EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0005

2010 m. sausio 8 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl trijų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, kuriais įsteigiamos Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlymų (CON/2010/5)

OJ C 13, 20.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 13/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2010 m. sausio 8 d.

dėl trijų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, kuriais įsteigiamos Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlymų

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2009 m. spalio 6 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl: 1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija, pasiūlymo (1) (toliau – pasiūlytas EBI reglamentas), 2) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, pasiūlymo (2) (toliau – pasiūlytas EDPPI reglamentas), ir 3) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlymo (3) (toliau – pasiūlytas EVPRI reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę dėl kiekvieno iš trijų pasiūlytų reglamentų (toliau – pasiūlyti reglamentai) grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytuose reglamentuose yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Kadangi šie trys tekstai yra susiję su trijų naujų Europos priežiūros institucijų (EPI), kurios sudarys Europos finansų priežiūros sistemos (EFPS) dalį, sukūrimu, ECB, siekdamas paprastumo, priėmė vieną nuomonę dėl pasiūlytų reglamentų.

Šioje nuomonėje pateiktos pastabos turi būti skaitomos kartu su 2009 m. spalio 26 d. ECB nuomone CON/2009/88 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo pasiūlymo ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos konkrečios užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla, pasiūlymo (toliau atitinkamai – pasiūlytas ESRV reglamentas ir pasiūlytas ESRV sprendimas); šie du pasiūlymai sudaro teisės aktų paketo, Komisijos priimto 2009 m. rugsėjo 23 d., kuriuo siekiama reformuoti Europos finansų priežiūrą, dalį (4).

Be to, šios pastabos neapriboja ECB galimybių ateityje priimti nuomonę dėl Komisijos siūlomų dalinių Bendrijos finansų sektorių reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, reikalingų minėtam teisės aktų paketui papildyti (toliau – pasiūlyta Omnibuso direktyva) (5), ir kitų galimų ECB nuomonių dėl bet kokių kitų teisės aktų projektų, priimamų kaip šio teisės aktų paketo dalis.

Šioje nuomonėje aptariami tik tie klausimai, susiję su EPI steigimu ir veikimu, kurie yra tiesiogiai susiję su ECB (ECBS) ir su ESRV.

Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

Siūloma Europos Sąjungos institucinė priežiūros sąranga

1.

Pasiūlyti reglamentai yra dalis išsamios ES priežiūros institucinės sąrangos peržiūros, apimančios tiek rizikos ribojimo mikrolygiu grindžiamos priežiūros stiprinimą įsteigiant EPI, tiek ESRV paskyrimą nauja nepriklausoma institucija, atsakinga už finansinio stabilumo užtikrinimą atliekant rizikos ribojimo makrolygiu grindžiamą priežiūrą Europos lygiu, pavedant konkrečias su tuo susijusias užduotis ECB pagal Sutarties 127 straipsnio 6 dalį. ECB iš esmės pritaria siūlomai institucinei sąrangai. Šiuo požiūriu ECB pažymi, kad 2009 m. gruodžio 2 d. Ecofin Taryba sutarė dėl bendro požiūrio į pasiūlytą sąrangą (6).

EPI ir teisės aktų derinimas finansų sektoriuje

2.

2009 m. birželio 18–19 d. Europos Vadovų Taryba pasisakė už vieningo Europos taisyklių sąvado, taikytino visoms vieningos rinkos finansų įstaigoms, sukūrimą (7). Pasiūlyti reglamentai atspindi poreikį sukurti veiksmingą priemonę, kuria būtų įvesti suderinti finansinių paslaugų techniniai standartai, kad per vieningą taisyklių sąvadą būtų užtikrintos vienodos sąlygos indėlininkams, investuotojams ir vartotojams bei tinkama šių asmenų apsauga Europoje (8). ECB sveikina šį požiūrį, kadangi nuo seno remia ES finansinių paslaugų taisyklių sąvado rengimą. Be to, EPI, būdamos labai specializuotos institucijos, gali padėti finansų sektoriaus derinimo procese prisidėdamos prie aukštos kokybės bendros reguliavimo ir priežiūros praktikos kūrimo, ypač teikdamos nuomones ES institucijoms ir rengdamos gaires, rekomendacijas ir techninių standartų projektus (9).

