EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0023

Pasiūlymas Tarybos reglamentas kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 23/2010 nuostatos, susijusios su tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybėmis, pagal 2010 m. dvišalius žvejybos susitarimus su Norvegija ir Farerų salomis

/* KOM/2010/0023 galutinis - NLE 2010/0014 */

52010PC0023
[pic] | EUROPOS KOMISIJA |

Briuselis, 2010.2.1

KOM(2010)23 galutinis

2010/0014 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 23/2010 nuostatos, susijusios su tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybėmis, pagal 2010 m. dvišalius žvejybos susitarimus su Norvegija ir Farerų salomis

2010/0014 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 23/2010 nuostatos, susijusios su tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybėmis, pagal 2010 m. dvišalius žvejybos susitarimus su Norvegija ir Farerų salomis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą[1],

kadangi:

1. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 23/2010[2] 2010 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimus.

2. Norvegijos, Farerų salų ir ES vandenyse žvejojančių ES laivų žvejybos galimybės, taikomos ištekliams, kuriais dalijamasi, kurie yra bendrai valdomi arba kuriais keičiamasi su tomis šalimis, taip pat su Norvegijos ir Farerų salų vėliavomis plaukiojančių laivų žvejybos galimybės ES vandenyse yra nustatomos kasmet, pasikonsultavus dėl žvejybos teisių, suteikiamų laikantis tvarkos, numatytos susitarimuose arba protokoluose dėl santykių žuvininkystės srityje su tomis šalimis[3].

3. Kol nebaigtos konsultacijos dėl 2010 m. susitarimų su Norvegija ir Farerų salomis, Reglamentu (ES) Nr. 23/2010 nustatomos laikinosios tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybės.

4. 2010 m. sausio 15 d. baigtos konsultacijos su Farerų salomis, o 2010 m. sausio 26 d. – su Norvegija, ir susitarta dėl žvejybos galimybių 2010 metams. Todėl Reglamentu (ES) Nr. 23/2010 nustatytas laikinąsias tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybes 2010 metams reikia pakeisti minėtais susitarimais nustatytomis žvejybos galimybėmis.

5. 2009 m. metiniame susitikime Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne komisija dar kartą patvirtino, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. dviejuose konvencijos rajono atviros jūros rajonuose gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams draudžiama žvejoti didžiaakius tunus ir gelsvauodegius tunus, ir kiekvienai valstybei narei nustatė durklažuvių žvejybos apribojimus. Šias naujas nuostatas būtina įgyvendinti ES teisėje.

6. Todėl Reglamentą (ES) Nr. 23/2010 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 23/2010 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

2. Įterpiamas šis 30a straipsnis:

„30a straipsnis

Rajonai, kuriuose draudžiama žvejyba gaubiamaisiais tinklais

Didžiaakių tunų ir gelsvauodegių tunų žvejyba gaubiamaisiais tinklais draudžiama šiuose atviros jūros rajonuose:

a) tarptautiniuose vandenyse, kurie ribojasi su Indonezijos, Palau, Mikronezijos ir Papua Naujosios Gvinėjos išskirtinėmis ekonominėmis zonomis;

b) tarptautiniuose vandenyse, kurie ribojasi su Mikronezijos, Maršalo Salų, Nauru, Kiribačio, Tuvalu, Fidžio, Saliamono Salų ir Papua Naujosios Gvinėjos išskirtinėmis ekonominėmis zonomis. “

3. IA priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

4. IB priedo tekstas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

5. IH priedo tekstas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu

Pirmininkas

I priedas

Reglamento (ES) Nr. 23/2010 IA priedas iš dalies keičiamas taip:

1) Tobinių ištekliams IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Tobinės Ammodytidae | Zona: | IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenys (1) (SAN/2A3A4.) |

Danija | 167 436 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Jungtinė Karalystė | 3 660 |

Vokietija | 256 |

Švedija | 6 148 |

ES | 177 500 |

Norvegija | 20 000 | (2) |

Farerų salos | 2 500 | (2) |

BLSK | 200 000 |

(1) Išskyrus vandenis, esančius šešių mylių atstumu nuo Jungtinės Karalystės bazinių linijų prie Šetlando, Fero salos ir Fulos. (2) Turi būti sužvejota IV zonoje.“ |

2) Paprastųjų brosmių ištekliams V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastoji brosmė Brosme brosme | Zona: | V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys (USK/567EI.) |

Vokietija | 4 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Ispanija | 14 |

Prancūzija | 172 |

Airija | 17 |

Jungtinė Karalystė | 83 |

Kitos | 4 | (1) |

ES | 294 |

Norvegija(2) | 2 923 | (3)(4) |

BLSK | 3 217 |

(1) Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. (2) Turi būti sužvejota IIa, IV, Vb, VI ir VII zonų ES vandenyse. (3) Iš kurių Vb, VI ir VII zonose kiekvienam laivui bet kada leidžiama sužvejoti 25 % atsitiktinį kitų rūšių žuvų kiekį. Tačiau šį procentinį dydį pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame žvejybos rajone pradžios galima viršyti. Bendras atsitiktinis Vb, VI ir VII zonose sužvejotas kitų rūšių žuvų kiekis neviršija 3 000 tonų. (4) Įskaitant paprastąsias molvas. Norvegijai skirtos 6 140 tonų paprastųjų molvų ir 2 923 tonų paprastųjų brosmių kvotos, iš kurių ne daugiau nei 2 000 tonų galima iškeisti ir pagal kurias Vb, VI ir VII zonose galima žvejoti tik ūdomis.“ |

3) Paprastųjų brosmių ištekliams IV zonos Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastoji brosmė Brosme brosme | Zona: | IV zonos Norvegijos vandenys (USK/04-N.) |

Belgija | 0 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 165 |

Vokietija | 1 |

Prancūzija | 0 |

Nyderlandai | 0 |

Jungtinė Karalystė | 4 |

ES | 170 |

BLSK | Netaikoma | “ |

4) Atlantinių silkių ištekliams IIIa zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė silkė(1) Clupea harengus | Zona: | IIIa zona (HER/03A.) |

Danija | 14 010 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 224 |

Švedija | 14 656 |

ES | 28 890 |

Farerų salos | 450 | (2) |

BLSK | 33 855 |

(1) Iškrautas atlantinių silkių, sužvejotų tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 32 mm arba didesnis, kiekis. (2) Turi būti sužvejota Skagerako sąsiauryje. “ |

5) Atlantinių silkių ištekliams IV zonos ES vandenyse į šiaurę nuo 53°30' šiaurės platumos skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė silkė(1) Clupea harengus | Zona: | IV zonos ES ir Norvegijos vandenys į šiaurę nuo 53º30' šiaurės platumos (HER/04A.), (HER/04B.) |

Danija | 22 497 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 14 147 |

Prancūzija | 9 653 |

Nyderlandai | 21 581 |

Švedija | 1 672 |

Jungtinė Karalystė | 24 223 |

ES | 93 773 |

Norvegija | 47 647 | (2) |

BLSK | 164 300 |

(1) Iškrautas atlantinių silkių, sužvejotų tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 32 mm arba didesnis, kiekis. Valstybės narės Komisijai turi pranešti apie jų iškrautą atlantinių silkių kiekį atskirai iš IVa ir IVb zonų. (2) Gali būti sužvejota ES vandenyse. Pagal šią kvotą sužvejotų žuvų kiekis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies. |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje: |

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62º šiaurės platumos (HER/*04N-) |

EB | 50 000“ |

6) Atlantinių silkių ištekliams Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62º šiaurės platumos skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė silkė Clupea harengus | Zona: | Norvegijos vandenys į pietus nuo 62º šiaurės platumos (HER/04-N.) |

Švedija | 846 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

ES | 846 |

BLSK | 164 300 |

(1) Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų ir paprastųjų merlangų bei ledjūrio menkių priegauda įskaičiuojama į šių rūšių žuvų kvotą.“ |

