EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0006

2010 m. sausio 11 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB, pasiūlymo (CON/2010/6)

OJ C 19, 26.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 19/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2010 m. sausio 11 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios

Direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB, pasiūlymo

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2009 m. spalio 14 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, pasiūlymo (1) (toliau – pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę dėl pasiūlytos direktyvos grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytoje direktyvoje yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bet kokios šioje nuomonėje išdėstytos pastabos neriboja ECB nuomonės dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų, pasiūlymo (2).

1.   Bendros pastabos

1.1.

ECB pritaria siekiui stiprinti investuotojų apsaugą, padarant informaciją prospekte paprastesne ir lengviau skaitoma. Pirmiausia mažiau standartizuotų vertybinių popierių, pavyzdžiui, turtu užtikrintų vertybinių popierių, atveju ir kitų rūšių įkaitu užtikrintų vertybinių popierių, ypač padengtų obligacijų, atveju investuotojams ir priežiūros institucijoms būtų naudinga tinkamai apibrėžta santrauka, įskaitant esminę informaciją apie vertybinius popierius ir susijusias šalis, ir išsamus atsakomybės režimas dėl santraukoje pateiktos informacijos. Tai užtikrins palyginamumą ne tik tarp turto klasių, bet ir tarp vertybinių popierių turto klasėse.

1.2.

Šiuo požiūriu ECB labai pritaria šiuo metu vykstančiai ECB, kompetentingų institucijų ir verslo diskusijai dėl atskaitinių duomenų apie vertybinius popierius ir emitentus standarto sukūrimo galimybės, siekiant šiuos duomenis tarptautinės viešosios infrastruktūros pagalba padaryti prieinamus politikos formuotojams, priežiūros institucijoms ir finansų rinkoms. Tokia infrastruktūra visoms suinteresuotosioms šalims suteiktų aukštos kokybės duomenis, kurių reikia siekiant pateikti laiku ir kuo patikimesnes vis sudėtingesnių finansų rinkų analizes, ypač neramumų laikais (3).

2.   Konkrečios pastabos

Centrinių bankų skolinimo operacijų atskleidimas pagal ES teisės aktus

2.1.

Direktyva 2003/71/EB (4), Direktyva 2004/109/EB (5) ir kiti ES teisės aktai (6) numato įvairius atskleidimo reikalavimus rinkų naudai ir siekiant apsaugoti investuotojus. Kai kurios iš šių direktyvų numato atskleidimo taisyklių išimtis. Visų pirma, pagal Direktyvos 2003/71/EB 8 straipsnio 2 dalį: „Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti neįtraukti į prospektą tam tikros informacijos, numatytos šioje direktyvoje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse, jei ji mano, kad: a) tokios informacijos atskleidimas prieštarauja visuomenės interesams“. Direktyvoje 2004/109/EB panašių išimčių nenumatyta.

2.2.

Siekiant palengvinti sklandų ir greitą centrinių bankų skolinimo ar kitų likvidumo priemonių atlikimą, įskaitant krizinėse situacijose, turėtų būti nustatyta aiški teisinė sistema, kaip tai atskleidė pastaroji finansų krizė. Šiame kontekste informacija apie centrinių bankų skolinimą ar kitas likvidumo priemones, suteiktas tam tikrai kredito įstaigai, įskaitant likvidumo pagalbą kritiniais atvejais, turi būti laikoma konfidencialia, siekiant prisidėti prie visos finansų sistemos stabilumo ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą krizės metu. Pirmiau minėta išimtis pagal Direktyvos 2003/71/EB 8 straipsnio 2 dalies a punktą galėtų būti naudojama kaip teisinis pagrindas kai kurios informacijos apie centrinių bankų operacijas, įskaitant likvidumo pagalbą kritiniais atvejais, neatskleidimui. Tačiau ši atskleidimo įsipareigojimų išimtis turėtų būti aiškiai nustatyta visuose atitinkamuose ES teisės aktuose. Be to, sklandaus finansų sistemos veikimo sumetimais būtina aiški išimtis, nes poreikio atskleisti vertinimas kiekvienu konkrečiu atveju galėtų pakenkti tokioje situacijoje, kai būtina skubiai imtis veiksmų. Dėl šių priežasčių priede pateikiami pasiūlymai iš dalies pakeisti Direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB, ir atitinkami daliniai pakeitimai turėtų būti padaryti visuose susijusiuose ES teisės aktuose, numatančiuose atskleidimo reikalavimus.

2.3.

ECB yra pasirengęs toliau bendradarbiauti su Komisija šiuo klausimu.

3.   Redagavimo pasiūlymai

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekste yra pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. sausio 11 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 0491 galutinis.

(2)  KOM(2009) 0576 galutinis.

(3)  Žr. „Pastabas dėl Europos finansų reguliavimo ir priežiūros ateities“, ECB pirmininko Jean-Claude TRICHET pasakytą pagrindinę kalbą Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitete 2009 m. vasario 23 d. Paryžiuje, kurią rasite http://www.ecb.europa.eu

(4)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB, OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(5)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB, OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(6)  Būtent 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių, OL L 222, 1978 8 14, p. 11; 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, grindžiama Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl konsoliduotos atskaitomybės, OL L 193, 1983 7 18, p. 1; 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleistina informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka), OL L 96, 2003 4 12, p. 16.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1 pakeitimas

Direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

„e)

„kvalifikuoti investuotojai“ reiškia:

i)

fizinius ar juridinius asmenis, kurie laikomi arba paprašius vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedą arba pripažinti tinkamomis sandorio šalimis pagal Direktyvos 2004/39/EB 24 straipsnį.“

„e)

„kvalifikuoti investuotojai“ reiškia:

„i)

fizinius ar juridinius asmenis, kurie laikomi arba paprašius vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedą arba pripažinti tinkamomis sandorio šalimis pagal Direktyvos 2004/39/EB 24 straipsnį.“Fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie paprašius vertinami kaip neprofesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedą, nelaikomi kvalifikuotais investuotojais.

