EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0037

Europos Centrinio Banko nuomonė – 2009 m. balandžio 20 d. – dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo – (CON/2009/37)

OJ C 106, 8.5.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 106/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2009 m. balandžio 20 d.

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2009 m. balandžio 17 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (1) (pasiūlytas reglamentas (2).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalimi, kadangi ECB administruoja pagal šią priemonę suteiktą pagalbą. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

ECB mano, kad, esant dabartinėms finansinėms aplinkybėms, labiau tikėtina, kad euro zonai nepriklausančios valstybės narės teiks prašymus pagal priemonę, teikiančią vidutinės trukmės finansinę pagalbą, nei buvo manyta anksčiau, o jų prašymuose dėl pagalbos, tikėtina, bus nurodomos didesnės sumos, negu buvo prognozuota 2002 m., kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 332/2002, ir 2008 m. gruodžio mėn., kai jis buvo iš dalies pakeistas. Todėl ECB mano, kad dėl tarptautinių ekonomikos ir finansų pokyčių potencialus pagalbos poreikis gali viršyti dabartinę aukščiausią 25 mlrd. EUR ribą, ir pritaria pasiūlymui padidinti aukščiausią ribą iki 50 mlrd. EUR, kad Bendrija galėtų patenkinti potencialius finansinės pagalbos prašymus.

Šiame kontekste ECB pastebi, kad pasiūlytame reglamente numatyta procedūra turi visiškai atitikti piniginio finansavimo draudimą, numatytą Sutarties 101 straipsnio 1 dalyje ir 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 3603/93, nustatančiame apibrėžimus, susijusius su Sutarties 104 ir 104b (1) straipsniuose numatytų draudimų taikymu (3). Visų pirma, ECB supranta, kad prieinamos pagalbos sumos padidinimas iki 50 mlrd. EUR, kaip numato pasiūlytas reglamentas, bus finansuojamas tik iš valstybių narių biudžetų ir tai neapims jokio jungiamojo finansavimo ar refinansavimo iš Europos centrinių bankų sistemos. Šiuo aspektu tikimasi, kad Bendrijos sąskaita Europos centriniame banke ir valstybių narių sąskaitos nacionaliniuose centriniuose bankuose (NCB) bus visiškai finansuojamos visada, kai to reikės.

2.   Konkrečios pastabos

2.1.   Pasiūlytas naujasis 9a straipsnis

ECB visiškai supranta poreikį užtikrinti patikimą Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos valdymą. Tačiau ECB pastebi, kad pasiūlytas naujasis 9a straipsnis gali būti suprantamas kaip reiškiantis, kad Europos Audito Rūmai yra kompetentingi atlikti ECB ir NCB sąskaitų finansinį auditą. Todėl ECB siūlo, kad pripažįstant egzistuojantį teisinį reguliavimą Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 27 straipsnyje, kuris taikomas ECB ir NCB, pasiūlytame naujajame 9a straipsnyje būtų aiškiai apribota jo taikymo sritis taip, kad jis būtų taikomas tik valstybėms narėms, gaunančioms Bendrijos vidutinės trukmės finansinę pagalbą.

2.2.   Reikalavimas konsultuotis su Komisija

Reglamento (EB) Nr. 332/2002 2 straipsnis reikalauja, kad euro neįsivedusi valstybė narė konsultuotųsi su Komisija, jei ta valstybė narė „siūlo ieškoti finansavimo šaltinių, atitinkančių ekonominės politikos sąlygas, už Bendrijos ribų“. Siūloma iš dalies pakeisti frazę „ekonominės politikos sąlygos“, kad būtų aišku, kad „ekonominės politikos sąlygos“ apima „ex ante tinkamumo kriterijus“, kurie tuomet vienareikšmiškai apimtų tokios rūšies sąlygas, kurios bus numatytos naujo pavyzdžio Tarptautinio valiutos fondo priemonėse (4).