7) Atlantinių silkių priegaudai IIIa zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė silkė(1) Clupea harengus | Zona: | Priegauda IIIa zonoje (HER/03A-BC) |

Danija | 6 424 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 57 |

Švedija | 1 034 |

ES | 7 515 |

BLSK | 7 515 |

(1) Iškrautas atlantinių silkių, sužvejotų tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm, kiekis.“ |

8) Atlantinių silkių priegaudai IV, VIId zonose ir IIa zonos ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė silkė(1) Clupea harengus | Zona: | Priegauda IV, VIId zonose ir IIa zonos ES vandenyse (HER/2A47DX) |

Belgija | 67 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 13 008 |

Vokietija | 67 |

Prancūzija | 67 |

Nyderlandai | 67 |

Švedija | 64 |

Jungtinė Karalystė | 247 |

ES | 13 587 |

BLSK | 13 587 |

(1) Iškrautas atlantinių silkių, sužvejotų tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm, kiekis.“ |

9) Atlantinių silkių ištekliams VIId ir IVc zonose skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė silkė(1) Clupea harengus | Zona: | VIId ir IVc zonos (2) (HER/4CXB7D) |

Belgija | 7 100 | (3) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 321 | (3) |

Vokietija | 202 | (3) |

Prancūzija | 5 235 | (3) |

Nyderlandai | 8 193 | (3) |

Jungtinė Karalystė | 1 830 | (3) |

ES | 22 881 |

BLSK | 164 300 |

(1) Iškrautas atlantinių silkių, sužvejotų tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 32 mm arba didesnis, kiekis. (2) Išskyrus Blakvoterio išteklius: nuoroda daroma į Temzės žiočių jūros regiono, esančio zonoje, kurios ribas žymi linija, brėžiama iš Landguard kyšulio (51º56' šiaurės platumos, 1º19.1' rytų ilgumos) tiesiai į pietus iki 51º33' šiaurės platumos ir iš čia – tiesiai į vakarus iki Jungtinės Karalystės pakrantės, atlantinių silkių išteklius. (3) Ne daugiau kaip 50 % šios kvotos gali būti sužvejota IVb zonoje. Tačiau apie šios specialiosios sąlygos taikymą reikia iš anksto pranešti Komisijai (HER/*04B.).“ |

10) Atlantinių silkių ištekliams Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė silkė Clupea harengus | Zona: | Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniai vandenys (1) (HER/5B6ANB) |

Vokietija | 2 656 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Prancūzija | 503 |

Airija | 3 589 |

Nyderlandai | 2 656 |

Jungtinė Karalystė | 14 356 |

ES | 23 760 |

Farerų salos | 660 | (2) |

BLSK | 24 420 |

(1) Nuoroda daroma į atlantinių silkių išteklius VIa zonoje į šiaurę nuo 56º00' šiaurės platumos ir toje VIa zonos dalyje, kuri yra į rytus nuo 07º00' vakarų ilgumos ir į šiaurę nuo 55º00' šiaurės platumos, išskyrus Klaidą. (2) Pagal šią kvotą galima žvejoti tik VIa zonoje į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos.“ |

11) Atlantinių menkių ištekliams Skagerako sąsiauryje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė menkė Gadus morhua | Zona: | Skagerako sąsiauris (COD/03AN.) |

Belgija | 12 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 3 835 | (1) |

Vokietija | 96 | (1) |

Nyderlandai | 24 | (1) |

Švedija | 671 | (1) |

ES | 4 638 |

BLSK | 4 793 |

(1) Ši kvota naudojama laikantis šio priedo priedėlio 1 punkte nustatytų sąlygų.“ |

12) Atlantinių menkių ištekliams IV zonoje, IIa zonos ES vandenyse ir IIIa zonos dalyje, nepriklausančioje Skagerako ir Kategato sąsiauriams, skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė menkė Gadus morhua | Zona: | IV zona; IIa zonos ES vandenys; IIIa zonos dalis, nepriklausanti Skagerako ir Kategato sąsiauriams (COD/2A3AX4) |

Belgija | 991 | (1)(2) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 5 696 | (1)(2) |

Vokietija | 3 612 | (1)(2) |

Prancūzija | 1 225 | (1)(2) |

Nyderlandai | 3 219 | (1)(2) |

Švedija | 38 | (1)(2) |

Jungtinė Karalystė | 13 067 | (1)(2) |

ES | 27 848 | (1) |

Norvegija | 5 704 | (3) |

BLSK | 33 552 |

(1) Ši kvota naudojama laikantis šio priedo priedėlio 1 punkte nustatytų sąlygų. (2) Prie iniciatyvų, susijusių su visapusiškai dokumentais pagrįsta žuvininkyste, įgyvendinimo prisidedantiems laivams valstybės narės gali leisti sužvejoti ne tik pagal šią kvotą nustatytą žuvų kiekį, bet ir papildomą kiekį, kuris neviršytų 5 % tai valstybei narei skirtos kvotos, jei: laive naudojamos prie jutiklių sistemos prijungtos uždarosios grandinės televizijos kameros (angl. CCTV), skirtos visai laive vykdomai žvejybos ir perdirbimo veiklai įrašyti; visas to laivo sužvejotų menkių kiekis įskaičiuojamas į kvotą, taip pat ir tų rūšių žuvys, kurių dydis yra mažesnis už mažiausią leidžiamų iškrauti žuvų dydį; papildomas leidžiamas sužvejoti kiekis neviršija 30 % tokiam laivui taikomos įprastos kvotos arba yra toks, dėl kurio nedidėja menkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos; jei valstybė narė nustato, kad prie iniciatyvos įgyvendinimo prisidedantis laivas nesilaiko pirmiau išvardytų sąlygų, valstybė narė uždraudžia tam laivui sužvejoti papildomą žuvų kiekį ir pašalina jį iš tolesnio dalyvavimo iniciatyvoje. .(3) Gali būti sužvejota ES vandenyse. Pagal šią kvotą sužvejotų žuvų kiekis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies. |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje: |

IV zonos Norvegijos vandenys (COD/*04N-) |

EB | 24 204“ |

13) Atlantinių menkių ištekliams Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62º šiaurės platumos skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė menkė Gadus morhua | Zona: | Norvegijos vandenys į pietus nuo 62º šiaurės platumos (COD/04-N.) |

Švedija | 382 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

ES | 382 |

BLSK | Netaikoma |

(1) Juodadėmių menkių, sidabrinių polakų ir paprastųjų merlangų bei ledjūrio menkių priegauda įskaičiuojama į šių rūšių žuvų kvotą.“ |

14) Atlantinių menkių ištekliams VIId zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė menkė Gadus morhua | Zona: | VIId zona (COD/07D.) |

Belgija | 84 | (1)(2) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Prancūzija | 1 641 | (1)(2) |

Nyderlandai | 49 | (1)(2) |

Jungtinė Karalystė | 181 | (1)(2) |

ES | 1 955 |

BLSK | 1 955 |

(1) Ši kvota naudojama laikantis šio priedo priedėlio 2 punkte nustatytų sąlygų. (2) Prie iniciatyvų, susijusių su visapusiškai dokumentais pagrįsta žuvininkyste, įgyvendinimo prisidedantiems laivams valstybės narės gali leisti sužvejoti ne tik pagal šią kvotą nustatytą žuvų kiekį, bet ir papildomą kiekį, kuris neviršytų 5 % tai valstybei narei skirtos kvotos, jei: laive naudojamos prie jutiklių sistemos prijungtos uždarosios grandinės televizijos kameros (angl. CCTV), skirtos visai laive vykdomai žvejybos ir perdirbimo veiklai įrašyti; visas to laivo sužvejotų menkių kiekis įskaičiuojamas į kvotą, taip pat ir tų rūšių žuvys, kurių dydis yra mažesnis už mažiausią leidžiamų iškrauti žuvų dydį; papildomas leidžiamas sužvejoti kiekis neviršija 30 % tokiam laivui taikomos įprastos kvotos arba yra toks, dėl kurio nedidėja menkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos; jei valstybė narė nustato, kad prie iniciatyvos įgyvendinimo prisidedantis laivas nesilaiko pirmiau išvardytų sąlygų, valstybė narė uždraudžia tam laivui sužvejoti papildomą žuvų kiekį ir pašalina jį iš tolesnio dalyvavimo iniciatyvoje.“ |