Konkrečios pastabos

Santykis tarp EPI ir ESRV

3.

ECB labai remia veiksmingus institucinius EPI ir ESRV bendradarbiavimo sprendimus. Tam reikia veiksmingų dalinimosi informacija procedūrų, kurios užtikrintų sklandžią rizikos ribojimu makrolygiu ir mikrolygiu grindžiamos priežiūros sąveiką bei savalaikę ESRV prieigą prie visos svarbios informacijos, reikalingos jos funkcijoms atlikti, įskaitant informaciją apie rizikos ribojimą mikrolygiu, svarbią rizikos ribojimo makrolygiu analizei (10). Šiame kontekste ECB pastebi, kad vienas iš pagrindinių EPI uždavinių bus susijęs su bendradarbiavimu su ESRV, ypač teikiant pastarajai informaciją, reikalingą jos užduotims atlikti (11). Šiuo atžvilgiu, nors ECB sveikina tą faktą, kad pasiūlyti reglamentai numato svarbų ESRV dalyvavimą naujojoje rizikos ribojimo mikrolygiu institucinėje sąrangoje, jis siūlo pakeitimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad visos kliūtys sklandžiam informacijos judėjimui tarp ESRV ir EFPS būtų pašalintos (šiuo aspektu žr. siūlomą 7 pakeitimą). Šios siūlomos keitimosi konfidencialia informacija pagal pasiūlytus reglamentus taisyklės papildys kitas svarbias ES taisykles šiais klausimais, įskaitant pasiūlytą ESRV reglamentą.

Santykis tarp EPI ir ECBS

4.

Pagal Sutarties 127 straipsnio 5 dalį, ECB ir ECBS nacionaliniams centriniams bankams (NCB), atsižvelgiant į jų kompetenciją ir techninius ekspertinius gebėjimus, dabartinėje ES finansų architektūroje tenka didelis vaidmuo. Pasiūlyti reglamentai taip pat turėtų užtikrinti tinkamą institucinį ECB ir, jei tinkama, ECBS NCB vaidmenį ir dalyvavimą, kiek tai susiję su EPI ir naujai įsteigtais komitetais.

5.

Konkrečiau kalbant, ECBS vaidmuo mokėjimo, kliringo ir atsiskaitymo sistemose atspindi pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalį jai pavestą uždavinį skatinti „sklandų mokėjimo sistemų veikimą“. Saugios ir veiksmingos vertybinių popierių rinkų poprekybinės infrastruktūros yra svarbus finansų sistemos komponentas, ir bet koks vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo sistemų netinkamas veikimas gali turėti rimtų sisteminių padarinių sklandžiam mokėjimų sistemų veikimui bei finansų stabilumui. Atsižvelgiant į centrinių bankų priežiūros funkcijas, susijusias su mokėjimo, kliringo ir atsiskaitymo sistemomis, reikia, kad centriniai bankai, atlikdami priežiūros funkcijas, ir priežiūros institucijos bendradarbiautų (12).

6.

Pastarojo meto įvykiai patvirtino, kad centriniai bankai gali vaidinti labai reikšmingą vaidmenį krizės situacijoje kaip likvidumo bankų sistemai tiekėjai. Tai ypač akivaizdu tuo atveju, kai krizė pasireiškia kaip įvykis, susijęs su likvidumo sąlygomis pinigų rinkose ir (arba) su mokėjimo ar vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimu (13).

Tokioje situacijoje centrinio banko prieiga prie priežiūros institucijų informacijos apie finansų įstaigas gali būti reikšminga rizikos ribojimo makrolygiu stebėsenos vykdymui, mokėjimo, kliringo ir atsiskaitymo sistemų priežiūrai ir finansų stabilumo užtikrinimui apskritai (14). Nors pagal ES finansų sektorių reglamentuojančius teisės aktus galimybės kompetentingoms institucijoms ir centriniams bankams dalintis informacija jau egzistuoja (15), tiek materialiaisiais, tiek nuoseklumo sumetimais turėtų būti užtikrinta, kad pasiūlyti reglamentai numatytų lygiavertes nuostatas dėl EPI ir ECBS keitimosi informacija šioms vykdant atitinkamus savo uždavinius.

EPI ir atitiktis piniginio finansavimo draudimui

7.