2.3.   Vidutinės trukmės Bendrijos finansinės pagalbos prieinamumas prevenciniu pagrindu

Pažymėtina, kad pasiūlytose iš dalies pakeistose Reglamento (EB) Nr. 332/2002 3 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nėra nuorodų į „finansinės sumos pagrindimą“, kurios yra pateiktos dabartinėje šių straipsnių versijoje. Toks nuorodų nebuvimas leidžia daryti prielaidą, kad Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos taikymo apimtis pasikeitė taip, kad tokia pagalba bus galima tik sprendžiant esamas, o ne potencialias mokėjimų balanso problemas. Šiuo aspektu pastebėtina, kad Sutarties 119 straipsnio 1 dalyje aiškiai nurodoma pagalbos galimybė tuo atveju, jei valstybės narės mokėjimų balansui iškyla „didelė grėsmė“. Reglamento (EB) Nr. 332/2002 3 straipsnio 1 dalies b punkte taip pat nurodoma pagalbos galimybė, jei valstybei narei kyla „didelė grėsmė“ susidurti su mokėjimų balanso sunkumais (skiriant tai nuo situacijos, kai su jais faktiškai „susiduriama“), susijusiais su jos. Nuorodos į „finansinės sumos pagrindimą“, šiuo metu pateikiamos Reglamento Nr. 332/2002 3 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje, iš esmės numatė galimybę sistemai, kurioje galėtų būti teikiama prevencinė pagalba. Būtų naudinga nuorodas į „finansinės sumos pagrindimą“ sugrąžinti į 3 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį.

2.4.   Pasiūlyto naujojo „susitarimo memorandumo“ pobūdis

Būtų pageidautina nuosekliau apibūdinti „susitarimo memorandumą“, kurio būtų reikalaujama pagal pasiūlytą naująjį 3a straipsnį. Konkrečiai 2 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad dėl šio memorandumo „susitariama“, o pasiūlytas naujasis 3a straipsnis leidžia daryti prielaidą, kad memorandumas greičiau bus vienašališkas dokumentas, kuriame išsamiai išdėstomos „Tarybos nustatytos sąlygos“. Kadangi 3a straipsnio formuluotė iš esmės kartoja Sutarties 119 straipsnio 2 dalies formuluotę, siūloma, kad 2 konstatuojamoji dalis būtų suderinta su pasiūlyto naujojo 3a straipsnio formuluote.

3.   Redagavimo pasiūlymai

Jei dėl pirmiau išdėstytų patarimų pasiūlytas reglamentas būtų keičiamas, redagavimo pasiūlymai yra pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2009 m. balandžio 20 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  2002 m. vasario 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (OL L 53, 2002 2 23, p. 1).

(2)  COM(2009) 169 galutinis.

(3)  OL L 332, 1993 12 31, p. 1.

(4)  Žr. „TVF peržiūri skolinimo sąlygas“, 2009 m. kovo 24 d. pranešimas spaudai Nr. 09/85 Tarptautinio valiutos fondo tinklalapyje http://www.imf.org


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai

1 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 konstatuojamoji dalis

„Atsižvelgiant į neseniai įgytą vidutinės trukmės finansinės pagalbos teikimo patirtį, reikėtų patikslinti atitinkamas Komisijos ir reglamento įgyvendinimu suinteresuotų valstybių narių užduotis ir atsakomybę. Be to, finansinės pagalbos suteikimo sąlygos turėtų būti išdėstytos susitarimo memorandume, dėl kurio turi susitarti Komisija ir suinteresuotoji valstybė narė.“

„Atsižvelgiant į neseniai įgytą vidutinės trukmės finansinės pagalbos teikimo patirtį, reikėtų patikslinti atitinkamas Komisijos ir reglamento įgyvendinimu suinteresuotų valstybių narių užduotis ir atsakomybę. Be to, finansinės pagalbos suteikimo sąlygos turėtų būti išdėstytos pateiktos Komisijos ir suinteresuotosios valstybės narės susitarimo memorandume, dėl kurio turi susitarti Komisija ir suinteresuotoji valstybė narė.“

PagrindimasŽr. nuomonės 2.4 punktą

2 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 4 konstatuojamoji dalis

„Labai svarbu patikimai valdyti gautą Bendrijos finansinę pagalbą. Todėl galiojančiuose paskolų susitarimuose yra numatyta galimybė Europos Audito Rūmams ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai savo nuožiūra atlikti patikrinimus, ir tokia galimybė turėtų būti nustatyta šiame reglamente.“

