EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

2008 m. gegužės 5 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 117/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2008 m. gegužės 5 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2008 m. kovo 17 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (toliau – pasiūlytas reglamentas) (1).

ECB kompetencija teikti nuomonę dėl rekomendacijos yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalimi. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendrosios pastabos

Pasiūlytas reglamentas įves naują „reguliavimo procedūrą su tikrinimu“, inter alia, atsižvelgiant į Komisijai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus Bendrijos statistikos priemonių srityje. ECB neturi konkrečių komentarų dėl pasiūlyto reglamento nuostatų, kadangi jos atitinka Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl naujos „reguliavimo procedūros su tikrinimu“ įtraukimo į komitologijos sistemą (2).

Atsižvelgdamas į savo vaidmens svarbą ES statistikos teisės aktų įgyvendinimo priemonių srityje, ECB naudojasi galimybe pabrėžti savo patariamojo vaidmens svarbą pagal Sutarties 105 straipsnio 4 dalį, kuria reikalaujama, kad su ECB būtų konsultuojamasi „dėl bet kurio siūlomo Bendrijos akto, priklausančio jo kompetencijai“. Laikydamasis ankstesnėse ECB nuomonėse, susijusiose su ES finansinių paslaugų įgyvendinimo priemonėmis (3), pozicijos, ECB mano, kad pasiūlytos statistikos įgyvendinimo priemonės yra teisinio pobūdžio ir priklauso „siūlomiems Bendrijos aktams“ pagal Sutarties 105 straipsnio 4 dalį. Todėl Sutarties nuostata, kuria reikalaujama, kad su ECB būtų konsultuojamasi dėl bet kurio siūlomo Bendrijos akto, priklausančio jo kompetencijai, apima ir pareigą konsultuotis dėl šių įgyvendinančių priemonių (4).

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. gegužės 5 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 galutinis ir COM(2008) 71 galutinis. ECB nuomonės buvo paprašyta dėl pirmos ir ketvirtos pasiūlyto reglamento dalies.

(2)  Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2006/512/EB) (OL C 255, 2006 10 21, p. 1).

(3)  Žr. 2006 m. gruodžio 12 d. ECB nuomonės CON/2006/57 dėl Komisijos direktyvos projekto, įgyvendinančio Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus, įžanginę dalį (OL C 31, 2007 2 13, p. 1); taip pat žr. 2007 m. vasario 15 d. ECB nuomonės CON/2007/4 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl aštuonių pasiūlymų, iš dalies keičiančių direktyvų 2006/49/EB, 2006/48/EB, 2005/60/EB, 2004/109/EB, 2004/39/EB, 2003/71/EB, 2003/6/EB ir 2002/87/EB nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, 1 dalies 2 punktą (OL C 39, 2007 2 23, p. 1).

(4)  Teisingumo Teisme buvo priimta sprendimų dėl nepakankamai besikonsultuojančių Bendrijos institucijų. Dėl pareigos konsultuotis su Europos Parlamentu žr. 1980 m. bylą Roquette Frères prieš Europos Bendrijų Tarybą, 138/79, Rink. p. 3333 ir 1995 m. bylos Parlamentas prieš Tarybą, C-21/94, Rink. p. I-1827, 17 punktą. Dėl pareigos Vyriausiajai Valdybai konsultuotis su Taryba ir Konsultaciniu komitetu pagal EAPB sutartį, žr. 1954–56 m. bylos Prancūzija prieš Europos anglių ir plieno bendrijos Vyriausiąją Valdybą, 1/54, Rink. p. 1, p. 15 ir 1954–56 m. bylos Italija prieš Europos anglių ir plieno bendrijos Vyriausiąją Valdybą, 2/54, Rink. p. 37, p. 52, kuri buvo patvirtinta byla 1954–56 m. Nyderlandų Karalystė prieš Europos anglių ir plieno bendrijos Vyriausiąją Valdybą, 6/54, Rink. p. 103, p. 112. Kiek tai yra susiję su Sutarties 105 straipsnio 4 dalimi, 2003 m. byloje Komisija prieš Europos centrinį banką, C-11/00, Rink. p. I-7147, generalinis advokatas Jacobs pabrėžė, kad: „ECB konsultacijos dėl priklausančių jo kompetencijai pasiūlytų priemonių yra reikalaujamas pagal Sutarties nuostatą procedūrinis žingsnis, kuris gali akivaizdžiai paveikti priimtų priemonių turinį. Mano nuomone, dėl neatitikimo šiam reikalavimui turi būti galimybė panaikinti priimtas priemones“, 2002 m. spalio 3 d. pateiktos generalinio advokato Jacobs nuomonės 131 dalis.


Top