Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0119

Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ekologiško transporto naudojimo ir išorės sąnaudų priskyrimo vidaus sąnaudoms (2008/2240(INI))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 87/76


2009 m. kovo 11 d., trečiadienis
Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms

P6_TA(2009)0119

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ekologiško transporto naudojimo ir išorės sąnaudų priskyrimo vidaus sąnaudoms (2008/2240(INI))

2010/C 87 E/14

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatą „Ekologiškas transportas“ (COM(2008)0433),

atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. liepos 8 d. komunikatą „Išorės sąnaudų internalizavimo įgyvendinimo strategija“ (COM(2008)0435),

atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatą „Geležinkelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonės, skirtos esamam riedmenų parkui“ (COM(2008)0432),

atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją „Judumo Europoje skatinimas. Tvarus judumas mūsų kontinentui“ (1),

atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl tvarios Europos transporto politikos, atsižvelgiant į Europos energetikos ir aplinkos apsaugos politikos sritis (2),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6–0055/2009),

A.

kadangi Europos Sąjungos tikslas yra iki 2020 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 20 proc., atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą padidinti 20 proc., o energijos suvartojimą sumažinti 20 proc.,

B.

kadangi Komisija pranešė apie keletą iniciatyvų kovos su klimato kaita klausimu, skirtų ekologiniams veiksmams transporto srityje formuoti, tačiau pateikė tik komunikatą dėl visų rūšių transporto vidaus sąnaudų internalizavimo bei komunikatą dėl geležinkelių transporto keliamo triukšmo mažinimo, o taip pat konkretų pasiūlymą persvarstyti teisės aktą, skirtą sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimui už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra,

C.

kadangi jau 2006 m. iš dalies pakeistoje „Eurovinjetės“ direktyvos 11 straipsnio 3 ir 4 dalyse (3) buvo nustatyta kad: „ne vėliau kaip iki 2008 m. birželio 10 d. Komisija apsvarsčiusi visas galimybes, įskaitant su aplinkos apsauga, triukšmu, eismo grūstimis ir sveikatos apsauga susijusius kaštus, pateikia visuotinai pritaikomą, skaidrų ir aiškų visų išorinių sąnaudų įvertinimo modelį, kuriuo remiantis ateityje būtų apskaičiuojami infrastruktūros mokesčiai. Prie šio modelio pridedama išorinių sąnaudų internalizavimo poveikio analizė visoms transporto rūšims ir laipsniško šio modelio pritaikymo visoms transporto rūšims strategija“. Prie ataskaitos ir modelio prireikus pridedami pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnės šios direktyvos peržiūros,

D.

kadangi internalizavimas turi būti integruotas į visapusiškesnį politikos vykdymą, skatinant daugiarūšiškumą ir patvarias transporto sistemas, o ši politika taip pat turėtų apimti mokslinių tyrimų skatinimą, infrastruktūros finansavimą, rinkų atvėrimą ir standartizavimą; kadangi, vis dėlto vien tik kainų pagalba siunčiamų ženklų nepakaks siekiant pakeisti vartotojų įpročius, jeigu pastarieji neturės alternatyvų (ekologiškesnių automobilių, alternatyvių transporto formų ir t.t.),

E.

kadangi Komisija įtikinamai apibūdina geležinkelių transporto keliamo triukšmo žalą gyventojams, tačiau kaip pagrindinę savo iniciatyvos dalį siekiant sumažinti geležinkelių transporto keliamą triukšmą tik akcentuoja būtinybę prekiniuose vagonuose įrengti mažai triukšmo keliančius stabdžius,

Ekologiškas transportas

1.

pritaria Komisijos komunikatui dėl ekologiško transporto, kaip svarbiam pirmajam daliniam žingsniui siekiant visapusiškai ištirti ekologinių veiksmų formavimą transporto srityje, kurioje veikia daug ir įvairių transporto rūšių, o taip pat pripažįstant būtinybę transportą padaryti veiksmingesne priemone kovojant su klimato kaita;

2.

pabrėžia didelę judumo naudą piliečių gyvenimo kokybei, Europos Sąjungos augimui ir užimtumui joje, socialinei, ekonominei ir teritorinei sanglaudai, prekybai su trečiosiomis šalimis bei bendrovėms ir darbuotojams, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai dirba transporto ir logistikos srityse;

3.