Paaiškinimas

Direktyvoje 2003/71/EB kvalifikuotų investuotojų apibrėžtis aiškiai apima ECB ir centrinius bankus (2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis); todėl pareiga skelbti prospektą netaikoma, kai vertybinių popierių pasiūlymas skiriamas tik jiems (3 straipsnio 2 dalies a punktas). Pasiūlytoje direktyvoje nebėra aiškios nuorodos į ECB ir centrinius bankus kaip kvalifikuotus investuotojus, tačiau pasiūlyta nauja „kvalifikuotų investuotojų“ apibrėžtis apima „fizinius ar juridinius asmenis, kurie laikomi arba paprašius vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedą arba pripažinti tinkamomis sandorio šalimis pagal Direktyvos 2004/39/EB 24 straipsnį“. ECB ir centriniai bankai yra ir laikomi profesionaliais klientais, ir pripažįstami tinkamomis sandorio šalimis, taigi ECB supranta, kad jie ir toliau paprastai bus laikomi kvalifikuotais investuotojais. Tačiau iš pasiūlytos direktyvos neaišku, kokia tvarka bus taikoma profesionaliems klientams, kurie paprašius vertinami kaip neprofesionalūs pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedą. Siekiant aiškumo, pasiūlytu daliniu pakeitimu profesionalių klientų ir tinkamų sandorio šalių sąrašas pagal Direktyvą 2004/39/EB būtų suderintas su kvalifikuotų investuotojų sąrašu pagal Direktyvą 2003/71/EB, ir tai atitiktų Komisijos daromo pakeitimo tikslą (žr. pasiūlytos direktyvos 6 konstatuojamąją dalį).

2 pakeitimas

Direktyvos 2003/71/EB 8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Teksto nėra

„2a.   Neturi būti reikalaujama prospekte ir bet kokiuose jo prieduose pateikti informaciją apie centrinio banko skolinimo ar kitas likvidumo priemones (įskaitant likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimą), kurias ECBS centrinis bankas suteikė konkrečiai kredito įstaigai.

Paaiškinimas

Centrinio banko skolinimo operacijos (įskaitant likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimą) konkrečios kredito įstaigos naudai turi būti laikomos konfidencialiomis, siekiant prisidėti prie finansų sistemos stabilumo ir taip nedidinti nereikalingos įtampos sistemoje. Sklandaus finansų sistemos veikimo sumetimais būtina aiški išimtis, nes poreikio atskleisti vertinimas kiekvienu konkrečiu atveju galėtų pakenkti tokioje situacijoje, kai būtina skubiai imtis veiksmų.

3 pakeitimas

Direktyvos 2004/109/EB 8 straipsnio 4 dalis (nauja)

Teksto nėra

„4.   Neturi būti reikalaujama pagal 4, 5 ir 6 straipsnius pateiktoje informacijoje nurodyti informaciją apie centrinio banko skolinimo ar kitas likvidumo priemones (įskaitant likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimą), kurias ECBS centrinis bankas suteikė konkrečiai kredito įstaigai.

Paaiškinimas

Centrinio banko skolinimo operacijos (įskaitant likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimą) konkrečios kredito įstaigos naudai turi būti laikomos konfidencialiomis, siekiant prisidėti prie finansų sistemos stabilumo ir taip nedidinti nereikalingos įtampos sistemoje. Sklandaus finansų sistemos veikimo sumetimais būtina aiški išimtis, nes poreikio atskleisti vertinimas kiekvienu konkrečiu atveju galėtų pakenkti tokioje situacijoje, kai būtina skubiai imtis veiksmų.

Dabartinis tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

4 pakeitimas

Direktyvos 2004/109/EB 11 straipsnio 1 dalis

„1.   9 straipsnis ir 10 straipsnio c punktas netaikomi akcijoms, teikiamoms ECBS nariams arba narių, kurie vykdo savo, kaip monetarines funkcijas vykdančių valdžios institucijų, funkcijas, įskaitant akcijas, teikiamas ECBS nariams arba narių pagal įkeitimo ar atpirkimo arba kitus panašius likvidumo susitarimus pinigų politikos tikslais arba mokėjimų sistemoje.“

„1.   9 straipsnis ir 10 straipsnio c punktas netaikomi akcijoms, teikiamoms ECBS nariams arba narių, kurie vykdo savo, kaip monetarines funkcijas vykdančių valdžios institucijų, funkcijas, įskaitant akcijas, teikiamas ECBS nariams arba narių pagal įkeitimo ar atpirkimo arba kitus panašius likvidumo susitarimus pinigų politikos tikslais arba mokėjimų sistemoje, arba kitų centrinio banko skolinimo ar likvidumo priemonių (įskaitant likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimą) kontekste.“

Paaiškinimas

Centrinio banko skolinimo operacijos (įskaitant likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimą) konkrečios kredito įstaigos naudai turi būti laikomos konfidencialiomis, siekiant prisidėti prie finansų sistemos stabilumo ir taip nedidinti nereikalingos įtampos sistemoje. Sklandaus finansų sistemos veikimo sumetimais būtina aiški išimtis, nes poreikio atskleisti vertinimas kiekvienu konkrečiu atveju galėtų pakenkti tokioje situacijoje, kai būtina skubiai imtis veiksmų.


(1)  Paryškinimu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.


Top