EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0081(01)

2009 m. spalio 16 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo (CON/2009/81)

OJ C 272, 13.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2009 m. spalio 16 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

1.

2009 m. birželio 3 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo (1) (toliau – pasiūlyta direktyva).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

3.

ECB pritaria ketinimui nustatyti Europos Sąjungoje suderintą alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV) veiklos reguliavimo ir priežiūros sistemą. Siūlomos nuostatos dėl ataskaitų teikimo kompetentingoms institucijoms iš principo turėtų žymiai padėti pagerinti finansinio stabilumo stebėjimą, taigi ir pateikti geriau informuotus su AIFV ir jų valdomų alternatyvaus investavimo fondų (AIF) veikla susijusios finansinio stabilumo rizikos įvertinimus. Taisyklių suderinimas ir dėl to atsirandanti leidimo tvarka turėtų prisidėti prie finansinės integracijos pagerinant vienodas sąlygas ES.

4.

ECB ragina Europos Bendrijų Komisiją tęsti dialogą su savo tarptautiniais partneriais, ypač Jungtinėmis Valstijomis, siekiant užtikrinti pasauliniu lygiu suderintą reguliavimo ir priežiūros sistemą. Kaip Eurosistema pažymėjo savo indėlyje į Komisijos konsultaciją dėl rizikos draudimo fondų, atsižvelgiant į itin tarptautinį sektoriaus pobūdį ir iš to kylančią savavališko reguliavimo ir vengimo riziką, būtina pateikti tarptautiniu mastu suderintą atsakymą (2). Tai galėtų padėti užtikrinti, kad reikalavimai, keliami AIFV trečiosiose šalyse, atitiktų tuos, kurie turi būti įgyvendinami ES, ir kad AIFV, kurių buveinė yra ne Europos Sąjungoje, galėtų patekti į ES rinkas abipusiškumo pagrindu.

5.

Pasiūlytos direktyvos trečioji konstatuojamoji dalis kaip vieną iš jos pagrindinių tikslų nurodo sistemos, kurią taikant būtų galima kovoti su AIF sukelta rizika, susijusia su „investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir rinkomis“, „atsižvelgiant į AIFV taikomų investavimo strategijų ir būdų įvairovę“, sukūrimą. Šiuo požiūriu pažymėtina, kad pasiūlyta direktyva turėtų būti taikoma visų tipų fondams, kuriems netaikoma Direktyva 2009/…/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija) (3), pavyzdžiui, rizikos draudimo fondams, žaliavų fondams, atvirojo tipo nekilnojamojo turto fondams, į biržos prekybos sąrašus įtrauktiems uždariesiems investiciniams fondams, privataus kapitalo fondams ir rizikos kapitalo fondams. Tokie fondai yra įvairiarūšė investicijų grupė, jie sudaryti pagal įvairias teisines formas skirtingose jurisdikcijose, ir ES, ir už jos ribų. Šiuo atžvilgiu siūlomos direktyvos nuostatos galėtų konkrečiau atspindėti esminius skirtumus tarp AIF.

6.

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad siūloma direktyva yra netaikoma visiems centriniams bankams.

7.

Bendrai tariant, ECB įžvelgia galimą savavališko reguliavimo riziką tarp AIFV, draudimo bendrovių ir kredito įstaigų, kurioms siūloma direktyva nesukuria vienodų sąlygų. Išskyrus kai AIFV valdo savo pačių turtą, pasiūlos direktyvos reikalavimai turėtų būti suderintai taikomi AIFV, kredito įstaigoms ir draudimo bendrovėms. Panašiai, siūloma direktyva nenustato „parengties ir tinkamumo“ kriterijų ir mažiausios patirties reikalavimų vyresniesiems valdytojams ir vykdymo organams. Todėl ECB, siekdamas vienodų sąlygų, rekomenduoja pasiūlytoje direktyvoje įterpti atitinkamas nuostatas, suderintas su panašiomis nuostatomis kitose ES finansų teisės srityse.

8.