15) Velniažuvinių ištekliams IV zonos Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Velniažuvinės Lophiidae | Zona: | IV zonos Norvegijos vandenys (ANF/04-N.) |

Belgija | 46 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 1 182 |

Vokietija | 19 |

Nyderlandai | 17 |

Jungtinė Karalystė | 276 |

ES | 1 540 |

BLSK | Netaikoma | “ |

16) Juodadėmių menkių ištekliams IIIa zonoje ir IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Rūšis: | Juodadėmė menkė Melanogrammus aeglefinus | Zona: | IIIa zona, IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys (HAD/3A/BCD) |

Belgija | 9 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 1 551 |

Vokietija | 99 |

Nyderlandai | 2 |

Švedija | 183 |

ES | 1 844 | (1) |

BLSK | 2 201 |

(1) Išskyrus apskaičiuotą 264 tonų priegaudą pramoninėms reikmėms.“ |

17) Juodadėmių menkių ištekliams IV zonoje ir IIa zonos ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Juodadėmė menkė Melanogrammus aeglefinus | Zona: | IV zona; IIa zonos ES vandenys (HAD/2AC4.) |

Belgija | 200 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Danija | 1 376 |

Vokietija | 876 |

Prancūzija | 1 526 |

Nyderlandai | 150 |

Švedija | 139 |

Jungtinė Karalystė | 22 698 |

ES | 26 965 | (1) |

Norvegija | 8 083 |

BLSK | 35 794 |

(1) Išskyrus apskaičiuotą 746 tonų priegaudą pramoninėms reikmėms. |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje: |

IV zonos Norvegijos vandenys (HAD/*04N-) |

EB | 20 613“ |

18) Juodadėmių menkių ištekliams Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62º šiaurės platumos skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Juodadėmė menkė Melanogrammus aeglefinus | Zona: | Norvegijos vandenys į pietus nuo 62º šiaurės platumos (HAD/04-N.) |

Švedija | 707 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

ES | 707 |

BLSK | Netaikoma |

(1) Atlantinių menkių, sidabrinių polakų ir paprastųjų merlangų bei ledjūrio menkių priegauda įskaičiuojama į šių rūšių žuvų kvotą.“ |

19) Paprastųjų merlangų ištekliams IIIa zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastasis merlangas Merlangius merlangus | Zona: | IIIa zona (WHG/03A.) |

Danija | 232 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Nyderlandai | 1 |

Švedija | 25 |

ES | 258 | (1) |

BLSK | 1 050 |

(1) Išskyrus apskaičiuotą 773 tonų priegaudą pramoninėms reikmėms.“ |

20) Paprastųjų merlangų ištekliams IV zonoje ir IIa zonos ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastasis merlangas Merlangius merlangus | Zona: | IV zona; IIa zonos ES vandenys (WHG/2AC4.) |

Belgija | 236 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 1 022 | (1) |

Vokietija | 266 | (1) |

Prancūzija | 1 536 | (1) |

Nyderlandai | 591 | (1) |

Švedija | 2 | (1) |

Jungtinė Karalystė | 7 391 | (1) |

ES | 11 044 | (2) |

Norvegija | 790 | (3) |

BLSK | 12 897 |

(1) Ši kvota naudojama laikantis šio priedo priedėlio 3 punkte nustatytų sąlygų. (2) Išskyrus apskaičiuotą 1 063 tonų priegaudą pramoninėms reikmėms. (3) Gali būti sužvejota ES vandenyse. Pagal šią kvotą sužvejotų žuvų kiekis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies. |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje: |

IV zonos Norvegijos vandenys (WHG/*04N-) |

EB | 8 203“ |

21) Paprastųjų merlangų ir sidabrinių polakų ištekliams Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62º šiaurės platumos skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastasis merlangas ir sidabrinis polakas Merlangius merlangus ir Pollachius pollachius | Zona: | Norvegijos vandenys į pietus nuo 62º šiaurės platumos (W/P/04-N.) |

Švedija | 190 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK |

ES | 190 |

BLSK | Netaikoma |

(1) Atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir ledjūrio menkių priegauda įskaičiuojama į šių rūšių žuvų kvotą.“ |

22) Šiaurinių žydrųjų merlangų ištekliams II ir IV zonų Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Šiaurinis žydrasis merlangas Micromesistius poutassou | Zona: | II ir IV zonų Norvegijos vandenys (WHB/4AB-N.) |

Danija | 1 900 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Jungtinė Karalystė | 100 |

ES | 2 000 |

BLSK | 540 000 |

“ |

23) Šiaurinių žydrųjų merlangų ištekliams I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Šiaurinis žydrasis merlangas Micromesistius poutassou | Zona: | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys (WHB/1X14) |

Danija | 10 128 | (1)(2) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Vokietija | 3 938 | (1)(2) |

Ispanija | 8 586 | (1)(2) |

Prancūzija | 7 048 | (1)(2) |

Airija | 7 843 | (1)(2) |

Nyderlandai | 12 350 | (1)(2) |

Portugalija | 798 | (1)(2) |

Švedija | 2 505 | (1)(2) |

Jungtinė Karalystė | 13 141 | (1)(2) |

ES | 66 337 | (1)(2) |

Norvegija | 59 900 | (3) (4) |

Farerų salos | 9 000 | (5) (6) |

BLSK | 540 000 |

(1) Iš kurių ne daugiau kaip 68 % gali būti sužvejota Norvegijos ekonominėje zonoje arba žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą (WHB/*NZJM1). (2) Gali būti sužvejota Farerų salų vandenyse, neviršijant bendro 14 000 tonų kiekio, kurį leidžiama sužvejoti ES (WHB/*05B-F). (3) Turi būti sužvejota II, IVa, VIa zonų ES vandenyse į šiaurę nuo 56°30' šiaurės platumos, VIb ir VII zonose į vakarus nuo 12° vakarų ilgumos (WHB/*8CX34). IVa zonoje sužvejojama ne daugiau kaip 40 000 tonų. (4) Iš kurių ne daugiau nei 500 tonų gali sudaryti argentinos (Argentina spp.). (5) Kartu su šiauriniais žydraisiais merlangais gali būti neišvengiamai sužvejota argentinų (Argentina spp.). (6) Turi būti sužvejota II, IVa, V, VIa zonų ES vandenyse į šiaurę nuo 56°30' šiaurės platumos, VIb ir VII zonose į vakarus nuo 12° vakarų ilgumos. IVa zonoje sužvejojama ne daugiau kaip 2 250 tonų.“ |

24) Šiaurinių žydrųjų merlangų ištekliams VIIIc, IX ir X zonose ir ŽRVAK 34.1.1 rajono ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Rūšis: | Šiaurinis žydrasis merlangas Micromesistius poutassou | Zona: | VIIIc, IX ir X zonos; ŽRVAK 34.1.1 rajono ES vandenys (WHB/8C3411) |

Ispanija | 11 096 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Portugalija | 2 774 |

ES | 13 870 | (1)(2) |

BLSK | 540 000 |

(1) Iš kurių ne daugiau kaip 68 % gali būti sužvejota Norvegijos išskirtinėje ekonominėje zonoje arba žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą (WHB/*NZJM2). (2) Gali būti sužvejota Farerų salų vandenyse, neviršijant bendro 14 000 tonų kiekio, kurį leidžiama sužvejoti ES (WHB/*05B-F). |

