EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0289

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų {SEK(2010) 678} {SEK(2010) 679}

/* KOM/2010/0289 galutinis - COD 2010/0160 */

52010PC0289
[pic] | EUROPOS KOMISIJA |

Briuselis, 2010.6.2

KOM(2010) 289 galutinis

2010/0160 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų

{SEK(2010) 678}{SEK(2010) 679}

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. Pasiūlymo aplinkybės

Finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Europos Komisija atliko esminę Europos finansų priežiūros peržiūrą, siekdama nustatyti veiksmingesnę, labiau integruotą ir darnesnę Europos priežiūros sistemą. Ji grindžiama buvusio Tarptautinio valiutos fondo generalinio direktoriaus Jacques de Larosière vadovaujamos aukšto lygio ekspertų grupės, kurią Komisijos Pirmininkas Barroso įgaliojo pateikti rekomendacijas dėl Europos priežiūros priemonių gerinimo, išvadomis. 2009 m. vasario 25 d. grupė pateikė ataskaitą, o jos rekomendacijas Komisija patvirtinto savo 2009 m. kovo pranešime pavasario Europos Vadovų Tarybai[1].

Pagrindiniai Komisijos siūlomos reformos elementai:

1. sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS) , kurią sudarys nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbančių kartu su naujomis Europos priežiūros institucijomis (EPI), sukurtomis pertvarkius veikiančius Europos priežiūros institucijų komitetus[2] į Europos bankininkystės instituciją (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI), tinklas, taip suderinant visai Europai bendros finansų priežiūros sistemos privalumus ir vietos mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros institucijų, kurios yra arčiausiai prie jų jurisdikcijoje veikiančių įstaigų, kompetenciją, ir

2. įsteigti Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV), kurios užduotis – stebėti ir vertinti galimas grėsmes finansiniam stabilumui, kylančias dėl makroekonominių pokyčių ir visos finansų sistemos pokyčių. Šiuo tikslu ESRV iš anksto įspėtų, jei rizika visai sistemai imtų didėti, ir prireikus pateiktų rekomendacijų dėl veiksmų su ta rizika susijusioms problemoms spręsti.

Konkrečiai dėl kredito reitingų agentūrų De Larosière vadovaujama grupė laikėsi nuomonės, kad būtų gerokai racionaliau, jei ES kredito reitingų agentūrų licencijavimas, jų veiklos stebėsena ir atitinkamų pokyčių diegimas būtų patikėtas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui.

Todėl 2009 m. gegužės 27 d. komunikate dėl Europos finansų priežiūros[3] Komisija pasiūlė Europos priežiūros institucijai suteikti atsakomybę už tam tikrų subjektų, vykdančių veiklą Europos mastu, pvz., kredito reitingų agentūrų, licencijavimą ir priežiūrą. Ši atsakomybė galėtų apimti tokius įgaliojimus kaip įgaliojimai vykdyti tyrimą, atlikti patikras vietoje ir priimti priežiūros sprendimus. Ši atsakomybė bus apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl kredito reitingų agentūrų[4]. Komisijos pasiūlymui pritarta Europos Vadovų Tarybos 2009 m. birželio mėn. susitikime, kuriame buvo aiškiai pasakyta, kad EVPRI „taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai vykdyti kredito reitingų agentūrų priežiūrą“[5].

Atsižvelgiant į tai, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (KRA reglamento) 39 straipsnyje ir 51 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad esama priežiūros sistema neturėtų būti laikoma ilgalaikiu kredito reitingų agentūrų priežiūros sprendimu ir kad nors iš kompetentingų institucijų kolegijų Bendrijoje tikimasi paprastesnio bendradarbiavimo ir konvergencijos priežiūros srityje, jos negali pakeisti visų labiau konsoliduotos kredito reitingų sektoriaus priežiūros privalumų. Europos Parlamentas ir Taryba paprašė Komisijos iki 2010 m. liepos 1 d. pateikti ataskaitą ir teisės akto, kuris būtinas siekiant pašalinti nustatytus trūkumus, susijusius su koordinavimo ir bendradarbiavimo priežiūros srityje būdais, pasiūlymą.

Svarbu pažymėti, kad šiuo pasiūlymu nenustatomi Reglamento dėl kredito reitingų agentūrų pakeitimai, susiję su esminėmis sąlygomis, kurias turi atitikti kredito reitingų agentūros, kad jas būtų galima registruoti, ir kurių jos vėliau nuolat laikytųsi. Taip pat siūlomais pakeitimais nebus keičiamos sąlygos, kuriomis Sąjungoje galima naudoti trečiosiose valstybėse įsikūrusių kredito reitingų agentūrų suteiktus reitingus (patvirtinimo[6] ir sertifikavimo mechanizmai[7], kaip numatyta KRA reglamente) – jos liks tokios, kokios nustatytos dabartiniame KRA reglamente.

2. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Rengiant naujos Europos finansų priežiūros struktūros teisės aktų pasiūlymų paketą, į kurį įtraukti su Reglamentu dėl kredito reitingų agentūrų susiję elementai, surengtos dvi atviros konsultacijos. Pirma, paskelbus Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio darbo grupės ataskaitą ir 2009 m. kovo 4 d. Komisijos pranešimą, Komisija surengė nuo 2009 m. kovo 10 d. iki balandžio 10 d. trukusias pirmąsias konsultacijas, kurių rezultatais pasinaudojo rengdama Komunikatą dėl Europos finansų priežiūros, paskelbtą 2009 m. gegužės 27 d. Gautų viešųjų nuomonių santrauką galima rasti interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

Antra, nuo 2009 m. gegužės 27 d. iki liepos 15 d. Komisija surengė kitą konsultacijų etapą, pakvietusi visas suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas dėl išsamesnių reformų, pristatytų 2009 m. gegužės 27 d. Komunikate dėl Europos finansų priežiūros. Daugumoje gautų atsakymų siūlomoms reformoms pritarta ir pateikta pastabų dėl konkrečių siūlomų ESRV ir EFPIS aspektų. Gautų viešųjų nuomonių santrauką galima rasti interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm

3. Poveikio vertinimas

Prie gegužės mėn. Komisijos komunikato dėl Europos finansų priežiūros pridėtas poveikio vertinimas, kuriame išanalizuotos pagrindinės galimos EFPIS ir ESRV steigimo politikos priemonės. Siekiant išanalizuoti su nauja Europos finansų priežiūros struktūra susijusių pasiūlymų, Komisijos patvirtintų 2009 m. rugsėjo mėn., poveikį atliktas antras poveikio vertinimas, kuris apima ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos steigimo ir kredito reitingų agentūrų priežiūros struktūros pokyčių vertinimą. Dėl šio pasiūlymo parengta proporcinga poveikio vertinimo ataskaita. Ją galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

4. Teisiniai pasiūlymo aspektai

4.1. Teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu.

4.2. Subsidiarumo ir proporcingumo principai

Užduotys, kurias ketinama pavesti EVPRI, yra glaudžiai susijusios su priemonėmis, kurių imtasi reaguojant į finansų krizę, ir su priemonėmis, paskelbtomis 2009 m. kovo 4 d. ir gegužės 27 d. Komisijos komunikatuose. Imantis veiksmų Bendrijos lygmeniu gali būti pašalinti krizės metu išryškėję trūkumai ir sukurta sistema, atitinkanti stabilios ir bendros ES finansinių paslaugų rinkos tikslą – suteikti EVPRI priežiūros įgaliojimus, būtinus kredito reitingų agentūrų registracijai ir priežiūrai vykdyti. Tradicinis buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ir kitų kompetentingų institucijų atskyrimas nebuvo laikomas ilgalaikiu kredito reitingų agentūrų priežiūros sprendimu, turint omenyje pasaulinį kredito reitingų, kurie naudojami visoje Europos Sąjungoje, pobūdį. Priimant Reglamentą dėl kredito reitingų agentūrų, buvo laikoma, kad būtų naudingesnė labiau konsoliduota kredito reitingų sektoriaus priežiūra. Tačiau tuometinė teisinė sistema nebuvo pakankama tokiai struktūrai sukurti. Komisijos pasiūlymu dėl Reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI), sukuriama tinkama sistema siekiant suteikti EVPRI įgaliojimus, būtinus kredito reitingų agentūrų registracijai ir priežiūrai vykdyti.

Tačiau kadangi Reglamentu nustatoma ne tik kredito reitingų agentūrų priežiūra (kurią vykdys EVPRI), bet ir nacionaliniu lygmeniu prižiūrimų pavienių subjektų naudojimosi kredito reitingais priežiūra, nacionalinės priežiūros institucijos liks atsakingos už tų pavienių subjektų naudojimosi kredito reitingais priežiūrą. Kadangi nacionalinės priežiūros institucijos galės rinkti specifinę informaciją apie kredito reitingų naudojimą, jos turėtų galėti reikalauti, kad EVPRI nagrinėtų galimybę panaikinti kredito reitingų agentūros registraciją arba laikinai sustabdyti kredito reitingų naudojimą. Tačiau nacionalinės kompetentingos institucijos neturės teisės Reglamentą pažeidžiančių kredito reitingų agentūrų atžvilgiu imtis priežiūros priemonių.

Kompetentingos institucijos taip pat bus įpareigotos bendradarbiauti su EVPRI, kai, EVPRI nuomone, tai bus būtina; todėl valstybės narės turės išlaikyti kompetentingas institucijas, kurias jos paskyrė pagal KRA reglamentą. Pasiūlymo nuostatos neviršija to, kas griežtai būtina nustatytiems tikslams pasiekti. Nuostatos atitinka Sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, nes valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomo veiksmo tikslų, dėl to juos geriau įgyvendinti gali Bendrija.

Tinkamiausia priemonė – reglamentas, kuriuo keičiamas dabartinis reglamentas.

4.3. Išsamus pasiūlymo paaiškinimas

Siekiant nustatyti centralizuotą ES veikiančių kredito reitingų agentūrų priežiūrą, Reglamentas dėl kredito reitingų agentūrų turi būti pakeistas. EVPRI atiteks bendroji kompetencija sprendžiant su kredito reitingų agentūrų registracija ir nuolatine registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūra susijusius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su trečiosiose valstybėse įsteigtų ir pagal sertifikavimo arba patvirtinimo tvarką ES veiklą vykdančių reitingų agentūrų reitingais. Todėl būtina visame tekste bet kokią nuorodą į kompetentingas institucijas, atsakingas už kredito reitingų agentūrų registraciją ir priežiūrą, pakeisti nuoroda į EVPRI. Vis dėlto kai kurie specifiniai priežiūros įgaliojimai, susiję su kredito reitingų naudojimu, išliks nacionalinių kompetentingų institucijų kompetencija. Taip pat išlieka Komisijos kompetencija užtikrinti sutarčių, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo VII antraštinės dalies I skyriaus, susijusio su bendromis konkurencijos taisyklėmis, reikalavimų laikymąsi vadovaujantis šioms taisyklėms įgyvendinti priimtomis nuostatomis.

4.3.1. I antraštinės dalies pakeitimai (Dalykas, taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys)

Siekiant suderinti reglamentą su nauju Direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų pasiūlymu, 4 straipsnio 1 dalyje išvardyti alternatyvaus investavimo fondai tam, kad jie kredito reitingų naudojimo atžvilgiu būtų traktuojami taip pat kaip kitos ES finansų įstaigos. Tai reiškia, kad alternatyvaus investavimo fondams naudojant kredito reitingus reguliavimo tikslais, tie kredito reitingai privalo būti suteikti pagal šį reglamentą registruotos ar sertifikuotos kredito reitingų agentūros.

4.3.2. II antraštinės dalies pakeitimai (Kredito reitingų suteikimas)

Siekiant išvengti interesų konfliktų, kurie gali kilti kredito reitingų agentūrai taikant modelį „emitentas moka“ ir kurie ypač tikėtini reitinguojant struktūrizuotas finansines priemones, ir siekiant didinti skaidrumą ir kredito reitingų agentūrų konkurenciją, turėtų būti reikalaujama, kad struktūrizuotų finansinių priemonių emitentai arba susijusios trečiosios šalys sudarytų galimybę kitoms konkuruojančioms kredito reitingų agentūroms gauti informaciją, kurią jie pateikė savo pasamdytai kredito reitingų agentūrai struktūrizuotų finansinių priemonių reitingams nustatyti. Tam tikras organizacines ir konfidencialumo sąlygas tenkinančioms konkuruojančioms kredito reitingų agentūroms paprašius, reitinguojamas subjektas arba susijusi trečioji šalis turėtų sudaryti galimybę joms gauti informaciją, kurią tas subjektas ar šalis pateikė savo pasamdytai kredito reitingų agentūrai struktūrizuotų finansinių priemonių reitingams nustatyti. Konkuruojanti kredito reitingų agentūra, kuriai suteikiama galimybė naudotis informacija, neturėtų minėtos informacijos naudoti jokiems kitiems tikslams, išskyrus reitingavimą, ir jos turėtų būti reikalaujama pateikti minimalų neužsakytų reitingų skaičių siekiant užtikrinti, kad tokios informacijos prašymu nebūtų siekiama kitų tikslų.

Skirtingai nuo kitų KRA reglamente pateiktų esminių reikalavimų kredito reitingų agentūroms ir jų darbuotojams, šia taisykle informacijos atskleidimo reikalavimai nustatomi struktūrizuotų finansinių priemonių emitentams. Visos registruotos kredito reitingų agentūros galės gauti informaciją, reikalingą struktūrizuotų finansinių priemonių neužsakytiems reitingams pateikti. Dėl to reitingų rinkoje bus didesnė konkurencija ir bus didesnis priemonei tenkantis reitingų skaičius, todėl reitingų naudotojai galės pasikliauti daugiau negu vienu tos pačios priemonės reitingu.

Komisija pažymi, kad Jungtinės Valstijos įdiegė panašią sistemą (2009 m. gruodžio 4 d. paskelbta Vertybinių popierių ir biržos komisijos taisyklė 17g-5 ( SEC Rule 17g-5), kuri įsigalioja 2010 m. birželio mėn.). Atsižvelgiant į kredito reitingų agentūrų pasaulinio pobūdžio vaidmenį ir veiklą, būtina užtikrinti, kad kelių šalių jurisdikcijose veikiančioms kredito reitingų agentūroms būtų taikomos panašios taisyklės, siekiant joms užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir pakankamą konkurencijos lygį. Be to, šiomis naujomis nuostatomis tikimasi sumažinti interesų konfliktų, kylančių dėl modelio „emitentas moka“ taikymo. Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į galimą su naujų nuostatų taikymu susijusią naudą ir į tai, kad jos, vertinamos kaip gerojo patirtis tarptautiniu lygmeniu, pirmiau minėtų naujų nuostatų poveikis sąnaudoms neturėtų būti labai didelis. Reikalingos įgyvendinimo priemonės siekiant apibrėžti tolesnius reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti kredito reitingų agentūra, kad jai būtų suteikta prieiga prie interneto svetainės, įskaitant jos gebėjimą užtikrinti duomenų konfidencialumą.

