EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XX1123(04)

Projektas – Asociacijos tarybos, įsteigtos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, Sprendimas Nr. …/… … m. … d. dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarime nustatytų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatų

OJ L 306, 23.11.2010, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52010XX1123(04)

Projektas – Asociacijos tarybos, įsteigtos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, Sprendimas Nr. …/… … m. … d. dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarime nustatytų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatų

Oficialusis leidinys L 306 , 23/11/2010 p. 22 - 27


Projektas

Asociacijos tarybos,

įsteigtos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją,

Sprendimas Nr. …/…

… m. … d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarime nustatytų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatų

ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, įsteigiantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją [1], ypač į jo 65 straipsnį,

kadangi:

(1) Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją (toliau – Susitarimas), 64 straipsnyje numatytas Izraelio ir valstybių narių socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir nustatyti tokio koordinavimo principai.

(2) Susitarimo 65 straipsnyje numatyta, kad Asociacijos taryba priima sprendimą dėl nuostatų, skirtų 64 straipsnyje išdėstytiems tikslams įgyvendinti.

(3) ES ir Izraelio veiksmų plano, kurį 2005 m. balandžio 11 d. pagal Europos kaimynystės politiką priėmė Asociacijos Taryba, 2.3.3 tikslo pirmoje įtraukoje raginama priimti sprendimą dėl Susitarimo 65 straipsnio įgyvendinimo.

(4) Nediskriminavimo principo taikymo požiūriu šiuo sprendimu neturėtų būti suteikiamos jokios papildomos teisės remiantis tam tikrais faktais ar įvykiais, įvykstančiais kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, jei į tokius faktus ar įvykius neatsižvelgiama pagal pirmosios Susitariančiosios Šalies teisės aktus, išskyrus teisę eksportuoti tam tikras išmokas.

(5) Taikant šį sprendimą, Izraelio darbuotojai turėtų turėti teisę į išmokas šeimai su sąlyga, kad jų šeimos nariai teisėtai gyvena su tais darbuotojais toje valstybėje narėje, kurioje darbuotojai yra įdarbinti. Šiuo sprendimu neturėtų būti suteikiama jokia teisė gauti išmokas šeimai, jei darbuotojų šeimos nariai gyvena kitoje valstybėje, pavyzdžiui, Izraelyje.

(6) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 859/2003 [2] jau nustatyta, kad Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatos taikomos ir trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar nėra taikomos tik dėl jų pilietybės. Reglamente (EB) Nr. 859/2003 jau numatytas draudimo laikotarpių, kuriais Izraelio darbuotojai dirbo įvairiose valstybėse narėse, sumavimo principas, susijęs su teise gauti tam tikras išmokas, kaip nustatyta Susitarimo 64 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje.

(7) Siekiant supaprastinti koordinavimo taisyklių taikymą, gali reikėti nustatyti specialias nuostatas, kurios atitiktų Izraelio nacionalinės teisės aktų specifiką.

(8) Siekiant užtikrinti, kad valstybių narių ir Izraelio socialinės apsaugos sistemų koordinavimas vyktų sklandžiai, būtina nustatyti specialias valstybių narių ir Izraelio bendradarbiavimo, taip pat atitinkamo asmens ir kompetentingos valstybės institucijos bendradarbiavimo nuostatas.

(9) Reikėtų priimti pereinamojo laikotarpio nuostatas, siekiant apsaugoti asmenis, kuriems taikomas šis sprendimas, ir užtikrinti, kad jie neprarastų teisių dėl šio sprendimo įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1. Šiame sprendime:

a) Susitarimas – Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją;

b) reglamentas – 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo [3], taikomas Europos Sąjungos valstybėse narėse;

c) įgyvendinimo reglamentas – 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką [4];

d) valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė;

i) valstybės narės teisės aktuose – pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio a punkte;

ii) Izraelio teisės aktuose – pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kaip apibrėžta tuose teisės aktuose;

i) valstybės narės teisės aktuose – šeimos narys, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio i punkte;

ii) Izraelio teisės aktuose – šeimos narys, kaip apibrėžta tuose teisės aktuose;

i) valstybių narių atveju – teisės aktai, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio l punkte, taikomi išmokoms, kurioms taikomas šis sprendimas;

ii) Izraelio atveju – Izraelyje taikomi atitinkami teisės aktai, susiję su išmokomis, kurioms taikomas šis sprendimas;

- senatvės pensijos,

- maitintojo netekimo pensijos,

- pensijos, mokamos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų,

- invalidumo pensijos,

- pašalpos šeimai;

i) valstybių narių atveju:

- senatvės pensijos,

- maitintojo netekimo pensijos,

- pensijos, mokamos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų,

- invalidumo pensijos,

kaip apibrėžta reglamente, išskyrus specialias neįmokines išmokas pinigais, kaip nustatyta reglamento X priede;

ii) Izraelio atveju – pagal Izraelio teisės aktus numatytos atitinkamos išmokos, išskyrus specialias neįmokines išmokas pinigais, kaip nustatyta šio sprendimo I priede.