25) Šiaurinių žydrųjų merlangų ištekliams II, IVa, V, VI zonų į šiaurę nuo 56°30' šiaurės platumos ir VII zonos į vakarus nuo 12° vakarų ilgumos ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Rūšis: | Šiaurinis žydrasis merlangas Micromesistius poutassou | Zona: | II, IVa, V, VI zonų į šiaurę nuo 56°30' šiaurės platumos ir VII zonos į vakarus nuo 12° vakarų ilgumos ES vandenys (WHB/24A567) |

Norvegija | 87 011 | (1) (2) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Farerų salos | 14 000 | (3)(4) |

BLSK | 540 000 |

(1) Įskaičiuojama į Norvegijai leidžiamą sužvejoti žuvų kiekį, nustatytą pagal pakrantės valstybių susitarimą. (2) IV zonoje sužvejotų žuvų kiekis neviršija 21 753 tonų, t. y. 25 % Norvegijai nustatyto kiekio. (3) Įskaičiuojama į Farerų saloms leidžiamą sužvejoti žuvų kiekį, nustatytą pagal pakrantės valstybių susitarimą. (4) Taip pat galima sužvejoti VIb zonoje. IV zonoje sužvejotų žuvų kiekis neviršija 3 500 tonų. |

26) Melsvųjų molvų ištekliams VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Melsvoji molva Molva dypterygia | Zona: | VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys (BLI/67-) |

Vokietija | 15 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Estija | 2 |

Ispanija | 47 |

Prancūzija | 1 082 |

Airija | 4 |

Lietuva | 1 |

Lenkija | 0 |

Jungtinė Karalystė | 275 |

Kitos | 4 | (1) |

ES | 1 432 |

Norvegija | 150 | (2) |

Farerų salos | 150 | (3) |

BLSK | 1 732 |

(1) Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. (2) Turi būti sužvejota IIa, IV, Vb, VI ir VII zonų ES vandenyse. (3) Bukasnukių ilgauodegių grenadierių ir juodųjų kalavijų priegauda turi būti įskaičiuota į šią kvotą. Turi būti sužvejota VIa zonos ES vandenyse į šiaurę nuo 56°30' šiaurės platumos ir VIb zonoje.“ |

27) Paprastųjų molvų ištekliams VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastoji molva Molva molva | Zona: | VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys (LIN/6X14.) |

Belgija | 29 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Danija | 5 |

Vokietija | 107 |

Ispanija | 2 156 |

Prancūzija | 2 299 |

Airija | 576 |

Portugalija | 5 |

Jungtinė Karalystė | 2 646 |

ES | 7 824 |

Norvegija | 6 140 | (1)(2) |

Farerų salos | 200 | (3)(4) |

BLSK | 14 164 |

(1) Iš kurių Vb, VI ir VII zonose kiekvienam laivui bet kada leidžiama sužvejoti 25 % atsitiktinį kitų rūšių žuvų kiekį. Tačiau šį procentinį dydį pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame žvejybos rajone pradžios galima viršyti. Bendras atsitiktinis VI ir VII zonose sužvejotas kitų rūšių žuvų kiekis neviršija 3 000 tonų. (2) Įskaitant paprastąsias brosmes. Norvegijai skirtos 6 140 tonų paprastųjų molvų ir 2 923 tonų paprastųjų brosmių kvotos, iš kurių ne daugiau nei 2 000 tonų galima iškeisti ir pagal kurias Vb, VI ir VII zonose galima žvejoti tik ūdomis. (3) Įskaitant paprastąsias brosmes. Turi būti sužvejota VIb ir VIa zonose į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos. (4) Iš kurių VIa ir VIb zonose kiekvienam laivui bet kada leidžiama sužvejoti 20 % atsitiktinį kitų rūšių žuvų kiekį. Tačiau šį procentinį dydį pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame žvejybos rajone pradžios galima viršyti. Bendras atsitiktinis VI zonoje sužvejotų kitų rūšių žuvų kiekis neviršija 75 tonų.“ |

28) Paprastųjų molvų ištekliams IV zonos Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastoji molva Molva molva | Zona: | IV zonos Norvegijos vandenys (LIN/04-N.) |

Belgija | 6 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Danija | 747 |

Vokietija | 21 |

Prancūzija | 8 |

Nyderlandai | 1 |

Jungtinė Karalystė | 67 |

ES | 850 |

BLSK | Netaikoma |

29) Norveginių omarų ištekliams IV zonos Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Norveginis omaras Nephrops norvegicus | Zona: | IV zonos Norvegijos vandenys (NEP/04-N.) |

Danija | 1 135 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 1 |

Jungtinė Karalystė | 64 |

ES | 1 200 |

BLSK | Netaikoma | “ |

"" |

30) Šiaurinių paprastųjų krevečių ištekliams IIIa zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Šiaurinė paprastoji krevetė Pandalus borealis | Zona: | IIIa zona (PRA/03A.) |

Danija | 3 401 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Švedija | 1 832 |

ES | 5 233 |

BLSK | 9 800 | “ |

31) Šiaurinių paprastųjų krevečių ištekliams Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62º šiaurės platumos skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Šiaurinė paprastoji krevetė Pandalus borealis | Zona: | Norvegijos vandenys į pietus nuo 62º šiaurės platumos (PRA/04-N.) |

Danija | 420 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Švedija | 138 | (1) |

ES | 558 |

BLSK | Netaikoma |

(1) Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda įskaičiuojama į šių rūšių žuvų kvotas.“ |

32) Jūrinių plekšnių ištekliams Skagerako sąsiauryje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Jūrinė plekšnė Pleuronectes platessa | Zona: | Skagerako sąsiauris (PLE/03AN.) |

Belgija | 56 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 7 280 |

Vokietija | 37 |

Nyderlandai | 1 400 |

Švedija | 390 |

ES | 9 163 |

BLSK | 9 350 | " |

33) Jūrinių plekšnių ištekliams Kategato sąsiauryje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Rūšis: | Jūrinė plekšnė Pleuronectes platessa | Zona: | Kategato sąsiauris (PLE/03AS.) |

Danija | 1 040 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 12 |

Švedija | 117 |

ES | 1 169 |

BLSK | 1 169 | “ |

34) Jūrinių plekšnių ištekliams IV zonoje, IIa zonos ES vandenyse ir IIIa zonos dalyje, nepriklausančioje Skagerako ir Kategato sąsiauriams, skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Rūšis: | Jūrinė plekšnė Pleuronectes platessa | Zona: | IV zona; IIa zonos ES vandenys; IIIa zonos dalis, nepriklausanti Skagerako ir Kategato sąsiauriams (PLE/2A3AX4) |

Belgija | 3 665 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 11 911 |

Vokietija | 3 436 |

Prancūzija | 687 |

Nyderlandai | 22 907 |

Jungtinė Karalystė | 16 951 |

ES | 59 557 |

Norvegija | 4 268 |

BLSK | 63 825 |

(1(1) |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje: |

EB | IV zonos Norvegijos vandenys (PLE/*04N-) |

EB | 24 439“ |

35) Ledjūrio menkių ištekliams IIIa zonoje ir IIa, IIIb, IIIc, IIId ir IV zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Ledjūrio menkė Pollachius virens | Zona: | IIIa ir IV zonos; IIa, IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys (POK/2A34.) |

Belgija | 37 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Danija | 4 357 |

Vokietija | 11 002 |

Prancūzija | 25 891 |

Nyderlandai | 110 |

Švedija | 599 |

Jungtinė Karalystė | 8 435 |

ES | 50 431 |

Norvegija | 56 613 | (1) |

BLSK | 107 044 |

(1) Galima sužvejoti tik IV zonos ES vandenyse ir IIIa zonoje. Pagal šią kvotą sužvejotų žuvų kiekis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies.“ |

36) Ledjūrio menkių ištekliams VI zonoje, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse, taip pat XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Ledjūrio menkė Pollachius virens | Zona: | VI zona; Vb, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys (POK/561214) |