4.3.3. III antraštinės dalies pakeitimai (Kredito reitingavimo veiklos priežiūra)

4.3.3.1. III antraštinės dalies I skyriaus (Registracijos procedūra) pakeitimai

Kredito reitingų agentūroms prižiūrėti įsteigus vieną naują priežiūros instituciją, turi būti panaikintos dabartinės nuostatos, kuriomis numatomas kolegialus priežiūros koordinavimas ir galutinis oficialus sprendimų priėmimas, atliekamas buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos. Perdavus priežiūros funkcijas EVPRI, tikimasi geriau ES mastu užtikrinti efektyvią ir veiksmingą tų subjektų, kurie dažnai plėtoja veiklą keliose jurisdikcijose ir kurių veikla turi didelį tarpvalstybinį poveikį, priežiūrą. Galiausiai, atsižvelgiant į siūlomą centralizuotą ES lygmens priežiūrą, nebereikalingos priežiūros institucijų kolegijos, kurios turėjo užtikrinti paprastesnį bendradarbiavimą ir konvergenciją priežiūros srityje. Sukūrus EVPRI pagerės ir supaprastės registracijos procedūra, nes ji bus ne tokia sudėtinga (panaikinus nereikalingus kolegijai priklausančių institucijų konsultacijų ir konsultacijų su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu etapus), taigi bus galima sutrumpinti atskirus registracijos proceso etapus.

4.3.3.2. III antraštinės dalies II skyriaus (EVPRI vykdoma priežiūra) pakeitimai

Siekiant palengvinti kasdienį reglamento taikymą, EVPRI turėtų būti įgaliota siūlyti techninių standartų projektus, kuriuos turės patvirtinti Komisija, šiais klausimais: i) registracijos procesas, įskaitant II priede pateiktą informaciją; ii) informacija, kurią kredito reitingų agentūra turi pateikti kartu su sertifikavimo paraiška, taip pat dėl jos nuolatinės svarbos finansiniam stabilumui ar finansų rinkų vientisumui vertinimo, kaip nurodyta reglamento 5 straipsnyje; ir iii) informacijos, kurią kredito reitingų agentūros atskleidžia pagal reglamento 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą, pateikimas, įskaitant jos struktūrą, formatą, metodą ir pranešimo laikotarpį.

Siekiant užtikrinti pakankamą priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo pajėgumą, EVPRI turi būti suteikti įgaliojimai reikalauti iš kredito reitingų agentūrų ir kitų su kredito reitingų nustatymo veikla susijusių subjektų visos reikalingos informacijos. Ji galės pradėti tyrimus dėl galimų reglamento pažeidimų ir juos vykdydama ji turi galėti naudotis priežiūros įgaliojimais, kaip antai dokumentų ir kitos susijusios medžiagos nagrinėjimas ir jų kopijavimas arba išrašų darymas, reikalavimas pateikti žodinius paaiškinimus, asmens išklausymas, reikalavimas pateikti telefono ir duomenų srauto duomenis. EVPRI taip pat turi galėti atlikti patikrinimus vietoje. Procedūros metu turi būti visapusiškai gerbiamos susijusių asmenų teisės į gynybą. Visų pirma EVPRI turi suteikti susijusiems asmenims galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių EVPRI prieštaravo.

4.3.3.3. III antraštinės dalies III skyriaus (EVPRI ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimas) pakeitimai

Kompetentingos institucijos turi ir toliau likti atsakingos už priežiūrą, susijusią su prižiūrimų subjektų (kaip antai kredito įstaigų arba draudimo bendrovių), kurie tais kredito reitingais naudojasi reguliavimo tikslais, naudojimusi reitingais. Tos nacionalinės institucijos ir ateityje bus geriausiai pasirengusios nagrinėti, kaip prižiūrimi subjektai kasdienėje veikloje naudoja kredito reitingus, ir prireikus imtis atitinkamų veiksmų.

Nacionalinės priežiūros institucijos taip pat privalo prisidėti prie EVPRI vykdomos priežiūros veiklos, užtikrindamos visą būtiną keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą, kurio gali prireikti EVPRI naudojantis priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo įgaliojimais. Jos galės prašyti EVPRI patikrinti, ar tenkinamos kredito reitingo agentūros registracijos panaikinimo sąlygos, taip pat prašyti EVPRI nagrinėti galimybę sustabdyti naudojimąsi kredito reitingų agentūros, kuri, jų nuomone, nuolat rimtai pažeidžia Reglamentą dėl kredito reitingų agentūrų, suteiktais kredito reitingais.

Prireikus arba veiksmingumo sumetimais vykdydama priežiūros veiklą EVPRI turi galėti kreiptis pagalbos į kompetentingą priežiūros instituciją nacionaliniu lygmeniu. Kompetentingų institucijų pagalba turėtų būti teikiama EVPRI vykdant tyrimus ir patikrinimus vietoje.

EVPRI taip pat gali perduoti specifines priežiūros užduotis nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pvz., kai priežiūros priemonių reikia imtis nutolusiose kredito reitingų agentūros patalpose arba kai gali prireikti su vietos sąlygomis susijusių žinių ir patirties, įskaitant užsienio kalbos mokėjimo įgūdžius. Užduotys turėtų būti perduodamos siekiant išvengti neproporcingų EVPRI ir prižiūrimų kredito reitingų agentūrų sąnaudų. Užduotys, kurias galima perduoti, be kitų, yra šios: specifinės tiriamojo pobūdžio užduotys ir patikrinimai vietoje, registracijos paraiškos vertinimas, taip pat su kasdiene priežiūra susijusios užduotys. Užduočių perdavimas neturės poveikio EVPRI, kuri gali duoti nurodymus institucijai, kuriai yra perdavusi užduotį, atsakomybei. EVPRI turėtų ateityje gairėse patikslinti sritis, kuriose ji ketina pasinaudoti teise perduoti užduotis, įskaitant numatomas taikyti perdavimo procedūras ir bet kokį atlygį kompetentingai institucijai už perduotų užduočių vykdymą.

4.3.4. IV antraštinės dalies pakeitimai (Sankcijos, komiteto procedūra, ataskaitos, pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos)

4.3.4.1. IV antraštinės dalies I skyriaus (Sankcijos, komiteto procedūra ir ataskaitos) pakeitimai

Kaip būtiną savo vykdomos priežiūros įgaliojimų pagrindimą, EVPRI gali siūlyti Komisijai nustatyti periodines baudas. Ši prievartos priemonė turi padėti pasiekti, kad: i) būtų pašalintas pažeidimas; ii) būtų pateikta išsami ir teisinga informacija, kurios prašė EVPRI; iii) kredito reitingų agentūros ir kiti asmenys sutiktų, kad būtų atliktas tyrimas. EVPRI taip pat gali siūlyti Komisijai patvirtinti baudas, kai tyčia ar dėl neapdairumo buvo pažeistos kai kurios iš Reglamento dėl kredito reitingų agentūrų III priede išvardytų nuostatų. Išsamūs baudos dydžio nustatymo kriterijai ir su baudomis susiję procedūriniai aspektai bus išdėstyti deleguotame teisės akte.

Be to, kad siūlys sankcijas, EVPRI taip pat įgaliojama patvirtinti priežiūros priemones kredito reitingų agentūrai pažeidus reglamentą. Be kitų, gali būti taikomos šios priemonės: laikinas draudimas teikti kredito reitingus ir laikinas susijusių kredito reitingų naudojimo sustabdymas, kol bus pašalintas pažeidimas. Kaip kraštutinė priemonė – EVPRI yra įgaliota panaikinti kredito reitingų agentūros registraciją.

Be to, EVPRI gali reikalauti kredito reitingų agentūrų pašalinti pažeidimą ir skelbti viešus pranešimus. Tos priemonės taikomos tais atvejais, kai nėra pagrindo imtis sankcijų arba griežtesnių priežiūros priemonių, atsižvelgiant į proporcingumo principą. Sankcijos, baudos ir priežiūros priemonės yra papildomos veiksmingo reikalavimų laikymosi užtikrinimo tvarkos dalys.

Komiteto procedūros suderintos su Lisabonos sutartimi.

4.3.4.2. IV antraštinės dalies II skyriaus (Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos) pakeitimai

Kai EVPRI bus įsteigta ir pradės veikti, valstybių narių kompetentingos institucijos turės nutraukti su kredito reitingų agentūrų priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla susijusias funkcijas ir pareigas, kurios joms buvo pavestos Reglamentu dėl kredito reitingų agentūrų.

Taip pat turi būti nustatytos aiškios taisyklės dėl kompetentingų institucijų bylų ir darbinių dokumentų perdavimo EVPRI.

5. Poveikis biudžetui

Bendra pasiūlymų, susijusių su EVPRI steigimu, poveikio biudžetui apžvalga pateikta 2009 m. rugsėjo mėn. poveikio vertinimo ataskaitoje ir pridedamose finansinėse teisės aktų pasiūlymų pažymose (žr. finansinę pažymą, pridėtą prie teisės akto pasiūlymo steigti Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją). Konkretus poveikis EVPRI, susijęs su tiesiogine kredito reitingų agentūrų priežiūra, išdėstytas prie šio pasiūlymo pridedamose finansinėse teisės aktų pasiūlymų pažymose. Abi finansinės pažymos turi būti vertinamos kartu. Konkretus poveikis Komisijos biudžetui taip pat aptartas prie šio pasiūlymo pridedamoje finansinėje pažymoje.

Pasiūlymas turi poveikio Bendrijos biudžetui.

2010/0160 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. …/…

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą[8],

teisės akto pasiūlymą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[9],

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą[10],

kadangi:

(1) Komisijos prašymu 2009 m. vasario 25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje padaryta išvada, kad būtina sustiprinti Europos finansų sektoriaus priežiūros sistemą, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes, ir rekomenduota įgyvendinti radikalias priežiūros struktūros reformas, be kita ko, sukuriant Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kurią sudarytų trys Europos priežiūros institucijos – viena vertybinių popierių sektoriui, viena draudimo ir profesinių pensijų sektoriui ir viena bankininkystės sektoriui, ir sukuriant Europos sisteminės rizikos valdybą.

(2) 2009 m. kovo 4 d. pranešime „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“[11] Komisija pasiūlė parengti teisės akto, kuriuo būtų sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema, projektą, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“[12] pateikė išsamesnės informacijos apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą, pabrėždama kredito reitingų agentūrų priežiūros specifiškumą.

(3) 2009 m. birželio 19 d. išvadose Europos Vadovų Taryba rekomendavo sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kurią sudarytų nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbančių kartu su naujomis Europos priežiūros institucijomis – Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) – tinklas; sistemos tikslas turėtų būti gerinti nacionalinės priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių priežiūrą įsteigiant priežiūros institucijų kolegijas ir nustatyti bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris būtų taikomas visiems finansų rinkų dalyviams bendrojoje rinkoje. Ji pabrėžė, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai turėtų būti suteikti kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimai. Taip pat turėtų išlikti Komisijos kompetencija užtikrinti sutarčių, ir visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo VII antraštinės dalies I skyriaus, susijusio su bendromis konkurencijos taisyklėmis, reikalavimų laikymąsi vadovaujantis šioms taisyklėms įgyvendinti priimtomis nuostatomis.

(4) Turėtų būti aiškiai apibrėžtas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos veiksmų mastas, kad finansų rinkų dalyviai galėtų nustatyti instituciją, kompetentingą kredito reitingų agentūrų veiklos srityje. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai turėtų tekti bendroji kompetencija sprendžiant su kredito reitingų agentūrų registracija ir nuolatine registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūra susijusius klausimus.

(5) Siekiant stiprinti kredito reitingų agentūrų konkurenciją, padėti išvengti interesų konfliktų, kurie gali kilti taikant modelį „emitentas moka“ ir kurie ypač tikėtini reitinguojant struktūrizuotas finansines priemones, taip pat siekiant didinti skaidrumą ir struktūrizuotų finansinių priemonių reitingų kokybę, registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros turėtų turėti teisę gauti struktūrizuotų finansinių priemonių, kurių reitingus nustato jų konkurentai, sąrašą. Informaciją dėl šio reitingavimo turėtų pateikti emitentas arba susijusi trečioji šalis, kad būtų galima pateikti konkurencingus neužsakytus struktūrizuotų finansinių priemonių reitingus. Teikiant tokius neužsakytus reitingus turėtų būti skatinama naudotis daugiau negu vienu kiekvienos struktūrizuotos finansinės priemonės reitingu. Prisijungimo prie interneto svetainių galimybė turėtų būti suteikta tik tuomet, jei kredito reitingų agentūra gali užtikrinti prašomos informacijos konfidencialumą.

(6) Kadangi kredito reitingai naudojami visoje Europos Sąjungoje, tradicinis buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ir kitų kompetentingų institucijų atskyrimas, taip pat kolegialus priežiūros koordinavimas nėra tinkamiausi sprendimai vykdant kredito reitingų agentūrų priežiūrą. Įsteigus Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, ši struktūra nebereikalinga. Todėl turėtų būti supaprastintas registracijos procesas ir atitinkamai sutrumpinti terminai.

(7) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų būti atsakinga už kredito reitingų agentūrų registraciją ir nuolatinę jų priežiūrą, bet ji neturėtų būti atsakinga už kredito reitingų naudotojų priežiūrą. Todėl nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų likti atsakingos už finansų įstaigų ir kitų subjektų (kaip antai kredito įstaigų, investicinių įmonių, gyvybės ir ne gyvybės draudimo bendrovių, perdraudimo bendrovių, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, ir alternatyvaus investavimo fondų), kurių priežiūra vykdoma nacionaliniu lygmeniu atsižvelgiant į kitų finansinių paslaugų direktyvų taikymą, naudojimosi kredito reitingais priežiūrą ir kredito reitingų naudojimą prospektuose.

