Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(02)

Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, santrauka

OJ C 176, 29.7.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/5


Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, santrauka

2009/C 176/03

Pagalbos Nr.: XA 036/08

Valstybė narė: Italija

Regionas: Autonominė Bolzano provincija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Teisinis pagrindas: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: —

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos: 1 200 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 75 % ir 100 %

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: 16 straipsnio 1 dalies d ir f punktai

Ekonomikos sektorius (-iai): Pieninių ir kitų galvijų, arklių ir kitų arklėnų, kupranugarinių, avių, ožkų, kiaulių, naminių paukščių ir kitų gyvūnų auginimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Interneto svetainė: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Skyriaus vadovas

Martin PAZELLER

Pagalbos Nr.: XA 80/08

Valstybė narė: Italija

Institucija: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Teisinis pagrindas: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006.

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Planuojamos metinės išlaidos – apie 20 mln. EUR.

Subsidijuojamos paskolos, kurios teikiamos 5–10 metų (paskolos trukmę galima pratęsti iki 15 metų, tačiau tik tuomet, kai finansuojami žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus projektai), iš anksto išmokant grąžinamų įmokų sumą du kartus per metus.

Nustatyta taikoma palūkanų norma yra 36 % orientacinės normos, kuri skelbiama kiekvieną mėnesį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Pagalbą, teikiamą verslo planams įgyvendinti, sudaro subsidijuojamos paskolos ir negrąžinamos dotacijos. Grąžinama paramos suma (t. y. subsidijuojamos paskolos dalis) turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % visos suteiktos paramos sumos.

Investicijoms į žemės ūkio įmones taikomas toks didžiausias pagalbos intensyvumas:

iki 60 % reikalavimus atitinkančių investicijų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a dalies i, ii ir iii punktuose, valstybių narių apibrėžtose pagal šio Reglamento 50 ir 94 straipsnius,

iki 50 % reikalavimus atitinkančių investicijų kitose vietovėse.

Bet kokiu atveju, didžiausia ūkiui skiriama paramos suma negali viršyti 400 000 EUR per trejus metus arba 500 000 EUR ūkiams, įsteigtiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a dalies i, ii ir iii punktuose, valstybių narių apibrėžtose pagal šio Reglamento 50 ir 94 straipsnius

Jaunasis ūkininkas turi investuoti per pirmus penkerius metus nuo įsikūrimo.

Pagalba negali būti teikiama pažeidžiant Tarybos reglamentuose dėl bendrosios rinkos organizavimo nustatytus draudimus ir apribojimus.

Pagalba negali būti skiriama, siekiant:

įsigyti gamybos teises, gyvūnus ar vienmečius augalus,

sodinti vienmečius augalus,

gaminti produktus, kurie yra pieno ar pieno produktų pakaitalai.

Įgyvendinimo data: schema įsigalios 2008 m. vasario 18 d. arba kitą dieną po to, kai Komisija oficialiai patvirtins, jog gavo informacijos santrauką, ir paskelbs schemos identifikacinį numerį.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: šešeri metai

Pagalbos tikslas: Skatinti naujų įmonių įsikūrimą ir kartų kaitą žemės ūkyje.

Pagalbos reikalavimus atitinka šios išlaidos:

Pirminės produktų gamybos sektoriaus ūkininkams gali būti skirta parama, kuri sudaro ne daugiau kaip 10 % reikalavimus atitinkančių investicijų, įvairios paskirties žemei įsigyti (išskyrus žemę statyboms).

Pirminės gamybos sektoriui taikomos schemos išlygos pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnį.

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis, pirminė gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: ISMEA

Buveinės adresas:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Biuras:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Interneto svetainė: www.ismea.it

Pridedamas valdybos sprendimas bus paskelbtas ISMEA interneto svetainėje. Tiesioginė nuoroda bus pateikta nedelsiant.

