EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0367

Kapitalo reikalavimų direktyvos ***I 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))
P6_TC1-COD(2008)0191 Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d. , siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2009/…/EB, iš dalies keičiančią direktyvų 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2007/64/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 323–323 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 212/323


2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis
Kapitalo reikalavimų direktyvos ***I

P6_TA(2009)0367

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

2010/C 212 E/47

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0602),

atsižvelgdamas į Komisijos direktyvos, pagal kurią iš dalies keičiamos tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų techninės nuostatos dėl rizikos valdymo, projektą ir į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0339/2008),

atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2009 m. balandžio 29 d. laiške prisiimtą įsipareigojimą pritarti pasiūlymui su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmą įtrauką,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0139/2009),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0607.


2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis
P6_TC1-COD(2008)0191

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2009/…/EB, iš dalies keičiančią direktyvų 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2007/64/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/111/EB.)


Top