Kai pagal nacionalinę teisę NCB yra kompetentinga kredito ir (arba) finansų įstaigoms priežiūros institucija, šis NCB vykdomas uždavinys negali būti laikomas draudžiamu piniginiu finansavimu pagal Sutarties 123 straipsnį. Tiek, kiek kiekvienos EPI finansavimą sudaro, konkrečiai imant, nacionalinių institucijų, kompetentingų vykdyti kredito ir (arba) finansų įstaigų priežiūrą, privalomos įmokos (16), piniginio finansavimo draudimo nepažeidžia tai, kad NCB prisideda prie EPI pajamų, kuris tokiomis aplinkybėmis reiškia, kad NCB finansuoja tik jo paties priežiūros uždavinių vykdymą.

Redagavimo pasiūlymai

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytus reglamentus, konkretus redagavimo pasiūlymas (pagrįstas pasiūlyto EBI reglamento tekstu (17)) kartu su aiškinamuoju tekstu yra pateikiamas priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. sausio 8 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 0501 galutinis.

(2)  KOM(2009) 0502 galutinis.

(3)  KOM(2009) 0503 galutinis.

(4)  2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos ir Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), naujasis pasiūlytų reglamentų ir pasiūlyto ESRV reglamento teisinis pagrindas yra SESV 114 straipsnis (buvęs Europos bendrijos steigimo sutarties (EBSS) 95 straipsnis). Naujasis pasiūlyto ESRV sprendimo teisinis pagrindas yra SESV 127 straipsnio 6 dalis (buvusi EBSS 105 straipsnio 6 dalis), ir tai reiškia, kad pasiūlytas ESRV sprendimas bus pakeistas į reglamentą.

(5)  Taryba 2009 m. lapkričio 25 d. oficialiai kreipėsi į ECB dėl nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų, KOM(2009) 0576 galutinis.

(6)  Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija (EBI), pasiūlymą – Pirmininkaujančios valstybės narės kompromisą, dėl kurio sutarė Ecofin Taryba (2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI), pasiūlymą, Pirmininkaujančios valstybės narės kompromisą (2009/0143(COD) – 16749/1/09 REV1) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI), pasiūlymą, Pirmininkaujančios valstybės narės kompromisą (2009/0144(COD) – 16751/1/09 REV1).

(7)  Žr. 2009 m. birželio 18–19 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusios valstybės narės išvadų 8 p. ir 2009 m. birželio 9 d. Ecofin Tarybos išvadas, kurios prieinamos svetainėje http://www.europa.eu

(8)  Žr. pasiūlyto EBI reglamento 14 konstatuojamąją dalį, pasiūlyto EVPRI reglamento 14 konstatuojamąją dalį ir pasiūlyto EDPPI reglamento 13 konstatuojamąją dalį.

(9)  Žr. pasiūlytų reglamentų 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

(10)  Šiuo požiūriu žr. 2009 m. vasario mėn. de Larosière aukšto lygio grupės ataskaitą apie finansų priežiūrą ES, 2009 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą dėl Europos finansų priežiūros (KOM(2009) 0252 galutinis), 2009 m. birželio 9 d. Ecofin Tarybos išvadas ir pasiūlytus reglamentus (pasiūlyto EBI reglamento aiškinamojo memorandumo 6.2.2 ir 6.3 dalis ir kitų dviejų pasiūlytų reglamentų aiškinamųjų memorandumų atitinkamas dalis).

(11)  Žr., pavyzdžiui, pasiūlytų reglamentų 6 straipsnio 1 dalies d punktą.

(12)  Žr. 2009 m. lapkričio mėn. Eurosistemos priežiūros ataskaitą 2009, prieinamą svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(13)  Šiuo aspektu žr. 2008 m. birželio mėn. Supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo tarptautinio finansų stabilumo klausimais tarp ES finansų priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų, prieinamą svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(14)  Šiuo aspektu žr. 2006 m. kovo 9 d. ECB nuomonės CON/2006/15 Lenkijos finansų ministro prašymu dėl įstatymo dėl finansų įstaigų priežiūros projekto 2 dalies 1–4 punktus. Taip pat žr. 2009 m. kovo 5 d. ECB nuomonės CON/2009/17 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo 13–15 dalis.

