EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0094

2009 m. lapkričio 12 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotinam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (CON/2009/94)

OJ C 291, 1.12.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 291/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2009 m. lapkričio 12 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotinam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

1.

2009 m. rugsėjo 10 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotinam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (1) (toliau – pasiūlyta direktyva).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka ir Sutarties 105 straipsnio 5 dalimi, kadangi pasiūlyta direktyva yra susijusi su vienu iš Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždavinių, būtent, prisidėti prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su finansų sistemos stabilumu. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

3.

ECB pritaria pasiūlytai direktyvai dėl kapitalo poreikio bankų prekybos knygoms ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, kuris ypač atitinka Bazelio bankininkystės priežiūros komiteto neseniai suformuotą požiūrį (2). ECB mano, kad reikia toliau derinti pasiūlytos direktyvos reikalavimus su peržiūrėta Bazelio II rinkos rizikos sistema. Pirmiausia ECB siūlo pasiūlytos direktyvos II priedo 1 punkte nustatyti, kad koreliacinei prekybos veiklai netaikomas reikalavimas, kad visoms pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms prekybos knygoje taikomas standartizuotas specialios rizikos apskaičiavimas.

4.

Be to, ECB pažymi, kad po šiuo metu Bazelio bankininkystės priežiūros komiteto atliekamos kiekybinio poveikio studijos gali būti atlikta „koreliacinės prekybos veiklos“ peržiūra. Jei atlikus poveikio studiją iš tikrųjų būtų peržiūrėta Bazelio II rinkos rizikos sistema, ECB tvirtai remia atitinkamus pasiūlytos direktyvos suderinimus arba bet kokius dalinius jos pakeitimus, kad šioje srityje būtų užtikrinta sąžininga konkurencija tarptautiniu lygiu.

5.

ECB taip pat pritaria atlyginimų nustatymo taisyklių nustatymui pasiūlytos direktyvos I priede, kurios yra suderintos su G20 lyderių įsipareigojimu įgyvendinti tarptautinius kompensavimo standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią praktikai, kuria prisiimama pernelyg didelė rizika (3). Be to, ECB pritaria atlyginimų nustatymo politikos nuostatų taikymui grupės lygiu, kad būtų užtikrintas nuoseklus riziką prisiimančių darbuotojų traktavimas visose jurisdikcijose, kuriose veikia ES bankai. Galiausiai ECB pabrėžia, kad tarptautinius standartus, kurie pirmiausia taikomi didelėms finansinėms institucijoms, įdiegiant į Bendrijos teisę, kuri taikoma visoms kredito įstaigoms (įskaitant mažas), taip pat turėtų būti tinkamai taikomas Sutartyje nustatytas proporcingumo principas.

6.

Ten, kur ECB rekomenduoja iš dalies pakeisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai, lydimi paaiškinimo, yra pateikiami priede. Šie pasiūlymai neatspindi pirmiau pateiktų bendrų pastabų.

Priimta Frankfurte prie Maino 2009 m. lapkričio 12 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 362 galutinis.

(2)  Žr. 2009 m. liepos 13 d. Bazelio bankininkystės priežiūros komiteto „Bazelio II rinkos rizikos sistemos peržiūras“ („Revisions to the Basel II market risk framework“), „Kapitalo apskaičiavimo dėl papildomos rizikos prekybos knygoje gaires“ („Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book“) ir „Bazelio II sistemos patobulinimus“ („Enhancements to the Basel II framework“), kuriuos galima rasti Tarptautinių atsiskaitymų banko tinklavietėje http://www.bis.org

(3)  Žr. „FSV patikimos kompensavimo praktikos principus“ („FSB Principles for Sound Compensation Practices“) ir atitinkamus įgyvendinimo standartus, kuriuos galima rasti G20 tinklavietėje http://www.g20.org


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1 pakeitimas

Nurodomosios dalys

„atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos,“

„atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos,“

Paaiškinimas:

Kadangi dėl pasiūlytos direktyvos pagal Sutartį turi būti konsultuojamasi su ECB, į pasiūlytą direktyvą, vadovaujantis Sutarties 253 straipsniu, šiuo atžvilgiu turėtų būti įterpta nurodomoji dalis.

