EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0028

2010 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą (CON/2010/28)

OJ C 103, 22.4.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2010 m. kovo 31 d.

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

2010 m. kovo 8 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, kadangi nacionaliniai centriniai bankai (NCB) padeda rengti statistiką pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (2) arba prisideda prie jos rengimo. Be to, jie teikia ECB valdžios finansų statistiką Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje nurodytiems Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniams atlikti. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendra pastaba

ECB pritaria pasiūlytam reglamentui kaip labai svarbiam žingsniui gerinant Reglamente (EB) Nr. 479/2009 nurodytą statistikos kokybę.

Konkrečios pastabos

ECB pažymi, kad labai svarbu, jog valstybės narės suteiktų Komisijai (Eurostatui) galimybę gauti visą informaciją, kurios Komisijai reikia duomenų kokybei įvertinti. ECB taip pat mano, kad siekiant šio tikslo būtų naudinga nustatyti išsamesnį sąrašą nei siūlomas įtraukti į 8 straipsnio 2 dalį: tai padidintų aiškumą ir tikrumą dėl to, kokios rūšies informacijos gali būti prašoma. Turėtų būti aišku, kad sąrašas nėra baigtinis.

Tuo pačiu ECB mano, kad, 11 straipsnio 3 dalyje pateikus keletą pavyzdžių, būtų aiškiau, kada vizitai metodologijos tikslais yra reikalingi. Dažni ir išsamūs duomenų patikslinimai, nuolatiniai nepaaiškinti atsargų-srautų patikslinimai ir neišspręstos problemos dėl metodologinių klausimų gali būti susirūpinimo priežastis, dėl kurios reikėtų atlikti vizitą metodologijos tikslais, kuris, ECB nuomone, yra puiki priemonė duomenų kokybei pagerinti. Be abejo, Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl šių vizitų bei kitos nuostatos, kuriomis siekiama pagerinti duomenų kokybę, gali būti iš tiesų veiksmingos tik jei bus taikomos visapusiškai.

Be to, ECB mano, kad Reglamente (EB) Nr. 479/2009 pateiktą sąvoką „valdžios sektoriaus deficitas (perteklius)“ reikėtų suderinti su tarptautiniais statistikos standartais. Todėl ECB siūlo perviršinio deficito procedūrai (PDP) naudoti deficitą (B.9) iš nacionalinių sąskaitų, kaip pirmaisiais šios procedūros metais. Kartu tai padėtų padidinti atskaitomybės proceso skaidrumą, kadangi, į PDP naudojamą deficitą neįtraukus atsiskaitymų pagal apsikeitimo susitarimus ir išankstinius palūkanų normų sandorius, deficito duomenimis bus sunkiau manipuliuoti atliekant sudėtingus finansinius sandorius.

Siekiant pagerinti duomenų kokybę, ECB taip pat norėtų užtikrinti, kad numatomi duomenys būtų rengiami remiantis pačia naujausia prieinama informacija, jei įmanoma, naudojant mėnesinius ir ketvirtinius rezultatus. Idealiu atveju, šių numatomų duomenų kokybė taip pat turėtų būti kruopščiai patikrinta.

Be to, ECB mano, kad Komisijai turėtų būti duota daugiau laiko faktiniams duomenims įvertinti, ir siūlo pratęsti 14 straipsnyje nustatytą laikotarpį viena savaite – iki keturių savaičių. Pratęsus šį laikotarpį, valstybėms narėms reikės anksčiau perduoti duomenis, kad nebūtų sutrikdyti administraciniai procesai (įskaitant, pavyzdžiui, pranešimų apie konvergenciją rengimą), kuriuose šie duomenys naudojami. Taigi ECB siūlo ateityje paankstinti duomenų teikimo terminus. Kaip ECB supranta, šiuo metu svarstomi 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (3) (t. y. Europos sąskaitų sistemos (ESS) perdavimo programos) daliniai pakeitimai, todėl, siekiant išvengti nuoseklumo problemų, reikėtų suderinti atitinkamus terminus.