Vokietija | 284 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Prancūzija | 2 819 |

Airija | 391 |

Jungtinė Karalystė | 3 039 |

ES | 6 533 |

BLSK | 11 106 | “ |

37) Ledjūrio menkių ištekliams Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62º šiaurės platumos skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Ledjūrio menkė Pollachius virens | Zona: | Norvegijos vandenys į pietus nuo 62º šiaurės platumos (POK/04-N.) |

Švedija | 880 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

ES | 880 |

BLSK | Netaikoma |

(1) Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų ir paprastųjų merlangų priegauda įskaičiuojama į šių rūšių žuvų kvotą.“ |

38) Juodųjų paltusų ištekliams IIa ir IV zonų ES vandenyse, taip pat Vb ir VI zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Juodasis paltusas Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | IIa ir IV zonų ES vandenys; Vb ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys (GHL/2A-C46) |

Danija | 3 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Vokietija | 5 |

Estija | 3 |

Ispanija | 3 |

Prancūzija | 49 |

Airija | 3 |

Lietuva | 3 |

Lenkija | 3 |

Jungtinė Karalystė | 189 |

ES | 262 | (1) |

BLSK | 612 |

(1) Iš kurių 350 tonų skiriama Norvegijai ir turi būti sužvejota IIa ir VI zonų ES vandenyse. VI zonoje šį kiekį galima sužvejoti tik ūdomis.“ |

39) Atlantinių skumbrių ištekliams IIIa zonoje ir IIa, IIIb, IIIc, IIId ir IV zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė skumbrė Scomber scombrus | Zona: | IIIa ir IV zonos; IIa, IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys (MAC/2A34.) |

Belgija | 475 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 12 529 | (1) |

Vokietija | 495 |

Prancūzija | 1 496 |

Nyderlandai | 1 507 |

Švedija | 4 485 | (2)(3) |

Jungtinė Karalystė | 1 395 |

ES | 22 382 | (2)(4) |

Norvegija | 103 374 | (3) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Remiantis Tarybos ir Komisijos pareiškimu dėl žuvininkystės Norvegijos vandenyse, padarytu 2009 m. gruodžio 14–15 d. vykusiame Žuvininkystės ministrų tarybos susitikime, šio BLSK rajono ES vandenyse be šios kvotos dar gali būti sužvejotas 7 352 tonų kiekis, atitinkantis 2009 m. IV zonos Norvegijos vandenyse neišnaudotą šiai rūšiai skirtos kvotos dalį. (2) Įskaitant 242 tonas, kurios turi būti sužvejotos Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62º šiaurės platumos (MAC/*04N-). (3) Žvejojant Norvegijos vandenyse, atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų ir paprastųjų merlangų bei ledjūrio menkių priegauda įskaičiuojama į šios rūšies žuvų kvotas. (4) Taip pat gali būti sužvejota IVa zonos Norvegijos vandenyse. (5) Turi būti išskaičiuota iš BLSK Norvegijos dalies (patekimo kvota). Į šį kiekį įskaičiuojama Šiaurės jūros BLSK Norvegijos dalis, t. y. 39 054 tonos. Pagal šią kvotą galima žvejoti tik IVa zonoje, išskyrus 3 000 tonų, kurias galima sužvejoti IIIa zonoje. |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šiose zonose: |

IIIa (MAC/*03A.) | IIIa ir IVbc (MAC/*3A4BC) | IVb (MAC/*04B.) | IVc (MAC/*04C.) | VI zona; IIa zonos tarptautiniai vandenys nuo 2010 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. (MAC/*2A6.) |

Danija | 4 130 | 5 360 |

Prancūzija | 490 |

Nyderlandai | 490 |

Švedija | 390 | 10 |

Jungtinė Karalystė | 490 |

Norvegija | 3 000 |

“ |

40) Atlantinių skumbrių ištekliams VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse, taip pat IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė skumbrė Scomber scombrus | Zona: | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys (MAC/2CX14-) |

Vokietija | 18 793 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Ispanija | 20 |

Estija | 156 |

Prancūzija | 12 530 |

Airija | 62 641 |

Latvija | 115 |

Lietuva | 115 |

Nyderlandai | 27 405 |

Lenkija | 1 323 |

Jungtinė Karalystė | 172 268 |

ES | 295 366 |

Norvegija | 11 626 | (1) |

Farerų salos | 4 536 | (2) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Gali būti sužvejota IIa, VIa (į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos), IVa, VIId, VIIe, VIIf ir VIIh zonose. (2) Gali būti sužvejota VIa (į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos), VIIe, VIIf ir VIIh zonose. Taip pat gali būti sužvejota IVa zonos ES vandenyse į šiaurę nuo 59° šiaurės platumos nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau nurodytų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti toliau nurodytoje zonoje ir tik nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. |

IVa zona (MAC/*04A-C) | IVa zonos Norvegijos vandenys (MAC/**04N-) |

Vokietija | 7 561 | 5 183 |

Prancūzija | 5 041 | 3 456 |

Airija | 25 204 | 17 278 |

Nyderlandai | 11 027 | 7 559 |

Jungtinė Karalystė | 69 313 | 47 516 |

EC ES | 118 146 | 80 992 |

“ |

41) Atlantinių skumbrių ištekliams VIIIc, IX ir X zonose ir ŽRVAK 34.1.1 rajono ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinė skumbrė Scomber scombrus | Zona: | VIIIc, IX ir X zonos; ŽRVAK 34.1.1 rajono ES vandenys (MAC/8C3411) |

Ispanija | 27 919 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 185 | (1) |

Portugalija | 5 771 | (1) |

ES | 33 875 |

BLSK | Netaikoma |

(1) Kiekį, kuriuo leidžiama keistis su kitomis valstybėmis narėmis, galima žvejoti VIIIa, VIIIb ir VIIId zonose (MAC/*8ABD). Tačiau kiekis, kurį Ispanija, Portugalija ar Prancūzija suteikė keitimosi tikslais ir kurį galima sužvejoti VIIIa, VIIIb ir VIIId zonose, neviršija 25 % teikiančiosios valstybės narės kvotos. |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje: |

VIIIb zona (MAC/*08B.) |

Ispanija | 2 345 |

Prancūzija | 16 |

Portugalija | 484 | “ | " |

42) Europinių jūrų liežuvių ištekliams II ir IV zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Europinis jūrų liežuvis Solea solea | Zona: | II ir IV zonų ES vandenys (SOL/24.) |

Belgija | 1 171 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Danija | 535 |

Vokietija | 937 |

Prancūzija | 234 |

Nyderlandai | 10 571 |

Jungtinė Karalystė | 602 |

ES | 14 050 |

Norvegija | 50 | (1) |

BLSK | 14 100 |

(1) Galima sužvejoti tik IV zonos ES vandenyse.“ |

43) Atlantinių šprotų ištekliams IIIa zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Rūšis: | Atlantinis šprotas Sprattus sprattus | Zona: | IIIa zona (SPR/03A.) |

Danija | 34 843 | Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK |

Vokietija | 73 |

Švedija | 13 184 |

ES | 48 100 |

BLSK | 52 000 |

44) Atlantinių šprotų ištekliams IIa ir IV zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Atlantinis šprotas Sprattus sprattus | Zona: | IIa ir IV zonų ES vandenys (SPR/2AC4-C) |