2 pakeitimas

1 straipsnio 9 dalis

„122b straipsnis

1.   Nepaisant rizikos koeficientų, taikomų bendrosioms pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms IX priedo 4 dalyje, kompetentingos institucijos reikalauja, kad kredito įstaigos taikytų 1 250 % rizikos koeficientą labai sudėtingo pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms, išskyrus tuos atvejus, kai kredito įstaiga kompetentingai institucijai įrodo, kad kiekvienos tokios pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos atžvilgiu laikėsi 122a straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų reikalavimų.

2.   1 dalis taikoma naujo pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais, atlikto po 2010 m. gruodžio 31 d., pozicijoms. Esamo pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų atžvilgiu 1 dalis taikoma nuo 2014 m. gruodžio 31 d., jei po tos datos papildoma naujomis pagrindinėmis pozicijomis ar pagrindinės pozicijos pakeičiamos.“

122b straipsnis

1.   Nepaisant rizikos koeficientų, taikomų bendrosioms pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms IX priedo 4 dalyje, kompetentingos institucijos reikalauja, kad kredito įstaigos taikytų 1 250 % rizikos koeficientą labai sudėtingo pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms, išskyrus tuos atvejus, kai kredito įstaiga kompetentingai institucijai įrodo, kad kiekvienos tokios pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos atžvilgiu laikėsi 122a straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų reikalavimų.

2.   1 dalis taikoma naujo pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais, atlikto po 2010 m. gruodžio 31 d., pozicijoms. Esamo pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų atžvilgiu 1 dalis taikoma nuo 2014 m. gruodžio 31 d., jei po tos datos papildoma naujomis pagrindinėmis pozicijomis ar pagrindinės pozicijos pakeičiamos.

Paaiškinimas:

Deramo patikrinimo reikalavimų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms nesilaikymas yra tinkamai sureguliuotas 2009 m. liepos 15 d. Tarybos priimtos direktyvos  (2) 122a straipsniu. Be to, pasiūlytas labai sudėtingo pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų traktavimas pagal pasiūlytą 122b straipsnį nėra suderinamas su proporcingumo principu, taikomu pirmiau minėtos direktyvos 122a straipsnio 5 dalyje, kurioje numatytos ribos nuo 250 % iki 1 250 %, priklausomai nuo deramo patikrinimo nuostatų pažeidimo lygio. Dėl to ECB siūlo išbraukti pasiūlytą 122b straipsnį.

3 pakeitimas

I priedas, 1 dalis

„11.   ATLYGINIMŲ NUSTATYMO POLITIKA

22.

Formuodamos ir taikydamos tų darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį įstaigų rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką kredito įstaigos laikosi toliau išvardytų principų, atsižvelgdamos į savo dydį, vidaus organizaciją ir veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą:

a)

atlyginimų nustatymo politika dera su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir skatina tokį valdymą, bet neskatina prisiimti rizikos, kuri viršytų kredito įstaigos toleruojamos rizikos lygį;

b)

atlyginimų nustatymo politika atitinka kredito įstaigos verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus;

c)

kredito įstaigos valdymo organas (stebėtojų taryba) nustatyto bendruosius atlyginimų nustatymo politikos principus ir atsako už politikos įgyvendinimą;

d)

bent kartą per metus atliekamas atlyginimų nustatymo politikos įgyvendinimo centralizuotas ir nepriklausomas vidaus patikrinimas dėl atitikties valdymo organo (stebėtojų tarybos) apibrėžtai politikai ir tvarkai;

e)

kai atlyginimas susietas su veiklos rezultatais, visa atlyginimo suma yra pagrįsta bendru atskiro asmens ir verslo padalinio veiklos rezultatų ir bendrų kredito įstaigos rezultatų vertinimu;

f)

fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti visiškai lanksčią premijų politiką, įskaitant galimybę nemokėti premijų;

g)

su ankstyvu sutarties nutraukimu susijusios išmokos nustatomos atsižvelgiant į veiklos rezultatus, pasiektus per tam tikrą laiką, ir taip, kad jomis nebūtų atlyginama už prastus rezultatus;

h)

veiklos rezultatų vertinimas, naudojamas premijoms arba premijų fondams apskaičiuoti, apima vertinimą pagal dabartinę ir būsimą riziką ir turi būti atsižvelgiama į kapitalo sąnaudas ir reikalingą likvidumą;

i)

didelės premijos didžiosios dalies mokėjimas atidedamas tam tikram laikotarpiui ir siejamas su būsimais įmonės veiklos rezultatais.“