„Labai svarbu patikimai valdyti gautą Bendrijos finansinę pagalbą. Todėl galiojančiuose paskolų susitarimuose yra numatyta galimybė, nepažeidžiant Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 27 straipsnio, Europos Audito Rūmams ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai savo nuožiūra atlikti patikrinimus valstybėje narėje, gaunančioje Bendrijos vidutinės trukmės finansinę pagalbą, ir tokia galimybė turėtų būti nustatyta šiame reglamente.“

PagrindimasŽr. nuomonės 2.1 punktą

3 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 332/2002 2 straipsnis

„Jeigu valstybė narė, neįsivedusi euro, siūlo ieškoti finansavimo šaltinių, atitinkančių ekonominės politikos sąlygas, už Bendrijos ribų, pirmiausia ji turi tartis su Komisija.“

„Jeigu valstybė narė, neįsivedusi euro, siūlo ieškoti finansavimo šaltinių, atitinkančių ekonominės politikos sąlygas, įskaitant iš anksto nustatytus kvalifikacinius kriterijus, už Bendrijos ribų, pirmiausia ji turi tartis su Komisija.“

PagrindimasŽr. nuomonės 2. 2 punktą

4 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalis

„Suinteresuotoji valstybė narė aptaria su Komisija savo finansinių poreikių įvertinimą ir pateikia perspektyvinės programos projektą.“

„Suinteresuotoji valstybė narė aptaria su Komisija savo finansinių poreikių vertinimą ir pateikia perspektyvinės programos projektą ar finansinės sumos pagrindimą.“

PagrindimasŽr. nuomonės 2.3 punktą

5 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 4 dalis

„1.

Komisija, bendradarbiaudama su Ekonomikos ir finansų komitetu, imasi būtinų priemonių nuolat periodiškai patikrinti, ar valstybės narės, gaunančios Bendrijos paskolą, ekonominė politika atitinka perspektyvinę programą ir kitas pagal 3 straipsnį Tarybos nustatytas sąlygas. Tuo tikslu valstybė narė pateikia Komisijai visą būtiną informaciją ir visapusiškai su ja bendradarbiauja.“

„1.

Komisija, bendradarbiaudama su Ekonomikos ir finansų komitetu, imasi būtinų priemonių nuolat periodiškai patikrinti, ar valstybės narės, gaunančios Bendrijos paskolą, ekonominė politika atitinka perspektyvinę programą ar finansinės sumos pagrindimą ir kitas pagal 3 ir 3a straipsnius straipsnį Tarybos nustatytas sąlygas. Tuo tikslu valstybė narė pateikia Komisijai visą būtiną informaciją ir visapusiškai su ja bendradarbiauja.“

PagrindimasŽr. nuomonės 2.3 punktą

6 pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 6 dalis

„Europos Audito Rūmai turi teisę savo nuožiūra atlikti su šios pagalbos valdymu susijusius finansinius patikrinimus arba auditą. Komisija, kartu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, turi teisę siųsti savo pareigūnus arba tinkamai įgaliotus atstovus, kurie savo nuožiūra atliktų su Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos valdymu susijusius techninio arba finansinio pobūdžio patikrinimus arba auditą. Komisija, kartu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, turi teisę siųsti savo pareigūnus arba tinkamai įgaliotus atstovus, kurie savo nuožiūra atliktų su Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos valdymu susijusius techninio arba finansinio pobūdžio patikrinimus arba auditą.“

Nepažeidžiant Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 27 straipsnio, Europos Audito Rūmai turi teisę savo nuožiūra atlikti su šios pagalbos valdymu susijusius finansinius patikrinimus arba auditą valstybėje narėje, gaunančioje Bendrijos vidutinės trukmės finansinę pagalbą. Tokiu būdu Komisija, kartu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, turi teisę siųsti savo pareigūnus arba tinkamai įgaliotus atstovus, kurie savo nuožiūra atliktų valstybėse narėse, gaunančiose Bendrijos vidutinės trukmės finansinę pagalbą, su Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos valdymu ta pagalba susijusius techninio arba finansinio pobūdžio patikrinimus arba auditą.“

PagrindimasŽr. nuomonės 2.1 punktą


Top