EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

2009 m. lapkričio 5 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl rekomendacijų dėl Tarybos sprendimų dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe ir dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 284/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2009 m. lapkričio 5 d.

dėl rekomendacijų dėl Tarybos sprendimų dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe ir dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2009 m. spalio 27 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymus pateikti nuomonę dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe (1) (toliau – pasiūlytas sprendimas dėl Vatikano) ir dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika (2) (toliau – pasiūlytas sprendimas dėl San Marino).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 111 straipsnio 3 dalimi. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

ECB pritaria pasiūlytiems sprendimams, kuriais, praėjus 10 metų nuo euro įvedimo, siekiama iš dalies pakeisti susitarimus dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe ir San Marinu, ypač siekiant užtikrinti su Bendrija susitarimus dėl pinigų pasirašiusių valstybių įsipareigojimų vienodas sąlygas, sukurti įgyvendinimo priežiūros tvarką, nustatyti viršutinės išleidžiamų eurų monetų skaičiaus ribos apskaičiavimo bendrą metodą ir leisti kreiptis dėl Vatikano Miesto Valstybės ir San Marino Respublikos monetų gamybos į kitas monetų kalyklas, o ne tik Italijos monetų kalyklą.

ECB pažymi, kad pasiūlytuose sprendimuose (3) numatyta, kad Bendrijos susitarimus sudarys Taryba. Jei ši taisyklė būtų pakeista ir Taryba daugiau nesudarytų šių susitarimų, ECB mano, kad Ekonomikos ir finansų komitetui ir ECB turėtų būti leidžiama prašyti teikti susitarimus Tarybai, kaip Taryba nusprendė pradiniame derybų dėl Bendrijos susitarimų su Vatikano Miesto Valstybe ir San Marino Respublika sudarymo etape (4).

Kur ECB rekomenduoja iš dalies pakeisti pasiūlytus sprendimus, konkretūs redagavimo pasiūlymai, lydimi aiškinamojo teksto, yra pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2009 m. lapkričio 5 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 570 galutinis.

(2)  COM(2009) 572 galutinis.

(3)  4 straipsnis.

(4)  1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos sprendimo 1999/97/EB dėl Bendrijos pozicijos dėl susitarimo, susijusio su piniginiais santykiais, su San Marino Respublika, 8 straipsnis (OL L 30, 1999 2 4, p. 33); 1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos sprendimo 1999/98/EB dėl Bendrijos pozicijos dėl susitarimo, susijusio su piniginiais santykiais, su Vatikano Miestu, 8 straipsnis (OL L 30, 1999 2 4, p. 35).


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

Pasiūlyto sprendimo dėl Vatikano 2 straipsnio b dalis.

„b)

tiesiogiai į savo teisę perkeldama teisės aktus arba lygiaverčiais veiksmais Vatikano Miesto Valstybė įsipareigotų imtis visų būtinų priemonių, kad būtų taikomi visi reikiami Bendrijos teisės aktai dėl pinigų plovimo prevencijos, sukčiavimo ir grynųjų ir negrynųjų mokėjimo priemonių klastojimo prevencijos.“

„b)

tiesiogiai į savo teisę perkeldama teisės aktus arba lygiaverčiais veiksmais Vatikano Miesto Valstybė įsipareigotų imtis visų būtinų priemonių, kad būtų taikomi visi reikiami Bendrijos teisės aktai dėl pinigų plovimo prevencijos, sukčiavimo ir grynųjų ir negrynųjų mokėjimo priemonių klastojimo prevencijos. Taip pat ji įsipareigotų priimti visus susijusius Bendrijos bankininkystės ir finansų teisės aktus, jei ir kai Vatikano Miesto Valstybėje būtų sukurtas bankų sektorius.“

Paaiškinimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, būtų patartina, kad Susitarimas dėl Vatikano būtų iš dalies pakeistas taip, kad atitiktų taikytiną teisinę situaciją, jei ateityje Vatikano Miesto Valstybėje būtų sukurtas bankų sektorius.