(8) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius standartus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas taikyti šį reglamentą kasdieniniame darbe ir visoje Europoje Sąjungoje užtikrinti vienodas sąlygas investuotojams bei vartotojams ir tinkamą jų apsaugą. Techninių standartų projektus veiksminga ir tinkama patikėti rengti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga.

(9) Kredito reitingų agentūrų srityje turėtų būti siūlomi techninių standartų projektai dėl registracijos proceso, informacijos, kurią kredito reitingų agentūra turi pateikti kartu su sertifikavimo paraiška, dėl jos nuolatinės svarbos finansiniam stabilumui ar finansų rinkų vientisumui vertinimo, taip pat dėl informacijos, kurią kredito reitingų agentūros atskleidžia pagal šį reglamentą, pateikimo, įskaitant struktūrą, formatą, metodą ir pranešimo laikotarpį. Pagal Reglamentą .../...[EVPRI] techninių standartų projektus turi priimti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį.

(10) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti neprivalomas gaires su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais techninių standartų neapimamose srityse.

(11) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti teisę tiesiogiai prašyti finansų rinkos dalyvių pateikti jai visą būtiną informaciją. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai užtikrinti, kad tokie prašymai būtų vykdomi.

(12) Kad galėtų veiksmingai naudotis jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti teisę atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje. Naudodamasi jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikti galimybę būti išklausytiems, kad būtų gerbiamos jų teisės į gynybą.

(13) Kompetentingos institucijos turėtų padėti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir su ja bendradarbiauti. Pastaroji gali perduoti specifines priežiūros užduotis kompetentingoms institucijoms, pvz., kai priežiūros užduočiai atlikti reikia turėti su vietos sąlygomis susijusių žinių ir patirties, kurių galima lengviau gauti nacionaliniu lygmeniu. Užduotys, kurias galima perduoti, be kitų, yra šios: specifinės tiriamojo pobūdžio užduotys ir patikrinimai vietoje, registracijos paraiškos vertinimas, taip pat su kasdiene priežiūra susijusios specifinės užduotys. Gairėse turėtų būti išsamiai pateikta su tokiu perdavimu susijusi informacija, įskaitant procedūras ir bet kokį galimą atlygį kompetentingai institucijai.

(14) Būtina užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų prašyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patikrinti, ar tenkinamos kredito reitingų agentūros registracijos panaikinimo sąlygos, taip pat prašyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sustabdyti naudojimąsi reitingais, jei laikoma, kad kredito reitingų agentūra nuolat rimtai pažeidžia reglamentą. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų įvertinti prašymą ir imtis bet kokių tinkamų priemonių.

(15) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų galėti siūlyti Komisijai nustatyti periodines baudas. Tų periodinių baudų tikslas turėtų būti toks: užtikrinti, kad būtų pašalintas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatytas pažeidimas, kad būtų pateikta išsami ir teisinga informacija, kurios prašė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ir kad kredito reitingų agentūros ir kiti asmenys sutiktų, kad būtų atliktas tyrimas. Be to, atgrasymo tikslais ir siekiant priversti kredito reitingų agentūras laikytis reglamento, Komisija taip pat turėtų galėti nustatyti baudas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos prašymu, kai tyčia ar dėl aplaidumo buvo pažeistos specifinės reglamento nuostatos. Bauda turi būti atgrasanti ir proporcinga pažeidimo pobūdžiui ir sunkumui, pažeidimo trukmei ir susijusios kredito reitingų agentūros ekonominiam pajėgumui. Išsamūs baudų dydžio nustatymo kriterijai ir su baudomis susiję procedūriniai aspektai turėtų būti išdėstyti Komisijos deleguotame teisės akte. Valstybės narės turėtų išlaikyti tik kompetenciją nustatyti ir įgyvendinti taisykles dėl sankcijų, taikytinų finansų įmonėms pažeidus įpareigojimą naudoti reguliavimo tikslais tik pagal šį reglamentą registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus.

(16) Kredito reitingų agentūrai padarius pažeidimą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų galėti imtis įvairių priežiūros priemonių, įskaitant šias, tačiau jomis neapsiribojant: reikalauti kredito reitingų agentūros pašalinti pažeidimą, sustabdyti reitingų naudojimą, laikinai uždrausti kredito reitingų agentūrai teikti reitingus ir kraštutiniu atveju – panaikinti registraciją, jei kredito reitingų agentūra ir toliau rimtai pažeidinėja šio reglamento nuostatas. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų taikyti priežiūros priemones atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir sunkumą ir į proporcingumo principą. Sankcijos, baudos ir priežiūros priemonės yra papildomos veiksmingo reikalavimų laikymosi užtikrinimo tvarkos dalys.

(17) Siekiant teisinio tikrumo, reikėtų nustatyti aiškias pereinamojo laikotarpio priemones dėl bylų ir darbinių dokumentų perdavimo iš nacionalinių kompetentingų institucijų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

(18) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį dėl bet kurios trečiosios šalies reguliavimo ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo vertinimo kriterijų keitimo ir tolesnio jų tikslinimo, siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, nustatyti mokesčių taisykles ir keisti priedus.

(19) Asmens duomenų tvarkymą valstybėms narėms ir ūkio subjektams, kuriems šis reglamentas taikomas, taikant šį reglamentą reglamentuoja 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

(20) Asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenis reglamentuoja 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo[13], kuris visapusiškai taikomas tvarkant asmens duomenis šio reglamento tikslais, kai šį reglamentą taiko Sąjungos įstaigos ir agentūros.

(21) Kadangi siūlomo veiksmo tikslų, t. y. sukurti efektyvią ir veiksmingą kredito reitingų agentūrų priežiūros sistemą vienai bendrai priežiūros institucijai pavedus vykdyti reitingų nustatymo veiklos priežiūrą Sąjungoje, sukurti kredito reitingų agentūroms vieną kontaktinį centrą ir užtikrinti nuoseklų taisyklių taikymą, valstybės narės negali deramai pasiekti, bet juos būtų galima geriau pasiekti Sąjungos lygiu, atsižvelgiant į reitingų nustatymo veiklos, kuri bus prižiūrima, Europos masto struktūrą ir poveikį, laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(22) EVPRI vykdoma kredito reitingų agentūrų priežiūra turėtų prasidėti tik įsteigus EVPRI. Todėl šio reglamento taikymas atidedamas iki Reglamento .../...., kuriuo įsteigiama EVPRI, įsigaliojimo.

(23) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų turėtų būti atitinkamai pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 iš dalies keičiamas taip:

1. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kredito įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB, draudimo bendrovės, kurioms taikoma Tarybos direktyva 73/239/EEB[14] gyvybės draudimo bendrovės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB[15], perdraudimo bendrovės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB[16], kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/65/EB, įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/41/EB, ir alternatyvaus investavimo fondai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2010/…/EB, reguliavimo tikslais gali naudotis kredito reitingais tik jeigu juos suteikė Sąjungoje įsteigtos ir laikantis šio reglamento įregistruotos kredito reitingų agentūros.“

b) 3 dalis iš dalies keičiama taip:

i) b, c ir d punktai pakeičiami taip:

„b) kredito reitingų agentūra patikrino ir bet kuriuo metu Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – EVPRI) gali įrodyti, kad trečiosios valstybės kredito reitingų agentūros vykdoma kredito reitingavimo veikla, kuri užbaigiama kredito reitingo, kuris turi būti patvirtintas, suteikimu, atitinka reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti, kaip nustatytieji 6–12 straipsniuose;

c) EVPRI gebėjimas vertinti ir stebėti, ar trečiojoje valstybėje įsteigta kredito reitingų agentūra laikosi b punkte nurodytų reikalavimų, yra neribotas;

d) EVPRI prašymu kredito reitingų agentūra pateikia visą informaciją, kurios reikia EVPRI siekiant nuolat stebėti, kaip laikomasi šio reglamento reikalavimų;“

ii) h punktas pakeičiamas taip:

„h) EVPRI ir trečiojoje valstybėje įsteigtos kredito reitingų agentūros atitinkama kompetentinga institucija yra sudariusios reikiamą bendradarbiavimo susitarimą. EVPRI užtikrina, kad tokiuose bendradarbiavimo susitarimuose būtų numatyta bent:

i) EVPRI ir trečiojoje valstybėje įsteigtos kredito reitingų agentūros atitinkamos kompetentingos institucijos keitimosi informacija sistema; taip pat

ii) priežiūros veiklos koordinavimo procedūros, kad EVPRI galėtų nuolat stebėti kredito reitingavimo veiklą, kuri užbaigiama suteikus patvirtintą kredito reitingą.“

2. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. 1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra gali pateikti sertifikavimo paraišką. Paraiška pagal atitinkamas 15 straipsnio nuostatas teikiama EVPRI.“

b) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„EVPRI nagrinėja sertifikavimo paraišką ir priima sprendimą dėl jos pagal 16 straipsnyje nustatytą procedūrą. Sprendimas dėl sertifikavimo priimamas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytais kriterijais.“

c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. 1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra taip pat gali pateikti paraišką leisti nesilaikyti:

a) atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį – kai kurių ar visų I priedo A skirsnyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų reikalavimų, jei kredito reitingų agentūra gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į kredito reitingų teikimo pobūdį ir sferą, šie reikalavimai yra neproporcingi;

b) reikalavimo dėl fizinio buvimo Sąjungoje, jei toks reikalavimas trukdytų ir būtų neproporcingas atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į kredito reitingų teikimo pobūdį ir sferą.

Paraišką leisti nesilaikyti reikalavimų kredito reitingų agentūra teikia kartu su sertifikavimo paraiška. Vertindama šią paraišką EVPRI atsižvelgia į paraišką teikiančios 1 dalyje nurodytos kredito reitingų agentūros dydį jos veiklos pobūdžio, masto ir sudėtingumo aspektais, jos kredito reitingų teikimo pobūdį ir sferą bei į kredito reitingų agentūros suteiktų kredito reitingų poveikį vienos ar daugiau valstybių narių finansų rinkų finansiniam stabilumui ar vientisumui. Atsižvelgdama į šias aplinkybes EVPRI gali suteikti 1 dalyje nurodytai kredito reitingų agentūrai minėtas išimtis.“

d) 5 dalis išbraukiama.

e) 6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija, siekdama atsižvelgti į finansų rinkos pokyčius, labiau patikslina ar iš dalies pakeičia antros pastraipos a, b ir c punktuose nustatytus kriterijus. Tos priemonės patvirtinamos priėmus deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį ir laikantis 38b ir 38c straipsnių sąlygų.“

f) 7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

„7. EVPRI sudaro bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiųjų valstybių, kurių teisės ir priežiūros sistemos pagal 6 dalį pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, kompetentingomis institucijomis. Tokiuose susitarimuose numatoma bent ši informacija:

a) EVPRI ir susijusių trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų keitimosi informacija sistema; ir

b) procedūros, susijusios su priežiūros veiklos koordinavimu.

8. 20 ir 24 straipsniai mutatis mutandis taikomi sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms ir jų suteiktiems kredito reitingams.“

3. 6 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a) Įžanginė pirmos pastraipos frazė pakeičiama taip:

„Kredito reitingų agentūros prašymu EVPRI gali atleisti kredito reitingų agentūrą nuo I priedo A skirsnio 2, 5 ir 6 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi, jei kredito reitingų agentūra sugeba įrodyti, kad dėl jos veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo bei dėl kredito reitingų suteikimo pobūdžio ir sferos, šie reikalavimai yra neproporcingi ir kad:“

b) Antra pastraipa pakeičiama taip:

„EVPRI užtikrina, kad kredito reitingų agentūrų grupės atveju bent viena iš grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų nebūtų atleista nuo I priedo A skirsnio 2, 5 ir 6 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi.“

4. įterpiami šie 8a ir 8b straipsniai:

„8a straipsnis Informacija apie struktūrizuotas finansines priemones

1. Struktūrizuotų finansinių priemonių emitentas arba susijusi trečioji šalis pateikia jų skiriamai kredito reitingų agentūrai (slaptažodžiu apsaugotoje interneto svetainėje, kurią ji administruoja) visą informaciją, būtiną kredito reitingų agentūrai struktūrizuotos finansinės priemonės kredito reitingo išankstiniam nustatymui ar stebėjimui pagal 8 straipsnio 1 dalyje pateiktą metodiką.

2. Jei su 1 dalyje nurodyta informacija susipažinti prašo kitos pagal šį reglamentą registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros, joms tokia galimybė suteikiama nedelsiant, jeigu jos atitinka šias sąlygas:

a) jos turi įdiegusios sistemas ir organizacinę struktūrą šios informacijos konfidencialumui užtikrinti;

b) jos kasmet nustato mažiausiai 10 % struktūrizuotų finansinių priemonių, dėl kurių jos prašė suteikti galimybę gauti 1 dalyje nurodytą informaciją, reitingus.

3. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, Komisija priima pagal 38 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą išsamias taisykles, kuriomis visų pirma nustatomos prieigos prie interneto svetainės sąlygos ir reikalavimai, kad būtų užtikrintas duomenų tikslumas ir konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga pagal Direktyvą 95/46/EB.

8b straipsnisSu reitingų nustatymu susijusios informacijos prieinamumas

1. Sąjungoje registruota kredito reitingų agentūra prižiūri slaptažodžiu apsaugotą interneto svetainę, kurioje yra:

a) struktūrizuotų finansinių priemonių, kurių atžvilgiu vyksta kredito reitingo nustatymo procesas, sąrašas, nurodant struktūrizuotos finansinės priemonės rūšį, emitento pavadinimą ir datą, kada pradėtas reitingo suteikimo procesas;

b) nuoroda į slaptažodžiu apsaugotą interneto svetainę, kurioje struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas arba susijusi trečioji šalis pateikia pagal 8a straipsnio 1 dalį reikalaujamą informaciją, kai tik gali naudotis šia nuoroda.

