EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

2008 m. kovo 3 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/95 (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 70/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2008 m. kovo 3 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/95

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2008 m. vasario 7 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/95 (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendrosios pastabos

1.

ECB pritaria pasiūlytam reglamentui, kuris turėtų patobulinti Europos prekybos statistikos kokybę, palyginamumą ir teikimą laiku bei didesnį jos sąryšį su verslo statistika. Valstybėse narėse išorės prekybos statistika taip pat naudojama kaip šaltinis mokėjimų balanso ir nacionalinių sąskaitų statistikai rengti, taip pat – nacionaliniams indėliams į euro zonos mokėjimų balansą ir į euro zonos sąskaitas, už kurias ECB yra atsakingas.

2.

ECB pažymi, kad pagal pasiūlytą reglamentą valstybės narės turės tik parengti ir perduoti Europos Bendrijų Komisijai šiuos duomenis, jei jie bus jų muitinių muitinės deklaracijose: i) importo atveju – galutinės paskirties valstybė narė; ii) eksporto atveju – faktinio eksporto valstybė narė; ir iii) operacijos pobūdis (2). Panašiai valstybė narė bus įpareigota tik persiųsti eksporto arba importo įrašų duomenis kitai valstybei narei, kai muitinės abiejose valstybėse narėse sukurs abipusio apsikeitimo aktualiais duomenimis elektroniniu būdu mechanizmą (3). ECB pažymi, kad pirmiau nurodyti duomenys yra svarbūs užtikrinant aukštą 1 dalyje paminėtos euro zonos statistikos kokybę ir – kad būtų išvengta duomenų kokybės pablogėjimo – rekomenduoja nedelsiant imtis veiksmų įgyvendinant atitinkamus pakeitimus Bendrijos muitinės kodekse (4) ir ES duomenų apsikeitimo tarp muitinių mechanizmą.

3.

Kaip išdėstyta ankstesnėje nuomonėje (5), ECB, kaip ir suinteresuotumą išreiškęs Europos Parlamentas, stebi tarptautinį euro vaidmenį. Šiomis aplinkybėmis ECB ypač pritaria pasiūlyto reglamento 6 straipsnio 3 daliai, kurioje reikalaujama parengti prekių eksporto į ES nepriklausančias šalis ir importo iš jų statistiką, išskaidytą pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą. ECB stebi euro naudojimą ne euro zonoje ir skelbia metinį euro tarptautinio vaidmens tyrimą, įskaitant specialų skyrių apie euro naudojimą tarptautinėje prekyboje. Euro tarptautinis vaidmuo pasižymi intensyvia regionine dimensija ir yra labiausiai išreikštas Europos Sąjungoje. Išorės prekybos duomenys apie valiutos susiskirstymą taip pat yra svarbus šaltinis, naudojamas ECB makroekonominėse prognozėse, kurios yra naudojamos analizuojant kainų stabilumą, kadangi jos pateikia informaciją kokia apimtimi valiutų kursų pokyčiai įtakoja importo ir vidaus gamybos prekių kainų pasikeitimus.

4.

ECB pritaria numatytam ekonominių agentų statistinių ataskaitų teikimo naštos sumažinimui ir patobulintam administracinių duomenų naudojimui, kuris turėtų būti įgyvendintas siūlomu reglamentu.

5.

ECB supranta, kad siūlomas reglamentas gali reikšti dalinius atskaitomybės Itrastatui, nustatytos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (6), pakeitimus ir rekomenduoja, kad šie daliniai pakeitimai būtų nedelsiant svarstomi.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. kovo 3 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 galutinis.

(2)  Žr. pasiūlyto reglamento 6 straipsnio 5 dalį.

(3)  Žr. pasiūlyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

(4)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(5)  2003 m. gruodžio 1 d. ECB nuomonė CON/2003/26 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (COM(2003) 507 galutinis) (OL C 296, 2003 12 6, p. 5).

(6)  OL L 102, 2004 4 7, p. 1.


Top