2     pakeitimas

Pasiūlyto sprendimo dėl Vatikano 2 straipsnio d dalis

„d)

būtų įsteigtas jungtinis komitetas, stebėsiantis, kaip įgyvendinamas Susitarimas. Jungtinį komitetą sudarytų Vatikano Miesto Valstybės, Italijos Respublikos, Komisijos ir ECB atstovai. Jungtinis komitetas galėtų kiekvienais metais persvarstyti nekintamą dalį, kad būtų atsižvelgta į infliaciją ir pokyčius kolekcininkų rinkoje. Jungtinis komitetas sprendimus priimtų vieningai. Jungtinis komitetas priimtų savo darbo tvarkos taisykles.“

„d)

būtų įsteigtas jungtinis komitetas, stebėsiantis, kaip įgyvendinamas Susitarimas. Jungtinį komitetą sudarytų Vatikano Miesto Valstybės, Italijos Respublikos, Komisijos ir ECB atstovai. Jungtinis komitetas galėtų kiekvienais metais persvarstyti nekintamą dalį, kad būtų atsižvelgta į infliaciją ir pokyčius kolekcininkų rinkoje. Jungtinis komitetas kas penkerius metus tikrintų minimalios nominaliąja verte išleidžiamų monetų dalies tinkamumą ir galėtų nuspręsti ją padidinti. Jungtinis komitetas sprendimus priimtų vieningai. Jungtinis komitetas priimtų savo darbo tvarkos taisykles.“

Paaiškinimas

ECB pažymi, kad pasiūlyto sprendimo dėl Vatikano 2 straipsnio c dalyje numatyta 51 % minimali nominaliąja verte Vatikano išleidžiamų eurų monetų dalis. ECB mano, kad šios minimalios dalies tinkamumas turėtų būti reguliariai peržiūrimas, ir siūlo supaprastintą procedūrą jos pakeitimui.

3     pakeitimas

Pasiūlyto sprendimo dėl Vatikano 2 straipsnio e dalis

„e)

Vatikano Miesto Valstybės eurų monetas kaldintų Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tačiau jungtiniam komitetui pritarus Vatikano Miesto Valstybė galėtų pasirinkti kitą rangovą iš ES eurų monetų kalyklų. Kad ECB patvirtintų visą monetų emisiją, Vatikano Miesto Valstybės išleistų monetų skaičius būtų pridedamas prie šalies, kurioje yra įsikūrusi jas kaldinanti monetų kalykla, išleistų monetų skaičiaus.“

„e)

Vatikano Miesto Valstybės eurų monetas kaldintų Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tačiau jungtiniam komitetui pritarus Vatikano Miesto Valstybė galėtų pasirinkti kitą rangovą iš ES eurų monetų kalyklų. Kad ECB patvirtintų visą monetų emisiją, Vatikano Miesto Valstybės išleistų monetų skaičius būtų pridedamas prie šalies, kurioje yra įsikūrusi jas kaldinanti monetų kalykla, Italijos išleistų monetų skaičiaus.“

Paaiškinimas

Pridėjus skaičių prie šalies, kurioje yra įsikūrusi jas kaldinanti monetų kalykla, kiltų keletas praktinių problemų dėl atskaitomybės įsipareigojimų ECB dėl išleistų monetų stabilumo esant tokioms aplinkybėms, kai šalis, kurioje yra įsikūrusi jas kaldinanti monetų kalykla, laikui bėgant pasikeistų. Atsižvelgiant į tai, kad monetų kalyklos šiuo metu tokių duomenų neteikia, būtų užtikrintas didesnis nuspėjamumas, jei Vatikano Miesto Valstybės išleistų monetų skaičius būtų pridedamas prie Italijos išleistų monetų skaičiaus, o Italijos ir Vatikano valdžios institucijos bendradarbiautų duomenų apie išleistų monetų skaičių teikimo ECB tikslais.

4     pakeitimas

Pasiūlyto sprendimo dėl Vatikano 3 straipsnis

„Derybas su Vatikano Miesto Valstybe Bendrijos vardu veda Italijos Respublika ir Komisija. Derybose kaip visateisis dalyvis dalyvauja Europos centrinis bankas, kai sprendžiami su jo kompetencija susiję klausimai. Italijos Respublika ir Komisija pateikia susitarimo projektą Ekonomikos ir finansų komitetui, kad šis pareikštų savo nuomonę.“

„Derybas su Vatikano Miesto Valstybe Bendrijos vardu veda Italijos Respublika ir Komisija. Derybose kaip visateisis dalyvis dalyvauja Europos centrinis bankas, ir jo sutikimas reikalingas, kai sprendžiami su jo kompetencija susiję klausimai. Italijos Respublika ir Komisija pateikia susitarimo projektą Ekonomikos ir finansų komitetui, kad šis pareikštų savo nuomonę.“

Paaiškinimas

Atsižvelgdamas į Susitarimo su Vatikano Miesto Valstybe piniginį pobūdį, ECB mano, kad be konsultavimosi su juo pagal Sutarties 111 straipsnio 3 dalį, tikslinga ir pageidautina, kad ECB dalyvautų pačiose derybose ir susitarimų sudarymo procese. Kai sprendžiami su ECB kompetencija susiję susitarimo klausimai, turėtų būti prašoma ECB sutikimo.