„11.   ATLYGINIMŲ NUSTATYMO POLITIKA

22.

Formuodamos ir taikydamos tų darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį įstaigų rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką kredito įstaigos laikosi toliau išvardytų principų, atsižvelgdamos į savo dydį, vidaus organizaciją ir veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą:

a)

atlyginimų nustatymo politika dera su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir skatina tokį valdymą, bet neskatina prisiimti rizikos, kuri viršytų kredito įstaigos toleruojamos rizikos lygį;

b)

atlyginimų nustatymo politika atitinka kredito įstaigos verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus;

c)

kredito įstaigos valdymo organas (stebėtojų taryba) nustatyto ir peržiūri bendruosius atlyginimų nustatymo politikos principus ir atsako už politikos įgyvendinimą;

d)

bent kartą per metus atliekamas atlyginimų nustatymo politikos įgyvendinimo centralizuotas ir nepriklausomas vidaus patikrinimas dėl atitikties valdymo organo (stebėtojų tarybos) apibrėžtai politikai ir tvarkai;

e)

finansų ir rizikos kontrolę atliekančių darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo jų prižiūrimų veiklos sričių ir atitinka jų pagrindinę funkciją kredito įstaigoje;

e f)

kai atlyginimas susietas su veiklos rezultatais, visa atlyginimo suma yra pagrįsta bendru atskiro asmens ir verslo padalinio veiklos rezultatų ir bendrų kredito įstaigos rezultatų vertinimu;

h g)

veiklos rezultatų vertinimas, naudojamas kintamajai atlyginimo daliai premijoms arba premijų fondams apskaičiuoti, apima vertinimą pagal visų rūšių dabartinę ir būsimą riziką ir turi būti atsižvelgiama į kapitalo sąnaudas ir reikalingą likvidumą;

h)

kintamoji atlyginimo dalis gali būti garantuota tik išimtiniais atvejais, kai samdomi nauji darbuotojai, ir gali būti taikoma tik pirmaisiais metais, tinkamai atsižvelgiant į rizikos ribojimu pagrįsto valdymo politiką;

f i)

fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys tinkamai subalansuotos ir atitinka suderintą riziką; fiksuotoji dalis sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti visiškai lanksčią premijų politiką dėl kintamosios dalies, įskaitant galimybę nemokėti premijų kintamosios dalies;

j)

visos kintamosios atlyginimo dalies mokėjimas neapriboja kredito įstaigos galimybės stiprinti savo kapitalo bazę;

i k)

didelės premijos kintamosios atlyginimo dalies didžiosios dalies mokėjimas atidedamas tam tikram laikotarpiui, ne trumpesniam kaip treji metai, įgyvendinamas ne greičiau kaip proporciniu principu. ir siejamas su būsimais įmonės kredito įstaigos veiklos rezultatais;

l)

didelė kintamosios atlyginimo dalies dalis turėtų būti suteikiama akcijomis ar su akcijomis susijusiomis priemonėmis, arba, jei tinkama, kitomis ne grynųjų pinigų priemonėmis, jei šios priemonės suteikia stimulą, atitinkantį ilgalaikį vertės kūrimą ir rizikos ateitį. Akcijų, su akcijomis susijusių ir kitų ne grynųjų pinigų priemonių suteikimui taikoma atitinkama užlaikymo politika;

g m)

su ankstyvu sutarties nutraukimu susijusios išmokos nustatomos atsižvelgiant į veiklos rezultatus, pasiektus per tam tikrą laiką, ir taip, kad jomis nebūtų atlyginama už prastus rezultatus;

22a.