Galiausiai, ECB mano, kad yra svarbu, jog nacionalinės statistikos institucijos turėtų prieigą prie reikiamos informacijos, kad būtų užtikrinta pateiktų duomenų atitiktis Reglamento (EB) Nr. 479/2009 1 straipsniui ir ESS 95 apskaitos taisyklėms, kuriomis remiantis rengiami duomenys.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. kovo 31 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 53 galutinis.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 479/2009 8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnis

„2.   Valstybės narės kuo skubiau suteikia Komisijai (Eurostatui) galimybę gauti visą reikalingą informaciją, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti, įskaitant statistikos informaciją, kaip antai nacionalinių sąskaitų duomenys, duomenų šaltinių ir metodų aprašai, pranešimo pagal perviršinio deficito procedūrą lentelės, su pranešimais susiję papildomi klausimynai ir paaiškinimai.

Klausimynų formatą nustato Komisija (Eurostatas), pasikonsultavusi su Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu (toliau – PFBK).“

8 straipsnis

„2.   Valstybės narės kuo skubiau suteikia Komisijai (Eurostatui) galimybę gauti visą reikalingą statistikos ir biudžeto informaciją, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti.

Visų pirma, statistikos ir biudžeto informacija – tai:

a)

nacionalinių sąskaitų duomenys;

b)

duomenų šaltinių ir metodų aprašai;

c)

pranešimo pagal perviršinio deficito procedūrą (PDP) lentelės;

d)

su PDP pranešimais susiję papildomi klausimynai ir paaiškinimai;

e)

Bendrosios apskaitos tarnybos/Finansų ministerijos/atitinkamos regioninės institucijos informacija apie valstybės ir regioninio biudžeto vykdymą;

f)

nebiudžetinių įstaigų/nepelno organizacijų ir panašių organų, kurie nacionalinėse sąskaitose priskiriami valdžios sektoriui, sąskaitos;

g)

socialinės apsaugos fondų sąskaitos;

h)

savivaldybių klausimynai.

Klausimynų formatą nustato Komisija (Eurostatas), pasikonsultavusi su Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu ( PFBK).“

Paaiškinimas:

Pasiūlytame reglamente turėtų būti nurodyta, kad prašoma informacija gali būti statistinio ir biudžetinio pobūdžio, ir pateikti tokios informacijos kategorijų pavyzdžiai, siekiant padidinti aiškumą ir skaidrumą.

2     pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 479/2009 11 straipsnio 3 dalis

11 straipsnis

„3.   Vizitai metodologijos tikslais yra skirti stebėti procesus ir tikrinti sąskaitas, kuriomis pagrindžiami pateikti faktiniai duomenys, ir padaryti išsamias išvadas dėl pateikiamų duomenų kokybės, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje.

Vizitai metodologijos tikslais rengiami tik išskirtiniais atvejais, kai aiškiai nustatytas didelis pavojus ar problemos dėl duomenų kokybės.“

11 straipsnis

„3.   Vizitai metodologijos tikslais yra skirti stebėti procesus ir tikrinti sąskaitas, kuriomis pagrindžiami pateikti faktiniai duomenys, ir padaryti išsamias išvadas dėl pateikiamų duomenų kokybės, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje.

Vizitai metodologijos tikslais rengiami tik išskirtiniais atvejais, kai aiškiai nustatytas didelis pavojus ar problemos dėl duomenų kokybės, pavyzdžiui, dažni ir išsamūs duomenų patikslinimai, nuolatiniai nepaaiškinti atsargų-srautų patikslinimai arba neišspręstos problemos dėl metodologinių klausimų.“

Paaiškinimas:

ECB siūlo pateikti nebaigtinį sąrašą išskirtinių atvejų, dėl kurių reikėtų surengti vizitą metodologijos tikslais.


Dabartinis tekstas

ECB siūlomi pakeitimai

3     pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 479/2009 1 straipsnio 3 dalis

„3.   „Valdžios sektoriaus deficitas (perteklius)“ yra valdžios sektoriaus (S.13) grynasis skolinimasis (grynasis skolinimas) (EDP B.9) pagal ESS 95. Valdžios sektoriaus deficitui priklausančias palūkanas sudaro palūkanų (EDP D.41) suma pagal ESS 95.“

„3.   „Valdžios sektoriaus deficitas (perteklius)“ yra valdžios sektoriaus (S.13) grynasis skolinimasis (grynasis skolinimas) ( B.9) pagal ESS 95. Valdžios sektoriaus deficitui priklausančias palūkanas sudaro palūkanų ( D.41) suma pagal ESS 95.“

Paaiškinimas:

Kaip paaiškinta konkrečiose pastabose, ECB siūlo pagerinti atskaitomybės proceso skaidrumą PDP naudojant nacionalinių sąskaitų deficitą (B.9).