2. Kiti šiame sprendime vartojami terminai atitinka reikšmes, nustatytas:

a) valstybių narių atveju – reglamente ir įgyvendinimo reglamente;

b) Izraelio atveju – Izraelyje taikomuose atitinkamuose teisės aktuose.

2 straipsnis

Asmenys, kuriems taikomas šis sprendimas

Šis sprendimas taikomas:

a) darbuotojams, kurie yra Izraelio piliečiai ir kurie yra arba buvo teisėtai įdarbinti valstybės narės teritorijoje, bei kuriems yra ar buvo taikomi vienos ar kelių valstybių narių teisės aktai, taip pat asmenims, kurie tokiam darbuotojui mirus neteko maitintojo;

b) a punkte nurodytų darbuotojų šeimos nariams, su sąlyga, kad tie šeimos nariai teisėtai gyvena arba gyveno su atitinkamu darbuotoju jo įdarbinimo valstybėje narėje metu;

c) darbuotojams, kurie yra valstybės narės piliečiai ir kurie yra arba buvo teisėtai įdarbinti Izraelio teritorijoje, bei kuriems yra ar buvo taikomi Izraelio teisės aktai, taip pat asmenims, kurie tokiam darbuotojui mirus neteko maitintojo; ir

d) c punkte nurodytų darbuotojų šeimos nariams, su sąlyga, kad tie šeimos nariai teisėtai gyvena arba gyveno su atitinkamu darbuotoju jo įdarbinimo Izraelyje metu.

3 straipsnis

Vienodų sąlygų taikymas

1. Darbuotojai, kurie yra Izraelio piliečiai ir yra teisėtai įdarbinti valstybėje narėje, taip pat su jais teisėtai gyvenantys jų šeimos nariai, nediskriminuojami dėl pilietybės ir jiems taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir tų valstybių narių, kuriose šie darbuotojai yra įdarbinti, piliečiams, kiek tai susiję su išmokomis, kaip apibrėžta 1 straipsnio 1 dalies h punkte.

2. Darbuotojai, kurie yra valstybės narės piliečiai ir yra teisėtai įdarbinti Izraelyje, taip pat su jais teisėtai gyvenantys jų šeimos nariai, nediskriminuojami dėl pilietybės ir jiems taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir Izraelio piliečiams, kiek tai susiję su išmokomis, kaip apibrėžta 1 straipsnio 1 dalies h punkte.

II DALIS

VALSTYBIŲ NARIŲ IR IZRAELIO SANTYKIAI

4 straipsnis

Gyvenamosios vietos sąlygos netaikymas

1. 1 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytos eksportuojamos išmokos, į kurias teisę turi 2 straipsnio a ir c punktuose nurodyti asmenys, negali būti mažinamos, keičiamos, sustabdomas jų mokėjimas, panaikinamos ar konfiskuojamos motyvuojant tuo, kad jų gavėjas gyvena:

i) Izraelio teritorijoje, kai išmoka mokama pagal valstybės narės teisės aktus; arba

ii) valstybės narės teritorijoje, kai išmoka mokama pagal Izraelio teisės aktus.

2. Darbuotojo šeimos nariai, kaip apibrėžta 2 straipsnio b punkte, turi teisę gauti eksportuojamas išmokas, apibrėžtas 1 straipsnio 1 dalies i punkte, kaip darbuotojo, kuris yra atitinkamos valstybės narės pilietis, šeimos nariai, jeigu tie šeimos nariai gyvena Izraelio teritorijoje.

3. Darbuotojo šeimos nariai, kaip apibrėžta 2 straipsnio d punkte, turi teisę gauti eksportuojamas išmokas, apibrėžtas 1 straipsnio 1 dalies i punkte, kaip darbuotojo, kuris yra Izraelio pilietis, šeimos nariai, jeigu tie šeimos nariai gyvena valstybės narės teritorijoje.

III DALIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

5 straipsnis

Bendradarbiavimas

1. Valstybės narės ir Izraelis teikia vieni kitiems informaciją apie jų teisės aktų pakeitimus, kurie gali daryti poveikį šio sprendimo įgyvendinimui.