ECB pažymi, kad tam tikromis pasiūlytos direktyvos nuostatomis (pavyzdžiui, susijusiomis su skolintų vertybinių popierių pardavimu, pakeitimu vertybiniais popieriais ir bendrovių kontrolinių paketų įsigijimu) siekiama reguliuoti ne tik AIFV, bet visiems rinkos dalyviams aktualius horizontalius klausimus. Nors ECB supranta kai kurių šių nuostatų pagrindą, ECB siūlytų apsvarstyti galimybę tokias nuostatas įtvirtinti tik teisės aktais, kurie užtikrina vienodas sąlygas įvairiems rinkos dalyviams, pavyzdžiui, įterpiant tokias nuostatas į esamus įvairiems sektoriams taikomus ES teisės aktus.

9.

ECB iš principo pritaria nuostatoms, susijusioms su AIFV ataskaitų teikimo prievolėmis (iš jų būtų reikalaujama kompetentingoms institucijoms pateikti aukštos kokybės informaciją) ir su priežiūros institucijų keitimosi informacija mechanizmais. Tačiau ECB laikosi nuomonės, kad reikėtų atlikti nuodugnią analizę, siekiant ataskaitų teikimo prievoles susieti su duomenimis, kurių svarbos pagrįstai galima tikėtis stebint finansinį stabilumą, užtikrinti duomenų ataskaitų teikimo prievolių suderinamumą su teisine sistema, kurią sudarys Europos sisteminės rizikos taryba (ESRT) ir Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) ir sudaryti sąlygas šioms institucijoms gauti jų uždaviniams vykdyti reikalingą ir tinkamą priežiūros informaciją (4). Pasiūlytoje direktyvoje išdėsčius šios analizės dėka nustatytas susietas ataskaitų teikimo prievoles, išsamesnis reguliavimas taip pat būtų galimas pasitelkiant komitologiją. ECB pasirengęs padėti atliekant analizę.

10.

Taip pat galėtų būti tinkamai apsvarstyta, kaip tam tikrus reikalavimus teikti ataskaitas kompetentingoms institucijoms (kaip numatyta 21 ir 24 straipsnių projektuose) suderinti su reikalavimais, numatytais 2007 m. liepos 27 d. Reglamento ECB/2007/8 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (5). Šis reglamentas, šiuo metu taikomas euro zonoje buveinę turintiems investiciniams fondams, sudaro galimybes rinkti suderintą balanso statistiką. Suderinimas su šiais atskaitomybės reikalavimais ir standartinio ataskaitos pavyzdžio visiems AIF, kuriems taikoma pasiūlyta direktyva, naudojimas padėtų sisteminės rizikos įvertinimui ES mastu. Tai taip pat sumažintų papildomą atskaitomybės naštą tiems AIF, kurie jau teikia tokią informaciją. Pasiūlyta direktyva turėtų nustatyti pagrindines taisykles, taikomas AIFV įgyvendinamiems veiklos modeliams, o ECB taip pat pritartų komitologijos procedūrų taikymui, kad būtų nustatytos labiau techninės ir išsamesnės nuostatos, kuriomis siekiama ES mastu standartizuoti 21 ir 24 straipsnių projektuose minimą informaciją. Todėl atskaitomybės reikalavimai galėtų apimti, pavyzdžiui, šiuos elementus: Reglamentu ECB/2007/8 paremtą AIF balanso informaciją, pajamų ataskaitas, grynųjų pinigų srautų ataskaitas ir prognozes (įskaitant pirminius finansavimo šaltinius, pagrindinių finansų maklerių sąrašus ir įvairioms įvykių sekoms pritaikytus likvidumo susitarimus ypatingais atvejais), investuotojų išpirkimo apribojimus, turimą turtą, naudojant vertinimą pagal tam tikrą modelį, finansinį svertą, išvestinių finansinių priemonių pozicijas (įskaitant tariamąsias sumas ir pateiktą įkaitą), nelikvidų turtą, investavimui netinkamą turtą ir skolintų vertybinių popierių pardavimo naudojimą. ECB tikisi, kad bus konsultuojamasi su ESRT dėl šios srities įgyvendinimo priemonių priėmimo.

11.

