)“

„1.   EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, panaikina sandorių duomenų saugyklos registraciją esant vienai iš šių aplinkybių:

(…)“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje taip pat turėtų būti atspindėta EVPRI panaikinant sandorių duomenų saugyklos registraciją.

44     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 63 straipsnio 4 dalis

„4.   EVPRI sudaro bendradarbiavimo susitarimus su susijusiomis trečiųjų šalių kompetentingomis institucijos, kurių teisinės ir priežiūros sistemos laikomos lygiavertėmis šio reglamento nuostatoms, kaip tai nustatyta 3 dalyje. Tokie susitarimai užtikrina, kad Sąjungos institucijos galėtų nedelsdamos ir nuolat naudotis visa informacija, kuri reikalinga jų pareigoms vykdyti. Minėtuose susitarimuose nurodoma bent:

(…)“

„4.   EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, sudaro bendradarbiavimo susitarimus su susijusiomis trečiųjų šalių kompetentingomis institucijos, kurių teisinės, stebėsenos ir priežiūros sistemos laikomos lygiavertėmis šio reglamento nuostatoms, kaip tai nustatyta 3 dalyje. Tokie susitarimai užtikrina, kad Sąjungos institucijos galėtų nedelsdamos ir nuolat naudotis visa informacija, kuri reikalinga jų pareigoms vykdyti. Minėtuose susitarimuose nurodoma bent:

(…)“

Paaiškinimas

Svarbu, kad ECBS nariai dalyvautų sudarant bendradarbiavimo susitarimus su susijusiomis trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, kad būtų užtikrinta, jog pakankamai atsižvelgiama į sandorių duomenų saugyklų priežiūros problemas ir bendradarbiavimą priežiūros srityje.

45     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 67 straipsnio 2 dalis

„2.   Sandorių duomenų saugykla visa būtina informacija leidžia naudotis šiems subjektams:

a)

EVPRI;

b)

kompetentingoms institucijoms, prižiūrinčioms įmones, kurioms taikoma prievolė teikti ataskaitas pagal 6 straipsnį;

c)

kompetentingai institucijai, prižiūrinčiai pagrindines sandorio šalis, kurios naudojasi sandorių duomenų saugykla;

d)

susijusiems ECBS centriniams bankams.“

„2.   Sandorių duomenų saugykla visa būtina informacija leidžia naudotis šiems subjektams:

a)

EVPRI;

b)

kompetentingoms institucijoms, prižiūrinčioms įmones, kurioms taikoma prievolė teikti ataskaitas pagal 6 straipsnį;

c)

kompetentingai institucijai, prižiūrinčiai pagrindines sandorio šalis, kurios naudojasi sandorių duomenų saugykla;

d)

susijusiems ECBS centriniams bankams. kompetentingiems prižiūrėtojams;

e)

registruotų finansinių priemonių pagrindinių valiutų emisijos centriniams bankams;

f)

ECBS nariams jų statistikos funkcijai atlikti;

g)

ESRV.

Paaiškinimas

ECBS nariams, veikiantiems kaip prižiūrėtojai ir emisijos centriniai bankai bei atliekantiems statistinę funkciją, įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė turėtų būti atspindėta sandorių duomenų saugyklos duomenų skaidrumo ir prieinamumo atžvilgiu. Be to, kaip pažymėta 2009 m. rugsėjo mėn. Eurosistemos įnaše į viešą Europos Komisijos konsultaciją dėl „Galimų iniciatyvų ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų atsparumui padidinti“ („Possible initiatives to enhance the resilience of OTC derivative markets“; galima rasti ECB svetainėje http://www.ecb.europea.eu), ECB sandorių duomenų saugyklas laiko esminiais įrankiais operacinėms procedūroms ir finansų rinkų, ypač ne biržos išvestinių finansinių priemonių, ir kai taikoma, pagrindinių priemonių, skaidrumui pagerinti. Būtent ta apimtimi, kiek sandorių duomenų saugyklos gauna informacijos apie tam tikrus produktus, jos gali laiku pranešti reguliavimo ir priežiūros institucijoms bei finansų rinkos dalyviams apie pozicijų susidarymą ir paplitimą susijusiose rinkose. Tokiu būdu centrinės sandorių duomenų saugyklos taip pat gali būti informacijos teikėjos kiek įmanoma panašiais formatais ir suderinusios su Sąjungos statistikos sistema, kas yra būtina, kad susijusios institucijos galėtų nustatyti ankstyvo įspėjimo dėl galimos finansinės rizikos mechanizmą. Dėl šių priežasčių ECB siūlo į institucijų ir organų, gaunančių iš sandorių duomenų saugyklų būtiną informaciją, sąrašą įtraukti ir ESRV.

46     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 67 straipsnio 4 dalis

„4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose konkrečiai nurodoma, kokia išsami informacija, nurodyta 1 ir 2 dalyse, turi būti teikiama.

(…)

Tų techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

„4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, kuriuose konkrečiai nurodoma, kokia išsami informacija, nurodyta 1 ir 2 dalyse, turi būti teikiama.

(…)

Tų techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, Komisijai pateikia iki 2012 m. birželio 30 d.“

Paaiškinimas

ECBS narių įstatymais nustatyta veikla ir atsakomybė priežiūros srityje taip pat turėtų būti atspindėta priimant techninius reguliavimo standartus, kuriuose išsamiai nurodoma, kokia sandorių duomenų saugyklos informacija turi būti skelbiama ir kokia informacija teikiama EVPRI ir kitoms susijusioms institucijoms, tokioms kaip ESRV, kad jos galėtų vykdyti savo pareigas.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.


Top