(15)  Žr., pavyzdžiui, 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (OL L 35, 2003 2 11, p. 1), 12 straipsnį, 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1), 58 straipsnio 5 dalį, 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (OL L 177, 2006 6 30, p. 1) 49 straipsnį ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (nauja redakcija) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1) 70 straipsnį.

(16)  Žr. pasiūlytų reglamentų 48 straipsnio 1 dalies a punktą.

(17)  Tai netaikoma trims paskutiniesiems pakeitimams, nes 11 ir 12 pakeitimai yra susiję su pasiūlytu EVPRI reglamentu, o 13 pakeitimas yra susijęs tiek su pasiūlytu EVPRI, tiek su EDPPI reglamentu. 9 ir 10 pakeitimai yra susiję tik su pasiūlytu EBI reglamentu.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai  (1)

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (2)

1 pakeitimas

Pasiūlytų EBI ir EVPRI reglamentų 21 konstatuojamoji dalis ir pasiūlyto EDPPI reglamento 20 konstatuojamoji dalis

21 konstatuojamoji dalis

„(21)

Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.“

21 konstatuojamoji dalis

„(21)

Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis. Tai nepažeidžia ECBS centrinių bankų kompetencijos, susijusios su sprendimais kritiniu atveju suteikti likvidumo pagalbą atskiroms finansų įstaigoms, vykdant centrinių bankų įgaliojimus prisidėti prie finansų sistemos stabilumo.

Paaiškinimas

Kritinėse situacijose EPI priimtuose ir kompetentingoms institucijoms ir (arba) atskiroms finansų įstaigoms skirtuose sprendimuose turėtų būti atsižvelgiama į ECBS centrinių bankų atsakomybę, susijusią su likvidumo pagalbos teikimu kritiniais atvejais.

2 pakeitimas

Pasiūlytų EBI ir EVPRI reglamentų 31a konstatuojamoji dalis ir pasiūlyto EDPPI reglamento 30a konstatuojamoji dalis (naujos)

Teksto nėra

Konstatuojamoji dalis 31a/30a

(31a)/(30a)

Reikia, kad Institucija glaudžiai bendradarbiautų su ECB ir ES centriniais bankais, o centrinių bankų prieiga prie rizikos ribojimo informacijos gali būti labai svarbi, ypač kritinėse situacijose. Todėl Institucijai neturi būti užkirstas kelias dalintis bet kokia svarbia informacija su ECB ir ECBS NCB, kai ši informacija yra svarbi atitinkamiems jų uždaviniams vykdyti, įskaitant pinigų politikos vykdymą ir su tuo susijusį likvidumo teikimą, mokėjimo, kliringo ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansų sistemos stabilumo užtikrinimą.“

Paaiškinimas

Dėl šios nuomonės 4–6 dalyse nurodytų priežasčių ir pagal ES finansų sektorių reglamentuojančius teisės aktus pasiūlyti reglamentai turi aiškiai nurodyti EPI pareigą bendradarbiauti su ECB ir ECBS NCB ir poreikį turėti tinkamas galimybes dalintis informacija.

3 pakeitimas

Pasiūlytų reglamentų 6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnis

„1.   Institucijai keliamos šios užduotys:

[…]

d)

glaudžiai bendradarbiauti su ESRV, visų pirma teikti ESRV informaciją, būtiną jos užduotims atlikti, ir užtikrinti, kad reaguojant į ESRV įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų;“

6 straipsnis

„1.   Institucijai keliamos šios užduotys:

[…]

d)

glaudžiai bendradarbiauti su ECB ir, jei tinkama, su ECBS NCB, ypač teikiant jiems informaciją, reikalingą jų atitinkamiems uždaviniams atlikti pagal atitinkamus ES teisės aktus;

e)

glaudžiai bendradarbiauti su ESRV, visų pirma teikti ESRV informaciją, būtiną jos užduotims atlikti, ir užtikrinti, kad reaguojant į ESRV įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų;“

Paaiškinimas

Dėl šios nuomonės 4–6 dalyse nurodytų priežasčių ir pagal ES finansų sektorių reglamentuojančius teisės aktus pasiūlyti reglamentai turi aiškiai nurodyti Institucijos pareigą glaudžiai bendradarbiauti su ECB ir, jei tinkama, su ECBS NCB ir teikti jiems visą susijusią informaciją, jei tokios informacijos reikia jų uždaviniams atlikti.