Finansinio sverto sąvoka yra labai svarbi daugelio AIFV įgyvendintame veiklos modelyje. Tačiau, pagal pasiūlytą direktyvą „finansinio sverto“ apibrėžtis neapima specialių finansinio sverto rodiklio sąvokų. ECB yra susirūpinęs, kad be papildomų patikslinimų, įterptų į pasiūlytos direktyvos tekstą, pasiūlytą apibrėžtį gali būti sudėtinga įgyvendinti. Prie bet kokių įgyvendinimo priemonių šioje srityje techniniais įnašais turėtų prisidėti centriniai bankai ir priežiūros institucijos, kurios nėra centriniai bankai. Taigi ECB tikisi, kad su ESRT ir EFPIS bus konsultuojamasi dėl įgyvendinimo priemonių, kurios bus priimtos šioje srityje, įskaitant, kaip pasiūlyta priede pateiktame 7 pakeitime, dėl galimų priemonių, patobulinančių „finansinio sverto“ sąvoką, ir dėl patikslinimo, kada AIF sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą.

12.

Pasiūlytos direktyvos 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisija priima įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomi AIFV naudojamo finansinio sverto lygio apribojimai, atsižvelgdama į, inter alia, AIF tipus, jų investavimo strategijas ir finansinio sverto šaltinius. ECB pripažįsta, kad finansinis svertas gali sukelti didelę riziką finansiniam stabilumui. Dėl savo investavimo lankstumo AIFV gali vaidinti svarbų vaidmenį didinant finansų rinkos likvidumą, taip prisidėdami prie efektyvaus finansų rinkos veikimo ir kainos formavimo. Kad jie galėtų vykdyti šį vaidmenį, AIF turi būti taikomi subalansuoti ir tinkamai su rizika suderinti finansinio sverto apribojimai, kuriais būtų atsižvelgiama į jų didelės rizikos lygį, tuo pačiu perdėtai netrukdant jų investavimo lankstumui.

13.

ECB yra pasiruošęs, jei būtų paprašyta, pateikti nuomonę dėl bet kokio pataisyto projekto, kuris būtų parengtas. Kur ECB rekomenduoja iš dalies pakeisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su paaiškinimu yra pateikiami priede. Dauguma šių pasiūlymų neatspindi pirmiau pateiktų bendro pobūdžio pastabų.

Priimta Frankfurte prie Maino 2009 m. spalio 16 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 207 galutinis.

(2)  Eurosistemos indėlis į Europos Komisijos konsultaciją dėl rizikos draudimo fondų, 2009 m. vasario 25 d., p. 3, galima rasti ECB tinklavietėje: http://www.ecb.europa.eu

(3)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(4)  Komisijos komunikatas, Europos finansų priežiūra, 2009 5 27, COM(2009) 252 galutinis (galima rasti Europos tinklalapyje: http:///www.eur-lex.europa.eu).

(5)  OL L 211, 2007 8 11, p. 8.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

2 straipsnio 2 dalis (naujas punktas h)

„2.   Ši direktyva netaikoma:

[…].“

„2.   Ši direktyva netaikoma:

[…]

h)

valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams.“

Paaiškinimas:

Pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 2 dalies g punktas nurodo, inter alia, kad ECB pasiūlyta direktyva netaikoma. Taip pat turėtų būti aiškiai nurodyta, kad Europos centrinių bankų sistemos centriniams bankams pasiūlyta direktyva netaikoma, kadangi šie bankai, atsižvelgiant į jų tikslus ir uždavinius, nėra rizikos, pateisinančios jų įtraukimą į pasiūlytą direktyvą, šaltiniai.

2     pakeitimas

3 straipsnio pabaiga

 

„Komisija priima įgyvendinimo priemones, patikslinančias 1 dalyje pateiktą „finansinio sverto“ apibrėžtį.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Paaiškinimas:

„Finansinio sverto“ apibrėžtį būtų galima naudingai patikslinti.

3     pakeitimas

8 straipsnis

„8 straipsnis

Veiklos leidimų atšaukimas

Kompetentinga institucija gali atšaukti AIFV išduotą veiklos leidimą, jeigu AIFV:

1)

gavo leidimą, pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis netinkamomis priemonėmis;

2)

nebeatitinka sąlygų, pagal kurias jam buvo išduotas leidimas;

3)

rimtai ir (arba) sistemingai pažeidė pagal šią direktyvą priimtas nuostatas.“

„8 straipsnis

Veiklos leidimų atšaukimas

Kompetentinga institucija gali atšaukti AIFV išduotą veiklos leidimą, jeigu AIFV:

1)

gavo leidimą, pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis netinkamomis priemonėmis;

2)

nebeatitinka sąlygų, pagal kurias jam buvo išduotas leidimas;

3)

rimtai ir (arba) sistemingai pažeidė pagal šią direktyvą priimtas nuostatas.