2. Kredito reitingų agentūra nedelsdama suteikia galimybę naudotis 1 dalyje nurodyta slaptažodžiu apsaugota interneto svetaine bet kuriai pagal šį reglamentą registruotai arba sertifikuotai kredito reitingų agentūrai, jei prašanti prieigos kredito reitingų agentūra atitinka 8a straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.“

5. 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnisUžsakomosios paslaugos

Užsakomosios paslaugos, susijusios su svarbiomis veiklos funkcijomis, neturi būti vykdomos taip, kad realiai kenktų kredito reitingų agentūros vidaus kontrolės kokybei ir EVPRI gebėjimui prižiūrėti, ar kredito reitingų agentūros vykdo įsipareigojimus pagal šį reglamentą.“

6. 10 straipsnio 6 dalis yra pakeičiama taip:

„6. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad EVPRI arba bet kurios kitos kompetentingos institucijos pavadinimas nebūtų naudojamas taip, kad būtų nurodoma ar daroma užuomina apie tai, kad ta institucija patvirtina kredito reitingų agentūros kredito reitingus ar kredito reitingavimo veiklą arba jiems pritaria.“

7. 11 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Kredito reitingų agentūra pateikia EVPRI įsteigtai centrinei duomenų saugyklai informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus, įskaitant reitingų kitimo dažnumą, ir informaciją apie anksčiau suteiktus kredito reitingus ir jų pokyčius. Kredito reitingų agentūra informaciją šiai saugyklai teikia standartine forma, kaip nurodo EVPRI. EVPRI viešai paskelbia šią informaciją ir kasmet skelbia informacijos apie pagrindinius pastebėtus pokyčius santrauką.

3. Kredito reitingų agentūros kasmet pateikia EVPRI informaciją, susijusią su I priedo E skirsnio II dalies 2 punkto klausimais.“

8. 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Registracija galioja visoje Sąjungos teritorijoje, kai įsigalioja pagal 16 straipsnio 3 dalį arba 17 straipsnio 3 dalį EVPRI priimtas sprendimas dėl registracijos.“

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kredito reitingų agentūra nedelsdama informuoja EVPRI apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus, taip pat apie bet kokį Sąjungoje atidarytą ar uždarytą filialą.“

c) 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4. Nedarant įtakos 16 arba 17 straipsnių taikymui, EVPRI registruoja kredito reitingų agentūrą, jei, remdamasi paraiškos išnagrinėjimo rezultatais, ji padaro išvadą, jog kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente išdėstytas kredito reitingų suteikimo sąlygas, atsižvelgdama į 4 ir 6 straipsnius.

5. EVPRI negali nustatyti registracijos reikalavimų, kurie nenumatyti šiame reglamente.“

9. 15–20 straipsniai pakeičiami taip:

„15 straipsnisRegistracijos paraiška

1. Kredito reitingų agentūra pateikia registracijos paraišką EVPRI. Tokioje paraiškoje i pateikiama informacija apie II priede išdėstytus klausimus.

2. Kai registracijos paraišką teikia kredito reitingų agentūrų grupė, grupės nariai paskiria vieną iš grupės narių grupės vardu pateikti visas registracijos paraiškas EVPRI. Paskirtoji kredito reitingų agentūra pateikia informaciją apie II priede išdėstytus klausimus už kiekvieną grupės narį.

3. Kredito reitingų agentūra gali pateikti paraišką bet kuria oficialia Sąjungos kalba.

4. Per dešimt darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos EVPRI įvertina, ar paraiška tinkamai užpildyta. Jei paraiška tinkamai neužpildyta, EVPRI nustato terminą, iki kurio kredito reitingų agentūra turi pateikti papildomą informaciją.

Nustačiusi, kad paraiška tinkamai užpildyta, EVPRI apie tai praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai.

16 straipsnisKredito reitingų agentūros registracijos paraiškos nagrinėjimasEVPRI

1. EVPRI per 30 darbo dienų nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja registracijos paraišką, atsižvelgdama į tai, ar kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente išdėstytas sąlygas.

2. EVPRI gali pratęsti nagrinėjimo laikotarpį 15 darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai kredito reitingų agentūra numato atlikti vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

a) patvirtinti kredito reitingus, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje;

b) pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis;

c) prašyti atleisti nuo reikalavimų laikymosi pagal 6 straipsnio 3 dalį.

3. EVPRI visapusiškai pagrįstą sprendimą dėl registracijos arba sprendimą dėl atsisakymo registruoti priima per 40 darbo dienų nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo dienos ir per 55 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos tais atvejais, kai taikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

4. EVPRI sprendimas pagal 3 dalį įsigalioja penktą darbo dieną nuo jo priėmimo.

17 straipsnis Kredito reitingų agentūrų grupės registracijos paraiškų nagrinėjimas EVPRI

1. EVPRI per 40 darbo dienų nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja registracijos paraiškas, atsižvelgdama į tai, ar tos kredito reitingų agentūros atitinka šiame reglamente išdėstytas sąlygas.

2. EVPRI gali pratęsti nagrinėjimo laikotarpį 15 darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai kuri nors iš kredito reitingų agentūrų grupės narių numato atlikti vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

a) patvirtinti kredito reitingus, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje;

b) pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis;

c) prašyti atleisti nuo reikalavimų laikymosi pagal 6 straipsnio 3 dalį.

3. EVPRI visapusiškai pagrįstus sprendimus dėl registracijos arba sprendimus dėl atsisakymo registruoti priima per 50 darbo dienų nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos ir per 65 darbo dienas nuo tokio pranešimo dienos tais atvejais, kai taikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

4. EVPRI sprendimai pagal 3 dalį įsigalioja penktą darbo dieną nuo jų priėmimo.

18 straipsnisPranešimas apie sprendimą dėl kredito reitingų agentūros registracijos,atsisakymo jq įregistruoti arba jos registracijos panaikinimo

1. EVPRI praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos. Kai EVPRI atsisako registruoti kredito reitingų agentūrą arba panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, sprendime ji nurodo visas priežastis.

2. EVPRI praneša Komisijai ir kompetentingoms institucijoms apie bet kokius sprendimus, priimtus pagal 16, 17 arba 20 straipsnius.

3. EVPRI savo interneto svetainėje skelbia pagal šį reglamentą įregistruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą. Tas sąrašas atnaujinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos.

19 straipsnisRegistracijos ir priežiūros mokesčiai

1. EVPRI kredito reitingų agentūroms taiko mokesčius, kuriais visiškai padengiamos EVPRI išlaidos, būtinos dėl kredito reitingų agentūrų registracijos ir priežiūros pagal šį reglamentą ir pagal 2 dalyje nurodytas mokesčių taisykles.

2. Komisija priima mokesčių taisykles priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį. Tomis taisyklėmis nustatomos visų prima mokesčių rūšys ir už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Kredito reitingų agentūros mokėtino mokesčio dydis turi būti proporcingas jos dydžiui ir ekonominiam pajėgumui.

20 straipsnisRegistracijos panaikinimas

1. EVPRI panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra:

a) aiškiai atsisako registracijos arba nepateikia jokių kredito reitingų per paskutinius šešis mėnesius;

b) buvo įregistruota pateikus melagingą informaciją ar pasinaudodama kitomis neteisėtomis priemonėmis;

c) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias buvo registruota; arba

d) rimtai arba pakartotinai pažeidė šio reglamento nuostatas dėl kredito reitingų agentūrų veiklos sąlygų.

2. Valstybės narės, kurioje naudojami atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikti kredito reitingai, kompetentinga institucija, kuri mano, kad įvykdyta viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali paprašyti EVPRI išsiaiškinti, ar tenkinamos registracijos panaikinimo sąlygos. Jei EVPRI nusprendžia nepanaikinti atitinkamos kredito reitingų agentūros registracijos, ji turi paaiškinti savo sprendimą išsamiai jį pagrįsdama.

3. Sprendimas dėl registracijos panaikinimo nedelsiant įsigalioja visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį dėl kredito reitingų naudojimo.“

10. III antraštinės dalies II skyriaus pavadinimas pakeičiamas į „EVPRI vykdoma priežiūra“.

11. 21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnisEuropos vertybinių popierių ir rinkų institucija

1. Nedarant įtakos 25a straipsnio taikymui, EVPRI užtikrina, kad šio reglamento nuostatos būtų taikomos.

2. EVPRI skelbia ir atnaujina gaires dėl:

a) patvirtinimo tvarkos pagal 4 straipsnio 3 dalį taikymo;

b) kredito reitingų metodų atitikties 8 straipsnio 3 dalyje išdėstytiems reikalavimams įvertinimo;

c) EVPRI ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant procedūras ir išsamią informaciją, susijusią su užduočių perdavimu.

3. Iki [devyni mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] EVPRI pagal Reglamento …/…. [EVPRI] 7 straipsnį pateikia Komisijai patvirtinti techninių standartų projektus dėl:

a) registracijos proceso, įskaitant dėl II priede pateiktos informacijos;

b) informacijos, kurią kredito reitingų agentūra turėtų pateikti kartu su sertifikavimo paraiška ir dėl nuolatinės svarbos finansiniam stabilumui ar finansų rinkų vientisumui vertinimo, kaip nurodyta 5 straipsnyje;

c) informacijos, kurią kredito reitingų agentūros atskleidžia pagal 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą, pateikimo, įskaitant jos struktūrą, formatą, metodą ir pranešimo laikotarpį.

4. EVPRI pirmą kartą iki 2012 m. sausio 1 d., o po to kiekvienais metais skelbia šio reglamento taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje visų pirma vertinama, kaip pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros įgyvendina I priedo nuostatas.

5. EVPRI bendradarbiauja su Europos bankininkystės priežiūros institucija, įsteigta Reglamentu …/…[17], ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, įsteigta Reglamentu …/…[18], taip pat konsultuojasi su šiomis institucijomis prieš skelbdama gaires ir siūlydama techninių standartų projektus, kaip nurodyta 2 ir 3 dalyse.“

12. 23 straipsnis pakeičiamas taip:

„23 straipsnisNesikišimas į reitingų turinį

Vykdydamos pareigas pagal šį reglamentą, nei EVPRI, nei jokia kita bet kurios valstybės narės viešosios valdžios institucija nesikiša į kredito reitingų turinį ar metodus.“

13. Įterpiami šie 23a, 23b ir 23c straipsniai:

„23a straipsnisPrašymai suteikti informacijos

1. EVPRI gali reikalauti kredito reitingų agentūrų, kredito reitingavimo veikloje dalyvaujančių asmenų, reitinguojamų subjektų ir susijusių trečiųjų šalių, taip pat trečiųjų šalių, kurioms kredito reitingų agentūros pateikė užsakymą vykdyti tam tikras funkcijas ar veiklą, ir asmenų, kitaip susijusių su kredito reitingų agentūromis ar kredito reitingavimo veikla, pateikti visą informaciją, būtiną jai vykdant pareigas pagal šį reglamentą.

2. Prašydama pateikti 1 dalyje nurodytą informaciją, EVPRI remiasi šiuo straipsniu, kaip prašymo teisiniu pagrindu, ir nurodo jo tikslą, aiškiai apibrėžia, kokios informacijos reikia, ir nustato pateikimo terminą. Ji taip pat nurodo 36b straipsnyje nustatytas baudas, jei nebūtų pateikta visa reikalinga informacija arba jei atsakymai į pateiktus klausimus būtų neteisingi arba klaidinantys.

3. 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o 1 dalyje nurodytų juridinių asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais įgalioti jiems atstovauti asmenys teikia prašomą informaciją 1 dalyje nurodytų asmenų vardu. Atstovai yra visapusiškai atsakingi, jeigu pateikta informacija neišsami, neteisinga ar klaidinanti.

23b straipsnisBendrieji tyrimai

1. EVPRI gali vykdyti visus būtinus 23a straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tyrimus. Tuo tikslu EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:

a) nagrinėti bet kokius dokumentus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jos užduočių vykdymu;

b) daryti šių dokumentų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos kopijas ar išrašus iš jų;

c) prašyti žodinio paaiškinimo;

d) pakviesti asmenį ir jį išklausyti;

e) reikalauti telefono ir duomenų srauto duomenų;

f) apklausti bet kurį asmenį siekiant gauti informacijos, susijusios su tyrimo dalyku.

2. 23a straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys turi leisti atlikti EVPRI sprendimu pradėtus tyrimus. Asmenys, įgalioti atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus, savo įgaliojimus vykdo pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame tiksliai nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos, jei nebūtų pateiki visi reikalingi dokumentai, duomenys, procedūros arba bet kokia kita medžiaga arba jei būtų pateikti ne visi reikalingi dokumentai, duomenys, procedūros arba bet kokia kita medžiaga, taip pat jei atsakymai į pateiktus klausimus būtų neteisingi arba klaidinantys.

3. Likus pakankamai laiko iki tyrimo, EVPRI praneša valstybės narės, kurios teritorijoje turi būti atliekamas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų pavardes. Susijusios valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai EVPRI prašymu padeda tiems įgaliotiems asmenims atlikti pareigas.

23c straipsnisPatikrinimai vietoje

1. Vykdydama šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali perspėjusi arba be perspėjimo atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 23a straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų patalpose.

2. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas asmenų, kurių atžvilgiu yra priimtas EVPRI sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas ir teritoriją ir turi 23b straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tokiu mastu, koks būtinas patikrinimui atlikti.

3. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimus vykdo pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame tiksliai nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas ir 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos, taikomos tais atvejais, jei susiję asmenys neleidžia atlikti patikrinimo. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurios teritorijoje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai.

4. 23a straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys leidžia atlikti EVPRI sprendimu nurodytus atlikti patikrinimus vietoje. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatyta patikrinimo pradžios data ir nurodomos 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos. EVPRI priima tokius sprendimus pasikonsultavusi su valstybės narės, kurios teritorijoje atliekamas patikrinimas, kompetentinga institucija.

5. Valstybės narės, kurios teritorijoje bus atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgalioti ar paskirti pareigūnai EVPRI prašymu aktyviai padeda EVPRI įgaliotiems pareigūnams ir kitiems asmenims. Tuo tikslu jiems suteikiami 2 dalyje nustatyti įgaliojimai.

6. EVPRI taip pat gali prašyti valstybių narių kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifinės tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 23b straipsnio 1 dalyje. Tuo tikslu kompetentingos institucijos naudojasi tokiais pačiais įgaliojimais kaip EVPRI, kaip išdėstyta šiame straipsnyje ir 23b straipsnio 1 dalyje.

7. Jei EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo priešinasi pagal šį straipsnį nurodytam atlikti patikrinimui, susijusi valstybė narė suteikia jiems būtiną paramą, prireikus prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos pagalbos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

8. Jei 7 dalyje numatytai paramai suteikti pagal nacionalines taisykles reikia teisminės institucijos leidimo, tokiam leidimui gauti turi būti teikiamas prašymas, įskaitant išankstinį prašymą.