pripažįsta, kad turėdamas teigiamo poveikio ir būdamas neatsiejamu nuo Europos Sąjungos ekonominio vystymosi ir ekonominės ir socialinės bei teritorinės sanglaudos, judumas turi ir neigiamo poveikio aplinkai bei žmonėms, todėl pritaria tolimesniam aplinkos apsaugos priemonių integravimui į Europos transporto politiką, kad įgyvendinant šias priemones ir užtikrinant teisėtus piliečių ir bendrovių interesus, susijusius su mobilumu, būtų pašalinamas arba bent jau sušvelninamas neigiamas transporto poveikis, atitinkant Sąjungos kovos su pasaulio klimato atšilimu tikslus, numatytus pasiekti iki 2020 m.;

4.

pritaria tam, kad Komisija savo komunikate pateikė iki šiol vykdytų Europos Sąjungos lygmens priemonių, skirtų tvariai transporto politikai, sąrašą;

5.

apgailestauja, kad Komisija nepateikė jokios integruotos koncepcijos dėl aplinkos apsaugai skirtų priemonių integravimo transporto srityje, t. y. visuose transporto sektoriuose; pastebi, kad Komisija jau ėmėsi pirmųjų iniciatyvų, kuriomis siekiama visapusiškos strategijos internalizuojant visų rūšių transporto išorės sąnaudas, ir iki šiol tik:

pateikė koncepcijos dalį, pateiktą vadove, skirtame išorinių sąnaudų transporto srityje vertinimui bei jų internalizavimui tam tikrose srityse (žr. „Išorinių kaštų transporto sektoriuje apskaičiavimo vadovą“),

pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Direktyvą 1999/62/EB („Eurovinjetės“ direktyva), kuria ketinama leisti valstybėms narėms imti mokestį už išorės sąnaudas, susijusias su sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, vadovaujantis tos direktyvos 11 straipsniu,

pasiūlė apmokestinti išorės sąnaudas, susidarančias dėl traukinių keliamo triukšmo, taikant pagal triukšmo dydį skiriamus mokesčius už naudojimąsi infrastruktūra;

6.

todėl ragina Komisiją sukurti visoms transporto rūšims reikalingas priemones ir instrumentus, kurias įgyvendinant būtų galima į transporto sektorių integruoti aplinkos apsaugos priemones, atsižvelgiant į galiojančias tarptautines konvencijas ir jau patvirtintas priemones įvairiuose transporto sektoriuose; rengiant šiuos pasiūlymus atlikti moksliškai pagristus tam tikrų priemonių pasekmių vertinimo tyrimus ir jų poveikį konkurencijai tarp įvairių transporto rūšių, o taip pat jų poveikį mobilumo ir konkurencingumo sąnaudoms bei pateikti integruotą tokiais tyrimais paremtą ekologiško transporto koncepciją ir konkrečius pasiūlymus dėl teisės aktų;

Išorės sąnaudų internalizavimas

7.

pažymi, kad rengdama savo komunikatą dėl išorės sąnaudų internalizavimo strategijos Komisija neatliko Parlamento ir Tarybos užduoties pagal iš dalies pakeistos „Eurovinjetės“ direktyvos 11 straipsnį, nes Komisija – kaip ji pati pripažįsta – neparengė bendro, skaidraus ir pagrįsto modelio visų išorės sąnaudų vertinimui, nes ji neatliko tyrimo dėl poveikio visoms transporto rūšims ir pateikė tik pirmąją, su sunkiasvorėmis krovinių transporto priemonėmis susijusią strategijos dėl laipsniško tokio modelio taikymo visų rūšių transporto priemonėms dalį;

8.

pažymi, kad Komisija savo komunikate pateikia daug nuorodų į 2008 m. sausio mėn. paskelbtą vadovą dėl išorės sąnaudų apskaičiavimo, kuriame pateikiamos naujausios mokslinės žinios apie transporto sektoriaus išorės sąnaudų apskaičiavimą;

9.

pažymi, kad Komisija savo komunikate pateikė moksliškai pagrįstas tam tikrų transporto rūšių tam tikrų išorės sąnaudų atsiradimo priežastis, ir patvirtino vadinamąjį pragmatinį metodą pasiremiant vidutinėmis sąnaudomis; iš esmės remia Komisijos ribinių socialinių sąnaudų nustatymo vadovaujantis 2001 m. baltąja knyga dėl transporto pagrindą;

10.