Bet koks veiklos leidimų atšaukimas įsigalioja nedelsiant ir apie tai iš karto pranešama.

Komisija priima įgyvendinimo priemones, patikslinančias terminus ir subjektus, kuriems pranešama apie 1 dalyje nurodytą veiklos leidimų atšaukimą.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Paaiškinimas:

Daugumoje kredito ir pagrindinių susitarimų nurodyti „įsipareigojimų nevykdymo atvejai“, kurie suteikia teisę kitai sandorio šaliai nutraukti sutartį arba pagal pagrindinį susitarimą sudarytą sandorį. Veiklos leidimų atšaukimas yra standartinis „įsipareigojimų nevykdymo“ atvejis. Siekiant užtikrinti, kad bet koks AIFV veiklos leidimo atšaukimas netaptų nesuvaldomu nutraukimo procesu – kuris gali turėti skirtingą poveikį skirtingose valstybėse narėse – būtų pageidautina patikslinti, kad praktinės atšaukimo pasekmės yra tokios pat visoje ES, ypač dėl to, kada ir kam pranešama apie veiklos leidimų atšaukimą, ir kada atšaukimas įsigalioja. ECB siūlo Komisijai priimti įgyvendinimo priemones komitologijos procedūros būdu, kad būtų nustatyta, kada ir kam turėtų būti pranešta apie veiklos leidimų atšaukimą.

ECB išreikštų panašų susirūpinimą, jei AIFV padaryti pasiūlytos direktyvos III skyriuje numatytų „AIFV veiklos sąlygų“ pažeidimai taip pat reikštų įsipareigojimų nevykdymo atvejį arba sukeltų kitą sutartinių arba teisėtų teisių nutraukti įsipareigojimus atsiradimo galimybę.

4     pakeitimas

16 straipsnio 3 dalis

„3.   Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir AIF investicinio vieneto ar akcijos grynosios turto vertės apskaičiavimui, nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose.“

„3.   Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir AIF investicinio vieneto ar akcijos grynosios turto vertės apskaičiavimui, nurodomos yra tos, kurios taikomos pagal tos šalies, kurioje AIF turi buveinę, įstatymus arba AIF taisykles ar steigimo dokumentus.“

Paaiškinimas:

JAV bendrieji apskaitos principai (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) nėra „nurodyti Jungtinių Valstijų įstatymuose“, o panaši faktinė situacija taip pat gali būti ir kitose šalyse. Todėl gali būti neįmanoma įgyvendinti pasiūlytos direktyvos 16 straipsnio 3 dalies, kaip ji parengta.

5     pakeitimas

17 straipsnio 3 dalis

„Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija).“

„Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą pagal nacionalinę teisę arba 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija).“

Paaiškinimas:

Pakeitimas išplėstų depozitaro apibrėžtį, apimdamas bent jau kredito įstaigas, turinčias leidimą pagal nacionalinę teisę, o ne tik pagal direktyvą 2006/48/EB.

6     pakeitimas

18 straipsnio 1 dalies d punktas

„d)

AIFV privalo įrodyti, kad trečioji šalis atitinka reikalavimus ir yra pajėgi prisiimti konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai nuolatos stebėti perduotos veiklos vykdymą, bet kada trečiajai šaliai pateikti papildomus nurodymus ir nedelsiant atšaukti įgaliojimus, kai to reikalauja investuotojų interesai.“

„d)

AIFV privalo įrodyti, kad trečioji šalis atitinka reikalavimus ir yra pajėgi prisiimti konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai nuolatos stebėti perduotos veiklos vykdymą, bet kada trečiajai šaliai pateikti papildomus nurodymus ir nedelsiant atšaukti įgaliojimus, kai to reikalauja investuotojų interesai, ir tuo pačiu metu pakeisti įvairius funkcijų perdavimo susitarimus, atitinkančius 6 straipsnio 3 dalį.“

Paaiškinimas:

Siekiant užtikrinti atitiktį pasiūlytos direktyvos 6 straipsnio 3 daliai, kurioje reikalaujama, kad bet kokio AIFV veiklos leidimas „apimtų visus AIFV funkcijų perdavimo susitarimus“, siūlomu pakeitimu siekiama nustatyti reikalavimą, kad būtų sudaryti alternatyvūs funkcijų perdavimo susitarimai, jei AIFV prireiktų „nedelsiant“ atšaukti funkcijų perdavimą.