2. Taikydamos šį sprendimą, valstybių narių ir Izraelio valdžios institucijos ir įstaigos padeda vienos kitoms ir veikia taip, kaip įgyvendindamos savo teisės aktus. Minėtų valdžios institucijų ir įstaigų teikiama administracinė pagalba paprastai yra nemokama. Tačiau valstybių narių ir Izraelio kompetentingos valdžios institucijos gali susitarti, kad tam tikros išlaidos būtų kompensuojamos.

3. Valstybių narių ir Izraelio valdžios institucijos bei įstaigos šio sprendimo tikslais gali tiesiogiai palaikyti ryšius tarpusavyje ir su atitinkamais asmenimis ar jų atstovais.

4. Institucijos ir asmenys, kuriems taikomas šis sprendimas, privalo keistis informacija ir bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas tinkamas šio sprendimo įgyvendinimas.

5. Atitinkami asmenys privalo kuo skubiau pranešti kompetentingos valstybės narės ar Izraelio, jei jis yra kompetentinga valstybė, institucijoms ir gyvenamosios vietos valstybės narės ar Izraelio, jei jis yra gyvenamosios vietos valstybė, institucijoms apie visus asmens ar šeimos padėties pasikeitimus, turinčius įtakos jų teisei į išmokas pagal šį sprendimą.

6. Jei nesilaikoma 5 dalyje nurodytos pareigos teikti informaciją, gali būti taikomos pagal nacionalinę teisę numatytos proporcingos priemonės. Tačiau šios priemonės turi būti lygiavertės priemonėms, kurios pagal šalies teisę taikomos panašiomis aplinkybėmis, ir negali panaikinti arba pernelyg suvaržyti pareiškėjų galimybės praktiškai pasinaudoti šiuo sprendimu jiems suteiktomis teisėmis.

7. Valstybės narės ir Izraelis gali numatyti nacionalines nuostatas, pagal kurias nustatomos teisės į išmokas tikrinimo sąlygos, siekiant atsižvelgti į tai, kad išmokų gavėjai būna arba gyvena ne tos valstybės, kurioje yra už mokėjimus atsakinga institucija, teritorijoje. Tokios nuostatos turi būti proporcingos, nediskriminuojančios dėl pilietybės ir atitinkančios šio sprendimo principus. Apie tokias nuostatas pranešama Asociacijos tarybai.

6 straipsnis

Administraciniai patikrinimai ir sveikatos patikrinimai

1. Šis straipsnis taikomas 2 straipsnyje nurodytiems asmenims, gaunantiems 1 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytas eksportuojamas išmokas, taip pat institucijoms, atsakingoms už šio sprendimo įgyvendinimą.

2. Jei išmokų gavėjas ar paraišką joms gauti pateikęs asmuo, arba jo šeimos narys būna arba gyvena valstybės narės teritorijoje, o už mokėjimus atsakinga institucija yra Izraelyje, arba jei jie būna arba gyvena Izraelyje, o už mokėjimus atsakinga institucija yra valstybėje narėje, sveikatos patikrinimą, kuris atliekamas tos institucijos prašymu, atlieka išmokų gavėjo buvimo vietos ar gyvenamosios vietos institucija pagal teisės aktuose, kuriuos taiko ta institucija, nustatytas procedūras.

Už mokėjimus atsakinga institucija informuoja buvimo vietos ar gyvenamosios vietos instituciją apie tai, kokių specialių reikalavimų prireikus turi būti laikomasi, ir apie tai, kokie dalykai turi būti įtraukti į sveikatos patikrinimą.

Buvimo arba gyvenamosios vietos institucija pateikia ataskaitą už mokėjimus atsakingai institucijai, kuri paprašė atlikti sveikatos patikrinimą.

Už mokėjimus atsakinga institucija pasilieka teisę reikalauti, kad išmokų gavėjo sveikatos patikrinimą atliktų jos pasirinktas gydytojas ir kad tai būtų atlikta toje teritorijoje, kurioje išmokų gavėjas arba paraišką joms gauti pateikęs asmuo būna arba gyvena, arba toje šalyje, kurioje yra už mokėjimus atsakinga institucija. Tačiau išmokų gavėjo gali būti paprašyta sugrįžti į už mokėjimus atsakingos institucijos valstybę tik su sąlyga, kad vykdamas jis nepakenks savo sveikatai, o už mokėjimus atsakinga institucija apmokės kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

3. Jei išmokų gavėjas ar paraišką joms gauti pateikęs asmuo, arba jo šeimos narys būna arba gyvena valstybės narės teritorijoje, o už mokėjimus atsakinga institucija yra Izraelyje, arba jei jie būna arba gyvena Izraelyje, o už mokėjimus atsakinga institucija yra valstybėje narėje, administracinį patikrinimą, kuris atliekamas už mokėjimus atsakingos institucijos prašymu, atlieka išmokų gavėjo buvimo ar gyvenamosios vietos institucija.