Belgija | 1 730 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 136 883 |

Vokietija | 1 730 |

Prancūzija | 1 730 |

Nyderlandai | 1 730 |

Švedija | 1 330 | (1) |

Jungtinė Karalystė | 5 707 |

ES | 150 840 |

Norvegija | 10 000 | (2) |

Farerų salos | 9 160 | (3) (4) |

BLSK | 170 000 | (5) |

(1) Įskaitant tobines. (2) Galima sužvejoti tik IV zonos ES vandenyse. (3) Gali būti sužvejota IV ir VIa zonose į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos. Bet kokia šiaurinių žydrųjų merlangų priegauda įskaičiuojama į šiaurinių žydrųjų merlangų kvotą, nustatytą VIa, VIb ir VII zonoms. (4) 1 832 tonos sužvejotų žuvų gali būti atlantinės silkės, sužvejotos tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm. Jei 1 832 tonų atlantinių silkių kvota išnaudojama, žvejyba naudojant tinklus, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm, draudžiama. (5) Pirminis BLSK. Galutinis BLSK bus nustatytas per pirmąjį 2010 m. pusmetį atsižvelgiant į naujas mokslines rekomendacijas.“ |

45) Paprastųjų stauridžių ištekliams IVb, IVc ir VIId zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastosios stauridės Trachurus spp. | Zona: | IVb, IVc ir VIId zonų ES vandenys (JAX/4BC7D) |

Belgija | 48 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Danija | 20 875 |

Vokietija | 1 843 | (1) |

Ispanija | 388 |

Prancūzija | 1 732 | (1) |

Airija | 1 313 |

Nyderlandai | 12 568 | (1) |

Portugalija | 44 |

Švedija | 75 |

Jungtinė Karalystė | 4 968 | (1) |

ES | 43 854 |

Norvegija | 3600 | (2) |

BLSK | 47 454 |

(1) Iki 5 % šios kvotos kiekio, sužvejoto VIId zonoje, gali būti įskaičiuojama į kvotą, kuri nustatyta šioms zonoms: IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonų ES vandenims; Vb zonos ES ir tarptautiniams vandenims; XII ir XIV zonų tarptautiniams vandenims. Tačiau apie šios specialiosios sąlygos taikymą reikia iš anksto pranešti Komisijai (JAX/*2A-14). (2) Gali būti sužvejota IVa zonos ES vandenyse (JAX/*04A-C).“ |

46) Paprastųjų stauridžių ištekliams IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, b, d ir e zonų ES vandenyse, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse, taip pat XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Paprastosios stauridės Trachurus spp. | Zona: | IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, b, d ir e zonų ES vandenyse; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys (JAX/2AX14-) |

Danija | 15 691 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Vokietija | 12 243 | (1) (2) |

Ispanija | 16 699 |

Prancūzija | 6 301 | (1) (2) |

Airija | 40 775 | (1) |

Nyderlandai | 49 123 | (1) (2) |

Portugalija | 1 609 |

Švedija | 675 | (1) |

Jungtinė Karalystė | 14 765 | (1) (2) |

ES | 157 881 |

Farerų salos | 2 000 | (3) |

BLSK | 159 881 |

(1) Iki 5 % šios kvotos kiekio, sužvejoto IIa ir IVa zonų ES vandenyse iki birželio 30 d., gali būti įskaičiuojama į IVb, IVc ir VIId zonų ES vandenims nustatytą kvotą. Tačiau apie šios specialiosios sąlygos taikymą reikia iš anksto pranešti Komisijai (JAX/*4BC7D). (2) Iki 5 % šios kvotos kiekio gali būti sužvejota VIId zonoje. Tačiau apie šios specialiosios sąlygos taikymą reikia iš anksto pranešti Komisijai (JAX/*07D.). (3) Gali būti sužvejota IVa, VIa (į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos), VIIe, VIIf ir VIIh zonose (JAX/*46A7H).“ |

47) Norveginių menkučių ištekliams IIIa zonoje, taip pat IIa ir IV zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Norveginė menkutė Trisopterus esmarki | Zona: | IIIa zona; IIa ir IV zonų ES vandenys (NOP/2A3A4.) |

Danija | 116 642 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 22 | (1) |

Nyderlandai | 86 | (1) |

ES | 75 000 |

Norvegija | 6 000 | (2) |

BLSK | 8 1000 |

(1) Pagal šią kvotą galima žvejoti tik IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse. (2) Pagal šią kvotą galima žvejoti IV zonoje ir VIa zonoje į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos.“ |

48) Norveginių menkučių ištekliams IV zonos Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Norveginė menkutė Trisopterus esmarki | Zona: | IV zonos Norvegijos vandenys (NOP/04-N.) |

Danija | 950 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Jungtinė Karalystė | 50 | (1) |

ES | 1 000 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Įskaitant neatskiriamai sumaišytas paprastąsias staurides.“ |

49) Ne maistui sužvejotų žuvų ištekliams IV zonos Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Ne maistui sužvejotos žuvys | Zona: | IV zonos Norvegijos vandenys (I/F/04-N.) |

Švedija | 800 | (1) (2) | Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

ES | 800 |

BLSK | Netaikoma |

(1) Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų ir paprastųjų merlangų bei ledjūrio menkių priegauda įskaičiuojama į šių rūšių žuvų kvotą. (2) Iš kurių ne daugiau nei 400 tonų paprastųjų stauridžių.“ |

50) Ištekliams, kuriems taikoma kombinuota kvota, Vb, VI ir VII zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Kombinuota kvota | Zona: | Vb, VI ir VII zonų ES vandenys (R/G/5B67-C) |

ES | Netaikoma | Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Norvegija | 140 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Tik ūdomis sužvejotos žuvys, įskaitant paprastuosius grenadierius, grenadierius, Mora mora ir didžiaakes siūlapelekes vėgėles.“ |

51) Kitų rūšių žuvų ištekliams IV zonos Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Kitos rūšys | Zona: | IV zonos Norvegijos vandenys (OTH/04-N.) |

Belgija | 27 | Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Danija | 2 500 |

Vokietija | 282 |

Prancūzija | 116 |

Nyderlandai | 200 |

Švedija | Netaikoma | (1) |

Jungtinė Karalystė | 1 875 |

ES | 5 000 | (2) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Įprasto kiekio kitų rūšių žuvų kvotą Norvegija skyrė Švedijai. (2) Įskaitant konkrečiai nenurodytą žvejybą, pasikonsultavus atitinkamai gali būti nustatytos išimtys.“ |

52) Kitų rūšių žuvų ištekliams IIa, IV zonų ir VIa zonos į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis: | Kitos rūšys | Zona: | IIa, IV zonų ir VIa zonos į šiaurę nuo 56º30' šiaurės platumos ES vandenys (OTH/2A46AN) |

ES | Netaikoma |

Norvegija | 2 720 | (1) (2) |

Farerų salos | 150 | (3) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Tik II ir IV zonose. (2) Įskaitant konkrečiai nenurodytą žvejybą, pasikonsultavus atitinkamai gali būti nustatytos išimtys. (3) Tik baltažuvių priegauda IV zonoje ir VIa zonoje į šiaurę nuo 56°30' šiaurės platumos.“ |

II priedas

Reglamento (ES) Nr. 23/2010 IB priedas pakeičiamas taip:

„IB PRIEDAS

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTAS IR GRENLANDIJATJTT I, II, V, XII, XIV zonos ir ŽŠVAO (angl. NAFO ) 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenys

Rūšis: | Snieginiai krabai Chionoecetes spp. | Zona: | ŽŠVAO 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenys (PCR/N01GRN) |

Airija | 62 |

Ispanija | 437 |

ES | 500 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Atlantinė silkė Clupea harengus | Zona: | I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys (HER/1/2.) |

Belgija | 34 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

Danija | 33 079 | (1) |

Vokietija | 5 793 | (1) |

Ispanija | 109 | (1) |

Prancūzija | 1 427 | (1) |

Airija | 8 563 | (1) |

Nyderlandai | 11 838 | (1) |

Lenkija | 1 674 | (1) |

Portugalija | 109 | (1) |

Suomija | 512 | (1) |

Švedija | 12 257 | (1) |

Jungtinė Karalystė | 21 148 | (1) |

ES | 96 543 | (1) |

Norvegija | 86 889 | (2) |

BLSK | 1 483 000 |

(1) Pranešant Europos Komisijai sužvejotų žuvų kiekį, taip pat pranešamas kiekviename iš šių rajonų sužvejotų žuvų kiekis: ŽŠRAK (angl. NEAFC) reguliuojamame rajone, ES vandenyse, Farerų salų vandenyse, Norvegijos vandenyse, žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą, žuvininkystės apsaugos zonoje aplink Svalbardą. (2) Pagal šią kvotą sužvejotų žuvų kiekis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies (patekimo kvota). Pagal šią kvotą galima žvejoti ES vandenyse į šiaurę nuo 62º šiaurės platumos. |

