Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0822

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB - Trečioji dalis - Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu

/* KOM/2007/0822 galutinis - COD 2007/0282 */

52007PC0822

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB - Trečioji dalis - Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu /* KOM/2007/0822 galutinis - COD 2007/0282 */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 19.12.2007

KOM(2007) 822 galutinis

2007/0282 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu Trečioji dalis

(pateikta Komisijos)

2007/0282 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu Trečioji dalis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą, 63 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktį ir 67 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę[3],

pasitarę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[4],

kadangi:

1. 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką[5], iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo įvesta reguliavimo procedūra su tikrinimu bendro pobūdžio priemonėms, skirtoms neesminėms pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, nuostatoms iš dalies keisti, išbraukiant kai kurias nuostatas arba papildant naujomis neesminėmis nuostatomis.

2. Pagal bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą[6] dėl Sprendimo 2006/512/EB norint šią naująją procedūrą taikyti jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems remiantis Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, šie turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

3. Remiantis prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsniu, šios šalys, dalyvavusios priimant ir taikant šiuo reglamentu iš dalies keičiamus teisės aktus, dalyvauja priimant bei taikant ir šį reglamentą.

4. Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos ir Europos bendrijos steigimo sutarčių, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą, todėl nėra jo saistoma ir neturi jo taikyti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente „valstybė narė“ – tai visos valstybės narės, išskyrus Daniją.

2 straipsnis

Teisės aktai, kurių sąrašas pateikiamas priede, pagal minėtą priedą suderinami su Sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB.

3 straipsnis

Nuorodos į priede pateiktų teisės aktų nuostatas laikomos nuorodomis į šias nuostatas, suderintas šiuo reglamentu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje […]

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

[…] […]

PRIEDAS

2000 M. GRUODžIO 22 D. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 44/2001 DėL JURISDIKCIJOS IR TEISMO SPRENDIMų CIVILINėSE IR KOMERCINėSE BYLOSE PRIPAžINIMO IR VYKDYMO [7]

Dėl Reglamento (EB) Nr. 44/2001: Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atnaujinti ar patikslinti jo prieduose pateiktas formas. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 44/2001 nuostatoms iš dalies keisti, šios priemonės turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 iš dalies keičiamas taip:

(1) 74 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Formų, kurių pavyzdžiai pateikti V–VI prieduose, atnaujinimą arba patikslinimą tvirtina Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, priimamos laikantis 75 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

(2) 75 straipsnis pakeičiamas taip:

„75 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2001 M. GEGUžėS 28 D. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1206/2001 DėL VALSTYBIų NARIų TEISMų TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMO RENKANT įRODYMUS CIVILINėSE AR KOMERCINėSE BYLOSE [8]

Dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001: Komisijai visų pirma turėtų būti suteikti įgaliojimai atnaujinti ar patikslinti jo priede pateiktas standartines formas. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 nuostatoms iš dalies keisti, šios priemonės turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 iš dalies keičiamas taip:

(1) 19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Priede pateiktas standartines formas atnaujina ir tikslina Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, priimamos laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

(2) 20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2003 M. VASARIO 18 D. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 343/2003, NUSTATANTIS VALSTYBėS NARėS, ATSAKINGOS Už TREčIOSIOS šALIES PILIEčIO VIENOJE Iš VALSTYBIų NARIų PATEIKTO PRIEGLOBSčIO PRAšYMO NAGRINėJIMą, NUSTATYMO KRITERIJUS IR MECHANIZMUS[9]

Dėl Reglamento (EB) Nr. 343/2003: Komisijai visų pirma turėtų būti suteikti įgaliojimai tvirtinti humanitarinės išlygos taikymo sąlygas bei tvarką, taip pat prieglobsčio prašytojų perdavimo kriterijus. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos papildyti Reglamentą (EB) Nr. 343/2003 naujomis neesminėmis nuostatoms, šios priemonės turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 iš dalies keičiamas taip:

(1) 15 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas ir procedūras, įskaitant prireikus taikinimo mechanizmus, skirtus valstybių narių nesutarimams dėl atitinkamų asmenų susijungimo būtinybės arba vietos, kur tai turėtų būti daroma, spręsti, tvirtina Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

(2) 19 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisija gali priimti papildomas prieglobsčio prašytojų perdavimo taisykles. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

(3) 20 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisija gali priimti papildomas prieglobsčio prašytojų perdavimo taisykles. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

(4) 27 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2004 M. BALANDžIO 21 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 805/2004, SUKURIANTIS NEGINčYTINų REIKALAVIMų EUROPOS VYKDOMąJį RAšTą [10]

Dėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004: Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti jo prieduose pateiktas standartines formas. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 805/2004 nuostatoms iš dalies keisti, šios priemonės turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 805/2004 iš dalies keičiamas taip:

(1) 31 ir 32 straipsniai pakeičiami taip:

„31 straipsnis

Priedų pakeitimai

Priedų standartines formas iš dalies keičia Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, priimamos laikantis 32 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

„32 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 44/2001 75 straipsnyje numatytas komitetas.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

[1] OL C […], […], p. […].

[2] OL C […], […], p. […].

[3] OL C […], […], p. […].

[4] OL C […], […], p. […].

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

[6] OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

[7] OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

[8] OL L 174, 2001 6 27, p. 1.

[9] OL L 50, 2003 2 25, p. 1.

[10] OL L 143, 2004 4 30, p. 15. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1869/2005 (OL L 300, 2005 11 17, p. 6, ir OL L 321M, 2006 11 21, p. 145).

Top