4 pakeitimas

Pasiūlytų reglamentų 10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnis

„1.   Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Bendrijos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV prašymą gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą.“

10 straipsnis

„1.   Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Bendrijos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva arba gavusi Institucijos, Tarybos, ECB ar ESRV prašymą gali priimti, pasikonsultavusi su Taryba, ECB, ESRV ir, jei tinkama, su Europos priežiūros institucijomis, Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą.“

Paaiškinimas

Dėl šios nuomonės 4–6 dalyse nurodytų priežasčių ECB turėtų būti įtrauktas į institucijų, turinčių teisę teikti prašymus Komisijai priimti sprendimus, kuriais nustatomas kritinės padėties buvimas, sąrašą ir institucijų, su kuriomis turi būti konsultuojamasi prieš priimant tokius sprendimus, sąrašą. Pasiūlytų EBI ir EVPRI reglamentų 21 konstatuojamoji dalis ir pasiūlyto EDPPI reglamento 20 konstatuojamoji dalis turi būti atitinkamai pakeistos.

5 pakeitimas

Pasiūlytų reglamentų 16 straipsnis

16 straipsnis

Koordinavimo funkcija

„Institucija atlieka bendrą kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą, įskaitant atvejus, kai dėl nepalankių pokyčių gali kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Bendrijos finansų sistemos stabilumui.

Institucija remia koordinuotą Bendrijos atsaką, inter alia, šiomis priemonėmis:

[…]

4)

nedelsiant pranešdama ESRV apie bet kokią galimą kritinę padėtį.“

16 straipsnis

Koordinavimo funkcija

„Institucija atlieka bendrą kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą, įskaitant atvejus, kai dėl nepalankių pokyčių gali kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Bendrijos finansų sistemos stabilumui.

Institucija remia koordinuotą Bendrijos atsaką, inter alia, šiomis priemonėmis:

[…]

4)

nedelsiant pranešdama ECB ir ESRV apie bet kokią galimą kritinę padėtį, įskaitant bet kokius Komisijos ir Institucijos pagal 10 straipsnį priimtus sprendimus.“

Paaiškinimas

Dėl šios nuomonės 4–6 dalyse nurodytų priežasčių ECB turėtų būti nedelsiant EPI informuojamas apie bet kokias galimai kritines padėtis (įskaitant bet kokius Komisijos ir EPI pagal pasiūlytų reglamentų 10 straipsnį priimtus sprendimus).

6 pakeitimas

Pasiūlytų reglamentų 41 straipsnio 2 dalis

41 straipsnis

„2.   Vykdomasis direktorius, Komisija ir ESRV kviečiami į Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto, taip pat 43 straipsnyje minėtų pakomitečių posėdžius kaip stebėtojai.“

41 straipsnis

„2.   Vykdomasis direktorius, Komisija, ECB ir ESRV kviečiami į Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto, taip pat 43 straipsnyje minėtų pakomitečių posėdžius kaip stebėtojai.“

Paaiškinimas

Jungtinis komitetas užsiims visoms institucijoms aktualiais klausimais. Jis galėtų pasitarnauti kaip forumas aptarti klausimams, kurie yra aktualūs tiek centriniams bankams, tiek EPI, pavyzdžiui, susijusiems su rinkos infrastruktūromis ir finansiniais konglomeratais. Todėl į Jungtinį komitetą kaip stebėtoją patartina įtraukti ECB. Be to, ECB dalyvavimas Finansinių konglomeratų pakomitetyje atitinka dabartinę institucinę sąrangą, pagal kurią ECB dalyvauja Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto ir Laikinojo darbinio finansinių konglomeratų komiteto posėdžiuose.

7 pakeitimas

Pasiūlytų reglamentų 56 straipsnio 3 dalis

56 straipsnis

„3.   1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai nedraudžiama keistis informacija su nacionalinėmis priežiūros institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų įstaigoms taikytinus Bendrijos teisės aktus.

Tai informacijai taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytos profesinės paslapties saugojimo sąlygos. Institucija savo vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato praktinę 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.“

56 straipsnis

„3.   1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai nedraudžiama keistis informacija su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, ECBS ir ESRV pagal šį reglamentą ir kitus finansų įstaigoms taikytinus Bendrijos teisės aktus.