7     pakeitimas

22 straipsnio pabaiga

„Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, kai bendras finansinis svertas iš visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą du iš paskutinių keturių ketvirčių.“

Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, kai bendras finansinis svertas iš visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą du iš paskutinių keturių ketvirčių.

Komisija priima įgyvendinimo priemones, patikslinančias aplinkybes, pagal kurias laikoma, kad AIF sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Paaiškinimas:

Pasiūlytos direktyvos 22 straipsnis turėtų tokį praktinį poveikį, kad didžioji AIF dauguma būtų laikoma sistemiškai naudojančiais didelį finansinį svertą, nes jų bendras finansinis svertas, kuris fondo kontekste gali būti netinkamas atskaitos taškas, dažnai viršytų jų grynąjį turtą (o ne „nuosavą kapitalą“). ECB mano, kad geriausiai šį techninį klausimą išspręstų Komisija, priimdama įgyvendinimo priemones komitologijos procese, tinkamai įtraukdama priežiūros ir kitas kompetentingas institucijas.

8     pakeitimas

33 straipsnio 8 dalis

„8.   AIFV gali platinti trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF akcijas ar investicinius vienetus profesionaliems investuotojams, turintiems buveinę ne AIFV buveinės valstybėje narėje, o kitoje valstybėje narėje, tik nuo datos, nurodytos 54 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.“

„8.   AIFV gali platinti trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF akcijas ar investicinius vienetus profesionaliems investuotojams, turintiems buveinę ne AIFV buveinės valstybėje narėje, o kitoje valstybėje narėje, tik nuo datos, nurodytos 54 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. AIF, kurio buveinė yra trečiojoje šalyje, akcijos ar vienetai, iki tos datos nupirkti investuotojo, kurio buveinė yra trečiojoje šalyje, gali būti toliau laikomi šio investuotojo arba parduoti AIFV.“

Paaiškinimas:

Nuo šiol investuotojai (įskaitant privačius, mažmeninius investuotojus) gali teisėtai turėti AIF, kurių buveinė yra trečiojoje šalyje, akcijas arba vienetus. Mūsų pasiūlytas papildymas yra skirtas užtikrinti, kad būtų nustatytos teisinės taisyklės tokių investicijų valdymui po perėjimo į pasiūlyta direktyva numatytą naują režimą (t. y. režimą, pagal kurį AIFV iš trečiosios šalies reikėtų veiklos leidimų, kad jis galėtų tęsti savo dabartinę veiklą ES), ypač užtikrinti, kad šios akcijos ar vienetai nepraras vertės vien dėl to, kad trečiosios šalies AIFV neprašo arba negauna veiklos leidimų tęsti savo dabartinę veiklą ES. Alternatyvi galimybė būtų iš dalies pakeisti perėjimo taisykles.

9     pakeitimas

46 straipsnio 1 dalis

„1.   Kompetentingos institucijos, atsakingos už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą pagal šią direktyvą, perduoda informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai ši informacija yra svarbi stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, tinkamam funkcionavimui ir į jį reaguojant. Informacija taip pat pateikiama Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam 2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimu 2009/77/EB (2), kuris perduoda šią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.“

„1.   Kompetentingos institucijos, atsakingos už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą pagal šią direktyvą, perduoda jų funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai ši informacija yra svarbi stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, tinkamam funkcionavimui ir į jį reaguojant centriniams bankams, įskaitant Europos centrinį banką, ir Europos sisteminės rizikos tarybai. Informacija taip pat pateikiama Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam 2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimu 2009/77/EB (2)kuris perduoda šią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.“

Paaiškinimas:

Papildymas užtikrintų, kad centriniai bankai, įskaitant ECB (taip pat ESRT vardu), yra tinkamai informuoti apie su jų funkcijų vykdymu susijusią informaciją naudojant kitose ES finansų teisės srityse taikomą terminologiją.


(1)  Perbraukimu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti. Paryškinimu pagrindiniame tekste pažymimas ECB naujai pasiūlytas tekstas.

(2)  OL L 25, 2009 1 29, p. 18.


Top