9. Jei kreipiamasi dėl 8 dalyje numatyto leidimo, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar EVPRI sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar pernelyg didelės atsižvelgiant į patikrinimo dalyką. Tikrindama priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti EVPRI pateikti išsamius paaiškinimus, visų pirma kokiu pagrindu EVPRI įtaria esant šio reglamento pažeidimų, taip pat dėl patikrinimo vietoje apimties ir susijusio asmens dalyvavimo pobūdžio. Tačiau nacionalinė teisminė institucija negali abejoti dėl patikrinimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta EVPRI byloje esanti informacija. EVPRI sprendimo teisėtumą gali tikrinti tik Teisingumo Teismas Reglamente XX/2010 [EVPRI] nustatyta tvarka.“

14. 24 ir 25 straipsniai pakeičiami taip:

„24 straipsnisEVPRI taikomos priežiūros priemonės

1. Jei registruota kredito reitingų agentūra padaro vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, EVPRI priima vieną ar daugiau iš toliau išvardytų sprendimų:

a) panaikinti tos kredito reitingų agentūros registraciją pagal 20 straipsnį;

b) įvesti laikiną visoje Sąjungoje galiojantį draudimą tai kredito reitingų agentūrai teikti kredito reitingus tol, kol bus pašalintas pažeidimas;

c) sustabdyti tos kredito reitingų agentūros suteiktų kredito reitingų naudojimą reguliavimo tikslais visoje Sąjungoje tol, kol bus panaikintas pažeidimas;

d) reikalauti kredito reitingų agentūros pašalinti pažeidimą;

e) reikalauti struktūrizuotų finansinių priemonių emitento arba susijusios trečiosios šalies prie jo/jos administruojamos interneto svetainės suteikti prieigą to pageidaujančiai kredito reitingų agentūrai, kaip nustatyta 8a straipsnio 1 dalyje;

f) viešai skelbti pranešimus.

2. EVPRI, priimdama 1 dalies b–f punktuose nurodytus sprendimus, atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą, įskaitant:

i) pažeidimo trukmę ir dažnumą;

ii) ar dėl pažeidimo paaiškėjo dideli ir sisteminiai kredito reitingų agentūros procedūrų arba valdymo sistemų ar vidaus kontrolės trūkumai;

iii) tai, ar dėl pažeidimo buvo lengviau padaryti finansinį nusikaltimą, pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastimi arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;

iv) investuotojų patirtus nuostolius arba nuostolių riziką.

Be to, EVPRI gali perduoti spręsti baudžiamosios atsakomybės klausimus atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

3. Kredito reitingai gali būti toliau naudojami reguliavimo tikslais, priėmus 1 dalies a ir c punktuose nurodytas priemones, laikotarpiu, kuris neviršija:

a) dešimties darbo dienų, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros yra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingus; arba

b) trijų mėnesių, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros nėra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingų.

Išimtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su galimu rinkos sutrikimu ar finansiniu nestabilumu, EVPRI gali pratęsti pirmos pastraipos b punkte nurodytą laikotarpį dar trims mėnesiams.

4. Nedarant įtakos 20 straipsnio taikymui, EVPRI nedelsdama praneša kompetentingoms institucijoms ir Komisijai apie sprendimą, priimtą pagal 1 dalį, ir tokį sprendimą viešai paskelbia savo interneto svetainėje per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.“

25 straipsnisSusijusių asmenų išklausymas

1. EVPRI, prieš priimdama 24 straipsnio 1 dalyje numatytus sprendimus, suteikia asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių EVPRI prieštaravo. EVPRI grindžia savo sprendimus tik tais prieštaravimais, dėl kurių susijusios šalys galėjo pareikšti pastabų.

Pirmoje pastraipoje nurodytas įpareigojimas netaikomas, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė žala finansų sistemai, ir šiuo atveju EVPRI gali priimti laikinus sprendimus. Tokiu atveju EVPRI turi suteikti susijusiems asmenims galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

2. Procedūros metu turi būti visapusiškai gerbiamos šalių teisės į gynybą. Jos turi teisę susipažinti su EVPRI bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su bylos medžiaga negalioja konfidencialiai informacijai ir EVPRI vidaus dokumentams.“

15. III antraštinės dalies III skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip: „EVPRI ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimas“

16. Įterpiamas 25a straipsnis:

„25a straipsnisKompetentingos institucijos, atsakingos už 4 straipsnio 1 dalies taikymo priežiūrą ir jos reikalavimų laikymosi užtikrinimą(kredito reitingų naudojimas)

1. Kompetentingos institucijos yra atsakingos už 4 straipsnio 1 dalies taikymo priežiūrą ir jos reikalavimų laikymosi užtikrinimą.

2. Kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas, susijusias su bet kokio 4 straipsnio 1 dalies pažeidimo nustatymu, joms, laikantis nacionalinės teisės, suteikiami visi priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, reikalingi jų funkcijoms vykdyti. Jos naudojasi savo įgaliojimais:

a) tiesiogiai;

b) bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis, įskaitant EVPRI; arba

c) kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

3. Kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas, susijusias su bet kokio 4 straipsnio 1 dalies pažeidimo nustatymu, joms, laikantis nacionalinės teisės, suteikiami šie įgaliojimai vykdant priežiūros funkcijas:

a) susipažinti su bet kokiu dokumentu bet kokia forma ir gauti ar pasidaryti jo kopiją;

b) reikalauti iš bet kokio asmens suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir apklausti asmenį, siekiant gauti informacijos;

c) perspėjus arba be perspėjimo atlikti patikrinimus vietoje ir

d) reikalauti telefono ir duomenų srauto duomenų.“

17. 26 ir 27 straipsniai pakeičiami taip:

„26 straipsnisPareiga bendradarbiauti

EVPRI ir kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kai to reikia šio reglamento tikslams įgyvendinti.

27 straipsnisKeitimasis informacija

1. Kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia EVPRI ir viena kitai informaciją, būtiną jų pareigoms vykdyti pagal šį reglamentą.

2. EVPRI gali perduoti kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių priežiūrą, centriniams bankams, Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui (atsižvelgdamos į jų, kaip pinigų politiką įgyvendinančių institucijų, funkcijas), Europos sisteminės rizikos valdybai ir tam tikrais atvejais kitoms valdžios institucijoms, atsakingoms už mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą, jų užduotims vykdyti skirtą konfidencialią informaciją. Be to, šioms institucijoms ar įstaigoms neužkertamas kelias perduoti EVPRI informaciją, kurios jai gali prireikti vykdant savo pareigas pagal šį reglamentą.“

18. 28 ir 29 straipsniai išbraukiami.

19. 30, 31 ir 32 straipsniai pakeičiami taip:

„30 straipsnisEVPRI užduočių perdavimas kompetentingoms institucijoms

EVPRI gali perduoti specifines priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai. Tos priežiūros užduotys visų pirma gali apimti prašymus suteikti informacijos pagal 23a straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 23c straipsnio 6 dalį.

Užduočių perdavimas nedaro poveikio EVPRI atsakomybei.

31 straipsnisKompetentingų institucijų pranešimai ir laikino sustabdymo prašymai

1. Jei kompetentinga institucija yra įsitikinusi, kad jos teritorijoje arba kitos valstybės narės teritorijoje yra vykdomi arba buvo įvykdyti veiksmai, prieštaraujantys šio reglamento nuostatoms, ji apie tą faktą kuo aiškiau praneša EVPRI.

EVPRI imasi atitinkamų veiksmų. Ji turi informuoti pranešančią kompetentingą instituciją apie rezultatus ir, kiek tai įmanoma, apie svarbius preliminarinius pokyčius.

2. Nedarant poveikio 1 dalyje nurodytai pareigai pranešti, jei pranešančioji kompetentinga institucija mano, kad įregistruota kredito reitingų agentūra, kurios reitingai naudojami jos teritorijoje, pažeidžia įsipareigojimus pagal šį reglamentą ir pažeidimai yra pakankamai rimti ir nuolatiniai, ir todėl gali turėti didelio poveikio investuotojų apsaugai arba tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui, pranešančioji kompetentinga institucija gali prašyti EVPRI sustabdyti 4 straipsnio 1 dalyje išvardytų asmenų naudojimąsi susijusių kredito reitingų agentūrų suteiktais kredito reitingais reguliavimo tikslais. Pranešančioji kompetentinga institucija pateikia EVPRI visas savo prašymo priežastis.

Jei EVPRI mano, kad prašymas nepagrįstas, ji informuoja pranešančiąją kompetentingą instituciją. Jei EVPRI mano, kad prašymas pagrįstas, ji imasi atitinkamų priemonių šiam klausimui išspręsti.

32 straipsnisProfesinė paslaptis

1. Pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma visiems asmenims, kurie dirba ar anksčiau dirbo EVPRI ir kompetentingai institucijai, arba asmeniui, kuriam EVPRI perdavė savo užduotis, įskaitant auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo EVPRI. Profesine paslaptimi laikoma informacija neatskleidžiama jokiam kitam asmeniui ar institucijai, nebent jos atskleidimas yra būtinas teisiniam procesui.

2. Visa informacija, kuria pagal šį reglamentą tarpusavyje keičiasi EVPRI, kompetentingos institucijos ir kitos institucijos ir įstaigos, nurodytos 27 straipsnio 2 dalyje, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos perdavimo metu EVPRI arba kompetentinga institucija, arba kita susijusi institucija ar įstaiga nurodo, kad ši informacija gali būti atskleidžiama, arba jei jos atskleidimas yra būtinas teisiniam procesui.“

20. 33 straipsnis išbraukiamas.

21. 34 ir 35 straipsniai pakeičiami taip:

„34 straipsnisSusitarimas dėl keitimosi informacija

EVPRI gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis, tik jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos yra ne mažesnės už išdėstytas 32 straipsnyje.

Toks keitimasis informacija skirtas minėtų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

Perduodama asmens duomenis trečiajai valstybei, EVPRI taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

35 straipsnisTrečiųjų valstybių pateiktos informacijos atskleidimas

EVPRI gali atskleisti informaciją, gautą iš trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų, tik jei EVPRI yra gavusi aiškų informaciją perdavusios kompetentingos institucijos sutikimą ir, kur tai taikytina, informacija atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems ta kompetentinga institucija yra davusi sutikimą, arba jei toks atskleidimas būtinas teisiniam procesui.“

22. IV antraštinės dalies 1 skyriaus pavadinimas iš dalies keičiamas taip:

„Sankcijos, baudos, periodinės baudos, komiteto procedūra, perduotieji įgaliojimai ir ataskaitos“

23. 36 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

„1. Valstybės narės nustato taisykles, reglamentuojančias sankcijas už šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“

24. Įterpiami 36a–36d straipsniai:

„36a straipsnis Baudos

1. EVPRI prašymu Komisija gali sprendimu nustatyti kredito reitingų agentūrai baudą, kai kredito reitingų agentūra tyčia arba dėl aplaidumo yra padariusi vieną iš III priede išvardytų pažeidimų.

2. 1 dalyje nurodytos baudos yra atgrasančios ir proporcingos pažeidimo pobūdžiui ir sunkumui, pažeidimo trukmei ir susijusios kredito reitingų agentūros ekonominiam pajėgumui. Baudos dydis neviršija kredito reitingų agentūros praėjusių ūkinių metų 20 % metinių pajamų arba apyvartos.

3. Nepaisant 2 dalies, tais atvejais, kai kredito reitingų agentūra dėl pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gavo finansinės naudos, kurią galima kiekybiškai įvertinti, baudos dydis neturi būti mažesnis už gautą naudą.

4. Šiam straipsniui įgyvendinti Komisija priima išsamias taisykles priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį, visų pirma išsamiai pateikdama:

a) detalius baudos dydžio nustatymo kriterijus;

b) teiravimosi, susijusių priemonių taikymo ir pranešimų teikimo tvarką bei sprendimų priėmimo taisykles, įskaitant nuostatas dėl teisės į gynybą, galimybės susipažinti su byla, teisinio atstovavimo, konfidencialumo ir laikinas nuostatas, taip pat vienkartinių bei periodinių baudų nustatymo ir surinkimo tvarką.

36b straipsnis

Periodinės baudos

1. EVPRI prašymu Komisija gali sprendimu nustatyti periodines baudas 23a straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, siekdama juos priversti:

a) pašalinti pažeidimą pagal sprendimą, priimtą laikantis 24 straipsnio 1 dalies d punkto;

b) pateikti visą teisingą informaciją, kurios reikalauta sprendime pagal 23a straipsnį;

c) leisti atlikti tyrimą ir visų pirma pateikti išsamius dokumentus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalingą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 23b straipsnį priimtu sprendimu;

d) leisti atlikti patikrinimą vietoje, nurodytą atlikti sprendimu pagal 23c straipsnį.

2. Numatytos periodinės baudos turi būti veiksmingos ir proporcingos. Periodinių baudų suma taikoma už kiekvieną uždelstą dieną. Ji negali būti didesnė negu 5 % praėjusių ūkinių metų vidutinės dienos apyvartos ir turi būti skaičiuojama nuo sprendime nustatytos dienos.

36c straipsnisSusijusių asmenų išklausymas

1. Komisija, prieš priimdama sprendimą dėl baudos arba periodinės baudos, kaip numatyta 36a ir 36b straipsniuose, suteikia asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių Komisija prieštaravo. Komisija grindžia savo sprendimus tik tais prieštaravimais, dėl kurių susijusios šalys galėjo pareikšti pastabų.

2. Procedūros metu visapusiškai gerbiamos šalių teisės į gynybą. Jos turi teisę susipažinti su Komisijos bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su bylos medžiaga negalioja konfidencialiai informacijai ir Komisijos vidaus dokumentams.“

36d straipsnisBendros su baudomis ir periodinėmis baudomis susijusios nuostatos

1. Komisija viešai skelbia kiekvieną baudą ir periodinę baudą, nustatytą pagal 36a ir 36b straipsnius.

2. Pagal 36a ir 36b straipsnius nustatytos baudos ir periodinės baudos yra administracinio pobūdžio.

36e straipsnisSprendimų peržiūra Teisingumo Teisme

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Komisija yra skyrusi baudą arba nustačiusi periodinę baudą. Jis gali panaikinti, sumažinti ar padidinti nustatytą baudą arba periodinę baudą.“

25. 37 ir 38 straipsniai pakeičiami taip:

„37 straipsnisPriedų pakeitimai

Komisija gali iš dalies keisti priedus priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį ir laikantis 38b ir 38c straipsnių sąlygų, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus finansų rinkose, įskaitant pasikeitimus tarptautiniu lygiu, visų pirma susijusius su naujomis finansinėmis priemonėmis.