Buvimo arba gyvenamosios vietos institucija pateikia ataskaitą už mokėjimus atsakingai institucijai, kuri paprašė atlikti administracinį patikrinimą.

Už mokėjimus atsakinga institucija pasilieka teisę reikalauti, kad išmokų gavėjo padėtį patikrintų jos pasirinktas specialistas. Tačiau išmokų gavėjo gali būti paprašyta sugrįžti į už mokėjimus atsakingos institucijos valstybę tik su sąlyga, kad vykdamas jis nepakenks savo sveikatai, o už mokėjimus atsakinga institucija apmokės kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

4. Viena ar kelios valstybės narės ir Izraelis, atitinkamai informavę Asociacijos tarybą, gali susitarti dėl kitų administracinių nuostatų.

5. Pritaikius šio sprendimo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto nemokamos abipusės administracinės pagalbos principo išimtį, faktines išlaidas, susijusias su šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais patikrinimais, institucijai, kurios buvo paprašyta juos atlikti, sumoka už mokėjimus atsakinga institucija, paprašiusi juos atlikti.

7 straipsnis

Susitarimo 79 straipsnio taikymas

Susitarimo 79 straipsnis taikomas tais atvejais, kai kuri nors Šalis mano, kad kita Šalis nevykdo 5 ir 6 straipsniuose nustatytų pareigų.

8 straipsnis

Specialios nuostatos dėl Izraelio teisės aktų taikymo

Prireikus Asociacijos taryba II priede gali nustatyti specialias nuostatas dėl Izraelio teisės aktų taikymo.

9 straipsnis

Administracinės procedūros, nustatytos galiojančiuose dvišaliuose susitarimuose

Administracinės procedūros, nustatytos galiojančiuose dvišaliuose valstybės narės ir Izraelio susitarimuose, gali būti toliau taikomos, jeigu jomis nedaromas neigiamas poveikis atitinkamų asmenų teisėms ar pareigoms, kurios nustatytos šiuo sprendimu.

10 straipsnis

Šio sprendimo įgyvendinimo tvarką papildantys susitarimai

Viena ar kelios valstybės narės ir Izraelis gali sudaryti susitarimus, skirtus šio sprendimo įgyvendinimo administracinei tvarkai papildyti, ypač dėl sukčiavimo ir klaidų prevencijos bei kovos su jais.

IV DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Laikotarpiu iki šio sprendimo įsigaliojimo pagal jį neįgyjama jokių teisių.

2. Atsižvelgiant į 1 dalį, pagal šį sprendimą teisė įgyjama, net jeigu ji susijusi su aplinkybėmis, kurios susidarė iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

3. Bet kuri išmoka, kuri nebuvo mokama arba kurios mokėjimas buvo sustabdytas motyvuojant atitinkamo asmens pilietybe arba gyvenamąja vieta, to asmens prašymu yra mokama arba jos mokėjimas atnaujinamas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, jeigu dėl teisių, kurių pagrindu anksčiau buvo mokama išmoka, nereikia mokėti vienkartinės išmokos.

4. Jeigu 3 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas per dvejus metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, pagal šį sprendimą įgytos teisės įsigalioja nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, o atitinkamiems asmenims negali būti taikomos valstybės narės ar Izraelio teisės aktų nuostatos, pagal kurias teisės panaikinamos ar netenka galios dėl senaties termino.

5. Jeigu 3 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas pasibaigus dvejų metų laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, teisės, kurios nebuvo panaikintos arba nebuvo netekusios galios dėl senaties termino, įsigalioja nuo prašymo pateikimo dienos, nebent valstybės narės ar Izraelio teisės aktų nuostatos būtų palankesnės.

12 straipsnis

Šio sprendimo priedai

1. Šio sprendimo priedai yra neatsiejama jo dalis.

2. Izraelio prašymu priedai gali būti iš dalies keičiami Asociacijos tarybos sprendimu.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja pirmo mėnesio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pirmą dieną.

Priimta …

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas

[1] OL L 147, 2000 6 21, p. 3.

[2] OL L 124, 2003 5 20, p. 1.

[3] OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

[4] OL L 284, 2009 10 30, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

IZRAELIO SPECIALIŲ NEĮMOKINIŲ IŠMOKŲ PINIGAIS SĄRAŠAS

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL IZRAELIO TEISĖS AKTŲ TAIKYMO

--------------------------------------------------

Top