4     pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 479/2009 2 straipsnio 1 dalis

„1.   Duomenys apie numatomą valdžios sektoriaus deficitą ir valdžios sektoriaus skolos lygį – tai valstybių narių nustatyti einamųjų metų duomenys. Tai yra naujausios oficialios prognozės, atsižvelgiant į naujausius sprendimus dėl biudžeto, ekonominius pokyčius ir perspektyvas. Šie duomenys turėtų būti parengti kiek įmanoma prieš pat duomenų pateikimo terminą.“

„1.   Duomenys apie numatomą valdžios sektoriaus deficitą ir valdžios sektoriaus skolos lygį – tai valstybių narių nustatyti einamųjų metų duomenys. Tai yra naujausios oficialios prognozės, atsižvelgiant į naujausius sprendimus dėl biudžeto, ekonominius pokyčius ir perspektyvas, taip pat mėnesinius ir ketvirtinius rezultatus. Šie duomenys turėtų būti parengti kiek įmanoma prieš pat duomenų pateikimo terminą.“

Paaiškinimas:

ECB mano, kad numatomų duomenų kokybė pagerėtų, jei jie būtų rengiami remiantis pačia naujausia prieinama informacija.

5     pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 479/2009 14 straipsnio 1 dalis

„1.   Per tris savaites po to, kai suėjo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų pateikimo terminai arba kai buvo atlikti 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų patikslinimai, Komisija (Eurostatas), pateikia faktinius duomenis apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą, kad būtų taikomas Protokolas dėl perviršinio deficito procedūros. Duomenys pateikiami juos paskelbiant viešai.“

„1.   Per keturias savaites po to, kai suėjo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų pateikimo terminai arba kai buvo atlikti 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų patikslinimai, Komisija (Eurostatas), pateikia faktinius duomenis apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą, kad būtų taikomas Protokolas dėl perviršinio deficito procedūros. Duomenys pateikiami juos paskelbiant viešai.“

Paaiškinimas:

Siekiant suteikti Komisijai daugiau laiko valstybių narių pateiktiems faktiniams duomenims tinkamai įvertinti, ECB norėtų pasiūlyti šiek tiek pratęsti terminą.

6     pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 479/2009 16 straipsnio 1 dalis

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad Komisijai (Eurostatui) faktiniai duomenys būtų pateikti laikantis Reglamento (EB) Nr. 322/97 10 straipsnyje nustatytų principų. Šiuo tikslu nacionalinės statistikos institucijos yra atsakingos už tai, kad pateikti duomenys atitiktų šio reglamento 1 straipsnio reikalavimus bei ESS 95 apskaitos taisykles, kuriomis remiantis rengiami duomenys.“

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad Komisijai (Eurostatui) faktiniai duomenys būtų pateikti laikantis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje nustatytų principų. Šiuo tikslu nacionalinės statistikos institucijos yra atsakingos už tai, kad pateikti duomenys atitiktų šio reglamento 1 straipsnio reikalavimus bei ESS 95 apskaitos taisykles, kuriomis remiantis rengiami duomenys. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėms statistikos institucijoms būtų suteikta prieiga prie visos susijusios informacijos, kurios reikia šiam uždaviniui atlikti.“

Paaiškinimas:

Nacionalinėms statistikos institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie reikalingos informacijos, siekiant užtikrinti pateiktų duomenų atitiktį reglamento 1 straipsniui ir ESS 95 apskaitos taisyklėms, kuriomis remiantis rengiami duomenys. Šis klausimas taip pat buvo aptartas 2010 m. vasario 23 d. ECB nuomonėje CON/2010/17 dėl Graikijos statistikos sistemos ir nepriklausomos statistikos institucijos įsteigimo  (2).


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Paskelbta ECB svetainėje http://www.ecb.europa.eu


Top