Kredito įstaigos, kurios yra didelės jų dydžio, vidaus organizacijos ir veiklos pobūdžio, apimties bei sudėtingumo prasme, įsteigia valdybos atlyginimo komitetą, kuris prižiūri jų kompensavimo politiką ir praktiką. Atlyginimo komitetas sudaromas taip, kad jis galėtų kompetentingai ir nepriklausomai vertinti atlyginimo politiką ir praktiką bei rizikai, kapitalui ir likvidumui valdyti sukurtus stimulus.

Paaiškinimas:

ECB siūlo iš dalies pakeisti pasiūlytos direktyvos I priedo 1 dalį taip: i) veiklos rezultatų vertinimas turėtų pritaikytas visų rūšių rizikai (žiūrėti dešiniojo stulpelio g punktą); ir ii) pasiūlytos direktyvos I priedo 1 dalies h ir i punktai turėtų būti apkeisti vietomis (žiūrėti dešiniojo stulpelio g ir i punktus), kad veiklos rezultatų vertinimas ir kintamoji atlyginimo dalis būtų aptariami kartu. Galiausiai ECB siūlo nustatyti naujus principus, atspindinčius 2009 m. rugsėjo 24–25 d. Pittsburgh vadovų susitikime G20 lyderių pasiektą susitarimą. Pirmiausia G20 lyderiai visiškai pritarė Finansinio stabilumo valdybos įgyvendinimo standartams, kuriais siekiama kompensavimą derinti su ilgalaikiu vertės kūrimu, o ne pernelyg didelės rizikos prisiėmimu (žr. 3 išnašą).

4 pakeitimas

II priedas, 3 dalies e punktas

„7.

Taikant 10b punkto a ir b papunkčius, įstaigos atliktų apskaičiavimų taikant vidaus modelį rezultatai proporcingai didinami dauginant juos iš multiplikatoriaus koeficiento (m+), kuris yra ne mažesnis kaip 3.“

„7.

Taikant 10b punkto a ir b papunkčius, įstaigos atliktų apskaičiavimų taikant vidaus modelį rezultatai proporcingai didinami dauginant juos iš multiplikatoriaus koeficiento (mc +), kuris yra ne mažesnis kaip 3, ir multiplikatoriaus koeficiento (ms), kuris yra ne mažesnis kaip 3.

Paaiškinimas:

ECB pritaria pasiūlytos direktyvos suderinimui su atitinkamu Bazelio tekstu (t. y. Bazelio II rinkos rizikos sistemos peržiūromis), kuris numato du skirtingus rizikos vertės dabartinėmis ir nepalankiomis sąlygomis multiplikatorius.

5 pakeitimas

II priedas, 3 dalies f punktas

„Taikant 10b punkto a ir b papunkčius, multiplikatoriaus koeficientas (m+) didinamas taikant padidėjimo koeficientą nuo 0 iki 1 pagal 1 lentelę atsižvelgiant į pastarųjų 250 darbo dienų nukrypimų skaičių, patvirtintą įstaigos apskaičiuoto rizikos vertės mato, kaip nustatyta 10 punkte, grįžtamojo patikrinimo metu.“

„Taikant 10b punkto a ir b papunkčius, multiplikatoriaus koeficientais (mc +) ir (ms) didinamasi taikant padidėjimo koeficientą nuo 0 iki 1 pagal 1 lentelę atsižvelgiant į pastarųjų 250 darbo dienų nukrypimų skaičių, patvirtintą įstaigos apskaičiuoto rizikos vertės mato, kaip nustatyta 10 punkte, grįžtamojo patikrinimo metu.“

Paaiškinimas:

Žiūrėti 4 pakeitimo paaiškinimą.


(1)  Paryškinimu pagrindiniame tekste pažymimas ECB naujai pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti direktyvų 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2007/64/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo, 2009 m. liepos 15 d. Tarybos priimta po sutarimo su Europos Parlamentu pirmojo svarstymo metu. Ją galima rasti Tarybos tinklavietėje http://register.consilium.europa.eu


Top