Specialiosios sąlygos: |

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje: |

Norvegijos vandenys į šiaurę nuo 62º šiaurės platumos ir žvejybos zona aplink Jano Majeno salą (HER/*2AJMN) |

Belgija | 30 | (3) |

Danija | 29 771 | (3) |

Vokietija | 5 214 | (3) |

Ispanija | 98 | (3) |

Prancūzija | 1 284 | (3) |

Airija | 7 707 | (3) |

Nyderlandai | 10 654 | (3) |

Lenkija | 1 507 | (3) |

Portugalija | 98 | (3) |

Suomija | 461 | (3) |

Švedija | 11 032 | (3) |

Jungtinė Karalystė | 19 033 | (3) |

(3) Visų valstybių narių sužvejotų žuvų kiekių sumai pasiekus 86 889 tonas, daugiau žuvų sužvejoti neleidžiama. |

Rūšis: | Atlantinė menkė Gadus morhua | Zona: | I ir II zonų Norvegijos vandenys (COD/1N2AB.) |

Vokietija | 2 423 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (ES) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (ES) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Graikija | 300 |

Ispanija | 2 702 |

Airija | 300 |

Prancūzija | 2 224 |

Portugalija | 2 702 |

Jungtinė Karalystė | 9 398 |

ES | 20 050 |

BLSK | 594 000 |

Rūšis: | Atlantinė menkė Gadus morhua | Zona: | ŽŠVAO 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenys; V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys (COD/N01514) |

Vokietija | 1 636 | (1) (2) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Jungtinė Karalystė | 364 | (1) (2) |

ES | 2 500 | (1) (2) (3) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Turi būti sužvejota į pietus nuo 61º šiaurės platumos vakarų Grenlandijoje ir į pietus nuo 62º šiaurės platumos rytų Grenlandijoje. (2) Reikalaujama, kad laivuose būtų po mokslininką stebėtoją. (3) Iš kurių 500 tonų skiriama Norvegijai. Gali būti sužvejota tik XIV ir Va zonose į pietus nuo 62º šiaurės platumos ir ŽŠVAO 1 parajonyje į pietus nuo 61º šiaurės platumos. |

Rūšis: | Atlantinė menkė Gadus morhua | Zona: | I ir IIb zonos (COD/1/2B.) |

Vokietija | 3 928 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Ispanija | 10 155 |

Prancūzija | 1 676 |

Lenkija | 1 838 |

Portugalija | 2 144 |

Jungtinė Karalystė | 2 515 |

Visos valstybės narės | 100 | (1) |

ES | 22 356 | (2) |

BLSK | 594 000 |

(1) Išskyrus Vokietiją, Ispaniją, Prancūziją, Lenkiją, Portugaliją ir Jungtinę Karalystę. (2) Skiriant atlantinių menkių, kurias Bendrijai leidžiama žvejoti Špicbergeno ir Lokių salos zonoje, išteklių dalį griežtai laikomasi 1920 m. Paryžiaus sutartyje nustatytų teisių ir įpareigojimų. |

Rūšis: | Atlantinė menkė ir juodadėmė menkė Gadus morhua ir Melanogrammus aeglefinus | Zona: | Vb zonos Farerų salų vandenys (C/H/05B-F.) |

Vokietija | 10 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 60 |

Jungtinė Karalystė | 430 |

ES | 500 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis | Atlantinis paltusas Hippoglossus hippoglossus | Zona | V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys (HAL/514GRN) |

Portugalija | 1 000 | (1) |

ES | 1 075 | (2) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Turi būti sužvejota ne daugiau kaip šešiais ES priedugnio ūdomis atlantinius paltusus žvejojančiais laivais. Sužvejotas susijusių rūšių žuvų kiekis turi būti įskaičiuojamas į šią kvotą. (2) Iš kurių 75 tonos, kurios turi būti sužvejotos tik ūdomis, skiriamos Norvegijai. |

Rūšis: | Atlantinis paltusas Hippoglossus hippoglossus | Zona: | ŽŠVAO 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenys (HAL/N01GRN) |

ES | 75 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Iš kurių 75 tonos, kurios turi būti sužvejotos ūdomis, skiriamos Norvegijai. |

Rūšis: | Paprastoji stintenė Mallotus villosus | Zona: | IIb zona (CAP/02B.) |

ES | 0 |

BLSK | 0 |

Rūšis: | Paprastoji stintenė Mallotus villosus | Zona: | V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys (CAP/514GRN) |

Visos valstybės narės | 0 |

ES | 0 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Juodadėmė menkė Melanogrammus aeglefinus | Zona: | I ir II zonų Norvegijos vandenys (HAD/1N2AB.) |

Vokietija | 439 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 264 |

Jungtinė Karalystė | 1 347 |

ES | 2 050 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Šiaurinis žydrasis merlangas Micromesistius poutassou | Zona: | Farerų salų vandenys (WHB/2A4AXF) |

Danija | 1 188 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 81 |

Prancūzija | 130 |

Nyderlandai | 113 |

Jungtinė Karalystė | 1 188 |

ES | 2 700 |

BLSK | 540 000 | (1) |

(1) Dėl BLSK susitarė ES, Farerų salos, Norvegija ir Islandija. |

Rūšis: | Paprastoji molva ir melsvoji molva Molva molva ir Molva dypterygia | Zona: | Vb zonos Farerų salų vandenys (B/L/05B-F.) |

Vokietija | 791 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 1 755 |

Jungtinė Karalystė | 154 |

ES | 2 700 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Ne didesnė nei 952 tonų bukasnukių ilgauodegių grenadierių ir juodųjų kalavijų priegauda turi būti įskaičiuota į šią kvotą. |

Rūšis: | Šiaurinė paprastoji krevetė Pandalus borealis | Zona: | V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys (PRA/514GRN) |

Danija | 1 282 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 1 282 |

ES | 7 000 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Iš kurių 3 100 tonų skiriamos Norvegijai ir 1 335 tonos – Farerų saloms. |

Rūšis: | Šiaurinė paprastoji krevetė Pandalus borealis | Zona: | ŽŠVAO 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenys (PRA/N01GRN) |

Danija | 2 000 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 2 000 |

ES | 4 000 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Ledjūrio menkė Pollachius virens | Zona: | I ir II zonų Norvegijos vandenys (POK/1N2AB.) |

Vokietija | 2 400 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 386 |

Jungtinė Karalystė | 214 |

ES | 3 000 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Ledjūrio menkė Pollachius virens | Zona: | I ir II zonų tarptautiniai vandenys (POK/1/2INT) |

ES | 0 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Ledjūrio menkė Pollachius virens | Zona: | Vb zonos Farerų salų vandenys (POK/05B-F.) |

Belgija | 49 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 301 |

Prancūzija | 1 463 |

Nyderlandai | 49 |

Jungtinė Karalystė | 563 |

ES | 2 425 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Juodasis paltusas Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | I ir II zonų Norvegijos vandenys (GHL/1N2AB.) |

Vokietija | 25 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Jungtinė Karalystė | 25 | (1) |

ES | 50 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Tik kaip priegauda. |

Rūšis: | Juodasis paltusas Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | I ir II zonų tarptautiniai vandenys (GHL/1/2INT) |

ES | 0 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Juodasis paltusas Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys (GHL/514GRN) |

Vokietija | 6 271 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Jungtinė Karalystė | 330 |

