EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

2009 m. vasario 23 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl reglamento, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklės, kuriomis reglamentuojami sezoninių prekių vertinimo, taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI), minimalieji standartai, pasiūlymo (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 58/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2009 m. vasario 23 d.

dėl reglamento, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklės, kuriomis reglamentuojami sezoninių prekių vertinimo, taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI), minimalieji standartai, pasiūlymo

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2009 m. sausio 5 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Bendrijų Komisijos prašymą pateikti nuomonę dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklės, kuriomis reglamentuojami sezoninių prekių vertinimo, taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI), minimalieji standartai, pasiūlymo (toliau – reglamento projektas).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

Apskritai ECB pritaria reglamento projektui, kuris turėtų pagerinti SVKI palyginamumą. Sezoninių prekių vertinimas yra vienas seniausių derinimo klausimų, kuris buvo aptariamas SVKI plėtros kontekste. Šiuo metu sezoninių prekių vertinimas valstybėse narėse labai skiriasi, dėl to SVKI yra nepakankamai palyginami. Savo ruožtu dėl to kyla sunkumų aiškinant kai kurių prekių grupių euro zonos indeksus; dėl to netgi gali atsirasti iškraipymų bendrajame SVKI.

2.   Konkrečios pastabos

2.1.

Vis dėlto reglamento projekte vis dar leidžiama sezonines prekes vertinti pagal du skirtingus metodus, naudojant tikslius metinius svorių indeksus arba klasės sezoninius svorių indeksus. Nors, siekiant apriboti rezultatų nepalyginamumą tarp šalių, reglamento projekte numatyti tam tikri šių dviejų indeksų tipų įgyvendinimo apribojimai, bandymai parodė, kad esant tam tikroms sąlygoms abiem metodais vis dar gaunami gana skirtingi rezultatai. Todėl ECB pritartų griežtesniam standartui, leidžiančiam taikyti tik vieną iš dviejų skirtingų metodų, kad būtų dar labiau pagerintas sezoninių prekių vertinimo palyginamumas. Vis dėlto, jei nesitikima, kad galimybė pasirinkti vieną iš dviejų metodų turės didelę įtaką bendrajam SVKI, ir jei vieno iš metodų panaikinimas reglamento projekte lemtų didelį uždelsimą reglamento projekto priėmimo procese, ECB pritartų, kad sezoninės prekės būtų vertinamos tik pagal vieną metodą būsimuose reglamento pakeitimuose.

2.2.

Tose valstybėse narėse, kurių esama praktika žymiai skiriasi nuo reglamento projekto 4 straipsnyje apibrėžtų minimaliųjų standartų, poveikis subindeksams, kuriems taikomas reglamento projektas, gali būti labai didelis. Dėl to indeksuose atsiras statistinis trūkis, o tai savo ruožtu gali iškreipti metinius bendrojo SVKI pokyčius. ECB pripažįsta, kad valstybėms narėms gali būti neįmanoma peržiūrėti anksčiau skelbtų SVKI nuo pradžios. Tačiau ECB ypatingą svarbą teikia SVKI duomenų palyginamumui ir suderinamumui tais metais, kurie eis po reglamento projekto įgyvendinimo. Todėl ECB kviestų valstybes nares peržiūrėti savo nacionalinius SVKI bent prieš vienerius metus iki reglamento projekto įgyvendinimo.

2.3.

Kadangi dėl reglamento projekto pagal Sutartį turi būti konsultuojamasi su ECB, vadovaujantis Sutarties 253 straipsniu į reglamento projektą dėl to turi būti įterpta nurodomoji dalis.

2.4.

Kadangi Europos centrinių bankų sistema naudoja SVKI ne tik Sutarties 121 straipsnyje nurodytam tikslui, bet ir su pinigų politika susijusių sprendimų priėmimo uždaviniams pagal Sutarties 105 straipsnio 2 dalį, ECB rekomenduoja į reglamento projektą įterpti atitinkamą konstatuojamąją dalį.

3.   Redagavimo pasiūlymai

3.1.

Jei pirmiau išdėstyti patarimai lemtų reglamento projekto pakeitimus, redagavimo pasiūlymai yra pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2009 m. vasario 23 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


PRIEDAS

REDAGAVIMO PASIŪLYMAI

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1 pakeitimas

[siūloma nauja nurodomoji dalis]

„atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

„atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, ypač į jo 4 straipsnio trečią pastraipą ir 5 straipsnio 3 dalį,“

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, ypač į jo 4 straipsnio trečią pastraipą ir 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę,“

Pagrindimas – Žr. nuomonės 2.3 punktą

2 pakeitimas

[siūloma nauja 5 konstatuojamoji dalis]

 

(5)

SVKI yra svarbus rodiklis, kurį Europos centrinių bankų sistema naudoja savo tyrimuose, susijusiuose su pinigų politikos sprendimais, priimamais pagal Sutarties 105 straipsnio 2 dalį.“

Pagrindimas – Žr. nuomonės 2.4 punktą


(1)  Paryškinimu pagrindiniame tekste pažymimas ECB naujai pasiūlytas tekstas.


Top