Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0558R(01)

Pasiūlymas Tarybos reglamentas (EB) kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

/* KOM/2008/0558 galutinis/2 - AVC/2008/0186 */

52008PC0558R(01)

Pasiūlymas Tarybos reglamentas (EB) kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos /* KOM/2008/0558 galutinis/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 18.9.2008

KOM(2008)558 galutinis/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS (EB)

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Pasiūlymo aplinkybės |

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio nuostatos nėra tinkamos taikyti projektams, kuriuos bendrai finansuoja Europos socialinis fondas (ESF), visų pirma finansuojantis nematerialiuosius veiksmus, o ne infrastruktūrą (netinkama finansuoti). Projektų, iš kurių gaunama pajamų, yra nedaug, o jeigu pajamų gaunama, tai dažniausiai tik veiksmų įgyvendinimo etape. Be to, ERPF ir (arba) Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems smulkiems veiksmams arba ESF finansuojamiems veiksmams taikytinos priežiūros priemonės yra neproporcingai didelė administracinė našta palyginti su susijusiomis sumomis (pajamos gali būti apskaitomos dar trejus metus po veiksmų programos užbaigimo) ir yra svarbus rizikos veiksnys įgyvendinant programą. |

Bendrosios aplinkybės Reglamente Nr. 1083/2006 nustatytose naujose finansinio valdymo taisyklėse yra ir nuostatos dėl fondų finansinės paramos (V antraštinė dalis), visų pirma dėl projektų, iš kurių gaunamos pajamos (55 straipsnis). Pagal šio reglamento 55 straipsnio 1 dalies nuostatas projektas, iš kurio gaunamos pajamos, yra veiksmas, susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, už kurios naudojimą naudotojai tiesiogiai moka mokesčius, arba veiksmas, susijęs su žemės ar pastatų pardavimu arba nuoma arba kitu mokamų paslaugų teikimu. Atsižvelgiant į projektų, iš kurių gaunamos pajamos, per didelio finansavimo pavojų, šie projektai visada buvo ypatingai kruopščiai nagrinėjami sprendžiant dėl bendro fondų finansavimo. Dėl pajamų poveikio didžiausiai Bendrijos paramos sumai reikia sukurti susijusiems projektams skirtą skaičiavimo metodą. Tai yra Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio tikslas. |

Pasiūlymo srityje galiojančios nuostatos Ankstesniu programavimo laikotarpiu (2000–2006 m.) šis principas buvo įgyvendinamas taikant vienodo dydžio metodą. Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 dėl 2000–2006 m. programų (finansuojamų iš struktūrinių fondų) 29 straipsnio 4 dalyje konkrečiai nustatyta, kad projektams, kurių infrastruktūros investicijos uždirba dideles grynąsias pajamas, skiriama didžiausia bendro finansavimo dalis, pavyzdžiui, 1 tikslui įgyvendinti, negali būti didesnė nei 40 %, o ne įprastai leidžiama didžiausia 75 % dalis. Dėl „didelių grynųjų pajamų“ buvo sumažinta didžiausia Bendrijos bendro finansavimo dalis. Bendro finansavimo dalis buvo sumažinta vienodai ir automatiškai. Kita vertus, Bendrijos paramai nebuvo taikoma jokių apribojimų, išskyrus šią „didelių grynųjų pajamų“ ribą. Komisijos siūlymu Taryba nusprendė 2007–2013 m. laikotarpiui taikyti tikslesnius ir griežtesnius reikalavimus, pagrįstus didžiausių tinkamų finansuoti išlaidų skaičiavimais, o ne bendros finansavimo dalies taikant vienodo dydžio metodą sumažinimu. Nuo tada Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnis taikomas įvairesniems projektams, iš kurių gali būti gaunamos pajamos (apibrėžtiems šio straipsnio pirmoje dalyje), o ne vien infrastruktūros investicijų projektams, iš kurių gaunamos „didelės grynosios pajamos“, kaip buvo 2000–2006 m. Jeigu iš projektų, iš kurių gaunamos pajamos, gautų pajamų nepakanka investicijų finansiniam gyvybingumui užtikrinti, ta investicijų dalis, kuriai reikalinga subsidija, sudaro Bendrijos bendro finansavimo didžiausias tinkamas finansuoti išlaidas. |

Derėjimas su kitomis Europos Sąjungos politikos sritimis ir tikslais Netaikytina. |