Kita informacija: Ši schema yra atnaujinta valstybės pagalbos schema Nr. 336/2001, kurią 2003 m. vasario 13 d. patvirtino Europos Komisija ir kuri pakeista, kad atitiktų galiojančias Bendrijos reglamentų (EB) Nr. 1857/2006 ir (EB) Nr. 70/2001 nuostatas dėl žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos. Pakeitimai ypač susiję su šiomis trimis priemonėmis: pagalba investicijoms į žemės ūkio įmones, žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos įmones, technine parama ir įsikūrimo pagalba.

Komisijai pateikti šie dokumentai:

informacijos apie pagalbą investicijoms į pirminę gamybą, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1857/2006, santrauka,

informacijos apie pagalbą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir prekybą, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 70/2001, santrauka,

informacijos apie techninės paramos teikimą, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1857/2006, santrauka,

informacijos apie jaunųjų ūkininkų įsisteigimo pagalbą, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1857/2006, santrauka.

Pagalba taip pat gali būti teikiama pagal žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos techninės paramos schemą, skiriant paramą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl de minimis pagalbos, ir skiriant pagalbą investicijoms į kaimo turizmą pagal tą patį reglamentą.

Generalinis direktorius

Salvatore PETROLI

Pagalbos Nr.: XA 88/08

Valstybė narė: Belgija

Regionas: Flandrija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Vlaams Varkensstamboek vzw

Teisinis pagrindas: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 457 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Iki 100 % gyvulių kilmės knygų parengimo ir tvarkymo administracinių išlaidų.

Iki 70 % išlaidų, susijusių su trečiųjų šalių arba jų vardu atliktais tyrimais, siekiant nustatyti gyvulių genetinę kokybę arba produktyvumą, išskyrus gyvulininkystės ūkio savininko atliktų kontrolės tyrimų arba įprastų pieno kokybės tyrimų išlaidas.

Įgyvendinimo data: Pagalba gali būti skiriama nuo kovo 1 d. ir ne anksčiau kaip praėjus penkiolikai dienų nuo paraiškos pateikimo.

Pagalba gali būti skiriama remiantis įgyvendinimo dekretu. Šie dekretai leidžiami kiekvienais metais. Įgyvendinimo dekreto projektas dar nėra parengtas; į jį bus įtraukta „esamos padėties nekeitimo sąlyga“.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: parama skiriama laikotarpiui, kuris baigsis 2008 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Vlaams Varkensstamboek (VVS) yra registruota ne pelno asociacija, kuri tvarko įvairių kiaulių veislių kilmės knygas. Ji nurodo, kad panaudos pagalbą gyvulių kilmės knygų parengimo ir tvarkymo, gimimo datų ir genealoginių įrašų įtraukimo į duomenų bazę, zootechninių ir kilmės pažymėjimų parengimo ir išdavimo administracinėms išlaidoms padengti.

VVS taip pat atlieka gyvulių genetinės kokybės arba produktyvumo tyrimus. Atliekami trijų rūšių tyrimai:

Pagalba teikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 straipsnį ir atitinka šias nuostatas:

16 straipsnio 1 dalies a punktą: pagalba, kuria padengiama iki 100 % gyvulių kilmės knygų parengimo ir tvarkymo administracinių išlaidų.

16 straipsnio 1 dalies b punktą: iki 70 % išlaidų, susijusių su trečiųjų šalių arba jų vardu atliktais tyrimais, siekiant nustatyti gyvulių genetinę kokybę arba produktyvumą, išskyrus gyvulininkystės ūkio savininko atliktų kontrolės tyrimų arba įprastų pieno kokybės tyrimų išlaidas.

Ekonomikos sektorius (-iai): Gyvulininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Interneto svetainė: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Kita informacija: —

Generalinis sekretorius

Jules VAN LIEFFERINGE

Pagalbos Nr.: XA 415/08

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: England

Pagalbos programos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Teisinis pagrindas: The National Heritage Act 1997

Pagal programą numatomos metinės išlaidos arba visa įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

2008 m. gruodžio mėn.–2009 m. kovo mėn.

415 000 GBP

2009 m. balandžio mėn.–2010 m. kovo mėn.