5     pakeitimas

Pasiūlyto sprendimo dėl Vatikano baigiamoji nuostata

„Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai ir Komisijai.“

„Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai, ir Komisijai ir ECB.“

Paaiškinimas

Kadangi pasiūlytu sprendimu ECB numatomas tam tikras vaidmuo derybose ir susitarimo sudarymo procese, ECB taip pat turėtų būti šio sprendimo adresatas.

6     pakeitimas

Pasiūlyto sprendimo dėl San Marino 2 straipsnio e dalis

„e)

San Marino Respublikos eurų monetas kaldintų Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tačiau jungtiniam komitetui pritarus San Marino Respublika galėtų iš ES eurų monetų kalyklų pasirinkti kitą rangovą. Kad ECB patvirtintų visą monetų emisiją, San Marino Respublikos išleistų monetų skaičius pridedamas prie šalies, kurioje yra įsikūrusi jas kaldinanti monetų kalykla, išleistų monetų skaičiaus.“

„e)

San Marino Respublikos eurų monetas kaldintų Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tačiau jungtiniam komitetui pritarus San Marino Respublika galėtų iš ES eurų monetų kalyklų pasirinkti kitą rangovą. Kad ECB patvirtintų visą monetų emisiją, San Marino Respublikos išleistų monetų skaičius pridedamas prie šalies, kurioje yra įsikūrusi jas kaldinanti monetų kalykla, Italijos išleistų monetų skaičiaus.“

Paaiškinimas

Pridėjus skaičių prie šalies, kurioje yra įsikūrusi jas kaldinanti monetų kalykla, kiltų keletas praktinių problemų dėl atskaitomybės įsipareigojimų ECB dėl išleistų monetų stabilumo esant tokioms aplinkybėms, kai šalis, kurioje yra įsikūrusi jas kaldinanti monetų kalykla, laikui bėgant pasikeistų. Atsižvelgiant į tai, kad monetų kalyklos šiuo metu tokių duomenų neteikia, būtų užtikrintas didesnis nuspėjamumas, jei San Marino Respublikos išleistų monetų skaičius būtų pridedamas prie Italijos išleistų monetų skaičiaus, o Italijos ir San Marino valdžios institucijos bendradarbiautų duomenų apie išleistų monetų skaičių teikimo ECB tikslais.

7     pakeitimas

Pasiūlyto sprendimo dėl San Marino 3 straipsnis

„Derybas su San Marino Respublika Bendrijos vardu veda Italijos Respublika ir Komisija. Derybose kaip visateisis dalyvis dalyvauja Europos centrinis bankas, kai sprendžiami su jo kompetencija susiję klausimai. Italijos Respublika ir Komisija pateikia susitarimo projektą Ekonomikos ir finansų komitetui, kad šis pareikštų savo nuomonę.“

„Derybas su San Marino Respublika Bendrijos vardu veda Italijos Respublika ir Komisija. Derybose kaip visateisis dalyvis dalyvauja Europos centrinis bankas, ir jo sutikimas reikalingas, kai sprendžiami su jo kompetencija susiję klausimai. Italijos Respublika ir Komisija pateikia susitarimo projektą Ekonomikos ir finansų komitetui, kad šis pareikštų savo nuomonę.“

Paaiškinimas

Atsižvelgdamas į Susitarimo su San Marino Respublika piniginį pobūdį, ECB mano, kad be konsultavimosi su juo pagal Sutarties 111 straipsnio 3 dalį, tikslinga ir pageidautina, kad ECB dalyvautų pačiose derybose ir susitarimų sudarymo procese. Kai sprendžiami su ECB kompetencija susiję susitarimo klausimai, turėtų būti prašoma ECB sutikimo.

8     pakeitimas

Pasiūlyto sprendimo dėl San Marino baigiamoji nuostata

„Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai ir Komisijai.“

„Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai, ir Komisijai ir ECB.“

Paaiškinimas

Kadangi pasiūlytu sprendimu ECB numatomas tam tikras vaidmuo derybose ir susitarimo sudarymo procese, ECB taip pat turėtų būti šio sprendimo adresatas.


(1)  Paryškinimu pagrindiniame tekste pažymimas ECB naujai pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.


Top