pažymi, kad Komisija savo komunikate ir pasiūlyme dėl direktyvos, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB („Eurovinjetės“ direktyva), aiškiai remiasi principu „teršėjas moka“, kuris yra nustatytas Sutarties 175 straipsnio 5 dalyje; tačiau, ragina Komisiją vykdant tolesnius veiksmus išorės sąnaudų internalizavimo srityje atsižvelgti į visas jau egzistuojančias išorės sąnaudų internalizavimo formas, pvz., degalų mokesčiai ir kelių naudojimo mokesčiai;

11.

ragina Komisiją pateikiant tolimesnius pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įtraukimo transporto sektoriuje, įtraukti poveikio įvairių rūšių transporto konkurencijai vertinimą ir susijusius socialinio poveikio bei poveikio aplinkai vertinimus, kaip padaryta pasiūlyme dėl Direktyvos 1999/62/EB („Eurovinjetės“ direktyvos) persvarstymo, taip pat įtraukti judumo ir konkurencingumo sąnaudas;

12.

apgailestauja dėl to, kad Komisija nepasiūlė priemonių kuriomis būtų galima sušvelninti ES plėtros sukeltą nutolimo efektą ir nepateikė jokių prognozių dėl teisės akto taikymo pasekmių geografinių kliūčių turinčiose valstybėse narėse ir tose valstybėse narėse, kurios dar neturi alternatyvių transporto rūšių įvairove paremtų galimybių; todėl ragina Komisiją pašalinti šiuos trūkumus atliekant transeuropinių transporto tinklų koncepcijos persvarstymą ateityje;

13.

ragina Komisiją šiuo tikslu persvarstant transeuropinių transporto tinklų koncepciją pateikti papildomą pasiūlymą dėl įvairių transporto rūšių judumo koridorių (žaliųjų koridorių), šalinant dabartiniu pasiūlymu sukeliamas kliūtis ir sukuriant sąlygas nevaržomam prieinamumui bei judumui;

14.

ragina Komisiją visų pirma pateikti konkrečius pasiūlymus dėl visų rūšių transporto, o taip pat veiksmingai įgyvendinti 2006 m. „Eurovinjetės“ direktyvos 11 straipsnyje minimą reikalavimą ir pateikti remiantis pagrįstu modeliu sukurtą visapusišką koncepciją, skirtą išorės sąnaudų apskaičiavimui bei paskirstymui ir jų poveikio vertinimui;

Geležinkelių transporto keliamo triukšmo mažinimas

15.

pripažįsta, kad Komisija savo komunikate dėl keliamo triukšmo mažinimo dabartinėse geležinkelių transporto priemonėse atsižvelgia į tokio keliamo triukšmo (ypač sukeliamo krovininių vagonų), kuris tenka prie geležinkelio linijų gyvenantiems žmonėms, mažinimo poreikį;

16.

pabrėžia, kad norint priimtinomis sąnaudomis modifikuoti keleivinius vagonus, būtina kaip galima greičiau pašalinti egzistuojančias technines kliūtis ir atitinkamų pažymėjimų išdavimo administracinę naštą dar prieš patvirtinant bet kokias privalomojo pobūdžio teisines priemones;

17.

reikalauja, kad Komisija pateiktų atitinkamą pasiūlymą dėl direktyvos dėl diferencijuoto lokomotyvų ir garvežių apmokestinimo už naudojimąsi geležinkelio linijomis, priklausomai nuo sukeliamo triukšmo, siekiant – nepriklausomai nuo geležinkelių bendrovių pasirinktų techninių sprendimų – kaip galima greičiau sukurti paskatas nedelsiant sumažinti šių transporto priemonių keliamą triukšmą, pakeičiant stabdžių trinkeles; mano, kad jeigu tai yra reikalinga, būtina apsvarstyti priemones trumpalaikiu laikotarpiu, o teisinėmis priemonėmis geležinkelių sektoriui jokiu būdu negalima sukelti neigiamo poveikio, kai tai susiję su konkurencija tarp įvairių transporto rūšių;

18.

tikisi, kad Komisija savo pasiūlyme pateiks praktinį būdą (pasitelkiant privalomąjį pajamų paskyrimo metodą), kuriuo bus modernizuoti ne tik geležinkelio bendrovės vagonai, bet ir jos transportuojami kitų bendrovių vagonai;

*

* *

19.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


(1)  OL C 175E, 2008 7 10, p. 556.

(2)  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0087.

(3)  1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL L 187, 1999 7 20, p. 42).


Top