610 395 GBP

2010 m. balandžio mėn.–2011 m. kovo mėn.

691 666 GBP

2011 m. balandžio mėn.–2012 m. kovo mėn.

12 446 GBP

Iš viso

1 729 507 GBP

Didžiausias pagalbos intensyvumas: remiantis 5 straipsniu pagalbos intensyvumas siekia 100 %, kai pagalba skiriama negamybinės paskirties paveldo objektų išsaugojimui. Tačiau didžiausia pagalbos norma bus mažinama atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 5 straipsnyje nustatytas normas, kai pagalba skiriama gamybinės paskirties paveldo objektų išsaugojimui.

Įgyvendinimo data: paraiškas pagalbai pagal šią schemą gauti bus galima teikti nuo 2008 m. gruodžio 10 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: schema bus pradėta įgyvendinti 2008 m. gruodžio 10 d. arba tą dieną, kai Komisija paskelbs informaciją apie schemą savo interneto svetainėje. Ji bus taikoma iki 2012 m. kovo 31 d. Paskutinė išmoka bus sumokėta 2012 m. kovo 31 d.

Pagalbos tikslas: Pagrindinis tikslas

Siekiama remti priemones, padėsiančias išsaugoti ir pabrėžti West Wight regiono kraštovaizdžio ypatumus ir išsaugoti svarbius paveldo objektus.

Skatinti pažinti ir puoselėti West Wight regiono kraštovaizdį, biologinę įvairovę ir kultūrinį paveldą.

Pagalba bus mokama remiantis 5 straipsnio „Tradicinio kraštovaizdžio ir pastatų išsaugojimas“ nuostatomis.

Remti natūralios gamtinės aplinkos išsaugojimą ir gerinimą. Pagalba bus mokama laikantis reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnio.

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkio

Schema taikoma įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba. Reikalavimus atitinkančios įmonės turi priklausyti „mažųjų arba vidutinių įmonių“ kategorijai, o tai reiškia, kad pagalbos pagal šią schemą gavėjai (ne paslaugų teikėjai) turi turėti ne daugiau kaip 250 darbuotojų, jų metinė apyvarta turi neviršyti 50 mln. EUR arba nuosavo kapitalo balanse turi būti mažiau nei 43 mln. EUR, o kitoms bendrovėms negali priklausyti daugiau kaip 25 % tokios įmonės. Visi pasektoriai atitinka reikalavimus visų rūšių pagalbai gauti, išskyrus tuos pasektorius, kuriems priklauso produktų, skirtų pienui ir pieno produktams imituoti arba pakeisti, gamyba ir prekyba.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holbein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Už schemą atsakinga institucija:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Už schemos vykdymą atsakinga organizacija:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Interneto svetainė: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Informacijos taip pat galima rasti pagrindinėje Jungtinės Karalystės valstybės pagalbos žemės ūkiui svetainėje

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Kita informacija: Išsamesnę informaciją apie reikalavimus pagalbai gauti ir pagalbos taisykles galima rasti pirmiau pateiktomis interneto nuorodomis.

Pagalba pagal schemą „West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme“ taip pat teikiama ne žemės ūkio įmonėms ir įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba. Leidimas teikti valstybės pagalbą yra suteiktas remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 ir NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund).

Pagalbos Nr.: XA 433/08

Valstybė narė: Vokietija

Regionas: Mecklenburg-Vorpommern (Meklenburgas-Pomeranija)

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Teisinis pagrindas: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 -Beihilfesatzung- (dokumento projektas dar nepaskelbtas)

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 2,49 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: daugiausiai iki 100 %

Įgyvendinimo data: nuo Komisijos paskelbimo apie schemą pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 20 straipsnio 1 dalį dienos, anksčiausiai nuo 2009 m. sausio 1 d.

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos teikimo trukmė:

Pagalbos tikslas: Epizootijų prevencija (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 10 straipsnis)

Ekonomikos sektoriai: A104 – gyvulininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenbur

DEUTSCHLAND

Interneto svetainė: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Kita informacija: —


Top