38 straipsnisKomiteto procedūra

1. Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB[19].

2 Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.“

26. Įterpiami 38a, 38b ir 38c straipsniai:

„Įgaliojimų perdavimas

38a straipsnisPerdavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, nurodytus 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 36a straipsnio 4 dalyje ir 37 straipsnyje, Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų.

38b straipsnisPerdavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 36a straipsnio 4 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytą įgaliojimų perdavimą.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų perdavimą, informuoja kitą įstatymų leidėją ir Komisiją likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo priėmimo, nurodydama, kurie perduoti įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir atšaukimo priežastis.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų perdavimo atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų perdavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

38c straipsnisPrieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas vienam mėnesiui.

2. Jeigu tam laikotarpiui pasibaigus nėra Europos Parlamento ir Tarybos prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau, nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl priimto deleguoto teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguoto teisės akto priežastis.“

27. 39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis išbraukiama.

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Iki 2011 m. liepos 1 d. Komisija, atsižvelgdama į kredito reitingų agentūrų trečiosiose valstybėse reguliavimo ir priežiūros sistemos pokyčius, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šių pokyčių ir 40 straipsnyje nurodytų pereinamojo laikotarpio nuostatų poveikio Sąjungos finansų rinkų stabilumui.“

28. 40 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Egzistuojančios kredito reitingų agentūros gali toliau teikti kredito reitingus, kuriuos reguliavimo tikslais gali naudoti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų įstaigos, jeigu neatsisakoma jas registruoti. Atsisakymo registruoti atveju taikoma 24 straipsnio 2 ir 3 dalys.“

29. Įterpiamas 40a straipsnis:

„40a straipsnisSu EVPRI susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Visos su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje susijusios funkcijos ir pareigos, kurios buvo pavestos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, nepriklausomai nuo to, ar jos veikė kaip buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar ne, ir jų kolegijoms, jei jos buvo įsteigtos, panaikinamos [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo ].

2. [Vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo ] EVPRI perima bet kokias bylas ir darbinius dokumentus, susijusius su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje, įskaitant bet kokį vykdomą nagrinėjimą ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus.

3. 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos ir kolegijos užtikrina, kad bet kokie turimi dokumentai ir darbiniai dokumentai būtų perduoti EVPRI [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo ]. Tos kompetentingos institucijos ir kolegijos taip pat suteikia EVPRI bet kokią būtiną pagalbą ir patarimus, siekdamos palengvinti efektyvų ir veiksmingą priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos kredito reitingų agentūrų srityje perdavimą ir perėmimą.

4. EVPRI veikia kaip teisėta 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų ir kolegijų teisių perėmėja bet kokiame administraciniame arba teismo procese dėl priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos, vykdytos pagal šį reglamentą anksčiau negu [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo].

5. Jei [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo ] vyksta teisminė sprendimo, priimto pagal šį reglamentą 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, peržiūra, byla perduodama Bendrajam Teismui, nebent tą sprendimą valstybėje narėje nagrinėjančio teismo sprendimas turi būti priimtas per du mėnesius po [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo].“

30. I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

31. Pridedamas naujas III priedas, kaip nurodyta šio reglamento II priede.

2 straipsnisĮsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse nuo Reglamento .../... [EVPRI] įsigaliojimo dienos.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I priedas

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. A skirsnyje 2 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių nuomonės klausimais, minimais a–d punktuose, nuolatos pristatomos tarybai ir pateikiamos EVPRI, jai to paprašius.“

2. B skirsnyje 8 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„7 punkte minimos apskaitos ir audito sekos dokumentai laikomi registruotos kredito reitingų agentūros patalpose ne mažiau kaip penkerius metus ir pateikiami EVPRI, jai to paprašius.“

II priedas

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas šiuo III priedu:

„III priedas

SANKCIJOS

Pažeidimai

I. Pažeidimai, susiję su interesų konfliktais, organizaciniais ir veiklos reikalavimais

a) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo B skirsnio 3 punktu, suteikdama kredito reitingą arba, jeigu kredito reitingas jau suteiktas, nedelsiant nepaskelbdama, kad kredito reitingo suteikimui galėjo būti daroma įtaka, 3 punkto a–d papunkčiuose apibūdintais atvejais.

b) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo B skirsnio 4 punkto pirma pastraipa, suteikdama konsultavimo paslaugas.

c) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo B skirsnio 4 punkto trečia pastraipa, neužtikrindama, kad teikiant pagalbines paslaugas nekiltų interesų konfliktas su kredito reitingavimo veikla.

d) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 4 straipsnio 3 dalį patvirtindama trečiojoje valstybėje suteiktą kredito reitingą, kai nebuvo tenkinamos 4 straipsnio 3 dalies a–h punktuose išvardytos sąlygos.

e) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo A skirsnio 2 punkto trečia pastraipa, nepaskirdama reikiamo administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių skaičiaus.

f) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo A skirsnio 2 punkto ketvirtos pastraipos pirmu arba antru sakiniu, nustatydama su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais susietą nepriklausomų narių atlyginimo sistemą arba nustatydama jų ilgesnę kaip penkerių metų kadenciją.

g) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo A skirsnio 6 punktu, neužtikrindama, kad būtų įvykdytos I priedo A skirsnio 6 punkto a–d papunkčiuose apibrėžtos sąlygos ir būtų galima tinkamai ir nepriklausomai vykdyti atitikties užtikrinimo funkciją.

h) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 2 dalį neužtikrindama, kad tame straipsnyje nurodytas asmuo nepradėtų derybų dėl mokesčio ar atlygio arba tiesiogiai jose nedalyvautų.

i) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 3 straipsnį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 1 punktu, neužtikrindama, kad bet kuris susijęs asmuo nepirktų ar neparduotų aptariamų finansinių priemonių arba nedalyvautų su tokiomis priemonėmis susijusiuose sandoriuose.

j) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 2 punktu, neužtikrindama, kad joks susijęs asmuo nedalyvautų ir kitaip nedarytų įtakos nustatant kredito reitingą.

k) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 3 punkto b, c ir d papunkčiais, neužtikrindama, kad joks susijęs asmuo neatskleistų ar nenaudotų konfidencialios informacijos arba tokia informacija nesidalintų.

l) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 4 punktu, neužtikrindama, kad joks susijęs asmuo neprašytų arba nepriimtų pinigų, dovanų ar paslaugų.

m) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 7 punktu, neužtikrindama, kad joks susijęs asmuo neužimtų pagrindinių vadovaujamų pareigų.

n) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 8 punkto a papunkčiu, neužtikrindama, kad pagrindinis reitingų analitikas dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip ketverius metus.

o) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 8 punkto b papunkčiu, neužtikrindama, kad reitingų analitikas dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip penkerius metus.

p) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 8 punkto c papunkčiu, neužtikrindama, kad kredito reitingus tvirtinantis asmuo dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip septynerius metus.

q) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, kiek tai susiję su I priedo C skirsnio 8 punkto antra pastraipa, neužtikrindama, kad susijęs asmuo nedalyvautų kredito reitingavimo veikloje dvejus metus pasibaigus minėtiems laikotarpiams.

r) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 5 dalį, nustatydama nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, dydžio priklausomą atlyginimą ir veiklos vertinimą.

s) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalį, nestebėdama savo kredito reitingų ir nuolat mažiausiai kartą per metus neperžiūrėdama savo suteiktų kredito reitingų ir metodų.

t) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies b punktą, neperžiūrėdama arba laiku neperžiūrėdama kredito reitingų, kuriems turėjo įtakos pasikeitę kredito reitingavimo veiklos metodai, modeliai ar pagrindinės reitingavimo prielaidos.

u) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies c punktą, iš naujo nesuteikdama kredito reitingo, jei šiam kredito reitingui bendrą poveikį turėjo metodų, modelių ar reitingavimo prielaidų pasikeitimai.

v) Kredito reitingų agentūra, prašanti suteikti prieigą prie struktūrizuotų finansinių priemonių emitento arba susijusios trečiosios šalies interneto svetainės, pažeidžia 8a straipsnio 2 dalies a punktą, jei nėra įdiegusi sistemų ir organizacinės struktūros šiuo būdu gautos informacijos konfidencialumui užtikrinti.

w) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 2 dalies b punktą, jei kasmet nepateikia mažiausiai 10 % struktūrizuotų finansinių priemonių, dėl kurių ji prašė sudaryti galimybę naudotis emitento arba susijusios trečiosios šalies interneto svetainėje pateikta informacija, reitingų.

x) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo D skirsnio I dalies 4 punkto antra pastraipa, suteikdama kredito reitingą arba nepanaikindama jau suteikto reitingo.

II. Pažeidimai, susiję su priežiūros veiklos kliūtimis

a) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo B skirsnio 7 punkto a–h papunkčiais, neužtikrindama, kad būtų vedama jos kredito reitingavimo veiklos apskaita arba audito seka, kaip reikalaujama šiomis nuostatomis.

b) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo B skirsnio 8 punkto pirma pastraipa, nelaikydama apskaitos ir audito sekos dokumentų mažiausiai penkerius metus arba jų nepateikdama kompetentingoms institucijoms.

c) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo B skirsnio 9 punktu, nelaikydama dokumentų bent jau tol, kol trunka santykiai su šiuo reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi.

d) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 2 dalį, nesudarydama galimybės gauti reikalingą informaciją arba nepateikdama tos informacijos reikalaujama forma.

e) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 3 dalį, kiek tai susiję su I priedo E skirsnio II dalies 2 punktu, nepateikdama reikalaujamų sąrašų.

f) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 14 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, neinformuodama arba ne laiku informuodama EVPRI apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus.

III. Pažeidimai, susiję su atskleidimo nuostatomis

a) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo B skirsnio 2 punktu, neatskleisdama reitinguojamų subjektų arba susijusių trečiųjų šalių, iš kurių ji gauna daugiau negu 5 % savo metinių pajamų, pavadinimų.

b) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo B skirsnio 4 punkto trečia pastraipa, galutinėje reitingavimo ataskaitoje nepranešdama apie bet kokią pagalbinę paslaugą, suteiktą reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai.

c) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 1 dalį, neatskleisdama metodų, modelių ir pagrindinių reitingavimo prielaidų, kuriais ji remiasi vykdydama kredito reitingavimo veiklą.

d) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies a punktą, jei pasikeitus kredito reitingavimo veiklos metodams, modeliams ar pagrindinėms reitingavimo prielaidoms nedelsdama neinformuoja apie numatomą kredito reitingų, kuriems tai turės įtakos, mastą.

f) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8b straipsnio 1 dalį, slaptažodžiu apsaugotoje interneto svetainėje nedelsiant neatskleisdama informacijos pagal 8b straipsnio 1 dalies a ir b punktus.

g) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8b straipsnio 2 dalį, nesuteikdama prieigos prie interneto svetainės registruotoms arba sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms, tenkinančioms 8a straipsnio 2 dalies sąlygas.

h) Struktūrizuotų finansinių priemonių emitentas arba susijusi trečioji šalis pažeidžia 8a straipsnio 2 dalį, nesuteikdama kredito reitingų agentūroms, tenkinančioms 8a straipsnio 2 dalies sąlygas, prieigos prie jo/jos administruojamos slaptažodžiu apsaugotos interneto svetainės.

i) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 2 dalį, emitentui arba susijusiai trečiajai šaliai nustatydama sąlygas, kuriomis siekiama nesuteikti prieigos prie interneto svetainės bet kuriai to pageidaujančiai kredito reitingų agentūrai, tenkinančiai 8a straipsnio 2 dalies sąlygas.

j) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo D skirsnio I dalies 1 punktu, 2 punkto a–e papunkčiais, 4 punkto pirma pastraipa arba 5 punktu arba II dalies 1, 2, 3 arba 4 punktais, jei pateikdama reitingą nepateikia šiomis nuostatomis reikalaujamos informacijos.

k) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su I priedo D skirsnio I dalies 3 punktu, jei neinformuoja reitinguojamo subjekto bent 12 valandų prieš viešai paskelbdama kredito reitingą.

l) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 3 dalį, neužtikrindama, kad būtų naudojamas papildomas simbolis, kuriuo struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingai atskiriami nuo kitų kredito reitingų.

m) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 4 dalį, neatskleisdama savo politikos ir procedūrų, susijusių su neužsakytais kredito reitingais.

n) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 5 dalį, nepateikdama šiuo straipsniu reikalaujamos informacijos arba nepažymėdama neužsakyto kredito reitingo.

o) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 1 dalį, neatskleisdama arba neatnaujindama informacijos, susijusios su I priedo E skirsnio I dalies klausimais.

p) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 12 straipsnį, jei neskelbia arba laiku nepaskelbia skaidrumo ataskaitos, kurioje pateikiama informacija, susijusi su I priedo E skirsnio III dalies klausimais.“

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

pridedama prie teisės aktų leidėjui teikiamo pasiūlymo arba iniciatyvos

(Finansinio reglamento 28 straipsnis ir įgyvendinimo taisyklių 22 straipsnis)

1. PASIŪLYMO/INICIATYVOS PAGRINDAS

1.1. Pasiūlymo/iniciatyvos pavadinimas

1.2. Veikla grindžiamo valdymo ir veikla grindžiamo biudžeto sudarymo struktūros atitinkama (-os) politikos sritis (-ys)

1.3. Pasiūlymo/iniciatyvos pobūdis

1.4. Tikslas (-ai)

1.5. Pasiūlymo/iniciatyvos pagrindas

1.6. Trukmė ir finansinis poveikis

1.7. Numatytas (-i) valdymo metodas (-ai)

2. VALDYMO PRIEMONĖS

2.1. Stebėsenos ir atsiskaitymo taisyklės

2.2. Valdymo ir kontrolės sistema

2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3. PASIŪLYMO/INICIATYVOS NUMATOMAS FINANSINIS POVEIKIS

3.1. Susijusi (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2. Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1 Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2 Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3 Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4 Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5 Trečiųjų šalių dalyvavimas finansavimo veikloje

3.3. Numatomas poveikis pajamoms

I. PASIŪLYMO/INICIATYVOS PAGRINDAS

1.1. Pasiūlymo/iniciatyvos pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. xxx, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų

1.2. Veikla grindžiamo valdymo (VGV) ir veikla grindžiamo biudžeto sudarymo (VGBS) struktūros atitinkama (-os) politikos sritis (-ys)[20]

Vidaus rinka – finansų rinkos

1.3. Pasiūlymo/iniciatyvos pobūdis

( Pasiūlymas/iniciatyva susijęs (-usi) su nauja priemone

( Pasiūlymas/iniciatyva susijęs (-usi) su nauja priemone po bandomojo projekto/parengiamosios priemonė s[21]

( Pasiūlymas/iniciatyva susijęs (-usi) su esamos priemonės pratęsimu

( Pasiūlymas/iniciatyva susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę

1.4. Tikslai

1.4.1 Pasiūlymu/iniciatyva siekiamas (-i) Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai)

Suteikus EVPRI priežiūros įgaliojimus Bendrijoje bus veiksmingesnė ir efektyvesnė kredito reitingų agentūrų priežiūra.