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimas |

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis |

Konsultacijų metodai, pagrindiniai tiksliniai sektoriai ir bendra informacija apie respondentus Dėl 55 straipsnio nuostatų įgyvendinimo tvarkos, dirbant atsiradusių sunkumų ir įvairių jų šalinimo galimybių su valstybėmis narėmis neformaliai buvo konsultuotasi keletą kartų: – konsultacija dėl 55 straipsnio aiškinamojo rašto: 2008 m. vasario 27 d. ir gegužės 21 d. Fondų koordinavimo komiteto posėdžiuose buvo išnagrinėtas reglamento teksto lankstumas; – konsultacija dėl galimybės persvarstyti šį reglamentą: su valstybėmis narėmis konsultuotasi du kartus, t. y. 2008 m. birželio 25 d. Fondų koordinavimo komiteto posėdyje ir 2008 m. liepos 3 d. Tarybos struktūrinių priemonių darbo grupės posėdyje. |

Atsakymų santrauka ir kaip į juos buvo atsižvelgta Po visų konsultacijų paaiškėjo, kad valstybių narių nuomone atsakymai, gauti aiškinant Reglamentą Nr. 1082/2006, yra tik iš dalies pakankami. Todėl didžioji jų dauguma pasisakė už 55 straipsnio (tik šio straipsnio) persvarstymą. |

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas |

Nepriklausomo tyrimo neprireikė. |

Poveikio vertinimas Siekdama paaiškinimų būdu pašalinti valstybių narių nurodytus sunkumus, Komisija išnagrinėjo pačiame reglamento tekste įtvirtintas veiksmų laisvės ribas. Atrodė, kad paprasčiausias būdas – parengti gaires. Tačiau, nors Komisijos tarnybos ir parengė gaires, kuriomis vadovaujantis buvo galima išnagrinėti visas priežiūros vykdymo lankstumo galimybes, jomis nepavyko užtikrinti galimybės taikyti proporcingumo principą, apskaičiuojant didžiausias smulkių veiksmų tinkamas finansuoti išlaidas arba neįtraukiant ESF veiksmų. Todėl, apsiribojus tik 55 straipsnio persvarstymu, būtų galima diskusiją sutelkti į vieną techninio pobūdžio nuostatą ir greitai užbaigti peržiūrą, nes tik taip būtų galima garantuoti, kad teisinis neapibrėžtumas būtų greitai panaikintas. |

Teisiniai pasiūlymo aspektai |

Siūlomų veiksmų santrauka Komisija siūlo iš dalies pakeisti tik 55 straipsnio 5 dalį, o kitų Reglamento Nr. 1083/2006 nuostatų nekeisti. Šiuo pakeitimu nuostata, pagal kurią smulkių veiksmų (kurių bendrosios išlaidos nesiekia 200 000 EUR) priežiūrai taikomas proporcingumo principas, pakeičiama taip, kad 55 straipsnio nuostatos nebūtų taikomos ESF bendrai finansuojamiems veiksmams ir ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems veiksmams, kurių bendrosios išlaidos nesiekia 1 mln. EUR. Be to, siūloma šią nuostatą taikyti atgaline data nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. |

Teisinis pagrindas 2006 m. liepos 11 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatytos bendros šiems trims fondams taikomos taisyklės. Remiantis Europos Komisijos ir valstybių narių bendro valdymu principu, šiame reglamente nustatoma nauja programavimo tvarka ir naujos projektų valdymo, įskaitant jų finansinį valdymą, priežiūros, kontrolės ir vertinimo taisyklės. |

Subsidiarumo principas Pasiūlymas priklauso išimtinei Bendrijos kompetencijai. Todėl subsidiarumo principas netaikomas. |

Proporcingumo principas Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau nurodytų priežasčių. |

Apsiribojus tik 55 straipsnio persvarstymu, diskusiją galima sutelkti į vieną techninio pobūdžio nuostatą ir greitai užbaigti peržiūrą, nes tik taip būtų galima garantuoti, kad teisinis neapibrėžtumas būtų greitai panaikintas. Nustatoma riba turi būti pakankamai žema, kad netrikdytų Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje nustatytos bendros sistemos, kuri atitinka patikimo finansinio valdymo principus. Siekiant riboti Bendrijos finansuojamų veiksmų, kuriems netaikomas 55 straipsnis, dalį, nustatyta 1 mln. EUR riba. |

Toks pakeitimas rodo, kad tikrai norima supaprastinti fondų valdymą ir tai tikrai teigiamai paveiktų programų įgyvendinimo tempą, kadangi taptų lengviau ir paprasčiau valdyti ERPF ir (arba) Sanglaudos fondo bendrai finansuojamus smulkius veiksmus ir ESF finansuojamus veiksmus. Be to, pakeitimas leistų palengvinti pažangesnių, ypač aplinkosaugos, socialinės įtraukties, energetikos ir mokslinių tyrimų sričių, projektų įgyvendinimą. |