ES | 7 500 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Iš kurių 824 tonos skiriamos Norvegijai ir 75 tonos – Farerų saloms. |

Rūšis: | Juodasis paltusas Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | ŽŠVAO 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenys (GHL/N01GRN) |

Vokietija | 1 850 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

ES | 2 800 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Iš kurių 800 tonų skiriamos Norvegijai ir 150 tonų – Farerų saloms. Turi būti sužvejota tik ŽŠVAO 1 parajonyje. |

Rūšis: | Atlantinė skumbrė Scomber scombrus | Zona: | IIa zonos Norvegijos vandenys (MAC/02A-N.) |

Danija | 11 626 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

ES | 11 626 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Taip pat gali būti sužvejota IV zonos Norvegijos vandenyse ir IIa zonos tarptautiniuose vandenyse (MAC/*4N-2A). |

Rūšis: | Atlantinė skumbrė Scomber scombrus | Zona: | Vb zonos Farerų salų vandenys (MAC/05B-F.) |

Danija | 3 765 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

ES | 3 765 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Gali būti sužvejota IVa zonos ES vandenyse (MAC/*04A.). |

Rūšis: | Paprastieji jūriniai ešeriai Sebastes spp. | Zona: | V zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys (RED/51214.) |

Estija | 210 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 4 266 |

Ispanija | 749 |

Prancūzija | 398 |

Airija | 1 |

Latvija | 76 |

Nyderlandai | 2 |

Lenkija | 384 |

Portugalija | 896 |

Jungtinė Karalystė | 10 |

ES | 6 992 | (1) |

BLSK | 46 000 |

(1) Ne daugiau kaip 70 ℅ kvotos gali būti sužvejota rajone, apibrėžtame toliau nurodytomis koordinatėmis, ir ne daugiau kaip 15 ℅ kvotos gali būti sužvejota tame rajone balandžio 1 d.–gegužės 10 d. laikotarpiu. (RED/*5X14.). |

Taško Nr. | Šiaurės platuma | Vakarų ilguma |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Rūšis: | Paprastieji jūriniai ešeriai Sebastes spp. | Zona: | I ir II zonų Norvegijos vandenys (RED/1N2AB.) |

Vokietija | 766 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Ispanija | 95 | (1) |

Prancūzija | 84 | (1) |

Portugalija | 405 | (1) |

Jungtinė Karalystė | 150 | (1) |

ES | 1 500 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Tik kaip priegauda. |

Rūšis: | Paprastieji jūriniai ešeriai Sebastes spp. | Zona: | I ir II zonų tarptautiniai vandenys (RED/1/2INT) |

ES | Netaikoma | (1)(2) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

BLSK | 8 600 |

(1) Bus žvejojama tik 2010 m. rugpjūčio 15 d.–lapkričio 30 d. laikotarpiu. ŽŠRAK susitariančiosioms šalims visiškai išnaudojus BLSK, žvejyba bus uždrausta. Komisija valstybėms narėms praneša, kurią dieną ŽŠRAK sekretoriatas pranešė ŽŠRAK susitariančiosioms šalims, kad BLSK yra visiškai išnaudotas. Nuo tos dienos valstybės narės uždraudžia su jų vėliavomis plaukiojantiems laivams vykdyti specializuotąją paprastųjų jūrinių ešerių žvejybą. (2) Žvejodami kitų rūšių žuvis, laivai riboja paprastųjų jūrinių ešerių priegaudą iki 1 % viso laive laikomo sužvejotų žuvų kiekio. |

Rūšis: | Paprastieji jūriniai ešeriai Sebastes spp. | Zona: | V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys (RED/514GRN) |

Vokietija | 6 041 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 30 | (1) |

Jungtinė Karalystė | 42 | (1) |

ES | 8 000 | (1) (2) (3) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Gali būti sužvejota tik pelaginiu tralu. Gali būti sužvejota rytinėje arba vakarinėje dalyje. Pagal kvotą gali būti žvejojama ŽŠRAK reguliuojamame rajone su sąlyga, kad laikomasi pranešimo apie žvejybą Grenlandijos vandenyse sąlygų (RED /*51214). (2) Iš kurių 1 500 tonų skiriama Norvegijai ir 385 tonos – Farerų saloms. (3) Ne daugiau kaip 70 ℅ kvotos gali būti sužvejota rajone, apibrėžtame toliau nurodytomis koordinatėmis, ir ne daugiau kaip 15 ℅ kvotos gali būti sužvejota tame rajone balandžio 1 d.–gegužės 10 d. laikotarpiu. (RED/*5-14.) |

Taško Nr. | Šiaurės platuma | Vakarų ilguma |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Rūšis: | Paprastieji jūriniai ešeriai Sebastes spp. | Zona: | Va zonos Islandijos vandenys (RED/05A-IS) |

Belgija | 0 | (1) (2) (3) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 0 | (1) (2) (3) |

Prancūzija | 0 | (1) (2) (3) |

Jungtinė Karalystė | 0 | (1) (2) (3) |

ES | 0 | (1) (2) (3) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Įskaitant neišvengiamą priegaudą (atlantinėms menkėms ši nuostata netaikoma). (2) Turi būti sužvejota liepos–gruodžio mėn. (3) Laikinoji kvota, taikoma, kol bus baigtos konsultacijos žvejybos srityje su Islandija dėl 2010 m. |

Rūšis: | Paprastieji jūriniai ešeriai Sebastes spp. | Zona: | Vb zonos Farerų salų vandenys (RED/05B-F.) |

Belgija | 11 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Vokietija | 1 473 |

Prancūzija | 99 |

Jungtinė Karalystė | 17 |

ES | 1 600 |

BLSK | Netaikoma |

Rūšis: | Priegauda | Zona: | ŽŠVAO 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenys (XBC/N01GRN) |

ES | 2 300 | (1) (2) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Priegauda – sužvejotas žuvų, kurių rūšys nėra žvejybos veiklos leidime nurodytos laivo žvejojamų žuvų rūšys, kiekis. Gali būti sužvejota rytinėje arba vakarinėje dalyje. (2) Iš kurių 120 tonų bukasnukių ilgauodegių grenadierių skiriama Norvegijai. Turi būti sužvejota tik V ir XIV zonose ir ŽŠVAO 1 parajonyje. |

Rūšis: | Kitos rūšys (1) | Zona: | I ir II zonų Norvegijos vandenys (OTH/1N2AB.) |

Vokietija | 117 | (1) | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 47 | (1) |

Jungtinė Karalystė | 186 | (1) |

ES | 350 | (1) |

BLSK | Netaikoma |

(1) Tik kaip priegauda. |

Rūšis: | Kitos rūšys (1) | Zona: | Vb zonos Farerų salų vandenys (OTH/05B-F.) |

Vokietija | 305 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 275 |

Jungtinė Karalystė | 180 |

ES | 760 |

BLSK | Netaikoma |

(1) Išskyrus komercinės vertės neturinčias žuvų rūšis. |

Rūšis: | Plekšniažuvės | Zona: | Vb zonos Farerų salų vandenys (FLX/05B-F.) |

Vokietija | 54 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas. Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas. |

Prancūzija | 42 |

Jungtinė Karalystė | 204 |

ES | 300 |

BLSK | Netaikoma |

III priedas

Reglamento (ES) Nr. 23/2010 IH priedas pakeičiamas taip:

„IH PRIEDAS

ŽVVRVK (angl. WCFPC ) rajonas

Rūšis: | Durklažuvė Xiphias gladius | Zona: | Į pietus nuo 20º pietų platumos esanti ŽVVRVK rajono dalis (F7120S) |

ES | 3 170,36 | Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK |

BLSK | Netaikoma |

.

[1] OL C...,..., p. …

[2] OL L 21, 2010 1 26, p. 1.

[3] OL L 226, 1980 8 29, p. 48 (Norvegija); OL L 226, 1980 8 29, p. 12 (Farerų salos).

Top