Šia veiksminga kredito reitingų agentūrų priežiūros sistema bus geriau užtikrintas kredito reitingų agentūrų esminių reikalavimų, nustatytų KRA reglamente, laikymasis, taip prisidedant prie bendrų strateginių Komisijos tikslų finansinių paslaugų srityje – užtikrinti finansų rinkų stabilumą, didinti investuotojų apsaugą ir finansų rinkų skaidrumą.

1.4.2 Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir susijusi (-ios) VGV/VGBS veiklos rūšis (-ys)

Konkretus tikslas

Nustatyti šie siūlomos priemonės tikslai:

1. užtikrinti veiksmingą kredito reitingų agentūrų priežiūrą ES;

2. supaprastinti kredito reitingų agentūrų priežiūros sistemą ir

3. užtikrinti teisinį tikrumą kredito reitingų agentūroms ir investuotojams.

Remiantis minėtais tikslais, apibrėžta keletas veiklos tikslų:

1. užtikrinti kredito reitingų agentūroms vieną kontaktinį centrą ir aiškias funkcijas,

2. užtikrinti veiksmingesnį registracijos ir priežiūros procesą,

3. užtikrinti nuoseklų esminių KRA reglamento taisyklių taikymą,

4. užtikrinti geresnį priežiūros institucijoms skirtų paskatų darėjimą atsižvelgiant į prižiūrimų subjektų visos Europos mastu vykdomą veiklą.

VGV/VGBS susijusi (-ios) veiklos rūšis (-ys):

1.4.3 Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti, koks būtų pasiūlymo/iniciatyvos poveikis naudos gavėjams/tikslinėms grupėms.

1. Veiksmingesnė kredito reitingų agentūrų priežiūra ES, dėl to pagerės reitingavimo veiklos kokybė ir skaidrumas – tai bus naudinga investuotojams ir finansiniam stabilumui.

2. Turint vieną kontaktinį centrą ir aiškią kompetenciją bus mažinama prižiūrimiems subjektams ir nacionalinėms priežiūros institucijoms tenkanti našta.

3. Nuosekliai taikant esmines KRA reglamento taisykles padidės teisinis tikrumas kredito reitingų agentūrų sektoriuje ir padidės reitingavimo veiklos kokybė ir skaidrumas.

4. veiksmingesnis registracijos ir priežiūros procesas. Taip sumažės prižiūrimiems subjektams, priežiūros institucijoms ir pagaliau ne mažiau svarbi Europos mokesčių mokėtojams tenkanti našta.

1.4.4. Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo/iniciatyvos įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

1. Numatomas rezultatas: veiksmingesnė kredito reitingų agentūrų priežiūra ES

- KRA reglamento pažeidimų skaičius

- dėl pažeidimų taikytų sankcijų ir baudų skaičius

- patikrinimų vietoje skaičius

- priežiūros priemonių skaičius

2. Numatomas rezultatas: sukurti prižiūrimoms kredito reitingų agentūroms vieną kontaktinį centrą ir nustatyti aiškią kompetenciją

Rodikliai:

• Registracijos/priežiūros procese dalyvaujančių priežiūros institucijų skaičius

• Tarp kredito reitingų agentūrų priežiūros institucijų dėl kompetencijos kylančių konfliktų skaičius

3. Numatomas rezultatas: nuoseklus esminių KRA reglamento taisyklių taikymas

Rodikliai:

• KRA reglamento pažeidimų skaičius

• Komisijos iš kredito reitingų agentūrų/reitingų naudotojų gautų skundų skaičius

• Kredito reitingų agentūrų EVPRI/teismams pateiktų apeliacijų skaičius

4. Numatomas rezultatas: veiksmingesnis registracijos ir priežiūros procesas

Rodikliai:

Registracijos laikotarpis (nuo paraiškos pateikimo iki sprendimo dėl registracijos paskelbimo)

• Laikotarpis imtis priežiūros priemonių (nuo taisyklių pažeidimo nustatymo iki priežiūros priemonės priėmimo)

• Su kredito reitingų agentūrų priežiūra susijusių darbuotojų skaičius

1.5. Pasiūlymo/iniciatyvos pagrindas

1.5.1 Trumpalaikiai ir ilgalaikiai poreikiai

Artimiausiu metu EVPRI bus suteikti įgaliojimai registruoti ir prižiūrėti kredito reitingų agentūras, dėl to padidės efektyvumas, bus veiksmingesnė priežiūra ir bus nuosekliau taikomas KRA reglamentas. Ateityje dėl šios priemonės bus užtikrintas geresnis kredito reitingų agentūrų KRA reglamento taisyklių laikymasis, dėl to pagerės reitingavimo veiklos kokybė ir skaidrumas.

Kredito reitingų agentūrų priežiūra EVPRI bus pavesta neribotam laikotarpiui.

1.5.2 Papildoma ES dalyvavimo nauda

Nors šiuo metu KRA reglamentu nustatyta priežiūros sistema dar neįdiegta, jau galima nustatyti tam tikrus trūkumus, patvirtinančius Bendrijos dalyvavimo poreikį. Šie trūkumai ir jų pagrindinis poveikis kredito reitingų agentūroms ir priežiūros institucijos (žr. prie pasiūlymo pridedamo poveikio vertinimo 3 skirsnį):

• Susijusių priežiūros institucijų įvairovė ir dėl kompetencijos kylančių konfliktų rizika;

• Skirtingo ir nenuoseklaus KRA reglamento taikymo, valstybių narių kompetentingoms institucijoms vykdant individualius veiksmus, rizika;

• Sunkus ir daug laiko reikalaujantis registracijos ir priežiūros procesas;

• Nesuderintų nacionalinių priežiūros institucijų paskatų ir jų Bendrijos požiūrio trūkumo rizika

Kaip matyti iš poveikio vertinimo, EVPRI pavedus vykdyti kredito reitingų agentūrų registraciją ir priežiūrą tos problemos bus išspręstos arba jų gerokai sumažės.

1.5.3 Panašios ankstesnės veiklos patirtis

Tai pirmas kartais, kai Europos priežiūros institucijai suteikiami tiesioginiai finansų įstaigų priežiūros įgaliojimai.

1.5.4 Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Šis pasiūlymas dera su 2009 m. rugsėjo 23 d. Reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, projektu (COM (2009) 503).

1.6. Trukmė ir finansinis poveikis

( Pasiūlymas/iniciatyva yra neribotos trukmės

1. 7. Numatytas (-i) valdymo metodas (-ai) [22]

( Centralizuotas tiesioginis Komisijos valdymas

( Centralizuotas netiesioginis valdymas perduodant įgyvendinimo užduotis :

( vykdomosioms įstaigoms

( Bendrijų įsteigtoms įstaigoms[23]

( nacionalinei (-ėms) viešojo sektoriaus įstaigai (-oms) arba viešąsias paslaugas teikiančiai (-čioms) įstaigai (-oms)

( asmenims, kuriems patikėtas konkrečių veiksmų vykdymas pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte remiantis Finansinio reglamento 49 straipsniu

( Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis

( Decentralizuotas valdymas kartu su trečiosiomis valstybėmis

( Bendras valdymas kartu su tarptautinėmis organizacijomis (nurodyti)

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo metodas, papildomą išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

2. VALDYMO PRIEMONĖS

2.1. Stebėsenos ir atsiskaitymo taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, projekto 66 straipsnyje numatytas patirties, įgytos veikiant Institucijai per trejus metus nuo faktinės jos veiklos pradžios, vertinimas, kuris turėtų apimti EVPRI tiesioginių kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimų vertinimą. Todėl Komisija skelbia bendrąją ataskaitą, kuri turi būti perduota Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.2. Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1 Nustatyta rizika

Atlikus šio pasiūlymo dėl Reglamento dėl kredito reitingų agentūrų pakeitimo poveikio vertinimą nustatytos skirtingų politikos pasirinkčių nustatytoms problemoms spręsti sąnaudos ir nauda.

Nebeliko rizikos, kad EVPRI veikla pirmaisiais metais (2011 m.) gali būti finansuojama iš tame sektoriuje veikiančių subjektų mokesčių, nes numatytas finansavimas iš Bendrijos biudžeto/valstybių narių teikiamas finansavimas, kaip numatyta EVPRI reglamente (santykiu 40 : 60).

2.2.2 Numatytas (-i) kontrolės metodas (-ai)

EVPRI reglamento projekte numatytos valdymo ir kontrolės sistemos bus taikomos ir kredito reitingų agentūrų priežiūrai.

Komisija apsispręs dėl galutinio rodiklių, pagal kuriuos turi būti vertinama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos veikla kredito reitingų agentūrų srityje, rinkinio, kai atliks pirmąjį reikalaujamą vertinimą. Atliekant galutinį vertinimą kiekybiniai rodikliai bus tokie pat svarbūs, kaip ir kokybiniai įrodymai, surinkti per konsultacijas. Įvertinimas pakartotinai atliekamas kas trejus metus.

2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti esamas arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, EVPRI be apribojimų taikomos 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų nuostatos.

Institucija prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir nedelsdama priima atitinkamas nuostatas, taikomas visiems Institucijos darbuotojams.

Sprendimuose dėl finansavimo, susitarimuose ir su jais susijusiuose įgyvendinimo dokumentuose aiškiai nurodoma, kad Audito Rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti Institucijos skirtų lėšų gavėjų ir už tų lėšų skyrimą atsakingų darbuotojų patikrinimus vietoje.

3. PASIŪLYMO/INICIATYVOS NUMATOMAS FINANSINIS POVEIKIS

3.1. Susijusi (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

- Dabartinės biudžeto išlaidų eilutės

Pagal daugiametės finansinės programos kategorijas ir biudžeto eilutes.

Daugiametės finansinės programos kategorija | Biudžeto eilutė | Išlaidų rūšis | Įnašas |

Skaičius 1A…… Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti | DA/NDA ([24]) | iš ELPA[25] šalių | iš šalių kandidačių[26] | iš trečiųjų valstybių | Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies aa punktą. |

12.0404.01. EVPRI subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis (Išlaidos darbuotojams ir administracinės išlaidos) | DIF | TAIP | NE | NE | NE |

12.0404.02 EVPRI – subsidija pagal 3 antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) | DIF | TAIP | NE | NE | NE |

3.2. Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1 Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos kategorija: | 1A | Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti |

Vidaus rinkos ir paslaugų GD | Metai 2011 | Metai 2012 | Metai 2013 | IŠ VISO |

( Veiklos asignavimai |

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

3.2.3.2 Nustatyti žmogiškųjų išteklių poreikiai

Atsižvelgiant į pasiūlymą/iniciatyvą, žmogiškuosius išteklius reikia naudoti, kaip paaiškinta toliau.

Įvertis turi būti išreikštas bendromis sumomis (arba daugiausia dešimtųjų tikslumu)

Metai 2011 | Metai 2012 | Metai 2013 |

( Etatų plane numatytos pareigybės (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai) |

XX 01 01 01 (Būstinė ir Komisijos atstovybės) | 4 | 4 | 4 |

( Išorės personalas (visos darbo dienos ekvivalentas: FTE) |

IŠ VISO | 4 | 4 | 4 |

Vykdytinų užduočių apibūdinimas

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai | Atsižvelgiant į EVPRI pasiūlymą, priimti kredito reitingų agentūroms skirtus sprendimus dėl baudų ir periodinių baudų pagal pasiūlymo 36 ir 36a straipsnius, atlikti tyrimus ir išklausyti kredito reitingų agentūras ir susijusius asmenis, atsakyti į prašymus dėl galimybės susipažinti su byla, teismuose ginti sprendimus dėl baudų ir periodinių baudų, rinkti baudas ir periodines baudas. 2011 m. Vidaus rinkos ir paslaugų generaliniame direktorate bus perskirstytos iš viso 4 pareigybės. Atsižvelgiant į biudžeto apribojimus, susijusius su dabartiniu Komisijos įsipareigojimu iki 2013 m. neprašyti naujų pareigybių, žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami pasitelkus generalinio direktorato darbuotojus, kurie jau skirti priemonei valdyti ir (arba) perskirstyti generaliniame direktorate, kartu prireikus skiriant papildomų asignavimų – jie gali būti skirti administruojančiam generaliniam direktoratui pagal metinę asignavimų skyrimo tvarką atsižvelgiant į biudžeto apribojimus. Mažiausiai viena pareigybė bus perskirstyta naudojant valdymo tarnybos išteklius (vidinis perskirstymas). |

- 3.2.4 Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

( Pasiūlymas/iniciatyva dera su dabartine daugiamete finansine programa.

( Atsižvelgiant į pasiūlymą/iniciatyvą, reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos kategorijos programavimą.

Nauja Komisijos priemonė

( Atsižvelgiant į pasiūlymą/iniciatyvą, reikia taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą.

3.2.5 Trečiųjų šalių įnašai

Atsižvelgiant į pasiūlymą/iniciatyvą, numatomas toks bendras finansavimas:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai 2011 | Metai 2012 | Metai 2013 | Iš viso |

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą | 60 % visų poreikių finansuos valstybės narės per ES nacionalines priežiūros institucijas (siūlomas EVPRI standartinis finansavimo mechanizmas) | Bendras finansavimas nenumatytas. Kredito reitingų agentūrų priežiūra visiškai finansuojama iš mokesčių |

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų | 1,501 | 0 | 0 | 1,501 |

3.3. Numatomas poveikis pajamoms

( Pasiūlymas turi finansinį poveikį pajamoms. Pasiūlyme numatyta, kad Komisija gali nustatyti kredito reitingų agentūroms baudas ir periodines baudas (žr. 36 ir 36a str.). Sunku prognozuoti, kokio dydžio baudas ir periodines baudas Komisija gali nustatyti kredito reitingų agentūroms, nes, be kitų dalykų, tai priklauso nuo to, kaip kredito reitingų agentūros ateityje laikysis reglamento.