Tai informacijai taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytos profesinės paslapties saugojimo sąlygos. Institucija savo vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato praktinę 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.“

Paaiškinimas

Dėl šios nuomonės 3–6 dalyse nurodytų priežasčių ESRV ir ECBS neturėtų būti užkirstas kelias dalyvauti keičiantis informacija apie rizikos ribojimą.

8 pakeitimas

Pasiūlytų reglamentų 66 straipsnio 1 dalis

66 straipsnis

„1.   Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir taikant šiame reglamente nustatytas procedūras, per trejus metus nuo 67 straipsnio antroje pastraipoje nustatytos datos ir paskui kas treji metai. […]“

66 straipsnis

„1.   Gavusi Europos priežiūros institucijų, ESRV ir ECB nuomonę, Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir taikant šiame reglamente nustatytas procedūras, per trejus metus nuo 67 straipsnio antroje pastraipoje nustatytos datos ir paskui kas treji metai. […]“

Paaiškinimas

Panaši nuostata dėl peržiūros yra įtraukta į pasiūlytą ESRV reglamentą, kaip susitarta Ecofin Taryboje 2009 m. spalio 20 d. (20 straipsnis)  (3).

9 pakeitimas

Pasiūlyto EBI reglamento 25 straipsnis

25 straipsnis

„Sudėtis

1.   Stebėtojų tarybą sudaro:

a)

pirmininkas, kuris nebalsuoja;

b)

nacionalinės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas;

c)

vienas Komisijos atstovas, kuris nebalsuoja;

d)

vienas Europos centrinio banko atstovas, kuris nebalsuoja;

e)

vienas ESRV atstovas, kuris nebalsuoja;

f)

po vieną kitų dviejų Europos priežiūros institucijų atstovą, kurie nebalsuoja.

2.   Kiekviena kompetentinga institucija turi paskirti iš savo įstaigos aukšto lygio pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jeigu tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.

3.   Jeigu 1 dalies b punkte nurodyta institucija nėra centrinis bankas, 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį gali lydėti tos valstybės narės centrinio banko atstovas, kuris nebalsuoja.

4.   Kad būtų galima veikti pagal Direktyvą 94/19/EB, 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jei tinkama, gali lydėti indėlių garantijų sistemas kiekvienoje valstybėje narėje administruojančios atitinkamos įstaigos atstovas, kuris nebalsuoja.

5.   Stebėtojų taryba gali nuspręsti leisti posėdžiuose dalyvauti stebėtojams.

Vykdomasis direktorius gali dalyvauti stebėtojų tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.“

25 straipsnis

„Sudėtis

1.   Stebėtojų tarybą sudaro:

a)

pirmininkas, kuris nebalsuoja;

b)

nacionalinės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas;

c)

jei b punkte nurodyta institucija nėra centrinis bankas, vienas valstybės narės centrinio banko atstovas, kuris nebalsuoja;

d)

vienas Komisijos atstovas, kuris nebalsuoja;

e)

vienas Europos centrinio banko atstovas, kuris nebalsuoja;

f)

vienas ESRV atstovas, kuris nebalsuoja;

g)

po vieną kitų dviejų Europos priežiūros institucijų atstovą, kurie nebalsuoja.

2.   Kiekviena kompetentinga institucija turi paskirti iš savo įstaigos aukšto lygio pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jeigu tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.

   .

3.   Kad būtų galima veikti pagal Direktyvą 94/19/EB, 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jei tinkama, gali lydėti indėlių garantijų sistemas kiekvienoje valstybėje narėje administruojančios atitinkamos įstaigos atstovas, kuris nebalsuoja.

4.   Stebėtojų taryba gali nuspręsti leisti posėdžiuose dalyvauti stebėtojams.

Vykdomasis direktorius gali dalyvauti stebėtojų tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.“

Paaiškinimas

Turi būti užtikrinta, kad NCB atstovai turėtų nepriklausomą teisę dalyvauti EBI stebėtojų taryboje kaip nebalsuojantys nariai.

