Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0306

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles iš dalies keičianti Komisijos pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį

/* KOM/2009/0306 galutinis */

52009PC0306

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles iš dalies keičianti Komisijos pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį /* KOM/2009/0306 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis 2009.6.22

KOM (2009)306 galutinis

2007/0098/COD

KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles

IŠ DALIES KEIČIANTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį

KOMISIJOS NUOMONĖpagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktądėl Europos Parlamento padarytų pakeitimųTarybos bendrojoje pozicijoje dėlpasiūlymo dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles

1. Įžanga

EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punkte nustatoma, kad Komisija turi pateikti nuomonę dėl Europos Parlamento per antrąjį svarstymą pasiūlytų pakeitimų. Komisija šiame dokumente išdėsto savo nuomonę dėl Parlamento siūlomų pakeitimų.

2. Pagrindiniai faktai

Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymas perduotas (dokumentas COM(2007)263 galutinis – 2007/0098/COD) | 2007 m. gegužės 23 d. |

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė pateikta | 2008 m. sausio 16 d. |

Europos Parlamento nuomonė pateikta (pirmasis svarstymas) | 2008 m. gegužės 21 d. |

Iš dalies pakeistas pasiūlymas perduotas | 2008 m. birželio 13 d. |

Bendroji pozicija priimta | 2009 m. sausio 9 d. |

Europos Parlamento nuomonė pateikta (antrasis svarstymas) | 2009 m. balandžio 23 d. |

3. Pasiūlymo dalykas

Pasiūlymu siekiama nustatyti bendrąsias taisykles, kurių būtų laikomasi vykdant profesinę vežimo kelių transportu veiklą. Pasiūlymo tikslas – pakeisti Direktyvą 96/26/EB nauju reglamentu siekiant geresnio suderinimo ir skatinant sąžiningesnę ūkinės veiklos vykdytojų konkurenciją vidaus rinkoje.

4. Komisijos nuomonė dėl Europos Parlamento pakeitimų

Po kelis mėnesius trukusių darybų pirmininkaujant Čekijai, Parlamentas ir Taryba antruoju svarstymu pasiekė kompromisą, ypač dėl elektroninių transporto įmonių registrų sukūrimo. Patvirtindama šį susitarimą Komisija sutinka su antrojo svarstymo metu Europos Parlamento priimtais kompromisiniais pakeitimais.

5. Išvada

Vadovaudamasi EB sutarties 250 straipsnio 2 dalimi, Komisija iš dalies keičia savo pasiūlymą taip, kaip išdėstyta pirmiau.

Top