Finansinės teisės akto pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, pažymos PRIEDAS

Taikyta metodika ir pagrindinės prielaidos

Su tiesiogine EVPRI vykdoma kredito reitingų agentūrų priežiūra susijusios sąnaudos apskaičiuotos pagal tris išlaidų kategorijas: darbuotojų išlaidas, infrastruktūros išlaidas ir veiklos išlaidas, laikantis EVPRI bendrojo biudžeto projekte pateiktos klasifikacijos. (žr. Finansinę teisės akto pasiūlymo pažymą, pridėtą prie reglamento, kuriuo įsteigiama EVPRI, 2009 m. rugsėjo 23 d. pasiūlymo COM(2009) 503).

Remiantis dabartiniais Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto sekretoriato pateiktais skaičiavimais ir Komisijos atliktais skaičiavimais, be 3 darbuotojų, šiuo metu Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitete kuruojančių kredito reitingų agentūrų sritį ir įtrauktų į EVPRI biudžeto projektą, jau pateiktą EVPRI reglamento projekte, kredito reitingų agentūrų priežiūros veiklai reikės 12 naujų darbuotojų (6 laikinųjų tarnautojų ir 6 deleguotų nacionalinių ekspertų).

Didesnio darbuotojų skaičiaus poreikis susijęs su naujomis su tiesiogine kredito reitingų agentūrų priežiūra susijusiomis užduotimis, kurias institucija turės atlikti, neįskaitant ankstesnių savo pareigų kredito reitingų agentūrų srityje (pvz., patarimų Komisijai teikimas, gairių ir privalomų techninių standartų rengimas, nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo palengvinimas, tarpininkavimas).

Šios naujos užduotys išdėstytos siūlomame reglamente ir išsamiau aptariamos aiškinamajame memorandume (4.3.3. ir 4.3.4. punktuose). Šios užduotys, be kitų, yra šios: Bendrijoje esančių kredito reitingų agentūrų registracija, trečiosiose valstybėse įsikūrusių mažesnių kredito reitingų agentūrų sertifikavimas, registruotų kredito reitingų agentūrų kasdienė priežiūra, kurią vykdant reikia palaikyti nuolatinius ryšius su prižiūrimų subjektų vadovybe/darbuotojais, bendradarbiavimas su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis dėl trečiosiose šalyse įsikūrusių kredito reitingų agentūrų, atsakymas į nacionalinių kompetentingų institucijų, kredito reitingų agentūrų arba investuotojų klausimus, reagavimas į jų skundus ar prašymus, stebėjimas, kaip kredito reitingų agentūros laikosi KRA reglamento reikalavimų, prašymas, kad kredito reitingų agentūros arba reitingavimo veikloje dalyvaujantys asmenys pateiktų informacijos, patikrinimų vietoje vykdymas, dokumentų nagrinėjimas ir asmenų išklausymas esant įtarimų dėl reglamento pažeidimų. EVPRI taip pat turės įgaliojimą panaikinti registraciją arba imtis kitų priežiūros priemonių, išvardytų reglamento 24 straipsnyje, taip pat prašyti Komisijos nustatyti baudas ir periodines baudas reglamentą pažeidžiančioms kredito reitingų agentūroms, pateikiant pažeidimo įrodymų ir siūlant baudos arba periodinės baudos dydį.

Remiantis turima informacija, dėl registracijos kreipsis apie 50 kredito reitingų agentūrų, ir joms užsiregistravus jas turės prižiūrėti EVPRI. Atsižvelgiant į kredito reitingų agentūrų, kurios turės būti prižiūrimos, skaičių, EVPRI užduočių skaičių, pobūdį ir sudėtingumą, taip pat į kai kurią bendro pobūdžio informaciją apie darbuotojų skaičių, kurio, nacionalinių kompetentingų institucijų nuomone, reikės pagal dabartinę registracijos ir priežiūros sistemą, Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui reikėtų skirti 12 papildomų pareigybių.

Išsamus apytikrio darbuotojų skaičiaus suskirstymas pagal įvairias kategorijas pateiktas 3 lentelėje.

Taip pat atsižvelgta į poveikį, susijusį su tuo, kad EVPRI bus Paryžiuje, todėl pritaikytas atitinkamas koregavimo koeficientas, atitinkantis gyvenimo Paryžiuje išlaidas.

Darbuotojų išlaidų raida vėlesniais metais priklauso, be kitų dalykų, nuo prižiūrimų subjektų skaičiaus, tačiau, remiantis šiuo metu turimais duomenimis, didelių pokyčių nenumatoma.

2 antraštinėje dalyje pateikti su infrastruktūros išlaidomis susiję duomenys pagrįsti Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto pateikta informacija ir Komisijos skaičiavimais. Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas pateikė savo išlaidų šioje kategorijoje įverčius, pagrįstus realių komiteto išlaidų, susijusių su biurų valdymu ir administravimu jų dabartinėse buvimo vietose, ekstrapoliacija. Kadangi Paryžius yra vienas iš brangiausių verslo centrų pasaulyje, tad natūralu, kad apskaičiuotos išlaidos viršija vidutinius ES reguliavimo agentūrų atitinkamų išlaidų lygius. Bus didelės registracijos sprendimų ir kitų sprendimų vertimo išlaidos, nes EVPRI bus visapusiškai taikoma ES kalbų naudojimo tvarka.

Naujos veiklos išlaidos, susijusios su tiesiogine kredito reitingų agentūrų priežiūra, sietinos su informacijos rinkimu. Tai apima naujos duomenų bazės tiesioginei kredito reitingų agentūrų priežiūrai eksploatavimą. Be to, naujų išteklių reikės naujam EVPRI įgaliojimui vykdyti patikrinimus vietoje.

EVPRI biudžeto apskaičiavimo metodai pateikti 2 lentelėje.

Pagal EVPRI reglamento 48 straipsnio 1 dalies c punktą EVPRI pajamas taip pat gali sudaryti visi institucijai mokami mokesčiai atitinkamuose teisės aktuose nurodytais atvejais. Pasiūlymo 19 straipsnyje numatyta, kad EVPRI išlaidos, būtinos dėl kredito reitingų agentūrų registracijos ir priežiūros pagal šį reglamentą, visiškai padengiamos kredito reitingų agentūroms taikomais mokesčiais. Vadovaujantis 19 straipsnio 2 dalimi, mokesčių rūšys, už ką jie mokami ir mokesčių dydžiai nustatomi deleguotu teisės aktu, kuris bus priimtas 2011 m. ir turėtų įsigalioti 2012 m. pradžioje. Pereinamojo laikotarpio metais – 2011 m. – lėšas tiesioginei kredito reitingų agentūrų priežiūrai turėtų iš anksto skirti valstybės narės ir Komisija pagal EVPRI reglamente numatytą santykį (40 % – Bendrijos įnašas ir 60 % – valstybių narių įnašai). Įsigaliojus deleguotam teisės aktui, iš kredito reitingų agentūrų sektoriaus bus reikalaujama grąžinti 2011 m. vykdytos kredito reitingų agentūrų priežiūros išlaidas.

1 lentelė. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos biudžeto, susijusio su tiesiogine kredito reitingų agentūrų priežiūra, sąmata

tūkst. EUR

2011 | 2012 | 2013 |

1 antraštinė dalis – personalo išlaidos | 1574,8 | 1574,8 | 1574,8 |

Vyresnieji darbuotojai / ekspertai |

Laikinieji tarnautojai | 847,8 | 847,8 | 847,8 |

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai | 507 | 507 | 507 |

Administracijos ir kiti pagalbiniai darbuotojai |

Išmokos darbuotojams | 203,2 | 203,2 | 203,2 |

Darbuotojų mokymas: bendrasis | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Išlaidos, susijusios su personalo įdarbinimu | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

2 antraštinė dalis – pastatai, įranga ir administracinės išlaidos | 628 | 628 | 628 |

Pastatų nuoma ir susijusios išlaidos | 216 | 216 | 216 |

Informacinės ir ryšių technologijos | 72 | 72 | 72 |

Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos | 12 | 12 | 12 |

Einamosios administracinės išlaidos | 12 | 12 | 12 |

Pašto ir telekomunikacijų išlaidos | 36 | 36 | 36 |

Posėdžių išlaidos / Kelionių išlaidos | 180 | 180 | 180 |

Vertimai | 100 | 100 | 100 |

3 antraštinė dalis – veikla | 300 | 300 | 300 |

Informacijos rinkimas: parengimas | 150 | 150 | 150 |

Patikrinimai vietoje | 150 | 150 | 150 |

IŠ VISO | 2502,8 | 2502,8 | 2502,8 |

iš jų Bendrijos įnašas | 1001,12 | 0 | 0 |

iš jų valstybių narių įnašas (nacionalinių priežiūros institucijų arba finansų ministerijų) | 1501,68 | 0 | 0 |

Kredito reitingų agentūrų sektoriuje veikiančių subjektų mokesčiai | 0 | 2502,8 | 2502,8 |

Šaltinis: Komisija ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas, sąmatos ir skaičiavimai

2 lentelė. EVPRI biudžeto, susijusio su tiesiogine kredito reitingų agentūrų priežiūra, pirmaisiais veiklos metais (2011 m.), sąmata, įskaitant skaičiavimo prielaidas

tūkst. EUR

1 antraštinė dalis – personalo išlaidos | 1574,8 |

Iš viso darbuotojų: | 12 | Vidutinės metinės išlaidos vienam asmeniui (remiantis Biudžeto generalinio direktorato gairėmis ir 3L3 patarimu) |

Koregavimo koeficientas (atsižvelgiant į gyvenimo išlaidas) | Paryžius | 1,158 |

Laikinieji tarnautojai | 6 | 141,3 (122x1,158) | 847,8 |

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai | 6 | 84,5 (73x1,158) | 507 |

Išmokos darbuotojams | 15 % visų personalo išlaidų | 203,2 |

Darbuotojų mokymas: bendrasis | Vidutinė suma vienam asmeniui (COM duomenys) | 0,6 | 7,2 |

Išlaidos, susijusios su personalo įdarbinimu | vienai pareigybei vyksta pokalbiai vidutiniškai su 3 kandidatais | 0,8 | 9,6 |

2 antraštinė dalis – pastatai, įranga ir administracinės išlaidos | 628 |

Pastatų nuoma ir susijusios išlaidos | CESR duomenys ir įverčiai | 18 | 216 |

Informacinės ir ryšių technologijos | CESR duomenys ir įverčiai | 6 | 72 |

Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos | CESR duomenys ir įverčiai | 1 | 12 |

Einamosios administracinės išlaidos | CESR duomenys ir įverčiai | 1 | 12 |

Pašto ir telekomunikacijų išlaidos | CESR duomenys ir įverčiai | 3 | 36 |

Kelionės ir posėdžių išlaidos | CESR duomenys ir įverčiai | 15 | 180 |

Vertimai | Komisijos įverčiai | 100 |

3 antraštinė dalis – veikla | 300 |

Informacijos rinkimas | IT sistemų kūrimas ir pritaikymas (nauja sistema ir duomenų bazė, skirta tiesioginei kredito reitingų agentūrų priežiūrai) | 150 |

Patikrinimai vietoje | CESR įverčiai | 150 |

IŠ VISO | 2502,8 |

Šaltinis: Komisijos ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto sąmatos ir skaičiavimai

3 lentelė. Etatų planas (preliminarus)

Pareigų grupė ir lygis |

2011 | 2012 | 2013 |

AD 16 |

AD 15 |

AD 14 |

AD 13 |

AD 12 |

AD 11 | 1 | 1 | 1 |

AD 10 | 1 | 1 | 1 |

AD 9 | 2 | 2 | 2 |

AD 8 | 1 | 1 | 1 |

AD 7 | 1 | 1 | 1 |

AD 6 |

AD 5 |

Iš viso AD kategorijos pareigybių | 6 | 6 | 6 |

Šaltinis: Komisija[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] 2009 m. kovo 4 d. Komisijos pranešimas „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“, COM(2009) 114 galutinis.

[2] Tai Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (angl. CEBS), Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas (angl. CEIOPS) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (angl. CESR).

[3] 2009 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatas „Europos finansų priežiūra“, COM(2009) 252 galutinis.

[4] Reglamentas dėl kredito reitingų agentūrų, priimtas Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. rugsėjo mėn. xx d.

[5] 2009 m. birželio 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas, pirmininkaujančios valstybės narės išvados, Nr. 20.

[6] Reglamento dėl kredito reitingų agentūrų 4 straipsnio 3 dalis.

[7] Reglamento dėl kredito reitingų agentūrų 5 straipsnis.

[8] OL C , , p. .

[9] OL C , , p. .

[10] OL C , , p. .

[11] COM (2009) 114 galutinis.

[12] COM (2009) 252 galutinis.

[13] OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

[14] OL L 228, 1973 8 16, p. 3.

[15] OL L 345, 2002 12 19, p. 1.

[16] OL L 323, 2005 12 9, p. 1.

[17] OL L 25, 2009 1 29, p 23.

[18] OL L 25, 2009 1 29, p. 28.

[19] OL L 191, 2001 7 13, p. 45.

[20] VGV – veikla grindžiamas valdymas, VGBS veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.

[21] Kaip nurodyta Finansinio reglamento 49 straipsnio 6 dalies a arba b punkte.

[22] Išsamią informaciją apie valdymo metodus ir nuorodas į Finansinį reglamentą galima rasti BudgWeb svetainėje http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[23] Kaip nurodyta Finansinio reglamento 185 straipsnyje.

[24] DA – diferencijuotieji asignavimai / NDA – nediferencijuotieji asignavimai.

[25] ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.

[26] Šalys kandidatės ir, jei taikoma, potencialios šalys kandidatės iš Vakarų Balkanų.

[27] Techninė ir (arba) administracinė pagalba ir išlaidos, ES programų ir (arba) priemonių įgyvendinimui (buvusios BA eilutės), netiesioginiams moksliniams tyrimams, tiesioginiams moksliniams tyrimams remti.

Top