10 pakeitimas

Pasiūlytų reglamentų 29 straipsnio 4 dalis

29 straipsnio 4 dalis

„4.   Darbo tvarkos taisyklėse išsamiai nustatoma balsavimo tvarka, įskaitant tam tikrais atvejais taisykles dėl kvorumo. Nebalsuojantys nariai ir stebėtojai, išskyrus pirmininką ir vykdomąjį direktorių, nedalyvauja jokiose stebėtojų tarybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 61 straipsnyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose būtų nustatyta kitaip.“

29 straipsnio 4 dalis

„4.   Darbo tvarkos taisyklėse išsamiai nustatoma balsavimo tvarka, įskaitant tam tikrais atvejais taisykles dėl kvorumo. Nebalsuojantys nariai ir stebėtojai, išskyrus pirmininką, vykdomąjį direktorių ir valstybių narių centrinių bankų, reikšmingai dalyvaujančių vykdant bankų priežiūrą, atstovus, nedalyvauja jokiose stebėtojų tarybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 61 straipsnyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose būtų nustatyta kitaip.“

Paaiškinimas

Šis pakeitimas leistų konfidencialiose diskusijose dėl atskirų finansų įstaigų be balso teisės dalyvauti valstybių narių centrinių bankų, reikšmingai dalyvaujančių vykdant bankų priežiūrą, atstovams.

11 pakeitimas

Pasiūlyto EVPRI reglamento 31a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teksto nėra

31a konstatuojamoji dalis

31a)

Saugios ir veiksmingos vertybinių popierių rinkų poprekybinės infrastruktūros yra svarbus finansų sistemos komponentas, ir bet koks vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo sistemų netinkamas veikimas gali turėti rimtų sisteminių padarinių sklandžiam mokėjimų sistemų veikimui bei finansų stabilumui. Atsižvelgiant į centrinių bankų priežiūros funkcijas, susijusias su mokėjimo, kliringo ir atsiskaitymo sistemomis, reikia, kad centriniai bankai, atlikdami priežiūros funkcijas, ir Institucija bendradarbiautų tais atvejais, kai jie turi bendrą interesą“.

Paaiškinimas

ECB mano, kad dabartinį Europos vertybinių popierių reguliavimo institucijų komiteto ir centrinių bankų bendradarbiavimą turėtų tęsti EVPRI ir centriniai bankai tais atvejais, kai jie turi bendrą interesą.

12 pakeitimas

Pasiūlyto EVPRI reglamento 1 straipsnio 2a dalis (nauja)

Teksto nėra

1 straipsnis

2a)   Nepažeisdama atitinkamų ECBS kompetencijų, Institucija imasi reikiamų veiksmų kliringo ir atsiskaitymo bei išvestinių finansinių priemonių rinkų veikimo srityje“.

Paaiškinimas

Pavedant EVPRI pagal pasiūlytą EVPRI reglamentą bet kokias užduotis dėl šių klausimų turi būti atsižvelgiama į ECB ir ECBS NCB turimas kompetencijas kliringo ir atsiskaitymų srityje.

13 pakeitimas

Pasiūlytų EVPRI ir EDPPI reglamentų 25 straipsnio 1 dalis

25 straipsnis

„1.   Stebėtojų tarybą sudaro:

[…]

d)

vienas ESRV atstovas, kuris nebalsuoja; […]“

25 straipsnis

„1.   Stebėtojų tarybą sudaro:

[…]

d)

vienas ECB atstovas, kuris nebalsuoja;

e)

vienas ESRV atstovas, kuris nebalsuoja; […]“

Paaiškinimas

Dėl šios nuomonės 4–6 dalyse nurodytų priežasčių patartina įtraukti ECB kaip nebalsuojantį atstovą į EVPRI ir EDPPI stebėtojų tarybą. ECB pastebi, kad tai jau numatyta pasiūlytuose EBI ir EDPPI reglamentuose, kaip 2009 m. gruodžio 2 d. susitarė Ecofin Taryba  (4).


(1)  Pasiūlyti reglamentai buvo priimti 2009 m. rugsėjo 23 d., t. y. prieš Sutarties dėl Europos Sąjungos ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo įsigaliojimą. Sutarčių citavimas Komisijos pasiūlytuose tekstuose turės būti patikslintas.

(2)  Paryškinimu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(3)  2009/0140(COD) – 14491/1/09 REV1.

(4)  Žr. 2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1 (dėl EBI) ir 2009/0143(COD) – 16749/1/09 (dėl EDPPI).


Top