Pasirinkta priemonė |

Siūloma(-os) priemonė(-ės) – reglamentas. |

Kitos priemonės būtų netinkamos dėl toliau išvardytų priežasčių. Siekdama paaiškinimų būdu pašalinti valstybių narių nurodytus sunkumus, Komisija išnagrinėjo pačiame reglamento tekste įtvirtintas veiksmų laisvės ribas. Tačiau, nors Komisijos tarnybos ir parengė gaires, kuriomis vadovaujantis buvo galima išnagrinėti visas priežiūros vykdymo lankstumo galimybes, jomis nepavyko užtikrinti galimybės taikyti proporcingumo principą, apskaičiuojant didžiausias smulkių veiksmų tinkamas finansuoti išlaidas arba neįtraukiant ESF veiksmų. |

Poveikis biudžetui |

Pasiūlymas neturi poveikio Bendrijos biudžetui. |

Papildoma informacija |

Paprastinimas |

Pasiūlymu supaprastinamas teisinis pagrindas ir valdžios institucijoms (nacionalinėms ir Europos) taikomos administracinės procedūros. |

Komisija, atsižvelgdama į socialinės sanglaudos politiką, mano, kad šiuos sunkumus būtina pašalinti, persvarstant tik Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 5 dalies du aspektus: kad ESF bendrai finansuojamiems veiksmams nebūtų taikomos 55 straipsnio nuostatos ir kad būtų nustatyta riba, kurios neviršijantiems ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems projektams šios nuostatos nebūtų taikomos (nuostatos dėl tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo ir priežiūros). Kitos 55 straipsnio nuostatos nekeičiamos. |

Šiuo pakeitimu nuostata, pagal kurią smulkių veiksmų (kurių bendrosios išlaidos nesiekia 200 000 EUR) priežiūrai taikomas proporcingumo principas, pakeičiama taip, kad 55 straipsnio nuostatos nebūtų taikomos ESF bendrai finansuojamiems veiksmams ir ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems veiksmams, kurių bendrosios išlaidos nesiekia 1 mln. EUR. |

Galiojančių teisės aktų panaikinimas Priėmus pasiūlymą, bus panaikintos kai kurios teisės aktų nuostatos. |

1. 2008/0186 (AVC)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS (EB)

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 161 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą[2],

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[3],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[4],

kadangi:

2. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui taikyta reglamentavimo sistema buvo perengta ir suderinta, siekiant paskatinti fondų veiklos programavimo ir valdymo supaprastinimą, jų teikiamos paramos veiksmingumą ir įgyvendinimo subsidiarumą.

3. Nustatytas tikslesnis ir griežtesnis projektų, iš kurių gaunamos pajamos, kuriems taikomos 2006 m. liepos 11 d. Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) N. 1260/1999[5], 55 straipsnio nuostatos, nagrinėjimo būdas, pagrįstas didžiausių tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimu.

4. Taikant šio straipsnio nuostatas, išryškėjo daug sunkumų (įskaitant neproporcingai didelę administracinę naštą), kurios kyla visų pirma administruojant Europos socialinio fondo bendrai finansuojamus veiksmus ir ERPF arba Sanglaudos fondo finansuojamus smulkius veiksmus.

5. Šie sunkumai gali neigiamai paveikti veiksmų valdymą, ypač vykdant Bendrijos prioritetinių sričių, tokių kaip aplinkosauga, socialinė įtrauktis, moksliniai tyrimai, inovacijos ar energetika, projektus, ir 55 straipsnio nuostatų taikymo klaidų skaičių. Todėl šis straipsnis turi būti supaprastintas.

6. Supaprastinimas turi būti taikomas visiems projektams, kuriems struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo parama teikiama iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Todėl turėtų būti numatytas jo taikymas atgaline data.

7. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos taikomos tik ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems veiksmams, kurių bendrosios išlaidos viršija 1 mln. EUR.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Jis taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. visiems veiksmams, kuriems struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo parama teikiama 2007–2013 m.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje […]

Tarybos vardu

Pirmininkas […]

[1] OL C […], […], p. […].

[2] OL C […], […], p. […].

[3] OL C […], […], p. […].

[4] OL C […], […], p. […].

[5] OL L 210, 2006 7 31, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1989/2006 (OL L 411, 2006 12 30, p. 6).

Top